دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای Defi

دسته بندی ارزهای دیفای
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
20UNI5.92 دلار325,172 تومان0.79%0.80%7.79%Ƀ 0.000210203.42 میلیارد دلار76.92 میلیون دلار577.49 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "0.00%
32LDO2.26 دلار124,061 تومان2.02%7.48%5.63%Ƀ 0.000080201.95 میلیارد دلار123.11 میلیون دلار861.74 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "0.00%
52AAVE70.83 دلار3,887,302 تومان1.52%2.87%11.34%Ƀ 0.00251291998.15 میلیون دلار56.95 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "0.00%
64KLAY0.229836 دلار12,615 تومان0.42%2.15%0.46%Ƀ 0.00000815708.22 میلیون دلار33.61 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.05" برابر "0.00%
65CRV0.923629 دلار50,694 تومان1.28%2.51%6.02%Ƀ 0.00003277693.36 میلیون دلار39.80 میلیون دلار750.69 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.06" برابر "0.00%
68CAKE3.66 دلار200,737 تومان0.66%0.62%3.57%Ƀ 0.00012976667.26 میلیون دلار49.74 میلیون دلار182.44 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.07" برابر "0.00%
69MKR672.74 دلار36,924,263 تومان1.36%2.51%2.08%Ƀ 0.02386930657.70 میلیون دلار49.72 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.08" برابر "0.00%
75FXS8.48 دلار465,190 تومان1.30%4.64%3.44%Ƀ 0.00030072602.70 میلیون دلار33.68 میلیون دلار71.11 میلیون FXSبی نهایت0.06" برابر "0.00%
861INCH0.572467 دلار31,420 تومان1.54%11.51%8.29%Ƀ 0.00002031477.90 میلیون دلار218.05 میلیون دلار834.80 میلیون 1INCHبی نهایت0.46" برابر "0.00%
88LRC0.348796 دلار19,144 تومان2.08%5.09%5.17%Ƀ 0.00001238463.95 میلیون دلار44.75 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.10" برابر "0.00%
89RUNE1.39 دلار76,483 تومان1.01%0.54%3.76%Ƀ 0.00004944455.75 میلیون دلار34.01 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.07" برابر "0.00%
94KAVA0.877407 دلار48,157 تومان2.02%0.85%1.62%Ƀ 0.00003113404.33 میلیون دلار26.15 میلیون دلار460.82 میلیون KAVAبی نهایت0.06" برابر "0.00%
96CVX5.31 دلار291,263 تومان1.02%2.20%3.54%Ƀ 0.00018828403.12 میلیون دلار8.00 میلیون دلار75.96 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "0.00%
100DYDX2.41 دلار132,221 تومان1.34%4.47%6.83%Ƀ 0.00008547376.42 میلیون دلار120.33 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "0.00%
106WOO0.204 دلار11,197 تومان2.13%1.73%1.39%Ƀ 0.00000724342.07 میلیون دلار26.30 میلیون دلار1.68 میلیارد WOOبی نهایت0.08" برابر "0.00%
107BAL6.78 دلار372,099 تومان0.93%4.37%3.25%Ƀ 0.00024054329.72 میلیون دلار9.17 میلیون دلار48.63 میلیون BAL96.15 میلیون BAL0.03" برابر "0.00%
109CELO0.651183 دلار35,741 تومان1.46%7.11%2.71%Ƀ 0.00002310320.08 میلیون دلار129.22 میلیون دلار491.53 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.40" برابر "0.00%
117COMP41.89 دلار2,299,433 تومان1.36%3.50%5.68%Ƀ 0.00148644304.46 میلیون دلار24.42 میلیون دلار7.27 میلیون COMP10.00 میلیون COMP0.08" برابر "0.00%
124YFI8,681.74 دلار476,506,202 تومان1.30%1.83%1.43%Ƀ 0.30803246284.66 میلیون دلار39.18 میلیون دلار32.79 هزار YFI36.67 هزار YFI0.14" برابر "0.00%
138SUSHI1.05 دلار57,870 تومان0.97%2.08%4.45%Ƀ 0.00003741234.34 میلیون دلار39.38 میلیون دلار222.26 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHI0.17" برابر "0.00%
140JST0.026057 دلار1,430 تومان0.87%0.35%0.47%Ƀ 0.00000092231.96 میلیون دلار29.18 میلیون دلار8.90 میلیارد JST9.90 میلیارد JST0.13" برابر "0.00%
158ZRX0.230049 دلار12,626 تومان1.25%2.45%2.99%Ƀ 0.00000816194.97 میلیون دلار18.98 میلیون دلار847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRX0.10" برابر "0.00%
160JOE0.575437 دلار31,583 تومان0.77%1.14%48.42%Ƀ 0.00002042193.60 میلیون دلار127.39 میلیون دلار336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOE0.66" برابر "0.00%
170RSR0.003936 دلار216 تومان1.52%0.40%3.29%Ƀ 0.00000014179.51 میلیون دلار8.48 میلیون دلار45.61 میلیارد RSR100.00 میلیارد RSR0.05" برابر "0.00%
177WAXP0.067138 دلار3,685 تومان0.53%1.35%4.10%Ƀ 0.00000238162.85 میلیون دلار4.71 میلیون دلار2.43 میلیارد WAXPبی نهایت0.03" برابر "0.00%
182AMP0.003617 دلار199 تومان1.64%2.98%8.53%Ƀ 0.00000013152.73 میلیون دلار7.75 میلیون دلار42.23 میلیارد AMP99.44 میلیارد AMP0.05" برابر "0.00%
185UMA2.07 دلار113,533 تومان0.67%1.93%3.17%Ƀ 0.00007339142.62 میلیون دلار11.37 میلیون دلار68.95 میلیون UMA101.17 میلیون UMA0.08" برابر "0.00%
187RIF0.14247 دلار7,820 تومان2.45%5.63%7.33%Ƀ 0.00000505135.83 میلیون دلار9.68 میلیون دلار953.38 میلیون RIFبی نهایت0.07" برابر "0.00%
200TRIBE0.266014 دلار14,600 تومان0.45%0.30%1.58%Ƀ 0.00000944120.62 میلیون دلار611.69 هزار دلار453.45 میلیون TRIBE1,000.00 میلیون TRIBE0.01" برابر "0.00%
239KNC0.707075 دلار38,809 تومان1.48%3.13%3.31%Ƀ 0.00002509116.59 میلیون دلار23.25 میلیون دلار164.89 میلیون KNC252.30 میلیون KNC0.20" برابر "0.00%
254NMR18.26 دلار1,001,979 تومان0.66%2.87%3.75%Ƀ 0.00064772107.50 میلیون دلار4.79 میلیون دلار5.89 میلیون NMR11.00 میلیون NMR0.04" برابر "0.00%
255REN0.107574 دلار5,904 تومان0.41%3.20%4.07%Ƀ 0.00000382107.47 میلیون دلار37.85 میلیون دلار999.04 میلیون REN1,000.00 میلیون REN0.35" برابر "0.00%
272REQ0.096301 دلار5,286 تومان0.78%1.87%4.66%Ƀ 0.0000034296.29 میلیون دلار1.64 میلیون دلار999.83 میلیون REQ999.88 میلیون REQ0.02" برابر "0.00%
287BNT0.55547 دلار30,488 تومان1.24%1.60%4.63%Ƀ 0.0000197189.52 میلیون دلار3.34 میلیون دلار161.16 میلیون BNTبی نهایت0.04" برابر "0.00%
295REP7.96 دلار436,752 تومان0.25%2.10%7.33%Ƀ 0.0002823387.53 میلیون دلار5.85 میلیون دلار11.00 میلیون REPبی نهایت0.07" برابر "0.00%
328MDX0.076698 دلار4,210 تومان0.07%0.59%3.66%Ƀ 0.0000027272.88 میلیون دلار4.44 میلیون دلار950.25 میلیون MDXبی نهایت0.06" برابر "0.00%
336SPELL0.000669 دلار37 تومان1.35%2.50%7.34%Ƀ 0.0000000271.88 میلیون دلار6.50 میلیون دلار107.41 میلیارد SPELL196.01 میلیارد SPELL0.09" برابر "0.00%
342BSW0.182342 دلار10,008 تومان1.30%1.31%3.04%Ƀ 0.0000064768.02 میلیون دلار4.50 میلیون دلار373.02 میلیون BSW700.00 میلیون BSW0.07" برابر "0.00%
349ACA0.097788 دلار5,367 تومان1.12%3.52%8.47%Ƀ 0.0000034764.70 میلیون دلار2.31 میلیون دلار661.63 میلیون ACA1,000.00 میلیون ACA0.04" برابر "0.00%
370REEF0.002606 دلار143 تومان1.36%1.26%5.18%Ƀ 0.0000000958.52 میلیون دلار14.96 میلیون دلار22.46 میلیارد REEFبی نهایت0.26" برابر "0.00%
371SUN0.006271 دلار344 تومان0.35%0.71%5.63%Ƀ 0.0000002258.35 میلیون دلار14.45 میلیون دلار9.30 میلیارد SUNبی نهایت0.25" برابر "0.00%
374C980.267117 دلار14,661 تومان0.59%1.94%17.22%Ƀ 0.0000094857.95 میلیون دلار128.37 میلیون دلار216.94 میلیون C981,000.00 میلیون C982.22" برابر "0.00%
380SRM0.21227 دلار11,651 تومان1.27%3.86%4.01%Ƀ 0.0000075355.88 میلیون دلار56.68 میلیون دلار263.24 میلیون SRM10.16 میلیارد SRM1.01" برابر "0.00%
388PERP0.812438 دلار44,591 تومان2.02%5.12%9.64%Ƀ 0.0000288353.62 میلیون دلار7.99 میلیون دلار66.00 میلیون PERPبی نهایت0.15" برابر "0.00%
389SUPER0.132679 دلار7,282 تومان2.25%6.79%9.90%Ƀ 0.0000047153.58 میلیون دلار22.69 میلیون دلار403.83 میلیون SUPER1,000.00 میلیون SUPER0.42" برابر "0.00%
416GHST1.07 دلار58,993 تومان0.14%0.51%11.92%Ƀ 0.0000381448.47 میلیون دلار2.90 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.06" برابر "0.00%
434RAY0.23094 دلار12,675 تومان0.81%2.37%7.05%Ƀ 0.0000081943.32 میلیون دلار2.79 میلیون دلار187.59 میلیون RAY555.00 میلیون RAY0.06" برابر "0.00%
860BTCST0.667729 دلار36,649 تومان0.97%2.87%0.67%Ƀ 0.000023698.15 میلیون دلار126.90 هزار دلار12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCST0.02" برابر "0.00%
2027A0.004724 دلار259 تومان0.75%0.64%1.70%Ƀ 0.00000017164.08 هزار دلار0.00 دلار34.73 میلیون Aبی نهایت0.00" برابر "0.00%