کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال

بازار های جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC۲۳,۴۷۵.۵۲ دلار۱,۰۴۲,۱۷۲,۰۲۶ تومان۰.۴۲%۲.۱۲%۲.۴۱%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۲.۵۲ میلیارد دلار۲۱.۸۴ میلیارد دلار۱۹.۲۸ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲ETH۱,۶۰۸.۹۳ دلار۷۱,۴۲۷,۰۲۳ تومان۰.۴۶%۲.۱۷%۱.۶۷%Ƀ ۰.۰۶۸۵۳۶۶۹۱۹۶.۸۹ میلیارد دلار۷.۱۶ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳USDT۱.۰۰ دلار۴۴,۴۰۴ تومان۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۱۶۷.۶۴ میلیارد دلار۲۷.۸۹ میلیارد دلار۶۷.۶۲ میلیارد USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%
۴BNB۳۱۴.۲۴ دلار۱۳,۹۵۰,۴۱۶ تومان۰.۴۰%۲.۸۹%۳.۰۸%Ƀ ۰.۰۱۳۳۸۵۹۱۴۹.۶۲ میلیارد دلار۵۴۷.۹۸ میلیون دلار۱۵۷.۹۰ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۵USDC۰.۹۹۹۹۶۸ دلار۴۴,۳۹۳ تومان۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۰۴۳.۰۸ میلیارد دلار۲.۷۸ میلیارد دلار۴۳.۰۸ میلیارد USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۶XRP۰.۴۱۱۶۲۳ دلار۱۸,۲۷۴ تومان۰.۲۷%۰.۷۳%۱.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۵۳۲۰.۹۱ میلیارد دلار۴۶۸.۰۶ میلیون دلار۵۰.۸۰ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۷BUSD۱.۰۰ دلار۴۴,۳۹۶ تومان۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۰۱۵.۷۸ میلیارد دلار۸.۰۴ میلیارد دلار۱۵.۷۸ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۵۱" برابر "۰.۰۰%
۸ADA۰.۳۸۷۸۳۴ دلار۱۷,۲۱۸ تومان۰.۴۸%۱.۴۵%۱.۶۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۲۱۳.۴۲ میلیارد دلار۲۶۳.۰۸ میلیون دلار۳۴.۵۹ میلیارد ADA۴۵.۰۰ میلیارد ADA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹DOGE۰.۰۸۹۸۶۹ دلار۳,۹۹۰ تومان۰.۰۸%۱.۸۵%۲.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۸۳۱۱.۹۲ میلیارد دلار۳۶۴.۷۵ میلیون دلار۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰MATIC۱.۱۸ دلار۵۲,۲۹۰ تومان۰.۳۳%۶.۷۱%۱۶.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۰۱۷۱۰.۲۹ میلیارد دلار۶۹۱.۱۰ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۱SOL۲۴.۴۸ دلار۱,۰۸۶,۷۰۳ تومان۰.۵۸%۱.۹۹%۲.۶۴%Ƀ ۰.۰۰۱۰۴۲۷۳۹.۱۰ میلیارد دلار۴۶۵.۸۱ میلیون دلار۳۷۱.۶۶ میلیون SOLبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۲DOT۶.۵۷ دلار۲۹۱,۷۲۳ تومان۰.۵۰%۲.۶۴%۳.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۷۹۹۲۷.۵۷ میلیارد دلار۱۹۰.۷۴ میلیون دلار۱.۱۵ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳LTC۹۴.۸۱ دلار۴,۲۰۹,۱۸۴ تومان۰.۳۷%۸.۲۲%۵.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۴۰۳۸۸۶۶.۸۴ میلیارد دلار۸۵۶.۹۳ میلیون دلار۷۲.۱۶ میلیون LTC۸۴.۰۰ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۱۲ دلار۱ تومان۰.۵۹%۱.۴۳%۱.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶.۵۹ میلیارد دلار۲۰۲.۲۲ میلیون دلار۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵AVAX۲۰.۶۰ دلار۹۱۴,۳۳۸ تومان۰.۵۸%۱.۴۴%۱۵.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۰۸۷۷۳۴۶.۴۸ میلیارد دلار۴۶۳.۵۰ میلیون دلار۳۱۴.۸۰ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۶DAI۰.۹۹۹۱۸۳ دلار۴۴,۳۵۸ تومان۰.۰۳%۰.۰۱%۰.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۵۶۵.۸۳ میلیارد دلار۱۰۷.۱۰ میلیون دلار۵.۸۴ میلیارد DAIبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۷TRX۰.۰۶۳۴۵۶ دلار۲,۸۱۷ تومان۰.۲۱%۱.۷۶%۲.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۰۵.۸۳ میلیارد دلار۲۳۹.۶۸ میلیون دلار۹۱.۸۲ میلیارد TRXبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۸UNI۶.۸۸ دلار۳۰۵,۳۷۹ تومان۰.۳۴%۳.۲۹%۰.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۹۳۰۲۵.۲۴ میلیارد دلار۸۹.۱۹ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹WBTC۲۳,۴۱۸.۶۲ دلار۱,۰۳۹,۶۴۶,۳۶۶ تومان۰.۳۰%۲.۱۸%۲.۳۲%Ƀ ۰.۹۹۷۵۷۶۵۴۴.۱۴ میلیارد دلار۱۱۰.۲۷ میلیون دلار۱۷۶.۶۵ هزار WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۰ATOM۱۳.۵۵ دلار۶۰۱,۳۴۱ تومان۰.۰۳%۲.۴۶%۲.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۵۷۷۰۱۳.۸۸ میلیارد دلار۱۴۶.۴۵ میلیون دلار۲۸۶.۳۷ میلیون ATOMبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۱LINK۷.۳۵ دلار۳۲۶,۲۵۸ تومان۰.۰۴%۱.۷۵%۵.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۳۰۶۳.۷۳ میلیارد دلار۲۴۱.۷۴ میلیون دلار۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۲LEO۳.۶۶ دلار۱۶۲,۲۶۷ تومان۰.۱۰%۱.۶۶%۵.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۱۵۵۷۰۳.۴۹ میلیارد دلار۲.۳۶ میلیون دلار۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۳XMR۱۸۳.۳۶ دلار۸,۱۴۰,۱۳۳ تومان۰.۱۰%۱.۳۰%۱.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۷۸۱۰۷۴۳.۳۴ میلیارد دلار۹۱.۸۶ میلیون دلار۱۸.۲۳ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۴ETC۲۲.۲۶ دلار۹۸۸,۱۹۵ تومان۰.۴۴%۲.۷۷%۳.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۹۴۸۲۱۳.۱۰ میلیارد دلار۲۳۰.۲۰ میلیون دلار۱۳۹.۱۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۲۵TON۲.۴۶ دلار۱۰۹,۳۸۰ تومان۱.۱۸%۲.۰۸%۸.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۴۹۵۳.۰۱ میلیارد دلار۳۹.۸۵ میلیون دلار۱.۲۲ میلیارد TON۵.۰۰ میلیارد TON۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۶APT۱۷.۸۳ دلار۷۹۱,۴۷۸ تومان۱.۵۶%۴.۴۲%۲۹.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۷۵۹۴۵۲.۸۶ میلیارد دلار۱.۱۳ میلیارد دلار۱۶۰.۲۹ میلیون APTبی نهایت۰.۳۹" برابر "۰.۰۰%
۲۷BCH۱۳۶.۳۳ دلار۶,۰۵۲,۳۸۴ تومان۰.۲۵%۲.۹۲%۴.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۵۸۰۷۴۷۲.۶۳ میلیارد دلار۱۹۶.۰۱ میلیون دلار۱۹.۳۰ میلیون BCH۲۱.۰۰ میلیون BCH۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۲۸XLM۰.۰۹۳۴۰۶ دلار۴,۱۴۷ تومان۰.۱۳%۱.۳۰%۰.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۹۸۲.۴۵ میلیارد دلار۴۳.۸۴ میلیون دلار۲۶.۲۷ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۲۹OKB۳۹.۴۶ دلار۱,۷۵۱,۷۰۷ تومان۰.۰۸%۳.۰۳%۶.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۱۶۸۰۸۲۲.۳۷ میلیارد دلار۲۸.۹۶ میلیون دلار۶۰.۰۰ میلیون OKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۰APE۶.۱۴ دلار۲۷۲,۶۶۸ تومان۰.۰۵%۰.۵۵%۹.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۲۶۱۶۳۲.۲۶ میلیارد دلار۱۶۵.۱۶ میلیون دلار۳۶۸.۵۹ میلیون APE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۱NEAR۲.۵۷ دلار۱۱۴,۰۳۷ تومان۰.۲۸%۳.۰۴%۱.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۹۴۲۲.۱۹ میلیارد دلار۱۴۳.۹۲ میلیون دلار۸۵۱.۱۴ میلیون NEAR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۲CRO۰.۰۸۱۸۱ دلار۳,۶۳۲ تومان۰.۳۵%۱.۶۹%۳.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۸۲.۰۷ میلیارد دلار۱۵.۲۲ میلیون دلار۲۵.۲۶ میلیارد CRO۳۰.۲۶ میلیارد CRO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۳FIL۵.۳۸ دلار۲۳۸,۷۷۷ تومان۰.۲۳%۲.۱۸%۱.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۹۱۱۲.۰۱ میلیارد دلار۱۲۸.۲۳ میلیون دلار۳۷۳.۷۸ میلیون FILبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳۴ALGO۰.۲۶۲۱۳۱ دلار۱۱,۶۳۷ تومان۰.۲۴%۳.۶۷%۳.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۱۷۱.۸۹ میلیارد دلار۶۶.۵۷ میلیون دلار۷.۲۰ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳۵LDO۲.۲۷ دلار۱۰۰,۶۳۶ تومان۱.۲۰%۰.۰۳%۵.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۶۵۶۱.۸۷ میلیارد دلار۸۴.۴۶ میلیون دلار۸۲۳.۹۷ میلیون LDO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۳۶QNT۱۵۱.۱۰ دلار۶,۷۰۷,۸۸۷ تومان۰.۶۰%۱.۴۳%۵.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۶۴۳۶۴۵۱.۸۲ میلیارد دلار۲۲.۰۹ میلیون دلار۱۲.۰۷ میلیون QNT۱۴.۶۱ میلیون QNT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۷VET۰.۰۲۴۴۷۷ دلار۱,۰۸۷ تومان۰.۷۱%۲.۲۱%۹.۳۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۴۱.۷۷ میلیارد دلار۴۴.۵۵ میلیون دلار۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VET۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۸HBAR۰.۰۶۸۶۵۱ دلار۳,۰۴۸ تومان۰.۴۱%۱.۱۳%۲.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۲۱.۷۴ میلیارد دلار۲۳.۰۰ میلیون دلار۲۵.۳۲ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۹ICP۶.۱۰ دلار۲۷۰,۸۵۶ تومان۰.۳۸%۳.۶۶%۷.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۹۹۰۱.۷۴ میلیارد دلار۳۹.۳۴ میلیون دلار۲۸۴.۶۱ میلیون ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۰MANA۰.۷۸۱۷۵۳ دلار۳۴,۷۰۵ تومان۱.۴۳%۱۳.۵۵%۵.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۳۳۰۱.۴۵ میلیارد دلار۴۸۵.۳۰ میلیون دلار۱.۸۶ میلیارد MANAبی نهایت۰.۳۳" برابر "۰.۰۰%
۴۱FTM۰.۴۷۲۸۴۸ دلار۲۰,۹۹۲ تومان۰.۷۵%۴.۹۴%۲۴.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۰۱۴۱.۳۱ میلیارد دلار۲۵۳.۲۰ میلیون دلار۲.۷۷ میلیارد FTM۳.۱۸ میلیارد FTM۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۴۲AXS۱۲.۲۵ دلار۵۴۳,۹۳۵ تومان۲.۸۹%۷.۱۰%۱۳.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۵۲۱۹۲۱.۲۴ میلیارد دلار۱۹۲.۲۶ میلیون دلار۱۰۱.۰۴ میلیون AXS۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۴۳AAVE۸۷.۳۹ دلار۳,۸۷۹,۴۷۰ تومان۰.۰۵%۲.۹۸%۰.۳۸%Ƀ ۰.۰۰۳۷۲۲۴۹۱.۲۳ میلیارد دلار۸۲.۰۲ میلیون دلار۱۴.۰۹ میلیون AAVE۱۶.۰۰ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۴۴BIT۰.۵۷۲۷۲۳ دلار۲۵,۴۲۵ تومان۱.۰۴%۱.۱۸%۸.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۴۰۱.۲۰ میلیارد دلار۱۵.۷۹ میلیون دلار۲.۰۹ میلیارد BIT۱۰.۰۰ میلیارد BIT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۴۵EOS۱.۱۰ دلار۴۸,۹۲۸ تومان۰.۰۵%۱.۹۸%۱.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۹۵۱.۱۹ میلیارد دلار۹۶.۸۲ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد EOSبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۶SAND۰.۷۸۳۵۹ دلار۳۴,۷۸۷ تومان۰.۸۵%۷.۱۳%۴.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۳۳۸۱.۱۷ میلیارد دلار۲۸۱.۲۷ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۴۷FLOW۱.۰۹ دلار۴۸,۵۸۷ تومان۰.۰۰%۳.۶۴%۵.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۶۲۱.۱۳ میلیارد دلار۳۹.۰۷ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۸EGLD۴۴.۹۹ دلار۱,۹۹۷,۴۲۰ تومان۰.۱۳%۱.۴۶%۱.۹۴%Ƀ ۰.۰۰۱۹۱۶۵۹۱.۱۱ میلیارد دلار۱۷.۷۷ میلیون دلار۲۴.۷۵ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLD۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۹THETA۱.۱۱ دلار۴۹,۱۵۳ تومان۰.۲۲%۲.۵۶%۳.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۷۱۶۱.۱۱ میلیارد دلار۲۲.۰۵ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۵۰XTZ۱.۱۶ دلار۵۱,۴۳۱ تومان۰.۳۴%۵.۷۰%۲.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۹۳۵۱.۰۷ میلیارد دلار۴۹.۸۶ میلیون دلار۹۲۵.۱۹ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۱LUNC۰.۰۰۰۱۷۴ دلار۸ تومان۰.۳۳%۱.۰۴%۵.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۱.۰۴ میلیارد دلار۷۲.۳۰ میلیون دلار۵.۹۷ تریلیون LUNCبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۲TUSD۰.۹۹۹۶۸۶ دلار۴۴,۳۸۰ تومان۰.۰۴%۰.۰۷%۰.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۵۸۹۴۴.۰۸ میلیون دلار۳۸.۶۳ میلیون دلار۹۴۴.۳۸ میلیون TUSDبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۵۳CHZ۰.۱۳۸۶۵۳ دلار۶,۱۵۵ تومان۰.۰۴%۰.۹۷%۰.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۹۱۹۲۳.۶۵ میلیون دلار۶۹.۴۳ میلیون دلار۶.۶۶ میلیارد CHZ۸.۸۹ میلیارد CHZ۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۵۴USDP۱.۰۱ دلار۴۴,۸۱۹ تومان۰.۳۸%۰.۴۱%۱.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۰۱۸۸۶.۴۹ میلیون دلار۱.۶۷ میلیون دلار۸۷۸.۰۸ میلیون USDPبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۵۵BSV۴۴.۰۸ دلار۱,۹۵۷,۰۹۰ تومان۰.۲۸%۱.۳۱%۲.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۱۸۷۷۹۰۸۴۹.۳۴ میلیون دلار۴۰.۹۳ میلیون دلار۱۹.۲۷ میلیون BSV۲۱.۰۰ میلیون BSV۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۶GRT۰.۰۹۵۶۳۷ دلار۴,۲۴۶ تومان۰.۰۵%۲.۳۹%۱۳.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۰۷۸۳۸.۸۵ میلیون دلار۲۵.۹۸ میلیون دلار۸.۷۷ میلیارد GRTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۷HT۵.۱۲ دلار۲۲۷,۰۸۳ تومان۰.۳۴%۰.۶۱%۲.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۷۸۹۸۲۹.۸۵ میلیون دلار۹.۵۶ میلیون دلار۱۶۲.۲۳ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۵۸FXS۱۱.۰۸ دلار۴۹۲,۰۲۵ تومان۰.۱۶%۳.۰۲%۲.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۷۲۱۲۸۱۲.۳۱ میلیون دلار۵۸.۴۳ میلیون دلار۷۳.۲۹ میلیون FXSبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۹KCS۸.۲۴ دلار۳۶۵,۹۸۰ تومان۰.۳۳%۳.۶۴%۲.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۳۵۱۱۷۸۱۱.۰۴ میلیون دلار۱.۷۶ میلیون دلار۹۸.۳۸ میلیون KCS۱۷۰.۱۲ میلیون KCS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۶۰ZEC۴۷.۳۳ دلار۲,۱۰۱,۲۵۹ تومان۰.۴۰%۵.۱۱%۲.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۲۰۱۶۲۳۷۶۸.۸۷ میلیون دلار۶۵.۵۸ میلیون دلار۱۶.۲۴ میلیون ZEC۲۱.۰۰ میلیون ZEC۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۶۱CRV۱.۰۹ دلار۴۸,۱۹۵ تومان۰.۶۴%۳.۳۲%۱.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۲۵۷۶۳.۶۹ میلیون دلار۸۳.۰۴ میلیون دلار۷۰۳.۴۶ میلیون CRV۳.۳۰ میلیارد CRV۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۶۲TWT۱.۷۸ دلار۷۹,۱۵۳ تومان۰.۷۲%۴.۵۵%۱۷.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۵۹۵۷۴۲.۸۷ میلیون دلار۵۶.۵۴ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۶۳USDD۰.۹۹۲۶۴۲ دلار۴۴,۰۶۷ تومان۰.۰۳%۰.۳۷%۰.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۲۸۷۲۰.۰۰ میلیون دلار۲۴.۷۳ میلیون دلار۷۲۵.۳۳ میلیون USDDبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۴XEC۰.۰۰۰۰۳۷ دلار۲ تومان۰.۶۴%۰.۳۶%۲۰.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷۱۷.۹۴ میلیون دلار۱۴.۰۷ میلیون دلار۱۹.۲۹ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XEC۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۵BTT۰.۰۰۰۰۰۰۷۳۶۱۸۹۵ دلار۰ تومان۰.۰۸%۱.۰۹%۰.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰.۴۳ میلیون دلار۱۰.۵۸ میلیون دلار۹۵۱.۴۲ تریلیون BTTبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۶CAKE۴.۰۸ دلار۱۸۱,۰۹۷ تومان۰.۵۲%۳.۰۲%۵.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۱۷۳۷۷۶۹۵.۹۰ میلیون دلار۳۴.۹۷ میلیون دلار۱۷۰.۵۹ میلیون CAKE۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۶۷MIOTA۰.۲۳۹۳۴۳ دلار۱۰,۶۲۵ تومان۰.۳۳%۲.۱۲%۳.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۲۰۶۶۵.۲۶ میلیون دلار۹.۵۰ میلیون دلار۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۶۸MKR۶۷۱.۵۱ دلار۲۹,۸۱۱,۲۲۵ تومان۰.۲۸%۱.۷۹%۷.۶۷%Ƀ ۰.۰۲۸۶۰۴۹۰۶۵۶.۴۹ میلیون دلار۲۰.۱۸ میلیون دلار۹۷۷.۶۳ هزار MKR۱.۰۱ میلیون MKR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۹KLAY۰.۲۰۶۱۴۸ دلار۹,۱۵۲ تومان۰.۲۶%۰.۱۴%۲.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۷۸۶۳۶.۶۸ میلیون دلار۲۱.۸۶ میلیون دلار۳.۰۹ میلیارد KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۰DASH۵۶.۷۱ دلار۲,۵۱۷,۳۹۶ تومان۰.۵۷%۱۲.۳۲%۷.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۲۴۱۵۵۳۶۳۰.۵۶ میلیون دلار۱۵۰.۰۱ میلیون دلار۱۱.۱۲ میلیون DASH۱۸.۹۰ میلیون DASH۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۷۱RUNE۱.۹۰ دلار۸۴,۵۵۶ تومان۰.۰۹%۲.۹۵%۵.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۱۱۳۶۲۲.۹۴ میلیون دلار۴۹.۰۱ میلیون دلار۳۲۷.۰۶ میلیون RUNE۵۰۰.۰۰ میلیون RUNE۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۷۲SNX۲.۴۴ دلار۱۰۸,۳۷۶ تومان۰.۴۷%۰.۰۱%۵.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۳۹۹۶۰۹.۵۵ میلیون دلار۲۵.۷۶ میلیون دلار۲۴۹.۶۹ میلیون SNX۳۰۸.۰۷ میلیون SNX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۳GUSD۰.۹۹۱۰۰۱ دلار۴۳,۹۹۴ تومان۰.۳۱%۰.۱۸%۰.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۲۱۶۰۱.۵۹ میلیون دلار۹۷۳.۲۸ هزار دلار۶۰۷.۰۵ میلیون GUSDبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۷۴NEO۸.۳۸ دلار۳۷۲,۰۲۲ تومان۰.۷۲%۲.۶۸%۲.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۳۵۶۹۷۵۹۱.۱۲ میلیون دلار۲۱.۷۶ میلیون دلار۷۰.۵۴ میلیون NEO۱۰۰.۰۰ میلیون NEO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۵MINA۰.۷۰۶۱۸۴ دلار۳۱,۳۵۰ تومان۰.۰۲%۱۰.۶۴%۱۷.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۰۸۵۸۰.۲۴ میلیون دلار۴۱.۸۲ میلیون دلار۸۲۱.۶۶ میلیون MINAبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۷۶GMX۶۳.۹۷ دلار۲,۸۳۹,۶۸۲ تومان۵.۵۵%۱۸.۲۰%۲۶.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۲۷۲۴۷۷۵۳۸.۸۵ میلیون دلار۴۲.۱۷ میلیون دلار۸.۴۲ میلیون GMXبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۷۷IMX۰.۶۶۸۶۵۶ دلار۲۹,۶۸۴ تومان۰.۴۱%۲.۳۶%۱.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۸۴۸۵۳۰.۷۵ میلیون دلار۲۱.۶۴ میلیون دلار۷۹۳.۷۵ میلیون IMX۲.۰۰ میلیارد IMX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۸OP۲.۲۲ دلار۹۸,۷۷۱ تومان۱.۶۱%۳.۹۶%۳.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۴۷۷۵۲۲.۲۹ میلیون دلار۱۸۲.۴۳ میلیون دلار۲۳۴.۷۵ میلیون OPبی نهایت۰.۳۵" برابر "۰.۰۰%
۷۹PAXG۱,۹۱۳.۸۷ دلار۸۴,۹۶۴,۵۱۷ تومان۰.۰۲%۰.۰۲%۰.۴۰%Ƀ ۰.۰۸۱۵۲۶۳۸۵۱۹.۱۶ میلیون دلار۸.۱۷ میلیون دلار۲۷۱.۲۶ هزار PAXGبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۸۰OSMO۰.۹۹۱۶۹۹ دلار۴۴,۰۲۵ تومان۰.۵۲%۲.۴۸%۶.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۲۴۴۸۸.۵۰ میلیون دلار۱۳.۷۵ میلیون دلار۴۹۲.۵۹ میلیون OSMO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون OSMO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۸۱NEXO۰.۸۴۴۵۸۷ دلار۳۷,۴۹۵ تومان۰.۱۳%۰.۵۶%۱.۳۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۵۹۸۴۷۲.۹۷ میلیون دلار۶.۰۲ میلیون دلار۵۶۰.۰۰ میلیون NEXO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEXO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۸۲ENJ۰.۴۶۷۱۸۹ دلار۲۰,۷۴۰ تومان۰.۵۲%۳.۷۷%۶.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۹۹۰۴۶۷.۱۹ میلیون دلار۶۴.۲۸ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۸۳ZIL۰.۰۲۹۳۴۳ دلار۱,۳۰۳ تومان۰.۴۲%۰.۴۳%۶.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۵۴۶۵.۶۱ میلیون دلار۴۳.۰۵ میلیون دلار۱۵.۸۷ میلیارد ZIL۲۱.۰۰ میلیارد ZIL۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۸۴GT۴.۲۵ دلار۱۸۸,۷۰۳ تومان۰.۲۹%۲.۳۵%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۱۰۷۴۶۰.۲۰ میلیون دلار۵۴۷.۷۳ هزار دلار۱۰۸.۲۷ میلیون GTبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۸۵CVX۶.۰۶ دلار۲۶۹,۱۱۹ تومان۱.۲۰%۵.۲۲%۱۶.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۸۲۳۴۴۹.۰۶ میلیون دلار۱۷.۷۳ میلیون دلار۷۴.۰۸ میلیون CVX۱۰۰.۰۰ میلیون CVX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۸۶LUNA۲.۱۵ دلار۹۵,۲۶۳ تومان۰.۳۵%۰.۱۰%۱۰.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۱۴۱۴۴۲.۶۸ میلیون دلار۶۵.۸۹ میلیون دلار۲۰۶.۲۹ میلیون LUNAبی نهایت۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۸۷۱INCH۰.۵۳۴۳۷۴ دلار۲۳,۷۲۳ تومان۰.۴۳%۲.۱۶%۰.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۷۶۴۲۶.۰۷ میلیون دلار۲۸.۸۱ میلیون دلار۷۹۷.۳۲ میلیون ۱INCHبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۸۸LRC۰.۳۱۹۸۰۸ دلار۱۴,۱۹۸ تومان۰.۰۵%۱.۱۶%۱۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۶۲۴۲۵.۳۹ میلیون دلار۳۴.۴۹ میلیون دلار۱.۳۳ میلیارد LRC۱.۳۷ میلیارد LRC۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۸۹ETHW۳.۹۳ دلار۱۷۴,۳۲۸ تومان۰.۵۵%۳.۵۹%۳.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۶۷۲۷۴۲۳.۳۹ میلیون دلار۱۲.۵۲ میلیون دلار۱۰۷.۸۲ میلیون ETHWبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۰FEI۰.۹۷۶۹۳۷ دلار۴۳,۳۷۰ تومان۱.۹۸%۱.۸۳%۲.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۱۶۲۴۱۵.۱۹ میلیون دلار۱.۴۵ میلیون دلار۴۲۵.۰۰ میلیون FEIبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۹۱GALA۰.۰۵۹۰۸۸ دلار۲,۶۲۳ تومان۰.۱۰%۵.۲۸%۱۸.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۵۲۴۱۲.۲۷ میلیون دلار۵۱۹.۲۱ میلیون دلار۶.۹۸ میلیارد GALAبی نهایت۱.۲۶" برابر "۰.۰۰%
۹۲COMP۵۶.۴۶ دلار۲,۵۰۶,۶۲۶ تومان۰.۹۲%۰.۳۲%۷.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۲۴۰۵۱۹۴۱۰.۳۳ میلیون دلار۲۵.۳۷ میلیون دلار۷.۲۷ میلیون COMP۱۰.۰۰ میلیون COMP۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۹۳BAT۰.۲۷۱۴۰۸ دلار۱۲,۰۴۹ تومان۰.۷۱%۴.۹۹%۸.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۵۶۴۰۴.۴۳ میلیون دلار۴۹.۴۹ میلیون دلار۱.۴۹ میلیارد BAT۱.۵۰ میلیارد BAT۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۹۴RPL۳۹.۳۳ دلار۱,۷۴۵,۹۸۹ تومان۰.۱۵%۱.۲۷%۱۰.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۱۶۷۵۳۴۴۰۴.۳۰ میلیون دلار۸.۲۵ میلیون دلار۱۰.۲۸ میلیون RPL۱۸.۹۷ میلیون RPL۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۵KAVA۱.۰۲ دلار۴۵,۴۶۶ تومان۰.۲۲%۲.۷۲%۳.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۶۳۴۰۲.۸۶ میلیون دلار۷۷.۸۸ میلیون دلار۳۹۳.۳۶ میلیون KAVAبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۹۶HNT۲.۹۳ دلار۱۳۰,۲۲۱ تومان۰.۲۱%۱.۶۴%۵.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۴۹۵۴۰۲.۶۲ میلیون دلار۲.۶۳ میلیون دلار۱۳۷.۲۶ میلیون HNT۲۲۳.۰۰ میلیون HNT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۹۷STX۰.۲۹۱۴۳ دلار۱۲,۹۳۸ تومان۰.۱۴%۱.۷۸%۳.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۴۱۳۹۵.۸۴ میلیون دلار۷.۴۱ میلیون دلار۱.۳۶ میلیارد STX۱.۸۲ میلیارد STX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۸CSPR۰.۰۳۶۰۸ دلار۱,۶۰۲ تومان۰.۲۹%۲.۲۱%۱.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۴۳۸۶.۰۰ میلیون دلار۹.۱۴ میلیون دلار۱۰.۷۰ میلیارد CSPRبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۹HOT۰.۰۰۲۲۰۳ دلار۹۸ تومان۰.۲۴%۰.۲۰%۷.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹۳۸۱.۸۶ میلیون دلار۱۹.۳۱ میلیون دلار۱۷۳.۳۴ میلیارد HOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۰۰T۰.۰۴۴۹۲۹ دلار۱,۹۹۵ تومان۰.۴۷%۲.۸۹%۸۸.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۹۱۳۸۱.۲۲ میلیون دلار۳۹.۰۵ میلیون دلار۸.۴۸ میلیارد T۱۰.۰۰ میلیارد T۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۰۱CELO۰.۷۷۷۶۰۸ دلار۳۴,۵۲۱ تومان۰.۰۱%۱.۴۹%۱۱.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۳۱۲۳۷۵.۷۸ میلیون دلار۱۲.۶۹ میلیون دلار۴۸۳.۲۵ میلیون CELO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CELO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۲GMT۰.۶۱۴۴۵۸ دلار۲۷,۲۷۸ تومان۲.۱۰%۴.۱۰%۲۰.۰۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۱۷۳۶۸.۶۷ میلیون دلار۱۴۲.۷۲ میلیون دلار۶۰۰.۰۰ میلیون GMT۶.۰۰ میلیارد GMT۰.۳۹" برابر "۰.۰۰%
۱۰۳RVN۰.۰۳۰۳۲۷ دلار۱,۳۴۶ تومان۰.۶۵%۱.۶۹%۵.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۹۳۶۸.۶۱ میلیون دلار۱۱.۸۲ میلیون دلار۱۲.۱۵ میلیارد RVN۲۱.۰۰ میلیارد RVN۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۴XDC۰.۰۲۹۲۷۷ دلار۱,۳۰۰ تومان۰.۲۳%۰.۳۳%۲.۴۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۵۳۶۰.۲۵ میلیون دلار۳.۰۹ میلیون دلار۱۲.۳۱ میلیارد XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۰۵AR۱۰.۶۴ دلار۴۷۲,۴۰۵ تومان۰.۲۶%۶.۲۹%۶.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۰۴۵۳۲۹۳۵۵.۳۶ میلیون دلار۲۵.۱۰ میلیون دلار۳۳.۳۹ میلیون AR۶۶.۰۰ میلیون AR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۰۶XEM۰.۰۳۹۴۷۴ دلار۱,۷۵۲ تومان۰.۰۳%۲.۹۱%۴.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۸۳۵۵.۲۷ میلیون دلار۲۳.۶۳ میلیون دلار۹.۰۰ میلیارد XEM۹.۰۰ میلیارد XEM۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۰۷DCR۲۳.۸۶ دلار۱,۰۵۹,۲۲۰ تومان۰.۱۸%۰.۴۷%۲.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۱۰۱۶۳۶۳۵۰.۶۲ میلیون دلار۳.۸۸ میلیون دلار۱۴.۷۰ میلیون DCR۲۱.۰۰ میلیون DCR۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۰۸DYDX۲.۲۴ دلار۹۹,۲۴۶ تومان۱.۱۳%۰.۰۹%۳۰.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۵۲۳۳۴۹.۳۲ میلیون دلار۱۱۳.۵۹ میلیون دلار۱۵۶.۲۶ میلیون DYDX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DYDX۰.۳۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۹TFUEL۰.۰۵۶۰۸۸ دلار۲,۴۹۰ تومان۰.۱۷%۲.۹۰%۱۷.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۳۹۳۳۷.۱۹ میلیون دلار۲۳.۶۸ میلیون دلار۶.۰۱ میلیارد TFUELبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۱۰ROSE۰.۰۵۷۸۷ دلار۲,۵۶۹ تومان۰.۷۸%۱.۰۰%۳.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۷۳۳۱.۳۵ میلیون دلار۵۱.۶۸ میلیون دلار۵.۷۳ میلیارد ROSE۱۰.۰۰ میلیارد ROSE۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۱۱BAL۷.۰۱ دلار۳۱۱,۰۳۶ تومان۰.۲۷%۱.۲۸%۰.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۹۸۴۵۳۲۷.۹۷ میلیون دلار۱۰.۷۰ میلیون دلار۴۶.۸۱ میلیون BAL۹۶.۱۵ میلیون BAL۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۲ENS۱۶.۱۶ دلار۷۱۷,۵۶۷ تومان۰.۰۵%۰.۸۱%۸.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۶۸۸۵۳۳۲۷.۲۳ میلیون دلار۳۳.۸۳ میلیون دلار۲۰.۲۴ میلیون ENS۱۰۰.۰۰ میلیون ENS۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۱۳RNDR۱.۲۸ دلار۵۶,۷۱۲ تومان۲.۱۴%۲۷.۴۹%۸۷.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۴۴۲۳۲۴.۲۲ میلیون دلار۳۰۱.۳۵ میلیون دلار۲۵۳.۸۰ میلیون RNDR۵۳۶.۸۷ میلیون RNDR۰.۹۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۴WOO۰.۱۹۰۷۳۸ دلار۸,۴۶۸ تومان۰.۲۵%۰.۷۷%۷.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۱۲۳۱۲.۶۸ میلیون دلار۱۲.۴۴ میلیون دلار۱.۶۴ میلیارد WOOبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۵KSM۳۶.۶۸ دلار۱,۶۲۸,۵۸۳ تومان۰.۲۴%۱.۱۰%۳.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۱۵۶۲۶۸۳۱۰.۷۲ میلیون دلار۱۳.۸۷ میلیون دلار۸.۴۷ میلیون KSMبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۶MAGIC۱.۴۹ دلار۶۶,۳۵۸ تومان۱.۰۷%۰.۸۰%۲۶.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۳۶۷۳۱۰.۴۷ میلیون دلار۹۲.۳۸ میلیون دلار۲۰۷.۷۱ میلیون MAGIC۳۴۷.۷۱ میلیون MAGIC۰.۳۰" برابر "۰.۰۰%
۱۱۷BTG۱۷.۲۹ دلار۷۶۷,۳۷۶ تومان۰.۲۰%۰.۶۸%۳.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۷۳۶۳۲۳۰۲.۷۴ میلیون دلار۱۱.۷۵ میلیون دلار۱۷.۵۱ میلیون BTG۲۱.۰۰ میلیون BTG۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۸XCH۴۶.۷۲ دلار۲,۰۷۴,۰۰۶ تومان۰.۶۱%۱.۶۵%۳.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۱۹۹۰۰۸۲۹۶.۶۶ میلیون دلار۷.۳۸ میلیون دلار۶.۳۵ میلیون XCHبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۱۹WAVES۲.۶۸ دلار۱۱۹,۱۲۹ تومان۰.۳۴%۳.۴۱%۱۵.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۴۳۱۲۹۶.۵۵ میلیون دلار۱۷۵.۳۳ میلیون دلار۱۱۰.۵۱ میلیون WAVESبی نهایت۰.۵۹" برابر "۰.۰۰%
۱۲۰SUSHI۱.۳۳ دلار۵۸,۹۳۹ تومان۰.۳۱%۲.۲۱%۲.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۶۵۵۲۹۵.۰۸ میلیون دلار۳۸.۱۶ میلیون دلار۲۲۲.۲۶ میلیون SUSHI۲۵۰.۰۰ میلیون SUSHI۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۱ONE۰.۰۲۲۳۳۶ دلار۹۹۲ تومان۰.۶۵%۷.۸۱%۲۰.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۵۲۹۱.۴۰ میلیون دلار۲۸.۵۹ میلیون دلار۱۳.۰۵ میلیارد ONEبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۲۲KDA۱.۳۴ دلار۵۹,۵۹۲ تومان۰.۹۵%۰.۱۸%۱۳.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۷۱۸۲۹۱.۲۲ میلیون دلار۱۳.۱۶ میلیون دلار۲۱۶.۹۵ میلیون KDA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون KDA۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۲۳GNO۱۱۰.۲۴ دلار۴,۸۹۳,۹۸۰ تومان۰.۳۸%۶.۹۶%۱.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۴۶۹۵۹۴۲۸۵.۴۸ میلیون دلار۸.۳۸ میلیون دلار۲.۵۹ میلیون GNO۳.۰۰ میلیون GNO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۴IOTX۰.۰۳۰۱۸۴ دلار۱,۳۴۰ تومان۰.۲۱%۰.۹۶%۳.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۹۲۸۴.۳۴ میلیون دلار۹.۸۲ میلیون دلار۹.۴۲ میلیارد IOTX۱۰.۰۰ میلیارد IOTX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۵QTUM۲.۶۹ دلار۱۱۹,۵۵۹ تومان۰.۵۴%۲.۲۷%۳.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۴۷۲۲۸۱.۴۷ میلیون دلار۳۹.۵۹ میلیون دلار۱۰۴.۵۱ میلیون QTUM۱۰۷.۸۲ میلیون QTUM۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۲۶YFI۷,۶۴۴.۳۸ دلار۳۳۹,۳۶۴,۶۵۱ تومان۰.۱۱%۱.۶۶%۵.۳۶%Ƀ ۰.۳۲۵۶۳۲۰۹۲۸۰.۰۷ میلیون دلار۲۵.۳۲ میلیون دلار۳۶.۶۴ هزار YFI۳۶.۶۷ هزار YFI۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۲۷AUDIO۰.۲۹۸۲۲۵ دلار۱۳,۲۳۹ تومان۰.۸۰%۰.۳۶%۵۴.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۷۰۲۷۹.۱۳ میلیون دلار۲۹.۷۹ میلیون دلار۹۳۵.۹۸ میلیون AUDIOبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۲۸FLUX۰.۹۳۶۴۲۹ دلار۴۱,۵۷۲ تومان۰.۷۵%۱۰.۵۰%۴۱.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۹۸۹۲۷۰.۱۰ میلیون دلار۹۲.۸۸ میلیون دلار۲۸۸.۴۳ میلیون FLUX۴۴۰.۰۰ میلیون FLUX۰.۳۴" برابر "۰.۰۰%
۱۲۹XYM۰.۰۴۷۵۴۴ دلار۲,۱۱۱ تومان۰.۲۵%۱.۷۱%۱۰.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۳۲۶۵.۴۱ میلیون دلار۶۸۳.۷۹ هزار دلار۵.۵۸ میلیارد XYM۹.۰۰ میلیارد XYM۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۳۰ANKR۰.۰۲۷۳۵۹ دلار۱,۲۱۵ تومان۰.۴۱%۰.۴۹%۸.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۷۲۶۴.۳۷ میلیون دلار۲۴.۰۱ میلیون دلار۹.۶۶ میلیارد ANKR۱۰.۰۰ میلیارد ANKR۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۳۱GLMR۰.۴۷۱۱۴۳ دلار۲۰,۹۱۶ تومان۰.۲۹%۰.۱۶%۴.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۰۰۷۲۶۲.۱۸ میلیون دلار۷.۸۲ میلیون دلار۵۵۶.۴۸ میلیون GLMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳۲JASMY۰.۰۰۵۵۰۳ دلار۲۴۴ تومان۰.۲۱%۵.۱۸%۴.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۳۲۵۵.۳۶ میلیون دلار۴۷.۴۶ میلیون دلار۴۶.۴۰ میلیارد JASMY۵۰.۰۰ میلیارد JASMY۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۳۳XCN۰.۰۱۱۷۵۹ دلار۵۲۲ تومان۰.۳۵%۲.۱۳%۰.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۰۲۵۲.۵۱ میلیون دلار۱۱.۹۴ میلیون دلار۲۱.۴۷ میلیارد XCN۵۳.۴۷ میلیارد XCN۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۴BNX۸۷.۳۷ دلار۳,۸۷۸,۹۲۲ تومان۰.۰۸%۱.۶۲%۹.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۳۷۲۱۹۶۲۵۱.۴۱ میلیون دلار۴.۴۸ میلیون دلار۲.۸۸ میلیون BNX۲۱.۰۰ میلیون BNX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۵GLM۰.۲۴۶۰۴۵ دلار۱۰,۹۲۳ تومان۰.۱۸%۱.۵۱%۶.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۴۸۲۴۶.۰۵ میلیون دلار۴.۵۵ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون GLM۱,۰۰۰.۰۰ میلیون GLM۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۶JST۰.۰۲۶۹۲۷ دلار۱,۱۹۵ تومان۰.۲۶%۰.۷۳%۹.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۵۲۳۹.۷۱ میلیون دلار۱۱.۲۶ میلیون دلار۸.۹۰ میلیارد JST۹.۹۰ میلیارد JST۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۷FET۰.۲۸۸۱۷۱ دلار۱۲,۷۹۳ تومان۰.۶۹%۱.۲۷%۳.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۲۸۲۳۵.۹۹ میلیون دلار۴۷.۱۹ میلیون دلار۸۱۸.۹۱ میلیون FET۳.۴۱ میلیارد FET۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۱۳۸CHSB۰.۲۳۳۹۴ دلار۱۰,۳۸۶ تومان۰.۵۸%۲.۵۶%۰.۹۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۷۲۳۳.۹۴ میلیون دلار۳۰۶.۲۹ هزار دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CHSBبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۳۹ASTR۰.۰۵۸۲۰۱ دلار۲,۵۸۴ تومان۰.۳۱%۷.۹۶%۶.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۸۲۳۲.۷۸ میلیون دلار۹.۶۶ میلیون دلار۴.۰۰ میلیارد ASTRبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۰OCEAN۰.۳۷۸۵۲۱ دلار۱۶,۸۰۴ تومان۰.۴۴%۳.۸۰%۱۰.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۱۲۲۳۲.۰۷ میلیون دلار۳۶.۰۶ میلیون دلار۶۱۳.۱۰ میلیون OCEAN۱.۴۱ میلیارد OCEAN۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۴۱USDN۰.۳۳۴۲۲۷ دلار۱۴,۸۳۸ تومان۰.۷۹%۰.۴۹%۲.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۲۴۲۲۷.۳۶ میلیون دلار۱۸۱.۲۶ هزار دلار۶۸۰.۲۷ میلیون USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۴۲AGIX۰.۱۸۵۱۴۳ دلار۸,۲۱۹ تومان۰.۱۰%۴.۲۵%۴.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۸۹۲۲۲.۰۱ میلیون دلار۳۴.۶۶ میلیون دلار۱.۲۰ میلیارد AGIX۲.۰۰ میلیارد AGIX۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۴۳USTC۰.۰۲۲۳۷ دلار۹۹۳ تومان۰.۴۱%۰.۶۰%۵.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۵۲۱۹.۲۷ میلیون دلار۱۰.۷۴ میلیون دلار۹.۸۰ میلیارد USTCبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۴۴BONE۱.۳۳ دلار۵۹,۱۳۳ تومان۰.۴۹%۱.۲۸%۶.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۶۷۴۲۱۹.۰۸ میلیون دلار۳.۹۳ میلیون دلار۱۶۴.۴۷ میلیون BONE۲۳۰.۰۰ میلیون BONE۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴۵MASK۳.۱۳ دلار۱۳۸,۹۸۸ تومان۰.۷۲%۰.۳۰%۰.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۳۳۳۶۲۱۳.۵۲ میلیون دلار۵۸.۰۵ میلیون دلار۶۸.۲۰ میلیون MASK۱۰۰.۰۰ میلیون MASK۰.۲۷" برابر "۰.۰۰%
۱۴۶OMG۱.۵۱ دلار۶۶,۸۳۲ تومان۰.۰۵%۱.۲۹%۷.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۴۱۳۲۱۱.۱۳ میلیون دلار۲۴.۹۸ میلیون دلار۱۴۰.۲۵ میلیون OMG۱۴۰.۲۵ میلیون OMG۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴۷ICX۰.۲۲۱۲۶۳ دلار۹,۸۲۳ تومان۰.۲۷%۱.۹۴%۱۰.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۴۳۲۰۹.۲۲ میلیون دلار۵.۵۰ میلیون دلار۹۴۵.۵۹ میلیون ICXبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۴۸AMP۰.۰۰۴۸۱ دلار۲۱۴ تومان۰.۲۲%۰.۲۹%۱.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰۲۰۳.۱۳ میلیون دلار۴.۱۴ میلیون دلار۴۲.۲۳ میلیارد AMP۹۹.۴۴ میلیارد AMP۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴۹LPT۷.۴۵ دلار۳۳۰,۷۰۸ تومان۰.۲۸%۰.۱۹%۱۱.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۷۳۳۲۰۲.۳۳ میلیون دلار۵.۱۳ میلیون دلار۲۷.۱۶ میلیون LPTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۰ZRX۰.۲۳۲۸۰۵ دلار۱۰,۳۳۵ تومان۰.۲۸%۱.۱۱%۰.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۲۱۹۷.۳۰ میلیون دلار۱۵.۲۵ میلیون دلار۸۴۷.۵۰ میلیون ZRX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ZRX۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۵۱ELON۰.۰۰۰۰۰۰۳۵۴۸۶۶۹۴ دلار۰ تومان۲.۲۶%۹.۳۷%۷.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۵.۱۷ میلیون دلار۵.۷۵ میلیون دلار۵۴۹.۹۸ تریلیون ELON۱,۰۰۰.۰۰ تریلیون ELON۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۲RSR۰.۰۰۴۵۹۴ دلار۲۰۴ تومان۱.۲۴%۲.۴۳%۵.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰۱۹۴.۳۵ میلیون دلار۱۱.۷۴ میلیون دلار۴۲.۳۰ میلیارد RSR۱۰۰.۰۰ میلیارد RSR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۵۳HIVE۰.۴۰۹۳۶۵ دلار۱۸,۱۷۳ تومان۰.۲۳%۰.۷۹%۶.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۴۴۱۹۱.۳۹ میلیون دلار۹.۲۸ میلیون دلار۴۶۷.۵۳ میلیون HIVEبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۴ONT۰.۲۱۷۶۳۷ دلار۹,۶۶۲ تومان۰.۵۲%۲.۳۲%۶.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۲۷۱۹۰.۴۹ میلیون دلار۹.۲۸ میلیون دلار۸۷۵.۲۵ میلیون ONT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ONT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۵IOST۰.۰۱۰۲۳۸ دلار۴۵۴ تومان۰.۴۰%۱.۱۱%۴.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۴۱۹۰.۳۰ میلیون دلار۶.۴۰ میلیون دلار۱۸.۵۹ میلیارد IOST۹۰.۰۰ میلیارد IOST۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۶KEEP۰.۲۱۸۲۳ دلار۹,۶۸۸ تومان۰.۸۰%۳.۸۸%۹۲.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۳۰۱۸۷.۸۴ میلیون دلار۴.۰۷ میلیون دلار۸۶۰.۷۶ میلیون KEEP۱,۰۰۰.۰۰ میلیون KEEP۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۷INJ۲.۵۵ دلار۱۱۳,۳۸۹ تومان۰.۸۶%۰.۹۶%۲۶.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۸۸۰۱۸۶.۴۷ میلیون دلار۳۳.۰۳ میلیون دلار۷۳.۰۱ میلیون INJ۱۰۰.۰۰ میلیون INJ۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۱۵۸BORA۰.۲۰۰۰۹۴ دلار۸,۸۸۳ تومان۰.۴۱%۲.۳۱%۱۳.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۵۲۱۸۵.۵۹ میلیون دلار۹.۱۸ میلیون دلار۹۲۷.۵۰ میلیون BORAبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۹BICO۰.۳۹۷۵۹۴ دلار۱۷,۶۵۱ تومان۰.۲۷%۲.۵۷%۱۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۹۴۱۸۱.۶۹ میلیون دلار۳.۷۰ میلیون دلار۴۵۶.۹۸ میلیون BICOبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۶۰POLY۰.۱۹۲۰۶۹ دلار۸,۵۲۷ تومان۰.۰۶%۰.۸۸%۶.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۱۸۱۷۷.۶۶ میلیون دلار۳.۸۰ میلیون دلار۹۲۵.۰۰ میلیون POLYبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۶۱DGB۰.۰۱۰۸۳۹ دلار۴۸۱ تومان۰.۲۵%۰.۴۴%۳.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۶۱۷۳.۲۱ میلیون دلار۳.۵۴ میلیون دلار۱۵.۹۸ میلیارد DGB۲۱.۰۰ میلیارد DGB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۶۲SSV۱۷.۲۱ دلار۷۶۴,۱۳۳ تومان۰.۴۲%۲.۷۹%۸.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۷۳۳۲۱۱۷۲.۱۳ میلیون دلار۹.۰۸ میلیون دلار۱۰.۰۰ میلیون SSVبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۶۳SC۰.۰۰۳۲۳ دلار۱۴۳ تومان۰.۲۰%۱.۲۳%۵.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۴۱۷۱.۵۵ میلیون دلار۲.۵۶ میلیون دلار۵۳.۱۲ میلیارد SCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۴WAXP۰.۰۷۲۶۹۲ دلار۳,۲۲۷ تومان۰.۴۹%۱.۸۴%۶.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۰۱۷۰.۱۰ میلیون دلار۱۰.۳۶ میلیون دلار۲.۳۴ میلیارد WAXPبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۶۵HOOK۳.۳۹ دلار۱۵۰,۵۴۸ تومان۲.۱۱%۱.۸۹%۴۵.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۴۴۶۱۶۹.۵۶ میلیون دلار۱۱۸.۱۱ میلیون دلار۵۰.۰۰ میلیون HOOKبی نهایت۰.۷۰" برابر "۰.۰۰%
۱۶۶SXP۰.۲۹۸۴۳۸ دلار۱۳,۲۴۹ تومان۰.۵۲%۱.۲۳%۵.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۷۱۱۶۵.۰۵ میلیون دلار۹.۳۹ میلیون دلار۵۵۳.۰۶ میلیون SXPبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۶۷SFP۰.۴۹۴۹۱۶ دلار۲۱,۹۷۱ تومان۰.۰۹%۱.۴۸%۷.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۱۰۸۱۶۰.۵۵ میلیون دلار۶.۷۹ میلیون دلار۳۲۴.۴۰ میلیون SFP۵۰۰.۰۰ میلیون SFP۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۶۸STORJ۰.۳۸۸۷۴۷ دلار۱۷,۲۵۸ تومان۰.۴۸%۰.۶۲%۷.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۶۱۶۰.۵۳ میلیون دلار۱۴.۸۰ میلیون دلار۴۱۲.۹۴ میلیون STORJبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۶۹METIS۳۵.۷۹ دلار۱,۵۸۸,۹۰۲ تومان۰.۹۰%۱۳.۷۵%۶۳.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۱۵۲۴۶۱۱۵۸.۵۳ میلیون دلار۸.۹۲ میلیون دلار۴.۴۳ میلیون METIS۱۰.۰۰ میلیون METIS۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۷۰CEL۰.۶۴۰۲۹۹ دلار۲۸,۴۲۵ تومان۰.۰۲%۳.۶۸%۲.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۷۲۸۱۵۲.۹۴ میلیون دلار۱.۹۵ میلیون دلار۲۳۸.۸۶ میلیون CEL۶۹۵.۶۶ میلیون CEL۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۱SKL۰.۰۳۶۴۳۹ دلار۱,۶۱۸ تومان۰.۳۶%۰.۸۷%۵.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۵۱۵۱.۳۲ میلیون دلار۷.۲۶ میلیون دلار۴.۱۵ میلیارد SKL۷.۰۰ میلیارد SKL۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۷۲RLC۱.۸۲ دلار۸۰,۹۳۱ تومان۱.۳۸%۰.۸۲%۲.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۷۶۶۱۴۷.۶۶ میلیون دلار۱۳.۳۴ میلیون دلار۸۱.۰۰ میلیون RLC۸۷.۰۰ میلیون RLC۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۷۳PEOPLE۰.۰۲۸۶۰۵ دلار۱,۲۷۰ تومان۰.۵۵%۰.۹۱%۰.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۲۱۴۴.۷۴ میلیون دلار۲۳.۷۴ میلیون دلار۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۷۴BTRST۱.۰۹ دلار۴۸,۵۵۶ تومان۰.۸۹%۱.۶۰%۶.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۵۹۱۴۴.۵۵ میلیون دلار۸۴۲.۸۳ هزار دلار۱۳۲.۱۶ میلیون BTRST۲۵۰.۰۰ میلیون BTRST۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۵UMA۲.۱۰ دلار۹۳,۰۶۹ تومان۰.۱۴%۳.۶۲%۴.۹۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۹۳۰۱۴۴.۵۴ میلیون دلار۲۴.۳۷ میلیون دلار۶۸.۹۵ میلیون UMA۱۰۱.۱۷ میلیون UMA۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷۶ZEN۱۰.۶۵ دلار۴۷۲,۹۶۵ تومان۰.۴۶%۲.۶۷%۴.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۰۴۵۳۸۳۱۴۱.۸۰ میلیون دلار۱۶.۰۶ میلیون دلار۱۳.۳۱ میلیون ZEN۲۱.۰۰ میلیون ZEN۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷SLP۰.۰۰۳۲۴۷ دلار۱۴۴ تومان۰.۵۳%۱.۶۰%۱۴.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۴۱۳۸.۱۹ میلیون دلار۱۵.۰۹ میلیون دلار۴۲.۵۶ میلیارد SLPبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۸MC۰.۳۸۹۴۸ دلار۱۷,۲۹۱ تومان۱.۷۸%۵.۶۴%۱۹.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۹۱۳۵.۱۷ میلیون دلار۵.۹۸ میلیون دلار۳۴۷.۰۴ میلیون MC۶۶۹.۸۱ میلیون MC۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۹DAO۰.۹۳۵۰۸۳ دلار۴۱,۵۱۲ تومان۰.۰۸%۰.۱۳%۸.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۹۸۳۱۳۴.۶۰ میلیون دلار۱.۲۵ میلیون دلار۱۴۳.۹۴ میلیون DAO۳۱۲.۰۰ میلیون DAO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۰CFX۰.۰۶۴۱۲۱ دلار۲,۸۴۷ تومان۴.۴۷%۲.۷۶%۱۲۴.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۳۱۳۴.۰۶ میلیون دلار۶۱.۰۳ میلیون دلار۲.۰۹ میلیارد CFXبی نهایت۰.۴۶" برابر "۰.۰۰%
۱۸۱CELR۰.۰۱۸۸۳۹ دلار۸۳۶ تومان۰.۵۴%۹.۶۸%۲۶.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۰۱۳۳.۴۸ میلیون دلار۱۶.۶۱ میلیون دلار۷.۰۹ میلیارد CELR۱۰.۰۰ میلیارد CELR۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۲KNC۰.۸۰۹۰۴۸ دلار۳۵,۹۱۷ تومان۰.۰۴%۱.۶۶%۴.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۴۴۶۱۳۳.۴۱ میلیون دلار۱۴.۰۷ میلیون دلار۱۶۴.۸۹ میلیون KNC۲۲۶.۰۰ میلیون KNC۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۳ILV۶۵.۷۱ دلار۲,۹۱۷,۰۵۰ تومان۰.۵۴%۵.۰۹%۱۶.۱۲%Ƀ ۰.۰۰۲۷۹۹۰۱۱۳۳.۲۴ میلیون دلار۱۲.۳۵ میلیون دلار۲.۰۳ میلیون ILV۱۰.۰۰ میلیون ILV۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۸۴PLA۰.۲۴۵۳۷۶ دلار۱۰,۸۹۳ تومان۰.۱۰%۴.۷۹%۶.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۴۵۱۳۱.۹۸ میلیون دلار۱۵.۰۷ میلیون دلار۵۳۷.۸۶ میلیون PLA۷۰۰.۰۰ میلیون PLA۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۵NFT۰.۰۰۰۰۰۰۴۷۶۰۳۵۶۶ دلار۰ تومان۰.۲۸%۰.۹۲%۲.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۱.۹۰ میلیون دلار۶.۹۳ میلیون دلار۲۷۷.۰۸ تریلیون NFT۹۹۹.۹۹ تریلیون NFT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۸۶SCRT۰.۷۹۸۰۵۸ دلار۳۵,۴۲۹ تومان۰.۷۱%۰.۲۸%۱.۹۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۴۰۰۱۳۰.۳۲ میلیون دلار۲.۰۷ میلیون دلار۱۶۳.۳۰ میلیون SCRTبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۷CKB۰.۰۰۳۸۷ دلار۱۷۲ تومان۱.۳۳%۲.۴۱%۲۰.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۶۱۲۹.۰۱ میلیون دلار۲.۳۶ میلیون دلار۳۳.۳۴ میلیارد CKBبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۸RBN۰.۲۴۰۹۳۱ دلار۱۰,۶۹۶ تومان۰.۰۱%۰.۸۸%۷.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۲۶۱۲۸.۱۰ میلیون دلار۶۲۳.۹۵ هزار دلار۵۳۱.۷۱ میلیون RBN۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RBN۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۸۹LSK۰.۹۷۱۵۷۳ دلار۴۳,۱۳۲ تومان۰.۱۳%۱.۰۱%۵.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۱۳۹۱۲۵.۲۴ میلیون دلار۲.۲۸ میلیون دلار۱۲۸.۹۰ میلیون LSKبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۰PUNDIX۰.۴۸۲۹۹۵ دلار۲۱,۴۴۲ تومان۰.۰۹%۷.۳۸%۱۳.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۰۵۷۱۲۴.۸۵ میلیون دلار۶۵.۶۴ میلیون دلار۲۵۸.۴۹ میلیون PUNDIX۲۵۸.۵۳ میلیون PUNDIX۰.۵۳" برابر "۰.۰۰%
۱۹۱NU۰.۱۷۵۲۸۴ دلار۷,۷۸۲ تومان۰.۱۳%۲.۰۰%۲۶.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۴۷۱۲۳.۲۲ میلیون دلار۱۰.۹۸ میلیون دلار۷۰۳.۰۰ میلیون NU۱.۳۸ میلیارد NU۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۹۲COTI۰.۱۱۰۸۴۷ دلار۴,۹۲۱ تومان۱.۳۹%۲.۶۳%۳۳.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۷۲۱۲۲.۸۹ میلیون دلار۲۱.۶۰ میلیون دلار۱.۱۱ میلیارد COTI۲.۰۰ میلیارد COTI۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۱۹۳SYS۰.۱۶۰۹۲۷ دلار۷,۱۴۴ تومان۰.۳۰%۱.۹۰%۱۹.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۸۶۱۲۰.۹۳ میلیون دلار۱.۶۸ میلیون دلار۷۵۱.۴۹ میلیون SYSبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۹۴GAL۲.۲۱ دلار۹۸,۱۰۲ تومان۰.۱۵%۰.۰۵%۱۳.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۴۱۳۱۱۹.۹۲ میلیون دلار۲۸.۷۷ میلیون دلار۵۴.۲۷ میلیون GAL۲۰۰.۰۰ میلیون GAL۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۱۹۵CHR۰.۱۷۲۵۵ دلار۷,۶۶۰ تومان۱.۱۳%۲.۹۳%۱۴.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۳۵۱۱۸.۴۶ میلیون دلار۱۵.۷۰ میلیون دلار۶۸۶.۵۵ میلیون CHR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CHR۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۹۶ANT۲.۹۶ دلار۱۳۱,۲۷۶ تومان۰.۰۰%۰.۹۶%۲.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۵۹۶۱۱۸.۳۷ میلیون دلار۸.۰۱ میلیون دلار۴۰.۰۳ میلیون ANTبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۹۷GTC۱.۹۵ دلار۸۶,۵۲۶ تومان۰.۱۷%۵.۴۴%۱۴.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۳۰۲۱۱۶.۷۷ میلیون دلار۱۳.۳۵ میلیون دلار۵۹.۹۱ میلیون GTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۹۸MED۰.۰۱۸۲۹۷ دلار۸۱۲ تومان۰.۲۲%۴.۸۸%۱۲.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۸۱۱۶.۴۷ میلیون دلار۳۱.۲۲ میلیون دلار۶.۳۷ میلیارد MEDبی نهایت۰.۲۷" برابر "۰.۰۰%
۱۹۹API3۱.۶۱ دلار۷۱,۵۸۶ تومان۰.۴۵%۱.۳۰%۱.۳۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۸۶۹۱۱۵.۷۰ میلیون دلار۶.۲۸ میلیون دلار۷۱.۷۵ میلیون API3بی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲۰۰ALPHA۰.۱۵۲۵۹ دلار۶,۷۷۴ تومان۰.۳۵%۲.۴۵%۲۲.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۵۰۱۱۴.۴۴ میلیون دلار۸.۳۹ میلیون دلار۷۵۰.۰۰ میلیون ALPHA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ALPHA۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%

کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال

بازار های جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC۲۳,۴۷۵.۵۲ دلار۱,۰۴۲,۱۷۲,۰۲۶ تومان۰.۴۲%۲.۱۲%۲.۴۱%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۲.۵۲ میلیارد دلار۲۱.۸۴ میلیارد دلار۱۹.۲۸ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲ETH۱,۶۰۸.۹۳ دلار۷۱,۴۲۷,۰۲۳ تومان۰.۴۶%۲.۱۷%۱.۶۷%Ƀ ۰.۰۶۸۵۳۶۶۹۱۹۶.۸۹ میلیارد دلار۷.۱۶ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳USDT۱.۰۰ دلار۴۴,۴۰۴ تومان۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۱۶۷.۶۴ میلیارد دلار۲۷.۸۹ میلیارد دلار۶۷.۶۲ میلیارد USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%
۴BNB۳۱۴.۲۴ دلار۱۳,۹۵۰,۴۱۶ تومان۰.۴۰%۲.۸۹%۳.۰۸%Ƀ ۰.۰۱۳۳۸۵۹۱۴۹.۶۲ میلیارد دلار۵۴۷.۹۸ میلیون دلار۱۵۷.۹۰ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۵USDC۰.۹۹۹۹۶۸ دلار۴۴,۳۹۳ تومان۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۰۴۳.۰۸ میلیارد دلار۲.۷۸ میلیارد دلار۴۳.۰۸ میلیارد USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۶XRP۰.۴۱۱۶۲۳ دلار۱۸,۲۷۴ تومان۰.۲۷%۰.۷۳%۱.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۵۳۲۰.۹۱ میلیارد دلار۴۶۸.۰۶ میلیون دلار۵۰.۸۰ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۷BUSD۱.۰۰ دلار۴۴,۳۹۶ تومان۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۰۱۵.۷۸ میلیارد دلار۸.۰۴ میلیارد دلار۱۵.۷۸ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۵۱" برابر "۰.۰۰%
۸ADA۰.۳۸۷۸۳۴ دلار۱۷,۲۱۸ تومان۰.۴۸%۱.۴۵%۱.۶۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۲۱۳.۴۲ میلیارد دلار۲۶۳.۰۸ میلیون دلار۳۴.۵۹ میلیارد ADA۴۵.۰۰ میلیارد ADA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹DOGE۰.۰۸۹۸۶۹ دلار۳,۹۹۰ تومان۰.۰۸%۱.۸۵%۲.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۸۳۱۱.۹۲ میلیارد دلار۳۶۴.۷۵ میلیون دلار۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰MATIC۱.۱۸ دلار۵۲,۲۹۰ تومان۰.۳۳%۶.۷۱%۱۶.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۰۱۷۱۰.۲۹ میلیارد دلار۶۹۱.۱۰ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۱SOL۲۴.۴۸ دلار۱,۰۸۶,۷۰۳ تومان۰.۵۸%۱.۹۹%۲.۶۴%Ƀ ۰.۰۰۱۰۴۲۷۳۹.۱۰ میلیارد دلار۴۶۵.۸۱ میلیون دلار۳۷۱.۶۶ میلیون SOLبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۲DOT۶.۵۷ دلار۲۹۱,۷۲۳ تومان۰.۵۰%۲.۶۴%۳.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۷۹۹۲۷.۵۷ میلیارد دلار۱۹۰.۷۴ میلیون دلار۱.۱۵ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳LTC۹۴.۸۱ دلار۴,۲۰۹,۱۸۴ تومان۰.۳۷%۸.۲۲%۵.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۴۰۳۸۸۶۶.۸۴ میلیارد دلار۸۵۶.۹۳ میلیون دلار۷۲.۱۶ میلیون LTC۸۴.۰۰ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۱۲ دلار۱ تومان۰.۵۹%۱.۴۳%۱.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶.۵۹ میلیارد دلار۲۰۲.۲۲ میلیون دلار۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵AVAX۲۰.۶۰ دلار۹۱۴,۳۳۸ تومان۰.۵۸%۱.۴۴%۱۵.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۰۸۷۷۳۴۶.۴۸ میلیارد دلار۴۶۳.۵۰ میلیون دلار۳۱۴.۸۰ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۶DAI۰.۹۹۹۱۸۳ دلار۴۴,۳۵۸ تومان۰.۰۳%۰.۰۱%۰.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۵۶۵.۸۳ میلیارد دلار۱۰۷.۱۰ میلیون دلار۵.۸۴ میلیارد DAIبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۷TRX۰.۰۶۳۴۵۶ دلار۲,۸۱۷ تومان۰.۲۱%۱.۷۶%۲.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۰۵.۸۳ میلیارد دلار۲۳۹.۶۸ میلیون دلار۹۱.۸۲ میلیارد TRXبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۸UNI۶.۸۸ دلار۳۰۵,۳۷۹ تومان۰.۳۴%۳.۲۹%۰.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۹۳۰۲۵.۲۴ میلیارد دلار۸۹.۱۹ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹WBTC۲۳,۴۱۸.۶۲ دلار۱,۰۳۹,۶۴۶,۳۶۶ تومان۰.۳۰%۲.۱۸%۲.۳۲%Ƀ ۰.۹۹۷۵۷۶۵۴۴.۱۴ میلیارد دلار۱۱۰.۲۷ میلیون دلار۱۷۶.۶۵ هزار WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۰ATOM۱۳.۵۵ دلار۶۰۱,۳۴۱ تومان۰.۰۳%۲.۴۶%۲.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۵۷۷۰۱۳.۸۸ میلیارد دلار۱۴۶.۴۵ میلیون دلار۲۸۶.۳۷ میلیون ATOMبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۱LINK۷.۳۵ دلار۳۲۶,۲۵۸ تومان۰.۰۴%۱.۷۵%۵.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۳۰۶۳.۷۳ میلیارد دلار۲۴۱.۷۴ میلیون دلار۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۲LEO۳.۶۶ دلار۱۶۲,۲۶۷ تومان۰.۱۰%۱.۶۶%۵.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۱۵۵۷۰۳.۴۹ میلیارد دلار۲.۳۶ میلیون دلار۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۳XMR۱۸۳.۳۶ دلار۸,۱۴۰,۱۳۳ تومان۰.۱۰%۱.۳۰%۱.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۷۸۱۰۷۴۳.۳۴ میلیارد دلار۹۱.۸۶ میلیون دلار۱۸.۲۳ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۴ETC۲۲.۲۶ دلار۹۸۸,۱۹۵ تومان۰.۴۴%۲.۷۷%۳.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۹۴۸۲۱۳.۱۰ میلیارد دلار۲۳۰.۲۰ میلیون دلار۱۳۹.۱۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۲۵TON۲.۴۶ دلار۱۰۹,۳۸۰ تومان۱.۱۸%۲.۰۸%۸.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۴۹۵۳.۰۱ میلیارد دلار۳۹.۸۵ میلیون دلار۱.۲۲ میلیارد TON۵.۰۰ میلیارد TON۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۶APT۱۷.۸۳ دلار۷۹۱,۴۷۸ تومان۱.۵۶%۴.۴۲%۲۹.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۷۵۹۴۵۲.۸۶ میلیارد دلار۱.۱۳ میلیارد دلار۱۶۰.۲۹ میلیون APTبی نهایت۰.۳۹" برابر "۰.۰۰%
۲۷BCH۱۳۶.۳۳ دلار۶,۰۵۲,۳۸۴ تومان۰.۲۵%۲.۹۲%۴.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۵۸۰۷۴۷۲.۶۳ میلیارد دلار۱۹۶.۰۱ میلیون دلار۱۹.۳۰ میلیون BCH۲۱.۰۰ میلیون BCH۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۲۸XLM۰.۰۹۳۴۰۶ دلار۴,۱۴۷ تومان۰.۱۳%۱.۳۰%۰.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۹۸۲.۴۵ میلیارد دلار۴۳.۸۴ میلیون دلار۲۶.۲۷ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۲۹OKB۳۹.۴۶ دلار۱,۷۵۱,۷۰۷ تومان۰.۰۸%۳.۰۳%۶.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۱۶۸۰۸۲۲.۳۷ میلیارد دلار۲۸.۹۶ میلیون دلار۶۰.۰۰ میلیون OKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۰APE۶.۱۴ دلار۲۷۲,۶۶۸ تومان۰.۰۵%۰.۵۵%۹.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۲۶۱۶۳۲.۲۶ میلیارد دلار۱۶۵.۱۶ میلیون دلار۳۶۸.۵۹ میلیون APE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۱NEAR۲.۵۷ دلار۱۱۴,۰۳۷ تومان۰.۲۸%۳.۰۴%۱.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۹۴۲۲.۱۹ میلیارد دلار۱۴۳.۹۲ میلیون دلار۸۵۱.۱۴ میلیون NEAR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۲CRO۰.۰۸۱۸۱ دلار۳,۶۳۲ تومان۰.۳۵%۱.۶۹%۳.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۸۲.۰۷ میلیارد دلار۱۵.۲۲ میلیون دلار۲۵.۲۶ میلیارد CRO۳۰.۲۶ میلیارد CRO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۳FIL۵.۳۸ دلار۲۳۸,۷۷۷ تومان۰.۲۳%۲.۱۸%۱.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۹۱۱۲.۰۱ میلیارد دلار۱۲۸.۲۳ میلیون دلار۳۷۳.۷۸ میلیون FILبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳۴ALGO۰.۲۶۲۱۳۱ دلار۱۱,۶۳۷ تومان۰.۲۴%۳.۶۷%۳.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۱۷۱.۸۹ میلیارد دلار۶۶.۵۷ میلیون دلار۷.۲۰ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳۵LDO۲.۲۷ دلار۱۰۰,۶۳۶ تومان۱.۲۰%۰.۰۳%۵.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۶۵۶۱.۸۷ میلیارد دلار۸۴.۴۶ میلیون دلار۸۲۳.۹۷ میلیون LDO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۳۶QNT۱۵۱.۱۰ دلار۶,۷۰۷,۸۸۷ تومان۰.۶۰%۱.۴۳%۵.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۶۴۳۶۴۵۱.۸۲ میلیارد دلار۲۲.۰۹ میلیون دلار۱۲.۰۷ میلیون QNT۱۴.۶۱ میلیون QNT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۷VET۰.۰۲۴۴۷۷ دلار۱,۰۸۷ تومان۰.۷۱%۲.۲۱%۹.۳۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۴۱.۷۷ میلیارد دلار۴۴.۵۵ میلیون دلار۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VET۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۸HBAR۰.۰۶۸۶۵۱ دلار۳,۰۴۸ تومان۰.۴۱%۱.۱۳%۲.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۲۱.۷۴ میلیارد دلار۲۳.۰۰ میلیون دلار۲۵.۳۲ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۹ICP۶.۱۰ دلار۲۷۰,۸۵۶ تومان۰.۳۸%۳.۶۶%۷.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۹۹۰۱.۷۴ میلیارد دلار۳۹.۳۴ میلیون دلار۲۸۴.۶۱ میلیون ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۰MANA۰.۷۸۱۷۵۳ دلار۳۴,۷۰۵ تومان۱.۴۳%۱۳.۵۵%۵.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۳۳۰۱.۴۵ میلیارد دلار۴۸۵.۳۰ میلیون دلار۱.۸۶ میلیارد MANAبی نهایت۰.۳۳" برابر "۰.۰۰%
۴۱FTM۰.۴۷۲۸۴۸ دلار۲۰,۹۹۲ تومان۰.۷۵%۴.۹۴%۲۴.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۰۱۴۱.۳۱ میلیارد دلار۲۵۳.۲۰ میلیون دلار۲.۷۷ میلیارد FTM۳.۱۸ میلیارد FTM۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۴۲AXS۱۲.۲۵ دلار۵۴۳,۹۳۵ تومان۲.۸۹%۷.۱۰%۱۳.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۵۲۱۹۲۱.۲۴ میلیارد دلار۱۹۲.۲۶ میلیون دلار۱۰۱.۰۴ میلیون AXS۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۴۳AAVE۸۷.۳۹ دلار۳,۸۷۹,۴۷۰ تومان۰.۰۵%۲.۹۸%۰.۳۸%Ƀ ۰.۰۰۳۷۲۲۴۹۱.۲۳ میلیارد دلار۸۲.۰۲ میلیون دلار۱۴.۰۹ میلیون AAVE۱۶.۰۰ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۴۴BIT۰.۵۷۲۷۲۳ دلار۲۵,۴۲۵ تومان۱.۰۴%۱.۱۸%۸.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۴۰۱.۲۰ میلیارد دلار۱۵.۷۹ میلیون دلار۲.۰۹ میلیارد BIT۱۰.۰۰ میلیارد BIT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۴۵EOS۱.۱۰ دلار۴۸,۹۲۸ تومان۰.۰۵%۱.۹۸%۱.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۹۵۱.۱۹ میلیارد دلار۹۶.۸۲ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد EOSبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۶SAND۰.۷۸۳۵۹ دلار۳۴,۷۸۷ تومان۰.۸۵%۷.۱۳%۴.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۳۳۸۱.۱۷ میلیارد دلار۲۸۱.۲۷ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۴۷FLOW۱.۰۹ دلار۴۸,۵۸۷ تومان۰.۰۰%۳.۶۴%۵.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۶۲۱.۱۳ میلیارد دلار۳۹.۰۷ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۸EGLD۴۴.۹۹ دلار۱,۹۹۷,۴۲۰ تومان۰.۱۳%۱.۴۶%۱.۹۴%Ƀ ۰.۰۰۱۹۱۶۵۹۱.۱۱ میلیارد دلار۱۷.۷۷ میلیون دلار۲۴.۷۵ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLD۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۹THETA۱.۱۱ دلار۴۹,۱۵۳ تومان۰.۲۲%۲.۵۶%۳.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۷۱۶۱.۱۱ میلیارد دلار۲۲.۰۵ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۵۰XTZ۱.۱۶ دلار۵۱,۴۳۱ تومان۰.۳۴%۵.۷۰%۲.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۹۳۵۱.۰۷ میلیارد دلار۴۹.۸۶ میلیون دلار۹۲۵.۱۹ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۱LUNC۰.۰۰۰۱۷۴ دلار۸ تومان۰.۳۳%۱.۰۴%۵.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۱.۰۴ میلیارد دلار۷۲.۳۰ میلیون دلار۵.۹۷ تریلیون LUNCبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۲TUSD۰.۹۹۹۶۸۶ دلار۴۴,۳۸۰ تومان۰.۰۴%۰.۰۷%۰.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۵۸۹۴۴.۰۸ میلیون دلار۳۸.۶۳ میلیون دلار۹۴۴.۳۸ میلیون TUSDبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۵۳CHZ۰.۱۳۸۶۵۳ دلار۶,۱۵۵ تومان۰.۰۴%۰.۹۷%۰.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۹۱۹۲۳.۶۵ میلیون دلار۶۹.۴۳ میلیون دلار۶.۶۶ میلیارد CHZ۸.۸۹ میلیارد CHZ۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۵۴USDP۱.۰۱ دلار۴۴,۸۱۹ تومان۰.۳۸%۰.۴۱%۱.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۰۱۸۸۶.۴۹ میلیون دلار۱.۶۷ میلیون دلار۸۷۸.۰۸ میلیون USDPبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۵۵BSV۴۴.۰۸ دلار۱,۹۵۷,۰۹۰ تومان۰.۲۸%۱.۳۱%۲.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۱۸۷۷۹۰۸۴۹.۳۴ میلیون دلار۴۰.۹۳ میلیون دلار۱۹.۲۷ میلیون BSV۲۱.۰۰ میلیون BSV۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۶GRT۰.۰۹۵۶۳۷ دلار۴,۲۴۶ تومان۰.۰۵%۲.۳۹%۱۳.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۰۷۸۳۸.۸۵ میلیون دلار۲۵.۹۸ میلیون دلار۸.۷۷ میلیارد GRTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۷HT۵.۱۲ دلار۲۲۷,۰۸۳ تومان۰.۳۴%۰.۶۱%۲.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۷۸۹۸۲۹.۸۵ میلیون دلار۹.۵۶ میلیون دلار۱۶۲.۲۳ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۵۸FXS۱۱.۰۸ دلار۴۹۲,۰۲۵ تومان۰.۱۶%۳.۰۲%۲.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۷۲۱۲۸۱۲.۳۱ میلیون دلار۵۸.۴۳ میلیون دلار۷۳.۲۹ میلیون FXSبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۹KCS۸.۲۴ دلار۳۶۵,۹۸۰ تومان۰.۳۳%۳.۶۴%۲.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۳۵۱۱۷۸۱۱.۰۴ میلیون دلار۱.۷۶ میلیون دلار۹۸.۳۸ میلیون KCS۱۷۰.۱۲ میلیون KCS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۶۰ZEC۴۷.۳۳ دلار۲,۱۰۱,۲۵۹ تومان۰.۴۰%۵.۱۱%۲.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۲۰۱۶۲۳۷۶۸.۸۷ میلیون دلار۶۵.۵۸ میلیون دلار۱۶.۲۴ میلیون ZEC۲۱.۰۰ میلیون ZEC۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۶۱CRV۱.۰۹ دلار۴۸,۱۹۵ تومان۰.۶۴%۳.۳۲%۱.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۲۵۷۶۳.۶۹ میلیون دلار۸۳.۰۴ میلیون دلار۷۰۳.۴۶ میلیون CRV۳.۳۰ میلیارد CRV۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۶۲TWT۱.۷۸ دلار۷۹,۱۵۳ تومان۰.۷۲%۴.۵۵%۱۷.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۵۹۵۷۴۲.۸۷ میلیون دلار۵۶.۵۴ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۶۳USDD۰.۹۹۲۶۴۲ دلار۴۴,۰۶۷ تومان۰.۰۳%۰.۳۷%۰.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۲۸۷۲۰.۰۰ میلیون دلار۲۴.۷۳ میلیون دلار۷۲۵.۳۳ میلیون USDDبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۴XEC۰.۰۰۰۰۳۷ دلار۲ تومان۰.۶۴%۰.۳۶%۲۰.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷۱۷.۹۴ میلیون دلار۱۴.۰۷ میلیون دلار۱۹.۲۹ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XEC۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۵BTT۰.۰۰۰۰۰۰۷۳۶۱۸۹۵ دلار۰ تومان۰.۰۸%۱.۰۹%۰.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰.۴۳ میلیون دلار۱۰.۵۸ میلیون دلار۹۵۱.۴۲ تریلیون BTTبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۶CAKE۴.۰۸ دلار۱۸۱,۰۹۷ تومان۰.۵۲%۳.۰۲%۵.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۱۷۳۷۷۶۹۵.۹۰ میلیون دلار۳۴.۹۷ میلیون دلار۱۷۰.۵۹ میلیون CAKE۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۶۷MIOTA۰.۲۳۹۳۴۳ دلار۱۰,۶۲۵ تومان۰.۳۳%۲.۱۲%۳.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۲۰۶۶۵.۲۶ میلیون دلار۹.۵۰ میلیون دلار۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۶۸MKR۶۷۱.۵۱ دلار۲۹,۸۱۱,۲۲۵ تومان۰.۲۸%۱.۷۹%۷.۶۷%Ƀ ۰.۰۲۸۶۰۴۹۰۶۵۶.۴۹ میلیون دلار۲۰.۱۸ میلیون دلار۹۷۷.۶۳ هزار MKR۱.۰۱ میلیون MKR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۹KLAY۰.۲۰۶۱۴۸ دلار۹,۱۵۲ تومان۰.۲۶%۰.۱۴%۲.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۷۸۶۳۶.۶۸ میلیون دلار۲۱.۸۶ میلیون دلار۳.۰۹ میلیارد KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۰DASH۵۶.۷۱ دلار۲,۵۱۷,۳۹۶ تومان۰.۵۷%۱۲.۳۲%۷.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۲۴۱۵۵۳۶۳۰.۵۶ میلیون دلار۱۵۰.۰۱ میلیون دلار۱۱.۱۲ میلیون DASH۱۸.۹۰ میلیون DASH۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۷۱RUNE۱.۹۰ دلار۸۴,۵۵۶ تومان۰.۰۹%۲.۹۵%۵.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۱۱۳۶۲۲.۹۴ میلیون دلار۴۹.۰۱ میلیون دلار۳۲۷.۰۶ میلیون RUNE۵۰۰.۰۰ میلیون RUNE۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۷۲SNX۲.۴۴ دلار۱۰۸,۳۷۶ تومان۰.۴۷%۰.۰۱%۵.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۳۹۹۶۰۹.۵۵ میلیون دلار۲۵.۷۶ میلیون دلار۲۴۹.۶۹ میلیون SNX۳۰۸.۰۷ میلیون SNX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۳GUSD۰.۹۹۱۰۰۱ دلار۴۳,۹۹۴ تومان۰.۳۱%۰.۱۸%۰.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۲۱۶۰۱.۵۹ میلیون دلار۹۷۳.۲۸ هزار دلار۶۰۷.۰۵ میلیون GUSDبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۷۴NEO۸.۳۸ دلار۳۷۲,۰۲۲ تومان۰.۷۲%۲.۶۸%۲.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۳۵۶۹۷۵۹۱.۱۲ میلیون دلار۲۱.۷۶ میلیون دلار۷۰.۵۴ میلیون NEO۱۰۰.۰۰ میلیون NEO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۵MINA۰.۷۰۶۱۸۴ دلار۳۱,۳۵۰ تومان۰.۰۲%۱۰.۶۴%۱۷.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۰۸۵۸۰.۲۴ میلیون دلار۴۱.۸۲ میلیون دلار۸۲۱.۶۶ میلیون MINAبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۷۶GMX۶۳.۹۷ دلار۲,۸۳۹,۶۸۲ تومان۵.۵۵%۱۸.۲۰%۲۶.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۲۷۲۴۷۷۵۳۸.۸۵ میلیون دلار۴۲.۱۷ میلیون دلار۸.۴۲ میلیون GMXبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۷۷IMX۰.۶۶۸۶۵۶ دلار۲۹,۶۸۴ تومان۰.۴۱%۲.۳۶%۱.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۸۴۸۵۳۰.۷۵ میلیون دلار۲۱.۶۴ میلیون دلار۷۹۳.۷۵ میلیون IMX۲.۰۰ میلیارد IMX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۸OP۲.۲۲ دلار۹۸,۷۷۱ تومان۱.۶۱%۳.۹۶%۳.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۴۷۷۵۲۲.۲۹ میلیون دلار۱۸۲.۴۳ میلیون دلار۲۳۴.۷۵ میلیون OPبی نهایت۰.۳۵" برابر "۰.۰۰%
۷۹PAXG۱,۹۱۳.۸۷ دلار۸۴,۹۶۴,۵۱۷ تومان۰.۰۲%۰.۰۲%۰.۴۰%Ƀ ۰.۰۸۱۵۲۶۳۸۵۱۹.۱۶ میلیون دلار۸.۱۷ میلیون دلار۲۷۱.۲۶ هزار PAXGبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۸۰OSMO۰.۹۹۱۶۹۹ دلار۴۴,۰۲۵ تومان۰.۵۲%۲.۴۸%۶.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۲۴۴۸۸.۵۰ میلیون دلار۱۳.۷۵ میلیون دلار۴۹۲.۵۹ میلیون OSMO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون OSMO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۸۱NEXO۰.۸۴۴۵۸۷ دلار۳۷,۴۹۵ تومان۰.۱۳%۰.۵۶%۱.۳۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۵۹۸۴۷۲.۹۷ میلیون دلار۶.۰۲ میلیون دلار۵۶۰.۰۰ میلیون NEXO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEXO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۸۲ENJ۰.۴۶۷۱۸۹ دلار۲۰,۷۴۰ تومان۰.۵۲%۳.۷۷%۶.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۹۹۰۴۶۷.۱۹ میلیون دلار۶۴.۲۸ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۸۳ZIL۰.۰۲۹۳۴۳ دلار۱,۳۰۳ تومان۰.۴۲%۰.۴۳%۶.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۵۴۶۵.۶۱ میلیون دلار۴۳.۰۵ میلیون دلار۱۵.۸۷ میلیارد ZIL۲۱.۰۰ میلیارد ZIL۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۸۴GT۴.۲۵ دلار۱۸۸,۷۰۳ تومان۰.۲۹%۲.۳۵%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۱۰۷۴۶۰.۲۰ میلیون دلار۵۴۷.۷۳ هزار دلار۱۰۸.۲۷ میلیون GTبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۸۵CVX۶.۰۶ دلار۲۶۹,۱۱۹ تومان۱.۲۰%۵.۲۲%۱۶.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۸۲۳۴۴۹.۰۶ میلیون دلار۱۷.۷۳ میلیون دلار۷۴.۰۸ میلیون CVX۱۰۰.۰۰ میلیون CVX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۸۶LUNA۲.۱۵ دلار۹۵,۲۶۳ تومان۰.۳۵%۰.۱۰%۱۰.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۱۴۱۴۴۲.۶۸ میلیون دلار۶۵.۸۹ میلیون دلار۲۰۶.۲۹ میلیون LUNAبی نهایت۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۸۷۱INCH۰.۵۳۴۳۷۴ دلار۲۳,۷۲۳ تومان۰.۴۳%۲.۱۶%۰.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۷۶۴۲۶.۰۷ میلیون دلار۲۸.۸۱ میلیون دلار۷۹۷.۳۲ میلیون ۱INCHبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۸۸LRC۰.۳۱۹۸۰۸ دلار۱۴,۱۹۸ تومان۰.۰۵%۱.۱۶%۱۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۶۲۴۲۵.۳۹ میلیون دلار۳۴.۴۹ میلیون دلار۱.۳۳ میلیارد LRC۱.۳۷ میلیارد LRC۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۸۹ETHW۳.۹۳ دلار۱۷۴,۳۲۸ تومان۰.۵۵%۳.۵۹%۳.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۶۷۲۷۴۲۳.۳۹ میلیون دلار۱۲.۵۲ میلیون دلار۱۰۷.۸۲ میلیون ETHWبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۰FEI۰.۹۷۶۹۳۷ دلار۴۳,۳۷۰ تومان۱.۹۸%۱.۸۳%۲.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۱۶۲۴۱۵.۱۹ میلیون دلار۱.۴۵ میلیون دلار۴۲۵.۰۰ میلیون FEIبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۹۱GALA۰.۰۵۹۰۸۸ دلار۲,۶۲۳ تومان۰.۱۰%۵.۲۸%۱۸.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۵۲۴۱۲.۲۷ میلیون دلار۵۱۹.۲۱ میلیون دلار۶.۹۸ میلیارد GALAبی نهایت۱.۲۶" برابر "۰.۰۰%
۹۲COMP۵۶.۴۶ دلار۲,۵۰۶,۶۲۶ تومان۰.۹۲%۰.۳۲%۷.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۲۴۰۵۱۹۴۱۰.۳۳ میلیون دلار۲۵.۳۷ میلیون دلار۷.۲۷ میلیون COMP۱۰.۰۰ میلیون COMP۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۹۳BAT۰.۲۷۱۴۰۸ دلار۱۲,۰۴۹ تومان۰.۷۱%۴.۹۹%۸.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۵۶۴۰۴.۴۳ میلیون دلار۴۹.۴۹ میلیون دلار۱.۴۹ میلیارد BAT۱.۵۰ میلیارد BAT۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۹۴RPL۳۹.۳۳ دلار۱,۷۴۵,۹۸۹ تومان۰.۱۵%۱.۲۷%۱۰.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۱۶۷۵۳۴۴۰۴.۳۰ میلیون دلار۸.۲۵ میلیون دلار۱۰.۲۸ میلیون RPL۱۸.۹۷ میلیون RPL۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۵KAVA۱.۰۲ دلار۴۵,۴۶۶ تومان۰.۲۲%۲.۷۲%۳.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۶۳۴۰۲.۸۶ میلیون دلار۷۷.۸۸ میلیون دلار۳۹۳.۳۶ میلیون KAVAبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۹۶HNT۲.۹۳ دلار۱۳۰,۲۲۱ تومان۰.۲۱%۱.۶۴%۵.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۴۹۵۴۰۲.۶۲ میلیون دلار۲.۶۳ میلیون دلار۱۳۷.۲۶ میلیون HNT۲۲۳.۰۰ میلیون HNT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۹۷STX۰.۲۹۱۴۳ دلار۱۲,۹۳۸ تومان۰.۱۴%۱.۷۸%۳.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۴۱۳۹۵.۸۴ میلیون دلار۷.۴۱ میلیون دلار۱.۳۶ میلیارد STX۱.۸۲ میلیارد STX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۸CSPR۰.۰۳۶۰۸ دلار۱,۶۰۲ تومان۰.۲۹%۲.۲۱%۱.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۴۳۸۶.۰۰ میلیون دلار۹.۱۴ میلیون دلار۱۰.۷۰ میلیارد CSPRبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۹HOT۰.۰۰۲۲۰۳ دلار۹۸ تومان۰.۲۴%۰.۲۰%۷.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹۳۸۱.۸۶ میلیون دلار۱۹.۳۱ میلیون دلار۱۷۳.۳۴ میلیارد HOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۰۰T۰.۰۴۴۹۲۹ دلار۱,۹۹۵ تومان۰.۴۷%۲.۸۹%۸۸.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۹۱۳۸۱.۲۲ میلیون دلار۳۹.۰۵ میلیون دلار۸.۴۸ میلیارد T۱۰.۰۰ میلیارد T۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۰۱CELO۰.۷۷۷۶۰۸ دلار۳۴,۵۲۱ تومان۰.۰۱%۱.۴۹%۱۱.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۳۱۲۳۷۵.۷۸ میلیون دلار۱۲.۶۹ میلیون دلار۴۸۳.۲۵ میلیون CELO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CELO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۲GMT۰.۶۱۴۴۵۸ دلار۲۷,۲۷۸ تومان۲.۱۰%۴.۱۰%۲۰.۰۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۱۷۳۶۸.۶۷ میلیون دلار۱۴۲.۷۲ میلیون دلار۶۰۰.۰۰ میلیون GMT۶.۰۰ میلیارد GMT۰.۳۹" برابر "۰.۰۰%
۱۰۳RVN۰.۰۳۰۳۲۷ دلار۱,۳۴۶ تومان۰.۶۵%۱.۶۹%۵.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۹۳۶۸.۶۱ میلیون دلار۱۱.۸۲ میلیون دلار۱۲.۱۵ میلیارد RVN۲۱.۰۰ میلیارد RVN۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۴XDC۰.۰۲۹۲۷۷ دلار۱,۳۰۰ تومان۰.۲۳%۰.۳۳%۲.۴۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۵۳۶۰.۲۵ میلیون دلار۳.۰۹ میلیون دلار۱۲.۳۱ میلیارد XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۰۵AR۱۰.۶۴ دلار۴۷۲,۴۰۵ تومان۰.۲۶%۶.۲۹%۶.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۰۴۵۳۲۹۳۵۵.۳۶ میلیون دلار۲۵.۱۰ میلیون دلار۳۳.۳۹ میلیون AR۶۶.۰۰ میلیون AR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۰۶XEM۰.۰۳۹۴۷۴ دلار۱,۷۵۲ تومان۰.۰۳%۲.۹۱%۴.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۸۳۵۵.۲۷ میلیون دلار۲۳.۶۳ میلیون دلار۹.۰۰ میلیارد XEM۹.۰۰ میلیارد XEM۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۰۷DCR۲۳.۸۶ دلار۱,۰۵۹,۲۲۰ تومان۰.۱۸%۰.۴۷%۲.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۱۰۱۶۳۶۳۵۰.۶۲ میلیون دلار۳.۸۸ میلیون دلار۱۴.۷۰ میلیون DCR۲۱.۰۰ میلیون DCR۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۰۸DYDX۲.۲۴ دلار۹۹,۲۴۶ تومان۱.۱۳%۰.۰۹%۳۰.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۵۲۳۳۴۹.۳۲ میلیون دلار۱۱۳.۵۹ میلیون دلار۱۵۶.۲۶ میلیون DYDX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DYDX۰.۳۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۹TFUEL۰.۰۵۶۰۸۸ دلار۲,۴۹۰ تومان۰.۱۷%۲.۹۰%۱۷.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۳۹۳۳۷.۱۹ میلیون دلار۲۳.۶۸ میلیون دلار۶.۰۱ میلیارد TFUELبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۱۰ROSE۰.۰۵۷۸۷ دلار۲,۵۶۹ تومان۰.۷۸%۱.۰۰%۳.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۷۳۳۱.۳۵ میلیون دلار۵۱.۶۸ میلیون دلار۵.۷۳ میلیارد ROSE۱۰.۰۰ میلیارد ROSE۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۱۱BAL۷.۰۱ دلار۳۱۱,۰۳۶ تومان۰.۲۷%۱.۲۸%۰.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۹۸۴۵۳۲۷.۹۷ میلیون دلار۱۰.۷۰ میلیون دلار۴۶.۸۱ میلیون BAL۹۶.۱۵ میلیون BAL۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۲ENS۱۶.۱۶ دلار۷۱۷,۵۶۷ تومان۰.۰۵%۰.۸۱%۸.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۶۸۸۵۳۳۲۷.۲۳ میلیون دلار۳۳.۸۳ میلیون دلار۲۰.۲۴ میلیون ENS۱۰۰.۰۰ میلیون ENS۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۱۳RNDR۱.۲۸ دلار۵۶,۷۱۲ تومان۲.۱۴%۲۷.۴۹%۸۷.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۴۴۲۳۲۴.۲۲ میلیون دلار۳۰۱.۳۵ میلیون دلار۲۵۳.۸۰ میلیون RNDR۵۳۶.۸۷ میلیون RNDR۰.۹۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۴WOO۰.۱۹۰۷۳۸ دلار۸,۴۶۸ تومان۰.۲۵%۰.۷۷%۷.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۱۲۳۱۲.۶۸ میلیون دلار۱۲.۴۴ میلیون دلار۱.۶۴ میلیارد WOOبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۵KSM۳۶.۶۸ دلار۱,۶۲۸,۵۸۳ تومان۰.۲۴%۱.۱۰%۳.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۱۵۶۲۶۸۳۱۰.۷۲ میلیون دلار۱۳.۸۷ میلیون دلار۸.۴۷ میلیون KSMبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۶MAGIC۱.۴۹ دلار۶۶,۳۵۸ تومان۱.۰۷%۰.۸۰%۲۶.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۳۶۷۳۱۰.۴۷ میلیون دلار۹۲.۳۸ میلیون دلار۲۰۷.۷۱ میلیون MAGIC۳۴۷.۷۱ میلیون MAGIC۰.۳۰" برابر "۰.۰۰%
۱۱۷BTG۱۷.۲۹ دلار۷۶۷,۳۷۶ تومان۰.۲۰%۰.۶۸%۳.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۷۳۶۳۲۳۰۲.۷۴ میلیون دلار۱۱.۷۵ میلیون دلار۱۷.۵۱ میلیون BTG۲۱.۰۰ میلیون BTG۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۸XCH۴۶.۷۲ دلار۲,۰۷۴,۰۰۶ تومان۰.۶۱%۱.۶۵%۳.۲۵%Ƀ ۰.۰۰۱۹۹۰۰۸۲۹۶.۶۶ میلیون دلار۷.۳۸ میلیون دلار۶.۳۵ میلیون XCHبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۱۹WAVES۲.۶۸ دلار۱۱۹,۱۲۹ تومان۰.۳۴%۳.۴۱%۱۵.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۴۳۱۲۹۶.۵۵ میلیون دلار۱۷۵.۳۳ میلیون دلار۱۱۰.۵۱ میلیون WAVESبی نهایت۰.۵۹" برابر "۰.۰۰%
۱۲۰SUSHI۱.۳۳ دلار۵۸,۹۳۹ تومان۰.۳۱%۲.۲۱%۲.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۶۵۵۲۹۵.۰۸ میلیون دلار۳۸.۱۶ میلیون دلار۲۲۲.۲۶ میلیون SUSHI۲۵۰.۰۰ میلیون SUSHI۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۱ONE۰.۰۲۲۳۳۶ دلار۹۹۲ تومان۰.۶۵%۷.۸۱%۲۰.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۵۲۹۱.۴۰ میلیون دلار۲۸.۵۹ میلیون دلار۱۳.۰۵ میلیارد ONEبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۲۲KDA۱.۳۴ دلار۵۹,۵۹۲ تومان۰.۹۵%۰.۱۸%۱۳.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۷۱۸۲۹۱.۲۲ میلیون دلار۱۳.۱۶ میلیون دلار۲۱۶.۹۵ میلیون KDA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون KDA۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۲۳GNO۱۱۰.۲۴ دلار۴,۸۹۳,۹۸۰ تومان۰.۳۸%۶.۹۶%۱.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۴۶۹۵۹۴۲۸۵.۴۸ میلیون دلار۸.۳۸ میلیون دلار۲.۵۹ میلیون GNO۳.۰۰ میلیون GNO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۴IOTX۰.۰۳۰۱۸۴ دلار۱,۳۴۰ تومان۰.۲۱%۰.۹۶%۳.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۹۲۸۴.۳۴ میلیون دلار۹.۸۲ میلیون دلار۹.۴۲ میلیارد IOTX۱۰.۰۰ میلیارد IOTX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۵QTUM۲.۶۹ دلار۱۱۹,۵۵۹ تومان۰.۵۴%۲.۲۷%۳.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۴۷۲۲۸۱.۴۷ میلیون دلار۳۹.۵۹ میلیون دلار۱۰۴.۵۱ میلیون QTUM۱۰۷.۸۲ میلیون QTUM۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۲۶YFI۷,۶۴۴.۳۸ دلار۳۳۹,۳۶۴,۶۵۱ تومان۰.۱۱%۱.۶۶%۵.۳۶%Ƀ ۰.۳۲۵۶۳۲۰۹۲۸۰.۰۷ میلیون دلار۲۵.۳۲ میلیون دلار۳۶.۶۴ هزار YFI۳۶.۶۷ هزار YFI۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۲۷AUDIO۰.۲۹۸۲۲۵ دلار۱۳,۲۳۹ تومان۰.۸۰%۰.۳۶%۵۴.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۷۰۲۷۹.۱۳ میلیون دلار۲۹.۷۹ میلیون دلار۹۳۵.۹۸ میلیون AUDIOبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۲۸FLUX۰.۹۳۶۴۲۹ دلار۴۱,۵۷۲ تومان۰.۷۵%۱۰.۵۰%۴۱.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۹۸۹۲۷۰.۱۰ میلیون دلار۹۲.۸۸ میلیون دلار۲۸۸.۴۳ میلیون FLUX۴۴۰.۰۰ میلیون FLUX۰.۳۴" برابر "۰.۰۰%
۱۲۹XYM۰.۰۴۷۵۴۴ دلار۲,۱۱۱ تومان۰.۲۵%۱.۷۱%۱۰.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۳۲۶۵.۴۱ میلیون دلار۶۸۳.۷۹ هزار دلار۵.۵۸ میلیارد XYM۹.۰۰ میلیارد XYM۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۳۰ANKR۰.۰۲۷۳۵۹ دلار۱,۲۱۵ تومان۰.۴۱%۰.۴۹%۸.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۷۲۶۴.۳۷ میلیون دلار۲۴.۰۱ میلیون دلار۹.۶۶ میلیارد ANKR۱۰.۰۰ میلیارد ANKR۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۳۱GLMR۰.۴۷۱۱۴۳ دلار۲۰,۹۱۶ تومان۰.۲۹%۰.۱۶%۴.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۰۰۷۲۶۲.۱۸ میلیون دلار۷.۸۲ میلیون دلار۵۵۶.۴۸ میلیون GLMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳۲JASMY۰.۰۰۵۵۰۳ دلار۲۴۴ تومان۰.۲۱%۵.۱۸%۴.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۳۲۵۵.۳۶ میلیون دلار۴۷.۴۶ میلیون دلار۴۶.۴۰ میلیارد JASMY۵۰.۰۰ میلیارد JASMY۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۳۳XCN۰.۰۱۱۷۵۹ دلار۵۲۲ تومان۰.۳۵%۲.۱۳%۰.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۰۲۵۲.۵۱ میلیون دلار۱۱.۹۴ میلیون دلار۲۱.۴۷ میلیارد XCN۵۳.۴۷ میلیارد XCN۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۴BNX۸۷.۳۷ دلار۳,۸۷۸,۹۲۲ تومان۰.۰۸%۱.۶۲%۹.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۳۷۲۱۹۶۲۵۱.۴۱ میلیون دلار۴.۴۸ میلیون دلار۲.۸۸ میلیون BNX۲۱.۰۰ میلیون BNX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۵GLM۰.۲۴۶۰۴۵ دلار۱۰,۹۲۳ تومان۰.۱۸%۱.۵۱%۶.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۴۸۲۴۶.۰۵ میلیون دلار۴.۵۵ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون GLM۱,۰۰۰.۰۰ میلیون GLM۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۶JST۰.۰۲۶۹۲۷ دلار۱,۱۹۵ تومان۰.۲۶%۰.۷۳%۹.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۵۲۳۹.۷۱ میلیون دلار۱۱.۲۶ میلیون دلار۸.۹۰ میلیارد JST۹.۹۰ میلیارد JST۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۷FET۰.۲۸۸۱۷۱ دلار۱۲,۷۹۳ تومان۰.۶۹%۱.۲۷%۳.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۲۸۲۳۵.۹۹ میلیون دلار۴۷.۱۹ میلیون دلار۸۱۸.۹۱ میلیون FET۳.۴۱ میلیارد FET۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۱۳۸CHSB۰.۲۳۳۹۴ دلار۱۰,۳۸۶ تومان۰.۵۸%۲.۵۶%۰.۹۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۷۲۳۳.۹۴ میلیون دلار۳۰۶.۲۹ هزار دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CHSBبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۳۹ASTR۰.۰۵۸۲۰۱ دلار۲,۵۸۴ تومان۰.۳۱%۷.۹۶%۶.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۸۲۳۲.۷۸ میلیون دلار۹.۶۶ میلیون دلار۴.۰۰ میلیارد ASTRبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۰OCEAN۰.۳۷۸۵۲۱ دلار۱۶,۸۰۴ تومان۰.۴۴%۳.۸۰%۱۰.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۱۲۲۳۲.۰۷ میلیون دلار۳۶.۰۶ میلیون دلار۶۱۳.۱۰ میلیون OCEAN۱.۴۱ میلیارد OCEAN۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۴۱USDN۰.۳۳۴۲۲۷ دلار۱۴,۸۳۸ تومان۰.۷۹%۰.۴۹%۲.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۲۴۲۲۷.۳۶ میلیون دلار۱۸۱.۲۶ هزار دلار۶۸۰.۲۷ میلیون USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۴۲AGIX۰.۱۸۵۱۴۳ دلار۸,۲۱۹ تومان۰.۱۰%۴.۲۵%۴.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۸۹۲۲۲.۰۱ میلیون دلار۳۴.۶۶ میلیون دلار۱.۲۰ میلیارد AGIX۲.۰۰ میلیارد AGIX۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۴۳USTC۰.۰۲۲۳۷ دلار۹۹۳ تومان۰.۴۱%۰.۶۰%۵.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۵۲۱۹.۲۷ میلیون دلار۱۰.۷۴ میلیون دلار۹.۸۰ میلیارد USTCبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۴۴BONE۱.۳۳ دلار۵۹,۱۳۳ تومان۰.۴۹%۱.۲۸%۶.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۶۷۴۲۱۹.۰۸ میلیون دلار۳.۹۳ میلیون دلار۱۶۴.۴۷ میلیون BONE۲۳۰.۰۰ میلیون BONE۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴۵MASK۳.۱۳ دلار۱۳۸,۹۸۸ تومان۰.۷۲%۰.۳۰%۰.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۳۳۳۶۲۱۳.۵۲ میلیون دلار۵۸.۰۵ میلیون دلار۶۸.۲۰ میلیون MASK۱۰۰.۰۰ میلیون MASK۰.۲۷" برابر "۰.۰۰%
۱۴۶OMG۱.۵۱ دلار۶۶,۸۳۲ تومان۰.۰۵%۱.۲۹%۷.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۴۱۳۲۱۱.۱۳ میلیون دلار۲۴.۹۸ میلیون دلار۱۴۰.۲۵ میلیون OMG۱۴۰.۲۵ میلیون OMG۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴۷ICX۰.۲۲۱۲۶۳ دلار۹,۸۲۳ تومان۰.۲۷%۱.۹۴%۱۰.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۴۳۲۰۹.۲۲ میلیون دلار۵.۵۰ میلیون دلار۹۴۵.۵۹ میلیون ICXبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۴۸AMP۰.۰۰۴۸۱ دلار۲۱۴ تومان۰.۲۲%۰.۲۹%۱.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰۲۰۳.۱۳ میلیون دلار۴.۱۴ میلیون دلار۴۲.۲۳ میلیارد AMP۹۹.۴۴ میلیارد AMP۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴۹LPT۷.۴۵ دلار۳۳۰,۷۰۸ تومان۰.۲۸%۰.۱۹%۱۱.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۷۳۳۲۰۲.۳۳ میلیون دلار۵.۱۳ میلیون دلار۲۷.۱۶ میلیون LPTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۰ZRX۰.۲۳۲۸۰۵ دلار۱۰,۳۳۵ تومان۰.۲۸%۱.۱۱%۰.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۲۱۹۷.۳۰ میلیون دلار۱۵.۲۵ میلیون دلار۸۴۷.۵۰ میلیون ZRX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ZRX۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۵۱ELON۰.۰۰۰۰۰۰۳۵۴۸۶۶۹۴ دلار۰ تومان۲.۲۶%۹.۳۷%۷.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۵.۱۷ میلیون دلار۵.۷۵ میلیون دلار۵۴۹.۹۸ تریلیون ELON۱,۰۰۰.۰۰ تریلیون ELON۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۲RSR۰.۰۰۴۵۹۴ دلار۲۰۴ تومان۱.۲۴%۲.۴۳%۵.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰۱۹۴.۳۵ میلیون دلار۱۱.۷۴ میلیون دلار۴۲.۳۰ میلیارد RSR۱۰۰.۰۰ میلیارد RSR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۵۳HIVE۰.۴۰۹۳۶۵ دلار۱۸,۱۷۳ تومان۰.۲۳%۰.۷۹%۶.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۴۴۱۹۱.۳۹ میلیون دلار۹.۲۸ میلیون دلار۴۶۷.۵۳ میلیون HIVEبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۴ONT۰.۲۱۷۶۳۷ دلار۹,۶۶۲ تومان۰.۵۲%۲.۳۲%۶.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۲۷۱۹۰.۴۹ میلیون دلار۹.۲۸ میلیون دلار۸۷۵.۲۵ میلیون ONT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ONT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۵IOST۰.۰۱۰۲۳۸ دلار۴۵۴ تومان۰.۴۰%۱.۱۱%۴.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۴۱۹۰.۳۰ میلیون دلار۶.۴۰ میلیون دلار۱۸.۵۹ میلیارد IOST۹۰.۰۰ میلیارد IOST۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۶KEEP۰.۲۱۸۲۳ دلار۹,۶۸۸ تومان۰.۸۰%۳.۸۸%۹۲.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۳۰۱۸۷.۸۴ میلیون دلار۴.۰۷ میلیون دلار۸۶۰.۷۶ میلیون KEEP۱,۰۰۰.۰۰ میلیون KEEP۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۷INJ۲.۵۵ دلار۱۱۳,۳۸۹ تومان۰.۸۶%۰.۹۶%۲۶.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۸۸۰۱۸۶.۴۷ میلیون دلار۳۳.۰۳ میلیون دلار۷۳.۰۱ میلیون INJ۱۰۰.۰۰ میلیون INJ۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۱۵۸BORA۰.۲۰۰۰۹۴ دلار۸,۸۸۳ تومان۰.۴۱%۲.۳۱%۱۳.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۵۲۱۸۵.۵۹ میلیون دلار۹.۱۸ میلیون دلار۹۲۷.۵۰ میلیون BORAبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۹BICO۰.۳۹۷۵۹۴ دلار۱۷,۶۵۱ تومان۰.۲۷%۲.۵۷%۱۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۹۴۱۸۱.۶۹ میلیون دلار۳.۷۰ میلیون دلار۴۵۶.۹۸ میلیون BICOبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۶۰POLY۰.۱۹۲۰۶۹ دلار۸,۵۲۷ تومان۰.۰۶%۰.۸۸%۶.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۱۸۱۷۷.۶۶ میلیون دلار۳.۸۰ میلیون دلار۹۲۵.۰۰ میلیون POLYبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۶۱DGB۰.۰۱۰۸۳۹ دلار۴۸۱ تومان۰.۲۵%۰.۴۴%۳.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۶۱۷۳.۲۱ میلیون دلار۳.۵۴ میلیون دلار۱۵.۹۸ میلیارد DGB۲۱.۰۰ میلیارد DGB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۶۲SSV۱۷.۲۱ دلار۷۶۴,۱۳۳ تومان۰.۴۲%۲.۷۹%۸.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۷۳۳۲۱۱۷۲.۱۳ میلیون دلار۹.۰۸ میلیون دلار۱۰.۰۰ میلیون SSVبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۶۳SC۰.۰۰۳۲۳ دلار۱۴۳ تومان۰.۲۰%۱.۲۳%۵.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۴۱۷۱.۵۵ میلیون دلار۲.۵۶ میلیون دلار۵۳.۱۲ میلیارد SCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۴WAXP۰.۰۷۲۶۹۲ دلار۳,۲۲۷ تومان۰.۴۹%۱.۸۴%۶.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۱۰۱۷۰.۱۰ میلیون دلار۱۰.۳۶ میلیون دلار۲.۳۴ میلیارد WAXPبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۶۵HOOK۳.۳۹ دلار۱۵۰,۵۴۸ تومان۲.۱۱%۱.۸۹%۴۵.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۴۴۶۱۶۹.۵۶ میلیون دلار۱۱۸.۱۱ میلیون دلار۵۰.۰۰ میلیون HOOKبی نهایت۰.۷۰" برابر "۰.۰۰%
۱۶۶SXP۰.۲۹۸۴۳۸ دلار۱۳,۲۴۹ تومان۰.۵۲%۱.۲۳%۵.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۷۱۱۶۵.۰۵ میلیون دلار۹.۳۹ میلیون دلار۵۵۳.۰۶ میلیون SXPبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۶۷SFP۰.۴۹۴۹۱۶ دلار۲۱,۹۷۱ تومان۰.۰۹%۱.۴۸%۷.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۱۰۸۱۶۰.۵۵ میلیون دلار۶.۷۹ میلیون دلار۳۲۴.۴۰ میلیون SFP۵۰۰.۰۰ میلیون SFP۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۶۸STORJ۰.۳۸۸۷۴۷ دلار۱۷,۲۵۸ تومان۰.۴۸%۰.۶۲%۷.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۶۱۶۰.۵۳ میلیون دلار۱۴.۸۰ میلیون دلار۴۱۲.۹۴ میلیون STORJبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۶۹METIS۳۵.۷۹ دلار۱,۵۸۸,۹۰۲ تومان۰.۹۰%۱۳.۷۵%۶۳.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۱۵۲۴۶۱۱۵۸.۵۳ میلیون دلار۸.۹۲ میلیون دلار۴.۴۳ میلیون METIS۱۰.۰۰ میلیون METIS۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۷۰CEL۰.۶۴۰۲۹۹ دلار۲۸,۴۲۵ تومان۰.۰۲%۳.۶۸%۲.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۷۲۸۱۵۲.۹۴ میلیون دلار۱.۹۵ میلیون دلار۲۳۸.۸۶ میلیون CEL۶۹۵.۶۶ میلیون CEL۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۱SKL۰.۰۳۶۴۳۹ دلار۱,۶۱۸ تومان۰.۳۶%۰.۸۷%۵.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۵۱۵۱.۳۲ میلیون دلار۷.۲۶ میلیون دلار۴.۱۵ میلیارد SKL۷.۰۰ میلیارد SKL۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۷۲RLC۱.۸۲ دلار۸۰,۹۳۱ تومان۱.۳۸%۰.۸۲%۲.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۷۶۶۱۴۷.۶۶ میلیون دلار۱۳.۳۴ میلیون دلار۸۱.۰۰ میلیون RLC۸۷.۰۰ میلیون RLC۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۷۳PEOPLE۰.۰۲۸۶۰۵ دلار۱,۲۷۰ تومان۰.۵۵%۰.۹۱%۰.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۲۱۴۴.۷۴ میلیون دلار۲۳.۷۴ میلیون دلار۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۷۴BTRST۱.۰۹ دلار۴۸,۵۵۶ تومان۰.۸۹%۱.۶۰%۶.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۵۹۱۴۴.۵۵ میلیون دلار۸۴۲.۸۳ هزار دلار۱۳۲.۱۶ میلیون BTRST۲۵۰.۰۰ میلیون BTRST۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۵UMA۲.۱۰ دلار۹۳,۰۶۹ تومان۰.۱۴%۳.۶۲%۴.۹۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۹۳۰۱۴۴.۵۴ میلیون دلار۲۴.۳۷ میلیون دلار۶۸.۹۵ میلیون UMA۱۰۱.۱۷ میلیون UMA۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷۶ZEN۱۰.۶۵ دلار۴۷۲,۹۶۵ تومان۰.۴۶%۲.۶۷%۴.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۰۴۵۳۸۳۱۴۱.۸۰ میلیون دلار۱۶.۰۶ میلیون دلار۱۳.۳۱ میلیون ZEN۲۱.۰۰ میلیون ZEN۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷SLP۰.۰۰۳۲۴۷ دلار۱۴۴ تومان۰.۵۳%۱.۶۰%۱۴.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۴۱۳۸.۱۹ میلیون دلار۱۵.۰۹ میلیون دلار۴۲.۵۶ میلیارد SLPبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۸MC۰.۳۸۹۴۸ دلار۱۷,۲۹۱ تومان۱.۷۸%۵.۶۴%۱۹.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۹۱۳۵.۱۷ میلیون دلار۵.۹۸ میلیون دلار۳۴۷.۰۴ میلیون MC۶۶۹.۸۱ میلیون MC۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۹DAO۰.۹۳۵۰۸۳ دلار۴۱,۵۱۲ تومان۰.۰۸%۰.۱۳%۸.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۹۸۳۱۳۴.۶۰ میلیون دلار۱.۲۵ میلیون دلار۱۴۳.۹۴ میلیون DAO۳۱۲.۰۰ میلیون DAO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۰CFX۰.۰۶۴۱۲۱ دلار۲,۸۴۷ تومان۴.۴۷%۲.۷۶%۱۲۴.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۳۱۳۴.۰۶ میلیون دلار۶۱.۰۳ میلیون دلار۲.۰۹ میلیارد CFXبی نهایت۰.۴۶" برابر "۰.۰۰%
۱۸۱CELR۰.۰۱۸۸۳۹ دلار۸۳۶ تومان۰.۵۴%۹.۶۸%۲۶.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۰۱۳۳.۴۸ میلیون دلار۱۶.۶۱ میلیون دلار۷.۰۹ میلیارد CELR۱۰.۰۰ میلیارد CELR۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۲KNC۰.۸۰۹۰۴۸ دلار۳۵,۹۱۷ تومان۰.۰۴%۱.۶۶%۴.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۴۴۶۱۳۳.۴۱ میلیون دلار۱۴.۰۷ میلیون دلار۱۶۴.۸۹ میلیون KNC۲۲۶.۰۰ میلیون KNC۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۳ILV۶۵.۷۱ دلار۲,۹۱۷,۰۵۰ تومان۰.۵۴%۵.۰۹%۱۶.۱۲%Ƀ ۰.۰۰۲۷۹۹۰۱۱۳۳.۲۴ میلیون دلار۱۲.۳۵ میلیون دلار۲.۰۳ میلیون ILV۱۰.۰۰ میلیون ILV۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۸۴PLA۰.۲۴۵۳۷۶ دلار۱۰,۸۹۳ تومان۰.۱۰%۴.۷۹%۶.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۴۵۱۳۱.۹۸ میلیون دلار۱۵.۰۷ میلیون دلار۵۳۷.۸۶ میلیون PLA۷۰۰.۰۰ میلیون PLA۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۵NFT۰.۰۰۰۰۰۰۴۷۶۰۳۵۶۶ دلار۰ تومان۰.۲۸%۰.۹۲%۲.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۱.۹۰ میلیون دلار۶.۹۳ میلیون دلار۲۷۷.۰۸ تریلیون NFT۹۹۹.۹۹ تریلیون NFT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۸۶SCRT۰.۷۹۸۰۵۸ دلار۳۵,۴۲۹ تومان۰.۷۱%۰.۲۸%۱.۹۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۴۰۰۱۳۰.۳۲ میلیون دلار۲.۰۷ میلیون دلار۱۶۳.۳۰ میلیون SCRTبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۷CKB۰.۰۰۳۸۷ دلار۱۷۲ تومان۱.۳۳%۲.۴۱%۲۰.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۶۱۲۹.۰۱ میلیون دلار۲.۳۶ میلیون دلار۳۳.۳۴ میلیارد CKBبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۸RBN۰.۲۴۰۹۳۱ دلار۱۰,۶۹۶ تومان۰.۰۱%۰.۸۸%۷.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۲۶۱۲۸.۱۰ میلیون دلار۶۲۳.۹۵ هزار دلار۵۳۱.۷۱ میلیون RBN۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RBN۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۸۹LSK۰.۹۷۱۵۷۳ دلار۴۳,۱۳۲ تومان۰.۱۳%۱.۰۱%۵.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۱۳۹۱۲۵.۲۴ میلیون دلار۲.۲۸ میلیون دلار۱۲۸.۹۰ میلیون LSKبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۰PUNDIX۰.۴۸۲۹۹۵ دلار۲۱,۴۴۲ تومان۰.۰۹%۷.۳۸%۱۳.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۰۵۷۱۲۴.۸۵ میلیون دلار۶۵.۶۴ میلیون دلار۲۵۸.۴۹ میلیون PUNDIX۲۵۸.۵۳ میلیون PUNDIX۰.۵۳" برابر "۰.۰۰%
۱۹۱NU۰.۱۷۵۲۸۴ دلار۷,۷۸۲ تومان۰.۱۳%۲.۰۰%۲۶.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۴۷۱۲۳.۲۲ میلیون دلار۱۰.۹۸ میلیون دلار۷۰۳.۰۰ میلیون NU۱.۳۸ میلیارد NU۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۹۲COTI۰.۱۱۰۸۴۷ دلار۴,۹۲۱ تومان۱.۳۹%۲.۶۳%۳۳.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۷۲۱۲۲.۸۹ میلیون دلار۲۱.۶۰ میلیون دلار۱.۱۱ میلیارد COTI۲.۰۰ میلیارد COTI۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۱۹۳SYS۰.۱۶۰۹۲۷ دلار۷,۱۴۴ تومان۰.۳۰%۱.۹۰%۱۹.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۸۶۱۲۰.۹۳ میلیون دلار۱.۶۸ میلیون دلار۷۵۱.۴۹ میلیون SYSبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۹۴GAL۲.۲۱ دلار۹۸,۱۰۲ تومان۰.۱۵%۰.۰۵%۱۳.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۴۱۳۱۱۹.۹۲ میلیون دلار۲۸.۷۷ میلیون دلار۵۴.۲۷ میلیون GAL۲۰۰.۰۰ میلیون GAL۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۱۹۵CHR۰.۱۷۲۵۵ دلار۷,۶۶۰ تومان۱.۱۳%۲.۹۳%۱۴.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۳۵۱۱۸.۴۶ میلیون دلار۱۵.۷۰ میلیون دلار۶۸۶.۵۵ میلیون CHR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CHR۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۹۶ANT۲.۹۶ دلار۱۳۱,۲۷۶ تومان۰.۰۰%۰.۹۶%۲.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۵۹۶۱۱۸.۳۷ میلیون دلار۸.۰۱ میلیون دلار۴۰.۰۳ میلیون ANTبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۹۷GTC۱.۹۵ دلار۸۶,۵۲۶ تومان۰.۱۷%۵.۴۴%۱۴.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۳۰۲۱۱۶.۷۷ میلیون دلار۱۳.۳۵ میلیون دلار۵۹.۹۱ میلیون GTCبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۹۸MED۰.۰۱۸۲۹۷ دلار۸۱۲ تومان۰.۲۲%۴.۸۸%۱۲.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۸۱۱۶.۴۷ میلیون دلار۳۱.۲۲ میلیون دلار۶.۳۷ میلیارد MEDبی نهایت۰.۲۷" برابر "۰.۰۰%
۱۹۹API3۱.۶۱ دلار۷۱,۵۸۶ تومان۰.۴۵%۱.۳۰%۱.۳۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۸۶۹۱۱۵.۷۰ میلیون دلار۶.۲۸ میلیون دلار۷۱.۷۵ میلیون API3بی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲۰۰ALPHA۰.۱۵۲۵۹ دلار۶,۷۷۴ تومان۰.۳۵%۲.۴۵%۲۲.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۵۰۱۱۴.۴۴ میلیون دلار۸.۳۹ میلیون دلار۷۵۰.۰۰ میلیون ALPHA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ALPHA۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۰/۵ (۰ نظر)