کمترین حجم معاملات
کمترین حجم معاملات

کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی

کمترین حجم در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1313GHOST0.305556 دلار16,194 تومان0.00 دلار1.65 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%175.00 میلیون GHOST5.40 میلیون GHOST0.00" برابر "
1372GEN0.02835 دلار1,503 تومان0.00 دلار1.39 میلیون دلار0.03%0.63%311.67%بی نهایت49.03 میلیون GEN0.00" برابر "
1273GST0.044932 دلار2,381 تومان0.00 دلار1.83 میلیون دلار0.05%2.04%2.56%بی نهایت40.67 میلیون GST0.00" برابر "
1256TENT0.051959 دلار2,754 تومان0.00 دلار2.01 میلیون دلار0.14%3.48%2.76%84.10 میلیون TENT38.66 میلیون TENT0.00" برابر "
741TTT0.110714 دلار5,868 تومان0.00 دلار12.87 میلیون دلار0.18%3.30%3.07%2.00 میلیارد TTT116.25 میلیون TTT0.00" برابر "
904FCT0.669712 دلار35,495 تومان0.00 دلار7.01 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت10.46 میلیون FCT0.00" برابر "
1512TONS0.168624 دلار8,937 تومان0.00 دلار929.89 هزار دلار0.28%1.61%3.33%180.00 میلیون TONS5.51 میلیون TONS0.00" برابر "
364CORE5,972.35 دلار316,534,620 تومان0.00 دلار59.72 میلیون دلار0.00%4.47%5.73%بی نهایت10.00 هزار CORE0.00" برابر "
1245SFT0.001094 دلار58 تومان0.00 دلار2.06 میلیون دلار0.00%0.00%16.10%1.89 میلیارد SFT1.89 میلیارد SFT0.00" برابر "
1406CHESS0.023719 دلار1,257 تومان0.00 دلار1.28 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت54.03 میلیون CHESS0.00" برابر "
1471AIT0.001976 دلار105 تومان0.00 دلار1.06 میلیون دلار0.97%2.87%4.18%بی نهایت535.07 میلیون AIT0.00" برابر "
1197VDG0.000237 دلار13 تومان0.00 دلار2.46 میلیون دلار0.26%2.86%37.18%بی نهایت10.40 میلیارد VDG0.00" برابر "
1234VSXP0.00548 دلار290 تومان0.00 دلار2.17 میلیون دلار0.18%3.21%2.02%بی نهایت396.67 میلیون VSXP0.00" برابر "
1311EMC0.033125 دلار1,756 تومان0.00 دلار1.68 میلیون دلار0.11%5.06%0.57%بی نهایت50.63 میلیون EMC0.00" برابر "
1293RINGX0.005581 دلار296 تومان0.00 دلار1.75 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت313.19 میلیون RINGX0.00" برابر "
849DIME0.000018 دلار1 تومان0.00 دلار8.44 میلیون دلار0.09%3.74%2.32%بی نهایت478.33 میلیارد DIME0.00" برابر "
801IHF0.087392 دلار4,632 تومان0.00 دلار10.06 میلیون دلار0.02%0.08%22.85%بی نهایت115.09 میلیون IHF0.00" برابر "
1034DTEP0.075343 دلار3,993 تومان0.00 دلار4.28 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%140.00 میلیون DTEP56.81 میلیون DTEP0.00" برابر "
1413XHI0.000279 دلار15 تومان0.00 دلار1.24 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت4.43 میلیارد XHI0.00" برابر "
1511LZ0.098056 دلار5,197 تومان0.00 دلار931.48 هزار دلار0.02%0.08%0.13%بی نهایت9.50 میلیون LZ0.00" برابر "
743SOCKS42,542.74 دلار2,254,765,186 تومان0.00 دلار12.85 میلیون دلار0.00%0.00%8.74%315.00 SOCKS302.00 SOCKS0.00" برابر "
1281IMT0.000157 دلار8 تومان0.00 دلار1.79 میلیون دلار0.35%2.41%4.57%بی نهایت11.37 میلیارد IMT0.00" برابر "
981DGD68.18 دلار3,613,397 تومان0.00 دلار5.04 میلیون دلار0.10%1.81%36.75%بی نهایت73.87 هزار DGD0.00" برابر "
1400CUT0.007534 دلار399 تومان0.00 دلار1.30 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%200.00 میلیون CUT172.63 میلیون CUT0.00" برابر "
1390CGT23.43 دلار1,241,636 تومان0.00 دلار1.33 میلیون دلار0.00%0.00%0.04%بی نهایت56.59 هزار CGT0.00" برابر "
920ONE0.000697 دلار37 تومان0.00 دلار6.59 میلیون دلار0.07%2.65%9.54%13.51 میلیارد ONE9.45 میلیارد ONE0.00" برابر "
1355ZUSD0.996597 دلار52,820 تومان0.00 دلار1.47 میلیون دلار0.00%0.07%0.06%بی نهایت1.47 میلیون ZUSD0.00" برابر "
1084COLX0.000279 دلار15 تومان0.00 دلار3.55 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت12.73 میلیارد COLX0.00" برابر "
1317EXRN0.000018 دلار1 تومان0.00 دلار1.63 میلیون دلار0.09%3.74%2.32%بی نهایت92.50 میلیارد EXRN0.00" برابر "
1261SKY0.088737 دلار4,703 تومان0.00 دلار1.95 میلیون دلار0.70%2.24%8.08%100.00 میلیون SKY22.00 میلیون SKY0.00" برابر "
13684233,485.57 دلار1,774,735,463 تومان0.00 دلار1.41 میلیون دلار0.39%2.24%25.84%بی نهایت42.00 420.00" برابر "
858GRID0.208189 دلار11,034 تومان0.00 دلار8.17 میلیون دلار0.00%0.00%0.00%بی نهایت39.24 میلیون GRID0.00" برابر "
1264MEME68.87 دلار3,650,091 تومان0.00 دلار1.93 میلیون دلار0.02%0.08%12.21%28.00 هزار MEME28.00 هزار MEME0.00" برابر "
1302YAXIS1.83 دلار96,929 تومان0.00 دلار1.70 میلیون دلار0.09%3.74%2.32%11.00 میلیون YAXIS931.90 هزار YAXIS0.00" برابر "
1563QCH0.024041 دلار1,274 تومان0.00 دلار787.51 هزار دلار0.24%2.99%5.40%بی نهایت32.76 میلیون QCH0.00" برابر "
1192BTCP0.524328 دلار27,789 تومان0.00 دلار2.51 میلیون دلار0.39%2.24%20.66%22.87 میلیون BTCP4.79 میلیون BTCP0.00" برابر "
1240TX0.257839 دلار13,665 تومان0.00 دلار2.14 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت8.30 میلیون TX0.00" برابر "
1278SIB0.09069 دلار4,807 تومان0.00 دلار1.79 میلیون دلار0.39%2.24%15.01%29.00 میلیون SIB19.79 میلیون SIB0.00" برابر "
1394NPXSXEM0.000029 دلار2 تومان0.00 دلار1.32 میلیون دلار1.12%2.57%14.68%106.78 میلیارد NPXSXEM44.69 میلیارد NPXSXEM0.00" برابر "
1292LUA0.009275 دلار492 تومان0.00 دلار1.75 میلیون دلار0.06%2.73%2.10%500.00 میلیون LUA188.47 میلیون LUA0.00" برابر "
1522LEDU0.003839 دلار203 تومان0.00 دلار908.82 هزار دلار0.37%2.32%4.72%بی نهایت236.71 میلیون LEDU0.00" برابر "
1454HAND0.000018 دلار1 تومان0.00 دلار1.09 میلیون دلار0.09%3.74%2.32%بی نهایت61.91 میلیارد HAND0.00" برابر "
1530PLF0.001765 دلار94 تومان0.00 دلار882.35 هزار دلار0.09%3.74%2.32%10.00 میلیارد PLF500.00 میلیون PLF0.00" برابر "
593KRT0.000614 دلار33 تومان0.00 دلار23.53 میلیون دلار0.12%0.54%4.32%بی نهایت38.35 میلیارد KRT0.00" برابر "
1032CARBON0.000279 دلار15 تومان0.00 دلار4.30 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت15.39 میلیارد CARBON0.00" برابر "
1230VEST0.000558 دلار30 تومان0.00 دلار2.20 میلیون دلار0.39%2.24%30.09%بی نهایت3.95 میلیارد VEST0.00" برابر "
1107OTO0.090052 دلار4,773 تومان0.00 دلار3.32 میلیون دلار0.02%0.08%0.13%بی نهایت36.82 میلیون OTO0.00" برابر "
438ULT0.015245 دلار808 تومان0.00 دلار43.24 میلیون دلار0.15%125.16%51.16%بی نهایت2.84 میلیارد ULT0.00" برابر "
1507XBY0.002204 دلار117 تومان0.00 دلار947.92 هزار دلار0.89%2.24%6.21%650.00 میلیون XBY430.00 میلیون XBY0.00" برابر "
1520DAV0.001315 دلار70 تومان0.00 دلار912.14 هزار دلار0.25%2.95%23.10%بی نهایت693.65 میلیون DAV0.00" برابر "

کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی

کمترین حجم در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1313GHOST0.305556 دلار16,194 تومان0.00 دلار1.65 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%175.00 میلیون GHOST5.40 میلیون GHOST0.00" برابر "
1372GEN0.02835 دلار1,503 تومان0.00 دلار1.39 میلیون دلار0.03%0.63%311.67%بی نهایت49.03 میلیون GEN0.00" برابر "
1273GST0.044932 دلار2,381 تومان0.00 دلار1.83 میلیون دلار0.05%2.04%2.56%بی نهایت40.67 میلیون GST0.00" برابر "
1256TENT0.051959 دلار2,754 تومان0.00 دلار2.01 میلیون دلار0.14%3.48%2.76%84.10 میلیون TENT38.66 میلیون TENT0.00" برابر "
741TTT0.110714 دلار5,868 تومان0.00 دلار12.87 میلیون دلار0.18%3.30%3.07%2.00 میلیارد TTT116.25 میلیون TTT0.00" برابر "
904FCT0.669712 دلار35,495 تومان0.00 دلار7.01 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت10.46 میلیون FCT0.00" برابر "
1512TONS0.168624 دلار8,937 تومان0.00 دلار929.89 هزار دلار0.28%1.61%3.33%180.00 میلیون TONS5.51 میلیون TONS0.00" برابر "
364CORE5,972.35 دلار316,534,620 تومان0.00 دلار59.72 میلیون دلار0.00%4.47%5.73%بی نهایت10.00 هزار CORE0.00" برابر "
1245SFT0.001094 دلار58 تومان0.00 دلار2.06 میلیون دلار0.00%0.00%16.10%1.89 میلیارد SFT1.89 میلیارد SFT0.00" برابر "
1406CHESS0.023719 دلار1,257 تومان0.00 دلار1.28 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت54.03 میلیون CHESS0.00" برابر "
1471AIT0.001976 دلار105 تومان0.00 دلار1.06 میلیون دلار0.97%2.87%4.18%بی نهایت535.07 میلیون AIT0.00" برابر "
1197VDG0.000237 دلار13 تومان0.00 دلار2.46 میلیون دلار0.26%2.86%37.18%بی نهایت10.40 میلیارد VDG0.00" برابر "
1234VSXP0.00548 دلار290 تومان0.00 دلار2.17 میلیون دلار0.18%3.21%2.02%بی نهایت396.67 میلیون VSXP0.00" برابر "
1311EMC0.033125 دلار1,756 تومان0.00 دلار1.68 میلیون دلار0.11%5.06%0.57%بی نهایت50.63 میلیون EMC0.00" برابر "
1293RINGX0.005581 دلار296 تومان0.00 دلار1.75 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت313.19 میلیون RINGX0.00" برابر "
849DIME0.000018 دلار1 تومان0.00 دلار8.44 میلیون دلار0.09%3.74%2.32%بی نهایت478.33 میلیارد DIME0.00" برابر "
801IHF0.087392 دلار4,632 تومان0.00 دلار10.06 میلیون دلار0.02%0.08%22.85%بی نهایت115.09 میلیون IHF0.00" برابر "
1034DTEP0.075343 دلار3,993 تومان0.00 دلار4.28 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%140.00 میلیون DTEP56.81 میلیون DTEP0.00" برابر "
1413XHI0.000279 دلار15 تومان0.00 دلار1.24 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت4.43 میلیارد XHI0.00" برابر "
1511LZ0.098056 دلار5,197 تومان0.00 دلار931.48 هزار دلار0.02%0.08%0.13%بی نهایت9.50 میلیون LZ0.00" برابر "
743SOCKS42,542.74 دلار2,254,765,186 تومان0.00 دلار12.85 میلیون دلار0.00%0.00%8.74%315.00 SOCKS302.00 SOCKS0.00" برابر "
1281IMT0.000157 دلار8 تومان0.00 دلار1.79 میلیون دلار0.35%2.41%4.57%بی نهایت11.37 میلیارد IMT0.00" برابر "
981DGD68.18 دلار3,613,397 تومان0.00 دلار5.04 میلیون دلار0.10%1.81%36.75%بی نهایت73.87 هزار DGD0.00" برابر "
1400CUT0.007534 دلار399 تومان0.00 دلار1.30 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%200.00 میلیون CUT172.63 میلیون CUT0.00" برابر "
1390CGT23.43 دلار1,241,636 تومان0.00 دلار1.33 میلیون دلار0.00%0.00%0.04%بی نهایت56.59 هزار CGT0.00" برابر "
920ONE0.000697 دلار37 تومان0.00 دلار6.59 میلیون دلار0.07%2.65%9.54%13.51 میلیارد ONE9.45 میلیارد ONE0.00" برابر "
1355ZUSD0.996597 دلار52,820 تومان0.00 دلار1.47 میلیون دلار0.00%0.07%0.06%بی نهایت1.47 میلیون ZUSD0.00" برابر "
1084COLX0.000279 دلار15 تومان0.00 دلار3.55 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت12.73 میلیارد COLX0.00" برابر "
1317EXRN0.000018 دلار1 تومان0.00 دلار1.63 میلیون دلار0.09%3.74%2.32%بی نهایت92.50 میلیارد EXRN0.00" برابر "
1261SKY0.088737 دلار4,703 تومان0.00 دلار1.95 میلیون دلار0.70%2.24%8.08%100.00 میلیون SKY22.00 میلیون SKY0.00" برابر "
13684233,485.57 دلار1,774,735,463 تومان0.00 دلار1.41 میلیون دلار0.39%2.24%25.84%بی نهایت42.00 420.00" برابر "
858GRID0.208189 دلار11,034 تومان0.00 دلار8.17 میلیون دلار0.00%0.00%0.00%بی نهایت39.24 میلیون GRID0.00" برابر "
1264MEME68.87 دلار3,650,091 تومان0.00 دلار1.93 میلیون دلار0.02%0.08%12.21%28.00 هزار MEME28.00 هزار MEME0.00" برابر "
1302YAXIS1.83 دلار96,929 تومان0.00 دلار1.70 میلیون دلار0.09%3.74%2.32%11.00 میلیون YAXIS931.90 هزار YAXIS0.00" برابر "
1563QCH0.024041 دلار1,274 تومان0.00 دلار787.51 هزار دلار0.24%2.99%5.40%بی نهایت32.76 میلیون QCH0.00" برابر "
1192BTCP0.524328 دلار27,789 تومان0.00 دلار2.51 میلیون دلار0.39%2.24%20.66%22.87 میلیون BTCP4.79 میلیون BTCP0.00" برابر "
1240TX0.257839 دلار13,665 تومان0.00 دلار2.14 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت8.30 میلیون TX0.00" برابر "
1278SIB0.09069 دلار4,807 تومان0.00 دلار1.79 میلیون دلار0.39%2.24%15.01%29.00 میلیون SIB19.79 میلیون SIB0.00" برابر "
1394NPXSXEM0.000029 دلار2 تومان0.00 دلار1.32 میلیون دلار1.12%2.57%14.68%106.78 میلیارد NPXSXEM44.69 میلیارد NPXSXEM0.00" برابر "
1292LUA0.009275 دلار492 تومان0.00 دلار1.75 میلیون دلار0.06%2.73%2.10%500.00 میلیون LUA188.47 میلیون LUA0.00" برابر "
1522LEDU0.003839 دلار203 تومان0.00 دلار908.82 هزار دلار0.37%2.32%4.72%بی نهایت236.71 میلیون LEDU0.00" برابر "
1454HAND0.000018 دلار1 تومان0.00 دلار1.09 میلیون دلار0.09%3.74%2.32%بی نهایت61.91 میلیارد HAND0.00" برابر "
1530PLF0.001765 دلار94 تومان0.00 دلار882.35 هزار دلار0.09%3.74%2.32%10.00 میلیارد PLF500.00 میلیون PLF0.00" برابر "
593KRT0.000614 دلار33 تومان0.00 دلار23.53 میلیون دلار0.12%0.54%4.32%بی نهایت38.35 میلیارد KRT0.00" برابر "
1032CARBON0.000279 دلار15 تومان0.00 دلار4.30 میلیون دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت15.39 میلیارد CARBON0.00" برابر "
1230VEST0.000558 دلار30 تومان0.00 دلار2.20 میلیون دلار0.39%2.24%30.09%بی نهایت3.95 میلیارد VEST0.00" برابر "
1107OTO0.090052 دلار4,773 تومان0.00 دلار3.32 میلیون دلار0.02%0.08%0.13%بی نهایت36.82 میلیون OTO0.00" برابر "
438ULT0.015245 دلار808 تومان0.00 دلار43.24 میلیون دلار0.15%125.16%51.16%بی نهایت2.84 میلیارد ULT0.00" برابر "
1507XBY0.002204 دلار117 تومان0.00 دلار947.92 هزار دلار0.89%2.24%6.21%650.00 میلیون XBY430.00 میلیون XBY0.00" برابر "
1520DAV0.001315 دلار70 تومان0.00 دلار912.14 هزار دلار0.25%2.95%23.10%بی نهایت693.65 میلیون DAV0.00" برابر "