دسته بندی ارزهای پاوس

دسته بندی ارزهای POS

دسته بندی ارزهای پوس
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
4BNB314.70 دلار17,272,497 تومان0.55%0.41%5.17%Ƀ 0.0111656349.69 میلیارد دلار584.46 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
7ADA0.3749 دلار20,577 تومان0.89%1.98%1.44%Ƀ 0.0000133013.02 میلیارد دلار391.56 میلیون دلار34.74 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.03" برابر "0.00%
9MATIC1.09 دلار59,890 تومان1.63%2.61%4.87%Ƀ 0.000038729.91 میلیارد دلار353.34 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "0.00%
10SOL20.38 دلار1,118,740 تومان1.36%3.83%9.10%Ƀ 0.000723207.85 میلیارد دلار452.21 میلیون دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "0.00%
12DOT6.07 دلار333,372 تومان1.33%1.82%4.98%Ƀ 0.000215507.12 میلیارد دلار173.37 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
15TRX0.064596 دلار3,545 تومان0.19%0.39%1.22%Ƀ 0.000002295.88 میلیارد دلار246.71 میلیون دلار91.04 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "0.00%
16AVAX17.20 دلار943,914 تومان1.37%0.21%3.04%Ƀ 0.000610185.60 میلیارد دلار196.25 میلیون دلار325.88 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.04" برابر "0.00%
22ATOM10.97 دلار602,075 تومان1.27%2.31%7.96%Ƀ 0.000389213.14 میلیارد دلار188.44 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.06" برابر "0.00%
33HBAR0.064536 دلار3,542 تومان0.37%3.50%2.34%Ƀ 0.000002291.95 میلیارد دلار103.69 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.05" برابر "0.00%
36NEAR1.91 دلار105,106 تومان1.70%2.71%7.10%Ƀ 0.000067941.66 میلیارد دلار93.30 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "0.00%
37VET0.022701 دلار1,246 تومان1.31%2.01%4.57%Ƀ 0.000000811.65 میلیارد دلار50.36 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "0.00%
38ALGO0.224613 دلار12,328 تومان1.16%2.88%1.24%Ƀ 0.000007971.60 میلیارد دلار199.69 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.12" برابر "0.00%
42EOS1.18 دلار64,691 تومان1.30%2.84%1.83%Ƀ 0.000041821.28 میلیارد دلار200.27 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.16" برابر "0.00%
45FTM0.440202 دلار24,161 تومان2.49%2.82%11.82%Ƀ 0.000015621.23 میلیارد دلار284.95 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "0.00%
50XTZ1.11 دلار60,691 تومان1.11%2.19%6.58%Ƀ 0.000039231.03 میلیارد دلار25.97 میلیون دلار932.44 میلیون XTZبی نهایت0.03" برابر "0.00%
51THETA1.01 دلار55,696 تومان1.61%2.49%3.24%Ƀ 0.000036001.01 میلیارد دلار21.87 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "0.00%
57NEO12.45 دلار683,159 تومان1.83%2.65%0.29%Ƀ 0.00044162877.99 میلیون دلار73.63 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.08" برابر "0.00%
70MINA0.742894 دلار40,775 تومان1.87%3.54%11.02%Ƀ 0.00002636650.82 میلیون دلار30.02 میلیون دلار876.06 میلیون MINAبی نهایت0.05" برابر "0.00%
72DASH55.74 دلار3,059,238 تومان1.53%3.77%11.70%Ƀ 0.00197761624.84 میلیون دلار88.47 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "0.00%
77BTT0.00000062403553 دلار0 تومان0.28%0.44%0.55%Ƀ 0.00000000593.72 میلیون دلار15.00 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
94KAVA0.877407 دلار48,157 تومان2.02%0.85%1.62%Ƀ 0.00003113404.33 میلیون دلار26.15 میلیون دلار460.82 میلیون KAVAبی نهایت0.06" برابر "0.00%
103XEM0.038762 دلار2,127 تومان1.06%1.56%2.82%Ƀ 0.00000138348.85 میلیون دلار9.40 میلیون دلار9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.03" برابر "0.00%
111QTUM3.04 دلار166,756 تومان1.58%3.09%8.01%Ƀ 0.00010780317.78 میلیون دلار45.96 میلیون دلار104.60 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.14" برابر "0.00%
116ANKR0.031894 دلار1,751 تومان1.48%2.89%7.85%Ƀ 0.00000113308.19 میلیون دلار40.29 میلیون دلار9.66 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.13" برابر "0.00%
118DCR20.40 دلار1,119,434 تومان0.45%4.23%1.63%Ƀ 0.00072365302.69 میلیون دلار1.34 میلیون دلار14.84 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.00" برابر "0.00%
120FET0.361529 دلار19,843 تومان1.50%4.52%7.01%Ƀ 0.00001283296.06 میلیون دلار68.16 میلیون دلار818.91 میلیون FETبی نهایت0.23" برابر "0.00%
122KSM33.82 دلار1,856,043 تومان1.06%2.40%2.78%Ƀ 0.00119982286.43 میلیون دلار14.57 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.05" برابر "0.00%
134ONE0.019811 دلار1,087 تومان1.93%3.37%9.19%Ƀ 0.00000070260.88 میلیون دلار19.25 میلیون دلار13.17 میلیارد ONEبی نهایت0.07" برابر "0.00%
137IOTX0.025317 دلار1,390 تومان1.34%1.23%0.83%Ƀ 0.00000090239.21 میلیون دلار10.63 میلیون دلار9.45 میلیارد IOTX10.00 میلیارد IOTX0.04" برابر "0.00%
141WAVES2.07 دلار113,740 تومان1.57%2.46%8.66%Ƀ 0.00007353230.09 میلیون دلار60.98 میلیون دلار111.03 میلیون WAVESبی نهایت0.27" برابر "0.00%
146OMG1.58 دلار86,520 تومان1.20%8.08%11.65%Ƀ 0.00005593221.08 میلیون دلار87.67 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG0.40" برابر "0.00%
153ICX0.213905 دلار11,740 تومان1.67%2.97%1.87%Ƀ 0.00000759203.56 میلیون دلار9.57 میلیون دلار951.63 میلیون ICXبی نهایت0.05" برابر "0.00%
156ONT0.225357 دلار12,369 تومان1.10%1.82%4.39%Ƀ 0.00000800197.24 میلیون دلار13.38 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.07" برابر "0.00%
157HIVE0.411739 دلار22,599 تومان0.85%4.57%2.52%Ƀ 0.00001461196.72 میلیون دلار76.95 میلیون دلار477.77 میلیون HIVEبی نهایت0.39" برابر "0.00%
159IOST0.010355 دلار568 تومان0.81%1.69%6.02%Ƀ 0.00000037193.73 میلیون دلار13.61 میلیون دلار18.71 میلیارد IOST90.00 میلیارد IOST0.07" برابر "0.00%
163LPT6.79 دلار372,639 تومان1.58%2.39%5.40%Ƀ 0.00024089187.03 میلیون دلار7.53 میلیون دلار27.55 میلیون LPTبی نهایت0.04" برابر "0.00%
172ELF0.295155 دلار16,200 تومان0.45%0.43%4.37%Ƀ 0.00001047174.59 میلیون دلار11.76 میلیون دلار591.51 میلیون ELF1,000.00 میلیون ELF0.07" برابر "0.00%
180POLY0.170519 دلار9,359 تومان0.17%0.79%4.48%Ƀ 0.00000605157.73 میلیون دلار266.05 هزار دلار925.00 میلیون POLYبی نهایت0.00" برابر "0.00%
193LSK1.02 دلار56,189 تومان0.44%1.89%4.60%Ƀ 0.00003632131.96 میلیون دلار3.37 میلیون دلار128.90 میلیون LSKبی نهایت0.03" برابر "0.00%
198SYS0.165249 دلار9,070 تومان0.25%0.24%7.23%Ƀ 0.00000586124.53 میلیون دلار1.26 میلیون دلار753.57 میلیون SYSبی نهایت0.01" برابر "0.00%
251SCRT0.661936 دلار36,331 تومان1.06%0.42%1.92%Ƀ 0.00002349108.09 میلیون دلار2.78 میلیون دلار163.30 میلیون SCRTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
255REN0.107574 دلار5,904 تومان0.41%3.20%4.07%Ƀ 0.00000382107.47 میلیون دلار37.85 میلیون دلار999.04 میلیون REN1,000.00 میلیون REN0.35" برابر "0.00%
266ANT2.47 دلار135,823 تومان1.09%1.29%1.59%Ƀ 0.0000878099.06 میلیون دلار9.47 میلیون دلار40.03 میلیون ANTبی نهایت0.10" برابر "0.00%
280CTSI0.138836 دلار7,620 تومان1.05%2.82%9.38%Ƀ 0.0000049392.57 میلیون دلار4.18 میلیون دلار666.74 میلیون CTSI1,000.00 میلیون CTSI0.05" برابر "0.00%
283STEEM0.210589 دلار11,558 تومان0.48%3.47%0.35%Ƀ 0.0000074790.64 میلیون دلار32.73 میلیون دلار430.42 میلیون STEEMبی نهایت0.36" برابر "0.00%
293ARDR0.087945 دلار4,827 تومان0.76%0.74%4.81%Ƀ 0.0000031287.86 میلیون دلار4.17 میلیون دلار999.00 میلیون ARDR999.00 میلیون ARDR0.05" برابر "0.00%
344QKC0.010512 دلار577 تومان0.39%3.53%5.36%Ƀ 0.0000003767.28 میلیون دلار3.30 میلیون دلار6.40 میلیارد QKC10.00 میلیارد QKC0.05" برابر "0.00%
384ARK0.324509 دلار17,811 تومان1.33%0.09%1.10%Ƀ 0.0000115155.09 میلیون دلار13.11 میلیون دلار169.78 میلیون ARKبی نهایت0.24" برابر "0.00%