بازار معاملاتی

#نام ارزقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارنمادگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
127,935.74 دلار0 تومان0.06%2.80%4.24%541.59 میلیارد دلارBTC16.62 میلیارد دلار19.39 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.00" برابر "
21,901.89 دلار0 تومان0.03%3.21%4.83%228.71 میلیارد دلارETH7.12 میلیارد دلار120.25 میلیون ETHبی نهایت0.00" برابر "
31.00 دلار0 تومان0.02%0.02%0.01%83.14 میلیارد دلارUSDT24.01 میلیارد دلار83.13 میلیارد USDTبی نهایت0.00" برابر "
4316.68 دلار0 تومان0.23%2.87%2.65%49.36 میلیارد دلارBNB501.64 میلیون دلار155.86 میلیون BNBبی نهایت0.00" برابر "
50.999911 دلار0 تومان0.02%0.02%0.00%29.05 میلیارد دلارUSDC2.94 میلیارد دلار29.05 میلیارد USDCبی نهایت0.00" برابر "
60.481015 دلار0 تومان0.10%1.84%3.99%25.00 میلیارد دلارXRP793.06 میلیون دلار51.98 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.00" برابر "
70.379564 دلار0 تومان0.03%0.61%3.29%13.24 میلیارد دلارADA189.95 میلیون دلار34.88 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.00" برابر "
80.073407 دلار0 تومان0.23%1.43%0.52%10.24 میلیارد دلارDOGE179.33 میلیون دلار139.55 میلیارد DOGEبی نهایت0.00" برابر "
90.929751 دلار0 تومان0.03%0.87%7.31%8.63 میلیارد دلارMATIC301.50 میلیون دلار9.28 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.00" برابر "
1020.76 دلار0 تومان0.15%0.81%4.96%8.23 میلیارد دلارSOL263.18 میلیون دلار396.46 میلیون SOLبی نهایت0.00" برابر "
1191.54 دلار0 تومان0.08%2.63%0.49%6.68 میلیارد دلارLTC433.73 میلیون دلار73.03 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.00" برابر "
125.48 دلار0 تومان0.10%1.74%3.29%6.51 میلیارد دلارDOT104.20 میلیون دلار1.19 میلیارد DOTبی نهایت0.00" برابر "
131.00 دلار0 تومان0.00%0.03%0.02%5.28 میلیارد دلارBUSD2.00 میلیارد دلار5.28 میلیارد BUSDبی نهایت0.00" برابر "
140.000009 دلار0 تومان0.24%1.54%1.20%5.22 میلیارد دلارSHIB76.59 میلیون دلار589.35 تریلیون SHIBبی نهایت0.00" برابر "
1514.67 دلار0 تومان0.03%1.26%1.32%4.91 میلیارد دلارAVAX142.48 میلیون دلار334.62 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.00" برابر "
166.62 دلار0 تومان0.18%2.16%1.22%3.42 میلیارد دلارLINK121.74 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.00" برابر "
1710.88 دلار0 تومان0.20%2.72%3.70%3.11 میلیارد دلارATOM69.83 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.00" برابر "
185.13 دلار0 تومان0.17%1.67%0.70%2.97 میلیارد دلارUNI41.59 میلیون دلار577.50 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.00" برابر "
19156.25 دلار0 تومان0.02%1.46%3.37%2.86 میلیارد دلارXMR71.40 میلیون دلار18.29 میلیون XMRبی نهایت0.00" برابر "
2018.45 دلار0 تومان0.21%1.04%2.03%2.60 میلیارد دلارETC72.43 میلیون دلار141.19 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.00" برابر "
210.08922 دلار0 تومان0.02%1.05%1.24%2.39 میلیارد دلارXLM35.00 میلیون دلار26.80 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.00" برابر "
22117.12 دلار0 تومان0.50%2.70%2.51%2.27 میلیارد دلارBCH76.51 میلیون دلار19.40 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.00" برابر "
234.96 دلار0 تومان0.19%1.16%2.16%2.17 میلیارد دلارICP20.49 میلیون دلار436.37 میلیون ICPبی نهایت0.00" برابر "
241.00 دلار0 تومان0.05%0.02%0.01%2.06 میلیارد دلارTUSD2.10 میلیارد دلار2.05 میلیارد TUSDبی نهایت0.00" برابر "
254.65 دلار0 تومان0.20%2.55%5.73%1.99 میلیارد دلارFIL106.32 میلیون دلار426.96 میلیون FILبی نهایت0.00" برابر "
262.11 دلار0 تومان0.01%6.06%2.13%1.85 میلیارد دلارLDO73.95 میلیون دلار879.32 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.00" برابر "
270.052789 دلار0 تومان0.04%1.22%1.85%1.66 میلیارد دلارHBAR19.53 میلیون دلار31.46 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.00" برابر "
281.64 دلار0 تومان0.04%0.34%1.83%1.49 میلیارد دلارNEAR44.88 میلیون دلار910.34 میلیون NEARبی نهایت0.00" برابر "
290.020445 دلار0 تومان0.20%1.16%5.72%1.49 میلیارد دلارVET34.20 میلیون دلار72.71 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.00" برابر "
30109.93 دلار0 تومان1.06%7.87%8.09%1.33 میلیارد دلارQNT19.01 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.00" برابر "
313.27 دلار0 تومان0.10%1.10%4.73%1.21 میلیارد دلارAPE39.86 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.00" برابر "
320.126768 دلار0 تومان0.69%5.79%6.63%1.14 میلیارد دلارGRT42.84 میلیون دلار8.99 میلیارد GRTبی نهایت0.00" برابر "
330.152283 دلار0 تومان0.02%0.70%5.67%1.10 میلیارد دلارALGO37.37 میلیون دلار7.24 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.00" برابر "
340.54924 دلار0 تومان0.21%0.40%6.80%1.02 میلیارد دلارSAND115.49 میلیون دلار1.85 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.00" برابر "
350.996996 دلار0 تومان0.02%0.08%0.48%1.02 میلیارد دلارUSDP31.39 میلیون دلار1.02 میلیارد USDPبی نهایت0.00" برابر "
360.900144 دلار0 تومان0.19%0.29%5.42%983.33 میلیون دلارEOS81.83 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.00" برابر "
3767.89 دلار0 تومان0.10%1.83%6.46%977.53 میلیون دلارAAVE40.75 میلیون دلار14.40 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.00" برابر "
380.339842 دلار0 تومان0.06%0.20%5.71%947.85 میلیون دلارFTM99.51 میلیون دلار2.79 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.00" برابر "
390.481284 دلار0 تومان0.21%0.01%0.75%903.98 میلیون دلارMANA56.10 میلیون دلار1.88 میلیارد MANAبی نهایت0.00" برابر "
400.640798 دلار0 تومان0.08%4.40%1.77%885.66 میلیون دلارSTX40.46 میلیون دلار1.38 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.00" برابر "
410.937656 دلار0 تومان0.21%3.02%4.57%880.94 میلیون دلارXTZ16.91 میلیون دلار939.52 میلیون XTZبی نهایت0.00" برابر "
420.862432 دلار0 تومان0.20%0.27%0.89%862.43 میلیون دلارTHETA9.26 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.00" برابر "
437.16 دلار0 تومان0.18%1.39%4.12%837.52 میلیون دلارAXS60.25 میلیون دلار116.96 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.00" برابر "
440.762825 دلار0 تومان0.19%0.57%1.11%790.44 میلیون دلارFLOW11.33 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.00" برابر "
4511.07 دلار0 تومان0.71%3.11%14.97%781.15 میلیون دلارNEO98.14 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.00" برابر "
460.102051 دلار0 تومان0.01%1.27%2.84%714.43 میلیون دلارCHZ32.77 میلیون دلار7.00 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.00" برابر "
470.857436 دلار0 تومان0.20%0.72%1.82%702.11 میلیون دلارCRV35.79 میلیون دلار818.85 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.00" برابر "
48642.24 دلار0 تومان0.19%0.56%3.03%627.87 میلیون دلارMKR15.22 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.00" برابر "
491.13 دلار0 تومان0.05%0.42%3.94%613.91 میلیون دلارKAVA30.78 میلیون دلار542.30 میلیون KAVAبی نهایت0.00" برابر "
500.190984 دلار0 تومان0.20%1.98%7.32%591.47 میلیون دلارKLAY15.05 میلیون دلار3.10 میلیارد KLAYبی نهایت0.00" برابر "
510.207241 دلار0 تومان0.41%2.69%14.37%576.03 میلیون دلارMIOTA11.79 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.00" برابر "
5233.84 دلار0 تومان0.15%2.07%5.76%552.62 میلیون دلارZEC16.89 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.00" برابر "
530.577671 دلار0 تومان0.16%0.90%2.31%524.74 میلیون دلارMINA8.78 میلیون دلار908.36 میلیون MINAبی نهایت0.00" برابر "
540.000088 دلار0 تومان0.11%1.18%0.49%516.54 میلیون دلارLUNC23.92 میلیون دلار5.86 تریلیون LUNCبی نهایت0.00" برابر "
551,960.50 دلار0 تومان0.06%0.25%1.08%515.76 میلیون دلارPAXG9.31 میلیون دلار263.07 هزار PAXGبی نهایت0.00" برابر "
560.000025 دلار0 تومان0.44%0.58%0.39%494.05 میلیون دلارXEC3.58 میلیون دلار19.40 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.00" برابر "
5743.68 دلار0 تومان0.45%2.55%0.19%493.61 میلیون دلارDASH56.43 میلیون دلار11.30 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.00" برابر "
580.294264 دلار0 تومان0.09%1.46%1.68%391.79 میلیون دلارLRC12.80 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.00" برابر "
591.17 دلار0 تومان0.08%2.79%5.39%387.16 میلیون دلارRUNE26.70 میلیون دلار331.15 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.00" برابر "
600.676224 دلار0 تومان0.25%1.19%0.43%378.69 میلیون دلارNEXO2.46 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.00" برابر "
610.023798 دلار0 تومان0.18%1.98%1.89%377.62 میلیون دلارZIL18.16 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.00" برابر "
621.77 دلار0 تومان1.22%13.53%2.58%369.78 میلیون دلارCAKE80.93 میلیون دلار208.92 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.00" برابر "
634.61 دلار0 تومان0.08%2.67%1.62%357.15 میلیون دلارCVX5.85 میلیون دلار77.53 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.00" برابر "
640.338555 دلار0 تومان0.24%0.05%0.09%338.56 میلیون دلارENJ10.30 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.00" برابر "
650.224531 دلار0 تومان0.10%0.74%1.95%334.36 میلیون دلارBAT12.42 میلیون دلار1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.00" برابر "
660.398316 دلار0 تومان0.13%0.22%0.46%325.52 میلیون دلار1INCH14.88 میلیون دلار817.24 میلیون 1INCHبی نهایت0.00" برابر "
670.033013 دلار0 تومان0.02%2.74%3.35%297.12 میلیون دلارXEM7.27 میلیون دلار9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.00" برابر "
682.77 دلار0 تومان0.14%1.92%5.50%289.61 میلیون دلارQTUM30.09 میلیون دلار104.68 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.00" برابر "
690.001628 دلار0 تومان0.43%0.51%0.11%279.15 میلیون دلارHOT9.32 میلیون دلار171.45 میلیارد HOTبی نهایت0.00" برابر "
7036.77 دلار0 تومان0.23%4.14%5.95%274.61 میلیون دلارCOMP13.04 میلیون دلار7.47 میلیون COMP10.00 میلیون COMP0.00" برابر "
710.021636 دلار0 تومان0.16%0.87%0.32%272.25 میلیون دلارRVN5.74 میلیون دلار12.58 میلیارد RVN21.00 میلیارد RVN0.00" برابر "
720.026529 دلار0 تومان0.01%2.85%4.48%265.29 میلیون دلارANKR44.71 میلیون دلار10.00 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.00" برابر "
730.5272 دلار0 تومان0.13%0.61%2.84%262.74 میلیون دلارCELO5.06 میلیون دلار498.37 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.00" برابر "
740.042041 دلار0 تومان0.12%1.25%0.51%258.70 میلیون دلارTFUEL2.67 میلیون دلار6.15 میلیارد TFUELبی نهایت0.00" برابر "
750.243414 دلار0 تومان0.10%0.82%0.25%254.44 میلیون دلارAUDIO8.52 میلیون دلار1.05 میلیارد AUDIOبی نهایت0.00" برابر "
7616.63 دلار0 تومان0.10%0.17%0.95%249.19 میلیون دلارDCR736.03 هزار دلار14.98 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.00" برابر "
770.249548 دلار0 تومان0.11%1.19%0.49%239.15 میلیون دلارICX5.10 میلیون دلار958.33 میلیون ICXبی نهایت0.00" برابر "
780.268739 دلار0 تومان0.04%0.48%5.70%232.40 میلیون دلارGMT27.61 میلیون دلار864.76 میلیون GMT6.00 میلیارد GMT0.00" برابر "
796.87 دلار0 تومان0.04%0.91%2.46%229.39 میلیون دلارAR5.81 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.00" برابر "
800.026044 دلار0 تومان0.02%0.71%2.46%226.74 میلیون دلارT5.07 میلیون دلار8.71 میلیارد T10.00 میلیارد T0.00" برابر "
8126.42 دلار0 تومان0.55%2.48%5.20%223.77 میلیون دلارKSM6.59 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.00" برابر "
8212.77 دلار0 تومان2.25%2.02%1.11%223.61 میلیون دلارBTG3.77 میلیون دلار17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTG0.00" برابر "
836,744.01 دلار0 تومان0.07%2.79%1.60%222.42 میلیون دلارYFI14.07 میلیون دلار32.98 هزار YFI36.67 هزار YFI0.00" برابر "
840.030619 دلار0 تومان0.03%0.46%2.83%213.63 میلیون دلارGALA73.01 میلیون دلار6.98 میلیارد GALA50.00 میلیارد GALA0.00" برابر "
850.015874 دلار0 تومان0.12%1.88%0.36%210.97 میلیون دلارONE14.11 میلیون دلار13.29 میلیارد ONEبی نهایت0.00" برابر "
861.42 دلار0 تومان0.24%0.02%1.57%204.19 میلیون دلارHNT607.24 هزار دلار143.93 میلیون HNT223.00 میلیون HNT0.00" برابر "
871.78 دلار0 تومان0.09%0.05%7.80%198.97 میلیون دلارWAVES35.36 میلیون دلار111.55 میلیون WAVESبی نهایت0.00" برابر "
880.227201 دلار0 تومان0.01%2.43%2.93%192.55 میلیون دلارZRX11.00 میلیون دلار847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRX0.00" برابر "
890.284657 دلار0 تومان0.00%1.63%2.37%183.50 میلیون دلارGLMR3.12 میلیون دلار644.65 میلیون GLMRبی نهایت0.00" برابر "
900.771599 دلار0 تومان0.08%1.80%0.56%179.08 میلیون دلارKDA2.36 میلیون دلار232.08 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.00" برابر "
910.009499 دلار0 تومان0.08%2.23%0.35%177.72 میلیون دلارIOST6.80 میلیون دلار18.71 میلیارد IOSTبی نهایت0.00" برابر "
925.05 دلار0 تومان0.28%4.05%3.62%141.52 میلیون دلارLPT7.77 میلیون دلار28.00 میلیون LPTبی نهایت0.00" برابر "
930.014361 دلار0 تومان0.14%0.46%1.55%140.69 میلیون دلارUSTC2.93 میلیون دلار9.80 میلیارد USTCبی نهایت0.00" برابر "
940.80762 دلار0 تومان0.80%4.42%2.50%113.26 میلیون دلارOMG18.46 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG0.00" برابر "
950.00263 دلار0 تومان0.08%1.23%7.70%111.04 میلیون دلارAMP4.64 میلیون دلار42.23 میلیارد AMP99.44 میلیارد AMP0.00" برابر "
960.629794 دلار0 تومان0.20%1.74%5.24%108.52 میلیون دلارKNC8.13 میلیون دلار172.30 میلیون KNC252.30 میلیون KNC0.00" برابر "
970.463724 دلار0 تومان0.24%2.85%1.43%97.82 میلیون دلارSCRT1.66 میلیون دلار210.94 میلیون SCRTبی نهایت0.00" برابر "
980.419768 دلار0 تومان0.11%1.99%2.35%65.57 میلیون دلارBNT1.74 میلیون دلار156.20 میلیون BNTبی نهایت0.00" برابر "
990.074828 دلار0 تومان0.10%0.60%0.77%19.70 میلیون دلارSRM3.24 میلیون دلار263.24 میلیون SRM10.16 میلیارد SRM0.00" برابر "

بازار معاملاتی

#نام ارزقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارنمادگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
127,935.74 دلار0 تومان0.06%2.80%4.24%541.59 میلیارد دلارBTC16.62 میلیارد دلار19.39 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.00" برابر "
21,901.89 دلار0 تومان0.03%3.21%4.83%228.71 میلیارد دلارETH7.12 میلیارد دلار120.25 میلیون ETHبی نهایت0.00" برابر "
31.00 دلار0 تومان0.02%0.02%0.01%83.14 میلیارد دلارUSDT24.01 میلیارد دلار83.13 میلیارد USDTبی نهایت0.00" برابر "
4316.68 دلار0 تومان0.23%2.87%2.65%49.36 میلیارد دلارBNB501.64 میلیون دلار155.86 میلیون BNBبی نهایت0.00" برابر "
50.999911 دلار0 تومان0.02%0.02%0.00%29.05 میلیارد دلارUSDC2.94 میلیارد دلار29.05 میلیارد USDCبی نهایت0.00" برابر "
60.481015 دلار0 تومان0.10%1.84%3.99%25.00 میلیارد دلارXRP793.06 میلیون دلار51.98 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.00" برابر "
70.379564 دلار0 تومان0.03%0.61%3.29%13.24 میلیارد دلارADA189.95 میلیون دلار34.88 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.00" برابر "
80.073407 دلار0 تومان0.23%1.43%0.52%10.24 میلیارد دلارDOGE179.33 میلیون دلار139.55 میلیارد DOGEبی نهایت0.00" برابر "
90.929751 دلار0 تومان0.03%0.87%7.31%8.63 میلیارد دلارMATIC301.50 میلیون دلار9.28 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.00" برابر "
1020.76 دلار0 تومان0.15%0.81%4.96%8.23 میلیارد دلارSOL263.18 میلیون دلار396.46 میلیون SOLبی نهایت0.00" برابر "
1191.54 دلار0 تومان0.08%2.63%0.49%6.68 میلیارد دلارLTC433.73 میلیون دلار73.03 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.00" برابر "
125.48 دلار0 تومان0.10%1.74%3.29%6.51 میلیارد دلارDOT104.20 میلیون دلار1.19 میلیارد DOTبی نهایت0.00" برابر "
131.00 دلار0 تومان0.00%0.03%0.02%5.28 میلیارد دلارBUSD2.00 میلیارد دلار5.28 میلیارد BUSDبی نهایت0.00" برابر "
140.000009 دلار0 تومان0.24%1.54%1.20%5.22 میلیارد دلارSHIB76.59 میلیون دلار589.35 تریلیون SHIBبی نهایت0.00" برابر "
1514.67 دلار0 تومان0.03%1.26%1.32%4.91 میلیارد دلارAVAX142.48 میلیون دلار334.62 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.00" برابر "
166.62 دلار0 تومان0.18%2.16%1.22%3.42 میلیارد دلارLINK121.74 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.00" برابر "
1710.88 دلار0 تومان0.20%2.72%3.70%3.11 میلیارد دلارATOM69.83 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.00" برابر "
185.13 دلار0 تومان0.17%1.67%0.70%2.97 میلیارد دلارUNI41.59 میلیون دلار577.50 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.00" برابر "
19156.25 دلار0 تومان0.02%1.46%3.37%2.86 میلیارد دلارXMR71.40 میلیون دلار18.29 میلیون XMRبی نهایت0.00" برابر "
2018.45 دلار0 تومان0.21%1.04%2.03%2.60 میلیارد دلارETC72.43 میلیون دلار141.19 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.00" برابر "
210.08922 دلار0 تومان0.02%1.05%1.24%2.39 میلیارد دلارXLM35.00 میلیون دلار26.80 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.00" برابر "
22117.12 دلار0 تومان0.50%2.70%2.51%2.27 میلیارد دلارBCH76.51 میلیون دلار19.40 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.00" برابر "
234.96 دلار0 تومان0.19%1.16%2.16%2.17 میلیارد دلارICP20.49 میلیون دلار436.37 میلیون ICPبی نهایت0.00" برابر "
241.00 دلار0 تومان0.05%0.02%0.01%2.06 میلیارد دلارTUSD2.10 میلیارد دلار2.05 میلیارد TUSDبی نهایت0.00" برابر "
254.65 دلار0 تومان0.20%2.55%5.73%1.99 میلیارد دلارFIL106.32 میلیون دلار426.96 میلیون FILبی نهایت0.00" برابر "
262.11 دلار0 تومان0.01%6.06%2.13%1.85 میلیارد دلارLDO73.95 میلیون دلار879.32 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.00" برابر "
270.052789 دلار0 تومان0.04%1.22%1.85%1.66 میلیارد دلارHBAR19.53 میلیون دلار31.46 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.00" برابر "
281.64 دلار0 تومان0.04%0.34%1.83%1.49 میلیارد دلارNEAR44.88 میلیون دلار910.34 میلیون NEARبی نهایت0.00" برابر "
290.020445 دلار0 تومان0.20%1.16%5.72%1.49 میلیارد دلارVET34.20 میلیون دلار72.71 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.00" برابر "
30109.93 دلار0 تومان1.06%7.87%8.09%1.33 میلیارد دلارQNT19.01 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.00" برابر "
313.27 دلار0 تومان0.10%1.10%4.73%1.21 میلیارد دلارAPE39.86 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.00" برابر "
320.126768 دلار0 تومان0.69%5.79%6.63%1.14 میلیارد دلارGRT42.84 میلیون دلار8.99 میلیارد GRTبی نهایت0.00" برابر "
330.152283 دلار0 تومان0.02%0.70%5.67%1.10 میلیارد دلارALGO37.37 میلیون دلار7.24 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.00" برابر "
340.54924 دلار0 تومان0.21%0.40%6.80%1.02 میلیارد دلارSAND115.49 میلیون دلار1.85 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.00" برابر "
350.996996 دلار0 تومان0.02%0.08%0.48%1.02 میلیارد دلارUSDP31.39 میلیون دلار1.02 میلیارد USDPبی نهایت0.00" برابر "
360.900144 دلار0 تومان0.19%0.29%5.42%983.33 میلیون دلارEOS81.83 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.00" برابر "
3767.89 دلار0 تومان0.10%1.83%6.46%977.53 میلیون دلارAAVE40.75 میلیون دلار14.40 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.00" برابر "
380.339842 دلار0 تومان0.06%0.20%5.71%947.85 میلیون دلارFTM99.51 میلیون دلار2.79 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.00" برابر "
390.481284 دلار0 تومان0.21%0.01%0.75%903.98 میلیون دلارMANA56.10 میلیون دلار1.88 میلیارد MANAبی نهایت0.00" برابر "
400.640798 دلار0 تومان0.08%4.40%1.77%885.66 میلیون دلارSTX40.46 میلیون دلار1.38 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.00" برابر "
410.937656 دلار0 تومان0.21%3.02%4.57%880.94 میلیون دلارXTZ16.91 میلیون دلار939.52 میلیون XTZبی نهایت0.00" برابر "
420.862432 دلار0 تومان0.20%0.27%0.89%862.43 میلیون دلارTHETA9.26 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.00" برابر "
437.16 دلار0 تومان0.18%1.39%4.12%837.52 میلیون دلارAXS60.25 میلیون دلار116.96 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.00" برابر "
440.762825 دلار0 تومان0.19%0.57%1.11%790.44 میلیون دلارFLOW11.33 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.00" برابر "
4511.07 دلار0 تومان0.71%3.11%14.97%781.15 میلیون دلارNEO98.14 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.00" برابر "
460.102051 دلار0 تومان0.01%1.27%2.84%714.43 میلیون دلارCHZ32.77 میلیون دلار7.00 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.00" برابر "
470.857436 دلار0 تومان0.20%0.72%1.82%702.11 میلیون دلارCRV35.79 میلیون دلار818.85 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.00" برابر "
48642.24 دلار0 تومان0.19%0.56%3.03%627.87 میلیون دلارMKR15.22 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.00" برابر "
491.13 دلار0 تومان0.05%0.42%3.94%613.91 میلیون دلارKAVA30.78 میلیون دلار542.30 میلیون KAVAبی نهایت0.00" برابر "
500.190984 دلار0 تومان0.20%1.98%7.32%591.47 میلیون دلارKLAY15.05 میلیون دلار3.10 میلیارد KLAYبی نهایت0.00" برابر "
510.207241 دلار0 تومان0.41%2.69%14.37%576.03 میلیون دلارMIOTA11.79 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.00" برابر "
5233.84 دلار0 تومان0.15%2.07%5.76%552.62 میلیون دلارZEC16.89 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.00" برابر "
530.577671 دلار0 تومان0.16%0.90%2.31%524.74 میلیون دلارMINA8.78 میلیون دلار908.36 میلیون MINAبی نهایت0.00" برابر "
540.000088 دلار0 تومان0.11%1.18%0.49%516.54 میلیون دلارLUNC23.92 میلیون دلار5.86 تریلیون LUNCبی نهایت0.00" برابر "
551,960.50 دلار0 تومان0.06%0.25%1.08%515.76 میلیون دلارPAXG9.31 میلیون دلار263.07 هزار PAXGبی نهایت0.00" برابر "
560.000025 دلار0 تومان0.44%0.58%0.39%494.05 میلیون دلارXEC3.58 میلیون دلار19.40 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.00" برابر "
5743.68 دلار0 تومان0.45%2.55%0.19%493.61 میلیون دلارDASH56.43 میلیون دلار11.30 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.00" برابر "
580.294264 دلار0 تومان0.09%1.46%1.68%391.79 میلیون دلارLRC12.80 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.00" برابر "
591.17 دلار0 تومان0.08%2.79%5.39%387.16 میلیون دلارRUNE26.70 میلیون دلار331.15 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.00" برابر "
600.676224 دلار0 تومان0.25%1.19%0.43%378.69 میلیون دلارNEXO2.46 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.00" برابر "
610.023798 دلار0 تومان0.18%1.98%1.89%377.62 میلیون دلارZIL18.16 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.00" برابر "
621.77 دلار0 تومان1.22%13.53%2.58%369.78 میلیون دلارCAKE80.93 میلیون دلار208.92 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.00" برابر "
634.61 دلار0 تومان0.08%2.67%1.62%357.15 میلیون دلارCVX5.85 میلیون دلار77.53 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.00" برابر "
640.338555 دلار0 تومان0.24%0.05%0.09%338.56 میلیون دلارENJ10.30 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.00" برابر "
650.224531 دلار0 تومان0.10%0.74%1.95%334.36 میلیون دلارBAT12.42 میلیون دلار1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.00" برابر "
660.398316 دلار0 تومان0.13%0.22%0.46%325.52 میلیون دلار1INCH14.88 میلیون دلار817.24 میلیون 1INCHبی نهایت0.00" برابر "
670.033013 دلار0 تومان0.02%2.74%3.35%297.12 میلیون دلارXEM7.27 میلیون دلار9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.00" برابر "
682.77 دلار0 تومان0.14%1.92%5.50%289.61 میلیون دلارQTUM30.09 میلیون دلار104.68 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.00" برابر "
690.001628 دلار0 تومان0.43%0.51%0.11%279.15 میلیون دلارHOT9.32 میلیون دلار171.45 میلیارد HOTبی نهایت0.00" برابر "
7036.77 دلار0 تومان0.23%4.14%5.95%274.61 میلیون دلارCOMP13.04 میلیون دلار7.47 میلیون COMP10.00 میلیون COMP0.00" برابر "
710.021636 دلار0 تومان0.16%0.87%0.32%272.25 میلیون دلارRVN5.74 میلیون دلار12.58 میلیارد RVN21.00 میلیارد RVN0.00" برابر "
720.026529 دلار0 تومان0.01%2.85%4.48%265.29 میلیون دلارANKR44.71 میلیون دلار10.00 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.00" برابر "
730.5272 دلار0 تومان0.13%0.61%2.84%262.74 میلیون دلارCELO5.06 میلیون دلار498.37 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.00" برابر "
740.042041 دلار0 تومان0.12%1.25%0.51%258.70 میلیون دلارTFUEL2.67 میلیون دلار6.15 میلیارد TFUELبی نهایت0.00" برابر "
750.243414 دلار0 تومان0.10%0.82%0.25%254.44 میلیون دلارAUDIO8.52 میلیون دلار1.05 میلیارد AUDIOبی نهایت0.00" برابر "
7616.63 دلار0 تومان0.10%0.17%0.95%249.19 میلیون دلارDCR736.03 هزار دلار14.98 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.00" برابر "
770.249548 دلار0 تومان0.11%1.19%0.49%239.15 میلیون دلارICX5.10 میلیون دلار958.33 میلیون ICXبی نهایت0.00" برابر "
780.268739 دلار0 تومان0.04%0.48%5.70%232.40 میلیون دلارGMT27.61 میلیون دلار864.76 میلیون GMT6.00 میلیارد GMT0.00" برابر "
796.87 دلار0 تومان0.04%0.91%2.46%229.39 میلیون دلارAR5.81 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.00" برابر "
800.026044 دلار0 تومان0.02%0.71%2.46%226.74 میلیون دلارT5.07 میلیون دلار8.71 میلیارد T10.00 میلیارد T0.00" برابر "
8126.42 دلار0 تومان0.55%2.48%5.20%223.77 میلیون دلارKSM6.59 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.00" برابر "
8212.77 دلار0 تومان2.25%2.02%1.11%223.61 میلیون دلارBTG3.77 میلیون دلار17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTG0.00" برابر "
836,744.01 دلار0 تومان0.07%2.79%1.60%222.42 میلیون دلارYFI14.07 میلیون دلار32.98 هزار YFI36.67 هزار YFI0.00" برابر "
840.030619 دلار0 تومان0.03%0.46%2.83%213.63 میلیون دلارGALA73.01 میلیون دلار6.98 میلیارد GALA50.00 میلیارد GALA0.00" برابر "
850.015874 دلار0 تومان0.12%1.88%0.36%210.97 میلیون دلارONE14.11 میلیون دلار13.29 میلیارد ONEبی نهایت0.00" برابر "
861.42 دلار0 تومان0.24%0.02%1.57%204.19 میلیون دلارHNT607.24 هزار دلار143.93 میلیون HNT223.00 میلیون HNT0.00" برابر "
871.78 دلار0 تومان0.09%0.05%7.80%198.97 میلیون دلارWAVES35.36 میلیون دلار111.55 میلیون WAVESبی نهایت0.00" برابر "
880.227201 دلار0 تومان0.01%2.43%2.93%192.55 میلیون دلارZRX11.00 میلیون دلار847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRX0.00" برابر "
890.284657 دلار0 تومان0.00%1.63%2.37%183.50 میلیون دلارGLMR3.12 میلیون دلار644.65 میلیون GLMRبی نهایت0.00" برابر "
900.771599 دلار0 تومان0.08%1.80%0.56%179.08 میلیون دلارKDA2.36 میلیون دلار232.08 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.00" برابر "
910.009499 دلار0 تومان0.08%2.23%0.35%177.72 میلیون دلارIOST6.80 میلیون دلار18.71 میلیارد IOSTبی نهایت0.00" برابر "
925.05 دلار0 تومان0.28%4.05%3.62%141.52 میلیون دلارLPT7.77 میلیون دلار28.00 میلیون LPTبی نهایت0.00" برابر "
930.014361 دلار0 تومان0.14%0.46%1.55%140.69 میلیون دلارUSTC2.93 میلیون دلار9.80 میلیارد USTCبی نهایت0.00" برابر "
940.80762 دلار0 تومان0.80%4.42%2.50%113.26 میلیون دلارOMG18.46 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG0.00" برابر "
950.00263 دلار0 تومان0.08%1.23%7.70%111.04 میلیون دلارAMP4.64 میلیون دلار42.23 میلیارد AMP99.44 میلیارد AMP0.00" برابر "
960.629794 دلار0 تومان0.20%1.74%5.24%108.52 میلیون دلارKNC8.13 میلیون دلار172.30 میلیون KNC252.30 میلیون KNC0.00" برابر "
970.463724 دلار0 تومان0.24%2.85%1.43%97.82 میلیون دلارSCRT1.66 میلیون دلار210.94 میلیون SCRTبی نهایت0.00" برابر "
980.419768 دلار0 تومان0.11%1.99%2.35%65.57 میلیون دلارBNT1.74 میلیون دلار156.20 میلیون BNTبی نهایت0.00" برابر "
990.074828 دلار0 تومان0.10%0.60%0.77%19.70 میلیون دلارSRM3.24 میلیون دلار263.24 میلیون SRM10.16 میلیارد SRM0.00" برابر "