ارزهای دیجیتال پرسود در بایننس در 7 روز علی بابا اکس
ارزهای دیجیتال پرسود در بایننس در 7 روز

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1OAX4930.438007 دلار23,214 تومان118.48%110.16 میلیون دلار33.75 میلیون دلار77.05 میلیون OAXبی نهایت3.26" برابر "
2NAV8190.124185 دلار6,582 تومان97.49%30.84 هزار دلار9.41 میلیون دلار75.77 میلیون NAVبی نهایت0.00" برابر "
3JOE1920.391319 دلار20,740 تومان66.70%41.15 میلیون دلار131.65 میلیون دلار336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOE0.31" برابر "
4OMG1252.00 دلار106,116 تومان34.87%397.47 میلیون دلار280.80 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG1.42" برابر "
5RLC1732.13 دلار112,819 تومان31.38%23.78 میلیون دلار172.42 میلیون دلار81.00 میلیون RLC87.00 میلیون RLC0.14" برابر "
6AION8950.014326 دلار759 تومان28.83%79.30 هزار دلار7.18 میلیون دلار501.51 میلیون AIONبی نهایت0.01" برابر "
7CELR1630.026488 دلار1,404 تومان26.65%26.48 میلیون دلار187.68 میلیون دلار7.09 میلیارد CELR10.00 میلیارد CELR0.14" برابر "
8CKB1450.005544 دلار294 تومان24.48%25.92 میلیون دلار222.39 میلیون دلار40.12 میلیارد CKBبی نهایت0.12" برابر "
9LINA4030.010389 دلار551 تومان23.00%20.09 میلیون دلار50.63 میلیون دلار4.87 میلیارد LINA10.00 میلیارد LINA0.40" برابر "
10MASK885.85 دلار310,047 تومان22.99%308.72 میلیون دلار445.47 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.69" برابر "
11AST6470.10861 دلار5,756 تومان14.83%2.04 میلیون دلار18.95 میلیون دلار174.48 میلیون ASTبی نهایت0.11" برابر "
12PERL6570.037492 دلار1,987 تومان13.59%7.73 میلیون دلار18.41 میلیون دلار490.94 میلیون PERL1.03 میلیارد PERL0.42" برابر "
13XRP60.423595 دلار22,451 تومان11.41%1.32 میلیارد دلار21.58 میلیارد دلار50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.06" برابر "
14PIVX5030.455784 دلار24,157 تومان9.44%5.72 میلیون دلار32.89 میلیون دلار72.17 میلیون PIVXبی نهایت0.17" برابر "
15LTC1392.51 دلار4,903,033 تومان8.96%853.91 میلیون دلار6.71 میلیارد دلار72.55 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.13" برابر "
16LPT1626.83 دلار362,045 تومان8.83%15.88 میلیون دلار187.89 میلیون دلار27.51 میلیون LPTبی نهایت0.08" برابر "
17NEXO950.707968 دلار37,522 تومان7.07%6.12 میلیون دلار396.46 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
18BNBDOWN29340.01084 دلار575 تومان6.08%561.18 هزار دلار0.00 دلار0.00 BNBDOWNبی نهایت0.00" برابر "
19DASH6961.09 دلار3,238,010 تومان6.07%130.60 میلیون دلار684.13 میلیون دلار11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.19" برابر "
20ATM8003.04 دلار160,959 تومان5.17%25.77 میلیون دلار10.12 میلیون دلار3.33 میلیون ATMبی نهایت2.55" برابر "
21FRONT6200.238722 دلار12,652 تومان4.91%3.82 میلیون دلار21.48 میلیون دلار90.00 میلیون FRONT90.00 میلیون FRONT0.18" برابر "
22XMR22161.57 دلار8,563,262 تومان4.89%121.76 میلیون دلار2.95 میلیارد دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.04" برابر "
23CHESS5250.260472 دلار13,805 تومان4.05%5.61 میلیون دلار30.35 میلیون دلار116.51 میلیون CHESS300.00 میلیون CHESS0.18" برابر "
24TRIBE1990.273028 دلار14,470 تومان3.75%461.40 هزار دلار123.80 میلیون دلار453.45 میلیون TRIBE1,000.00 میلیون TRIBE0.00" برابر "
25QTUM1063.17 دلار168,267 تومان3.40%81.06 میلیون دلار332.05 میلیون دلار104.59 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.24" برابر "
26ADA70.359548 دلار19,056 تومان3.31%307.19 میلیون دلار12.48 میلیارد دلار34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "
27API31981.55 دلار81,929 تومان2.73%8.65 میلیون دلار123.96 میلیون دلار80.19 میلیون API3بی نهایت0.07" برابر "
28REN2630.100871 دلار5,346 تومان2.56%20.49 میلیون دلار100.77 میلیون دلار999.04 میلیون REN1,000.00 میلیون REN0.20" برابر "
29ADAUP29620.390179 دلار20,680 تومان2.12%482.31 هزار دلار0.00 دلار0.00 ADAUPبی نهایت0.00" برابر "
30XRPUP28150.101247 دلار5,366 تومان1.93%905.84 هزار دلار0.00 دلار0.00 XRPUPبی نهایت0.00" برابر "
31PYR2683.58 دلار189,818 تومان1.87%7.22 میلیون دلار97.35 میلیون دلار27.18 میلیون PYR50.00 میلیون PYR0.07" برابر "
32BAR4673.92 دلار207,530 تومان1.81%4.81 میلیون دلار36.83 میلیون دلار9.41 میلیون BAR40.00 میلیون BAR0.13" برابر "
33EOS451.16 دلار61,649 تومان1.41%208.61 میلیون دلار1.26 میلیارد دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.17" برابر "
34XLM280.088949 دلار4,714 تومان1.25%73.53 میلیون دلار2.36 میلیارد دلار26.57 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "
35PAXG831,984.55 دلار105,181,076 تومان0.89%16.03 میلیون دلار538.34 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.03" برابر "
36QLC4070.082735 دلار4,385 تومان0.86%5.63 میلیون دلار49.64 میلیون دلار600.00 میلیون QLCبی نهایت0.11" برابر "
37BTCDOWN27280.010047 دلار532 تومان0.84%1.74 میلیون دلار0.00 دلار0.00 BTCDOWNبی نهایت0.00" برابر "
38OG8042.63 دلار139,440 تومان0.65%6.40 میلیون دلار9.89 میلیون دلار3.76 میلیون OGبی نهایت0.65" برابر "
39ETC2320.21 دلار1,071,280 تومان0.64%176.79 میلیون دلار2.83 میلیارد دلار140.08 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.06" برابر "
40BNT2840.557794 دلار29,563 تومان0.55%6.26 میلیون دلار89.41 میلیون دلار160.29 میلیون BNTبی نهایت0.07" برابر "
41SYS1930.174525 دلار9,250 تومان0.36%2.73 میلیون دلار131.52 میلیون دلار753.57 میلیون SYSبی نهایت0.02" برابر "
42USDP571.00 دلار53,012 تومان0.14%5.46 میلیون دلار878.29 میلیون دلار878.08 میلیون USDPبی نهایت0.01" برابر "
43BTG12416.09 دلار853,019 تومان0.11%12.26 میلیون دلار281.88 میلیون دلار17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTG0.04" برابر "
44USDC50.999607 دلار52,979 تومان0.05%5.85 میلیارد دلار33.91 میلیارد دلار33.92 میلیارد USDCبی نهایت0.17" برابر "
45TUSD310.999436 دلار52,970 تومان0.17%293.63 میلیون دلار2.04 میلیارد دلار2.04 میلیارد TUSDبی نهایت0.14" برابر "
46USDT31.00 دلار53,038 تومان0.19%40.96 میلیارد دلار78.54 میلیارد دلار78.49 میلیارد USDTبی نهایت0.52" برابر "
47BUSD100.999213 دلار52,958 تومان0.21%3.56 میلیارد دلار8.02 میلیارد دلار8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.44" برابر "
48LINK197.21 دلار381,898 تومان0.23%299.87 میلیون دلار3.73 میلیارد دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.08" برابر "
49MFT3750.005523 دلار293 تومان0.24%650.17 هزار دلار55.23 میلیون دلار10.00 میلیارد MFT10.00 میلیارد MFT0.01" برابر "
50CHR2470.159649 دلار8,461 تومان0.38%20.27 میلیون دلار109.61 میلیون دلار686.55 میلیون CHR1,000.00 میلیون CHR0.18" برابر "
51PLA2390.221449 دلار11,737 تومان0.48%6.35 میلیون دلار119.11 میلیون دلار537.86 میلیون PLA700.00 میلیون PLA0.05" برابر "
52DIA4810.373034 دلار19,771 تومان0.54%8.52 میلیون دلار35.17 میلیون دلار94.29 میلیون DIA200.00 میلیون DIA0.24" برابر "
53VITE6040.023344 دلار1,237 تومان0.54%2.41 میلیون دلار22.56 میلیون دلار966.30 میلیون VITEبی نهایت0.11" برابر "
54CREAM61111.89 دلار630,427 تومان0.57%638.39 هزار دلار22.07 میلیون دلار1.86 میلیون CREAM2.92 میلیون CREAM0.03" برابر "
55ICX1520.217139 دلار11,508 تومان0.62%8.53 میلیون دلار206.52 میلیون دلار951.09 میلیون ICXبی نهایت0.04" برابر "
56EURS2311.07 دلار56,596 تومان0.64%4.56 میلیون دلار132.55 میلیون دلار124.13 میلیون EURSبی نهایت0.03" برابر "
57NEO5812.33 دلار653,560 تومان0.66%126.17 میلیون دلار869.84 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.15" برابر "
58DNT6520.031239 دلار1,656 تومان0.75%710.85 هزار دلار18.74 میلیون دلار600.00 میلیون DNTبی نهایت0.04" برابر "
59ORN5130.932442 دلار49,419 تومان0.81%5.02 میلیون دلار31.84 میلیون دلار34.15 میلیون ORN100.00 میلیون ORN0.16" برابر "
60ADC18760.000274 دلار15 تومان0.95%0.00 دلار268.38 هزار دلار980.73 میلیون ADCبی نهایت0.00" برابر "
61ALPACA4230.304817 دلار16,155 تومان1.02%3.05 میلیون دلار46.49 میلیون دلار152.52 میلیون ALPACA188.00 میلیون ALPACA0.07" برابر "
62BTC127,355.88 دلار1,449,861,812 تومان1.16%26.52 میلیارد دلار528.72 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.05" برابر "
63SUN3620.006482 دلار344 تومان1.22%13.31 میلیون دلار59.75 میلیون دلار9.22 میلیارد SUNبی نهایت0.22" برابر "
64BETH26221,727.40 دلار91,552,463 تومان1.48%15.15 میلیون دلار0.00 دلار0.00 BETHبی نهایت0.00" برابر "
65TLM3430.019334 دلار1,025 تومان1.64%8.37 میلیون دلار67.21 میلیون دلار3.48 میلیارد TLM10.00 میلیارد TLM0.12" برابر "
66BTCUP28735.67 دلار300,330 تومان1.74%695.72 هزار دلار0.00 دلار0.00 BTCUPبی نهایت0.00" برابر "
67BAND1501.74 دلار92,390 تومان1.92%13.50 میلیون دلار216.10 میلیون دلار123.97 میلیون BANDبی نهایت0.06" برابر "
68ANT2742.40 دلار127,155 تومان1.98%8.40 میلیون دلار96.04 میلیون دلار40.03 میلیون ANTبی نهایت0.09" برابر "
69DCR11521.03 دلار1,114,780 تومان2.01%7.98 میلیون دلار311.87 میلیون دلار14.83 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.03" برابر "
70ETHDOWN26970.279428 دلار14,810 تومان2.02%2.11 میلیون دلار0.00 دلار0.00 ETHDOWNبی نهایت0.00" برابر "
71AVAX1617.01 دلار901,785 تومان2.06%165.68 میلیون دلار5.54 میلیارد دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
72JUV7662.58 دلار136,716 تومان2.06%1.87 میلیون دلار11.38 میلیون دلار4.41 میلیون JUV20.00 میلیون JUV0.16" برابر "
73BNX295277.57 دلار4,111,209 تومان2.20%510.75 هزار دلار0.00 دلار0.00 BNX21.00 میلیون BNX0.00" برابر "
74XNO2420.871563 دلار46,193 تومان2.46%1.27 میلیون دلار116.13 میلیون دلار133.25 میلیون XNO133.25 میلیون XNO0.01" برابر "
75NKN3100.105418 دلار5,587 تومان2.51%9.22 میلیون دلار79.57 میلیون دلار754.83 میلیون NKN1,000.00 میلیون NKN0.12" برابر "
76AUDIO1350.266356 دلار14,117 تومان2.60%12.38 میلیون دلار263.86 میلیون دلار990.64 میلیون AUDIOبی نهایت0.05" برابر "
771INCH920.505381 دلار26,785 تومان2.63%25.32 میلیون دلار421.85 میلیون دلار834.72 میلیون 1INCHبی نهایت0.06" برابر "
78BTCST8520.672216 دلار35,627 تومان2.63%105.17 هزار دلار8.20 میلیون دلار12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCST0.01" برابر "
79ETH21,746.65 دلار92,572,540 تومان2.64%10.93 میلیارد دلار213.74 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "
80PUNDIX2350.470319 دلار24,927 تومان2.66%14.58 میلیون دلار121.57 میلیون دلار258.49 میلیون PUNDIX258.53 میلیون PUNDIX0.12" برابر "
81BAL1126.54 دلار346,639 تومان2.73%8.45 میلیون دلار317.29 میلیون دلار48.51 میلیون BAL96.15 میلیون BAL0.03" برابر "
82REP2758.66 دلار458,835 تومان2.81%33.87 میلیون دلار95.23 میلیون دلار11.00 میلیون REPبی نهایت0.36" برابر "
83YGG3690.252119 دلار13,362 تومان2.85%24.54 میلیون دلار56.69 میلیون دلار224.87 میلیون YGG1,000.00 میلیون YGG0.43" برابر "
84DOGE90.07487 دلار3,968 تومان2.86%396.26 میلیون دلار9.93 میلیارد دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "
85DEXE2622.77 دلار146,762 تومان2.88%1.36 میلیون دلار101.00 میلیون دلار36.47 میلیون DEXE98.94 میلیون DEXE0.01" برابر "
86CTSI2650.148573 دلار7,874 تومان2.96%6.31 میلیون دلار98.97 میلیون دلار666.16 میلیون CTSI1,000.00 میلیون CTSI0.06" برابر "
87ZEC7735.76 دلار1,895,363 تومان3.19%38.81 میلیون دلار583.92 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.07" برابر "
88XEM1040.038553 دلار2,043 تومان3.24%12.26 میلیون دلار346.98 میلیون دلار9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.04" برابر "
89DGB1820.00947 دلار502 تومان3.33%4.32 میلیون دلار152.55 میلیون دلار16.11 میلیارد DGB21.00 میلیارد DGB0.03" برابر "
90SOL1120.63 دلار1,093,271 تومان3.35%547.28 میلیون دلار7.92 میلیارد دلار383.90 میلیون SOLبی نهایت0.07" برابر "
91NULS5530.269229 دلار14,269 تومان3.39%3.86 میلیون دلار27.40 میلیون دلار101.77 میلیون NULS210.00 میلیون NULS0.14" برابر "
92STRAX3060.551017 دلار29,204 تومان3.45%11.56 میلیون دلار81.22 میلیون دلار147.39 میلیون STRAXبی نهایت0.14" برابر "
93PEOPLE2460.022028 دلار1,167 تومان3.54%14.86 میلیون دلار111.46 میلیون دلار5.06 میلیارد PEOPLE5.06 میلیارد PEOPLE0.13" برابر "
94GO8260.007491 دلار397 تومان3.63%61.70 هزار دلار9.10 میلیون دلار1.21 میلیارد GOبی نهایت0.01" برابر "
95PSG5745.28 دلار279,804 تومان3.66%2.68 میلیون دلار25.56 میلیون دلار4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSG0.10" برابر "
96WRX3520.166831 دلار8,842 تومان3.69%1.07 میلیون دلار63.71 میلیون دلار381.86 میلیون WRXبی نهایت0.02" برابر "
97CITY5694.46 دلار236,460 تومان3.77%2.64 میلیون دلار25.83 میلیون دلار5.79 میلیون CITY20.00 میلیون CITY0.10" برابر "
98IRIS4040.035028 دلار1,857 تومان3.79%3.58 میلیون دلار50.62 میلیون دلار1.45 میلیارد IRISبی نهایت0.07" برابر "
99DUSK2970.205253 دلار10,878 تومان3.81%36.57 میلیون دلار84.95 میلیون دلار413.86 میلیون DUSK1,000.00 میلیون DUSK0.43" برابر "
100CHZ600.118145 دلار6,262 تومان3.82%45.65 میلیون دلار793.78 میلیون دلار6.72 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.06" برابر "
101WNXM33923.79 دلار1,260,769 تومان3.94%8.51 میلیون دلار68.90 میلیون دلار2.90 میلیون WNXM2.90 میلیون WNXM0.12" برابر "
102REI5310.031218 دلار1,655 تومان3.95%1.76 میلیون دلار29.66 میلیون دلار950.00 میلیون REIبی نهایت0.06" برابر "
103LRC860.343808 دلار18,222 تومان3.96%58.29 میلیون دلار457.31 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.13" برابر "
104UTK4130.096358 دلار5,107 تومان4.05%2.57 میلیون دلار48.18 میلیون دلار500.00 میلیون UTK500.00 میلیون UTK0.05" برابر "
105ZRX1570.228894 دلار12,131 تومان4.14%16.78 میلیون دلار193.99 میلیون دلار847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRX0.09" برابر "
106BNBUP369151.99 دلار2,755,678 تومان4.16%84.80 هزار دلار0.00 دلار0.00 BNBUPبی نهایت0.00" برابر "
107ACM7362.47 دلار131,092 تومان4.23%1.79 میلیون دلار12.91 میلیون دلار5.22 میلیون ACMبی نهایت0.14" برابر "
108SHIB140.000011 دلار1 تومان4.32%200.54 میلیون دلار6.28 میلیارد دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "
109IOST1580.010357 دلار549 تومان4.36%14.96 میلیون دلار193.77 میلیون دلار18.71 میلیارد IOST90.00 میلیارد IOST0.08" برابر "
110ASR9322.64 دلار139,691 تومان4.40%1.93 میلیون دلار6.00 میلیون دلار2.28 میلیون ASRبی نهایت0.32" برابر "
111DENT2530.001061 دلار56 تومان4.41%3.68 میلیون دلار105.07 میلیون دلار99.01 میلیارد DENTبی نهایت0.04" برابر "
112MDX3300.076467 دلار4,053 تومان4.41%3.76 میلیون دلار72.66 میلیون دلار950.18 میلیون MDXبی نهایت0.05" برابر "
113PORTO6582.35 دلار124,600 تومان4.47%11.46 میلیون دلار18.34 میلیون دلار7.80 میلیون PORTO40.00 میلیون PORTO0.62" برابر "
114XVS3334.79 دلار253,844 تومان4.49%2.10 میلیون دلار70.92 میلیون دلار14.81 میلیون XVS29.75 میلیون XVS0.03" برابر "
115CLV5500.062481 دلار3,311 تومان4.54%2.73 میلیون دلار27.66 میلیون دلار442.76 میلیون CLVبی نهایت0.10" برابر "
116POWR2940.17938 دلار9,507 تومان4.56%2.86 میلیون دلار86.14 میلیون دلار480.21 میلیون POWR1,000.00 میلیون POWR0.03" برابر "
117AVA5120.611867 دلار32,429 تومان4.56%1.92 میلیون دلار31.94 میلیون دلار52.20 میلیون AVA61.01 میلیون AVA0.06" برابر "
118TWT851.18 دلار62,524 تومان4.59%15.57 میلیون دلار491.52 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.03" برابر "
119IOTX1390.024823 دلار1,316 تومان4.71%23.02 میلیون دلار234.55 میلیون دلار9.45 میلیارد IOTX10.00 میلیارد IOTX0.10" برابر "
120FOR6600.022854 دلار1,211 تومان4.72%1.89 میلیون دلار18.17 میلیون دلار795.00 میلیون FOR1,000.00 میلیون FOR0.10" برابر "
121NBS14140.000462 دلار24 تومان4.77%141.04 هزار دلار1.20 میلیون دلار2.61 میلیارد NBS3.60 میلیارد NBS0.12" برابر "
122ZEN18810.42 دلار552,083 تومان4.83%17.56 میلیون دلار140.66 میلیون دلار13.50 میلیون ZEN21.00 میلیون ZEN0.12" برابر "
123FUN3230.006709 دلار356 تومان4.84%1.02 میلیون دلار73.54 میلیون دلار10.96 میلیارد FUNبی نهایت0.01" برابر "
124ELF1680.308412 دلار16,346 تومان4.85%18.22 میلیون دلار182.38 میلیون دلار591.36 میلیون ELF1,000.00 میلیون ELF0.10" برابر "
125BNB4321.95 دلار17,063,360 تومان4.87%471.33 میلیون دلار50.83 میلیارد دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
126SNT2550.026415 دلار1,400 تومان4.96%2.23 میلیون دلار104.80 میلیون دلار3.97 میلیارد SNTبی نهایت0.02" برابر "
127REEF3630.002657 دلار141 تومان5.01%7.77 میلیون دلار59.47 میلیون دلار22.39 میلیارد REEFبی نهایت0.13" برابر "
128MULTI1899.60 دلار509,003 تومان5.09%3.22 میلیون دلار139.65 میلیون دلار14.54 میلیون MULTI100.00 میلیون MULTI0.02" برابر "
129BAT1020.241334 دلار12,791 تومان5.14%23.25 میلیون دلار358.61 میلیون دلار1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.06" برابر "
130REQ2730.096169 دلار5,097 تومان5.17%1.89 میلیون دلار96.15 میلیون دلار999.83 میلیون REQ999.88 میلیون REQ0.02" برابر "
131DAR3850.17183 دلار9,107 تومان5.18%19.98 میلیون دلار53.35 میلیون دلار310.49 میلیون DAR800.00 میلیون DAR0.37" برابر "
132LAZIO6002.67 دلار141,483 تومان5.25%5.44 میلیون دلار22.96 میلیون دلار8.60 میلیون LAZIO40.00 میلیون LAZIO0.24" برابر "
133CVC2590.103602 دلار5,491 تومان5.30%7.08 میلیون دلار103.60 میلیون دلار1,000.00 میلیون CVCبی نهایت0.07" برابر "
134ETHUP28344.94 دلار261,834 تومان5.31%810.86 هزار دلار0.00 دلار0.00 ETHUPبی نهایت0.00" برابر "
135STEEM2920.203694 دلار10,796 تومان5.32%1.72 میلیون دلار87.58 میلیون دلار429.97 میلیون STEEMبی نهایت0.02" برابر "
136STPT2860.04838 دلار2,564 تومان5.41%16.52 میلیون دلار89.24 میلیون دلار1.84 میلیارد STPT1.94 میلیارد STPT0.19" برابر "
137BAKE4790.182845 دلار9,691 تومان5.47%5.07 میلیون دلار35.39 میلیون دلار193.53 میلیون BAKEبی نهایت0.14" برابر "
138GMT1400.387611 دلار20,543 تومان5.47%61.79 میلیون دلار232.57 میلیون دلار600.00 میلیون GMT6.00 میلیارد GMT0.27" برابر "
139VET360.022789 دلار1,208 تومان5.48%51.07 میلیون دلار1.65 میلیارد دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "
140TOMO3940.548205 دلار29,055 تومان5.49%11.85 میلیون دلار51.94 میلیون دلار94.75 میلیون TOMOبی نهایت0.23" برابر "
141AXS538.32 دلار440,873 تومان5.52%54.77 میلیون دلار961.65 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.06" برابر "
142YFII4421,100.95 دلار58,350,155 تومان5.53%11.13 میلیون دلار42.49 میلیون دلار38.60 هزار YFII39.38 هزار YFII0.26" برابر "
143UMA1902.02 دلار107,117 تومان5.55%8.75 میلیون دلار139.35 میلیون دلار68.95 میلیون UMA101.17 میلیون UMA0.06" برابر "
144DREP6140.448854 دلار23,789 تومان5.59%1.31 میلیون دلار21.88 میلیون دلار48.74 میلیون DREPبی نهایت0.06" برابر "
145ONE1320.020503 دلار1,087 تومان5.61%25.41 میلیون دلار269.85 میلیون دلار13.16 میلیارد ONEبی نهایت0.09" برابر "
146TRB58414.15 دلار749,826 تومان5.61%6.14 میلیون دلار24.10 میلیون دلار1.70 میلیون TRBبی نهایت0.25" برابر "
147XEC760.00003 دلار2 تومان5.62%6.28 میلیون دلار585.22 میلیون دلار19.34 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "
148MOB1261.43 دلار75,619 تومان5.66%2.06 میلیون دلار278.63 میلیون دلار195.29 میلیون MOBبی نهایت0.01" برابر "
149MDT4270.067204 دلار3,562 تومان5.69%35.15 میلیون دلار45.44 میلیون دلار676.16 میلیون MDT1,000.00 میلیون MDT0.77" برابر "
150RUNE871.38 دلار73,208 تومان5.70%36.58 میلیون دلار451.76 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.08" برابر "
151CAKE683.68 دلار195,054 تومان5.72%43.38 میلیون دلار685.65 میلیون دلار186.30 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.06" برابر "
152SKL1720.041212 دلار2,184 تومان5.73%37.30 میلیون دلار173.25 میلیون دلار4.20 میلیارد SKL7.00 میلیارد SKL0.22" برابر "
153SANTOS6384.39 دلار232,584 تومان5.76%17.77 میلیون دلار19.97 میلیون دلار4.55 میلیون SANTOS30.00 میلیون SANTOS0.89" برابر "
154STORJ1860.35118 دلار18,613 تومان5.86%11.28 میلیون دلار145.02 میلیون دلار412.94 میلیون STORJبی نهایت0.08" برابر "
155MBL4010.003237 دلار172 تومان5.98%2.69 میلیون دلار50.93 میلیون دلار15.73 میلیارد MBL30.00 میلیارد MBL0.05" برابر "
156FLM4450.091978 دلار4,875 تومان6.03%2.32 میلیون دلار42.20 میلیون دلار458.77 میلیون FLMبی نهایت0.05" برابر "
157HOT1160.001791 دلار95 تومان6.05%15.58 میلیون دلار310.49 میلیون دلار173.34 میلیارد HOTبی نهایت0.05" برابر "
158RSR1690.003954 دلار210 تومان6.06%9.02 میلیون دلار180.36 میلیون دلار45.61 میلیارد RSR100.00 میلیارد RSR0.05" برابر "
159WAXP1790.066991 دلار3,551 تومان6.07%3.09 میلیون دلار162.35 میلیون دلار2.42 میلیارد WAXPبی نهایت0.02" برابر "
160OGN3660.112793 دلار5,978 تومان6.10%13.29 میلیون دلار57.48 میلیون دلار509.64 میلیون OGN1,000.00 میلیون OGN0.23" برابر "
161XVG4220.002818 دلار149 تومان6.11%616.07 هزار دلار46.55 میلیون دلار16.52 میلیارد XVG16.56 میلیارد XVG0.01" برابر "
162THETA511.02 دلار53,874 تومان6.17%19.96 میلیون دلار1.02 میلیارد دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "
163TRX150.063574 دلار3,369 تومان6.20%327.94 میلیون دلار5.79 میلیارد دلار91.12 میلیارد TRXبی نهایت0.06" برابر "
164SXP1830.271246 دلار14,376 تومان6.22%5.84 میلیون دلار151.60 میلیون دلار558.91 میلیون SXPبی نهایت0.04" برابر "
165YFI1198,360.32 دلار443,097,147 تومان6.26%33.17 میلیون دلار306.30 میلیون دلار36.64 هزار YFI36.67 هزار YFI0.11" برابر "
166DF4990.076417 دلار4,050 تومان6.27%10.99 میلیون دلار33.01 میلیون دلار432.03 میلیون DF999.93 میلیون DF0.33" برابر "
167GHST3871.18 دلار62,515 تومان6.33%4.22 میلیون دلار53.19 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.08" برابر "
168RAMP5000.068998 دلار3,657 تومان6.39%1.76 هزار دلار32.97 میلیون دلار477.84 میلیون RAMP1,000.00 میلیون RAMP0.00" برابر "
169POND3160.009569 دلار507 تومان6.41%4.35 میلیون دلار77.38 میلیون دلار8.09 میلیارد POND10.00 میلیارد POND0.06" برابر "
170TVK4560.039712 دلار2,105 تومان6.41%4.52 میلیون دلار39.87 میلیون دلار1.00 میلیارد TVK1.20 میلیارد TVK0.11" برابر "
171DEGO5511.95 دلار103,326 تومان6.42%1.42 میلیون دلار27.62 میلیون دلار14.17 میلیون DEGO21.00 میلیون DEGO0.05" برابر "
172MINA620.829877 دلار43,983 تومان6.42%79.27 میلیون دلار724.45 میلیون دلار872.96 میلیون MINAبی نهایت0.11" برابر "
173BLZ5450.082984 دلار4,398 تومان6.45%4.50 میلیون دلار28.30 میلیون دلار341.00 میلیون BLZبی نهایت0.16" برابر "
174LUNC630.000122 دلار6 تومان6.55%50.55 میلیون دلار720.69 میلیون دلار5.90 تریلیون LUNCبی نهایت0.07" برابر "
175RVN1100.025919 دلار1,374 تومان6.56%9.95 میلیون دلار320.07 میلیون دلار12.35 میلیارد RVN21.00 میلیارد RVN0.03" برابر "
176PERP3670.865889 دلار45,892 تومان6.58%15.64 میلیون دلار57.15 میلیون دلار66.00 میلیون PERPبی نهایت0.27" برابر "
177BSW3440.179752 دلار9,527 تومان6.62%3.75 میلیون دلار67.05 میلیون دلار373.02 میلیون BSW700.00 میلیون BSW0.06" برابر "
178SPARTA14660.011993 دلار636 تومان6.68%36.73 هزار دلار1.05 میلیون دلار87.92 میلیون SPARTA300.00 میلیون SPARTA0.03" برابر "
179SAND550.631752 دلار33,483 تومان6.71%109.82 میلیون دلار947.29 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "
180TROY5270.003506 دلار186 تومان6.75%978.98 هزار دلار30.24 میلیون دلار8.63 میلیارد TROYبی نهایت0.03" برابر "
181WAN3810.274797 دلار14,564 تومان6.75%821.97 هزار دلار53.94 میلیون دلار196.31 میلیون WAN210.00 میلیون WAN0.02" برابر "
182ALGO380.209415 دلار11,099 تومان6.78%63.87 میلیون دلار1.49 میلیارد دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.04" برابر "
183CFX560.331266 دلار17,557 تومان6.78%366.00 میلیون دلار880.17 میلیون دلار2.66 میلیارد CFXبی نهایت0.42" برابر "
184QUICK43285.24 دلار4,517,716 تومان6.78%4.17 میلیون دلار43.81 میلیون دلار514.00 هزار QUICK1,000.00 هزار QUICK0.10" برابر "
185ALPINE5732.25 دلار119,267 تومان6.83%8.38 میلیون دلار25.56 میلیون دلار11.36 میلیون ALPINE40.00 میلیون ALPINE0.33" برابر "
186LSK1911.05 دلار55,751 تومان6.86%2.88 میلیون دلار135.59 میلیون دلار128.90 میلیون LSKبی نهایت0.02" برابر "
187QNT40122.51 دلار6,492,878 تومان6.88%18.38 میلیون دلار1.48 میلیارد دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
188MKR71667.18 دلار35,360,289 تومان6.98%64.84 میلیون دلار652.25 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.10" برابر "
189OXT3650.085505 دلار4,532 تومان6.98%2.16 میلیون دلار59.06 میلیون دلار690.69 میلیون OXTبی نهایت0.04" برابر "
190KNC2440.693392 دلار36,750 تومان6.99%10.91 میلیون دلار114.34 میلیون دلار164.89 میلیون KNC252.30 میلیون KNC0.10" برابر "
191BTS4950.011149 دلار591 تومان7.02%601.12 هزار دلار33.39 میلیون دلار2.99 میلیارد BTS3.60 میلیارد BTS0.02" برابر "
192ACA3580.100064 دلار5,303 تومان7.06%3.26 میلیون دلار61.35 میلیون دلار613.06 میلیون ACA1,000.00 میلیون ACA0.05" برابر "
193COS5540.006564 دلار348 تومان7.08%3.17 میلیون دلار27.31 میلیون دلار4.16 میلیارد COSبی نهایت0.12" برابر "
194BEL5370.605873 دلار32,111 تومان7.13%4.97 میلیون دلار29.08 میلیون دلار48.00 میلیون BEL100.00 میلیون BEL0.17" برابر "
195FIRO5782.07 دلار109,829 تومان7.16%2.16 میلیون دلار25.24 میلیون دلار12.18 میلیون FIRO21.40 میلیون FIRO0.09" برابر "
196JST1410.025671 دلار1,361 تومان7.17%21.36 میلیون دلار228.52 میلیون دلار8.90 میلیارد JST9.90 میلیارد JST0.09" برابر "
197RAY4310.235127 دلار12,462 تومان7.17%2.39 میلیون دلار43.87 میلیون دلار186.57 میلیون RAY555.00 میلیون RAY0.05" برابر "
198WIN3080.000084 دلار4 تومان7.24%7.19 میلیون دلار80.89 میلیون دلار961.74 میلیارد WIN999.00 میلیارد WIN0.09" برابر "
199ARDR2930.087651 دلار4,646 تومان7.25%1.63 میلیون دلار87.56 میلیون دلار999.00 میلیون ARDR999.00 میلیون ARDR0.02" برابر "
200CELO1220.605844 دلار32,110 تومان7.25%10.40 میلیون دلار297.79 میلیون دلار491.53 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.03" برابر "
201ZIL910.02704 دلار1,433 تومان7.27%30.22 میلیون دلار429.06 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.07" برابر "
202C984180.217057 دلار11,504 تومان7.30%11.19 میلیون دلار47.09 میلیون دلار216.94 میلیون C981,000.00 میلیون C980.24" برابر "
203HBAR330.059893 دلار3,174 تومان7.43%31.65 میلیون دلار1.81 میلیارد دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.02" برابر "
204OOKI6670.003951 دلار209 تومان7.43%1.72 میلیون دلار17.59 میلیون دلار4.45 میلیارد OOKI10.50 میلیارد OOKI0.10" برابر "
205FARM59434.09 دلار1,806,954 تومان7.44%867.01 هزار دلار23.22 میلیون دلار681.17 هزار FARM690.42 هزار FARM0.04" برابر "
206DODO3120.172511 دلار9,143 تومان7.45%25.59 میلیون دلار78.51 میلیون دلار455.10 میلیون DODO1,000.00 میلیون DODO0.33" برابر "
207KLAY660.226735 دلار12,017 تومان7.47%24.22 میلیون دلار698.31 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.03" برابر "
208FTM430.458352 دلار24,293 تومان7.50%279.39 میلیون دلار1.28 میلیارد دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.22" برابر "
209HARD5970.17149 دلار9,089 تومان7.51%1.29 میلیون دلار23.12 میلیون دلار134.79 میلیون HARD200.00 میلیون HARD0.06" برابر "
210COTI2960.072724 دلار3,854 تومان7.53%10.55 میلیون دلار85.54 میلیون دلار1.18 میلیارد COTI2.00 میلیارد COTI0.12" برابر "
211GAS4803.49 دلار185,039 تومان7.56%53.78 میلیون دلار35.36 میلیون دلار10.13 میلیون GAS100.00 میلیون GAS1.52" برابر "
212NXS7590.160633 دلار8,514 تومان7.56%4.53 هزار دلار11.90 میلیون دلار74.08 میلیون NXS78.00 میلیون NXS0.00" برابر "
213UNI245.89 دلار312,042 تومان7.58%95.58 میلیون دلار2.77 میلیارد دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.03" برابر "
214VIB6530.093807 دلار4,972 تومان7.62%2.91 میلیون دلار18.73 میلیون دلار199.64 میلیون VIBبی نهایت0.16" برابر "
215ATA3740.154357 دلار8,181 تومان7.65%5.74 میلیون دلار55.91 میلیون دلار362.22 میلیون ATAبی نهایت0.10" برابر "
216MTL3131.17 دلار62,242 تومان7.76%7.23 میلیون دلار78.20 میلیون دلار66.59 میلیون MTL66.59 میلیون MTL0.09" برابر "
217SLP2450.002686 دلار142 تومان7.77%9.56 میلیون دلار113.76 میلیون دلار42.35 میلیارد SLPبی نهایت0.08" برابر "
218SFP1780.439561 دلار23,297 تومان7.78%5.90 میلیون دلار162.49 میلیون دلار369.67 میلیون SFP500.00 میلیون SFP0.04" برابر "
219MC2520.288123 دلار15,270 تومان7.83%2.79 میلیون دلار107.19 میلیون دلار372.03 میلیون MC669.81 میلیون MC0.03" برابر "
220ALPHA3050.105186 دلار5,575 تومان7.85%3.17 میلیون دلار81.41 میلیون دلار774.00 میلیون ALPHA1,000.00 میلیون ALPHA0.04" برابر "
221KDA1490.965409 دلار51,167 تومان7.91%4.80 میلیون دلار216.41 میلیون دلار224.17 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.02" برابر "
222WAVES1372.14 دلار113,421 تومان7.97%46.80 میلیون دلار237.50 میلیون دلار110.98 میلیون WAVESبی نهایت0.20" برابر "
223SPELL3220.000686 دلار36 تومان7.99%7.75 میلیون دلار73.73 میلیون دلار107.41 میلیارد SPELL196.01 میلیارد SPELL0.11" برابر "
224ERN5241.74 دلار92,168 تومان8.01%2.89 میلیون دلار30.43 میلیون دلار17.50 میلیون ERN30.00 میلیون ERN0.10" برابر "
225MBOX2890.477733 دلار25,320 تومان8.07%7.13 میلیون دلار88.36 میلیون دلار184.95 میلیون MBOX1,000.00 میلیون MBOX0.08" برابر "
226SC1510.003975 دلار211 تومان8.16%12.72 میلیون دلار213.11 میلیون دلار53.62 میلیارد SCبی نهایت0.06" برابر "
227NAS12940.026644 دلار1,412 تومان8.18%120.16 هزار دلار1.72 میلیون دلار64.43 میلیون NASبی نهایت0.07" برابر "
228JASMY1440.004699 دلار249 تومان8.20%34.13 میلیون دلار223.55 میلیون دلار47.57 میلیارد JASMY50.00 میلیارد JASMY0.15" برابر "
229WING6416.15 دلار326,178 تومان8.21%1.19 میلیون دلار19.76 میلیون دلار3.21 میلیون WING5.00 میلیون WING0.06" برابر "
230NEAR351.97 دلار104,202 تومان8.24%109.92 میلیون دلار1.70 میلیارد دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "
231AERGO3890.122831 دلار6,510 تومان8.29%3.13 میلیون دلار52.82 میلیون دلار430.00 میلیون AERGO500.00 میلیون AERGO0.06" برابر "
232ENJ970.386004 دلار20,458 تومان8.31%21.87 میلیون دلار386.00 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.06" برابر "
233KSM12333.31 دلار1,765,310 تومان8.32%16.53 میلیون دلار282.12 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.06" برابر "
234ADX5800.17302 دلار9,170 تومان8.33%2.23 میلیون دلار24.67 میلیون دلار142.56 میلیون ADX150.00 میلیون ADX0.09" برابر "
235FLOW520.978562 دلار51,864 تومان8.34%30.82 میلیون دلار1.01 میلیارد دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "
236AGLD5410.408915 دلار21,672 تومان8.41%6.68 میلیون دلار28.69 میلیون دلار70.17 میلیون AGLDبی نهایت0.23" برابر "
237DOT126.02 دلار319,033 تومان8.42%188.06 میلیون دلار7.09 میلیارد دلار1.18 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "
238FIO5820.032564 دلار1,726 تومان8.46%1.73 میلیون دلار24.38 میلیون دلار748.72 میلیون FIO1,000.00 میلیون FIO0.07" برابر "
239BCH27123.65 دلار6,553,510 تومان8.48%205.77 میلیون دلار2.39 میلیارد دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.09" برابر "
240RAD2801.86 دلار98,449 تومان8.48%4.46 میلیون دلار90.70 میلیون دلار48.83 میلیون RAD100.00 میلیون RAD0.05" برابر "
241HIVE1650.390797 دلار20,712 تومان8.49%3.69 میلیون دلار185.39 میلیون دلار474.38 میلیون HIVEبی نهایت0.02" برابر "
242DOCK6640.020561 دلار1,090 تومان8.50%970.60 هزار دلار17.82 میلیون دلار866.87 میلیون DOCK1,000.00 میلیون DOCK0.05" برابر "
243KMD5200.230647 دلار12,224 تومان8.50%511.83 هزار دلار31.36 میلیون دلار135.95 میلیون KMD200.00 میلیون KMD0.02" برابر "
244COMP11842.27 دلار2,240,204 تومان8.59%22.49 میلیون دلار307.17 میلیون دلار7.27 میلیون COMP10.00 میلیون COMP0.07" برابر "
245APE394.03 دلار213,702 تومان8.66%102.19 میلیون دلار1.49 میلیارد دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.07" برابر "
246DYDX1002.42 دلار128,250 تومان8.66%122.80 میلیون دلار378.11 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "
247MIOTA790.207985 دلار11,023 تومان8.68%10.25 میلیون دلار578.10 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "
248ONG2710.285765 دلار15,146 تومان8.74%3.32 میلیون دلار96.50 میلیون دلار337.69 میلیون ONG1,000.00 میلیون ONG0.03" برابر "
249T1030.040909 دلار2,168 تومان8.80%20.80 میلیون دلار356.88 میلیون دلار8.72 میلیارد T10.00 میلیارد T0.06" برابر "
250BETA3720.086727 دلار4,597 تومان8.81%3.14 میلیون دلار56.11 میلیون دلار646.97 میلیون BETA1,000.00 میلیون BETA0.06" برابر "
251SUPER4190.116451 دلار6,172 تومان8.90%3.67 میلیون دلار47.03 میلیون دلار403.83 میلیون SUPER1,000.00 میلیون SUPER0.08" برابر "
252WTC6860.193546 دلار10,258 تومان8.96%527.63 هزار دلار15.89 میلیون دلار82.11 میلیون WTC100.00 میلیون WTC0.03" برابر "
253AAVE5072.94 دلار3,865,716 تومان9.00%72.01 میلیون دلار1.03 میلیارد دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.07" برابر "
254MANA460.586215 دلار31,069 تومان9.06%73.13 میلیون دلار1.09 میلیارد دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "
255ALICE3281.51 دلار80,145 تومان9.07%20.50 میلیون دلار72.69 میلیون دلار48.07 میلیون ALICE100.00 میلیون ALICE0.28" برابر "
256XTZ491.13 دلار59,692 تومان9.08%24.21 میلیون دلار1.05 میلیارد دلار931.83 میلیون XTZبی نهایت0.02" برابر "
257ENS13113.35 دلار707,304 تومان9.11%28.17 میلیون دلار270.17 میلیون دلار20.24 میلیون ENS100.00 میلیون ENS0.10" برابر "
258GLM1380.235125 دلار12,462 تومان9.25%3.84 میلیون دلار235.13 میلیون دلار1,000.00 میلیون GLM1,000.00 میلیون GLM0.02" برابر "
259AMP1800.00384 دلار204 تومان9.39%11.00 میلیون دلار162.15 میلیون دلار42.23 میلیارد AMP99.44 میلیارد AMP0.07" برابر "
260ASTR1300.062055 دلار3,289 تومان9.41%9.79 میلیون دلار270.60 میلیون دلار4.36 میلیارد ASTRبی نهایت0.04" برابر "
261MLN44020.87 دلار1,105,960 تومان9.41%959.51 هزار دلار42.54 میلیون دلار2.04 میلیون MLN2.07 میلیون MLN0.02" برابر "
262GALA1280.039673 دلار2,103 تومان9.66%153.13 میلیون دلار276.80 میلیون دلار6.98 میلیارد GALAبی نهایت0.55" برابر "
263LTO4350.104088 دلار5,517 تومان9.71%1.61 میلیون دلار42.92 میلیون دلار412.37 میلیون LTO500.00 میلیون LTO0.04" برابر "
264MOVR3808.10 دلار429,478 تومان9.72%2.64 میلیون دلار53.98 میلیون دلار6.66 میلیون MOVRبی نهایت0.05" برابر "
265GRS4890.415968 دلار22,046 تومان9.74%3.99 میلیون دلار34.19 میلیون دلار82.20 میلیون GRS105.00 میلیون GRS0.12" برابر "
266ANKR1090.033483 دلار1,775 تومان9.77%52.80 میلیون دلار323.54 میلیون دلار9.66 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.16" برابر "
267HIGH3342.12 دلار112,199 تومان9.77%21.50 میلیون دلار70.55 میلیون دلار33.32 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGH0.30" برابر "
268CRV700.910267 دلار48,244 تومان9.80%56.22 میلیون دلار681.54 میلیون دلار748.73 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.08" برابر "
269CVX985.04 دلار267,335 تومان9.82%8.26 میلیون دلار382.28 میلیون دلار75.79 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "
270TFUEL1110.052328 دلار2,773 تومان9.84%4.91 میلیون دلار317.94 میلیون دلار6.08 میلیارد TFUELبی نهایت0.02" برابر "
271NMR25717.71 دلار938,802 تومان10.01%4.97 میلیون دلار104.30 میلیون دلار5.89 میلیون NMR11.00 میلیون NMR0.05" برابر "
272KP3R49778.02 دلار4,134,971 تومان10.06%2.07 میلیون دلار33.17 میلیون دلار425.18 هزار KP3Rبی نهایت0.06" برابر "
273FXS817.88 دلار417,376 تومان10.08%20.34 میلیون دلار559.78 میلیون دلار71.08 میلیون FXSبی نهایت0.04" برابر "
274QKC3410.010664 دلار565 تومان10.08%3.79 میلیون دلار68.25 میلیون دلار6.40 میلیارد QKC10.00 میلیارد QKC0.06" برابر "
275MATIC81.10 دلار58,066 تومان10.17%483.44 میلیون دلار10.96 میلیارد دلار10.00 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
276BADGER3782.87 دلار152,325 تومان10.19%5.72 میلیون دلار55.08 میلیون دلار19.17 میلیون BADGER21.00 میلیون BADGER0.10" برابر "
277PHB4331.09 دلار57,833 تومان10.22%12.44 میلیون دلار43.39 میلیون دلار39.77 میلیون PHBبی نهایت0.29" برابر "
278IDEX4860.051342 دلار2,721 تومان10.29%5.34 میلیون دلار34.60 میلیون دلار673.86 میلیون IDEXبی نهایت0.15" برابر "
279LOOM3190.067304 دلار3,567 تومان10.29%34.83 میلیون دلار76.22 میلیون دلار1.13 میلیارد LOOMبی نهایت0.46" برابر "
280GRT440.142593 دلار7,557 تومان10.32%68.42 میلیون دلار1.27 میلیارد دلار8.88 میلیارد GRTبی نهایت0.05" برابر "
281LINKUP27670.006653 دلار353 تومان10.35%1.23 میلیون دلار0.00 دلار0.00 LINKUPبی نهایت0.00" برابر "
282MIR9020.091015 دلار4,824 تومان10.42%1.84 میلیون دلار7.08 میلیون دلار77.74 میلیون MIRبی نهایت0.26" برابر "
283UFT7400.412604 دلار21,868 تومان10.43%5.19 میلیون دلار12.81 میلیون دلار31.05 میلیون UFT100.00 میلیون UFT0.41" برابر "
284ARK3820.316955 دلار16,799 تومان10.53%5.21 میلیون دلار53.81 میلیون دلار169.78 میلیون ARKبی نهایت0.10" برابر "
285VTHO3030.00136 دلار72 تومان10.61%1.29 میلیون دلار82.40 میلیون دلار60.58 میلیارد VTHOبی نهایت0.02" برابر "
286BTT780.00000060879737 دلار0 تومان10.69%11.59 میلیون دلار579.22 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.02" برابر "
287AUTO672228.04 دلار12,086,101 تومان10.75%3.28 میلیون دلار17.37 میلیون دلار76.19 هزار AUTO80.64 هزار AUTO0.19" برابر "
288STMX3710.005624 دلار298 تومان10.89%5.18 میلیون دلار56.24 میلیون دلار10.00 میلیارد STMX12.50 میلیارد STMX0.09" برابر "
289AGIX800.476945 دلار25,278 تومان10.93%164.98 میلیون دلار575.25 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.29" برابر "
290GLMR1430.37706 دلار19,984 تومان11.10%4.89 میلیون دلار227.74 میلیون دلار603.99 میلیون GLMRبی نهایت0.02" برابر "
291USTC1530.020597 دلار1,092 تومان11.17%8.70 میلیون دلار201.80 میلیون دلار9.80 میلیارد USTCبی نهایت0.04" برابر "
292SCRT2580.638231 دلار33,826 تومان11.18%1.98 میلیون دلار104.22 میلیون دلار163.30 میلیون SCRTبی نهایت0.02" برابر "
293FIL295.53 دلار292,906 تومان11.20%288.36 میلیون دلار2.26 میلیارد دلار409.63 میلیون FILبی نهایت0.13" برابر "
294VOXEL5770.243021 دلار12,880 تومان11.33%6.76 میلیون دلار25.25 میلیون دلار103.90 میلیون VOXEL300.00 میلیون VOXEL0.27" برابر "
295LOKA4680.49208 دلار26,080 تومان11.37%4.77 میلیون دلار36.35 میلیون دلار73.87 میلیون LOKA500.00 میلیون LOKA0.13" برابر "
296ROSE1080.056734 دلار3,007 تومان11.43%25.23 میلیون دلار324.84 میلیون دلار5.73 میلیارد ROSE10.00 میلیارد ROSE0.08" برابر "
297PHA3140.148093 دلار7,849 تومان11.55%4.32 میلیون دلار78.07 میلیون دلار527.19 میلیون PHA1,000.00 میلیون PHA0.06" برابر "
298ICP414.94 دلار261,689 تومان11.77%31.37 میلیون دلار1.47 میلیارد دلار298.00 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
299EZ17180.069143 دلار3,665 تومان11.93%13.29 هزار دلار440.69 هزار دلار6.37 میلیون EZ10.00 میلیون EZ0.03" برابر "
300COCOS2611.44 دلار76,128 تومان12.02%19.57 میلیون دلار102.06 میلیون دلار71.05 میلیون COCOS100.00 میلیون COCOS0.19" برابر "
301RARE4620.11188 دلار5,930 تومان12.04%1.88 میلیون دلار38.71 میلیون دلار345.96 میلیون RARE1,000.00 میلیون RARE0.05" برابر "
302POLS4480.415835 دلار22,039 تومان12.18%2.20 میلیون دلار41.26 میلیون دلار99.22 میلیون POLSبی نهایت0.05" برابر "
303FLUX1700.601695 دلار31,890 تومان12.20%9.59 میلیون دلار176.77 میلیون دلار293.79 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.05" برابر "
304BICO1660.368335 دلار19,522 تومان12.25%4.69 میلیون دلار185.19 میلیون دلار502.79 میلیون BICOبی نهایت0.03" برابر "
305FIS5280.492925 دلار26,125 تومان12.40%3.82 میلیون دلار29.80 میلیون دلار60.45 میلیون FIS114.91 میلیون FIS0.13" برابر "
306FORTH4083.24 دلار171,733 تومان12.47%2.05 میلیون دلار49.44 میلیون دلار15.26 میلیون FORTHبی نهایت0.04" برابر "
307ALCX47520.75 دلار1,099,496 تومان12.49%2.35 میلیون دلار35.69 میلیون دلار1.72 میلیون ALCXبی نهایت0.07" برابر "
308ONT1540.224775 دلار11,913 تومان12.54%15.60 میلیون دلار196.73 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.08" برابر "
309MITH11470.002895 دلار153 تومان12.63%213.06 هزار دلار2.89 میلیون دلار1,000.00 میلیون MITHبی نهایت0.07" برابر "
310CTXC4140.229288 دلار12,152 تومان12.68%3.90 میلیون دلار48.14 میلیون دلار209.96 میلیون CTXC299.79 میلیون CTXC0.08" برابر "
311STX421.01 دلار53,698 تومان13.06%252.47 میلیون دلار1.39 میلیارد دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.18" برابر "
312GFT4260.045734 دلار2,424 تومان13.57%7.11 میلیون دلار45.70 میلیون دلار999.27 میلیون GFTبی نهایت0.16" برابر "
313ILV18462.80 دلار3,328,425 تومان13.59%14.30 میلیون دلار149.46 میلیون دلار2.38 میلیون ILV10.00 میلیون ILV0.10" برابر "
314TKO3830.332547 دلار17,625 تومان13.60%2.83 میلیون دلار53.39 میلیون دلار160.56 میلیون TKO500.00 میلیون TKO0.05" برابر "
315PROS7130.492887 دلار26,123 تومان13.63%1.20 میلیون دلار14.28 میلیون دلار28.98 میلیون PROS100.00 میلیون PROS0.08" برابر "
316SNM5070.732851 دلار38,841 تومان13.77%3.28 میلیون دلار32.54 میلیون دلار44.40 میلیون SNMبی نهایت0.10" برابر "
317QSP7770.015098 دلار800 تومان13.95%191.49 هزار دلار10.78 میلیون دلار713.80 میلیون QSPبی نهایت0.02" برابر "
318AR1348.05 دلار426,879 تومان14.03%17.41 میلیون دلار268.97 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.06" برابر "
319KAVA940.88045 دلار46,664 تومان14.18%21.71 میلیون دلار399.62 میلیون دلار453.88 میلیون KAVAبی نهایت0.05" برابر "
320FIDA6690.391096 دلار20,728 تومان14.34%2.91 میلیون دلار17.49 میلیون دلار44.73 میلیون FIDA1,000.00 میلیون FIDA0.17" برابر "
321AKRO6540.004377 دلار232 تومان14.42%7.62 میلیون دلار18.58 میلیون دلار4.25 میلیارد AKROبی نهایت0.41" برابر "
322LIT4491.04 دلار55,033 تومان14.57%9.47 میلیون دلار41.14 میلیون دلار39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LIT0.23" برابر "
323ATOM2111.19 دلار592,867 تومان14.85%128.32 میلیون دلار3.20 میلیارد دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.04" برابر "
324OCEAN1480.353858 دلار18,754 تومان14.85%18.28 میلیون دلار216.95 میلیون دلار613.10 میلیون OCEAN1.41 میلیارد OCEAN0.08" برابر "
325ARPA3990.041101 دلار2,178 تومان15.28%14.93 میلیون دلار51.08 میلیون دلار1.24 میلیارد ARPA2.00 میلیارد ARPA0.29" برابر "
326BRD17800.004145 دلار220 تومان15.37%801.49 دلار368.36 هزار دلار88.86 میلیون BRDبی نهایت0.00" برابر "
327LDO322.12 دلار112,322 تومان15.57%122.36 میلیون دلار1.82 میلیارد دلار859.40 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.07" برابر "
328LINKDOWN29350.001179 دلار62 تومان16.12%559.77 هزار دلار0.00 دلار0.00 LINKDOWNبی نهایت0.00" برابر "
329BEAM10410.03019 دلار1,600 تومان16.13%164.29 هزار دلار4.13 میلیون دلار136.68 میلیون BEAM262.80 میلیون BEAM0.04" برابر "
330WOO1070.196644 دلار10,422 تومان16.31%18.34 میلیون دلار329.55 میلیون دلار1.68 میلیارد WOOبی نهایت0.06" برابر "
331TCT13760.001391 دلار74 تومان16.32%99.91 هزار دلار1.38 میلیون دلار992.44 میلیون TCTبی نهایت0.07" برابر "
332FET1210.367246 دلار19,464 تومان16.98%51.04 میلیون دلار300.74 میلیون دلار818.91 میلیون FETبی نهایت0.17" برابر "
333SUSHI1421.03 دلار54,411 تومان16.98%64.21 میلیون دلار228.18 میلیون دلار222.26 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHI0.28" برابر "
334ADADOWN27680.002482 دلار132 تومان17.00%1.22 میلیون دلار0.00 دلار0.00 ADADOWNبی نهایت0.00" برابر "
335MDA15030.047995 دلار2,544 تومان17.01%39.88 هزار دلار942.08 هزار دلار19.63 میلیون MDAبی نهایت0.04" برابر "
336RNDR891.21 دلار64,106 تومان17.05%56.55 میلیون دلار437.19 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.13" برابر "
337HNT1591.35 دلار71,316 تومان18.16%3.51 میلیون دلار189.61 میلیون دلار140.91 میلیون HNT223.00 میلیون HNT0.02" برابر "
338CVP7290.445702 دلار23,622 تومان18.16%3.51 میلیون دلار13.32 میلیون دلار29.90 میلیون CVP100.00 میلیون CVP0.26" برابر "
339ACH1770.032012 دلار1,697 تومان19.07%53.91 میلیون دلار162.69 میلیون دلار5.08 میلیارد ACH10.00 میلیارد ACH0.33" برابر "
340PNT6970.206973 دلار10,970 تومان19.83%1.13 میلیون دلار15.25 میلیون دلار73.67 میلیون PNT96.78 میلیون PNT0.07" برابر "
341SRM3880.200677 دلار10,636 تومان21.25%10.78 میلیون دلار52.83 میلیون دلار263.24 میلیون SRM10.16 میلیارد SRM0.20" برابر "
342NEBL6351.02 دلار53,940 تومان23.13%2.15 میلیون دلار20.21 میلیون دلار19.86 میلیون NEBLبی نهایت0.11" برابر "
343FUND7950.299026 دلار15,848 تومان28.56%1.18 میلیون دلار10.30 میلیون دلار34.45 میلیون FUNDبی نهایت0.11" برابر "
344RIF1970.131259 دلار6,957 تومان30.92%6.49 میلیون دلار125.14 میلیون دلار953.38 میلیون RIFبی نهایت0.05" برابر "
345XRPDOWN27370.000103 دلار5 تومان41.48%1.52 میلیون دلار0.00 دلار0.00 XRPDOWNبی نهایت0.00" برابر "
346WABI15660.007638 دلار405 تومان82.93%8.03 هزار دلار763.78 هزار دلار100.00 میلیون WABI100.00 میلیون WABI0.01" برابر "

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1OAX4930.438007 دلار23,214 تومان118.48%110.16 میلیون دلار33.75 میلیون دلار77.05 میلیون OAXبی نهایت3.26" برابر "
2NAV8190.124185 دلار6,582 تومان97.49%30.84 هزار دلار9.41 میلیون دلار75.77 میلیون NAVبی نهایت0.00" برابر "
3JOE1920.391319 دلار20,740 تومان66.70%41.15 میلیون دلار131.65 میلیون دلار336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOE0.31" برابر "
4OMG1252.00 دلار106,116 تومان34.87%397.47 میلیون دلار280.80 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG1.42" برابر "
5RLC1732.13 دلار112,819 تومان31.38%23.78 میلیون دلار172.42 میلیون دلار81.00 میلیون RLC87.00 میلیون RLC0.14" برابر "
6AION8950.014326 دلار759 تومان28.83%79.30 هزار دلار7.18 میلیون دلار501.51 میلیون AIONبی نهایت0.01" برابر "
7CELR1630.026488 دلار1,404 تومان26.65%26.48 میلیون دلار187.68 میلیون دلار7.09 میلیارد CELR10.00 میلیارد CELR0.14" برابر "
8CKB1450.005544 دلار294 تومان24.48%25.92 میلیون دلار222.39 میلیون دلار40.12 میلیارد CKBبی نهایت0.12" برابر "
9LINA4030.010389 دلار551 تومان23.00%20.09 میلیون دلار50.63 میلیون دلار4.87 میلیارد LINA10.00 میلیارد LINA0.40" برابر "
10MASK885.85 دلار310,047 تومان22.99%308.72 میلیون دلار445.47 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.69" برابر "
11AST6470.10861 دلار5,756 تومان14.83%2.04 میلیون دلار18.95 میلیون دلار174.48 میلیون ASTبی نهایت0.11" برابر "
12PERL6570.037492 دلار1,987 تومان13.59%7.73 میلیون دلار18.41 میلیون دلار490.94 میلیون PERL1.03 میلیارد PERL0.42" برابر "
13XRP60.423595 دلار22,451 تومان11.41%1.32 میلیارد دلار21.58 میلیارد دلار50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.06" برابر "
14PIVX5030.455784 دلار24,157 تومان9.44%5.72 میلیون دلار32.89 میلیون دلار72.17 میلیون PIVXبی نهایت0.17" برابر "
15LTC1392.51 دلار4,903,033 تومان8.96%853.91 میلیون دلار6.71 میلیارد دلار72.55 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.13" برابر "
16LPT1626.83 دلار362,045 تومان8.83%15.88 میلیون دلار187.89 میلیون دلار27.51 میلیون LPTبی نهایت0.08" برابر "
17NEXO950.707968 دلار37,522 تومان7.07%6.12 میلیون دلار396.46 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
18BNBDOWN29340.01084 دلار575 تومان6.08%561.18 هزار دلار0.00 دلار0.00 BNBDOWNبی نهایت0.00" برابر "
19DASH6961.09 دلار3,238,010 تومان6.07%130.60 میلیون دلار684.13 میلیون دلار11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.19" برابر "
20ATM8003.04 دلار160,959 تومان5.17%25.77 میلیون دلار10.12 میلیون دلار3.33 میلیون ATMبی نهایت2.55" برابر "
21FRONT6200.238722 دلار12,652 تومان4.91%3.82 میلیون دلار21.48 میلیون دلار90.00 میلیون FRONT90.00 میلیون FRONT0.18" برابر "
22XMR22161.57 دلار8,563,262 تومان4.89%121.76 میلیون دلار2.95 میلیارد دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.04" برابر "
23CHESS5250.260472 دلار13,805 تومان4.05%5.61 میلیون دلار30.35 میلیون دلار116.51 میلیون CHESS300.00 میلیون CHESS0.18" برابر "
24TRIBE1990.273028 دلار14,470 تومان3.75%461.40 هزار دلار123.80 میلیون دلار453.45 میلیون TRIBE1,000.00 میلیون TRIBE0.00" برابر "
25QTUM1063.17 دلار168,267 تومان3.40%81.06 میلیون دلار332.05 میلیون دلار104.59 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.24" برابر "
26ADA70.359548 دلار19,056 تومان3.31%307.19 میلیون دلار12.48 میلیارد دلار34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "
27API31981.55 دلار81,929 تومان2.73%8.65 میلیون دلار123.96 میلیون دلار80.19 میلیون API3بی نهایت0.07" برابر "
28REN2630.100871 دلار5,346 تومان2.56%20.49 میلیون دلار100.77 میلیون دلار999.04 میلیون REN1,000.00 میلیون REN0.20" برابر "
29ADAUP29620.390179 دلار20,680 تومان2.12%482.31 هزار دلار0.00 دلار0.00 ADAUPبی نهایت0.00" برابر "
30XRPUP28150.101247 دلار5,366 تومان1.93%905.84 هزار دلار0.00 دلار0.00 XRPUPبی نهایت0.00" برابر "
31PYR2683.58 دلار189,818 تومان1.87%7.22 میلیون دلار97.35 میلیون دلار27.18 میلیون PYR50.00 میلیون PYR0.07" برابر "
32BAR4673.92 دلار207,530 تومان1.81%4.81 میلیون دلار36.83 میلیون دلار9.41 میلیون BAR40.00 میلیون BAR0.13" برابر "
33EOS451.16 دلار61,649 تومان1.41%208.61 میلیون دلار1.26 میلیارد دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.17" برابر "
34XLM280.088949 دلار4,714 تومان1.25%73.53 میلیون دلار2.36 میلیارد دلار26.57 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "
35PAXG831,984.55 دلار105,181,076 تومان0.89%16.03 میلیون دلار538.34 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.03" برابر "
36QLC4070.082735 دلار4,385 تومان0.86%5.63 میلیون دلار49.64 میلیون دلار600.00 میلیون QLCبی نهایت0.11" برابر "
37BTCDOWN27280.010047 دلار532 تومان0.84%1.74 میلیون دلار0.00 دلار0.00 BTCDOWNبی نهایت0.00" برابر "
38OG8042.63 دلار139,440 تومان0.65%6.40 میلیون دلار9.89 میلیون دلار3.76 میلیون OGبی نهایت0.65" برابر "
39ETC2320.21 دلار1,071,280 تومان0.64%176.79 میلیون دلار2.83 میلیارد دلار140.08 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.06" برابر "
40BNT2840.557794 دلار29,563 تومان0.55%6.26 میلیون دلار89.41 میلیون دلار160.29 میلیون BNTبی نهایت0.07" برابر "
41SYS1930.174525 دلار9,250 تومان0.36%2.73 میلیون دلار131.52 میلیون دلار753.57 میلیون SYSبی نهایت0.02" برابر "
42USDP571.00 دلار53,012 تومان0.14%5.46 میلیون دلار878.29 میلیون دلار878.08 میلیون USDPبی نهایت0.01" برابر "
43BTG12416.09 دلار853,019 تومان0.11%12.26 میلیون دلار281.88 میلیون دلار17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTG0.04" برابر "
44USDC50.999607 دلار52,979 تومان0.05%5.85 میلیارد دلار33.91 میلیارد دلار33.92 میلیارد USDCبی نهایت0.17" برابر "
45TUSD310.999436 دلار52,970 تومان0.17%293.63 میلیون دلار2.04 میلیارد دلار2.04 میلیارد TUSDبی نهایت0.14" برابر "
46USDT31.00 دلار53,038 تومان0.19%40.96 میلیارد دلار78.54 میلیارد دلار78.49 میلیارد USDTبی نهایت0.52" برابر "
47BUSD100.999213 دلار52,958 تومان0.21%3.56 میلیارد دلار8.02 میلیارد دلار8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.44" برابر "
48LINK197.21 دلار381,898 تومان0.23%299.87 میلیون دلار3.73 میلیارد دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.08" برابر "
49MFT3750.005523 دلار293 تومان0.24%650.17 هزار دلار55.23 میلیون دلار10.00 میلیارد MFT10.00 میلیارد MFT0.01" برابر "
50CHR2470.159649 دلار8,461 تومان0.38%20.27 میلیون دلار109.61 میلیون دلار686.55 میلیون CHR1,000.00 میلیون CHR0.18" برابر "
51PLA2390.221449 دلار11,737 تومان0.48%6.35 میلیون دلار119.11 میلیون دلار537.86 میلیون PLA700.00 میلیون PLA0.05" برابر "
52DIA4810.373034 دلار19,771 تومان0.54%8.52 میلیون دلار35.17 میلیون دلار94.29 میلیون DIA200.00 میلیون DIA0.24" برابر "
53VITE6040.023344 دلار1,237 تومان0.54%2.41 میلیون دلار22.56 میلیون دلار966.30 میلیون VITEبی نهایت0.11" برابر "
54CREAM61111.89 دلار630,427 تومان0.57%638.39 هزار دلار22.07 میلیون دلار1.86 میلیون CREAM2.92 میلیون CREAM0.03" برابر "
55ICX1520.217139 دلار11,508 تومان0.62%8.53 میلیون دلار206.52 میلیون دلار951.09 میلیون ICXبی نهایت0.04" برابر "
56EURS2311.07 دلار56,596 تومان0.64%4.56 میلیون دلار132.55 میلیون دلار124.13 میلیون EURSبی نهایت0.03" برابر "
57NEO5812.33 دلار653,560 تومان0.66%126.17 میلیون دلار869.84 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.15" برابر "
58DNT6520.031239 دلار1,656 تومان0.75%710.85 هزار دلار18.74 میلیون دلار600.00 میلیون DNTبی نهایت0.04" برابر "
59ORN5130.932442 دلار49,419 تومان0.81%5.02 میلیون دلار31.84 میلیون دلار34.15 میلیون ORN100.00 میلیون ORN0.16" برابر "
60ADC18760.000274 دلار15 تومان0.95%0.00 دلار268.38 هزار دلار980.73 میلیون ADCبی نهایت0.00" برابر "
61ALPACA4230.304817 دلار16,155 تومان1.02%3.05 میلیون دلار46.49 میلیون دلار152.52 میلیون ALPACA188.00 میلیون ALPACA0.07" برابر "
62BTC127,355.88 دلار1,449,861,812 تومان1.16%26.52 میلیارد دلار528.72 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.05" برابر "
63SUN3620.006482 دلار344 تومان1.22%13.31 میلیون دلار59.75 میلیون دلار9.22 میلیارد SUNبی نهایت0.22" برابر "
64BETH26221,727.40 دلار91,552,463 تومان1.48%15.15 میلیون دلار0.00 دلار0.00 BETHبی نهایت0.00" برابر "
65TLM3430.019334 دلار1,025 تومان1.64%8.37 میلیون دلار67.21 میلیون دلار3.48 میلیارد TLM10.00 میلیارد TLM0.12" برابر "
66BTCUP28735.67 دلار300,330 تومان1.74%695.72 هزار دلار0.00 دلار0.00 BTCUPبی نهایت0.00" برابر "
67BAND1501.74 دلار92,390 تومان1.92%13.50 میلیون دلار216.10 میلیون دلار123.97 میلیون BANDبی نهایت0.06" برابر "
68ANT2742.40 دلار127,155 تومان1.98%8.40 میلیون دلار96.04 میلیون دلار40.03 میلیون ANTبی نهایت0.09" برابر "
69DCR11521.03 دلار1,114,780 تومان2.01%7.98 میلیون دلار311.87 میلیون دلار14.83 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.03" برابر "
70ETHDOWN26970.279428 دلار14,810 تومان2.02%2.11 میلیون دلار0.00 دلار0.00 ETHDOWNبی نهایت0.00" برابر "
71AVAX1617.01 دلار901,785 تومان2.06%165.68 میلیون دلار5.54 میلیارد دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
72JUV7662.58 دلار136,716 تومان2.06%1.87 میلیون دلار11.38 میلیون دلار4.41 میلیون JUV20.00 میلیون JUV0.16" برابر "
73BNX295277.57 دلار4,111,209 تومان2.20%510.75 هزار دلار0.00 دلار0.00 BNX21.00 میلیون BNX0.00" برابر "
74XNO2420.871563 دلار46,193 تومان2.46%1.27 میلیون دلار116.13 میلیون دلار133.25 میلیون XNO133.25 میلیون XNO0.01" برابر "
75NKN3100.105418 دلار5,587 تومان2.51%9.22 میلیون دلار79.57 میلیون دلار754.83 میلیون NKN1,000.00 میلیون NKN0.12" برابر "
76AUDIO1350.266356 دلار14,117 تومان2.60%12.38 میلیون دلار263.86 میلیون دلار990.64 میلیون AUDIOبی نهایت0.05" برابر "
771INCH920.505381 دلار26,785 تومان2.63%25.32 میلیون دلار421.85 میلیون دلار834.72 میلیون 1INCHبی نهایت0.06" برابر "
78BTCST8520.672216 دلار35,627 تومان2.63%105.17 هزار دلار8.20 میلیون دلار12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCST0.01" برابر "
79ETH21,746.65 دلار92,572,540 تومان2.64%10.93 میلیارد دلار213.74 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "
80PUNDIX2350.470319 دلار24,927 تومان2.66%14.58 میلیون دلار121.57 میلیون دلار258.49 میلیون PUNDIX258.53 میلیون PUNDIX0.12" برابر "
81BAL1126.54 دلار346,639 تومان2.73%8.45 میلیون دلار317.29 میلیون دلار48.51 میلیون BAL96.15 میلیون BAL0.03" برابر "
82REP2758.66 دلار458,835 تومان2.81%33.87 میلیون دلار95.23 میلیون دلار11.00 میلیون REPبی نهایت0.36" برابر "
83YGG3690.252119 دلار13,362 تومان2.85%24.54 میلیون دلار56.69 میلیون دلار224.87 میلیون YGG1,000.00 میلیون YGG0.43" برابر "
84DOGE90.07487 دلار3,968 تومان2.86%396.26 میلیون دلار9.93 میلیارد دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "
85DEXE2622.77 دلار146,762 تومان2.88%1.36 میلیون دلار101.00 میلیون دلار36.47 میلیون DEXE98.94 میلیون DEXE0.01" برابر "
86CTSI2650.148573 دلار7,874 تومان2.96%6.31 میلیون دلار98.97 میلیون دلار666.16 میلیون CTSI1,000.00 میلیون CTSI0.06" برابر "
87ZEC7735.76 دلار1,895,363 تومان3.19%38.81 میلیون دلار583.92 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.07" برابر "
88XEM1040.038553 دلار2,043 تومان3.24%12.26 میلیون دلار346.98 میلیون دلار9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.04" برابر "
89DGB1820.00947 دلار502 تومان3.33%4.32 میلیون دلار152.55 میلیون دلار16.11 میلیارد DGB21.00 میلیارد DGB0.03" برابر "
90SOL1120.63 دلار1,093,271 تومان3.35%547.28 میلیون دلار7.92 میلیارد دلار383.90 میلیون SOLبی نهایت0.07" برابر "
91NULS5530.269229 دلار14,269 تومان3.39%3.86 میلیون دلار27.40 میلیون دلار101.77 میلیون NULS210.00 میلیون NULS0.14" برابر "
92STRAX3060.551017 دلار29,204 تومان3.45%11.56 میلیون دلار81.22 میلیون دلار147.39 میلیون STRAXبی نهایت0.14" برابر "
93PEOPLE2460.022028 دلار1,167 تومان3.54%14.86 میلیون دلار111.46 میلیون دلار5.06 میلیارد PEOPLE5.06 میلیارد PEOPLE0.13" برابر "
94GO8260.007491 دلار397 تومان3.63%61.70 هزار دلار9.10 میلیون دلار1.21 میلیارد GOبی نهایت0.01" برابر "
95PSG5745.28 دلار279,804 تومان3.66%2.68 میلیون دلار25.56 میلیون دلار4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSG0.10" برابر "
96WRX3520.166831 دلار8,842 تومان3.69%1.07 میلیون دلار63.71 میلیون دلار381.86 میلیون WRXبی نهایت0.02" برابر "
97CITY5694.46 دلار236,460 تومان3.77%2.64 میلیون دلار25.83 میلیون دلار5.79 میلیون CITY20.00 میلیون CITY0.10" برابر "
98IRIS4040.035028 دلار1,857 تومان3.79%3.58 میلیون دلار50.62 میلیون دلار1.45 میلیارد IRISبی نهایت0.07" برابر "
99DUSK2970.205253 دلار10,878 تومان3.81%36.57 میلیون دلار84.95 میلیون دلار413.86 میلیون DUSK1,000.00 میلیون DUSK0.43" برابر "
100CHZ600.118145 دلار6,262 تومان3.82%45.65 میلیون دلار793.78 میلیون دلار6.72 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.06" برابر "
101WNXM33923.79 دلار1,260,769 تومان3.94%8.51 میلیون دلار68.90 میلیون دلار2.90 میلیون WNXM2.90 میلیون WNXM0.12" برابر "
102REI5310.031218 دلار1,655 تومان3.95%1.76 میلیون دلار29.66 میلیون دلار950.00 میلیون REIبی نهایت0.06" برابر "
103LRC860.343808 دلار18,222 تومان3.96%58.29 میلیون دلار457.31 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.13" برابر "
104UTK4130.096358 دلار5,107 تومان4.05%2.57 میلیون دلار48.18 میلیون دلار500.00 میلیون UTK500.00 میلیون UTK0.05" برابر "
105ZRX1570.228894 دلار12,131 تومان4.14%16.78 میلیون دلار193.99 میلیون دلار847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRX0.09" برابر "
106BNBUP369151.99 دلار2,755,678 تومان4.16%84.80 هزار دلار0.00 دلار0.00 BNBUPبی نهایت0.00" برابر "
107ACM7362.47 دلار131,092 تومان4.23%1.79 میلیون دلار12.91 میلیون دلار5.22 میلیون ACMبی نهایت0.14" برابر "
108