دسته بندی ارزهای فن توکن

دسته بندی ارزهای Fan token

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای فن توکن
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۵۳CHZ۰.۱۳۸۶۵۳ دلار۶,۱۵۵ تومان۰.۰۴%۰.۹۷%۰.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۹۱۹۲۳.۶۵ میلیون دلار۶۹.۴۳ میلیون دلار۶.۶۶ میلیارد CHZ۸.۸۹ میلیارد CHZ۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۴۹۴LAZIO۳.۶۲ دلار۱۶۰,۶۲۴ تومان۰.۲۶%۱.۹۷%۱.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۵۴۱۲۳۱.۱۲ میلیون دلار۱۱.۷۳ میلیون دلار۸.۶۰ میلیون LAZIO۴۰.۰۰ میلیون LAZIO۰.۳۸" برابر "۰.۰۰%
۵۰۰ALPINE۲.۷۰ دلار۱۱۹,۸۲۲ تومان۰.۱۰%۱.۶۴%۹.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۴۹۷۳۰.۶۶ میلیون دلار۱۱.۴۵ میلیون دلار۱۱.۳۶ میلیون ALPINE۴۰.۰۰ میلیون ALPINE۰.۳۷" برابر "۰.۰۰%
۵۳۸SANTOS۵.۹۵ دلار۲۶۴,۰۱۷ تومان۱.۰۰%۳.۱۴%۳.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۳۳۳۲۷.۰۶ میلیون دلار۳۴.۰۵ میلیون دلار۴.۵۵ میلیون SANTOS۳۰.۰۰ میلیون SANTOS۱.۲۶" برابر "۰.۰۰%
۵۴۱BAR۴.۱۹ دلار۱۸۶,۲۱۷ تومان۰.۴۶%۰.۵۸%۴.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۱۷۸۶۸۲۶.۸۶ میلیون دلار۳.۳۱ میلیون دلار۶.۴۰ میلیون BAR۴۰.۰۰ میلیون BAR۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۵۶۱PSG۶.۵۹ دلار۲۹۲,۶۶۲ تومان۰.۱۰%۰.۸۶%۱.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۰۸۲۲۵.۳۲ میلیون دلار۳.۲۲ میلیون دلار۳.۸۴ میلیون PSG۲۰.۰۰ میلیون PSG۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۵۶۹CITY۴.۶۱ دلار۲۰۴,۸۶۸ تومان۰.۱۷%۰.۳۲%۲.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۶۵۸۲۴.۵۶ میلیون دلار۳.۰۸ میلیون دلار۵.۳۲ میلیون CITY۲۰.۰۰ میلیون CITY۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۵۷۳PORTO۳.۱۰ دلار۱۳۷,۷۷۰ تومان۰.۳۳%۱.۳۵%۰.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۳۲۲۰۲۴.۲۱ میلیون دلار۱۱.۰۱ میلیون دلار۷.۸۰ میلیون PORTO۴۰.۰۰ میلیون PORTO۰.۴۵" برابر "۰.۰۰%
۷۲۸ACM۲.۸۵ دلار۱۲۶,۳۶۸ تومان۰.۰۹%۰.۴۵%۲.۸۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۱۲۵۱۱.۸۱ میلیون دلار۲.۲۱ میلیون دلار۴.۱۵ میلیون ACMبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۷۴۷OG۲.۹۸ دلار۱۳۲,۱۲۷ تومان۰.۰۹%۱.۵۸%۱.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۶۷۸۱۱.۱۸ میلیون دلار۲.۵۲ میلیون دلار۳.۷۶ میلیون OGبی نهایت۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۷۵۴ATM۳.۳۴ دلار۱۴۸,۴۹۷ تومان۰.۴۲%۰.۱۹%۶.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۲۴۹۱۰.۹۹ میلیون دلار۳.۷۵ میلیون دلار۳.۲۸ میلیون ATMبی نهایت۰.۳۴" برابر "۰.۰۰%
۷۶۷JUV۳.۰۵ دلار۱۳۵,۴۱۸ تومان۰.۰۹%۰.۷۶%۲.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۹۹۴۱۰.۴۰ میلیون دلار۱.۱۹ میلیون دلار۳.۴۱ میلیون JUV۲۰.۰۰ میلیون JUV۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۸۶۲ASR۲.۹۴ دلار۱۳۰,۵۹۱ تومان۰.۵۱%۱.۵۶%۰.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۵۳۱۶.۷۰ میلیون دلار۱.۸۴ میلیون دلار۲.۲۸ میلیون ASRبی نهایت۰.۲۷" برابر "۰.۰۰%
۰/۵ (۰ نظر)