دسته بندی ارز های دیجیتال

دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای دیجیتال
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC۱۶,۸۷۵.۵۳ دلار۶۱۵,۹۵۶,۸۶۳ تومان۰.۰۹%۲.۲۸%۲.۳۰%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۴.۳۵ میلیارد دلار۲۵.۵۷ میلیارد دلار۱۹.۲۲ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲ETH۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۰.۰۴%۴.۹۷%۹.۲۴%Ƀ ۰.۰۷۵۱۵۷۶۹۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۸.۵۹ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳USDT۰.۹۹۹۷۲۷ دلار۳۶,۴۹۰ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۴۶۵.۳۴ میلیارد دلار۳۳.۳۸ میلیارد دلار۶۵.۳۶ میلیارد USDTبی نهایت۰.۵۱" برابر "۰.۰۰%
۴BNB۲۹۸.۰۲ دلار۱۰,۸۷۷,۵۸۴ تومان۰.۱۴%۱.۶۳%۹.۲۱%Ƀ ۰.۰۱۷۶۵۹۶۵۴۷.۶۷ میلیارد دلار۹۹۳.۷۴ میلیون دلار۱۵۹.۹۷ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۵USDC۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۱ تومان۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۶۴۳.۲۸ میلیارد دلار۲.۸۳ میلیارد دلار۴۳.۲۷ میلیارد USDCبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۶BUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۳ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۲۶۲۲.۱۷ میلیارد دلار۷.۰۱ میلیارد دلار۲۲.۱۷ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۳۲" برابر "۰.۰۰%
۷XRP۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۰.۰۰%۲.۳۰%۶.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۸۱۲۰.۲۱ میلیارد دلار۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۵۰.۲۹ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۸DOGE۰.۱۰۶۱۵۴ دلار۳,۸۷۵ تومان۰.۴۶%۱.۳۹%۳۰.۴۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۲۹۱۴.۰۸ میلیارد دلار۱.۳۹ میلیارد دلار۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGEبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۹ADA۰.۳۱۳۸۵۳ دلار۱۱,۴۵۶ تومان۰.۰۸%۰.۷۳%۱.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۶۰۱۰.۸۱ میلیارد دلار۲۰۸.۹۱ میلیون دلار۳۴.۴۴ میلیارد ADA۴۵.۰۰ میلیارد ADA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۰MATIC۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۰.۳۲%۲.۶۶%۰.۵۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۱۲۷۷.۵۶ میلیارد دلار۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱DOT۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۰.۱۳%۲.۱۸%۰.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۹۱۹۶.۱۴ میلیارد دلار۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۱.۱۴ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳LTC۷۸.۴۱ دلار۲,۸۶۱,۹۵۵ تومان۰.۲۲%۲.۰۴%۲.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۴۶۴۶۳۶۵.۶۲ میلیارد دلار۷۳۷.۸۵ میلیون دلار۷۱.۷۲ میلیون LTC۸۴.۰۰ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۰۹ دلار۰ تومان۰.۰۷%۰.۲۹%۲.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵.۰۹ میلیارد دلار۱۴۷.۳۲ میلیون دلار۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۶SOL۱۳.۵۴ دلار۴۹۴,۳۵۱ تومان۰.۳۱%۲.۲۳%۵.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۸۰۲۵۷۴.۹۲ میلیارد دلار۲۷۷.۹۴ میلیون دلار۳۶۳.۲۳ میلیون SOLبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۷UNI۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۰.۳۳%۵.۲۱%۴.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۳۳۹۶۱۴.۳۷ میلیارد دلار۸۸.۴۷ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۸AVAX۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۰.۱۲%۲.۰۶%۰.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۷۵۷۸۰۳.۹۷ میلیارد دلار۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۹LINK۷.۴۵ دلار۲۷۱,۹۳۴ تومان۰.۰۰%۰.۴۶%۱۴.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۴۴۱۴۸۳.۷۸ میلیارد دلار۳۶۷.۹۱ میلیون دلار۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۲۲ATOM۱۰.۳۸ دلار۳۷۸,۹۳۲ تومان۰.۳۶%۲.۳۳%۵.۳۶%Ƀ ۰.۰۰۰۶۱۵۱۹۲.۹۷ میلیارد دلار۱۱۵.۷۵ میلیون دلار۲۸۶.۳۷ میلیون ATOMبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۳ETC۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۰.۰۸%۱.۲۷%۵.۶۱%Ƀ ۰.۰۰۱۱۸۶۸۹۲.۷۷ میلیارد دلار۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۴XMR۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۰.۳۰%۱.۰۶%۳.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۸۳۰۳۴۶۲.۵۵ میلیارد دلار۸۲.۰۱ میلیون دلار۱۸.۲۱ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۵XLM۰.۰۸۹۶۷ دلار۳,۲۷۳ تومان۰.۲۰%۱.۰۴%۱.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۳۱۲.۳۰ میلیارد دلار۵۰.۰۲ میلیون دلار۲۵.۷۰ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۲۶BCH۱۱۲.۶۱ دلار۴,۱۱۰,۱۲۹ تومان۰.۲۲%۰.۱۱%۳.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۶۶۷۲۷۶۲.۱۷ میلیارد دلار۱۸۲.۱۳ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BCH۲۱.۰۰ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۸ALGO۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۰.۱۵%۱.۷۲%۰.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۵۱۱.۷۴ میلیارد دلار۵۳.۱۸ میلیون دلار۷.۱۲ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۰APE۴.۲۷ دلار۱۵۵,۹۰۳ تومان۰.۲۴%۴.۳۴%۲۸.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۳۱۱۱.۵۴ میلیارد دلار۲۱۷.۷۸ میلیون دلار۳۶۱.۲۵ میلیون APE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۳۱FIL۴.۴۰ دلار۱۶۰,۵۵۱ تومان۰.۱۴%۰.۲۶%۰.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۲۶۰۶۵۱.۴۴ میلیارد دلار۹۹.۲۱ میلیون دلار۳۲۷.۷۶ میلیون FILبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۳NEAR۱.۶۷ دلار۶۱,۱۰۸ تومان۰.۲۱%۳.۱۵%۲.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۹۲۱۱.۳۹ میلیارد دلار۸۳.۱۵ میلیون دلار۸۳۲.۱۵ میلیون NEAR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳۴VET۰.۰۱۸۹۴۲ دلار۶۹۱ تومان۰.۲۴%۱.۸۸%۲.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۲۱.۳۷ میلیارد دلار۳۲.۱۸ میلیون دلار۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VET۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۶FLOW۱.۱۲ دلار۴۰,۸۸۶ تومان۰.۱۱%۰.۵۴%۲.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۶۳۸۱.۱۶ میلیارد دلار۲۸.۷۴ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۷HBAR۰.۰۵۰۰۶۲ دلار۱,۸۲۷ تومان۰.۰۵%۱.۲۶%۵.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۷۱.۱۵ میلیارد دلار۱۱.۱۶ میلیون دلار۲۲.۹۷ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۳۸ICP۴.۰۳ دلار۱۴۷,۱۳۰ تومان۰.۲۲%۱.۹۸%۵.۹۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۸۸۶۱.۱۱ میلیارد دلار۲۲.۷۴ میلیون دلار۲۷۴.۳۲ میلیون ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۰EGLD۴۳.۱۴ دلار۱,۵۷۴,۶۹۰ تومان۰.۱۰%۰.۳۳%۲.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۲۵۵۶۴۹۱.۰۳ میلیارد دلار۱۷.۴۳ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLD۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۲EOS۰.۹۳۶۸۷۵ دلار۳۴,۱۹۶ تومان۰.۰۷%۱.۸۳%۳.۴۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۵۵۲۱.۰۱ میلیارد دلار۸۴.۳۰ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد EOSبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۳LUNC۰.۰۰۰۱۶۲ دلار۶ تومان۰.۰۷%۰.۲۳%۲.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۹۶۹.۸۲ میلیون دلار۷۳.۳۳ میلیون دلار۵.۹۹ تریلیون LUNCبی نهایت۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۵THETA۰.۹۳۹۸۹۶ دلار۳۴,۳۰۶ تومان۰.۲۷%۱.۴۰%۸.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۵۷۰۹۳۹.۹۰ میلیون دلار۲۴.۱۶ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۴۶XTZ۱.۰۱ دلار۳۶,۷۳۲ تومان۰.۱۸%۱.۶۶%۱.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۶۳۹۲۳.۹۰ میلیون دلار۱۶.۶۸ میلیون دلار۹۱۸.۰۷ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۴۷AAVE۶۳.۵۱ دلار۲,۳۱۸,۱۲۳ تومان۰.۲۲%۲.۷۱%۱۰.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۳۷۶۳۴۵۸۹۵.۰۶ میلیون دلار۶۶.۱۲ میلیون دلار۱۴.۰۹ میلیون AAVE۱۶.۰۰ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۴۹SAND۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۰.۱۱%۱.۵۱%۲.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۴۱۷۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۸۹.۵۲ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۵۲TUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۳۶ تومان۰.۰۶%۰.۰۶%۰.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۹۳۲۸۰۷.۵۷ میلیون دلار۲۷.۹۳ میلیون دلار۸۰۶.۷۸ میلیون TUSDبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۳MANA۰.۴۰۳۲۷ دلار۱۴,۷۱۹ تومان۰.۱۱%۱.۸۷%۴.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۹۰۷۴۸.۱۰ میلیون دلار۴۸.۱۱ میلیون دلار۱.۸۶ میلیارد MANAبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۵AXS۶.۸۴ دلار۲۴۹,۶۰۹ تومان۰.۱۶%۱.۴۵%۰.۴۴%Ƀ ۰.۰۰۰۴۰۵۲۴۶۸۵.۰۲ میلیون دلار۴۵.۸۱ میلیون دلار۱۰۰.۱۷ میلیون AXS۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۸ZEC۴۱.۱۳ دلار۱,۵۰۱,۱۹۷ تومان۰.۲۳%۱.۰۶%۴.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۲۴۳۷۱۸۶۵۰.۳۰ میلیون دلار۳۴.۷۴ میلیون دلار۱۵.۸۱ میلیون ZEC۲۱.۰۰ میلیون ZEC۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۵۹MKR۶۵۷.۷۵ دلار۲۴,۰۰۷,۸۹۹ تومان۰.۱۶%۰.۰۷%۰.۱۴%Ƀ ۰.۰۳۸۹۷۶۵۹۶۴۳.۰۴ میلیون دلار۱۹.۵۶ میلیون دلار۹۷۷.۶۳ هزار MKR۱.۰۱ میلیون MKR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE۳.۹۵ دلار۱۴۴,۰۳۸ تومان۰.۲۲%۰.۹۶%۳.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۳۸۵۶۲۰.۰۸ میلیون دلار۲۵.۵۸ میلیون دلار۱۵۷.۱۳ میلیون CAKE۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۶۶MIOTA۰.۲۱۴۴۵۵ دلار۷,۸۲۸ تومان۰.۱۶%۱.۴۳%۱.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۷۱۵۹۶.۰۸ میلیون دلار۸.۴۵ میلیون دلار۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۶۹KLAY۰.۱۸۶۶۳۹ دلار۶,۸۱۲ تومان۰.۴۴%۵.۳۷%۱۱.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۰۶۵۶۴.۳۲ میلیون دلار۲۸.۰۸ میلیون دلار۳.۰۲ میلیارد KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۷۳GRT۰.۰۶۳۸۰۷ دلار۲,۳۲۹ تومان۰.۰۶%۱.۵۸%۱۲.۳۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۷۸۴۴۰.۲۷ میلیون دلار۱۶.۴۹ میلیون دلار۶.۹۰ میلیارد GRT۱۰.۰۶ میلیارد GRT۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۶RUNE۱.۲۶ دلار۴۶,۰۳۶ تومان۰.۲۳%۴.۱۱%۹.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۴۷۴۴۱۷.۰۸ میلیون دلار۲۴.۶۰ میلیون دلار۳۳۰.۶۹ میلیون RUNE۵۰۰.۰۰ میلیون RUNE۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۸۶HNT۲.۴۹ دلار۹۰,۸۰۰ تومان۰.۷۷%۰.۶۹%۲.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۷۴۱۳۳۲.۹۷ میلیون دلار۲.۷۹ میلیون دلار۱۳۳.۸۵ میلیون HNT۲۲۳.۰۰ میلیون HNT۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۲۱USTC۰.۰۲۱۳۲۱ دلار۷۷۸ تومان۰.۰۸%۲.۴۵%۲.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۶۲۰۹.۰۷ میلیون دلار۱۴.۶۷ میلیون دلار۹.۸۱ میلیارد USTCبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%