کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی

کمترین حجم معاملات
کمترین حجم معاملات