بازار معاملاتی

#نام ارزقیمت به تومانقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزنمادحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
12,221,705,295 تومان43,946.30 دلار0.17%0.23%10.57%859.86 B دلارBTC13.60 B دلار19.57 M BTC21.00 M BTC0.02" برابر "
2118,970,784 تومان2,353.29 دلار0.11%0.49%8.86%282.90 B دلارETH7.68 B دلار120.22 M ETHبی نهایت0.03" برابر "
350,556 تومان1.00 دلار0.00%0.05%0.03%90.59 B دلارUSDT35.50 B دلار90.59 B USDTبی نهایت0.39" برابر "
412,140,737 تومان240.15 دلار0.17%0.12%5.69%36.43 B دلارBNB676.06 M دلار151.70 M BNBبی نهایت0.02" برابر "
533,460 تومان0.66186 دلار0.34%2.72%6.35%35.71 B دلارXRP1.36 B دلار53.96 B XRP100.00 B XRP0.04" برابر "
63,735,137 تومان73.88 دلار0.55%2.47%16.97%31.48 B دلارSOL2.10 B دلار426.08 M SOLبی نهایت0.07" برابر "
750,555 تومان0.99999 دلار0.00%0.02%0.00%24.55 B دلارUSDC3.78 B دلار24.55 B USDCبی نهایت0.15" برابر "
830,090 تومان0.595185 دلار0.39%3.20%52.35%21.02 B دلارADA1.37 B دلار35.32 B ADA45.00 B ADA0.07" برابر "
95,095 تومان0.100777 دلار0.12%0.18%19.89%14.33 B دلارDOGE726.29 M دلار142.18 B DOGEبی نهایت0.05" برابر "
101,673,892 تومان33.11 دلار0.36%0.15%51.88%12.11 B دلارAVAX1.10 B دلار365.76 M AVAX720.00 M AVAX0.09" برابر "
11365,057 تومان7.22 دلار0.11%1.98%31.58%9.06 B دلارDOT349.60 M دلار1.25 B DOTبی نهایت0.04" برابر "
12816,747 تومان16.16 دلار0.58%2.61%1.79%9.00 B دلارLINK549.86 M دلار556.85 M LINK1,000.00 M LINK0.06" برابر "
1345,693 تومان0.903826 دلار0.13%0.99%12.25%8.39 B دلارMATIC489.98 M دلار9.28 B MATIC10.00 B MATIC0.06" برابر "
141 تومان0.00001 دلار0.53%0.41%21.34%6.03 B دلارSHIB439.51 M دلار589.35 T SHIBبی نهایت0.07" برابر "
153,951,238 تومان78.16 دلار0.43%0.70%8.99%5.78 B دلارLTC590.18 M دلار73.97 M LTC84.00 M LTC0.10" برابر "
1612,666,154 تومان250.54 دلار0.15%2.39%10.19%4.91 B دلارBCH176.53 M دلار19.58 M BCH21.00 M BCH0.04" برابر "
17527,092 تومان10.43 دلار0.23%3.15%10.79%3.95 B دلارATOM166.67 M دلار378.42 M ATOMبی نهایت0.04" برابر "
18336,544 تومان6.66 دلار0.03%0.03%10.93%3.92 B دلارUNI213.24 M دلار588.19 M UNI1,000.00 M UNI0.05" برابر "
196,797 تومان0.134454 دلار1.01%1.48%10.79%3.79 B دلارXLM115.80 M دلار28.15 B XLM50.00 B XLM0.03" برابر "
208,944,989 تومان176.94 دلار0.34%0.79%2.34%3.25 B دلارXMR88.10 M دلار18.37 M XMRبی نهایت0.03" برابر "
211,109,258 تومان21.94 دلار0.01%2.81%12.11%3.17 B دلار