بازار معاملاتی

#نام ارزقیمت به تومانقیمتتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزنمادحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار
13,567,476,251 تومان62,860.80 دلار0.01%2.26%5.76%1.24 T دلارBTC25.40 B دلار19.70 M BTC21.00 M BTC0.02" برابر "
2171,874,915 تومان3,028.53 دلار0.08%1.25%0.58%363.75 B دلارETH10.95 B دلار120.11 M ETHبی نهایت0.03" برابر "
356,756 تومان1.00 دلار0.02%0.05%0.02%110.96 B دلارUSDT46.28 B دلار110.96 B USDTبی نهایت0.42" برابر "
433,792,717 تومان595.45 دلار0.11%1.45%5.43%87.88 B دلارBNB1.86 B دلار147.59 M BNBبی نهایت0.02" برابر "
58,657,664 تومان152.55 دلار0.43%6.00%8.92%68.38 B دلارSOL2.24 B دلار448.26 M SOLبی نهایت0.03" برابر "
656,763 تومان1.00 دلار0.02%0.01%0.00%33.10 B دلارUSDC5.13 B دلار33.10 B USDCبی نهایت0.15" برابر "
729,389 تومان0.51785 دلار0.18%0.37%0.65%28.67 B دلارXRP970.85 M دلار55.36 B XRP100.00 B XRP0.03" برابر "
88,566 تومان0.150944 دلار0.10%3.59%12.50%21.77 B دلارDOGE1.10 B دلار144.23 B DOGEبی نهایت0.05" برابر "
926,286 تومان0.463172 دلار0.35%0.06%0.53%16.52 B دلارADA303.40 M دلار35.66 B ADA45.00 B ADA0.02" برابر "
101 تومان0.000023 دلار0.04%2.73%0.63%13.75 B دلارSHIB382.17 M دلار589.29 T SHIBبی نهایت0.03" برابر "
111,998,376 تومان35.21 دلار0.66%2.68%3.38%13.41 B دلارAVAX317.06 M دلار380.80 M AVAX715.75 M AVAX0.02" برابر "
12401,177 تومان7.07 دلار0.70%0.87%2.95%10.16 B دلارDOT166.91 M دلار1.44 B DOTبی نهایت0.02" برابر "
1325,657,079 تومان452.09 دلار0.02%0.02%3.62%8.91 B دلارBCH266.26 M دلار19.70 M BCH21.00 M BCH0.03" برابر "
14809,517 تومان14.26 دلار0.42%1.72%4.25%8.37 B دلارLINK270.40 M دلار587.10 M LINK1,000.00 M LINK0.03" برابر "
15426,456 تومان7.51 دلار0.30%6.82%21.13%8.04 B دلارNEAR478.74 M دلار1.07 B NEARبی نهایت0.06" برابر "
1639,388 تومان0.694042 دلار0.13%1.12%4.54%6.88 B دلارMATIC188.22 M دلار9.91 B MATIC10.00 B MATIC0.03" برابر "
174,727,227 تومان83.30 دلار0.20%1.67%3.43%6.21 B دلارLTC297.32 M دلار74.51 M LTC84.00 M LTC0.05" برابر "
18425,864 تومان7.50 دلار0.41%2.23%4.56%4.49 B دلارUNI91.96 M دلار598.93 M UNI1,000.00 M UNI0.02" برابر "
191,570,765 تومان27.68 دلار0.39%2.13%6.59%4.07 B دلارETC194.08 M دلار146.97 M ETC210.70 M ETC0.05" برابر "
20517,435 تومان9.12 دلا