پر سودترین ارزهای دیجیتال در 7 روز
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته صرافی علی بابا اکس

پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته

پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1BET32190.135187 دلار7,165 تومان4,904.55%230.01 هزار دلار0.00 دلار0.00 BET10.00 میلیون BET0.00" برابر "
2SNN22790.000003 دلار0 تومان2,112.97%8.90 دلار51.13 هزار دلار17.03 میلیارد SNN68.70 میلیارد SNN0.00" برابر "
3ZEDXION28160.121483 دلار6,439 تومان1,965.79%891.97 هزار دلار0.00 دلار0.00 ZEDXION4.75 میلیارد ZEDXION0.00" برابر "
4MMC29280.271718 دلار14,401 تومان1,796.48%570.76 هزار دلار0.00 دلار0.00 MMCبی نهایت0.00" برابر "
5XOLO38620.000096 دلار5 تومان908.04%62.00 هزار دلار0.00 دلار0.00 XOLO80.00 میلیارد XOLO0.00" برابر "
6FNB21650.000038 دلار2 تومان444.42%0.00 دلار92.12 هزار دلار2.41 میلیارد FNBبی نهایت0.00" برابر "
7PTX32160.029677 دلار1,573 تومان414.13%230.69 هزار دلار0.00 دلار0.00 PTXبی نهایت0.00" برابر "
8MCOIN32721.62 دلار85,778 تومان413.04%201.67 هزار دلار0.00 دلار0.00 MCOIN500.00 میلیون MCOIN0.00" برابر "
9L217490.00183 دلار97 تومان412.74%177.23 دلار400.92 هزار دلار219.09 میلیون L2بی نهایت0.00" برابر "
10BCP27940.069268 دلار3,671 تومان405.87%1.01 میلیون دلار0.00 دلار0.00 BCP1,000.00 میلیون BCP0.00" برابر "
11NMEEBITS37980.059243 دلار3,140 تومان398.49%69.53 هزار دلار0.00 دلار0.00 NMEEBITSبی نهایت0.00" برابر "
12SI33450.152135 دلار8,063 تومان330.61%171.46 هزار دلار0.00 دلار0.00 SI100.00 میلیون SI0.00" برابر "
13MCG26380.129153 دلار6,845 تومان330.02%7.37 میلیون دلار0.00 دلار0.00 MCGبی نهایت0.00" برابر "
14GEN13700.028307 دلار1,500 تومان296.87%0.00 دلار1.39 میلیون دلار49.03 میلیون GENبی نهایت0.00" برابر "
15SHARKY30970.137272 دلار7,275 تومان267.19%316.57 هزار دلار0.00 دلار0.00 SHARKY2.00 میلیون SHARKY0.00" برابر "
16CID27580.025271 دلار1,339 تومان250.95%1.35 میلیون دلار0.00 دلار0.00 CID50.00 میلیون CID0.00" برابر "
17UCA16160.000284 دلار15 تومان242.81%245.31 دلار655.88 هزار دلار2.31 میلیارد UCAبی نهایت0.00" برابر "
18POINT37780.096193 دلار5,098 تومان219.74%71.29 هزار دلار0.00 دلار0.00 POINT1.41 میلیارد POINT0.00" برابر "
19MER38540.002671 دلار142 تومان213.74%62.66 هزار دلار0.00 دلار0.00 MER1,000.00 میلیون MER0.00" برابر "
20DIN25370.00052 دلار28 تومان213.66%1.09 دلار4.65 هزار دلار8.95 میلیون DIN100.00 میلیون DIN0.00" برابر "
21ZEBI19350.000215 دلار11 تومان202.89%60.08 دلار227.73 هزار دلار1.06 میلیارد ZEBI812.18 میلیون ZEBI0.00" برابر "
22SWPR34120.10144 دلار5,376 تومان194.82%145.78 هزار دلار0.00 دلار0.00 SWPR100.00 میلیون SWPR0.00" برابر "
23OKS15870.003012 دلار160 تومان189.62%65.56 هزار دلار716.70 هزار دلار237.92 میلیون OKSبی نهایت0.09" برابر "
240X028860.008197 دلار434 تومان189.51%653.02 هزار دلار0.00 دلار0.00 0X01,000.00 میلیون 0X00.00" برابر "
25SL41950.000219 دلار12 تومان182.37%36.29 هزار دلار0.00 دلار0.00 SL500.00 میلیون SL0.00" برابر "
26LOST38270.050143 دلار2,658 تومان179.82%65.77 هزار دلار0.00 دلار0.00 LOSTبی نهایت0.00" برابر "
27REGENT33714.82 دلار255,325 تومان172.73%162.26 هزار دلار0.00 دلار0.00 REGENT2.90 میلیون REGENT0.00" برابر "
28A BIRDS NE30890.0000000026609 دلار0 تومان169.10%320.20 هزار دلار0.00 دلار0.00 A BIRDS NE333.33 تریلیون A BIRDS NE0.00" برابر "
29BGS33580.002593 دلار137 تومان168.52%166.40 هزار دلار0.00 دلار0.00 BGS1,000.00 میلیون BGS0.00" برابر "
30LSWAP30950.002556 دلار135 تومان165.03%317.06 هزار دلار0.00 دلار0.00 LSWAPبی نهایت0.00" برابر "
31LOOP27200.122639 دلار6,500 تومان158.47%1.89 میلیون دلار0.00 دلار0.00 LOOP200.00 میلیون LOOP0.00" برابر "
32RPZX19420.000121 دلار6 تومان152.77%0.00 دلار222.97 هزار دلار1.85 میلیارد RPZXبی نهایت0.00" برابر "
33YAY37110.000596 دلار32 تومان144.24%81.14 هزار دلار0.00 دلار0.00 YAYبی نهایت0.00" برابر "
34IMG24880.000719 دلار38 تومان139.10%0.00 دلار9.75 هزار دلار13.56 میلیون IMG21.00 میلیون IMG0.00" برابر "
35CATCEO37670.000000000006 دلار0 تومان135.56%72.66 هزار دلار0.00 دلار0.00 CATCEO420.00 CATCEO0.00" برابر "
36CTY34871.10 دلار58,557 تومان132.58%128.98 هزار دلار0.00 دلار0.00 CTY1,000.00 هزار CTY0.00" برابر "
37POLX26730.000129 دلار7 تومان129.31%3.09 میلیون دلار0.00 دلار0.00 POLX100.00 میلیارد POLX0.00" برابر "
38TOMI2343.16 دلار167,594 تومان126.80%14.45 میلیون دلار125.36 میلیون دلار39.64 میلیون TOMIبی نهایت0.12" برابر "
39AZK31040.296166 دلار15,697 تومان126.65%312.25 هزار دلار0.00 دلار0.00 AZK10.00 میلیون AZK0.00" برابر "
40WCSOV38880.008096 دلار429 تومان125.53%59.62 هزار دلار0.00 دلار0.00 WCSOVبی نهایت0.00" برابر "
41MMIT27310.00000010154745 دلار0 تومان124.32%1.66 میلیون دلار0.00 دلار0.00 MMIT2.10 MMIT0.00" برابر "
42OXM44290.00000000002759 دلار0 تومان123.46%21.75 هزار دلار0.00 دلار0.00 OXM1,000.00 میلیون OXM0.00" برابر "
43MELI32690.003998 دلار212 تومان120.49%203.20 هزار دلار0.00 دلار0.00 MELI1,000.00 میلیون MELI0.00" برابر "
44BTSC44830.003702 دلار196 تومان119.72%19.73 هزار دلار0.00 دلار0.00 BTSC1.20 میلیارد BTSC0.00" برابر "
45SPACE29220.267356 دلار14,170 تومان119.40%577.13 هزار دلار0.00 دلار0.00 SPACEبی نهایت0.00" برابر "
46CENT42070.003852 دلار204 تومان119.30%35.35 هزار دلار0.00 دلار0.00 CENT1,000.00 میلیون CENT0.00" برابر "
47MND22340.00000000013416 دلار0 تومان119.15%908.47 دلار66.84 هزار دلار498.19 تریلیون MNDبی نهایت0.01" برابر "
48OAX4930.438007 دلار23,214 تومان118.48%110.16 میلیون دلار33.75 میلیون دلار77.05 میلیون OAXبی نهایت3.26" برابر "
49TRIX10700.000719 دلار38 تومان117.77%66.75 هزار دلار3.68 میلیون دلار5.12 میلیارد TRIX10.00 میلیارد TRIX0.02" برابر "
50PHX29880.001028 دلار54 تومان114.82%447.19 هزار دلار0.00 دلار0.00 PHX1,000.00 میلیون PHX0.00" برابر "

پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته

پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1BET32190.135187 دلار7,165 تومان4,904.55%230.01 هزار دلار0.00 دلار0.00 BET10.00 میلیون BET0.00" برابر "
2SNN22790.000003 دلار0 تومان2,112.97%8.90 دلار51.13 هزار دلار17.03 میلیارد SNN68.70 میلیارد SNN0.00" برابر "
3ZEDXION28160.121483 دلار6,439 تومان1,965.79%891.97 هزار دلار0.00 دلار0.00 ZEDXION4.75 میلیارد ZEDXION0.00" برابر "
4MMC29280.271718 دلار14,401 تومان1,796.48%570.76 هزار دلار0.00 دلار0.00 MMCبی نهایت0.00" برابر "
5XOLO38620.000096 دلار5 تومان908.04%62.00 هزار دلار0.00 دلار0.00 XOLO80.00 میلیارد XOLO0.00" برابر "
6FNB21650.000038 دلار2 تومان444.42%0.00 دلار92.12 هزار دلار2.41 میلیارد FNBبی نهایت0.00" برابر "
7PTX32160.029677 دلار1,573 تومان414.13%230.69 هزار دلار0.00 دلار0.00 PTXبی نهایت0.00" برابر "
8MCOIN32721.62 دلار85,778 تومان413.04%201.67 هزار دلار0.00 دلار0.00 MCOIN500.00 میلیون MCOIN0.00" برابر "
9L217490.00183 دلار97 تومان412.74%177.23 دلار400.92 هزار دلار219.09 میلیون L2بی نهایت0.00" برابر "
10BCP27940.069268 دلار3,671 تومان405.87%1.01 میلیون دلار0.00 دلار0.00 BCP1,000.00 میلیون BCP0.00" برابر "
11NMEEBITS37980.059243 دلار3,140 تومان398.49%69.53 هزار دلار0.00 دلار0.00 NMEEBITSبی نهایت0.00" برابر "
12SI33450.152135 دلار8,063 تومان330.61%171.46 هزار دلار0.00 دلار0.00 SI100.00 میلیون SI0.00" برابر "
13MCG26380.129153 دلار6,845 تومان330.02%7.37 میلیون دلار0.00 دلار0.00 MCGبی نهایت0.00" برابر "
14GEN13700.028307 دلار1,500 تومان296.87%0.00 دلار1.39 میلیون دلار49.03 میلیون GENبی نهایت0.00" برابر "
15SHARKY30970.137272 دلار7,275 تومان267.19%316.57 هزار دلار0.00 دلار0.00 SHARKY2.00 میلیون SHARKY0.00" برابر "
16CID27580.025271 دلار1,339 تومان250.95%1.35 میلیون دلار0.00 دلار0.00 CID50.00 میلیون CID0.00" برابر "
17UCA16160.000284 دلار15 تومان242.81%245.31 دلار655.88 هزار دلار2.31 میلیارد UCAبی نهایت0.00" برابر "
18POINT37780.096193 دلار5,098 تومان219.74%71.29 هزار دلار0.00 دلار0.00 POINT1.41 میلیارد POINT0.00" برابر "
19MER38540.002671 دلار142 تومان213.74%62.66 هزار دلار0.00 دلار0.00 MER1,000.00 میلیون MER0.00" برابر "
20DIN25370.00052 دلار28 تومان213.66%1.09 دلار4.65 هزار دلار8.95 میلیون DIN100.00 میلیون DIN0.00" برابر "
21ZEBI19350.000215 دلار11 تومان202.89%60.08 دلار227.73 هزار دلار1.06 میلیارد ZEBI812.18 میلیون ZEBI0.00" برابر "
22SWPR34120.10144 دلار5,376 تومان194.82%145.78 هزار دلار0.00 دلار0.00 SWPR100.00 میلیون SWPR0.00" برابر "
23OKS15870.003012 دلار160 تومان189.62%65.56 هزار دلار716.70 هزار دلار237.92 میلیون OKSبی نهایت0.09" برابر "
240X028860.008197 دلار434 تومان189.51%653.02 هزار دلار0.00 دلار0.00 0X01,000.00 میلیون 0X00.00" برابر "
25SL41950.000219 دلار12 تومان182.37%36.29 هزار دلار0.00 دلار0.00 SL500.00 میلیون SL0.00" برابر "
26LOST38270.050143 دلار2,658 تومان179.82%65.77 هزار دلار0.00 دلار0.00 LOSTبی نهایت0.00" برابر "
27REGENT33714.82 دلار255,325 تومان172.73%162.26 هزار دلار0.00 دلار0.00 REGENT2.90 میلیون REGENT0.00" برابر "
28A BIRDS NE30890.0000000026609 دلار0 تومان169.10%320.20 هزار دلار0.00 دلار0.00 A BIRDS NE333.33 تریلیون A BIRDS NE0.00" برابر "
29BGS33580.002593 دلار137 تومان168.52%166.40 هزار دلار0.00 دلار0.00 BGS1,000.00 میلیون BGS0.00" برابر "
30LSWAP30950.002556 دلار135 تومان165.03%317.06 هزار دلار0.00 دلار0.00 LSWAPبی نهایت0.00" برابر "
31LOOP27200.122639 دلار6,500 تومان158.47%1.89 میلیون دلار0.00 دلار0.00 LOOP200.00 میلیون LOOP0.00" برابر "
32RPZX19420.000121 دلار6 تومان152.77%0.00 دلار222.97 هزار دلار1.85 میلیارد RPZXبی نهایت0.00" برابر "
33YAY37110.000596 دلار32 تومان144.24%81.14 هزار دلار0.00 دلار0.00 YAYبی نهایت0.00" برابر "
34IMG24880.000719 دلار38 تومان139.10%0.00 دلار9.75 هزار دلار13.56 میلیون IMG21.00 میلیون IMG0.00" برابر "
35CATCEO37670.000000000006 دلار0 تومان135.56%72.66 هزار دلار0.00 دلار0.00 CATCEO420.00 CATCEO0.00" برابر "
36CTY34871.10 دلار58,557 تومان132.58%128.98 هزار دلار0.00 دلار0.00 CTY1,000.00 هزار CTY0.00" برابر "
37POLX26730.000129 دلار7 تومان129.31%3.09 میلیون دلار0.00 دلار0.00 POLX100.00 میلیارد POLX0.00" برابر "
38TOMI2343.16 دلار167,594 تومان126.80%14.45 میلیون دلار125.36 میلیون دلار39.64 میلیون TOMIبی نهایت0.12" برابر "
39AZK31040.296166 دلار15,697 تومان126.65%312.25 هزار دلار0.00 دلار0.00 AZK10.00 میلیون AZK0.00" برابر "
40WCSOV38880.008096 دلار429 تومان125.53%59.62 هزار دلار0.00 دلار0.00 WCSOVبی نهایت0.00" برابر "
41MMIT27310.00000010154745 دلار0 تومان124.32%1.66 میلیون دلار0.00 دلار0.00 MMIT2.10 MMIT0.00" برابر "
42OXM44290.00000000002759 دلار0 تومان123.46%21.75 هزار دلار0.00 دلار0.00 OXM1,000.00 میلیون OXM0.00" برابر "
43MELI32690.003998 دلار212 تومان120.49%203.20 هزار دلار0.00 دلار0.00 MELI1,000.00 میلیون MELI0.00" برابر "
44BTSC44830.003702 دلار196 تومان119.72%19.73 هزار دلار0.00 دلار0.00 BTSC1.20 میلیارد BTSC0.00" برابر "
45SPACE29220.267356 دلار14,170 تومان119.40%577.13 هزار دلار0.00 دلار0.00 SPACEبی نهایت0.00" برابر "
46CENT42070.003852 دلار204 تومان119.30%35.35 هزار دلار0.00 دلار0.00 CENT1,000.00 میلیون CENT0.00" برابر "
47MND22340.00000000013416 دلار0 تومان119.15%908.47 دلار66.84 هزار دلار498.19 تریلیون MNDبی نهایت0.01" برابر "
48OAX4930.438007 دلار23,214 تومان118.48%110.16 میلیون دلار33.75 میلیون دلار77.05 میلیون OAXبی نهایت3.26" برابر "
49TRIX10700.000719 دلار38 تومان117.77%66.75 هزار دلار3.68 میلیون دلار5.12 میلیارد TRIX10.00 میلیارد TRIX0.02" برابر "
50PHX29880.001028 دلار54 تومان114.82%447.19 هزار دلار0.00 دلار0.00 PHX1,000.00 میلیون PHX0.00" برابر "