کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال

بازار های جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC۱۶,۸۷۵.۵۳ دلار۶۱۵,۹۵۶,۸۶۳ تومان۰.۰۹%۲.۲۸%۲.۳۰%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۴.۳۵ میلیارد دلار۲۵.۵۷ میلیارد دلار۱۹.۲۲ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲ETH۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۰.۰۴%۴.۹۷%۹.۲۴%Ƀ ۰.۰۷۵۱۵۷۶۹۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۸.۵۹ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳USDT۰.۹۹۹۷۲۷ دلار۳۶,۴۹۰ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۴۶۵.۳۴ میلیارد دلار۳۳.۳۸ میلیارد دلار۶۵.۳۶ میلیارد USDTبی نهایت۰.۵۱" برابر "۰.۰۰%
۴BNB۲۹۸.۰۲ دلار۱۰,۸۷۷,۵۸۴ تومان۰.۱۴%۱.۶۳%۹.۲۱%Ƀ ۰.۰۱۷۶۵۹۶۵۴۷.۶۷ میلیارد دلار۹۹۳.۷۴ میلیون دلار۱۵۹.۹۷ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۵USDC۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۱ تومان۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۶۴۳.۲۸ میلیارد دلار۲.۸۳ میلیارد دلار۴۳.۲۷ میلیارد USDCبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۶BUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۳ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۶۲۲.۱۷ میلیارد دلار۷.۰۱ میلیارد دلار۲۲.۱۷ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۳۲" برابر "۰.۰۰%
۷XRP۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۰.۰۰%۲.۳۰%۶.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۸۱۲۰.۲۱ میلیارد دلار۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۵۰.۲۹ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸DOGE۰.۱۰۶۱۵۴ دلار۳,۸۷۵ تومان۰.۴۶%۱.۳۹%۳۰.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۲۹۱۴.۰۸ میلیارد دلار۱.۳۹ میلیارد دلار۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGEبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۹ADA۰.۳۱۳۸۵۳ دلار۱۱,۴۵۶ تومان۰.۰۸%۰.۷۳%۱.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۶۰۱۰.۸۱ میلیارد دلار۲۰۸.۹۱ میلیون دلار۳۴.۴۴ میلیارد ADA۴۵.۰۰ میلیارد ADA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰MATIC۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۰.۳۲%۲.۶۶%۰.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۱۲۷۷.۵۶ میلیارد دلار۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱DOT۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۰.۱۳%۲.۱۸%۰.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۹۱۹۶.۱۴ میلیارد دلار۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۱.۱۴ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲DAI۰.۹۹۹۸۷۷ دلار۳۶,۴۹۶ تومان۰.۰۲%۰.۰۹%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۵۵.۶۴ میلیارد دلار۲۶۸.۴۶ میلیون دلار۵.۶۴ میلیارد DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳LTC۷۸.۴۱ دلار۲,۸۶۱,۹۵۵ تومان۰.۲۲%۲.۰۴%۲.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۴۶۴۶۳۶۵.۶۲ میلیارد دلار۷۳۷.۸۵ میلیون دلار۷۱.۷۲ میلیون LTC۸۴.۰۰ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۰۹ دلار۰ تومان۰.۰۷%۰.۲۹%۲.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵.۰۹ میلیارد دلار۱۴۷.۳۲ میلیون دلار۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵TRX۰.۰۵۳۹۸۹ دلار۱,۹۷۱ تومان۰.۰۲%۰.۲۷%۵.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۲۰۴.۹۷ میلیارد دلار۲۴۵.۳۵ میلیون دلار۹۲.۱۴ میلیارد TRXبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۶SOL۱۳.۵۴ دلار۴۹۴,۳۵۱ تومان۰.۳۱%۲.۲۳%۵.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۸۰۲۵۷۴.۹۲ میلیارد دلار۲۷۷.۹۴ میلیون دلار۳۶۳.۲۳ میلیون SOLبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۷UNI۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۰.۳۳%۵.۲۱%۴.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۳۳۹۶۱۴.۳۷ میلیارد دلار۸۸.۴۷ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸AVAX۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۰.۱۲%۲.۰۶%۰.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۷۵۷۸۰۳.۹۷ میلیارد دلار۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۹LINK۷.۴۵ دلار۲۷۱,۹۳۴ تومان۰.۰۰%۰.۴۶%۱۴.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۴۴۱۴۸۳.۷۸ میلیارد دلار۳۶۷.۹۱ میلیون دلار۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۲۰WBTC۱۶,۸۳۴.۹۶ دلار۶۱۴,۴۷۶,۰۱۲ تومان۰.۱۲%۲.۱۹%۲.۴۷%Ƀ ۰.۹۹۷۵۹۵۸۵۳.۶۴ میلیارد دلار۱۰۷.۸۰ میلیون دلار۲۱۵.۹۷ هزار WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۱LEO۳.۷۸ دلار۱۳۷,۷۹۳ تومان۰.۰۷%۷.۷۹%۷.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۳۷۱۳.۶۰ میلیارد دلار۳.۶۱ میلیون دلار۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۲ATOM۱۰.۳۸ دلار۳۷۸,۹۳۲ تومان۰.۳۶%۲.۳۳%۵.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۶۱۵۱۹۲.۹۷ میلیارد دلار۱۱۵.۷۵ میلیون دلار۲۸۶.۳۷ میلیون ATOMبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۳ETC۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۰.۰۸%۱.۲۷%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۱۱۸۶۸۹۲.۷۷ میلیارد دلار۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۴XMR۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۰.۳۰%۱.۰۶%۳.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۸۳۰۳۴۶۲.۵۵ میلیارد دلار۸۲.۰۱ میلیون دلار۱۸.۲۱ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۵XLM۰.۰۸۹۶۷ دلار۳,۲۷۳ تومان۰.۲۰%۱.۰۴%۱.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۳۱۲.۳۰ میلیارد دلار۵۰.۰۲ میلیون دلار۲۵.۷۰ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۲۶BCH۱۱۲.۶۱ دلار۴,۱۱۰,۱۲۹ تومان۰.۲۲%۰.۱۱%۳.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۶۶۷۲۷۶۲.۱۷ میلیارد دلار۱۸۲.۱۳ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BCH۲۱.۰۰ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۷TON۱.۷۳ دلار۶۳,۱۷۰ تومان۰.۳۱%۰.۴۱%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۲۵۶۲.۱۱ میلیارد دلار۴.۰۹ میلیون دلار۱.۲۲ میلیارد TON۵.۰۰ میلیارد TON۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۸ALGO۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۰.۱۵%۱.۷۲%۰.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۵۱۱.۷۴ میلیارد دلار۵۳.۱۸ میلیون دلار۷.۱۲ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۹CRO۰.۰۶۴۳۵۲ دلار۲,۳۴۹ تومان۰.۱۱%۰.۱۷%۱.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۸۱۱.۶۳ میلیارد دلار۱۶.۲۱ میلیون دلار۲۵.۲۶ میلیارد CRO۳۰.۲۶ میلیارد CRO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۰APE۴.۲۷ دلار۱۵۵,۹۰۳ تومان۰.۲۴%۴.۳۴%۲۸.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۳۱۱۱.۵۴ میلیارد دلار۲۱۷.۷۸ میلیون دلار۳۶۱.۲۵ میلیون APE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۳۱FIL۴.۴۰ دلار۱۶۰,۵۵۱ تومان۰.۱۴%۰.۲۶%۰.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۲۶۰۶۵۱.۴۴ میلیارد دلار۹۹.۲۱ میلیون دلار۳۲۷.۷۶ میلیون FILبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۲QNT۱۱۵.۶۵ دلار۴,۲۲۱,۲۱۳ تومان۰.۲۳%۰.۱۱%۴.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۶۸۵۳۱۰۱.۴۰ میلیارد دلار۲۸.۶۱ میلیون دلار۱۲.۰۷ میلیون QNT۱۴.۶۱ میلیون QNT۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۳NEAR۱.۶۷ دلار۶۱,۱۰۸ تومان۰.۲۱%۳.۱۵%۲.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۹۲۱۱.۳۹ میلیارد دلار۸۳.۱۵ میلیون دلار۸۳۲.۱۵ میلیون NEAR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳۴VET۰.۰۱۸۹۴۲ دلار۶۹۱ تومان۰.۲۴%۱.۸۸%۲.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۲۱.۳۷ میلیارد دلار۳۲.۱۸ میلیون دلار۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VET۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۵OKB۲۱.۴۸ دلار۷۸۴,۰۴۹ تومان۰.۳۹%۴.۴۸%۴.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۱۲۷۲۹۰۱.۲۹ میلیارد دلار۱۵.۷۱ میلیون دلار۶۰.۰۰ میلیون OKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۶FLOW۱.۱۲ دلار۴۰,۸۸۶ تومان۰.۱۱%۰.۵۴%۲.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۶۳۸۱.۱۶ میلیارد دلار۲۸.۷۴ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۷HBAR۰.۰۵۰۰۶۲ دلار۱,۸۲۷ تومان۰.۰۵%۱.۲۶%۵.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۷۱.۱۵ میلیارد دلار۱۱.۱۶ میلیون دلار۲۲.۹۷ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۸ICP۴.۰۳ دلار۱۴۷,۱۳۰ تومان۰.۲۲%۱.۹۸%۵.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۸۸۶۱.۱۱ میلیارد دلار۲۲.۷۴ میلیون دلار۲۷۴.۳۲ میلیون ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۹HT۶.۹۸ دلار۲۵۴,۷۲۲ تومان۰.۳۶%۸.۲۷%۴۲.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۴۱۳۵۴۱.۰۷ میلیارد دلار۳۲.۴۸ میلیون دلار۱۵۳.۳۶ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HT۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۰EGLD۴۳.۱۴ دلار۱,۵۷۴,۶۹۰ تومان۰.۱۰%۰.۳۳%۲.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۲۵۵۶۴۹۱.۰۳ میلیارد دلار۱۷.۴۳ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLD۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۱CHZ۰.۱۶۵۲۱۳ دلار۶,۰۳۰ تومان۰.۱۱%۱.۰۴%۹.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۷۹۱.۰۱ میلیارد دلار۱۷۰.۰۱ میلیون دلار۶.۱۴ میلیارد CHZ۸.۸۹ میلیارد CHZ۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۴۲EOS۰.۹۳۶۸۷۵ دلار۳۴,۱۹۶ تومان۰.۰۷%۱.۸۳%۳.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۵۵۲۱.۰۱ میلیارد دلار۸۴.۳۰ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد EOSبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۳LUNC۰.۰۰۰۱۶۲ دلار۶ تومان۰.۰۷%۰.۲۳%۲.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۹۶۹.۸۲ میلیون دلار۷۳.۳۳ میلیون دلار۵.۹۹ تریلیون LUNCبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۴USDP۱.۰۱ دلار۳۶,۷۵۴ تومان۰.۱۴%۰.۴۷%۰.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۶۷۹۵۲.۲۳ میلیون دلار۲.۸۴ میلیون دلار۹۴۵.۶۴ میلیون USDPبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۵THETA۰.۹۳۹۸۹۶ دلار۳۴,۳۰۶ تومان۰.۲۷%۱.۴۰%۸.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۵۷۰۹۳۹.۹۰ میلیون دلار۲۴.۱۶ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۶XTZ۱.۰۱ دلار۳۶,۷۳۲ تومان۰.۱۸%۱.۶۶%۱.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۶۳۹۲۳.۹۰ میلیون دلار۱۶.۶۸ میلیون دلار۹۱۸.۰۷ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۷AAVE۶۳.۵۱ دلار۲,۳۱۸,۱۲۳ تومان۰.۲۲%۲.۷۱%۱۰.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۳۷۶۳۴۵۸۹۵.۰۶ میلیون دلار۶۶.۱۲ میلیون دلار۱۴.۰۹ میلیون AAVE۱۶.۰۰ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۴۸XCN۰.۰۴۱۰۴۲ دلار۱,۴۹۸ تومان۰.۵۷%۸.۴۰%۲.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۳۸۸۱.۲۹ میلیون دلار۲۴.۴۲ میلیون دلار۲۱.۴۷ میلیارد XCN۵۳.۴۷ میلیارد XCN۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۹SAND۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۰.۱۱%۱.۵۱%۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۴۱۷۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۸۹.۵۲ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵۰TWT۲.۰۷ دلار۷۵,۵۲۵ تومان۰.۸۷%۰.۷۰%۵.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۲۶۱۸۶۲.۱۳ میلیون دلار۴۸.۸۲ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۱BSV۴۲.۱۶ دلار۱,۵۳۸,۸۵۱ تومان۰.۱۳%۱.۱۳%۶.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۲۴۹۸۳۱۸۱۱.۱۰ میلیون دلار۴۲.۳۸ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BSV۲۱.۰۰ میلیون BSV۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۲TUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۳۶ تومان۰.۰۶%۰.۰۶%۰.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۳۲۸۰۷.۵۷ میلیون دلار۲۷.۹۳ میلیون دلار۸۰۶.۷۸ میلیون TUSDبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۳MANA۰.۴۰۳۲۷ دلار۱۴,۷۱۹ تومان۰.۱۱%۱.۸۷%۴.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۹۰۷۴۸.۱۰ میلیون دلار۴۸.۱۱ میلیون دلار۱.۸۶ میلیارد MANAبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۴USDD۰.۹۸۹۲۹۷ دلار۳۶,۱۰۹ تومان۰.۰۱%۰.۲۱%۰.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۸۶۲۷۱۷.۵۷ میلیون دلار۴۶.۹۹ میلیون دلار۷۲۵.۳۳ میلیون USDDبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۵AXS۶.۸۴ دلار۲۴۹,۶۰۹ تومان۰.۱۶%۱.۴۵%۰.۴۴%Ƀ ۰.۰۰۰۴۰۵۲۴۶۸۵.۰۲ میلیون دلار۴۵.۸۱ میلیون دلار۱۰۰.۱۷ میلیون AXS۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۶BTT۰.۰۰۰۰۰۰۷۰۳۶۴۱۷۸ دلار۰ تومان۰.۱۵%۳.۹۱%۶.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶۶۵.۱۷ میلیون دلار۱۷.۰۶ میلیون دلار۹۴۵.۳۳ تریلیون BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۷KCS۶.۶۸ دلار۲۴۳,۷۷۴ تومان۰.۰۳%۱.۰۷%۰.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۳۹۵۷۷۶۵۷.۰۵ میلیون دلار۱.۸۹ میلیون دلار۹۸.۳۸ میلیون KCS۱۷۰.۱۲ میلیون KCS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۵۸ZEC۴۱.۱۳ دلار۱,۵۰۱,۱۹۷ تومان۰.۲۳%۱.۰۶%۴.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۲۴۳۷۱۸۶۵۰.۳۰ میلیون دلار۳۴.۷۴ میلیون دلار۱۵.۸۱ میلیون ZEC۲۱.۰۰ میلیون ZEC۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۹MKR۶۵۷.۷۵ دلار۲۴,۰۰۷,۸۹۹ تومان۰.۱۶%۰.۰۷%۰.۱۴%Ƀ ۰.۰۳۸۹۷۶۵۹۶۴۳.۰۴ میلیون دلار۱۹.۵۶ میلیون دلار۹۷۷.۶۳ هزار MKR۱.۰۱ میلیون MKR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۰BIT۰.۳۰۵۹۱۳ دلار۱۱,۱۶۶ تومان۰.۴۵%۳.۱۴%۷.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۱۳۶۳۹.۶۵ میلیون دلار۸.۶۰ میلیون دلار۲.۰۹ میلیارد BIT۱۰.۰۰ میلیارد BIT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۶۱USDN۰.۹۱۹۸۲۶ دلار۳۳,۵۷۴ تومان۱.۷۰%۱.۴۹%۱.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۴۵۱۶۲۵.۷۳ میلیون دلار۱.۴۳ میلیون دلار۶۸۰.۲۷ میلیون USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE۳.۹۵ دلار۱۴۴,۰۳۸ تومان۰.۲۲%۰.۹۶%۳.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۳۸۵۶۲۰.۰۸ میلیون دلار۲۵.۵۸ میلیون دلار۱۵۷.۱۳ میلیون CAKE۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۶۳APT۴.۷۷ دلار۱۷۴,۰۸۷ تومان۰.۸۳%۰.۹۰%۷.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۲۶۳۶۲۰.۰۴ میلیون دلار۸۷.۱۱ میلیون دلار۱۳۰.۰۰ میلیون APTبی نهایت۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۶۴FTM۰.۲۳۹۲۳۷ دلار۸,۷۳۲ تومان۱.۹۱%۸.۵۳%۳۱.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۱۸۶۰۸.۸۶ میلیون دلار۱۹۰.۷۹ میلیون دلار۲.۵۵ میلیارد FTM۳.۱۸ میلیارد FTM۰.۳۱" برابر "۰.۰۰%
۶۵GUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۶۵ تومان۱.۲۷%۰.۱۴%۰.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۳۶۶۰۸.۱۳ میلیون دلار۵۸۳.۶۲ هزار دلار۶۰۷.۰۵ میلیون GUSDبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۶۶MIOTA۰.۲۱۴۴۵۵ دلار۷,۸۲۸ تومان۰.۱۶%۱.۴۳%۱.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۷۱۵۹۶.۰۸ میلیون دلار۸.۴۵ میلیون دلار۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۶۷PAXG۱,۷۴۶.۱۵ دلار۶۳,۷۳۴,۳۶۰ تومان۰.۰۹%۰.۰۳%۰.۷۶%Ƀ ۰.۱۰۳۴۷۲۱۲۵۶۷.۸۶ میلیون دلار۱۰.۶۷ میلیون دلار۳۲۵.۲۱ هزار PAXGبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۸XEC۰.۰۰۰۰۲۹ دلار۱ تومان۰.۲۹%۱.۲۱%۰.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶۵.۰۶ میلیون دلار۶.۶۴ میلیون دلار۱۹.۲۴ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XEC۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۶۹KLAY۰.۱۸۶۶۳۹ دلار۶,۸۱۲ تومان۰.۴۴%۵.۳۷%۱۱.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۰۶۵۶۴.۳۲ میلیون دلار۲۸.۰۸ میلیون دلار۳.۰۲ میلیارد KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۷۰SNX۱.۶۹ دلار۶۱,۶۰۶ تومان۰.۳۱%۰.۴۳%۱.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۰۰۲۵۱۸.۷۵ میلیون دلار۱۹.۰۸ میلیون دلار۳۰۷.۳۵ میلیون SNX۲۹۱.۶۶ میلیون SNX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۱DASH۴۴.۰۹ دلار۱,۶۰۹,۳۹۹ تومان۰.۴۹%۳.۱۰%۲.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۲۶۱۲۸۴۴۸۶.۳۱ میلیون دلار۸۷.۶۲ میلیون دلار۱۱.۰۳ میلیون DASH۱۸.۹۰ میلیون DASH۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۷۲NEO۶.۸۵ دلار۲۵۰,۱۳۶ تومان۰.۱۳%۱.۴۱%۱.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۴۰۶۰۹۴۸۳.۴۱ میلیون دلار۲۱.۴۳ میلیون دلار۷۰.۵۴ میلیون NEO۱۰۰.۰۰ میلیون NEO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۳GRT۰.۰۶۳۸۰۷ دلار۲,۳۲۹ تومان۰.۰۶%۱.۵۸%۱۲.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۷۸۴۴۰.۲۷ میلیون دلار۱۶.۴۹ میلیون دلار۶.۹۰ میلیارد GRT۱۰.۰۶ میلیارد GRT۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۴MINA۰.۵۶۸۸۶۴ دلار۲۰,۷۶۴ تومان۰.۱۵%۰.۰۳%۳.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۳۷۱۴۳۱.۰۲ میلیون دلار۹.۹۲ میلیون دلار۷۵۷.۶۸ میلیون MINAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۷۵FEI۰.۹۹۸۳۷ دلار۳۶,۴۴۱ تومان۰.۳۱%۰.۰۰%۰.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۱۶۴۲۴.۳۰ میلیون دلار۵.۹۶ میلیون دلار۴۲۵.۰۰ میلیون FEIبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۷۶RUNE۱.۲۶ دلار۴۶,۰۳۶ تومان۰.۲۳%۴.۱۱%۹.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۴۷۴۴۱۷.۰۸ میلیون دلار۲۴.۶۰ میلیون دلار۳۳۰.۶۹ میلیون RUNE۵۰۰.۰۰ میلیون RUNE۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۷۷BNX۱۴۲.۳۷ دلار۵,۱۹۶,۵۸۸ تومان۰.۲۸%۲.۴۵%۰.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۸۴۳۶۶۱۳۹۶.۹۰ میلیون دلار۱۵.۲۵ میلیون دلار۲.۷۹ میلیون BNX۲۱.۰۰ میلیون BNX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۸GT۳.۶۴ دلار۱۳۲,۷۱۰ تومان۰.۱۳%۰.۰۹%۲.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۵۴۵۳۹۳.۶۴ میلیون دلار۱.۱۲ میلیون دلار۱۰۸.۲۷ میلیون GTبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۷۹NEXO۰.۶۵۴۹۴۶ دلار۲۳,۹۰۶ تومان۰.۴۷%۱.۷۷%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۸۸۱۳۶۶.۷۷ میلیون دلار۸.۱۷ میلیون دلار۵۶۰.۰۰ میلیون NEXO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEXO۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۸۰CRV۰.۶۷۲۱۷۶ دلار۲۴,۵۳۴ تومان۰.۵۷%۱.۰۴%۴.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۹۸۳۳۵۷.۳۲ میلیون دلار۶۱.۵۳ میلیون دلار۵۳۱.۵۸ میلیون CRV۳.۳۰ میلیارد CRV۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۸۱ETHW۳.۳۲ دلار۱۲۱,۲۰۶ تومان۰.۴۷%۱.۰۱%۳.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۶۷۸۳۵۶.۵۳ میلیون دلار۱۸.۰۰ میلیون دلار۱۰۷.۳۷ میلیون ETHWبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸۲LDO۱.۱۴ دلار۴۱,۵۴۱ تومان۰.۳۶%۲.۰۸%۲.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۷۴۴۳۵۶.۱۷ میلیون دلار۲۰.۶۸ میلیون دلار۳۱۲.۹۵ میلیون LDO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۸۳BAT۰.۲۳۳۹۷۷ دلار۸,۵۴۰ تومان۰.۳۰%۳.۱۷%۲.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۸۶۳۴۹.۹۵ میلیون دلار۱۸.۳۸ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد BAT۱.۵۰ میلیارد BAT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸۴GMX۴۳.۳۷ دلار۱,۵۸۳,۰۶۷ تومان۰.۱۱%۲.۳۵%۳.۳۱%Ƀ ۰.۰۰۲۵۷۰۰۹۳۴۶.۵۷ میلیون دلار۱۷.۸۳ میلیون دلار۷.۹۹ میلیون GMXبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸۵STX۰.۲۵۳۵۰۷ دلار۹,۲۵۳ تومان۰.۰۴%۱.۶۵%۱۱.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۰۲۳۴۱.۳۷ میلیون دلار۱۹.۶۷ میلیون دلار۱.۳۵ میلیارد STX۱.۸۲ میلیارد STX۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۸۶HNT۲.۴۹ دلار۹۰,۸۰۰ تومان۰.۷۷%۰.۶۹%۲.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۷۴۱۳۳۲.۹۷ میلیون دلار۲.۷۹ میلیون دلار۱۳۳.۸۵ میلیون HNT۲۲۳.۰۰ میلیون HNT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۸۷۱INCH۰.۵۲۴۷۷۱ دلار۱۹,۱۵۴ تومان۰.۱۰%۰.۳۵%۲.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۱۱۰۳۲۹.۵۸ میلیون دلار۱۷.۸۶ میلیون دلار۶۲۸.۰۴ میلیون ۱INCHبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸۸LRC۰.۲۴۶۳۹۳ دلار۸,۹۹۳ تومان۰.۴۰%۱.۶۵%۱.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۶۰۳۲۷.۷۴ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون دلار۱.۳۳ میلیارد LRC۱.۳۷ میلیارد LRC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۸۹CSPR۰.۰۳۰۳۸ دلار۱,۱۰۹ تومان۰.۳۸%۰.۵۲%۶.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۸۰۳۲۰.۵۸ میلیون دلار۶.۰۲ میلیون دلار۱۰.۵۵ میلیارد CSPRبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۰IMX۰.۴۵۸۹۷۳ دلار۱۶,۷۵۳ تومان۰.۱۶%۶.۱۸%۴.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۷۲۰۳۱۵.۸۹ میلیون دلار۹.۴۷ میلیون دلار۶۸۸.۲۴ میلیون IMX۲.۰۰ میلیارد IMX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۱AR۹.۳۵ دلار۳۴۱,۱۳۳ تومان۰.۱۸%۰.۸۳%۰.۰۵%Ƀ ۰.۰۰۰۵۵۳۸۳۳۱۲.۱۱ میلیون دلار۲۳.۰۷ میلیون دلار۳۳.۳۹ میلیون AR۶۶.۰۰ میلیون AR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۹۲ENJ۰.۳۰۸۵۵ دلار۱۱,۲۶۲ تومان۰.۲۶%۲.۷۲%۲.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۲۸۳۰۸.۵۵ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۹۳ZIL۰.۰۲۲۴۷۴ دلار۸۲۰ تومان۰.۰۳%۰.۸۷%۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۳۳۰۵.۵۲ میلیون دلار۱۹.۲۲ میلیون دلار۱۳.۵۹ میلیارد ZIL۲۱.۰۰ میلیارد ZIL۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۹۴DCR۲۰.۵۳ دلار۷۴۹,۱۹۳ تومان۰.۴۵%۳.۹۸%۱.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۱۲۱۶۳۱۲۹۸.۵۳ میلیون دلار۸.۶۴ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون DCR۲۱.۰۰ میلیون DCR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۵XEM۰.۰۳۲۸۳۴ دلار۱,۱۹۸ تومان۰.۳۳%۱.۰۴%۰.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۹۵۲۹۵.۵۰ میلیون دلار۱۰.۰۱ میلیون دلار۹.۰۰ میلیارد XEM۹.۰۰ میلیارد XEM۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۶KAVA۰.۸۷۸۸۱۶ دلار۳۲,۰۷۷ تومان۰.۱۰%۲.۱۷%۳.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۲۰۸۲۹۴.۷۶ میلیون دلار۹.۶۵ میلیون دلار۳۳۵.۴۰ میلیون KAVAبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۷CVX۴.۰۷ دلار۱۴۸,۶۳۷ تومان۰.۲۹%۱.۲۹%۰.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۱۳۱۲۹۲.۳۴ میلیون دلار۶.۶۹ میلیون دلار۷۱.۷۹ میلیون CVX۱۰۰.۰۰ میلیون CVX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۸CELO۰.۶۰۸۷۱۷ دلار۲۲,۲۱۸ تومان۰.۷۴%۴.۶۵%۱۸.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۰۷۲۸۸.۱۵ میلیون دلار۲۰.۷۶ میلیون دلار۴۷۳.۳۸ میلیون CELO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CELO۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۹۹XDC۰.۰۲۳۳۰۹ دلار۸۵۱ تومان۰.۴۶%۰.۵۰%۴.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۸۲۸۶.۸۲ میلیون دلار۲.۹۶ میلیون دلار۱۲.۳۱ میلیارد XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۰۰OSMO۱.۰۱ دلار۳۶,۹۵۶ تومان۰.۱۲%۱.۷۶%۳.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۰۰۰۲۸۵.۹۹ میلیون دلار۸.۳۵ میلیون دلار۲۸۲.۴۶ میلیون OSMO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون OSMO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۱HOT۰.۰۰۱۶۳۵ دلار۶۰ تومان۰.۱۱%۰.۵۷%۰.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۰۲۸۳.۴۴ میلیون دلار۱۷.۵۷ میلیون دلار۱۷۳.۳۴ میلیارد HOTبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۰۲ENS۱۳.۹۵ دلار۵۰۹,۰۵۱ تومان۰.۲۲%۲.۶۹%۹.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۸۲۶۴۴۲۸۲.۳۵ میلیون دلار۳۳.۴۰ میلیون دلار۲۰.۲۴ میلیون ENS۱۰۰.۰۰ میلیون ENS۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰۳BAL۶.۱۵ دلار۲۲۴,۳۱۰ تومان۰.۹۲%۴.۲۰%۱۱.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۳۶۴۱۶۲۸۰.۳۱ میلیون دلار۶.۲۱ میلیون دلار۴۵.۶۱ میلیون BAL۹۶.۱۵ میلیون BAL۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰۴COMP۳۷.۸۵ دلار۱,۳۸۱,۶۸۶ تومان۰.۳۸%۰.۹۷%۰.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۲۲۴۳۱۵۲۷۵.۰۹ میلیون دلار۱۴.۲۰ میلیون دلار۷.۲۷ میلیون COMP۱۰.۰۰ میلیون COMP۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۰۵ROSE۰.۰۴۶۷۷۲ دلار۱,۷۰۷ تومان۰.۰۵%۱.۵۷%۰.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۷۲۶۷.۸۰ میلیون دلار۱۲.۷۹ میلیون دلار۵.۷۳ میلیارد ROSE۱۰.۰۰ میلیارد ROSE۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۰۶BTG۱۴.۹۰ دلار۵۴۳,۷۹۷ تومان۰.۰۱%۱.۶۰%۱.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۸۸۲۸۵۲۶۰.۹۳ میلیون دلار۴.۸۴ میلیون دلار۱۷.۵۱ میلیون BTG۲۱.۰۰ میلیون BTG۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰۷RVN۰.۰۲۱۸۰۸ دلار۷۹۶ تومان۰.۳۲%۰.۳۸%۳.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۹۲۶۰.۳۶ میلیون دلار۸.۹۵ میلیون دلار۱۱.۹۴ میلیارد RVN۲۱.۰۰ میلیارد RVN۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۸WAVES۲.۳۵ دلار۸۵,۹۴۱ تومان۰.۰۷%۱.۲۵%۵.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۳۹۵۲۲۵۸.۹۷ میلیون دلار۸۳.۸۷ میلیون دلار۱۰۹.۹۹ میلیون WAVESبی نهایت۰.۳۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰۹TFUEL۰.۰۴۷۸۶۶ دلار۱,۷۴۷ تومان۰.۰۱%۱.۱۲%۵.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۸۴۲۵۳.۷۵ میلیون دلار۵.۶۸ میلیون دلار۵.۳۰ میلیارد TFUELبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۱۰CHSB۰.۲۴۹۹۰۴ دلار۹,۱۲۱ تومان۲.۴۱%۵.۱۷%۱۴.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۸۱۲۴۹.۹۰ میلیون دلار۳۸۴.۸۲ هزار دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CHSBبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۱۱YFI۶,۶۶۳.۶۵ دلار۲۴۳,۲۲۳,۲۵۶ تومان۰.۷۵%۳.۰۰%۵.۹۲%Ƀ ۰.۳۹۴۸۷۰۶۰۲۴۴.۱۴ میلیون دلار۲۴.۵۸ میلیون دلار۳۶.۶۴ هزار YFI۳۶.۶۷ هزار YFI۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۱۲GLM۰.۲۳۳۱۳۲ دلار۸,۵۰۹ تومان۳.۴۳%۷.۵۷%۱۰.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۸۱۲۳۳.۱۳ میلیون دلار۸.۴۲ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون GLM۱,۰۰۰.۰۰ میلیون GLM۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۳MASK۳.۳۹ دلار۱۲۳,۷۳۳ تومان۰.۴۴%۷.۹۷%۲۱.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۰۰۸۸۲۳۱.۱۹ میلیون دلار۱۹۱.۲۶ میلیون دلار۶۸.۲۰ میلیون MASK۱۰۰.۰۰ میلیون MASK۰.۸۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۴KSM۲۷.۱۴ دلار۹۹۰,۶۳۳ تومان۰.۰۲%۳.۴۹%۳.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۱۶۰۸۲۸۲۲۹.۸۸ میلیون دلار۱۰.۵۴ میلیون دلار۸.۴۷ میلیون KSMبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۱۵GMT۰.۳۸۱۵۶۹ دلار۱۳,۹۲۷ تومان۰.۳۵%۰.۵۲%۰.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۶۱۲۲۸.۹۴ میلیون دلار۴۴.۵۱ میلیون دلار۶۰۰.۰۰ میلیون GMT۶.۰۰ میلیارد GMT۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۱۶GNO۸۸.۶۸ دلار۳,۲۳۶,۸۲۴ تومان۰.۷۹%۵.۳۱%۸.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۵۲۵۴۹۵۲۲۸.۷۶ میلیون دلار۳.۲۶ میلیون دلار۲.۵۸ میلیون GNO۳.۰۰ میلیون GNO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۱۷QTUM۲.۱۹ دلار۷۹,۸۹۴ تومان۰.۱۵%۰.۹۹%۳.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۹۷۱۲۲۸.۵۹ میلیون دلار۳۱.۴۷ میلیون دلار۱۰۴.۴۳ میلیون QTUM۱۰۷.۸۲ میلیون QTUM۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۸OP۰.۹۳۷۹۸۲ دلار۳۴,۲۳۶ تومان۰.۸۹%۴.۷۹%۷.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۵۵۸۲۲۰.۱۹ میلیون دلار۳۶.۰۱ میلیون دلار۲۳۴.۷۵ میلیون OPبی نهایت۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۱۹IOTX۰.۰۲۲۹۶۲ دلار۸۳۸ تومان۰.۰۰%۱.۳۸%۳.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۶۲۱۹.۰۸ میلیون دلار۵.۶۷ میلیون دلار۹.۵۴ میلیارد IOTX۱۰.۰۰ میلیارد IOTX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۰ANKR۰.۰۲۲۳۷۶ دلار۸۱۷ تومان۰.۰۷%۱.۲۹%۰.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۳۲۱۶.۲۲ میلیون دلار۱۳.۴۸ میلیون دلار۹.۶۶ میلیارد ANKR۱۰.۰۰ میلیارد ANKR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۲۱USTC۰.۰۲۱۳۲۱ دلار۷۷۸ تومان۰.۰۸%۲.۴۵%۲.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۶۲۰۹.۰۷ میلیون دلار۱۴.۶۷ میلیون دلار۹.۸۱ میلیارد USTCبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۲۲LUNA۱.۶۱ دلار۵۸,۶۸۶ تومان۰.۰۶%۰.۶۱%۲.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۵۲۸۲۰۴.۹۶ میلیون دلار۳۵.۳۴ میلیون دلار۱۲۷.۴۸ میلیون LUNAبی نهایت۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۱۲۳ICX۰.۲۲۰۹۶۴ دلار۸,۰۶۵ تومان۶.۹۸%۳۰.۲۷%۳۲.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۰۹۲۰۳.۱۷ میلیون دلار۷۰.۴۲ میلیون دلار۹۱۹.۴۸ میلیون ICXبی نهایت۰.۳۵" برابر "۰.۰۰%
۱۲۴KDA۰.۹۴۶۷۵۹ دلار۳۴,۵۵۷ تومان۰.۷۸%۱.۳۵%۱۲.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۶۱۰۲۰۰.۱۱ میلیون دلار۵.۰۹ میلیون دلار۲۱۱.۳۶ میلیون KDA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون KDA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۵JST۰.۰۲۲۳۵۴ دلار۸۱۶ تومان۰.۱۳%۰.۸۲%۱.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۲۱۹۹.۰۰ میلیون دلار۱۴.۹۵ میلیون دلار۸.۹۰ میلیارد JST۹.۹۰ میلیارد JST۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۲۶POLY۰.۲۱۰۶۱۷ دلار۷,۶۸۸ تومان۰.۳۰%۰.۵۰%۱.۳۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۴۸۱۹۴.۸۲ میلیون دلار۱۱.۸۳ میلیون دلار۹۲۵.۰۰ میلیون POLYبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۲۷LPT۷.۵۵ دلار۲۷۵,۶۳۶ تومان۰.۱۱%۰.۲۱%۳.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۴۴۷۴۹۱۸۹.۵۵ میلیون دلار۳.۹۲ میلیون دلار۲۵.۱۰ میلیون LPTبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۲۸ONE۰.۰۱۴۲۹۶ دلار۵۲۲ تومان۰.۰۹%۲.۱۷%۱.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۵۱۸۴.۲۷ میلیون دلار۹.۱۰ میلیون دلار۱۲.۸۹ میلیارد ONEبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۲۹RSR۰.۰۰۴۳۵۱ دلار۱۵۹ تومان۰.۳۱%۳.۷۷%۱۱.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۶۱۸۴.۰۸ میلیون دلار۱۵.۱۰ میلیون دلار۴۲.۳۰ میلیارد RSR۱۰۰.۰۰ میلیارد RSR۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۳۰SUSHI۱.۴۳ دلار۵۲,۱۴۰ تومان۰.۳۵%۴.۰۴%۱۸.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۴۶۵۱۸۱.۷۷ میلیون دلار۹۵.۱۰ میلیون دلار۱۲۷.۲۴ میلیون SUSHI۲۵۰.۰۰ میلیون SUSHI۰.۵۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۱GALA۰.۰۲۵۹۳۶ دلار۹۴۷ تومان۰.۱۱%۲.۲۶%۰.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۴۱۸۰.۹۶ میلیون دلار۴۴.۹۹ میلیون دلار۶.۹۸ میلیارد GALAبی نهایت۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۲XCH۳۰.۸۳ دلار۱,۱۲۵,۲۸۷ تومان۰.۱۸%۰.۴۳%۱.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۱۸۲۶۸۹۱۷۸.۵۳ میلیون دلار۴.۲۲ میلیون دلار۵.۷۹ میلیون XCHبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۳XYM۰.۰۳۱۸۳۳ دلار۱,۱۶۲ تومان۰.۰۵%۰.۱۵%۱.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۸۹۱۷۷.۷۱ میلیون دلار۷۳۷.۶۲ هزار دلار۵.۵۸ میلیارد XYM۹.۰۰ میلیارد XYM۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۳۴ZRX۰.۲۰۴۶۹۳ دلار۷,۴۷۱ تومان۳.۸۹%۹.۱۰%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۱۳۱۷۳.۴۸ میلیون دلار۲۵.۲۲ میلیون دلار۸۴۷.۵۰ میلیون ZRX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ZRX۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۵OMG۱.۲۱ دلار۴۴,۱۴۴ تومان۰.۱۹%۲.۵۷%۲.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۱۶۷۱۶۹.۶۲ میلیون دلار۲۷.۴۴ میلیون دلار۱۴۰.۲۵ میلیون OMG۱۴۰.۲۵ میلیون OMG۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۳۶HIVE۰.۳۵۶۷۸۳ دلار۱۳,۰۲۳ تومان۰.۲۹%۱.۱۸%۴.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۱۱۴۱۶۸.۶۸ میلیون دلار۲.۲۷ میلیون دلار۴۷۲.۷۷ میلیون HIVEبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۳۷ABBC۰.۱۶۰۹۸۸ دلار۵,۸۷۶ تومان۰.۰۴%۲.۶۳%۹.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۵۴۱۶۸.۶۵ میلیون دلار۲۲.۹۰ میلیون دلار۱.۰۵ میلیارد ABBC۱.۵۰ میلیارد ABBC۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۳۸ELON۰.۰۰۰۰۰۰۳۰۳۸۹۳۶۴ دلار۰ تومان۱.۰۱%۴.۰۰%۷.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۷.۳۱ میلیون دلار۳.۰۹ میلیون دلار۵۵۰.۵۶ تریلیون ELON۱,۰۰۰.۰۰ تریلیون ELON۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۹ONT۰.۱۸۷۲۳۷ دلار۶,۸۳۴ تومان۰.۹۱%۴.۱۶%۴.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۳.۸۸ میلیون دلار۱۶.۱۲ میلیون دلار۸۷۵.۲۵ میلیون ONT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ONT۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۴۰GLMR۰.۳۵۶۵۹۵ دلار۱۳,۰۱۶ تومان۰.۲۲%۰.۸۷%۵.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۱۱۳۱۶۳.۸۰ میلیون دلار۷.۱۴ میلیون دلار۴۵۹.۳۴ میلیون GLMRبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۱IOST۰.۰۰۸۵۸۲ دلار۳۱۳ تومان۰.۲۱%۰.۹۶%۰.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۱۱۵۹.۵۳ میلیون دلار۶.۵۴ میلیون دلار۱۸.۵۹ میلیارد IOST۹۰.۰۰ میلیارد IOST۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۲FLUX۰.۵۴۲۷۶۳ دلار۱۹,۸۱۱ تومان۰.۷۴%۱.۱۸%۲۰.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۱۶۱۵۳.۵۷ میلیون دلار۸.۲۷ میلیون دلار۲۸۲.۹۳ میلیون FLUX۴۴۰.۰۰ میلیون FLUX۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۴۳T۰.۰۱۸۲۶۵ دلار۶۶۷ تومان۰.۸۶%۲.۶۸%۴.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۸۱۵۰.۶۰ میلیون دلار۴.۰۴ میلیون دلار۸.۲۵ میلیارد T۱۰.۰۰ میلیارد T۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۴۴RBN۰.۲۵۹۷۰۲ دلار۹,۴۷۹ تومان۰.۱۵%۱۰.۴۶%۴۲.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۳۹۱۴۹.۶۵ میلیون دلار۳.۴۸ میلیون دلار۵۷۶.۲۴ میلیون RBN۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RBN۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴۵ASTR۰.۰۳۹۴۰۲ دلار۱,۴۳۸ تومان۰.۱۷%۰.۰۳%۰.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۳۳۱۴۹.۶۰ میلیون دلار۲.۹۲ میلیون دلار۳.۸۰ میلیارد ASTRبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴۶WOO۰.۱۲۴۳۷۴ دلار۴,۵۴۰ تومان۰.۱۳%۲.۰۶%۹.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۳۷۱۴۸.۶۰ میلیون دلار۱۵.۱۲ میلیون دلار۱.۱۹ میلیارد WOO۳.۰۰ میلیارد WOO۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۴۷AUDIO۰.۱۵۷۸۲۷ دلار۵,۷۶۱ تومان۰.۴۲%۳.۰۲%۲.۰۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۳۵۱۴۶.۷۴ میلیون دلار۵.۷۹ میلیون دلار۹۲۹.۷۴ میلیون AUDIOبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۸AMP۰.۰۰۳۴۶۱ دلار۱۲۶ تومان۰.۱۲%۰.۵۳%۱.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۱۱۴۶.۱۴ میلیون دلار۱.۷۶ میلیون دلار۴۲.۲۳ میلیارد AMP۹۹.۴۴ میلیارد AMP۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۴۹BORA۰.۱۵۶۵۲۷ دلار۵,۷۱۳ تومان۰.۱۱%۵.۳۷%۶.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۲۸۱۴۵.۱۸ میلیون دلار۳.۰۶ میلیون دلار۹۲۷.۵۰ میلیون BORAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۰STORJ۰.۳۳۵۱۴۹ دلار۱۲,۲۳۳ تومان۰.۳۸%۲.۰۶%۲.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۹۸۶۱۳۸.۴۰ میلیون دلار۹.۵۶ میلیون دلار۴۱۲.۹۴ میلیون STORJبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۵۱SC۰.۰۰۲۵۸۷ دلار۹۴ تومان۰.۰۶%۰.۶۷%۰.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۵۱۳۶.۰۵ میلیون دلار۱.۷۶ میلیون دلار۵۲.۵۹ میلیارد SCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۵۲WAXP۰.۰۵۸۰۵۴ دلار۲,۱۱۹ تومان۰.۱۸%۰.۸۶%۰.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۴۱۳۳.۳۳ میلیون دلار۳.۱۶ میلیون دلار۲.۳۰ میلیارد WAXPبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۳PEOPLE۰.۰۲۶۱۲۳ دلار۹۵۳ تومان۰.۹۷%۴.۹۱%۹.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۵۱۳۲.۱۹ میلیون دلار۴۵.۰۳ میلیون دلار۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۰.۳۴" برابر "۰.۰۰%
۱۵۴ZEN۱۰.۰۸ دلار۳۶۸,۰۹۷ تومان۰.۰۴%۲.۶۷%۳.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۵۹۷۶۰۱۳۲.۰۵ میلیون دلار۶.۰۴ میلیون دلار۱۳.۰۹ میلیون ZEN۲۱.۰۰ میلیون ZEN۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۵NFT۰.۰۰۰۰۰۰۴۷۳۰۳۹۳۵ دلار۰ تومان۰.۱۶%۰.۳۰%۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۱.۰۷ میلیون دلار۲۵.۰۵ میلیون دلار۲۷۷.۰۸ تریلیون NFT۹۹۹.۹۹ تریلیون NFT۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۵۶SCRT۰.۷۹۸۴۹۵ دلار۲۹,۱۴۵ تومان۰.۰۵%۰.۴۷%۹.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۷۳۲۱۳۰.۳۹ میلیون دلار۵.۹۶ میلیون دلار۱۶۳.۳۰ میلیون SCRTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۷INJ۱.۷۹ دلار۶۵,۱۵۹ تومان۲.۳۷%۱۲.۲۴%۶.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۵۷۹۱۳۰.۳۳ میلیون دلار۳۶.۷۶ میلیون دلار۷۳.۰۱ میلیون INJ۱۰۰.۰۰ میلیون INJ۰.۲۸" برابر "۰.۰۰%
۱۵۸SXP۰.۲۴۴۶۰۵ دلار۸,۹۲۸ تومان۰.۰۸%۰.۰۰%۶.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۴۹۱۲۳.۷۱ میلیون دلار۹.۶۳ میلیون دلار۵۰۵.۷۴ میلیون SXPبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۵۹RNDR۰.۴۸۲۸۱۲ دلار۱۷,۶۲۳ تومان۰.۰۲%۰.۹۳%۸.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۸۶۱۱۲۲.۵۴ میلیون دلار۱۳.۰۰ میلیون دلار۲۵۳.۸۰ میلیون RNDR۵۳۶.۸۷ میلیون RNDR۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۰CEL۰.۵۱۲۶۲۶ دلار۱۸,۷۱۱ تومان۰.۷۴%۱.۱۱%۷.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۳۸۱۲۲.۴۵ میلیون دلار۱.۵۳ میلیون دلار۲۳۸.۸۶ میلیون CEL۶۹۵.۶۶ میلیون CEL۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۱EWT۴.۰۶ دلار۱۴۸,۱۲۹ تومان۰.۰۰%۱.۲۱%۲.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۰۴۹۱۲۲.۰۰ میلیون دلار۱.۵۰ میلیون دلار۳۰.۰۶ میلیون EWT۱۰۰.۰۰ میلیون EWT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۲VGX۰.۴۳۳۸۳۳ دلار۱۵,۸۳۵ تومان۰.۷۷%۵.۰۲%۲۰.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۵۷۱۱۲۰.۸۱ میلیون دلار۱۲.۲۴ میلیون دلار۲۷۸.۴۸ میلیون VGX۲۷۹.۳۹ میلیون VGX۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۶۳DGB۰.۰۰۷۵۶۱ دلار۲۷۶ تومان۰.۰۶%۱.۱۴%۸.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۵۱۱۹.۷۳ میلیون دلار۲.۱۰ میلیون دلار۱۵.۸۴ میلیارد DGB۲۱.۰۰ میلیارد DGB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۶۴BONE۰.۷۶۴۹۴۳ دلار۲۷,۹۲۰ تومان۰.۰۹%۴.۹۲%۱۵.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۵۳۳۱۱۹.۶۶ میلیون دلار۴.۷۶ میلیون دلار۱۵۶.۴۲ میلیون BONE۲۳۰.۰۰ میلیون BONE۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۶۵DYDX۱.۷۸ دلار۶۴,۹۷۰ تومان۰.۲۱%۴.۰۶%۴.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۵۴۸۱۱۶.۷۱ میلیون دلار۵۹.۲۰ میلیون دلار۶۵.۵۷ میلیون DYDX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DYDX۰.۵۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۶UMA۱.۶۸ دلار۶۱,۳۰۷ تومان۰.۳۳%۰.۰۳%۴.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۹۵۳۱۱۵.۸۱ میلیون دلار۳.۵۶ میلیون دلار۶۸.۹۵ میلیون UMA۱۰۱.۱۷ میلیون UMA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۶۷BTRST۰.۸۹۲۳۲۳ دلار۳۲,۵۷۰ تومان۰.۶۰%۲.۸۳%۱۰.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۲۸۸۱۱۳.۷۶ میلیون دلار۹۰۱.۴۶ هزار دلار۱۲۷.۴۹ میلیون BTRST۲۵۰.۰۰ میلیون BTRST۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۸SKL۰.۰۲۷۷۵۴ دلار۱,۰۱۳ تومان۰.۳۴%۱.۵۰%۷.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۴۱۱۱.۴۰ میلیون دلار۳.۹۲ میلیون دلار۴.۰۱ میلیارد SKL۷.۰۰ میلیارد SKL۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۶۹REN۰.۱۱۱۱۲۷ دلار۴,۰۵۶ تومان۱.۳۴%۷.۶۳%۴۶.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۵۹۱۱۱.۰۲ میلیون دلار۲۸.۸۵ میلیون دلار۹۹۹.۰۴ میلیون REN۱,۰۰۰.۰۰ میلیون REN۰.۲۶" برابر "۰.۰۰%
۱۷۰SLP۰.۰۰۲۵۵۳ دلار۹۳ تومان۰.۰۴%۱.۵۱%۲.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۵۱۰۸.۹۲ میلیون دلار۸.۵۸ میلیون دلار۴۲.۶۷ میلیارد SLPبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۷۱KNC۰.۶۴۷۶۸ دلار۲۳,۶۴۰ تومان۰.۲۶%۲.۶۸%۱۱.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۸۳۸۱۰۶.۸۰ میلیون دلار۱۴.۶۶ میلیون دلار۱۶۴.۸۹ میلیون KNC۲۲۶.۰۰ میلیون KNC۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۲SSV۱۰.۵۹ دلار۳۸۶,۵۹۱ تومان۰.۹۰%۳.۷۰%۳.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۰۶۲۷۶۳۱۰۵.۹۲ میلیون دلار۲.۷۱ میلیون دلار۱۰.۰۰ میلیون SSVبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۷۳LSK۰.۸۱۶۸۶۶ دلار۲۹,۸۱۶ تومان۰.۱۱%۲.۲۵%۳.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۸۴۱۱۰۵.۲۹ میلیون دلار۱.۴۹ میلیون دلار۱۲۸.۹۰ میلیون LSKبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۴XNO۰.۷۸۵۰۹۶ دلار۲۸,۶۵۶ تومان۲.۲۷%۲.۴۸%۳۲.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۵۲۱۰۴.۶۱ میلیون دلار۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۳.۲۵ میلیون XNO۱۳۳.۲۵ میلیون XNO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۵MOB۱.۴۱ دلار۵۱,۳۶۸ تومان۰.۹۱%۳.۶۲%۱۴۵.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۳۴۰۱۰۴.۴۵ میلیون دلار۱۸.۵۲ میلیون دلار۷۴.۲۲ میلیون MOBبی نهایت۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۱۷۶CVC۰.۱۰۳۱۱۶ دلار۳,۷۶۴ تومان۰.۳۷%۱.۳۶%۳.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۱۱۱۰۳.۱۲ میلیون دلار۶.۹۶ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CVCبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷PUNDIX۰.۳۹۱۱۶۹ دلار۱۴,۲۷۸ تومان۱.۳۹%۲.۵۲%۴.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۱۸۱۰۱.۱۱ میلیون دلار۳.۴۶ میلیون دلار۲۵۸.۴۹ میلیون PUNDIX۲۵۸.۵۳ میلیون PUNDIX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۷۸PLA۰.۲۰۴۵۵۹ دلار۷,۴۶۶ تومان۱.۰۴%۲.۲۶%۱.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۱۲۹۹.۸۷ میلیون دلار۳.۷۱ میلیون دلار۴۸۸.۲۳ میلیون PLA۷۰۰.۰۰ میلیون PLA۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۹SYN۰.۶۹۵۲۷۸ دلار۲۵,۳۷۸ تومان۰.۴۴%۱۰.۳۰%۱۲.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۱۲۰۹۷.۱۸ میلیون دلار۱.۶۹ میلیون دلار۱۳۹.۷۷ میلیون SYN۲۵۰.۰۰ میلیون SYN۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۰TRIBE۰.۲۱۲۰۴۶ دلار۷,۷۴۰ تومان۰.۲۰%۵.۱۰%۷.۱۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۵۷۹۶.۱۵ میلیون دلار۲.۵۰ میلیون دلار۴۵۳.۴۵ میلیون TRIBE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TRIBE۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۸۱MED۰.۰۱۴۸۳۵ دلار۵۴۱ تومان۰.۱۳%۰.۸۶%۱.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۸۹۲.۳۱ میلیون دلار۷۷۰.۱۵ هزار دلار۶.۲۲ میلیارد MEDبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۲REQ۰.۰۹۰۸۸۱ دلار۳,۳۱۷ تومان۰.۰۹%۱.۲۰%۴.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۳۹۹۰.۸۷ میلیون دلار۱.۶۰ میلیون دلار۹۹۹.۸۳ میلیون REQ۹۹۹.۸۸ میلیون REQ۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۳MDX۰.۰۹۵۶۶۱ دلار۳,۴۹۲ تومان۱.۹۰%۶.۸۶%۱۰.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۶۷۸۹.۴۰ میلیون دلار۱۹.۶۶ میلیون دلار۹۳۴.۵۱ میلیون MDXبی نهایت۰.۲۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۴API3۱.۵۶ دلار۵۷,۰۷۶ تومان۰.۰۸%۰.۳۱%۱۰.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۲۶۶۸۸.۴۲ میلیون دلار۷.۶۲ میلیون دلار۵۶.۵۵ میلیون API3بی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۸۵WIN۰.۰۰۰۰۹۱ دلار۳ تومان۰.۱۰%۱.۴۴%۲.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۸۷.۷۲ میلیون دلار۲۵.۵۱ میلیون دلار۹۶۱.۷۴ میلیارد WIN۹۹۹.۰۰ میلیارد WIN۰.۲۹" برابر "۰.۰۰%
۱۸۶RLC۱.۰۷ دلار۳۹,۲۲۸ تومان۰.۲۷%۰.۱۱%۴.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۳۶۹۸۷.۰۵ میلیون دلار۶.۷۰ میلیون دلار۸۱.۰۰ میلیون RLC۸۷.۰۰ میلیون RLC۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۸۷OCEAN۰.۱۴۱۴۵۵ دلار۵,۱۶۳ تومان۰.۸۳%۰.۸۷%۱۱.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۳۸۸۶.۷۳ میلیون دلار۷.۸۶ میلیون دلار۶۱۳.۱۰ میلیون OCEAN۱.۴۱ میلیارد OCEAN۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۸۸PYR۳.۱۷ دلار۱۱۵,۵۸۸ تومان۰.۳۳%۴.۶۳%۱۲.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۷۶۶۸۶.۰۸ میلیون دلار۱۹.۸۳ میلیون دلار۲۷.۱۸ میلیون PYR۵۰.۰۰ میلیون PYR۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۱۸۹CELR۰.۰۱۲۰۸۶ دلار۴۴۱ تومان۰.۳۱%۱.۴۸%۴.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۲۸۵.۶۳ میلیون دلار۵.۱۴ میلیون دلار۷.۰۹ میلیارد CELR۱۰.۰۰ میلیارد CELR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۹۰ONG۰.۲۶۱۰۹۶ دلار۹,۵۳۰ تومان۰.۹۳%۲.۳۶%۴.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۴۷۸۴.۹۷ میلیون دلار۵.۰۶ میلیون دلار۳۲۵.۴۵ میلیون ONG۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ONG۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۹۱DAO۰.۹۰۸۴۰۸ دلار۳۳,۱۵۷ تومان۰.۷۲%۸.۹۰%۹.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۸۳۸۳.۶۴ میلیون دلار۳.۰۲ میلیون دلار۹۲.۰۷ میلیون DAO۳۱۲.۰۰ میلیون DAO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۹۲MX۰.۸۳۳۶۸۱ دلار۳۰,۴۲۹ تومان۰.۰۳%۰.۱۲%۷.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۹۴۰۸۳.۳۷ میلیون دلار۱.۸۳ میلیون دلار۱۰۰.۰۰ میلیون MXبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۳CKB۰.۰۰۲۴۷۳ دلار۹۰ تومان۰.۲۵%۰.۲۳%۲.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۵۸۲.۴۵ میلیون دلار۲.۵۴ میلیون دلار۳۳.۳۴ میلیارد CKBبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۹۴METIS۱۸.۶۵ دلار۶۸۰,۸۰۸ تومان۰.۷۴%۳.۰۳%۳.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۱۱۰۵۲۸۸۲.۱۵ میلیون دلار۱.۸۷ میلیون دلار۴.۴۰ میلیون METIS۱۰.۰۰ میلیون METIS۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۵COTI۰.۰۷۳۴۴۱ دلار۲,۶۸۱ تومان۰.۰۵%۱.۳۴%۱.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۳۵۸۱.۴۲ میلیون دلار۵.۲۸ میلیون دلار۱.۱۱ میلیارد COTI۲.۰۰ میلیارد COTI۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۹۶XPRT۰.۶۰۱۷۷ دلار۲۱,۹۶۵ تومان۰.۱۲%۲.۰۳%۰.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۵۶۶۸۰.۷۴ میلیون دلار۳۴۲.۴۷ هزار دلار۱۳۴.۱۷ میلیون XPRTبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۹۷ANT۱.۹۱ دلار۶۹,۵۶۷ تومان۰.۲۰%۰.۶۲%۰.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۲۹۴۷۹.۹۷ میلیون دلار۷.۴۰ میلیون دلار۴۱.۹۶ میلیون ANTبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۹۸SYS۰.۱۱۸۷۰۶ دلار۴,۳۳۳ تومان۰.۰۸%۰.۳۲%۳.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۰۳۷۹.۶۸ میلیون دلار۱.۹۲ میلیون دلار۶۷۱.۲۷ میلیون SYS۸۸۸.۰۰ میلیون SYS۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۹SNT۰.۰۲۲۷۵۲ دلار۸۳۰ تومان۰.۱۹%۱.۸۰%۱.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۵۷۸.۹۶ میلیون دلار۱.۹۶ میلیون دلار۳.۴۷ میلیارد SNTبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۲۰۰MBOX۰.۴۶۷۶۸۷ دلار۱۷,۰۷۱ تومان۰.۴۴%۰.۳۵%۲.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۷۷۱۷۷.۷۸ میلیون دلار۵.۰۹ میلیون دلار۱۶۶.۳۰ میلیون MBOX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MBOX۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%

کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال

بازار های جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC۱۶,۸۷۵.۵۳ دلار۶۱۵,۹۵۶,۸۶۳ تومان۰.۰۹%۲.۲۸%۲.۳۰%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۴.۳۵ میلیارد دلار۲۵.۵۷ میلیارد دلار۱۹.۲۲ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲ETH۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۰.۰۴%۴.۹۷%۹.۲۴%Ƀ ۰.۰۷۵۱۵۷۶۹۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۸.۵۹ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳USDT۰.۹۹۹۷۲۷ دلار۳۶,۴۹۰ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۴۶۵.۳۴ میلیارد دلار۳۳.۳۸ میلیارد دلار۶۵.۳۶ میلیارد USDTبی نهایت۰.۵۱" برابر "۰.۰۰%
۴BNB۲۹۸.۰۲ دلار۱۰,۸۷۷,۵۸۴ تومان۰.۱۴%۱.۶۳%۹.۲۱%Ƀ ۰.۰۱۷۶۵۹۶۵۴۷.۶۷ میلیارد دلار۹۹۳.۷۴ میلیون دلار۱۵۹.۹۷ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۵USDC۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۱ تومان۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۶۴۳.۲۸ میلیارد دلار۲.۸۳ میلیارد دلار۴۳.۲۷ میلیارد USDCبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۶BUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۳ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۶۲۲.۱۷ میلیارد دلار۷.۰۱ میلیارد دلار۲۲.۱۷ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۳۲" برابر "۰.۰۰%
۷XRP۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۰.۰۰%۲.۳۰%۶.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۸۱۲۰.۲۱ میلیارد دلار۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۵۰.۲۹ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸DOGE۰.۱۰۶۱۵۴ دلار۳,۸۷۵ تومان۰.۴۶%۱.۳۹%۳۰.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۲۹۱۴.۰۸ میلیارد دلار۱.۳۹ میلیارد دلار۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGEبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۹ADA۰.۳۱۳۸۵۳ دلار۱۱,۴۵۶ تومان۰.۰۸%۰.۷۳%۱.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۶۰۱۰.۸۱ میلیارد دلار۲۰۸.۹۱ میلیون دلار۳۴.۴۴ میلیارد ADA۴۵.۰۰ میلیارد ADA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰MATIC۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۰.۳۲%۲.۶۶%۰.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۱۲۷۷.۵۶ میلیارد دلار۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱DOT۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۰.۱۳%۲.۱۸%۰.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۹۱۹۶.۱۴ میلیارد دلار۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۱.۱۴ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲DAI۰.۹۹۹۸۷۷ دلار۳۶,۴۹۶ تومان۰.۰۲%۰.۰۹%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۵۵.۶۴ میلیارد دلار۲۶۸.۴۶ میلیون دلار۵.۶۴ میلیارد DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳LTC۷۸.۴۱ دلار۲,۸۶۱,۹۵۵ تومان۰.۲۲%۲.۰۴%۲.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۴۶۴۶۳۶۵.۶۲ میلیارد دلار۷۳۷.۸۵ میلیون دلار۷۱.۷۲ میلیون LTC۸۴.۰۰ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۰۹ دلار۰ تومان۰.۰۷%۰.۲۹%۲.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵.۰۹ میلیارد دلار۱۴۷.۳۲ میلیون دلار۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵TRX۰.۰۵۳۹۸۹ دلار۱,۹۷۱ تومان۰.۰۲%۰.۲۷%۵.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۲۰۴.۹۷ میلیارد دلار۲۴۵.۳۵ میلیون دلار۹۲.۱۴ میلیارد TRXبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۶SOL۱۳.۵۴ دلار۴۹۴,۳۵۱ تومان۰.۳۱%۲.۲۳%۵.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۸۰۲۵۷۴.۹۲ میلیارد دلار۲۷۷.۹۴ میلیون دلار۳۶۳.۲۳ میلیون SOLبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۷UNI۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۰.۳۳%۵.۲۱%۴.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۳۳۹۶۱۴.۳۷ میلیارد دلار۸۸.۴۷ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸AVAX۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۰.۱۲%۲.۰۶%۰.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۷۵۷۸۰۳.۹۷ میلیارد دلار۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۹LINK۷.۴۵ دلار۲۷۱,۹۳۴ تومان۰.۰۰%۰.۴۶%۱۴.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۴۴۱۴۸۳.۷۸ میلیارد دلار۳۶۷.۹۱ میلیون دلار۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۲۰WBTC۱۶,۸۳۴.۹۶ دلار۶۱۴,۴۷۶,۰۱۲ تومان۰.۱۲%۲.۱۹%۲.۴۷%Ƀ ۰.۹۹۷۵۹۵۸۵۳.۶۴ میلیارد دلار۱۰۷.۸۰ میلیون دلار۲۱۵.۹۷ هزار WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۱LEO۳.۷۸ دلار۱۳۷,۷۹۳ تومان۰.۰۷%۷.۷۹%۷.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۳۷۱۳.۶۰ میلیارد دلار۳.۶۱ میلیون دلار۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۲ATOM۱۰.۳۸ دلار۳۷۸,۹۳۲ تومان۰.۳۶%۲.۳۳%۵.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۶۱۵۱۹۲.۹۷ میلیارد دلار۱۱۵.۷۵ میلیون دلار۲۸۶.۳۷ میلیون ATOMبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۳ETC۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۰.۰۸%۱.۲۷%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۱۱۸۶۸۹۲.۷۷ میلیارد دلار۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۴XMR۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۰.۳۰%۱.۰۶%۳.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۸۳۰۳۴۶۲.۵۵ میلیارد دلار۸۲.۰۱ میلیون دلار۱۸.۲۱ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۵XLM۰.۰۸۹۶۷ دلار۳,۲۷۳ تومان۰.۲۰%۱.۰۴%۱.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۳۱۲.۳۰ میلیارد دلار۵۰.۰۲ میلیون دلار۲۵.۷۰ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۲۶BCH۱۱۲.۶۱ دلار۴,۱۱۰,۱۲۹ تومان۰.۲۲%۰.۱۱%۳.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۶۶۷۲۷۶۲.۱۷ میلیارد دلار۱۸۲.۱۳ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BCH۲۱.۰۰ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۷TON۱.۷۳ دلار۶۳,۱۷۰ تومان۰.۳۱%۰.۴۱%۰.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۲۵۶۲.۱۱ میلیارد دلار۴.۰۹ میلیون دلار۱.۲۲ میلیارد TON۵.۰۰ میلیارد TON۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۸ALGO۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۰.۱۵%۱.۷۲%۰.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۵۱۱.۷۴ میلیارد دلار۵۳.۱۸ میلیون دلار۷.۱۲ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۹CRO۰.۰۶۴۳۵۲ دلار۲,۳۴۹ تومان۰.۱۱%۰.۱۷%۱.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۸۱۱.۶۳ میلیارد دلار۱۶.۲۱ میلیون دلار۲۵.۲۶ میلیارد CRO۳۰.۲۶ میلیارد CRO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۰APE۴.۲۷ دلار۱۵۵,۹۰۳ تومان۰.۲۴%۴.۳۴%۲۸.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۳۱۱۱.۵۴ میلیارد دلار۲۱۷.۷۸ میلیون دلار۳۶۱.۲۵ میلیون APE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۳۱FIL۴.۴۰ دلار۱۶۰,۵۵۱ تومان۰.۱۴%۰.۲۶%۰.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۲۶۰۶۵۱.۴۴ میلیارد دلار۹۹.۲۱ میلیون دلار۳۲۷.۷۶ میلیون FILبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۲QNT۱۱۵.۶۵ دلار۴,۲۲۱,۲۱۳ تومان۰.۲۳%۰.۱۱%۴.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۶۸۵۳۱۰۱.۴۰ میلیارد دلار۲۸.۶۱ میلیون دلار۱۲.۰۷ میلیون QNT۱۴.۶۱ میلیون QNT۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۳NEAR۱.۶۷ دلار۶۱,۱۰۸ تومان۰.۲۱%۳.۱۵%۲.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۹۲۱۱.۳۹ میلیارد دلار۸۳.۱۵ میلیون دلار۸۳۲.۱۵ میلیون NEAR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳۴VET۰.۰۱۸۹۴۲ دلار۶۹۱ تومان۰.۲۴%۱.۸۸%۲.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۲۱.۳۷ میلیارد دلار۳۲.۱۸ میلیون دلار۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VET۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۵OKB۲۱.۴۸ دلار۷۸۴,۰۴۹ تومان۰.۳۹%۴.۴۸%۴.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۱۲۷۲۹۰۱.۲۹ میلیارد دلار۱۵.۷۱ میلیون دلار۶۰.۰۰ میلیون OKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۶FLOW۱.۱۲ دلار۴۰,۸۸۶ تومان۰.۱۱%۰.۵۴%۲.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۶۳۸۱.۱۶ میلیارد دلار۲۸.۷۴ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۷HBAR۰.۰۵۰۰۶۲ دلار۱,۸۲۷ تومان۰.۰۵%۱.۲۶%۵.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۷۱.۱۵ میلیارد دلار۱۱.۱۶ میلیون دلار۲۲.۹۷ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۸ICP۴.۰۳ دلار۱۴۷,۱۳۰ تومان۰.۲۲%۱.۹۸%۵.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۸۸۶۱.۱۱ میلیارد دلار۲۲.۷۴ میلیون دلار۲۷۴.۳۲ میلیون ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۹HT۶.۹۸ دلار۲۵۴,۷۲۲ تومان۰.۳۶%۸.۲۷%۴۲.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۴۱۳۵۴۱.۰۷ میلیارد دلار۳۲.۴۸ میلیون دلار۱۵۳.۳۶ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HT۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۰EGLD۴۳.۱۴ دلار۱,۵۷۴,۶۹۰ تومان۰.۱۰%۰.۳۳%۲.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۲۵۵۶۴۹۱.۰۳ میلیارد دلار۱۷.۴۳ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLD۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۱CHZ۰.۱۶۵۲۱۳ دلار۶,۰۳۰ تومان۰.۱۱%۱.۰۴%۹.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۷۹۱.۰۱ میلیارد دلار۱۷۰.۰۱ میلیون دلار۶.۱۴ میلیارد CHZ۸.۸۹ میلیارد CHZ۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۴۲EOS۰.۹۳۶۸۷۵ دلار۳۴,۱۹۶ تومان۰.۰۷%۱.۸۳%۳.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۵۵۲۱.۰۱ میلیارد دلار۸۴.۳۰ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد EOSبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۳LUNC۰.۰۰۰۱۶۲ دلار۶ تومان۰.۰۷%۰.۲۳%۲.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۹۶۹.۸۲ میلیون دلار۷۳.۳۳ میلیون دلار۵.۹۹ تریلیون LUNCبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۴USDP۱.۰۱ دلار۳۶,۷۵۴ تومان۰.۱۴%۰.۴۷%۰.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۶۷۹۵۲.۲۳ میلیون دلار۲.۸۴ میلیون دلار۹۴۵.۶۴ میلیون USDPبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۵THETA۰.۹۳۹۸۹۶ دلار۳۴,۳۰۶ تومان۰.۲۷%۱.۴۰%۸.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۵۷۰۹۳۹.۹۰ میلیون دلار۲۴.۱۶ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۶XTZ۱.۰۱ دلار۳۶,۷۳۲ تومان۰.۱۸%۱.۶۶%۱.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۶۳۹۲۳.۹۰ میلیون دلار۱۶.۶۸ میلیون دلار۹۱۸.۰۷ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۷AAVE۶۳.۵۱ دلار۲,۳۱۸,۱۲۳ تومان۰.۲۲%۲.۷۱%۱۰.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۳۷۶۳۴۵۸۹۵.۰۶ میلیون دلار۶۶.۱۲ میلیون دلار۱۴.۰۹ میلیون AAVE۱۶.۰۰ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۴۸XCN۰.۰۴۱۰۴۲ دلار۱,۴۹۸ تومان۰.۵۷%۸.۴۰%۲.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۳۸۸۱.۲۹ میلیون دلار۲۴.۴۲ میلیون دلار۲۱.۴۷ میلیارد XCN۵۳.۴۷ میلیارد XCN۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۹SAND۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۰.۱۱%۱.۵۱%۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۴۱۷۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۸۹.۵۲ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵۰TWT۲.۰۷ دلار۷۵,۵۲۵ تومان۰.۸۷%۰.۷۰%۵.۱۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۲۶۱۸۶۲.۱۳ میلیون دلار۴۸.۸۲ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۱BSV۴۲.۱۶ دلار۱,۵۳۸,۸۵۱ تومان۰.۱۳%۱.۱۳%۶.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۲۴۹۸۳۱۸۱۱.۱۰ میلیون دلار۴۲.۳۸ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BSV۲۱.۰۰ میلیون BSV۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۲TUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۳۶ تومان۰.۰۶%۰.۰۶%۰.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۳۲۸۰۷.۵۷ میلیون دلار۲۷.۹۳ میلیون دلار۸۰۶.۷۸ میلیون TUSDبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۳MANA۰.۴۰۳۲۷ دلار۱۴,۷۱۹ تومان۰.۱۱%۱.۸۷%۴.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۹۰۷۴۸.۱۰ میلیون دلار۴۸.۱۱ میلیون دلار۱.۸۶ میلیارد MANAبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۴USDD۰.۹۸۹۲۹۷ دلار۳۶,۱۰۹ تومان۰.۰۱%۰.۲۱%۰.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۸۶۲۷۱۷.۵۷ میلیون دلار۴۶.۹۹ میلیون دلار۷۲۵.۳۳ میلیون USDDبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۵AXS۶.۸۴ دلار۲۴۹,۶۰۹ تومان۰.۱۶%۱.۴۵%۰.۴۴%Ƀ ۰.۰۰۰۴۰۵۲۴۶۸۵.۰۲ میلیون دلار۴۵.۸۱ میلیون دلار۱۰۰.۱۷ میلیون AXS۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۶BTT۰.۰۰۰۰۰۰۷۰۳۶۴۱۷۸ دلار۰ تومان۰.۱۵%۳.۹۱%۶.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶۶۵.۱۷ میلیون دلار۱۷.۰۶ میلیون دلار۹۴۵.۳۳ تریلیون BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۷KCS۶.۶۸ دلار۲۴۳,۷۷۴ تومان۰.۰۳%۱.۰۷%۰.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۳۹۵۷۷۶۵۷.۰۵ میلیون دلار۱.۸۹ میلیون دلار۹۸.۳۸ میلیون KCS۱۷۰.۱۲ میلیون KCS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۵۸ZEC۴۱.۱۳ دلار۱,۵۰۱,۱۹۷ تومان۰.۲۳%۱.۰۶%۴.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۲۴۳۷۱۸۶۵۰.۳۰ میلیون دلار۳۴.۷۴ میلیون دلار۱۵.۸۱ میلیون ZEC۲۱.۰۰ میلیون ZEC۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۹MKR۶۵۷.۷۵ دلار۲۴,۰۰۷,۸۹۹ تومان۰.۱۶%۰.۰۷%۰.۱۴%Ƀ ۰.۰۳۸۹۷۶۵۹۶۴۳.۰۴ میلیون دلار۱۹.۵۶ میلیون دلار۹۷۷.۶۳ هزار MKR۱.۰۱ میلیون MKR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۰BIT۰.۳۰۵۹۱۳ دلار۱۱,۱۶۶ تومان۰.۴۵%۳.۱۴%۷.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۱۳۶۳۹.۶۵ میلیون دلار۸.۶۰ میلیون دلار۲.۰۹ میلیارد BIT۱۰.۰۰ میلیارد BIT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۶۱USDN۰.۹۱۹۸۲۶ دلار۳۳,۵۷۴ تومان۱.۷۰%۱.۴۹%۱.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۴۵۱۶۲۵.۷۳ میلیون دلار۱.۴۳ میلیون دلار۶۸۰.۲۷ میلیون USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE۳.۹۵ دلار۱۴۴,۰۳۸ تومان۰.۲۲%۰.۹۶%۳.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۳۸۵۶۲۰.۰۸ میلیون دلار۲۵.۵۸ میلیون دلار۱۵۷.۱۳ میلیون CAKE۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۶۳APT۴.۷۷ دلار۱۷۴,۰۸۷ تومان۰.۸۳%۰.۹۰%۷.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۲۶۳۶۲۰.۰۴ میلیون دلار۸۷.۱۱ میلیون دلار۱۳۰.۰۰ میلیون APTبی نهایت۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۶۴FTM۰.۲۳۹۲۳۷ دلار۸,۷۳۲ تومان۱.۹۱%۸.۵۳%۳۱.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۱۸۶۰۸.۸۶ میلیون دلار۱۹۰.۷۹ میلیون دلار۲.۵۵ میلیارد FTM۳.۱۸ میلیارد FTM۰.۳۱" برابر "۰.۰۰%
۶۵GUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۶۵ تومان۱.۲۷%۰.۱۴%۰.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۳۶۶۰۸.۱۳ میلیون دلار۵۸۳.۶۲ هزار دلار۶۰۷.۰۵ میلیون GUSDبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۶۶MIOTA۰.۲۱۴۴۵۵ دلار۷,۸۲۸ تومان۰.۱۶%۱.۴۳%۱.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۷۱۵۹۶.۰۸ میلیون دلار۸.۴۵ میلیون دلار۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۶۷PAXG۱,۷۴۶.۱۵ دلار۶۳,۷۳۴,۳۶۰ تومان۰.۰۹%۰.۰۳%۰.۷۶%Ƀ ۰.۱۰۳۴۷۲۱۲۵۶۷.۸۶ میلیون دلار۱۰.۶۷ میلیون دلار۳۲۵.۲۱ هزار PAXGبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۸XEC۰.۰۰۰۰۲۹ دلار۱ تومان۰.۲۹%۱.۲۱%۰.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶۵.۰۶ میلیون دلار۶.۶۴ میلیون دلار۱۹.۲۴ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XEC۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۶۹KLAY۰.۱۸۶۶۳۹ دلار۶,۸۱۲ تومان۰.۴۴%۵.۳۷%۱۱.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۰۶۵۶۴.۳۲ میلیون دلار۲۸.۰۸ میلیون دلار۳.۰۲ میلیارد KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۷۰SNX۱.۶۹ دلار۶۱,۶۰۶ تومان۰.۳۱%۰.۴۳%۱.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۰۰۲۵۱۸.۷۵ میلیون دلار۱۹.۰۸ میلیون دلار۳۰۷.۳۵ میلیون SNX۲۹۱.۶۶ میلیون SNX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۱DASH۴۴.۰۹ دلار۱,۶۰۹,۳۹۹ تومان۰.۴۹%۳.۱۰%۲.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۲۶۱۲۸۴۴۸۶.۳۱ میلیون دلار۸۷.۶۲ میلیون دلار۱۱.۰۳ میلیون DASH۱۸.۹۰ میلیون DASH۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۷۲NEO۶.۸۵ دلار۲۵۰,۱۳۶ تومان۰.۱۳%۱.۴۱%۱.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۴۰۶۰۹۴۸۳.۴۱ میلیون دلار۲۱.۴۳ میلیون دلار۷۰.۵۴ میلیون NEO۱۰۰.۰۰ میلیون NEO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۳GRT۰.۰۶۳۸۰۷ دلار۲,۳۲۹ تومان۰.۰۶%۱.۵۸%۱۲.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۷۸۴۴۰.۲۷ میلیون دلار۱۶.۴۹ میلیون دلار۶.۹۰ میلیارد GRT۱۰.۰۶ میلیارد GRT۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۴MINA۰.۵۶۸۸۶۴ دلار۲۰,۷۶۴ تومان۰.۱۵%۰.۰۳%۳.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۳۷۱۴۳۱.۰۲ میلیون دلار۹.۹۲ میلیون دلار۷۵۷.۶۸ میلیون MINAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۷۵FEI۰.۹۹۸۳۷ دلار۳۶,۴۴۱ تومان۰.۳۱%۰.۰۰%۰.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۱۶۴۲۴.۳۰ میلیون دلار۵.۹۶ میلیون دلار۴۲۵.۰۰ میلیون FEIبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۷۶RUNE۱.۲۶ دلار۴۶,۰۳۶ تومان۰.۲۳%۴.۱۱%۹.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۴۷۴۴۱۷.۰۸ میلیون دلار۲۴.۶۰ میلیون دلار۳۳۰.۶۹ میلیون RUNE۵۰۰.۰۰ میلیون RUNE۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۷۷BNX۱۴۲.۳۷ دلار۵,۱۹۶,۵۸۸ تومان۰.۲۸%۲.۴۵%۰.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۸۴۳۶۶۱۳۹۶.۹۰ میلیون دلار۱۵.۲۵ میلیون دلار۲.۷۹ میلیون BNX۲۱.۰۰ میلیون BNX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۸GT۳.۶۴ دلار۱۳۲,۷۱۰ تومان۰.۱۳%۰.۰۹%۲.۷۰%Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۵۴۵۳۹۳.۶۴ میلیون دلار۱.۱۲ میلیون دلار۱۰۸.۲۷ میلیون GTبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۷۹NEXO۰.۶۵۴۹۴۶ دلار۲۳,۹۰۶ تومان۰.۴۷%۱.۷۷%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۸۸۱۳۶۶.۷۷ میلیون دلار۸.۱۷ میلیون دلار۵۶۰.۰۰ میلیون NEXO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEXO۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۸۰CRV۰.۶۷۲۱۷۶ دلار۲۴,۵۳۴ تومان۰.۵۷%۱.۰۴%۴.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۹۸۳۳۵۷.۳۲ میلیون دلار۶۱.۵۳ میلیون دلار۵۳۱.۵۸ میلیون CRV۳.۳۰ میلیارد CRV۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۸۱ETHW۳.۳۲ دلار۱۲۱,۲۰۶ تومان۰.۴۷%۱.۰۱%۳.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۶۷۸۳۵۶.۵۳ میلیون دلار۱۸.۰۰ میلیون دلار۱۰۷.۳۷ میلیون ETHWبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸۲LDO۱.۱۴ دلار۴۱,۵۴۱ تومان۰.۳۶%۲.۰۸%۲.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۷۴۴۳۵۶.۱۷ میلیون دلار۲۰.۶۸ میلیون دلار۳۱۲.۹۵ میلیون LDO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۸۳BAT۰.۲۳۳۹۷۷ دلار۸,۵۴۰ تومان۰.۳۰%۳.۱۷%۲.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۸۶۳۴۹.۹۵ میلیون دلار۱۸.۳۸ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد BAT۱.۵۰ میلیارد BAT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸۴GMX۴۳.۳۷ دلار۱,۵۸۳,۰۶۷ تومان۰.۱۱%۲.۳۵%۳.۳۱%Ƀ ۰.۰۰۲۵۷۰۰۹۳۴۶.۵۷ میلیون دلار۱۷.۸۳ میلیون دلار۷.۹۹ میلیون GMXبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸۵STX۰.۲۵۳۵۰۷ دلار۹,۲۵۳ تومان۰.۰۴%۱.۶۵%۱۱.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۰۲۳۴۱.۳۷ میلیون دلار۱۹.۶۷ میلیون دلار۱.۳۵ میلیارد STX۱.۸۲ میلیارد STX۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۸۶HNT۲.۴۹ دلار۹۰,۸۰۰ تومان۰.۷۷%۰.۶۹%۲.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۷۴۱۳۳۲.۹۷ میلیون دلار۲.۷۹ میلیون دلار۱۳۳.۸۵ میلیون HNT۲۲۳.۰۰ میلیون HNT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۸۷۱INCH۰.۵۲۴۷۷۱ دلار۱۹,۱۵۴ تومان۰.۱۰%۰.۳۵%۲.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۱۱۰۳۲۹.۵۸ میلیون دلار۱۷.۸۶ میلیون دلار۶۲۸.۰۴ میلیون ۱INCHبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸۸LRC۰.۲۴۶۳۹۳ دلار۸,۹۹۳ تومان۰.۴۰%۱.۶۵%۱.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۶۰۳۲۷.۷۴ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون دلار۱.۳۳ میلیارد LRC۱.۳۷ میلیارد LRC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۸۹CSPR۰.۰۳۰۳۸ دلار۱,۱۰۹ تومان۰.۳۸%۰.۵۲%۶.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۸۰۳۲۰.۵۸ میلیون دلار۶.۰۲ میلیون دلار۱۰.۵۵ میلیارد CSPRبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۰IMX۰.۴۵۸۹۷۳ دلار۱۶,۷۵۳ تومان۰.۱۶%۶.۱۸%۴.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۷۲۰۳۱۵.۸۹ میلیون دلار۹.۴۷ میلیون دلار۶۸۸.۲۴ میلیون IMX۲.۰۰ میلیارد IMX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۱AR۹.۳۵ دلار۳۴۱,۱۳۳ تومان۰.۱۸%۰.۸۳%۰.۰۵%Ƀ ۰.۰۰۰۵۵۳۸۳۳۱۲.۱۱ میلیون دلار۲۳.۰۷ میلیون دلار۳۳.۳۹ میلیون AR۶۶.۰۰ میلیون AR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۹۲ENJ۰.۳۰۸۵۵ دلار۱۱,۲۶۲ تومان۰.۲۶%۲.۷۲%۲.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۲۸۳۰۸.۵۵ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۹۳ZIL۰.۰۲۲۴۷۴ دلار۸۲۰ تومان۰.۰۳%۰.۸۷%۱.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۳۳۰۵.۵۲ میلیون دلار۱۹.۲۲ میلیون دلار۱۳.۵۹ میلیارد ZIL۲۱.۰۰ میلیارد ZIL۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۹۴DCR۲۰.۵۳ دلار۷۴۹,۱۹۳ تومان۰.۴۵%۳.۹۸%۱.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۱۲۱۶۳۱۲۹۸.۵۳ میلیون دلار۸.۶۴ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون DCR۲۱.۰۰ میلیون DCR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۵XEM۰.۰۳۲۸۳۴ دلار۱,۱۹۸ تومان۰.۳۳%۱.۰۴%۰.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۹۵۲۹۵.۵۰ میلیون دلار۱۰.۰۱ میلیون دلار۹.۰۰ میلیارد XEM۹.۰۰ میلیارد XEM۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۶KAVA۰.۸۷۸۸۱۶ دلار۳۲,۰۷۷ تومان۰.۱۰%۲.۱۷%۳.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۲۰۸۲۹۴.۷۶ میلیون دلار۹.۶۵ میلیون دلار۳۳۵.۴۰ میلیون KAVAبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۷CVX۴.۰۷ دلار۱۴۸,۶۳۷ تومان۰.۲۹%۱.۲۹%۰.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۱۳۱۲۹۲.۳۴ میلیون دلار۶.۶۹ میلیون دلار۷۱.۷۹ میلیون CVX۱۰۰.۰۰ میلیون CVX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۸CELO۰.۶۰۸۷۱۷ دلار۲۲,۲۱۸ تومان۰.۷۴%۴.۶۵%۱۸.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۰۷۲۸۸.۱۵ میلیون دلار۲۰.۷۶ میلیون دلار۴۷۳.۳۸ میلیون CELO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CELO۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۹۹XDC۰.۰۲۳۳۰۹ دلار۸۵۱ تومان۰.۴۶%۰.۵۰%۴.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۸۲۸۶.۸۲ میلیون دلار۲.۹۶ میلیون دلار۱۲.۳۱ میلیارد XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۰۰OSMO۱.۰۱ دلار۳۶,۹۵۶ تومان۰.۱۲%۱.۷۶%۳.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۰۰۰۲۸۵.۹۹ میلیون دلار۸.۳۵ میلیون دلار۲۸۲.۴۶ میلیون OSMO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون OSMO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۱HOT۰.۰۰۱۶۳۵ دلار۶۰ تومان۰.۱۱%۰.۵۷%۰.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۰۲۸۳.۴۴ میلیون دلار۱۷.۵۷ میلیون دلار۱۷۳.۳۴ میلیارد HOTبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۰۲ENS۱۳.۹۵ دلار۵۰۹,۰۵۱ تومان۰.۲۲%۲.۶۹%۹.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۸۲۶۴۴۲۸۲.۳۵ میلیون دلار۳۳.۴۰ میلیون دلار۲۰.۲۴ میلیون ENS۱۰۰.۰۰ میلیون ENS۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰۳BAL۶.۱۵ دلار۲۲۴,۳۱۰ تومان۰.۹۲%۴.۲۰%۱۱.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۳۶۴۱۶۲۸۰.۳۱ میلیون دلار۶.۲۱ میلیون دلار۴۵.۶۱ میلیون BAL۹۶.۱۵ میلیون BAL۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰۴COMP۳۷.۸۵ دلار۱,۳۸۱,۶۸۶ تومان۰.۳۸%۰.۹۷%۰.۸۶%Ƀ ۰.۰۰۲۲۴۳۱۵۲۷۵.۰۹ میلیون دلار۱۴.۲۰ میلیون دلار۷.۲۷ میلیون COMP۱۰.۰۰ میلیون COMP۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۰۵ROSE۰.۰۴۶۷۷۲ دلار۱,۷۰۷ تومان۰.۰۵%۱.۵۷%۰.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۷۲۶۷.۸۰ میلیون دلار۱۲.۷۹ میلیون دلار۵.۷۳ میلیارد ROSE۱۰.۰۰ میلیارد ROSE۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۰۶BTG۱۴.۹۰ دلار۵۴۳,۷۹۷ تومان۰.۰۱%۱.۶۰%۱.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۸۸۲۸۵۲۶۰.۹۳ میلیون دلار۴.۸۴ میلیون دلار۱۷.۵۱ میلیون BTG۲۱.۰۰ میلیون BTG۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰۷RVN۰.۰۲۱۸۰۸ دلار۷۹۶ تومان۰.۳۲%۰.۳۸%۳.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۹۲۶۰.۳۶ میلیون دلار۸.۹۵ میلیون دلار۱۱.۹۴ میلیارد RVN۲۱.۰۰ میلیارد RVN۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰۸WAVES۲.۳۵ دلار۸۵,۹۴۱ تومان۰.۰۷%۱.۲۵%۵.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۳۹۵۲۲۵۸.۹۷ میلیون دلار۸۳.۸۷ میلیون دلار۱۰۹.۹۹ میلیون WAVESبی نهایت۰.۳۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰۹TFUEL۰.۰۴۷۸۶۶ دلار۱,۷۴۷ تومان۰.۰۱%۱.۱۲%۵.۴۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۸۴۲۵۳.۷۵ میلیون دلار۵.۶۸ میلیون دلار۵.۳۰ میلیارد TFUELبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۱۰CHSB۰.۲۴۹۹۰۴ دلار۹,۱۲۱ تومان۲.۴۱%۵.۱۷%۱۴.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۸۱۲۴۹.۹۰ میلیون دلار۳۸۴.۸۲ هزار دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CHSBبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۱۱YFI۶,۶۶۳.۶۵ دلار۲۴۳,۲۲۳,۲۵۶ تومان۰.۷۵%۳.۰۰%۵.۹۲%Ƀ ۰.۳۹۴۸۷۰۶۰۲۴۴.۱۴ میلیون دلار۲۴.۵۸ میلیون دلار۳۶.۶۴ هزار YFI۳۶.۶۷ هزار YFI۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۱۲GLM۰.۲۳۳۱۳۲ دلار۸,۵۰۹ تومان۳.۴۳%۷.۵۷%۱۰.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۸۱۲۳۳.۱۳ میلیون دلار۸.۴۲ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون GLM۱,۰۰۰.۰۰ میلیون GLM۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۳MASK۳.۳۹ دلار۱۲۳,۷۳۳ تومان۰.۴۴%۷.۹۷%۲۱.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۰۰۸۸۲۳۱.۱۹ میلیون دلار۱۹۱.۲۶ میلیون دلار۶۸.۲۰ میلیون MASK۱۰۰.۰۰ میلیون MASK۰.۸۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۴KSM۲۷.۱۴ دلار۹۹۰,۶۳۳ تومان۰.۰۲%۳.۴۹%۳.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۱۶۰۸۲۸۲۲۹.۸۸ میلیون دلار۱۰.۵۴ میلیون دلار۸.۴۷ میلیون KSMبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۱۵GMT۰.۳۸۱۵۶۹ دلار۱۳,۹۲۷ تومان۰.۳۵%۰.۵۲%۰.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۶۱۲۲۸.۹۴ میلیون دلار۴۴.۵۱ میلیون دلار۶۰۰.۰۰ میلیون GMT۶.۰۰ میلیارد GMT۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۱۶GNO۸۸.۶۸ دلار۳,۲۳۶,۸۲۴ تومان۰.۷۹%۵.۳۱%۸.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۵۲۵۴۹۵۲۲۸.۷۶ میلیون دلار۳.۲۶ میلیون دلار۲.۵۸ میلیون GNO۳.۰۰ میلیون GNO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۱۷QTUM۲.۱۹ دلار۷۹,۸۹۴ تومان۰.۱۵%۰.۹۹%۳.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۹۷۱۲۲۸.۵۹ میلیون دلار۳۱.۴۷ میلیون دلار۱۰۴.۴۳ میلیون QTUM۱۰۷.۸۲ میلیون QTUM۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۱۸OP۰.۹۳۷۹۸۲ دلار۳۴,۲۳۶ تومان۰.۸۹%۴.۷۹%۷.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۵۵۸۲۲۰.۱۹ میلیون دلار۳۶.۰۱ میلیون دلار۲۳۴.۷۵ میلیون OPبی نهایت۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۱۹IOTX۰.۰۲۲۹۶۲ دلار۸۳۸ تومان۰.۰۰%۱.۳۸%۳.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۶۲۱۹.۰۸ میلیون دلار۵.۶۷ میلیون دلار۹.۵۴ میلیارد IOTX۱۰.۰۰ میلیارد IOTX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۰ANKR۰.۰۲۲۳۷۶ دلار۸۱۷ تومان۰.۰۷%۱.۲۹%۰.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۳۲۱۶.۲۲ میلیون دلار۱۳.۴۸ میلیون دلار۹.۶۶ میلیارد ANKR۱۰.۰۰ میلیارد ANKR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۲۱USTC۰.۰۲۱۳۲۱ دلار۷۷۸ تومان۰.۰۸%۲.۴۵%۲.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۶۲۰۹.۰۷ میلیون دلار۱۴.۶۷ میلیون دلار۹.۸۱ میلیارد USTCبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۲۲LUNA۱.۶۱ دلار۵۸,۶۸۶ تومان۰.۰۶%۰.۶۱%۲.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۵۲۸۲۰۴.۹۶ میلیون دلار۳۵.۳۴ میلیون دلار۱۲۷.۴۸ میلیون LUNAبی نهایت۰.۱۷" برابر "۰.۰۰%
۱۲۳ICX۰.۲۲۰۹۶۴ دلار۸,۰۶۵ تومان۶.۹۸%۳۰.۲۷%۳۲.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۰۹۲۰۳.۱۷ میلیون دلار۷۰.۴۲ میلیون دلار۹۱۹.۴۸ میلیون ICXبی نهایت۰.۳۵" برابر "۰.۰۰%
۱۲۴KDA۰.۹۴۶۷۵۹ دلار۳۴,۵۵۷ تومان۰.۷۸%۱.۳۵%۱۲.۱۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۶۱۰۲۰۰.۱۱ میلیون دلار۵.۰۹ میلیون دلار۲۱۱.۳۶ میلیون KDA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون KDA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۲۵JST۰.۰۲۲۳۵۴ دلار۸۱۶ تومان۰.۱۳%۰.۸۲%۱.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۲۱۹۹.۰۰ میلیون دلار۱۴.۹۵ میلیون دلار۸.۹۰ میلیارد JST۹.۹۰ میلیارد JST۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۲۶POLY۰.۲۱۰۶۱۷ دلار۷,۶۸۸ تومان۰.۳۰%۰.۵۰%۱.۳۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۴۸۱۹۴.۸۲ میلیون دلار۱۱.۸۳ میلیون دلار۹۲۵.۰۰ میلیون POLYبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۲۷LPT۷.۵۵ دلار۲۷۵,۶۳۶ تومان۰.۱۱%۰.۲۱%۳.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۴۴۷۴۹۱۸۹.۵۵ میلیون دلار۳.۹۲ میلیون دلار۲۵.۱۰ میلیون LPTبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۲۸ONE۰.۰۱۴۲۹۶ دلار۵۲۲ تومان۰.۰۹%۲.۱۷%۱.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۵۱۸۴.۲۷ میلیون دلار۹.۱۰ میلیون دلار۱۲.۸۹ میلیارد ONEبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۲۹RSR۰.۰۰۴۳۵۱ دلار۱۵۹ تومان۰.۳۱%۳.۷۷%۱۱.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۶۱۸۴.۰۸ میلیون دلار۱۵.۱۰ میلیون دلار۴۲.۳۰ میلیارد RSR۱۰۰.۰۰ میلیارد RSR۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۳۰SUSHI۱.۴۳ دلار۵۲,۱۴۰ تومان۰.۳۵%۴.۰۴%۱۸.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۴۶۵۱۸۱.۷۷ میلیون دلار۹۵.۱۰ میلیون دلار۱۲۷.۲۴ میلیون SUSHI۲۵۰.۰۰ میلیون SUSHI۰.۵۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۱GALA۰.۰۲۵۹۳۶ دلار۹۴۷ تومان۰.۱۱%۲.۲۶%۰.۲۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۴۱۸۰.۹۶ میلیون دلار۴۴.۹۹ میلیون دلار۶.۹۸ میلیارد GALAبی نهایت۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۲XCH۳۰.۸۳ دلار۱,۱۲۵,۲۸۷ تومان۰.۱۸%۰.۴۳%۱.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۱۸۲۶۸۹۱۷۸.۵۳ میلیون دلار۴.۲۲ میلیون دلار۵.۷۹ میلیون XCHبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۳XYM۰.۰۳۱۸۳۳ دلار۱,۱۶۲ تومان۰.۰۵%۰.۱۵%۱.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۸۹۱۷۷.۷۱ میلیون دلار۷۳۷.۶۲ هزار دلار۵.۵۸ میلیارد XYM۹.۰۰ میلیارد XYM۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۳۴ZRX۰.۲۰۴۶۹۳ دلار۷,۴۷۱ تومان۳.۸۹%۹.۱۰%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۱۳۱۷۳.۴۸ میلیون دلار۲۵.۲۲ میلیون دلار۸۴۷.۵۰ میلیون ZRX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ZRX۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۱۳۵OMG۱.۲۱ دلار۴۴,۱۴۴ تومان۰.۱۹%۲.۵۷%۲.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۱۶۷۱۶۹.۶۲ میلیون دلار۲۷.۴۴ میلیون دلار۱۴۰.۲۵ میلیون OMG۱۴۰.۲۵ میلیون OMG۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۳۶HIVE۰.۳۵۶۷۸۳ دلار۱۳,۰۲۳ تومان۰.۲۹%۱.۱۸%۴.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۱۱۴۱۶۸.۶۸ میلیون دلار۲.۲۷ میلیون دلار۴۷۲.۷۷ میلیون HIVEبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۳۷ABBC۰.۱۶۰۹۸۸ دلار۵,۸۷۶ تومان۰.۰۴%۲.۶۳%۹.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۵۴۱۶۸.۶۵ میلیون دلار۲۲.۹۰ میلیون دلار۱.۰۵ میلیارد ABBC۱.۵۰ میلیارد ABBC۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۳۸ELON۰.۰۰۰۰۰۰۳۰۳۸۹۳۶۴ دلار۰ تومان۱.۰۱%۴.۰۰%۷.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۷.۳۱ میلیون دلار۳.۰۹ میلیون دلار۵۵۰.۵۶ تریلیون ELON۱,۰۰۰.۰۰ تریلیون ELON۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۳۹ONT۰.۱۸۷۲۳۷ دلار۶,۸۳۴ تومان۰.۹۱%۴.۱۶%۴.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۳.۸۸ میلیون دلار۱۶.۱۲ میلیون دلار۸۷۵.۲۵ میلیون ONT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ONT۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۴۰GLMR۰.۳۵۶۵۹۵ دلار۱۳,۰۱۶ تومان۰.۲۲%۰.۸۷%۵.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۱۱۳۱۶۳.۸۰ میلیون دلار۷.۱۴ میلیون دلار۴۵۹.۳۴ میلیون GLMRبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۱IOST۰.۰۰۸۵۸۲ دلار۳۱۳ تومان۰.۲۱%۰.۹۶%۰.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۱۱۵۹.۵۳ میلیون دلار۶.۵۴ میلیون دلار۱۸.۵۹ میلیارد IOST۹۰.۰۰ میلیارد IOST۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۲FLUX۰.۵۴۲۷۶۳ دلار۱۹,۸۱۱ تومان۰.۷۴%۱.۱۸%۲۰.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۱۶۱۵۳.۵۷ میلیون دلار۸.۲۷ میلیون دلار۲۸۲.۹۳ میلیون FLUX۴۴۰.۰۰ میلیون FLUX۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۴۳T۰.۰۱۸۲۶۵ دلار۶۶۷ تومان۰.۸۶%۲.۶۸%۴.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۸۱۵۰.۶۰ میلیون دلار۴.۰۴ میلیون دلار۸.۲۵ میلیارد T۱۰.۰۰ میلیارد T۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۴۴RBN۰.۲۵۹۷۰۲ دلار۹,۴۷۹ تومان۰.۱۵%۱۰.۴۶%۴۲.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۳۹۱۴۹.۶۵ میلیون دلار۳.۴۸ میلیون دلار۵۷۶.۲۴ میلیون RBN۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RBN۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴۵ASTR۰.۰۳۹۴۰۲ دلار۱,۴۳۸ تومان۰.۱۷%۰.۰۳%۰.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۳۳۱۴۹.۶۰ میلیون دلار۲.۹۲ میلیون دلار۳.۸۰ میلیارد ASTRبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۴۶WOO۰.۱۲۴۳۷۴ دلار۴,۵۴۰ تومان۰.۱۳%۲.۰۶%۹.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۳۷۱۴۸.۶۰ میلیون دلار۱۵.۱۲ میلیون دلار۱.۱۹ میلیارد WOO۳.۰۰ میلیارد WOO۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۴۷AUDIO۰.۱۵۷۸۲۷ دلار۵,۷۶۱ تومان۰.۴۲%۳.۰۲%۲.۰۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۳۵۱۴۶.۷۴ میلیون دلار۵.۷۹ میلیون دلار۹۲۹.۷۴ میلیون AUDIOبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۸AMP۰.۰۰۳۴۶۱ دلار۱۲۶ تومان۰.۱۲%۰.۵۳%۱.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۱۱۴۶.۱۴ میلیون دلار۱.۷۶ میلیون دلار۴۲.۲۳ میلیارد AMP۹۹.۴۴ میلیارد AMP۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۴۹BORA۰.۱۵۶۵۲۷ دلار۵,۷۱۳ تومان۰.۱۱%۵.۳۷%۶.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۲۸۱۴۵.۱۸ میلیون دلار۳.۰۶ میلیون دلار۹۲۷.۵۰ میلیون BORAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۰STORJ۰.۳۳۵۱۴۹ دلار۱۲,۲۳۳ تومان۰.۳۸%۲.۰۶%۲.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۹۸۶۱۳۸.۴۰ میلیون دلار۹.۵۶ میلیون دلار۴۱۲.۹۴ میلیون STORJبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۵۱SC۰.۰۰۲۵۸۷ دلار۹۴ تومان۰.۰۶%۰.۶۷%۰.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۵۱۳۶.۰۵ میلیون دلار۱.۷۶ میلیون دلار۵۲.۵۹ میلیارد SCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۵۲WAXP۰.۰۵۸۰۵۴ دلار۲,۱۱۹ تومان۰.۱۸%۰.۸۶%۰.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۴۱۳۳.۳۳ میلیون دلار۳.۱۶ میلیون دلار۲.۳۰ میلیارد WAXPبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۳PEOPLE۰.۰۲۶۱۲۳ دلار۹۵۳ تومان۰.۹۷%۴.۹۱%۹.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۵۱۳۲.۱۹ میلیون دلار۴۵.۰۳ میلیون دلار۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۰.۳۴" برابر "۰.۰۰%
۱۵۴ZEN۱۰.۰۸ دلار۳۶۸,۰۹۷ تومان۰.۰۴%۲.۶۷%۳.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۵۹۷۶۰۱۳۲.۰۵ میلیون دلار۶.۰۴ میلیون دلار۱۳.۰۹ میلیون ZEN۲۱.۰۰ میلیون ZEN۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۵NFT۰.۰۰۰۰۰۰۴۷۳۰۳۹۳۵ دلار۰ تومان۰.۱۶%۰.۳۰%۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۱.۰۷ میلیون دلار۲۵.۰۵ میلیون دلار۲۷۷.۰۸ تریلیون NFT۹۹۹.۹۹ تریلیون NFT۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۱۵۶SCRT۰.۷۹۸۴۹۵ دلار۲۹,۱۴۵ تومان۰.۰۵%۰.۴۷%۹.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۷۳۲۱۳۰.۳۹ میلیون دلار۵.۹۶ میلیون دلار۱۶۳.۳۰ میلیون SCRTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۵۷INJ۱.۷۹ دلار۶۵,۱۵۹ تومان۲.۳۷%۱۲.۲۴%۶.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۵۷۹۱۳۰.۳۳ میلیون دلار۳۶.۷۶ میلیون دلار۷۳.۰۱ میلیون INJ۱۰۰.۰۰ میلیون INJ۰.۲۸" برابر "۰.۰۰%
۱۵۸SXP۰.۲۴۴۶۰۵ دلار۸,۹۲۸ تومان۰.۰۸%۰.۰۰%۶.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۴۹۱۲۳.۷۱ میلیون دلار۹.۶۳ میلیون دلار۵۰۵.۷۴ میلیون SXPبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۵۹RNDR۰.۴۸۲۸۱۲ دلار۱۷,۶۲۳ تومان۰.۰۲%۰.۹۳%۸.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۸۶۱۱۲۲.۵۴ میلیون دلار۱۳.۰۰ میلیون دلار۲۵۳.۸۰ میلیون RNDR۵۳۶.۸۷ میلیون RNDR۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۰CEL۰.۵۱۲۶۲۶ دلار۱۸,۷۱۱ تومان۰.۷۴%۱.۱۱%۷.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۰۳۸۱۲۲.۴۵ میلیون دلار۱.۵۳ میلیون دلار۲۳۸.۸۶ میلیون CEL۶۹۵.۶۶ میلیون CEL۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۱EWT۴.۰۶ دلار۱۴۸,۱۲۹ تومان۰.۰۰%۱.۲۱%۲.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۴۰۴۹۱۲۲.۰۰ میلیون دلار۱.۵۰ میلیون دلار۳۰.۰۶ میلیون EWT۱۰۰.۰۰ میلیون EWT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۲VGX۰.۴۳۳۸۳۳ دلار۱۵,۸۳۵ تومان۰.۷۷%۵.۰۲%۲۰.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۵۷۱۱۲۰.۸۱ میلیون دلار۱۲.۲۴ میلیون دلار۲۷۸.۴۸ میلیون VGX۲۷۹.۳۹ میلیون VGX۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۱۶۳DGB۰.۰۰۷۵۶۱ دلار۲۷۶ تومان۰.۰۶%۱.۱۴%۸.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۵۱۱۹.۷۳ میلیون دلار۲.۱۰ میلیون دلار۱۵.۸۴ میلیارد DGB۲۱.۰۰ میلیارد DGB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۶۴BONE۰.۷۶۴۹۴۳ دلار۲۷,۹۲۰ تومان۰.۰۹%۴.۹۲%۱۵.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۵۳۳۱۱۹.۶۶ میلیون دلار۴.۷۶ میلیون دلار۱۵۶.۴۲ میلیون BONE۲۳۰.۰۰ میلیون BONE۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۶۵DYDX۱.۷۸ دلار۶۴,۹۷۰ تومان۰.۲۱%۴.۰۶%۴.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۵۴۸۱۱۶.۷۱ میلیون دلار۵۹.۲۰ میلیون دلار۶۵.۵۷ میلیون DYDX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DYDX۰.۵۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۶UMA۱.۶۸ دلار۶۱,۳۰۷ تومان۰.۳۳%۰.۰۳%۴.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۹۵۳۱۱۵.۸۱ میلیون دلار۳.۵۶ میلیون دلار۶۸.۹۵ میلیون UMA۱۰۱.۱۷ میلیون UMA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۶۷BTRST۰.۸۹۲۳۲۳ دلار۳۲,۵۷۰ تومان۰.۶۰%۲.۸۳%۱۰.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۲۸۸۱۱۳.۷۶ میلیون دلار۹۰۱.۴۶ هزار دلار۱۲۷.۴۹ میلیون BTRST۲۵۰.۰۰ میلیون BTRST۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۸SKL۰.۰۲۷۷۵۴ دلار۱,۰۱۳ تومان۰.۳۴%۱.۵۰%۷.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۴۱۱۱.۴۰ میلیون دلار۳.۹۲ میلیون دلار۴.۰۱ میلیارد SKL۷.۰۰ میلیارد SKL۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۶۹REN۰.۱۱۱۱۲۷ دلار۴,۰۵۶ تومان۱.۳۴%۷.۶۳%۴۶.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۵۹۱۱۱.۰۲ میلیون دلار۲۸.۸۵ میلیون دلار۹۹۹.۰۴ میلیون REN۱,۰۰۰.۰۰ میلیون REN۰.۲۶" برابر "۰.۰۰%
۱۷۰SLP۰.۰۰۲۵۵۳ دلار۹۳ تومان۰.۰۴%۱.۵۱%۲.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۵۱۰۸.۹۲ میلیون دلار۸.۵۸ میلیون دلار۴۲.۶۷ میلیارد SLPبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۷۱KNC۰.۶۴۷۶۸ دلار۲۳,۶۴۰ تومان۰.۲۶%۲.۶۸%۱۱.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۸۳۸۱۰۶.۸۰ میلیون دلار۱۴.۶۶ میلیون دلار۱۶۴.۸۹ میلیون KNC۲۲۶.۰۰ میلیون KNC۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۲SSV۱۰.۵۹ دلار۳۸۶,۵۹۱ تومان۰.۹۰%۳.۷۰%۳.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۰۶۲۷۶۳۱۰۵.۹۲ میلیون دلار۲.۷۱ میلیون دلار۱۰.۰۰ میلیون SSVبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۷۳LSK۰.۸۱۶۸۶۶ دلار۲۹,۸۱۶ تومان۰.۱۱%۲.۲۵%۳.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۸۴۱۱۰۵.۲۹ میلیون دلار۱.۴۹ میلیون دلار۱۲۸.۹۰ میلیون LSKبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۷۴XNO۰.۷۸۵۰۹۶ دلار۲۸,۶۵۶ تومان۲.۲۷%۲.۴۸%۳۲.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۵۲۱۰۴.۶۱ میلیون دلار۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۳.۲۵ میلیون XNO۱۳۳.۲۵ میلیون XNO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۵MOB۱.۴۱ دلار۵۱,۳۶۸ تومان۰.۹۱%۳.۶۲%۱۴۵.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۸۳۴۰۱۰۴.۴۵ میلیون دلار۱۸.۵۲ میلیون دلار۷۴.۲۲ میلیون MOBبی نهایت۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۱۷۶CVC۰.۱۰۳۱۱۶ دلار۳,۷۶۴ تومان۰.۳۷%۱.۳۶%۳.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۱۱۱۰۳.۱۲ میلیون دلار۶.۹۶ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CVCبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷PUNDIX۰.۳۹۱۱۶۹ دلار۱۴,۲۷۸ تومان۱.۳۹%۲.۵۲%۴.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۱۸۱۰۱.۱۱ میلیون دلار۳.۴۶ میلیون دلار۲۵۸.۴۹ میلیون PUNDIX۲۵۸.۵۳ میلیون PUNDIX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۷۸PLA۰.۲۰۴۵۵۹ دلار۷,۴۶۶ تومان۱.۰۴%۲.۲۶%۱.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۱۲۹۹.۸۷ میلیون دلار۳.۷۱ میلیون دلار۴۸۸.۲۳ میلیون PLA۷۰۰.۰۰ میلیون PLA۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۷۹SYN۰.۶۹۵۲۷۸ دلار۲۵,۳۷۸ تومان۰.۴۴%۱۰.۳۰%۱۲.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۱۲۰۹۷.۱۸ میلیون دلار۱.۶۹ میلیون دلار۱۳۹.۷۷ میلیون SYN۲۵۰.۰۰ میلیون SYN۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۰TRIBE۰.۲۱۲۰۴۶ دلار۷,۷۴۰ تومان۰.۲۰%۵.۱۰%۷.۱۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۵۷۹۶.۱۵ میلیون دلار۲.۵۰ میلیون دلار۴۵۳.۴۵ میلیون TRIBE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TRIBE۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۸۱MED۰.۰۱۴۸۳۵ دلار۵۴۱ تومان۰.۱۳%۰.۸۶%۱.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۸۹۲.۳۱ میلیون دلار۷۷۰.۱۵ هزار دلار۶.۲۲ میلیارد MEDبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۸۲REQ۰.۰۹۰۸۸۱ دلار۳,۳۱۷ تومان۰.۰۹%۱.۲۰%۴.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۳۹۹۰.۸۷ میلیون دلار۱.۶۰ میلیون دلار۹۹۹.۸۳ میلیون REQ۹۹۹.۸۸ میلیون REQ۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۳MDX۰.۰۹۵۶۶۱ دلار۳,۴۹۲ تومان۱.۹۰%۶.۸۶%۱۰.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۶۷۸۹.۴۰ میلیون دلار۱۹.۶۶ میلیون دلار۹۳۴.۵۱ میلیون MDXبی نهایت۰.۲۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸۴API3۱.۵۶ دلار۵۷,۰۷۶ تومان۰.۰۸%۰.۳۱%۱۰.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۲۶۶۸۸.۴۲ میلیون دلار۷.۶۲ میلیون دلار۵۶.۵۵ میلیون API3بی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۸۵WIN۰.۰۰۰۰۹۱ دلار۳ تومان۰.۱۰%۱.۴۴%۲.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۸۷.۷۲ میلیون دلار۲۵.۵۱ میلیون دلار۹۶۱.۷۴ میلیارد WIN۹۹۹.۰۰ میلیارد WIN۰.۲۹" برابر "۰.۰۰%
۱۸۶RLC۱.۰۷ دلار۳۹,۲۲۸ تومان۰.۲۷%۰.۱۱%۴.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۳۶۹۸۷.۰۵ میلیون دلار۶.۷۰ میلیون دلار۸۱.۰۰ میلیون RLC۸۷.۰۰ میلیون RLC۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۱۸۷OCEAN۰.۱۴۱۴۵۵ دلار۵,۱۶۳ تومان۰.۸۳%۰.۸۷%۱۱.۸۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۳۸۸۶.۷۳ میلیون دلار۷.۸۶ میلیون دلار۶۱۳.۱۰ میلیون OCEAN۱.۴۱ میلیارد OCEAN۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۸۸PYR۳.۱۷ دلار۱۱۵,۵۸۸ تومان۰.۳۳%۴.۶۳%۱۲.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۷۶۶۸۶.۰۸ میلیون دلار۱۹.۸۳ میلیون دلار۲۷.۱۸ میلیون PYR۵۰.۰۰ میلیون PYR۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۱۸۹CELR۰.۰۱۲۰۸۶ دلار۴۴۱ تومان۰.۳۱%۱.۴۸%۴.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۲۸۵.۶۳ میلیون دلار۵.۱۴ میلیون دلار۷.۰۹ میلیارد CELR۱۰.۰۰ میلیارد CELR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۹۰ONG۰.۲۶۱۰۹۶ دلار۹,۵۳۰ تومان۰.۹۳%۲.۳۶%۴.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۴۷۸۴.۹۷ میلیون دلار۵.۰۶ میلیون دلار۳۲۵.۴۵ میلیون ONG۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ONG۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۹۱DAO۰.۹۰۸۴۰۸ دلار۳۳,۱۵۷ تومان۰.۷۲%۸.۹۰%۹.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۳۸۳۸۳.۶۴ میلیون دلار۳.۰۲ میلیون دلار۹۲.۰۷ میلیون DAO۳۱۲.۰۰ میلیون DAO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۹۲MX۰.۸۳۳۶۸۱ دلار۳۰,۴۲۹ تومان۰.۰۳%۰.۱۲%۷.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۹۴۰۸۳.۳۷ میلیون دلار۱.۸۳ میلیون دلار۱۰۰.۰۰ میلیون MXبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۳CKB۰.۰۰۲۴۷۳ دلار۹۰ تومان۰.۲۵%۰.۲۳%۲.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۵۸۲.۴۵ میلیون دلار۲.۵۴ میلیون دلار۳۳.۳۴ میلیارد CKBبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۹۴METIS۱۸.۶۵ دلار۶۸۰,۸۰۸ تومان۰.۷۴%۳.۰۳%۳.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۱۱۰۵۲۸۸۲.۱۵ میلیون دلار۱.۸۷ میلیون دلار۴.۴۰ میلیون METIS۱۰.۰۰ میلیون METIS۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۵COTI۰.۰۷۳۴۴۱ دلار۲,۶۸۱ تومان۰.۰۵%۱.۳۴%۱.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۳۵۸۱.۴۲ میلیون دلار۵.۲۸ میلیون دلار۱.۱۱ میلیارد COTI۲.۰۰ میلیارد COTI۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۹۶XPRT۰.۶۰۱۷۷ دلار۲۱,۹۶۵ تومان۰.۱۲%۲.۰۳%۰.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۵۶۶۸۰.۷۴ میلیون دلار۳۴۲.۴۷ هزار دلار۱۳۴.۱۷ میلیون XPRTبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۹۷ANT۱.۹۱ دلار۶۹,۵۶۷ تومان۰.۲۰%۰.۶۲%۰.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۲۹۴۷۹.۹۷ میلیون دلار۷.۴۰ میلیون دلار۴۱.۹۶ میلیون ANTبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۱۹۸SYS۰.۱۱۸۷۰۶ دلار۴,۳۳۳ تومان۰.۰۸%۰.۳۲%۳.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۰۳۷۹.۶۸ میلیون دلار۱.۹۲ میلیون دلار۶۷۱.۲۷ میلیون SYS۸۸۸.۰۰ میلیون SYS۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۹۹SNT۰.۰۲۲۷۵۲ دلار۸۳۰ تومان۰.۱۹%۱.۸۰%۱.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۵۷۸.۹۶ میلیون دلار۱.۹۶ میلیون دلار۳.۴۷ میلیارد SNTبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۲۰۰MBOX۰.۴۶۷۶۸۷ دلار۱۷,۰۷۱ تومان۰.۴۴%۰.۳۵%۲.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۷۷۱۷۷.۷۸ میلیون دلار۵.۰۹ میلیون دلار۱۶۶.۳۰ میلیون MBOX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MBOX۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%