مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر
مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر

مارکت کپ بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC۱۶,۸۷۵.۵۳ دلار۶۱۵,۹۵۶,۸۶۳ تومان۳۲۴.۳۵ میلیارد دلار۰.۰۹%۲.۲۸%۲.۳۰%۲۵.۵۷ میلیارد دلار۱۹.۲۲ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۸" برابر "
۲ETH۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۰.۰۴%۴.۹۷%۹.۲۴%۸.۵۹ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۳USDT۰.۹۹۹۷۲۷ دلار۳۶,۴۹۰ تومان۶۵.۳۴ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۷%۳۳.۳۸ میلیارد دلار۶۵.۳۶ میلیارد USDTبی نهایت۰.۵۱" برابر "
۴BNB۲۹۸.۰۲ دلار۱۰,۸۷۷,۵۸۴ تومان۴۷.۶۷ میلیارد دلار۰.۱۴%۱.۶۳%۹.۲۱%۹۹۳.۷۴ میلیون دلار۱۵۹.۹۷ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۲" برابر "
۵USDC۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۱ تومان۴۳.۲۸ میلیارد دلار۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۱%۲.۸۳ میلیارد دلار۴۳.۲۷ میلیارد USDCبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۶BUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۳ تومان۲۲.۱۷ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۹%۷.۰۱ میلیارد دلار۲۲.۱۷ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۳۲" برابر "
۷XRP۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۲۰.۲۱ میلیارد دلار۰.۰۰%۲.۳۰%۶.۶۳%۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۵۰.۲۹ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "
۸DOGE۰.۱۰۶۱۵۴ دلار۳,۸۷۵ تومان۱۴.۰۸ میلیارد دلار۰.۴۶%۱.۳۹%۳۰.۴۳%۱.۳۹ میلیارد دلار۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGEبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۹ADA۰.۳۱۳۸۵۳ دلار۱۱,۴۵۶ تومان۱۰.۸۱ میلیارد دلار۰.۰۸%۰.۷۳%۱.۰۸%۲۰۸.۹۱ میلیون دلار۳۴.۴۴ میلیارد ADA۴۵.۰۰ میلیارد ADA۰.۰۲" برابر "
۱۰MATIC۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۷.۵۶ میلیارد دلار۰.۳۲%۲.۶۶%۰.۵۸%۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۶.۱۴ میلیارد دلار۰.۱۳%۲.۱۸%۰.۱۳%۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۱.۱۴ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۲DAI۰.۹۹۹۸۷۷ دلار۳۶,۴۹۶ تومان۵.۶۴ میلیارد دلار۰.۰۲%۰.۰۹%۰.۰۱%۲۶۸.۴۶ میلیون دلار۵.۶۴ میلیارد DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۱۳LTC۷۸.۴۱ دلار۲,۸۶۱,۹۵۵ تومان۵.۶۲ میلیارد دلار۰.۲۲%۲.۰۴%۲.۷۷%۷۳۷.۸۵ میلیون دلار۷۱.۷۲ میلیون LTC۸۴.۰۰ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۰۹ دلار۰ تومان۵.۰۹ میلیارد دلار۰.۰۷%۰.۲۹%۲.۸۹%۱۴۷.۳۲ میلیون دلار۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۵TRX۰.۰۵۳۹۸۹ دلار۱,۹۷۱ تومان۴.۹۷ میلیارد دلار۰.۰۲%۰.۲۷%۵.۱۳%۲۴۵.۳۵ میلیون دلار۹۲.۱۴ میلیارد TRXبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۱۶SOL۱۳.۵۴ دلار۴۹۴,۳۵۱ تومان۴.۹۲ میلیارد دلار۰.۳۱%۲.۲۳%۵.۱۹%۲۷۷.۹۴ میلیون دلار۳۶۳.۲۳ میلیون SOLبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۱۷UNI۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۴.۳۷ میلیارد دلار۰.۳۳%۵.۲۱%۴.۹۰%۸۸.۴۷ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۱۸AVAX۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۳.۹۷ میلیارد دلار۰.۱۲%۲.۰۶%۰.۷۵%۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "
۱۹LINK۷.۴۵ دلار۲۷۱,۹۳۴ تومان۳.۷۸ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۴۶%۱۴.۶۹%۳۶۷.۹۱ میلیون دلار۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۰.۱۰" برابر "
۲۰WBTC۱۶,۸۳۴.۹۶ دلار۶۱۴,۴۷۶,۰۱۲ تومان۳.۶۴ میلیارد دلار۰.۱۲%۲.۱۹%۲.۴۷%۱۰۷.۸۰ میلیون دلار۲۱۵.۹۷ هزار WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۱LEO۳.۷۸ دلار۱۳۷,۷۹۳ تومان۳.۶۰ میلیارد دلار۰.۰۷%۷.۷۹%۷.۶۷%۳.۶۱ میلیون دلار۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۲ATOM۱۰.۳۸ دلار۳۷۸,۹۳۲ تومان۲.۹۷ میلیارد دلار۰.۳۶%۲.۳۳%۵.۳۶%۱۱۵.۷۵ میلیون دلار۲۸۶.۳۷ میلیون ATOMبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۲۳ETC۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۲.۷۷ میلیارد دلار۰.۰۸%۱.۲۷%۵.۶۱%۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "
۲۴XMR۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۲.۵۵ میلیارد دلار۰.۳۰%۱.۰۶%۳.۶۵%۸۲.۰۱ میلیون دلار۱۸.۲۱ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۵XLM۰.۰۸۹۶۷ دلار۳,۲۷۳ تومان۲.۳۰ میلیارد دلار۰.۲۰%۱.۰۴%۱.۶۰%۵۰.۰۲ میلیون دلار۲۵.۷۰ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "
۲۶BCH۱۱۲.۶۱ دلار۴,۱۱۰,۱۲۹ تومان۲.۱۷ میلیارد دلار۰.۲۲%۰.۱۱%۳.۱۴%۱۸۲.۱۳ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BCH۲۱.۰۰ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "
۲۷TON۱.۷۳ دلار۶۳,۱۷۰ تومان۲.۱۱ میلیارد دلار۰.۳۱%۰.۴۱%۰.۲۸%۴.۰۹ میلیون دلار۱.۲۲ میلیارد TON۵.۰۰ میلیارد TON۰.۰۰" برابر "
۲۸ALGO۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۱.۷۴ میلیارد دلار۰.۱۵%۱.۷۲%۰.۵۳%۵۳.۱۸ میلیون دلار۷.۱۲ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "
۲۹CRO۰.۰۶۴۳۵۲ دلار۲,۳۴۹ تومان۱.۶۳ میلیارد دلار۰.۱۱%۰.۱۷%۱.۸۹%۱۶.۲۱ میلیون دلار۲۵.۲۶ میلیارد CRO۳۰.۲۶ میلیارد CRO۰.۰۱" برابر "
۳۰APE۴.۲۷ دلار۱۵۵,۹۰۳ تومان۱.۵۴ میلیارد دلار۰.۲۴%۴.۳۴%۲۸.۶۹%۲۱۷.۷۸ میلیون دلار۳۶۱.۲۵ میلیون APE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۰.۱۴" برابر "
۳۱FIL۴.۴۰ دلار۱۶۰,۵۵۱ تومان۱.۴۴ میلیارد دلار۰.۱۴%۰.۲۶%۰.۱۱%۹۹.۲۱ میلیون دلار۳۲۷.۷۶ میلیون FILبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۳۲QNT۱۱۵.۶۵ دلار۴,۲۲۱,۲۱۳ تومان۱.۴۰ میلیارد دلار۰.۲۳%۰.۱۱%۴.۷۶%۲۸.۶۱ میلیون دلار۱۲.۰۷ میلیون QNT۱۴.۶۱ میلیون QNT۰.۰۲" برابر "
۳۳NEAR۱.۶۷ دلار۶۱,۱۰۸ تومان۱.۳۹ میلیارد دلار۰.۲۱%۳.۱۵%۲.۴۲%۸۳.۱۵ میلیون دلار۸۳۲.۱۵ میلیون NEAR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۰.۰۶" برابر "
۳۴VET۰.۰۱۸۹۴۲ دلار۶۹۱ تومان۱.۳۷ میلیارد دلار۰.۲۴%۱.۸۸%۲.۵۰%۳۲.۱۸ میلیون دلار۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VET۰.۰۲" برابر "
۳۵OKB۲۱.۴۸ دلار۷۸۴,۰۴۹ تومان۱.۲۹ میلیارد دلار۰.۳۹%۴.۴۸%۴.۲۹%۱۵.۷۱ میلیون دلار۶۰.۰۰ میلیون OKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۶FLOW۱.۱۲ دلار۴۰,۸۸۶ تومان۱.۱۶ میلیارد دلار۰.۱۱%۰.۵۴%۲.۹۸%۲۸.۷۴ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۷HBAR۰.۰۵۰۰۶۲ دلار۱,۸۲۷ تومان۱.۱۵ میلیارد دلار۰.۰۵%۱.۲۶%۵.۰۸%۱۱.۱۶ میلیون دلار۲۲.۹۷ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "
۳۸ICP۴.۰۳ دلار۱۴۷,۱۳۰ تومان۱.۱۱ میلیارد دلار۰.۲۲%۱.۹۸%۵.۹۲%۲۲.۷۴ میلیون دلار۲۷۴.۳۲ میلیون ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۹HT۶.۹۸ دلار۲۵۴,۷۲۲ تومان۱.۰۷ میلیارد دلار۰.۳۶%۸.۲۷%۴۲.۰۱%۳۲.۴۸ میلیون دلار۱۵۳.۳۶ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HT۰.۰۳" برابر "
۴۰EGLD۴۳.۱۴ دلار۱,۵۷۴,۶۹۰ تومان۱.۰۳ میلیارد دلار۰.۱۰%۰.۳۳%۲.۹۷%۱۷.۴۳ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLD۰.۰۲" برابر "
۴۱CHZ۰.۱۶۵۲۱۳ دلار۶,۰۳۰ تومان۱.۰۱ میلیارد دلار۰.۱۱%۱.۰۴%۹.۴۱%۱۷۰.۰۱ میلیون دلار۶.۱۴ میلیارد CHZ۸.۸۹ میلیارد CHZ۰.۱۷" برابر "
۴۲EOS۰.۹۳۶۸۷۵ دلار۳۴,۱۹۶ تومان۱.۰۱ میلیارد دلار۰.۰۷%۱.۸۳%۳.۴۸%۸۴.۳۰ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد EOSبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۴۳LUNC۰.۰۰۰۱۶۲ دلار۶ تومان۹۶۹.۸۲ میلیون دلار۰.۰۷%۰.۲۳%۲.۹۸%۷۳.۳۳ میلیون دلار۵.۹۹ تریلیون LUNCبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۴۴USDP۱.۰۱ دلار۳۶,۷۵۴ تومان۹۵۲.۲۳ میلیون دلار۰.۱۴%۰.۴۷%۰.۸۰%۲.۸۴ میلیون دلار۹۴۵.۶۴ میلیون USDPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۵THETA۰.۹۳۹۸۹۶ دلار۳۴,۳۰۶ تومان۹۳۹.۹۰ میلیون دلار۰.۲۷%۱.۴۰%۸.۲۸%۲۴.۱۶ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۰.۰۳" برابر "
۴۶XTZ۱.۰۱ دلار۳۶,۷۳۲ تومان۹۲۳.۹۰ میلیون دلار۰.۱۸%۱.۶۶%۱.۵۷%۱۶.۶۸ میلیون دلار۹۱۸.۰۷ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۴۷AAVE۶۳.۵۱ دلار۲,۳۱۸,۱۲۳ تومان۸۹۵.۰۶ میلیون دلار۰.۲۲%۲.۷۱%۱۰.۰۷%۶۶.۱۲ میلیون دلار۱۴.۰۹ میلیون AAVE۱۶.۰۰ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "
۴۸XCN۰.۰۴۱۰۴۲ دلار۱,۴۹۸ تومان۸۸۱.۲۹ میلیون دلار۰.۵۷%۸.۴۰%۲.۵۸%۲۴.۴۲ میلیون دلار۲۱.۴۷ میلیارد XCN۵۳.۴۷ میلیارد XCN۰.۰۳" برابر "
۴۹SAND۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۰.۱۱%۱.۵۱%۲.۶۳%۸۹.۵۲ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "
۵۰TWT۲.۰۷ دلار۷۵,۵۲۵ تومان۸۶۲.۱۳ میلیون دلار۰.۸۷%۰.۷۰%۵.۱۷%۴۸.۸۲ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۰۶" برابر "

مارکت کپ بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC۱۶,۸۷۵.۵۳ دلار۶۱۵,۹۵۶,۸۶۳ تومان۳۲۴.۳۵ میلیارد دلار۰.۰۹%۲.۲۸%۲.۳۰%۲۵.۵۷ میلیارد دلار۱۹.۲۲ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۸" برابر "
۲ETH۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۰.۰۴%۴.۹۷%۹.۲۴%۸.۵۹ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۳USDT۰.۹۹۹۷۲۷ دلار۳۶,۴۹۰ تومان۶۵.۳۴ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۷%۳۳.۳۸ میلیارد دلار۶۵.۳۶ میلیارد USDTبی نهایت۰.۵۱" برابر "
۴BNB۲۹۸.۰۲ دلار۱۰,۸۷۷,۵۸۴ تومان۴۷.۶۷ میلیارد دلار۰.۱۴%۱.۶۳%۹.۲۱%۹۹۳.۷۴ میلیون دلار۱۵۹.۹۷ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۲" برابر "
۵USDC۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۱ تومان۴۳.۲۸ میلیارد دلار۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۱%۲.۸۳ میلیارد دلار۴۳.۲۷ میلیارد USDCبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۶BUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۳ تومان۲۲.۱۷ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۹%۷.۰۱ میلیارد دلار۲۲.۱۷ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۳۲" برابر "
۷XRP۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۲۰.۲۱ میلیارد دلار۰.۰۰%۲.۳۰%۶.۶۳%۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۵۰.۲۹ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "
۸DOGE۰.۱۰۶۱۵۴ دلار۳,۸۷۵ تومان۱۴.۰۸ میلیارد دلار۰.۴۶%۱.۳۹%۳۰.۴۳%۱.۳۹ میلیارد دلار۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGEبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۹ADA۰.۳۱۳۸۵۳ دلار۱۱,۴۵۶ تومان۱۰.۸۱ میلیارد دلار۰.۰۸%۰.۷۳%۱.۰۸%۲۰۸.۹۱ میلیون دلار۳۴.۴۴ میلیارد ADA۴۵.۰۰ میلیارد ADA۰.۰۲" برابر "
۱۰MATIC۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۷.۵۶ میلیارد دلار۰.۳۲%۲.۶۶%۰.۵۸%۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۶.۱۴ میلیارد دلار۰.۱۳%۲.۱۸%۰.۱۳%۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۱.۱۴ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۲DAI۰.۹۹۹۸۷۷ دلار۳۶,۴۹۶ تومان۵.۶۴ میلیارد دلار۰.۰۲%۰.۰۹%۰.۰۱%۲۶۸.۴۶ میلیون دلار۵.۶۴ میلیارد DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۱۳LTC۷۸.۴۱ دلار۲,۸۶۱,۹۵۵ تومان۵.۶۲ میلیارد دلار۰.۲۲%۲.۰۴%۲.۷۷%۷۳۷.۸۵ میلیون دلار۷۱.۷۲ میلیون LTC۸۴.۰۰ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۰۹ دلار۰ تومان۵.۰۹ میلیارد دلار۰.۰۷%۰.۲۹%۲.۸۹%۱۴۷.۳۲ میلیون دلار۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۵TRX۰.۰۵۳۹۸۹ دلار۱,۹۷۱ تومان۴.۹۷ میلیارد دلار۰.۰۲%۰.۲۷%۵.۱۳%۲۴۵.۳۵ میلیون دلار۹۲.۱۴ میلیارد TRXبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۱۶SOL۱۳.۵۴ دلار۴۹۴,۳۵۱ تومان۴.۹۲ میلیارد دلار۰.۳۱%۲.۲۳%۵.۱۹%۲۷۷.۹۴ میلیون دلار۳۶۳.۲۳ میلیون SOLبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۱۷UNI۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۴.۳۷ میلیارد دلار۰.۳۳%۵.۲۱%۴.۹۰%۸۸.۴۷ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۱۸AVAX۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۳.۹۷ میلیارد دلار۰.۱۲%۲.۰۶%۰.۷۵%۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "
۱۹LINK۷.۴۵ دلار۲۷۱,۹۳۴ تومان۳.۷۸ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۴۶%۱۴.۶۹%۳۶۷.۹۱ میلیون دلار۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۰.۱۰" برابر "
۲۰WBTC۱۶,۸۳۴.۹۶ دلار۶۱۴,۴۷۶,۰۱۲ تومان۳.۶۴ میلیارد دلار۰.۱۲%۲.۱۹%۲.۴۷%۱۰۷.۸۰ میلیون دلار۲۱۵.۹۷ هزار WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۱LEO۳.۷۸ دلار۱۳۷,۷۹۳ تومان۳.۶۰ میلیارد دلار۰.۰۷%۷.۷۹%۷.۶۷%۳.۶۱ میلیون دلار۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۲ATOM۱۰.۳۸ دلار۳۷۸,۹۳۲ تومان۲.۹۷ میلیارد دلار۰.۳۶%۲.۳۳%۵.۳۶%۱۱۵.۷۵ میلیون دلار۲۸۶.۳۷ میلیون ATOMبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۲۳ETC۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۲.۷۷ میلیارد دلار۰.۰۸%۱.۲۷%۵.۶۱%۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "
۲۴XMR۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۲.۵۵ میلیارد دلار۰.۳۰%۱.۰۶%۳.۶۵%۸۲.۰۱ میلیون دلار۱۸.۲۱ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۵XLM۰.۰۸۹۶۷ دلار۳,۲۷۳ تومان۲.۳۰ میلیارد دلار۰.۲۰%۱.۰۴%۱.۶۰%۵۰.۰۲ میلیون دلار۲۵.۷۰ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "
۲۶BCH۱۱۲.۶۱ دلار۴,۱۱۰,۱۲۹ تومان۲.۱۷ میلیارد دلار۰.۲۲%۰.۱۱%۳.۱۴%۱۸۲.۱۳ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BCH۲۱.۰۰ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "
۲۷TON۱.۷۳ دلار۶۳,۱۷۰ تومان۲.۱۱ میلیارد دلار۰.۳۱%۰.۴۱%۰.۲۸%۴.۰۹ میلیون دلار۱.۲۲ میلیارد TON۵.۰۰ میلیارد TON۰.۰۰" برابر "
۲۸ALGO۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۱.۷۴ میلیارد دلار۰.۱۵%۱.۷۲%۰.۵۳%۵۳.۱۸ میلیون دلار۷.۱۲ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "
۲۹CRO۰.۰۶۴۳۵۲ دلار۲,۳۴۹ تومان۱.۶۳ میلیارد دلار۰.۱۱%۰.۱۷%۱.۸۹%۱۶.۲۱ میلیون دلار۲۵.۲۶ میلیارد CRO۳۰.۲۶ میلیارد CRO۰.۰۱" برابر "
۳۰APE۴.۲۷ دلار۱۵۵,۹۰۳ تومان۱.۵۴ میلیارد دلار۰.۲۴%۴.۳۴%۲۸.۶۹%۲۱۷.۷۸ میلیون دلار۳۶۱.۲۵ میلیون APE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۰.۱۴" برابر "
۳۱FIL۴.۴۰ دلار۱۶۰,۵۵۱ تومان۱.۴۴ میلیارد دلار۰.۱۴%۰.۲۶%۰.۱۱%۹۹.۲۱ میلیون دلار۳۲۷.۷۶ میلیون FILبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۳۲QNT۱۱۵.۶۵ دلار۴,۲۲۱,۲۱۳ تومان۱.۴۰ میلیارد دلار۰.۲۳%۰.۱۱%۴.۷۶%۲۸.۶۱ میلیون دلار۱۲.۰۷ میلیون QNT۱۴.۶۱ میلیون QNT۰.۰۲" برابر "
۳۳NEAR۱.۶۷ دلار۶۱,۱۰۸ تومان۱.۳۹ میلیارد دلار۰.۲۱%۳.۱۵%۲.۴۲%۸۳.۱۵ میلیون دلار۸۳۲.۱۵ میلیون NEAR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۰.۰۶" برابر "
۳۴VET۰.۰۱۸۹۴۲ دلار۶۹۱ تومان۱.۳۷ میلیارد دلار۰.۲۴%۱.۸۸%۲.۵۰%۳۲.۱۸ میلیون دلار۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VET۰.۰۲" برابر "
۳۵OKB۲۱.۴۸ دلار۷۸۴,۰۴۹ تومان۱.۲۹ میلیارد دلار۰.۳۹%۴.۴۸%۴.۲۹%۱۵.۷۱ میلیون دلار۶۰.۰۰ میلیون OKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۶FLOW۱.۱۲ دلار۴۰,۸۸۶ تومان۱.۱۶ میلیارد دلار۰.۱۱%۰.۵۴%۲.۹۸%۲۸.۷۴ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۷HBAR۰.۰۵۰۰۶۲ دلار۱,۸۲۷ تومان۱.۱۵ میلیارد دلار۰.۰۵%۱.۲۶%۵.۰۸%۱۱.۱۶ میلیون دلار۲۲.۹۷ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "
۳۸ICP۴.۰۳ دلار۱۴۷,۱۳۰ تومان۱.۱۱ میلیارد دلار۰.۲۲%۱.۹۸%۵.۹۲%۲۲.۷۴ میلیون دلار۲۷۴.۳۲ میلیون ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۹HT۶.۹۸ دلار۲۵۴,۷۲۲ تومان۱.۰۷ میلیارد دلار۰.۳۶%۸.۲۷%۴۲.۰۱%۳۲.۴۸ میلیون دلار۱۵۳.۳۶ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HT۰.۰۳" برابر "
۴۰EGLD۴۳.۱۴ دلار۱,۵۷۴,۶۹۰ تومان۱.۰۳ میلیارد دلار۰.۱۰%۰.۳۳%۲.۹۷%۱۷.۴۳ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLD۰.۰۲" برابر "
۴۱CHZ۰.۱۶۵۲۱۳ دلار۶,۰۳۰ تومان۱.۰۱ میلیارد دلار۰.۱۱%۱.۰۴%۹.۴۱%۱۷۰.۰۱ میلیون دلار۶.۱۴ میلیارد CHZ۸.۸۹ میلیارد CHZ۰.۱۷" برابر "
۴۲EOS۰.۹۳۶۸۷۵ دلار۳۴,۱۹۶ تومان۱.۰۱ میلیارد دلار۰.۰۷%۱.۸۳%۳.۴۸%۸۴.۳۰ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد EOSبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۴۳LUNC۰.۰۰۰۱۶۲ دلار۶ تومان۹۶۹.۸۲ میلیون دلار۰.۰۷%۰.۲۳%۲.۹۸%۷۳.۳۳ میلیون دلار۵.۹۹ تریلیون LUNCبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۴۴USDP۱.۰۱ دلار۳۶,۷۵۴ تومان۹۵۲.۲۳ میلیون دلار۰.۱۴%۰.۴۷%۰.۸۰%۲.۸۴ میلیون دلار۹۴۵.۶۴ میلیون USDPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۵THETA۰.۹۳۹۸۹۶ دلار۳۴,۳۰۶ تومان۹۳۹.۹۰ میلیون دلار۰.۲۷%۱.۴۰%۸.۲۸%۲۴.۱۶ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۰.۰۳" برابر "
۴۶XTZ۱.۰۱ دلار۳۶,۷۳۲ تومان۹۲۳.۹۰ میلیون دلار۰.۱۸%۱.۶۶%۱.۵۷%۱۶.۶۸ میلیون دلار۹۱۸.۰۷ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۴۷AAVE۶۳.۵۱ دلار۲,۳۱۸,۱۲۳ تومان۸۹۵.۰۶ میلیون دلار۰.۲۲%۲.۷۱%۱۰.۰۷%۶۶.۱۲ میلیون دلار۱۴.۰۹ میلیون AAVE۱۶.۰۰ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "
۴۸XCN۰.۰۴۱۰۴۲ دلار۱,۴۹۸ تومان۸۸۱.۲۹ میلیون دلار۰.۵۷%۸.۴۰%۲.۵۸%۲۴.۴۲ میلیون دلار۲۱.۴۷ میلیارد XCN۵۳.۴۷ میلیارد XCN۰.۰۳" برابر "
۴۹SAND۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۰.۱۱%۱.۵۱%۲.۶۳%۸۹.۵۲ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "
۵۰TWT۲.۰۷ دلار۷۵,۵۲۵ تومان۸۶۲.۱۳ میلیون دلار۰.۸۷%۰.۷۰%۵.۱۷%۴۸.۸۲ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۰۶" برابر "