حجم معاملات پایین
حجم معاملات پایین

حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر

کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
21LEO3.42 دلار187,903 تومان479.33 هزار دلار3.27 میلیارد دلار0.11%0.35%2.46%بی نهایت953.95 میلیون LEO0.00" برابر "
74GUSD1.01 دلار55,206 تومان690.02 هزار دلار610.58 میلیون دلار0.50%0.35%0.38%بی نهایت607.05 میلیون GUSD0.00" برابر "
93FEI0.962617 دلار52,834 تومان738.67 هزار دلار409.11 میلیون دلار0.60%2.82%4.11%بی نهایت425.00 میلیون FEI0.00" برابر "
82GT5.02 دلار275,700 تومان917.88 هزار دلار543.83 میلیون دلار0.08%2.02%6.67%بی نهایت108.27 میلیون GT0.00" برابر "
60KCS8.27 دلار453,958 تومان1.77 میلیون دلار813.69 میلیون دلار0.57%2.19%9.41%170.12 میلیون KCS98.38 میلیون KCS0.00" برابر "
46BIT0.521762 دلار28,637 تومان5.03 میلیون دلار1.09 میلیارد دلار0.17%2.03%3.57%10.00 میلیارد BIT2.09 میلیارد BIT0.00" برابر "
81XDC0.041623 دلار2,285 تومان5.46 میلیون دلار575.45 میلیون دلار0.18%1.54%6.24%بی نهایت13.83 میلیارد XDC0.01" برابر "
58USDP0.998108 دلار54,782 تومان6.25 میلیون دلار876.42 میلیون دلار0.14%0.01%0.59%بی نهایت878.08 میلیون USDP0.01" برابر "
79XEC0.00003 دلار2 تومان6.48 میلیون دلار586.81 میلیون دلار1.01%1.77%4.78%21.00 تریلیون XEC19.35 تریلیون XEC0.01" برابر "
95NEXO0.721063 دلار39,576 تومان6.81 میلیون دلار403.80 میلیون دلار1.82%2.55%2.85%1,000.00 میلیون NEXO560.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
78HT3.65 دلار200,103 تومان7.71 میلیون دلار591.47 میلیون دلار0.05%0.28%1.32%500.00 میلیون HT162.23 میلیون HT0.01" برابر "
98OSMO0.791213 دلار43,426 تومان7.80 میلیون دلار389.74 میلیون دلار0.89%2.24%4.03%1,000.00 میلیون OSMO492.59 میلیون OSMO0.02" برابر "
96CVX5.31 دلار291,263 تومان8.00 میلیون دلار403.12 میلیون دلار1.02%2.20%3.54%100.00 میلیون CVX75.96 میلیون CVX0.02" برابر "
97CSPR0.036435 دلار2,000 تومان8.09 میلیون دلار396.21 میلیون دلار0.71%1.63%1.87%بی نهایت10.87 میلیارد CSPR0.02" برابر "
80MIOTA0.208912 دلار11,466 تومان10.01 میلیون دلار580.68 میلیون دلار1.35%1.79%3.86%2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "
83PAXG1,981.72 دلار108,768,728 تومان11.17 میلیون دلار537.57 میلیون دلار0.13%0.22%0.19%بی نهایت271.26 هزار PAXG0.02" برابر "
77BTT0.00000062403553 دلار0 تومان15.00 میلیون دلار593.72 میلیون دلار0.28%0.44%0.55%بی نهایت951.42 تریلیون BTT0.03" برابر "
34CRO0.068331 دلار3,750 تومان15.37 میلیون دلار1.73 میلیارد دلار0.55%1.11%3.12%30.26 میلیارد CRO25.26 میلیارد CRO0.01" برابر "
26TON2.07 دلار113,608 تومان19.52 میلیون دلار2.53 میلیارد دلار0.22%3.59%8.91%5.00 میلیارد TON1.22 میلیارد TON0.01" برابر "
39QNT124.92 دلار6,856,343 تومان21.42 میلیون دلار1.51 میلیارد دلار1.73%1.25%2.79%14.88 میلیون QNT12.07 میلیون QNT0.01" برابر "
91FLR0.036773 دلار2,018 تومان21.50 میلیون دلار441.27 میلیون دلار0.96%7.15%14.33%بی نهایت12.00 میلیارد FLR0.05" برابر "
51THETA1.01 دلار55,696 تومان21.87 میلیون دلار1.01 میلیارد دلار1.61%2.49%3.24%1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "
63USDD0.989929 دلار54,333 تومان22.17 میلیون دلار718.03 میلیون دلار0.01%0.00%0.42%بی نهایت725.33 میلیون USDD0.03" برابر "
50XTZ1.11 دلار60,691 تومان25.97 میلیون دلار1.03 میلیارد دلار1.11%2.19%6.58%بی نهایت932.44 میلیون XTZ0.03" برابر "
94KAVA0.877407 دلار48,157 تومان26.15 میلیون دلار404.33 میلیون دلار2.02%0.85%1.62%بی نهایت460.82 میلیون KAVA0.06" برابر "
99ENJ0.385955 دلار21,184 تومان26.42 میلیون دلار385.96 میلیون دلار1.24%1.81%4.26%1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "
27OKB41.62 دلار2,284,443 تومان27.71 میلیون دلار2.50 میلیارد دلار0.17%3.19%7.96%بی نهایت60.00 میلیون OKB0.01" برابر "
53FLOW0.959376 دلار52,656 تومان28.76 میلیون دلار994.11 میلیون دلار1.33%2.01%7.92%بی نهایت1.04 میلیارد FLOW0.03" برابر "
70MINA0.742894 دلار40,775 تومان30.02 میلیون دلار650.82 میلیون دلار1.87%3.54%11.02%بی نهایت876.06 میلیون MINA0.05" برابر "
76ZEC36.71 دلار2,015,050 تومان31.64 میلیون دلار599.47 میلیون دلار1.50%1.84%1.71%21.00 میلیون ZEC16.33 میلیون ZEC0.05" برابر "
41ICP4.95 دلار271,956 تومان33.41 میلیون دلار1.48 میلیارد دلار1.45%1.11%5.45%بی نهایت298.07 میلیون ICP0.02" برابر "
64KLAY0.229836 دلار12,615 تومان33.61 میلیون دلار708.22 میلیون دلار0.42%2.15%0.46%بی نهایت3.08 میلیارد KLAY0.05" برابر "
75FXS8.48 دلار465,190 تومان33.68 میلیون دلار602.70 میلیون دلار1.30%4.64%3.44%بی نهایت71.11 میلیون FXS0.06" برابر "
89RUNE1.39 دلار76,483 تومان34.01 میلیون دلار455.75 میلیون دلار1.01%0.54%3.76%500.00 میلیون RUNE327.06 میلیون RUNE0.07" برابر "
47EGLD42.15 دلار2,313,400 تومان35.18 میلیون دلار1.06 میلیارد دلار1.30%3.13%4.30%31.42 میلیون EGLD25.21 میلیون EGLD0.03" برابر "
67BSV35.30 دلار1,937,620 تومان35.38 میلیون دلار680.14 میلیون دلار0.45%1.94%4.64%21.00 میلیون BSV19.27 میلیون BSV0.05" برابر "
92ZIL0.027373 دلار1,502 تومان35.50 میلیون دلار434.34 میلیون دلار1.80%2.14%4.52%21.00 میلیارد ZIL15.87 میلیارد ZIL0.08" برابر "
59RPL42.28 دلار2,320,833 تومان37.92 میلیون دلار814.28 میلیون دلار0.49%7.58%6.03%19.11 میلیون RPL19.26 میلیون RPL0.05" برابر "
65CRV0.923629 دلار50,694 تومان39.80 میلیون دلار693.36 میلیون دلار1.28%2.51%6.02%3.30 میلیارد CRV750.69 میلیون CRV0.06" برابر "
84TWT1.18 دلار64,850 تومان44.45 میلیون دلار492.29 میلیون دلار1.18%2.34%1.73%1,000.00 میلیون TWT416.65 میلیون TWT0.09" برابر "
88LRC0.348796 دلار19,144 تومان44.75 میلیون دلار463.95 میلیون دلار2.08%5.09%5.17%1.37 میلیارد LRC1.33 میلیارد LRC0.10" برابر "
62LUNC0.000122 دلار7 تومان49.04 میلیون دلار719.04 میلیون دلار0.96%1.34%3.34%بی نهایت5.89 تریلیون LUNC0.07" برابر "
69MKR672.74 دلار36,924,263 تومان49.72 میلیون دلار657.70 میلیون دلار1.36%2.51%2.08%1.01 میلیون MKR977.63 هزار MKR0.08" برابر "
68CAKE3.66 دلار200,737 تومان49.74 میلیون دلار667.26 میلیون دلار0.66%0.62%3.57%750.00 میلیون CAKE182.44 میلیون CAKE0.07" برابر "
37VET0.022701 دلار1,246 تومان50.36 میلیون دلار1.65 میلیارد دلار1.31%2.01%4.57%86.71 میلیارد VET72.51 میلیارد VET0.03" برابر "
55AXS8.16 دلار448,072 تومان51.44 میلیون دلار943.83 میلیون دلار1.46%3.14%6.65%270.00 میلیون AXS115.61 میلیون AXS0.05" برابر "
44GRT0.14036 دلار7,704 تومان52.85 میلیون دلار1.25 میلیارد دلار1.54%4.39%8.91%بی نهایت8.89 میلیارد GRT0.04" برابر "
54IMX1.09 دلار59,811 تومان53.08 میلیون دلار946.53 میلیون دلار1.53%4.93%10.80%2.00 میلیارد IMX868.58 میلیون IMX0.06" برابر "
73SNX2.42 دلار133,027 تومان56.65 میلیون دلار615.34 میلیون دلار1.28%3.16%11.79%308.07 میلیون SNX253.89 میلیون SNX0.09" برابر "
52AAVE70.83 دلار3,887,302 تومان56.95 میلیون دلار998.15 میلیون دلار1.52%2.87%11.34%16.00 میلیون AAVE14.09 میلیون AAVE0.06" برابر "

حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر

کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
21LEO3.42 دلار187,903 تومان479.33 هزار دلار3.27 میلیارد دلار0.11%0.35%2.46%بی نهایت953.95 میلیون LEO0.00" برابر "
74GUSD1.01 دلار55,206 تومان690.02 هزار دلار610.58 میلیون دلار0.50%0.35%0.38%بی نهایت607.05 میلیون GUSD0.00" برابر "
93FEI0.962617 دلار52,834 تومان738.67 هزار دلار409.11 میلیون دلار0.60%2.82%4.11%بی نهایت425.00 میلیون FEI0.00" برابر "
82GT5.02 دلار275,700 تومان917.88 هزار دلار543.83 میلیون دلار0.08%2.02%6.67%بی نهایت108.27 میلیون GT0.00" برابر "
60KCS8.27 دلار453,958 تومان1.77 میلیون دلار813.69 میلیون دلار0.57%2.19%9.41%170.12 میلیون KCS98.38 میلیون KCS0.00" برابر "
46BIT0.521762 دلار28,637 تومان5.03 میلیون دلار1.09 میلیارد دلار0.17%2.03%3.57%10.00 میلیارد BIT2.09 میلیارد BIT0.00" برابر "
81XDC0.041623 دلار2,285 تومان5.46 میلیون دلار575.45 میلیون دلار0.18%1.54%6.24%بی نهایت13.83 میلیارد XDC0.01" برابر "
58USDP0.998108 دلار54,782 تومان6.25 میلیون دلار876.42 میلیون دلار0.14%0.01%0.59%بی نهایت878.08 میلیون USDP0.01" برابر "
79XEC0.00003 دلار2 تومان6.48 میلیون دلار586.81 میلیون دلار1.01%1.77%4.78%21.00 تریلیون XEC19.35 تریلیون XEC0.01" برابر "
95NEXO0.721063 دلار39,576 تومان6.81 میلیون دلار403.80 میلیون دلار1.82%2.55%2.85%1,000.00 میلیون NEXO560.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
78HT3.65 دلار200,103 تومان7.71 میلیون دلار591.47 میلیون دلار0.05%0.28%1.32%500.00 میلیون HT162.23 میلیون HT0.01" برابر "
98OSMO0.791213 دلار43,426 تومان7.80 میلیون دلار389.74 میلیون دلار0.89%2.24%4.03%1,000.00 میلیون OSMO492.59 میلیون OSMO0.02" برابر "
96CVX5.31 دلار291,263 تومان8.00 میلیون دلار403.12 میلیون دلار1.02%2.20%3.54%100.00 میلیون CVX75.96 میلیون CVX0.02" برابر "
97CSPR0.036435 دلار2,000 تومان8.09 میلیون دلار396.21 میلیون دلار0.71%1.63%1.87%بی نهایت10.87 میلیارد CSPR0.02" برابر "
80MIOTA0.208912 دلار11,466 تومان10.01 میلیون دلار580.68 میلیون دلار1.35%1.79%3.86%2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "
83PAXG1,981.72 دلار108,768,728 تومان11.17 میلیون دلار537.57 میلیون دلار0.13%0.22%0.19%بی نهایت271.26 هزار PAXG0.02" برابر "
77BTT0.00000062403553 دلار0 تومان15.00 میلیون دلار593.72 میلیون دلار0.28%0.44%0.55%بی نهایت951.42 تریلیون BTT0.03" برابر "
34CRO0.068331 دلار3,750 تومان15.37 میلیون دلار1.73 میلیارد دلار0.55%1.11%3.12%30.26 میلیارد CRO25.26 میلیارد CRO0.01" برابر "
26TON2.07 دلار113,608 تومان19.52 میلیون دلار2.53 میلیارد دلار0.22%3.59%8.91%5.00 میلیارد TON1.22 میلیارد TON0.01" برابر "
39QNT124.92 دلار6,856,343 تومان21.42 میلیون دلار1.51 میلیارد دلار1.73%1.25%2.79%14.88 میلیون QNT12.07 میلیون QNT0.01" برابر "
91FLR0.036773 دلار2,018 تومان21.50 میلیون دلار441.27 میلیون دلار0.96%7.15%14.33%بی نهایت12.00 میلیارد FLR0.05" برابر "
51THETA1.01 دلار55,696 تومان21.87 میلیون دلار1.01 میلیارد دلار1.61%2.49%3.24%1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "
63USDD0.989929 دلار54,333 تومان22.17 میلیون دلار718.03 میلیون دلار0.01%0.00%0.42%بی نهایت725.33 میلیون USDD0.03" برابر "
50XTZ1.11 دلار60,691 تومان25.97 میلیون دلار1.03 میلیارد دلار1.11%2.19%6.58%بی نهایت932.44 میلیون XTZ0.03" برابر "
94KAVA0.877407 دلار48,157 تومان26.15 میلیون دلار404.33 میلیون دلار2.02%0.85%1.62%بی نهایت460.82 میلیون KAVA0.06" برابر "
99ENJ0.385955 دلار21,184 تومان26.42 میلیون دلار385.96 میلیون دلار1.24%1.81%4.26%1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "
27OKB41.62 دلار2,284,443 تومان27.71 میلیون دلار2.50 میلیارد دلار0.17%3.19%7.96%بی نهایت60.00 میلیون OKB0.01" برابر "
53FLOW0.959376 دلار52,656 تومان28.76 میلیون دلار994.11 میلیون دلار1.33%2.01%7.92%بی نهایت1.04 میلیارد FLOW0.03" برابر "
70MINA0.742894 دلار40,775 تومان30.02 میلیون دلار650.82 میلیون دلار1.87%3.54%11.02%بی نهایت876.06 میلیون MINA0.05" برابر "
76ZEC36.71 دلار2,015,050 تومان31.64 میلیون دلار599.47 میلیون دلار1.50%1.84%1.71%21.00 میلیون ZEC16.33 میلیون ZEC0.05" برابر "
41ICP4.95 دلار271,956 تومان33.41 میلیون دلار1.48 میلیارد دلار1.45%1.11%5.45%بی نهایت298.07 میلیون ICP0.02" برابر "
64KLAY0.229836 دلار12,615 تومان33.61 میلیون دلار708.22 میلیون دلار0.42%2.15%0.46%بی نهایت3.08 میلیارد KLAY0.05" برابر "
75FXS8.48 دلار465,190 تومان33.68 میلیون دلار602.70 میلیون دلار1.30%4.64%3.44%بی نهایت71.11 میلیون FXS0.06" برابر "
89RUNE1.39 دلار76,483 تومان34.01 میلیون دلار455.75 میلیون دلار1.01%0.54%3.76%500.00 میلیون RUNE327.06 میلیون RUNE0.07" برابر "
47EGLD42.15 دلار2,313,400 تومان35.18 میلیون دلار1.06 میلیارد دلار1.30%3.13%4.30%31.42 میلیون EGLD25.21 میلیون EGLD0.03" برابر "
67BSV35.30 دلار1,937,620 تومان35.38 میلیون دلار680.14 میلیون دلار0.45%1.94%4.64%21.00 میلیون BSV19.27 میلیون BSV0.05" برابر "
92ZIL0.027373 دلار1,502 تومان35.50 میلیون دلار434.34 میلیون دلار1.80%2.14%4.52%21.00 میلیارد ZIL15.87 میلیارد ZIL0.08" برابر "
59RPL42.28 دلار2,320,833 تومان37.92 میلیون دلار814.28 میلیون دلار0.49%7.58%6.03%19.11 میلیون RPL19.26 میلیون RPL0.05" برابر "
65CRV0.923629 دلار50,694 تومان39.80 میلیون دلار693.36 میلیون دلار1.28%2.51%6.02%3.30 میلیارد CRV750.69 میلیون CRV0.06" برابر "
84TWT1.18 دلار64,850 تومان44.45 میلیون دلار492.29 میلیون دلار1.18%2.34%1.73%1,000.00 میلیون TWT416.65 میلیون TWT0.09" برابر "
88LRC0.348796 دلار19,144 تومان44.75 میلیون دلار463.95 میلیون دلار2.08%5.09%5.17%1.37 میلیارد LRC1.33 میلیارد LRC0.10" برابر "
62LUNC0.000122 دلار7 تومان49.04 میلیون دلار719.04 میلیون دلار0.96%1.34%3.34%بی نهایت5.89 تریلیون LUNC0.07" برابر "
69MKR672.74 دلار36,924,263 تومان49.72 میلیون دلار657.70 میلیون دلار1.36%2.51%2.08%1.01 میلیون MKR977.63 هزار MKR0.08" برابر "
68CAKE3.66 دلار200,737 تومان49.74 میلیون دلار667.26 میلیون دلار0.66%0.62%3.57%750.00 میلیون CAKE182.44 میلیون CAKE0.07" برابر "
37VET0.022701 دلار1,246 تومان50.36 میلیون دلار1.65 میلیارد دلار1.31%2.01%4.57%86.71 میلیارد VET72.51 میلیارد VET0.03" برابر "
55AXS8.16 دلار448,072 تومان51.44 میلیون دلار943.83 میلیون دلار1.46%3.14%6.65%270.00 میلیون AXS115.61 میلیون AXS0.05" برابر "
44GRT0.14036 دلار7,704 تومان52.85 میلیون دلار1.25 میلیارد دلار1.54%4.39%8.91%بی نهایت8.89 میلیارد GRT0.04" برابر "
54IMX1.09 دلار59,811 تومان53.08 میلیون دلار946.53 میلیون دلار1.53%4.93%10.80%2.00 میلیارد IMX868.58 میلیون IMX0.06" برابر "
73SNX2.42 دلار133,027 تومان56.65 میلیون دلار615.34 میلیون دلار1.28%3.16%11.79%308.07 میلیون SNX253.89 میلیون SNX0.09" برابر "
52AAVE70.83 دلار3,887,302 تومان56.95 میلیون دلار998.15 میلیون دلار1.52%2.87%11.34%16.00 میلیون AAVE14.09 میلیون AAVE0.06" برابر "