بیشترین حجم معاملات
بیشترین حجم معاملات

بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱USDT۳۸۹.۱۴ افغان۴۴,۸۹۵ تومان۳.۱۸ تریلیون افغان۶.۰۴ تریلیون افغان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%بی نهایت۶۷.۷۸ میلیارد USDT۰.۵۳" برابر "
۲BTC۱۲,۰۵۹,۱۴۴.۱۰ افغان۱,۰۳۷,۰۳۲,۳۴۳ تومان۲.۴۰ تریلیون افغان۳۹.۶۹ تریلیون افغان۰.۱۲%۱.۹۰%۱.۴۷%۲۱.۰۰ میلیون BTC۱۹.۲۸ میلیون BTC۰.۰۶" برابر "
۳BUSD۷۸۹.۱۰ افغان۴۴,۸۷۲ تومان۸۹۵.۹۵ میلیارد افغان۱.۴۰ تریلیون افغان۰.۰۷%۰.۰۳%۰.۰۴%بی نهایت۱۵.۷۰ میلیارد BUSD۰.۶۴" برابر "
۴ETH۲۱۴۰,۸۴۲.۳۹ افغان۷۰,۹۳۱,۴۶۹ تومان۸۱۶.۶۲ میلیارد افغان۱۷.۲۴ تریلیون افغان۰.۰۹%۲.۱۱%۲.۶۰%بی نهایت۱۲۲.۳۷ میلیون ETH۰.۰۵" برابر "
۵USDC۵۸۹.۱۲ افغان۴۴,۸۸۴ تومان۲۸۲.۲۵ میلیارد افغان۳.۸۳ تریلیون افغان۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۲%بی نهایت۴۳.۰۲ میلیارد USDC۰.۰۷" برابر "
۶APT۲۶۱,۵۶۸.۲۳ افغان۷۸۹,۷۹۹ تومان۱۴۸.۸۹ میلیارد افغان۲۵۱.۳۷ میلیارد افغان۰.۰۳%۱.۵۹%۳۸.۰۲%بی نهایت۱۶۰.۲۹ میلیون APT۰.۵۹" برابر "
۷SOL۱۱۲,۱۶۶.۱۲ افغان۱,۰۹۰,۹۰۶ تومان۱۳۰.۲۸ میلیارد افغان۸۰۵.۰۵ میلیارد افغان۰.۸۴%۱.۰۱%۰.۶۱%بی نهایت۳۷۱.۶۶ میلیون SOL۰.۱۶" برابر "
۸XRP۶۳۵.۶۲ افغان۱۷,۹۳۷ تومان۹۵.۰۱ میلیارد افغان۱.۸۱ تریلیون افغان۰.۰۵%۳.۰۹%۵.۷۵%۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۵۰.۸۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "
۹LTC۱۳۸,۲۶۲.۵۲ افغان۴,۱۶۱,۱۹۷ تومان۷۳.۵۶ میلیارد افغان۵۹۶.۳۰ میلیارد افغان۰.۴۹%۲.۳۶%۲.۵۰%۸۴.۰۰ میلیون LTC۷۲.۱۷ میلیون LTC۰.۱۲" برابر "
۱۰HIGH۴۴۷۲۶۶.۶۵ افغان۱۳۴,۲۹۳ تومان۶۰.۴۲ میلیارد افغان۳.۲۸ میلیارد افغان۲.۰۲%۲۷.۷۴%۱۲۷.۸۰%۱۰۰.۰۰ میلیون HIGH۱۲.۳۰ میلیون HIGH۱۸.۴۲" برابر "
۱۱BNB۴۲۷,۳۴۲.۵۳ افغان۱۳,۷۷۰,۳۲۵ تومان۵۸.۳۲ میلیارد افغان۴.۳۲ تریلیون افغان۰.۰۳%۲.۵۵%۱.۱۱%۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۱۵۷.۹۰ میلیون BNB۰.۰۱" برابر "
۱۲MATIC۱۰۹۹.۰۵ افغان۴۹,۸۸۶ تومان۴۹.۳۷ میلیارد افغان۸۶۵.۱۷ میلیارد افغان۰.۰۰%۶.۹۷%۱۱.۶۰%۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۸.۷۳ میلیارد MATIC۰.۰۶" برابر "
۱۳DOGE۹۷.۶۹ افغان۳,۸۷۲ تومان۴۸.۴۲ میلیارد افغان۱.۰۲ تریلیون افغان۰.۳۹%۳.۹۹%۲.۰۵%بی نهایت۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGE۰.۰۵" برابر "
۱۴AVAX۱۵۱,۷۸۰.۵۱ افغان۸۹۶,۷۰۳ تومان۴۶.۳۵ میلیارد افغان۵۶۰.۵۱ میلیارد افغان۰.۰۱%۳.۲۷%۱۴.۱۰%۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۳۱۴.۸۰ میلیون AVAX۰.۰۸" برابر "
۱۵MANA۴۰۶۷.۶۴ افغان۳۴,۰۶۷ تومان۴۴.۶۰ میلیارد افغان۱۲۵.۴۹ میلیارد افغان۱.۱۰%۴.۴۷%۵.۶۸%بی نهایت۱.۸۶ میلیارد MANA۰.۳۶" برابر "
۱۶GALA۹۳۴.۹۵ افغان۲,۴۹۴ تومان۳۴.۹۹ میلیارد افغان۳۴.۵۵ میلیارد افغان۰.۳۰%۵.۵۹%۳.۹۱%بی نهایت۶.۹۸ میلیارد GALA۱.۰۱" برابر "
۱۷ADA۸۳۳.۹۴ افغان۱۷,۰۹۴ تومان۳۳.۶۷ میلیارد افغان۱.۱۷ تریلیون افغان۰.۳۶%۲.۰۷%۱.۷۴%۴۵.۰۰ میلیارد ADA۳۴.۵۹ میلیارد ADA۰.۰۳" برابر "
۱۸LINK۲۱۶۲۴.۶۹ افغان۳۱۴,۶۱۰ تومان۲۹.۵۴ میلیارد افغان۳۱۷.۳۴ میلیارد افغان۰.۲۲%۴.۶۹%۰.۳۶%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۰.۰۹" برابر "
۱۹ETC۲۴۱,۹۴۲.۲۷ افغان۹۷۸,۱۷۱ تومان۲۹.۲۲ میلیارد افغان۲۷۰.۳۴ میلیارد افغان۰.۰۹%۲.۳۵%۴.۰۳%۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۱۳۹.۱۹ میلیون ETC۰.۱۱" برابر "
۲۰TRX۱۷۵.۵۲ افغان۲,۷۸۰ تومان۲۹.۰۱ میلیارد افغان۵۰۶.۷۹ میلیارد افغان۰.۰۶%۲.۵۳%۰.۶۲%بی نهایت۹۱.۸۲ میلیارد TRX۰.۰۶" برابر "
۲۱SAND۴۶۶۶.۳۱ افغان۳۳,۳۹۶ تومان۲۷.۰۶ میلیارد افغان۹۹.۴۳ میلیارد افغان۰.۳۵%۶.۰۳%۶.۱۱%۳.۰۰ میلیارد SAND۱.۵۰ میلیارد SAND۰.۲۷" برابر "
۲۲FTM۴۱۴۰.۸۷ افغان۲۰,۵۸۱ تومان۲۷.۰۲ میلیارد افغان۱۱۳.۳۲ میلیارد افغان۰.۵۳%۳.۶۴%۲۰.۰۱%۳.۱۸ میلیارد FTM۲.۷۷ میلیارد FTM۰.۲۴" برابر "
۲۳OP۷۸۱۹۱.۶۴ افغان۹۶,۵۱۲ تومان۲۵.۸۲ میلیارد افغان۴۴.۹۹ میلیارد افغان۰.۲۴%۴.۲۵%۱.۴۳%بی نهایت۲۳۴.۷۵ میلیون OP۰.۵۷" برابر "
۲۴LOKA۳۳۹۷۷.۰۰ افغان۳۸,۷۸۰ تومان۲۴.۲۴ میلیارد افغان۵.۶۹ میلیارد افغان۹.۳۰%۳۸.۲۵%۶۲.۵۳%۵۰۰.۰۰ میلیون LOKA۷۳.۸۷ میلیون LOKA۴.۲۶" برابر "
۲۵SHIB۱۴۰.۰۰۱۰۳۷ افغان۱ تومان۲۳.۱۹ میلیارد افغان۵۶۹.۵۷ میلیارد افغان۰.۵۵%۳.۲۷%۳.۰۶%بی نهایت۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIB۰.۰۴" برابر "
۲۶AXS۴۵۱,۰۰۰.۹۷ افغان۵۰۴,۱۱۲ تومان۲۲.۹۱ میلیارد افغان۱۰۱.۱۴ میلیارد افغان۰.۲۶%۵.۶۳%۷.۹۸%۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۱۰۱.۰۴ میلیون AXS۰.۲۳" برابر "
۲۷DOT۱۲۵۵۸.۲۵ افغان۲۸۱,۱۴۹ تومان۲۱.۵۹ میلیارد افغان۶۴۲.۹۹ میلیارد افغان۰.۰۶%۵.۱۲%۱.۳۷%بی نهایت۱.۱۵ میلیارد DOT۰.۰۳" برابر "
۲۸ATOM۲۰۱,۱۷۸.۶۱ افغان۵۹۳,۵۷۶ تومان۲۰.۳۵ میلیارد افغان۳۳۷.۵۲ میلیارد افغان۰.۵۱%۲.۷۵%۱.۲۰%بی نهایت۲۸۶.۳۷ میلیون ATOM۰.۰۶" برابر "
۲۹GMT۱۰۷۴۹.۸۹ افغان۲۵,۱۲۵ تومان۲۰.۳۳ میلیارد افغان۲۹.۹۳ میلیارد افغان۰.۲۳%۷.۰۸%۸.۲۵%۶.۰۰ میلیارد GMT۶۰۰.۰۰ میلیون GMT۰.۶۸" برابر "
۳۰MINA۶۷۷۱.۳۸ افغان۳۵,۹۵۱ تومان۱۹.۵۰ میلیارد افغان۵۸.۷۳ میلیارد افغان۳.۳۸%۱۳.۱۱%۳۶.۰۹%بی نهایت۸۲۲.۷۴ میلیون MINA۰.۳۳" برابر "
۳۱BCH۲۷۱۱,۷۳۱.۶۵ افغان۵,۹۰۸,۳۳۰ تومان۱۷.۶۵ میلیارد افغان۲۲۶.۴۰ میلیارد افغان۰.۰۳%۳.۶۸%۱.۴۶%۲۱.۰۰ میلیون BCH۱۹.۳۰ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "
۳۲DAI۱۶۸۹.۰۹ افغان۴۴,۸۶۷ تومان۱۶.۶۵ میلیارد افغان۵۱۹.۸۹ میلیارد افغان۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۲%بی نهایت۵.۸۴ میلیارد DAI۰.۰۳" برابر "
۳۳FIL۳۳۴۵۷.۵۲ افغان۲۳۰,۴۱۶ تومان۱۶.۴۳ میلیارد افغان۱۷۱.۱۸ میلیارد افغان۰.۱۹%۴.۳۶%۲.۳۸%بی نهایت۳۷۴.۱۵ میلیون FIL۰.۱۰" برابر "
۳۴APE۳۰۵۳۵.۸۰ افغان۲۶۹,۸۴۲ تومان۱۵.۶۰ میلیارد افغان۱۹۷.۴۹ میلیارد افغان۰.۵۰%۱.۹۹%۶.۱۷%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۳۶۸.۵۹ میلیون APE۰.۰۸" برابر "
۳۵DYDX۹۹۲۱۱.۱۲ افغان۱۰۶,۳۲۶ تومان۱۴.۹۷ میلیارد افغان۳۲.۹۹ میلیارد افغان۲.۵۲%۴.۶۵%۳۲.۵۶%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DYDX۱۵۶.۲۶ میلیون DYDX۰.۴۵" برابر "
۳۶ALICE۳۰۶۱۶۴.۴۹ افغان۸۲,۸۴۱ تومان۱۴.۹۱ میلیارد افغان۶.۸۲ میلیارد افغان۰.۱۹%۰.۵۴%۱۲.۶۰%۱۰۰.۰۰ میلیون ALICE۴۱.۴۷ میلیون ALICE۲.۱۹" برابر "
۳۷DASH۶۶۵,۲۸۷.۹۷ افغان۲,۶۶۳,۱۴۲ تومان۱۴.۸۰ میلیارد افغان۵۸.۸۱ میلیارد افغان۰.۸۶%۴.۳۱%۱۲.۰۹%۱۸.۹۰ میلیون DASH۱۱.۱۲ میلیون DASH۰.۲۵" برابر "
۳۸NEAR۳۱۲۱۲.۷۰ افغان۱۰۷,۱۱۹ تومان۱۳.۸۶ میلیارد افغان۱۸۱.۱۲ میلیارد افغان۰.۳۶%۶.۸۹%۶.۶۹%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۸۵۱.۵۵ میلیون NEAR۰.۰۸" برابر "
۳۹RNDR۱۱۴۱۰۴.۸۰ افغان۵۲,۷۸۱ تومان۱۳.۶۸ میلیارد افغان۲۶.۶۰ میلیارد افغان۲.۰۶%۹.۰۶%۵۴.۰۶%۵۳۶.۸۷ میلیون RNDR۲۵۳.۸۰ میلیون RNDR۰.۵۱" برابر "
۴۰HOOK۱۷۰۲۶۶.۶۶ افغان۱۳۴,۲۹۶ تومان۱۳.۴۳ میلیارد افغان۱۳.۳۳ میلیارد افغان۰.۴۹%۱۲.۶۶%۷.۳۹%بی نهایت۵۰.۰۰ میلیون HOOK۱.۰۱" برابر "
۴۱WBTC۱۹۲,۰۵۲,۸۳۱.۲۰ افغان۱,۰۳۳,۸۵۳,۰۱۹ تومان۱۲.۹۳ میلیارد افغان۳۶۲.۶۳ میلیارد افغان۰.۰۶%۱.۹۷%۱.۴۲%بی نهایت۱۷۶.۶۵ هزار WBTC۰.۰۴" برابر "
۴۲WAVES۱۲۳۲۲۵.۴۷ افغان۱۱۳,۵۵۲ تومان۱۲.۸۹ میلیارد افغان۲۴.۹۲ میلیارد افغان۰.۰۱%۵.۷۴%۹.۳۱%بی نهایت۱۱۰.۵۲ میلیون WAVES۰.۵۲" برابر "
۴۳CHZ۵۳۱۲.۰۵ افغان۶,۰۷۰ تومان۱۲.۴۵ میلیارد افغان۸۰.۲۹ میلیارد افغان۰.۰۴%۲.۷۱%۱.۸۵%۸.۸۹ میلیارد CHZ۶.۶۶ میلیارد CHZ۰.۱۶" برابر "
۴۴EOS۴۳۹۵.۰۳ افغان۴۷,۸۶۰ تومان۱۱.۶۳ میلیارد افغان۱۰۲.۷۵ میلیارد افغان۰.۰۱%۳.۲۷%۱.۸۲%بی نهایت۱.۰۸ میلیارد EOS۰.۱۱" برابر "
۴۵LRC۸۵۲۹.۲۱ افغان۱۴,۷۱۳ تومان۱۱.۵۹ میلیارد افغان۳۸.۸۶ میلیارد افغان۰.۵۹%۱.۸۳%۱۵.۶۱%۱.۳۷ میلیارد LRC۱.۳۳ میلیارد LRC۰.۳۰" برابر "
۴۶WBNB۲۰۵۲۷,۳۱۶.۴۲ افغان۱۳,۷۵۷,۱۷۵ تومان۱۱.۵۱ میلیارد افغان۱۰۳.۹۸ میلیارد افغان۰.۰۷%۲.۹۷%۱.۱۸%بی نهایت۳.۸۱ میلیون WBNB۰.۱۱" برابر "
۴۷LDO۳۵۱۸۷.۷۹ افغان۹۴,۵۷۵ تومان۱۱.۰۱ میلیارد افغان۱۵۷.۲۷ میلیارد افغان۰.۱۴%۷.۶۵%۱۳.۱۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO۸۳۷.۴۹ میلیون LDO۰.۰۷" برابر "
۴۸UNI۱۸۵۸۸.۰۵ افغان۲۹۶,۱۵۳ تومان۱۰.۱۲ میلیارد افغان۴۴۸.۲۱ میلیارد افغان۰.۰۴%۴.۵۰%۲.۶۱%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۴۹MAGIC۱۲۱۱۲۰.۲۸ افغان۶۰,۵۷۷ تومان۹.۴۱ میلیارد افغان۲۴.۹۹ میلیارد افغان۱.۴۲%۱۰.۳۳%۰.۷۹%۳۴۷.۷۱ میلیون MAGIC۲۰۷.۷۴ میلیون MAGIC۰.۳۸" برابر "
۵۰VOXEL۴۹۲۲۶.۹۶ افغان۱۳,۵۷۸ تومان۹.۰۱ میلیارد افغان۲.۸۰ میلیارد افغان۴.۲۶%۶.۴۱%۲۳.۸۷%۳۰۰.۰۰ میلیون VOXEL۱۰۳.۹۰ میلیون VOXEL۳.۲۲" برابر "

بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱USDT۳۸۹.۱۴ افغان۴۴,۸۹۵ تومان۳.۱۸ تریلیون افغان۶.۰۴ تریلیون افغان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%بی نهایت۶۷.۷۸ میلیارد USDT۰.۵۳" برابر "
۲BTC۱۲,۰۵۹,۱۴۴.۱۰ افغان۱,۰۳۷,۰۳۲,۳۴۳ تومان۲.۴۰ تریلیون افغان۳۹.۶۹ تریلیون افغان۰.۱۲%۱.۹۰%۱.۴۷%۲۱.۰۰ میلیون BTC۱۹.۲۸ میلیون BTC۰.۰۶" برابر "
۳BUSD۷۸۹.۱۰ افغان۴۴,۸۷۲ تومان۸۹۵.۹۵ میلیارد افغان۱.۴۰ تریلیون افغان۰.۰۷%۰.۰۳%۰.۰۴%بی نهایت۱۵.۷۰ میلیارد BUSD۰.۶۴" برابر "
۴ETH۲۱۴۰,۸۴۲.۳۹ افغان۷۰,۹۳۱,۴۶۹ تومان۸۱۶.۶۲ میلیارد افغان۱۷.۲۴ تریلیون افغان۰.۰۹%۲.۱۱%۲.۶۰%بی نهایت۱۲۲.۳۷ میلیون ETH۰.۰۵" برابر "
۵USDC۵۸۹.۱۲ افغان۴۴,۸۸۴ تومان۲۸۲.۲۵ میلیارد افغان۳.۸۳ تریلیون افغان۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۲%بی نهایت۴۳.۰۲ میلیارد USDC۰.۰۷" برابر "
۶APT۲۶۱,۵۶۸.۲۳ افغان۷۸۹,۷۹۹ تومان۱۴۸.۸۹ میلیارد افغان۲۵۱.۳۷ میلیارد افغان۰.۰۳%۱.۵۹%۳۸.۰۲%بی نهایت۱۶۰.۲۹ میلیون APT۰.۵۹" برابر "
۷SOL۱۱۲,۱۶۶.۱۲ افغان۱,۰۹۰,۹۰۶ تومان۱۳۰.۲۸ میلیارد افغان۸۰۵.۰۵ میلیارد افغان۰.۸۴%۱.۰۱%۰.۶۱%بی نهایت۳۷۱.۶۶ میلیون SOL۰.۱۶" برابر "
۸XRP۶۳۵.۶۲ افغان۱۷,۹۳۷ تومان۹۵.۰۱ میلیارد افغان۱.۸۱ تریلیون افغان۰.۰۵%۳.۰۹%۵.۷۵%۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۵۰.۸۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "
۹LTC۱۳۸,۲۶۲.۵۲ افغان۴,۱۶۱,۱۹۷ تومان۷۳.۵۶ میلیارد افغان۵۹۶.۳۰ میلیارد افغان۰.۴۹%۲.۳۶%۲.۵۰%۸۴.۰۰ میلیون LTC۷۲.۱۷ میلیون LTC۰.۱۲" برابر "
۱۰HIGH۴۴۷۲۶۶.۶۵ افغان۱۳۴,۲۹۳ تومان۶۰.۴۲ میلیارد افغان۳.۲۸ میلیارد افغان۲.۰۲%۲۷.۷۴%۱۲۷.۸۰%۱۰۰.۰۰ میلیون HIGH۱۲.۳۰ میلیون HIGH۱۸.۴۲" برابر "
۱۱BNB۴۲۷,۳۴۲.۵۳ افغان۱۳,۷۷۰,۳۲۵ تومان۵۸.۳۲ میلیارد افغان۴.۳۲ تریلیون افغان۰.۰۳%۲.۵۵%۱.۱۱%۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۱۵۷.۹۰ میلیون BNB۰.۰۱" برابر "
۱۲MATIC۱۰۹۹.۰۵ افغان۴۹,۸۸۶ تومان۴۹.۳۷ میلیارد افغان۸۶۵.۱۷ میلیارد افغان۰.۰۰%۶.۹۷%۱۱.۶۰%۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۸.۷۳ میلیارد MATIC۰.۰۶" برابر "
۱۳DOGE۹۷.۶۹ افغان۳,۸۷۲ تومان۴۸.۴۲ میلیارد افغان۱.۰۲ تریلیون افغان۰.۳۹%۳.۹۹%۲.۰۵%بی نهایت۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGE۰.۰۵" برابر "
۱۴AVAX۱۵۱,۷۸۰.۵۱ افغان۸۹۶,۷۰۳ تومان۴۶.۳۵ میلیارد افغان۵۶۰.۵۱ میلیارد افغان۰.۰۱%۳.۲۷%۱۴.۱۰%۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۳۱۴.۸۰ میلیون AVAX۰.۰۸" برابر "
۱۵MANA۴۰۶۷.۶۴ افغان۳۴,۰۶۷ تومان۴۴.۶۰ میلیارد افغان۱۲۵.۴۹ میلیارد افغان۱.۱۰%۴.۴۷%۵.۶۸%بی نهایت۱.۸۶ میلیارد MANA۰.۳۶" برابر "
۱۶GALA۹۳۴.۹۵ افغان۲,۴۹۴ تومان۳۴.۹۹ میلیارد افغان۳۴.۵۵ میلیارد افغان۰.۳۰%۵.۵۹%۳.۹۱%بی نهایت۶.۹۸ میلیارد GALA۱.۰۱" برابر "
۱۷ADA۸۳۳.۹۴ افغان۱۷,۰۹۴ تومان۳۳.۶۷ میلیارد افغان۱.۱۷ تریلیون افغان۰.۳۶%۲.۰۷%۱.۷۴%۴۵.۰۰ میلیارد ADA۳۴.۵۹ میلیارد ADA۰.۰۳" برابر "
۱۸LINK۲۱۶۲۴.۶۹ افغان۳۱۴,۶۱۰ تومان۲۹.۵۴ میلیارد افغان۳۱۷.۳۴ میلیارد افغان۰.۲۲%۴.۶۹%۰.۳۶%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۰.۰۹" برابر "
۱۹ETC۲۴۱,۹۴۲.۲۷ افغان۹۷۸,۱۷۱ تومان۲۹.۲۲ میلیارد افغان۲۷۰.۳۴ میلیارد افغان۰.۰۹%۲.۳۵%۴.۰۳%۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۱۳۹.۱۹ میلیون ETC۰.۱۱" برابر "
۲۰TRX۱۷۵.۵۲ افغان۲,۷۸۰ تومان۲۹.۰۱ میلیارد افغان۵۰۶.۷۹ میلیارد افغان۰.۰۶%۲.۵۳%۰.۶۲%بی نهایت۹۱.۸۲ میلیارد TRX۰.۰۶" برابر "
۲۱SAND۴۶۶۶.۳۱ افغان۳۳,۳۹۶ تومان۲۷.۰۶ میلیارد افغان۹۹.۴۳ میلیارد افغان۰.۳۵%۶.۰۳%۶.۱۱%۳.۰۰ میلیارد SAND۱.۵۰ میلیارد SAND۰.۲۷" برابر "
۲۲FTM۴۱۴۰.۸۷ افغان۲۰,۵۸۱ تومان۲۷.۰۲ میلیارد افغان۱۱۳.۳۲ میلیارد افغان۰.۵۳%۳.۶۴%۲۰.۰۱%۳.۱۸ میلیارد FTM۲.۷۷ میلیارد FTM۰.۲۴" برابر "
۲۳OP۷۸۱۹۱.۶۴ افغان۹۶,۵۱۲ تومان۲۵.۸۲ میلیارد افغان۴۴.۹۹ میلیارد افغان۰.۲۴%۴.۲۵%۱.۴۳%بی نهایت۲۳۴.۷۵ میلیون OP۰.۵۷" برابر "
۲۴LOKA۳۳۹۷۷.۰۰ افغان۳۸,۷۸۰ تومان۲۴.۲۴ میلیارد افغان۵.۶۹ میلیارد افغان۹.۳۰%۳۸.۲۵%۶۲.۵۳%۵۰۰.۰۰ میلیون LOKA۷۳.۸۷ میلیون LOKA۴.۲۶" برابر "
۲۵SHIB۱۴۰.۰۰۱۰۳۷ افغان۱ تومان۲۳.۱۹ میلیارد افغان۵۶۹.۵۷ میلیارد افغان۰.۵۵%۳.۲۷%۳.۰۶%بی نهایت۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIB۰.۰۴" برابر "
۲۶AXS۴۵۱,۰۰۰.۹۷ افغان۵۰۴,۱۱۲ تومان۲۲.۹۱ میلیارد افغان۱۰۱.۱۴ میلیارد افغان۰.۲۶%۵.۶۳%۷.۹۸%۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۱۰۱.۰۴ میلیون AXS۰.۲۳" برابر "
۲۷DOT۱۲۵۵۸.۲۵ افغان۲۸۱,۱۴۹ تومان۲۱.۵۹ میلیارد افغان۶۴۲.۹۹ میلیارد افغان۰.۰۶%۵.۱۲%۱.۳۷%بی نهایت۱.۱۵ میلیارد DOT۰.۰۳" برابر "
۲۸ATOM۲۰۱,۱۷۸.۶۱ افغان۵۹۳,۵۷۶ تومان۲۰.۳۵ میلیارد افغان۳۳۷.۵۲ میلیارد افغان۰.۵۱%۲.۷۵%۱.۲۰%بی نهایت۲۸۶.۳۷ میلیون ATOM۰.۰۶" برابر "
۲۹GMT۱۰۷۴۹.۸۹ افغان۲۵,۱۲۵ تومان۲۰.۳۳ میلیارد افغان۲۹.۹۳ میلیارد افغان۰.۲۳%۷.۰۸%۸.۲۵%۶.۰۰ میلیارد GMT۶۰۰.۰۰ میلیون GMT۰.۶۸" برابر "
۳۰MINA۶۷۷۱.۳۸ افغان۳۵,۹۵۱ تومان۱۹.۵۰ میلیارد افغان۵۸.۷۳ میلیارد افغان۳.۳۸%۱۳.۱۱%۳۶.۰۹%بی نهایت۸۲۲.۷۴ میلیون MINA۰.۳۳" برابر "
۳۱BCH۲۷۱۱,۷۳۱.۶۵ افغان۵,۹۰۸,۳۳۰ تومان۱۷.۶۵ میلیارد افغان۲۲۶.۴۰ میلیارد افغان۰.۰۳%۳.۶۸%۱.۴۶%۲۱.۰۰ میلیون BCH۱۹.۳۰ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "
۳۲DAI۱۶۸۹.۰۹ افغان۴۴,۸۶۷ تومان۱۶.۶۵ میلیارد افغان۵۱۹.۸۹ میلیارد افغان۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۲%بی نهایت۵.۸۴ میلیارد DAI۰.۰۳" برابر "
۳۳FIL۳۳۴۵۷.۵۲ افغان۲۳۰,۴۱۶ تومان۱۶.۴۳ میلیارد افغان۱۷۱.۱۸ میلیارد افغان۰.۱۹%۴.۳۶%۲.۳۸%بی نهایت۳۷۴.۱۵ میلیون FIL۰.۱۰" برابر "
۳۴APE۳۰۵۳۵.۸۰ افغان۲۶۹,۸۴۲ تومان۱۵.۶۰ میلیارد افغان۱۹۷.۴۹ میلیارد افغان۰.۵۰%۱.۹۹%۶.۱۷%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۳۶۸.۵۹ میلیون APE۰.۰۸" برابر "
۳۵DYDX۹۹۲۱۱.۱۲ افغان۱۰۶,۳۲۶ تومان۱۴.۹۷ میلیارد افغان۳۲.۹۹ میلیارد افغان۲.۵۲%۴.۶۵%۳۲.۵۶%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DYDX۱۵۶.۲۶ میلیون DYDX۰.۴۵" برابر "
۳۶ALICE۳۰۶۱۶۴.۴۹ افغان۸۲,۸۴۱ تومان۱۴.۹۱ میلیارد افغان۶.۸۲ میلیارد افغان۰.۱۹%۰.۵۴%۱۲.۶۰%۱۰۰.۰۰ میلیون ALICE۴۱.۴۷ میلیون ALICE۲.۱۹" برابر "
۳۷DASH۶۶۵,۲۸۷.۹۷ افغان۲,۶۶۳,۱۴۲ تومان۱۴.۸۰ میلیارد افغان۵۸.۸۱ میلیارد افغان۰.۸۶%۴.۳۱%۱۲.۰۹%۱۸.۹۰ میلیون DASH۱۱.۱۲ میلیون DASH۰.۲۵" برابر "
۳۸NEAR۳۱۲۱۲.۷۰ افغان۱۰۷,۱۱۹ تومان۱۳.۸۶ میلیارد افغان۱۸۱.۱۲ میلیارد افغان۰.۳۶%۶.۸۹%۶.۶۹%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۸۵۱.۵۵ میلیون NEAR۰.۰۸" برابر "
۳۹RNDR۱۱۴۱۰۴.۸۰ افغان۵۲,۷۸۱ تومان۱۳.۶۸ میلیارد افغان۲۶.۶۰ میلیارد افغان۲.۰۶%۹.۰۶%۵۴.۰۶%۵۳۶.۸۷ میلیون RNDR۲۵۳.۸۰ میلیون RNDR۰.۵۱" برابر "
۴۰HOOK۱۷۰۲۶۶.۶۶ افغان۱۳۴,۲۹۶ تومان۱۳.۴۳ میلیارد افغان۱۳.۳۳ میلیارد افغان۰.۴۹%۱۲.۶۶%۷.۳۹%بی نهایت۵۰.۰۰ میلیون HOOK۱.۰۱" برابر "
۴۱WBTC۱۹۲,۰۵۲,۸۳۱.۲۰ افغان۱,۰۳۳,۸۵۳,۰۱۹ تومان۱۲.۹۳ میلیارد افغان۳۶۲.۶۳ میلیارد افغان۰.۰۶%۱.۹۷%۱.۴۲%بی نهایت۱۷۶.۶۵ هزار WBTC۰.۰۴" برابر "
۴۲WAVES۱۲۳۲۲۵.۴۷ افغان۱۱۳,۵۵۲ تومان۱۲.۸۹ میلیارد افغان۲۴.۹۲ میلیارد افغان۰.۰۱%۵.۷۴%۹.۳۱%بی نهایت۱۱۰.۵۲ میلیون WAVES۰.۵۲" برابر "
۴۳CHZ۵۳۱۲.۰۵ افغان۶,۰۷۰ تومان۱۲.۴۵ میلیارد افغان۸۰.۲۹ میلیارد افغان۰.۰۴%۲.۷۱%۱.۸۵%۸.۸۹ میلیارد CHZ۶.۶۶ میلیارد CHZ۰.۱۶" برابر "
۴۴EOS۴۳۹۵.۰۳ افغان۴۷,۸۶۰ تومان۱۱.۶۳ میلیارد افغان۱۰۲.۷۵ میلیارد افغان۰.۰۱%۳.۲۷%۱.۸۲%بی نهایت۱.۰۸ میلیارد EOS۰.۱۱" برابر "
۴۵LRC۸۵۲۹.۲۱ افغان۱۴,۷۱۳ تومان۱۱.۵۹ میلیارد افغان۳۸.۸۶ میلیارد افغان۰.۵۹%۱.۸۳%۱۵.۶۱%۱.۳۷ میلیارد LRC۱.۳۳ میلیارد LRC۰.۳۰" برابر "
۴۶WBNB۲۰۵۲۷,۳۱۶.۴۲ افغان۱۳,۷۵۷,۱۷۵ تومان۱۱.۵۱ میلیارد افغان۱۰۳.۹۸ میلیارد افغان۰.۰۷%۲.۹۷%۱.۱۸%بی نهایت۳.۸۱ میلیون WBNB۰.۱۱" برابر "
۴۷LDO۳۵۱۸۷.۷۹ افغان۹۴,۵۷۵ تومان۱۱.۰۱ میلیارد افغان۱۵۷.۲۷ میلیارد افغان۰.۱۴%۷.۶۵%۱۳.۱۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO۸۳۷.۴۹ میلیون LDO۰.۰۷" برابر "
۴۸UNI۱۸۵۸۸.۰۵ افغان۲۹۶,۱۵۳ تومان۱۰.۱۲ میلیارد افغان۴۴۸.۲۱ میلیارد افغان۰.۰۴%۴.۵۰%۲.۶۱%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۴۹MAGIC۱۲۱۱۲۰.۲۸ افغان۶۰,۵۷۷ تومان۹.۴۱ میلیارد افغان۲۴.۹۹ میلیارد افغان۱.۴۲%۱۰.۳۳%۰.۷۹%۳۴۷.۷۱ میلیون MAGIC۲۰۷.۷۴ میلیون MAGIC۰.۳۸" برابر "
۵۰VOXEL۴۹۲۲۶.۹۶ افغان۱۳,۵۷۸ تومان۹.۰۱ میلیارد افغان۲.۸۰ میلیارد افغان۴.۲۶%۶.۴۱%۲۳.۸۷%۳۰۰.۰۰ میلیون VOXEL۱۰۳.۹۰ میلیون VOXEL۳.۲۲" برابر "
۰/۵ (۰ نظر)