پرضررترین ارزهای دیجیتال در روز
پرضررترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت

پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
2257BTA0.011319 دلار621 تومان95.52%55.03%0.80%57.19 هزار دلار0.96 دلار5.05 میلیون BTA10.00 میلیون BTA0.00" برابر "0.00%
4455AIFLOKI0.00000000120874 دلار0 تومان92.22%92.63%1.38%0.00 دلار23.50 هزار دلار0.00 AIFLOKI10.00 تریلیون AIFLOKI0.00" برابر "0.00%
1843BHP0.01445 دلار793 تومان89.28%89.45%4.71%291.56 هزار دلار139.08 هزار دلار20.18 میلیون BHP100.00 میلیون BHP0.48" برابر "0.00%
3332TOPC0.000053 دلار3 تومان88.98%89.19%9.37%0.00 دلار182.66 هزار دلار0.00 TOPCبی نهایت0.00" برابر "0.00%
3225MON0.00018 دلار10 تومان88.46%86.95%6.25%0.00 دلار237.54 هزار دلار0.00 MON1.50 میلیارد MON0.00" برابر "0.00%
2089ANW0.00047 دلار26 تومان88.28%87.74%2.08%129.39 هزار دلار576.33 هزار دلار275.30 میلیون ANW1,000.00 میلیون ANW4.45" برابر "0.00%
2285HYC0.000018 دلار1 تومان88.09%87.23%2.97%48.91 هزار دلار230.33 هزار دلار2.68 میلیارد HYC5.00 میلیارد HYC4.71" برابر "0.00%
2226ORS0.000225 دلار12 تومان87.85%88.91%2.22%67.47 هزار دلار214.56 هزار دلار300.00 میلیون ORSبی نهایت3.18" برابر "0.00%
45743CEO0.00000000000065 دلار0 تومان86.88%94.34%1.79%0.00 دلار18.48 هزار دلار0.00 3CEO100.00 3CEO0.00" برابر "0.00%
2133YOU0.000188 دلار10 تومان86.45%86.29%6.62%104.63 هزار دلار254.02 هزار دلار556.12 میلیون YOUبی نهایت2.43" برابر "0.00%
2537NASH0.00000019999956 دلار0 تومان85.72%86.68%0.00%4.74 هزار دلار7.69 دلار23.71 میلیارد NASH100.00 میلیارد NASH0.00" برابر "0.00%
1682PMA0.000015 دلار1 تومان85.38%6.07%0.40%487.11 هزار دلار71.77 دلار31.73 میلیارد PMAبی نهایت0.00" برابر "0.00%
3195PLG0.000098 دلار5 تومان85.03%84.53%2.96%0.00 دلار258.68 هزار دلار0.00 PLGبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2031TRADE0.0082 دلار450 تومان84.83%85.06%1.20%161.32 هزار دلار190.27 هزار دلار19.67 میلیون TRADEبی نهایت1.18" برابر "0.00%
2438WFX0.000001 دلار0 تومان84.09%84.11%0.00%16.35 هزار دلار216.07 دلار14.47 میلیارد WFXبی نهایت0.01" برابر "0.00%
2127SHND0.000006 دلار0 تومان83.89%45.64%0.00%108.92 هزار دلار10.11 دلار18.31 میلیارد SHND29.00 میلیارد SHND0.00" برابر "0.00%
1784RINGX0.001129 دلار62 تومان80.10%80.26%0.80%353.62 هزار دلار0.00 دلار313.19 میلیون RINGXبی نهایت0.00" برابر "0.00%
4075IM0.00000002635774 دلار0 تومان77.05%65.06%59.17%0.00 دلار48.50 هزار دلار0.00 IM9.85 تریلیون IM0.00" برابر "0.00%
1940TONS0.040002 دلار2,196 تومان76.55%76.69%0.00%220.59 هزار دلار0.00 دلار5.51 میلیون TONS180.00 میلیون TONS0.00" برابر "0.00%
4715BARK0.000032 دلار2 تومان74.18%86.31%0.67%0.00 دلار15.20 هزار دلار0.00 BARK1,000.00 میلیون BARK0.00" برابر "0.00%
3968AIAI0.000447 دلار25 تومان73.52%94.19%1.26%0.00 دلار55.91 هزار دلار0.00 AIAI100.00 میلیون AIAI0.00" برابر "0.00%
3465CHTS0.002452 دلار135 تومان71.53%75.10%69.85%0.00 دلار139.89 هزار دلار0.00 CHTS500.00 میلیون CHTS0.00" برابر "0.00%
2968LUNG0.000974 دلار53 تومان65.98%58.56%0.50%0.00 دلار488.86 هزار دلار0.00 LUNG1,000.00 میلیون LUNG0.00" برابر "0.00%
2758CELT0.000227 دلار12 تومان61.73%64.42%4.87%0.00 دلار1.26 میلیون دلار0.00 CELT5.00 میلیارد CELT0.00" برابر "0.00%
3117RB2.45 دلار134,663 تومان60.80%60.80%19.75%0.00 دلار307.38 هزار دلار0.00 RBبی نهایت0.00" برابر "0.00%
4192$AI0.000564 دلار31 تومان58.08%65.76%0.63%0.00 دلار39.49 هزار دلار0.00 $AI250.00 میلیون $AI0.00" برابر "0.00%
3201FLDX0.007964 دلار437 تومان55.94%51.52%34.23%0.00 دلار253.24 هزار دلار0.00 FLDXبی نهایت0.00" برابر "0.00%
3823SHIN0.021357 دلار1,172 تومان55.81%31.68%0.63%0.00 دلار69.09 هزار دلار0.00 SHIN10.00 میلیون SHIN0.00" برابر "0.00%
4581LBXC0.000005 دلار0 تومان51.58%69.86%4.86%0.00 دلار18.22 هزار دلار0.00 LBXCبی نهایت0.00" برابر "0.00%
4280GWINK0.001223 دلار67 تومان51.32%52.29%51.08%0.00 دلار34.11 هزار دلار0.00 GWINK50.00 میلیون GWINK0.00" برابر "0.00%
2745FRP33.56 دلار1,842,178 تومان51.12%45.65%0.71%0.00 دلار1.37 میلیون دلار0.00 FRP1,000.00 هزار FRP0.00" برابر "0.00%
3693ATID0.00384 دلار211 تومان51.03%109.56%11.63%0.00 دلار87.93 هزار دلار0.00 ATID1,000.00 میلیون ATID0.00" برابر "0.00%
1986SIN0.000282 دلار15 تومان50.25%1.31%0.80%187.35 هزار دلار6.16 دلار663.72 میلیون SINبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2544CARE0.000028 دلار2 تومان50.25%50.65%0.80%4.46 هزار دلار7.05 دلار157.85 میلیون CARE250.00 میلیون CARE0.00" برابر "0.00%
4861SHADOWCATS0.058342 دلار3,202 تومان48.26%60.96%0.63%0.00 دلار12.46 هزار دلار0.00 SHADOWCATS1,000.00 هزار SHADOWCATS0.00" برابر "0.00%
3125RINIA0.045906 دلار2,520 تومان48.15%82.68%27.35%0.00 دلار303.94 هزار دلار0.00 RINIAبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2219FAM0.006772 دلار372 تومان46.96%64.41%8.33%69.30 هزار دلار350.47 دلار10.23 میلیون FAM100.00 میلیون FAM0.01" برابر "0.00%
1175POA0.009046 دلار496 تومان46.63%77.77%0.15%2.67 میلیون دلار19.80 دلار294.97 میلیون POAبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2889SNX0.001103 دلار61 تومان45.42%45.42%6.63%0.00 دلار642.41 هزار دلار0.00 SNX200.00 میلیون SNX0.00" برابر "0.00%
4513MASTERMIND0.000109 دلار6 تومان45.28%59.87%0.63%0.00 دلار20.92 هزار دلار0.00 MASTERMIND1,000.00 میلیون MASTERMIND0.00" برابر "0.00%
2156X420.004629 دلار254 تومان44.68%50.95%0.80%93.36 هزار دلار365.41 دلار20.17 میلیون X4242.00 میلیون X420.00" برابر "0.00%
4966PACK0.000116 دلار6 تومان44.10%69.78%0.63%0.00 دلار10.61 هزار دلار0.00 PACK1,000.00 میلیون PACK0.00" برابر "0.00%
2381SPD0.000007 دلار0 تومان43.78%3.73%0.51%28.38 هزار دلار0.09 دلار4.05 میلیارد SPDبی نهایت0.00" برابر "0.00%
4206SHIBONE0.00000000295605 دلار0 تومان43.37%66.31%0.56%0.00 دلار38.78 هزار دلار0.00 SHIBONE1,000.00 تریلیون SHIBONE0.00" برابر "0.00%
2674HOBBES0.0000008212701 دلار0 تومان40.76%88.02%13.83%0.00 دلار3.05 میلیون دلار0.00 HOBBES5.00 تریلیون HOBBES0.00" برابر "0.00%
3998STRI0.002401 دلار132 تومان39.98%11.24%0.03%0.00 دلار54.86 هزار دلار0.00 STRI4.60 میلیون STRI0.00" برابر "0.00%
4432CHAM1.07 دلار58,601 تومان38.57%49.11%3.36%0.00 دلار24.55 هزار دلار0.00 CHAMبی نهایت0.00" برابر "0.00%
936VBIT0.004932 دلار271 تومان37.96%45.99%0.99%5.92 میلیون دلار3.69 هزار دلار1.20 میلیارد VBIT1.60 میلیارد VBIT0.00" برابر "0.00%
4777DFTL0.031298 دلار1,718 تومان37.68%45.01%0.57%0.00 دلار13.91 هزار دلار0.00 DFTL10.00 میلیون DFTL0.00" برابر "0.00%
4514SM960.001442 دلار79 تومان37.18%5.46%0.95%0.00 دلار20.91 هزار دلار0.00 SM9610.00 میلیون SM960.00" برابر "0.00%

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت

پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
2257BTA0.011319 دلار621 تومان95.52%55.03%0.80%57.19 هزار دلار0.96 دلار5.05 میلیون BTA10.00 میلیون BTA0.00" برابر "0.00%
4455AIFLOKI0.00000000120874 دلار0 تومان92.22%92.63%1.38%0.00 دلار23.50 هزار دلار0.00 AIFLOKI10.00 تریلیون AIFLOKI0.00" برابر "0.00%
1843BHP0.01445 دلار793 تومان89.28%89.45%4.71%291.56 هزار دلار139.08 هزار دلار20.18 میلیون BHP100.00 میلیون BHP0.48" برابر "0.00%
3332TOPC0.000053 دلار3 تومان88.98%89.19%9.37%0.00 دلار182.66 هزار دلار0.00 TOPCبی نهایت0.00" برابر "0.00%
3225MON0.00018 دلار10 تومان88.46%86.95%6.25%0.00 دلار237.54 هزار دلار0.00 MON1.50 میلیارد MON0.00" برابر "0.00%
2089ANW0.00047 دلار26 تومان88.28%87.74%2.08%129.39 هزار دلار576.33 هزار دلار275.30 میلیون ANW1,000.00 میلیون ANW4.45" برابر "0.00%
2285HYC0.000018 دلار1 تومان88.09%87.23%2.97%48.91 هزار دلار230.33 هزار دلار2.68 میلیارد HYC5.00 میلیارد HYC4.71" برابر "0.00%
2226ORS0.000225 دلار12 تومان87.85%88.91%2.22%67.47 هزار دلار214.56 هزار دلار300.00 میلیون ORSبی نهایت3.18" برابر "0.00%
45743CEO0.00000000000065 دلار0 تومان86.88%94.34%1.79%0.00 دلار18.48 هزار دلار0.00 3CEO100.00 3CEO0.00" برابر "0.00%
2133YOU0.000188 دلار10 تومان86.45%86.29%6.62%104.63 هزار دلار254.02 هزار دلار556.12 میلیون YOUبی نهایت2.43" برابر "0.00%
2537NASH0.00000019999956 دلار0 تومان85.72%86.68%0.00%4.74 هزار دلار7.69 دلار23.71 میلیارد NASH100.00 میلیارد NASH0.00" برابر "0.00%
1682PMA0.000015 دلار1 تومان85.38%6.07%0.40%487.11 هزار دلار71.77 دلار31.73 میلیارد PMAبی نهایت0.00" برابر "0.00%
3195PLG0.000098 دلار5 تومان85.03%84.53%2.96%0.00 دلار258.68 هزار دلار0.00 PLGبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2031TRADE0.0082 دلار450 تومان84.83%85.06%1.20%161.32 هزار دلار190.27 هزار دلار19.67 میلیون TRADEبی نهایت1.18" برابر "0.00%
2438WFX0.000001 دلار0 تومان84.09%84.11%0.00%16.35 هزار دلار216.07 دلار14.47 میلیارد WFXبی نهایت0.01" برابر "0.00%
2127SHND0.000006 دلار0 تومان83.89%45.64%0.00%108.92 هزار دلار10.11 دلار18.31 میلیارد SHND29.00 میلیارد SHND0.00" برابر "0.00%
1784RINGX0.001129 دلار62 تومان80.10%80.26%0.80%353.62 هزار دلار0.00 دلار313.19 میلیون RINGXبی نهایت0.00" برابر "0.00%
4075IM0.00000002635774 دلار0 تومان77.05%65.06%59.17%0.00 دلار48.50 هزار دلار0.00 IM9.85 تریلیون IM0.00" برابر "0.00%
1940TONS0.040002 دلار2,196 تومان76.55%76.69%0.00%220.59 هزار دلار0.00 دلار5.51 میلیون TONS180.00 میلیون TONS0.00" برابر "0.00%
4715BARK0.000032 دلار2 تومان74.18%86.31%0.67%0.00 دلار15.20 هزار دلار0.00 BARK1,000.00 میلیون BARK0.00" برابر "0.00%
3968AIAI0.000447 دلار25 تومان73.52%94.19%1.26%0.00 دلار55.91 هزار دلار0.00 AIAI100.00 میلیون AIAI0.00" برابر "0.00%
3465CHTS0.002452 دلار135 تومان71.53%75.10%69.85%0.00 دلار139.89 هزار دلار0.00 CHTS500.00 میلیون CHTS0.00" برابر "0.00%
2968LUNG0.000974 دلار53 تومان65.98%58.56%0.50%0.00 دلار488.86 هزار دلار0.00 LUNG1,000.00 میلیون LUNG0.00" برابر "0.00%
2758CELT0.000227 دلار12 تومان61.73%64.42%4.87%0.00 دلار1.26 میلیون دلار0.00 CELT5.00 میلیارد CELT0.00" برابر "0.00%
3117RB2.45 دلار134,663 تومان60.80%60.80%19.75%0.00 دلار307.38 هزار دلار0.00 RBبی نهایت0.00" برابر "0.00%
4192$AI0.000564 دلار31 تومان58.08%65.76%0.63%0.00 دلار39.49 هزار دلار0.00 $AI250.00 میلیون $AI0.00" برابر "0.00%
3201FLDX0.007964 دلار437 تومان55.94%51.52%34.23%0.00 دلار253.24 هزار دلار0.00 FLDXبی نهایت0.00" برابر "0.00%
3823SHIN0.021357 دلار1,172 تومان55.81%31.68%0.63%0.00 دلار69.09 هزار دلار0.00 SHIN10.00 میلیون SHIN0.00" برابر "0.00%
4581LBXC0.000005 دلار0 تومان51.58%69.86%4.86%0.00 دلار18.22 هزار دلار0.00 LBXCبی نهایت0.00" برابر "0.00%
4280GWINK0.001223 دلار67 تومان51.32%52.29%51.08%0.00 دلار34.11 هزار دلار0.00 GWINK50.00 میلیون GWINK0.00" برابر "0.00%
2745FRP33.56 دلار1,842,178 تومان51.12%45.65%0.71%0.00 دلار1.37 میلیون دلار0.00 FRP1,000.00 هزار FRP0.00" برابر "0.00%
3693ATID0.00384 دلار211 تومان51.03%109.56%11.63%0.00 دلار87.93 هزار دلار0.00 ATID1,000.00 میلیون ATID0.00" برابر "0.00%
1986SIN0.000282 دلار15 تومان50.25%1.31%0.80%187.35 هزار دلار6.16 دلار663.72 میلیون SINبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2544CARE0.000028 دلار2 تومان50.25%50.65%0.80%4.46 هزار دلار7.05 دلار157.85 میلیون CARE250.00 میلیون CARE0.00" برابر "0.00%
4861SHADOWCATS0.058342 دلار3,202 تومان48.26%60.96%0.63%0.00 دلار12.46 هزار دلار0.00 SHADOWCATS1,000.00 هزار SHADOWCATS0.00" برابر "0.00%
3125RINIA0.045906 دلار2,520 تومان48.15%82.68%27.35%0.00 دلار303.94 هزار دلار0.00 RINIAبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2219FAM0.006772 دلار372 تومان46.96%64.41%8.33%69.30 هزار دلار350.47 دلار10.23 میلیون FAM100.00 میلیون FAM0.01" برابر "0.00%
1175POA0.009046 دلار496 تومان46.63%77.77%0.15%2.67 میلیون دلار19.80 دلار294.97 میلیون POAبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2889SNX0.001103 دلار61 تومان45.42%45.42%6.63%0.00 دلار642.41 هزار دلار0.00 SNX200.00 میلیون SNX0.00" برابر "0.00%
4513MASTERMIND0.000109 دلار6 تومان45.28%59.87%0.63%0.00 دلار20.92 هزار دلار0.00 MASTERMIND1,000.00 میلیون MASTERMIND0.00" برابر "0.00%
2156X420.004629 دلار254 تومان44.68%50.95%0.80%93.36 هزار دلار365.41 دلار20.17 میلیون X4242.00 میلیون X420.00" برابر "0.00%
4966PACK0.000116 دلار6 تومان44.10%69.78%0.63%0.00 دلار10.61 هزار دلار0.00 PACK1,000.00 میلیون PACK0.00" برابر "0.00%
2381SPD0.000007 دلار0 تومان43.78%3.73%0.51%28.38 هزار دلار0.09 دلار4.05 میلیارد SPDبی نهایت0.00" برابر "0.00%
4206SHIBONE0.00000000295605 دلار0 تومان43.37%66.31%0.56%0.00 دلار38.78 هزار دلار0.00 SHIBONE1,000.00 تریلیون SHIBONE0.00" برابر "0.00%
2674HOBBES0.0000008212701 دلار0 تومان40.76%88.02%13.83%0.00 دلار3.05 میلیون دلار0.00 HOBBES5.00 تریلیون HOBBES0.00" برابر "0.00%
3998STRI0.002401 دلار132 تومان39.98%11.24%0.03%0.00 دلار54.86 هزار دلار0.00 STRI4.60 میلیون STRI0.00" برابر "0.00%
4432CHAM1.07 دلار58,601 تومان38.57%49.11%3.36%0.00 دلار24.55 هزار دلار0.00 CHAMبی نهایت0.00" برابر "0.00%
936VBIT0.004932 دلار271 تومان37.96%45.99%0.99%5.92 میلیون دلار3.69 هزار دلار1.20 میلیارد VBIT1.60 میلیارد VBIT0.00" برابر "0.00%
4777DFTL0.031298 دلار1,718 تومان37.68%45.01%0.57%0.00 دلار13.91 هزار دلار0.00 DFTL10.00 میلیون DFTL0.00" برابر "0.00%
4514SM960.001442 دلار79 تومان37.18%5.46%0.95%0.00 دلار20.91 هزار دلار0.00 SM9610.00 میلیون SM960.00" برابر "0.00%