گرانترین ارزهای دیجیتال بایننس علی بابا اکس
گرانترین ارزهای دیجیتال بایننس

گران ترین ارزهای بایننس

گران ترین ارزهای بایننس
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1BTC128,184.51 دلار1,546,935,029 تومان0.85%0.65%1.19%544.88 میلیارد دلار21.11 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.04" برابر "
124YFI28,681.74 دلار476,506,202 تومان1.30%1.83%1.43%284.66 میلیون دلار39.18 میلیون دلار32.79 هزار YFI36.67 هزار YFI0.14" برابر "
83PAXG31,981.72 دلار108,768,728 تومان0.13%0.22%0.19%537.57 میلیون دلار11.17 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.02" برابر "
2ETH41,783.80 دلار97,905,766 تومان0.52%1.08%2.49%218.29 میلیارد دلار9.26 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.04" برابر "
2630BETH51,768.15 دلار97,046,422 تومان0.57%0.85%2.53%0.00 دلار9.48 میلیون دلار0.00 BETHبی نهایت0.00" برابر "
444YFII61,091.21 دلار59,892,389 تومان1.40%1.76%3.51%42.12 میلیون دلار10.43 میلیون دلار38.60 هزار YFII39.38 هزار YFII0.25" برابر "
69MKR7672.74 دلار36,924,263 تومان1.36%2.51%2.08%657.70 میلیون دلار49.72 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.08" برابر "
4BNB8314.70 دلار17,272,497 تومان0.55%0.41%5.17%49.69 میلیارد دلار584.46 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
682AUTO9218.96 دلار12,018,016 تومان0.90%4.28%8.33%16.69 میلیون دلار4.36 میلیون دلار76.23 هزار AUTO80.64 هزار AUTO0.26" برابر "
23XMR10157.89 دلار8,665,940 تومان0.97%0.12%2.09%2.88 میلیارد دلار99.89 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.03" برابر "
39QNT11124.92 دلار6,856,343 تومان1.73%1.25%2.79%1.51 میلیارد دلار21.42 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
28BCH12121.58 دلار6,672,936 تومان0.82%1.90%6.74%2.35 میلیارد دلار172.11 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.07" برابر "
13LTC1388.96 دلار4,882,482 تومان0.83%2.54%4.48%6.46 میلیارد دلار569.73 میلیون دلار72.60 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.09" برابر "
430QUICK1486.46 دلار4,745,293 تومان0.45%1.81%3.45%44.44 میلیون دلار4.01 میلیون دلار514.00 هزار QUICK1,000.00 هزار QUICK0.09" برابر "
481KP3R1582.32 دلار4,518,213 تومان0.04%2.18%0.07%35.00 میلیون دلار2.78 میلیون دلار425.18 هزار KP3Rبی نهایت0.08" برابر "
52AAVE1670.83 دلار3,887,302 تومان1.52%2.87%11.34%998.15 میلیون دلار56.95 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "
3353BNX1768.04 دلار3,734,487 تومان0.84%5.48%12.04%0.00 دلار173.35 هزار دلار0.00 BNX21.00 میلیون BNX0.00" برابر "
184ILV1858.61 دلار3,216,812 تومان0.75%1.59%16.02%144.85 میلیون دلار12.72 میلیون دلار2.47 میلیون ILV10.00 میلیون ILV0.09" برابر "
72DASH1955.74 دلار3,059,238 تومان1.53%3.77%11.70%624.84 میلیون دلار88.47 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
3148BNBUP2050.27 دلار2,759,113 تومان1.01%0.65%7.63%0.00 دلار285.35 هزار دلار0.00 BNBUPبی نهایت0.00" برابر "
117COMP2141.89 دلار2,299,433 تومان1.36%3.50%5.68%304.46 میلیون دلار24.42 میلیون دلار7.27 میلیون COMP10.00 میلیون COMP0.08" برابر "
76ZEC2236.71 دلار2,015,050 تومان1.50%1.84%1.71%599.47 میلیون دلار31.64 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.05" برابر "
597FARM2334.34 دلار1,884,977 تومان0.71%0.86%4.76%23.39 میلیون دلار680.43 هزار دلار681.17 هزار FARM690.42 هزار FARM0.03" برابر "
122KSM2433.82 دلار1,856,043 تومان1.06%2.40%2.78%286.43 میلیون دلار14.57 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.05" برابر "
329WNXM2525.06 دلار1,375,498 تومان0.23%1.09%1.11%72.58 میلیون دلار9.27 میلیون دلار2.90 میلیون WNXM2.90 میلیون WNXM0.13" برابر "
445MLN2620.65 دلار1,133,233 تومان0.59%3.30%6.18%42.09 میلیون دلار921.13 هزار دلار2.04 میلیون MLN2.07 میلیون MLN0.02" برابر "
118DCR2720.40 دلار1,119,434 تومان0.45%4.23%1.63%302.69 میلیون دلار1.34 میلیون دلار14.84 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.00" برابر "
10SOL2820.38 دلار1,118,740 تومان1.36%3.83%9.10%7.85 میلیارد دلار452.21 میلیون دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "
24ETC2920.21 دلار1,109,329 تومان0.97%1.95%3.90%2.83 میلیارد دلار151.21 میلیون دلار140.15 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "
487ALCX3020.18 دلار1,107,834 تومان1.11%4.32%7.18%34.76 میلیون دلار2.81 میلیون دلار1.72 میلیون ALCXبی نهایت0.08" برابر "
254NMR3118.26 دلار1,001,979 تومان0.66%2.87%3.75%107.50 میلیون دلار4.79 میلیون دلار5.89 میلیون NMR11.00 میلیون NMR0.04" برابر "
16AVAX3217.20 دلار943,914 تومان1.37%0.21%3.04%5.60 میلیارد دلار196.25 میلیون دلار325.88 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.04" برابر "
135BTG3314.89 دلار817,059 تومان1.32%0.63%10.05%260.72 میلیون دلار3.93 میلیون دلار17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTG0.02" برابر "
591TRB3414.16 دلار777,388 تومان1.97%1.39%3.84%24.13 میلیون دلار4.41 میلیون دلار1.70 میلیون TRBبی نهایت0.18" برابر "
586CREAM3513.45 دلار738,206 تومان0.09%0.15%10.56%24.96 میلیون دلار1.39 میلیون دلار1.86 میلیون CREAM2.92 میلیون CREAM0.06" برابر "
131ENS3613.19 دلار723,763 تومان1.37%1.65%6.34%266.96 میلیون دلار26.98 میلیون دلار20.24 میلیون ENS100.00 میلیون ENS0.10" برابر "
57NEO3712.45 دلار683,159 تومان1.83%2.65%0.29%877.99 میلیون دلار73.63 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.08" برابر "
22ATOM3810.97 دلار602,075 تومان1.27%2.31%7.96%3.14 میلیارد دلار188.44 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.06" برابر "
186ZEN3910.28 دلار564,091 تومان1.42%2.80%3.58%138.99 میلیون دلار13.91 میلیون دلار13.52 میلیون ZEN21.00 میلیون ZEN0.10" برابر "
190MULTI409.18 دلار503,874 تومان0.67%2.15%7.82%133.49 میلیون دلار3.14 میلیون دلار14.54 میلیون MULTI100.00 میلیون MULTI0.02" برابر "
75FXS418.48 دلار465,190 تومان1.30%4.64%3.44%602.70 میلیون دلار33.68 میلیون دلار71.11 میلیون FXSبی نهایت0.06" برابر "
55AXS428.16 دلار448,072 تومان1.46%3.14%6.65%943.83 میلیون دلار51.44 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "
129AR438.15 دلار447,575 تومان1.05%3.74%7.45%272.32 میلیون دلار13.09 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.05" برابر "
392MOVR448.02 دلار439,977 تومان1.63%1.99%6.62%53.43 میلیون دلار2.59 میلیون دلار6.67 میلیون MOVRبی نهایت0.05" برابر "
295REP457.96 دلار436,752 تومان0.25%2.10%7.33%87.53 میلیون دلار5.85 میلیون دلار11.00 میلیون REPبی نهایت0.07" برابر "
19LINK467.24 دلار397,395 تومان0.96%1.37%4.92%3.74 میلیارد دلار295.71 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.08" برابر "
163LPT476.79 دلار372,639 تومان1.58%2.39%5.40%187.03 میلیون دلار7.53 میلیون دلار27.55 میلیون LPTبی نهایت0.04" برابر "
107BAL486.78 دلار372,099 تومان0.93%4.37%3.25%329.72 میلیون دلار9.17 میلیون دلار48.63 میلیون BAL96.15 میلیون BAL0.03" برابر "
87MASK496.27 دلار344,195 تومان1.56%8.45%7.19%477.54 میلیون دلار346.93 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.73" برابر "
643WING506.21 دلار341,102 تومان0.80%1.26%2.90%20.02 میلیون دلار1.08 میلیون دلار3.22 میلیون WING5.00 میلیون WING0.05" برابر "
12DOT516.07 دلار333,372 تومان1.33%1.82%4.98%7.12 میلیارد دلار173.37 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "
2828BTCUP525.98 دلار328,080 تومان1.21%0.58%2.24%0.00 دلار845.40 هزار دلار0.00 BTCUPبی نهایت0.00" برابر "
20UNI535.92 دلار325,172 تومان0.79%0.80%7.79%3.42 میلیارد دلار76.92 میلیون دلار577.49 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
29FIL545.52 دلار303,238 تومان1.63%3.30%6.52%2.27 میلیارد دلار199.75 میلیون دلار410.58 میلیون FILبی نهایت0.09" برابر "
570PSG555.42 دلار297,408 تومان0.28%2.12%1.40%26.24 میلیون دلار3.63 میلیون دلار4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSG0.14" برابر "
96CVX565.31 دلار291,263 تومان1.02%2.20%3.54%403.12 میلیون دلار8.00 میلیون دلار75.96 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "
2927ETHUP575.16 دلار283,129 تومان1.09%2.24%6.06%0.00 دلار569.63 هزار دلار0.00 ETHUPبی نهایت0.00" برابر "
41ICP584.95 دلار271,956 تومان1.45%1.11%5.45%1.48 میلیارد دلار33.41 میلیون دلار298.07 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
331XVS594.89 دلار268,131 تومان0.43%1.38%2.97%72.37 میلیون دلار2.46 میلیون دلار14.81 میلیون XVS29.75 میلیون XVS0.03" برابر "
621SANTOS604.64 دلار254,639 تومان3.13%9.87%3.73%21.11 میلیون دلار48.37 میلیون دلار4.55 میلیون SANTOS30.00 میلیون SANTOS2.29" برابر "
567CITY614.57 دلار250,977 تومان0.82%2.58%1.91%26.47 میلیون دلار3.32 میلیون دلار5.79 میلیون CITY20.00 میلیون CITY0.13" برابر "
40APE624.04 دلار221,695 تومان1.01%1.61%2.76%1.49 میلیارد دلار98.59 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.07" برابر "
471BAR633.90 دلار214,275 تومان0.03%1.80%0.07%36.72 میلیون دلار4.09 میلیون دلار9.41 میلیون BAR40.00 میلیون BAR0.11" برابر "
68CAKE643.66 دلار200,737 تومان0.66%0.62%3.57%667.26 میلیون دلار49.74 میلیون دلار182.44 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.07" برابر "
275PYR653.50 دلار192,375 تومان0.97%2.76%9.09%95.27 میلیون دلار7.35 میلیون دلار27.18 میلیون PYR50.00 میلیون PYR0.08" برابر "
405FORTH663.32 دلار182,165 تومان0.96%1.94%2.61%50.64 میلیون دلار1.49 میلیون دلار15.26 میلیون FORTHبی نهایت0.03" برابر "
496GAS673.31 دلار181,711 تومان0.36%1.38%4.65%33.53 میلیون دلار10.69 میلیون دلار10.13 میلیون GAS100.00 میلیون GAS0.32" برابر "
590PORTO683.11 دلار170,496 تومان10.26%36.21%32.57%24.23 میلیون دلار158.90 میلیون دلار7.80 میلیون PORTO40.00 میلیون PORTO6.56" برابر "
111QTUM693.04 دلار166,756 تومان1.58%3.09%8.01%317.78 میلیون دلار45.96 میلیون دلار104.60 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.14" برابر "
582LAZIO702.93 دلار160,692 تومان3.32%12.28%8.62%25.18 میلیون دلار31.34 میلیون دلار8.60 میلیون LAZIO40.00 میلیون LAZIO1.24" برابر "
813ATM712.90 دلار159,266 تومان0.86%4.72%7.54%9.67 میلیون دلار10.30 میلیون دلار3.33 میلیون ATMبی نهایت1.07" برابر "
390BADGER722.79 دلار153,322 تومان1.29%2.34%9.57%53.54 میلیون دلار5.42 میلیون دلار19.17 میلیون BADGER21.00 میلیون BADGER0.10" برابر "
263DEXE732.79 دلار153,268 تومان0.75%0.56%3.60%101.85 میلیون دلار1.56 میلیون دلار36.47 میلیون DEXE98.94 میلیون DEXE0.02" برابر "
804OG742.70 دلار148,027 تومان1.67%4.62%4.82%10.14 میلیون دلار5.18 میلیون دلار3.76 میلیون OGبی نهایت0.51" برابر "
930ASR752.69 دلار147,551 تومان0.38%3.90%1.82%6.12 میلیون دلار2.55 میلیون دلار2.28 میلیون ASRبی نهایت0.42" برابر "
770JUV762.62 دلار143,585 تومان0.03%2.25%1.90%11.54 میلیون دلار1.96 میلیون دلار4.41 میلیون JUV20.00 میلیون JUV0.17" برابر "
732ACM772.54 دلار139,365 تومان0.83%4.06%2.86%13.26 میلیون دلار3.07 میلیون دلار5.22 میلیون ACMبی نهایت0.23" برابر "
266ANT782.47 دلار135,823 تومان1.09%1.29%1.59%99.06 میلیون دلار9.47 میلیون دلار40.03 میلیون ANTبی نهایت0.10" برابر "
100DYDX792.41 دلار132,221 تومان1.34%4.47%6.83%376.42 میلیون دلار120.33 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "
571ALPINE802.30 دلار126,498 تومان1.32%6.42%2.21%26.18 میلیون دلار10.04 میلیون دلار11.36 میلیون ALPINE40.00 میلیون ALPINE0.38" برابر "
32LDO812.26 دلار124,061 تومان2.02%7.48%5.63%1.95 میلیارد دلار123.11 میلیون دلار861.74 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "
573FIRO822.14 دلار117,291 تومان0.75%2.69%0.29%26.08 میلیون دلار2.02 میلیون دلار12.20 میلیون FIRO21.40 میلیون FIRO0.08" برابر "
337HIGH832.10 دلار115,103 تومان0.83%0.23%9.99%71.77 میلیون دلار27.01 میلیون دلار34.22 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGH0.38" برابر "
533DEGO842.08 دلار114,094 تومان2.24%3.91%1.19%29.45 میلیون دلار8.51 میلیون دلار14.17 میلیون DEGO21.00 میلیون DEGO0.29" برابر "
141WAVES852.07 دلار113,740 تومان1.57%2.46%8.66%230.09 میلیون دلار60.98 میلیون دلار111.03 میلیون WAVESبی نهایت0.27" برابر "
185UMA862.07 دلار113,533 تومان0.67%1.93%3.17%142.62 میلیون دلار11.37 میلیون دلار68.95 میلیون UMA101.17 میلیون UMA0.08" برابر "
36NEAR871.91 دلار105,106 تومان1.70%2.71%7.10%1.66 میلیارد دلار93.30 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "
281RAD881.88 دلار103,454 تومان1.05%4.54%7.01%92.04 میلیون دلار11.34 میلیون دلار48.83 میلیون RAD100.00 میلیون RAD0.12" برابر "
145BAND891.82 دلار99,953 تومان1.26%3.59%4.37%226.08 میلیون دلار18.78 میلیون دلار124.15 میلیون BANDبی نهایت0.08" برابر "
515ERN901.79 دلار98,315 تومان0.68%1.16%1.26%31.40 میلیون دلار2.83 میلیون دلار17.53 میلیون ERN30.00 میلیون ERN0.09" برابر "
188RLC911.67 دلار91,609 تومان1.72%4.41%23.20%135.19 میلیون دلار9.07 میلیون دلار81.00 میلیون RLC87.00 میلیون RLC0.07" برابر "
146OMG921.58 دلار86,520 تومان1.20%8.08%11.65%221.08 میلیون دلار87.67 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG0.40" برابر "
199API3931.51 دلار82,971 تومان1.45%3.22%8.30%121.22 میلیون دلار7.03 میلیون دلار80.19 میلیون API3بی نهایت0.06" برابر "
339ALICE941.48 دلار81,243 تومان1.45%2.37%5.85%71.15 میلیون دلار19.73 میلیون دلار48.07 میلیون ALICE100.00 میلیون ALICE0.28" برابر "
123MOB951.47 دلار80,430 تومان0.11%1.30%5.04%286.17 میلیون دلار1.75 میلیون دلار195.29 میلیون MOBبی نهایت0.01" برابر "
89RUNE961.39 دلار76,483 تومان1.01%0.54%3.76%455.75 میلیون دلار34.01 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.07" برابر "
270COCOS971.37 دلار75,147 تومان2.92%5.57%13.23%97.28 میلیون دلار25.33 میلیون دلار71.05 میلیون COCOS100.00 میلیون COCOS0.26" برابر "
164HNT981.31 دلار72,149 تومان2.53%7.33%11.02%185.65 میلیون دلار2.59 میلیون دلار141.23 میلیون HNT223.00 میلیون HNT0.01" برابر "
90RNDR991.23 دلار67,508 تومان1.14%0.86%10.76%444.57 میلیون دلار64.53 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.15" برابر "
311MTL1001.19 دلار65,078 تومان0.81%4.66%0.03%78.95 میلیون دلار12.04 میلیون دلار66.59 میلیون MTL66.59 میلیون MTL0.15" برابر "
84TWT1011.18 دلار64,850 تومان1.18%2.34%1.73%492.29 میلیون دلار44.45 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.09" برابر "
42EOS1021.18 دلار64,691 تومان1.30%2.84%1.83%1.28 میلیارد دلار200.27 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.16" برابر "
50XTZ1031.11 دلار60,691 تومان1.11%2.19%6.58%1.03 میلیارد دلار25.97 میلیون دلار932.44 میلیون XTZبی نهایت0.03" برابر "
9MATIC1041.09 دلار59,890 تومان1.63%2.61%4.87%9.91 میلیارد دلار353.34 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
436PHB1051.09 دلار59,652 تومان0.91%1.28%3.01%43.22 میلیون دلار12.44 میلیون دلار39.77 میلیون PHBبی نهایت0.29" برابر "
230EURS1061.08 دلار59,085 تومان0.09%0.01%1.39%133.62 میلیون دلار762.41 هزار دلار124.13 میلیون EURSبی نهایت0.01" برابر "
416GHST1071.07 دلار58,993 تومان0.14%0.51%11.92%48.47 میلیون دلار2.90 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.06" برابر "
446LIT1081.06 دلار58,162 تومان1.86%0.76%2.37%41.98 میلیون دلار15.97 میلیون دلار39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LIT0.38" برابر "
138SUSHI1091.05 دلار57,870 تومان0.97%2.08%4.45%234.34 میلیون دلار39.38 میلیون دلار222.26 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHI0.17" برابر "
193LSK1101.02 دلار56,189 تومان0.44%1.89%4.60%131.96 میلیون دلار3.37 میلیون دلار128.90 میلیون LSKبی نهایت0.03" برابر "
51THETA1111.01 دلار55,696 تومان1.61%2.49%3.24%1.01 میلیارد دلار21.87 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "
3USDT1121.00 دلار54,891 تومان0.00%0.00%0.11%79.65 میلیارد دلار33.50 میلیارد دلار79.64 میلیارد USDTبی نهایت0.42" برابر "
5USDC1130.999727 دلار54,871 تومان0.01%0.01%0.10%33.05 میلیارد دلار4.69 میلیارد دلار33.06 میلیارد USDCبی نهایت0.14" برابر "
30TUSD1140.999685 دلار54,869 تومان0.01%0.00%0.04%2.02 میلیارد دلار992.63 میلیون دلار2.02 میلیارد TUSDبی نهایت0.49" برابر "
11BUSD1150.99961 دلار54,865 تومان0.02%0.05%0.02%7.61 میلیارد دلار3.61 میلیارد دلار7.61 میلیارد BUSDبی نهایت0.47" برابر "
58USDP1160.998108 دلار54,782 تومان0.14%0.01%0.59%876.42 میلیون دلار6.25 میلیون دلار878.08 میلیون USDPبی نهایت0.01" برابر "
148KDA1170.974694 دلار53,497 تومان1.52%1.44%4.70%218.84 میلیون دلار12.43 میلیون دلار224.53 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.06" برابر "
53FLOW1180.959376 دلار52,656 تومان1.33%2.01%7.92%994.11 میلیون دلار28.76 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "
65CRV1190.923629 دلار50,694 تومان1.28%2.51%6.02%693.36 میلیون دلار39.80 میلیون دلار750.69 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.06" برابر "
661NEBL1200.922499 دلار50,632 تومان1.33%3.99%14.83%18.32 میلیون دلار1.51 میلیون دلار19.86 میلیون NEBLبی نهایت0.08" برابر "
43STX1210.92207 دلار50,609 تومان1.61%7.93%23.41%1.26 میلیارد دلار206.51 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.16" برابر "
524ORN1220.898577 دلار49,319 تومان1.62%2.29%3.04%30.68 میلیون دلار4.40 میلیون دلار34.15 میلیون ORN100.00 میلیون ORN0.14" برابر "
94KAVA1230.877407 دلار48,157 تومان2.02%0.85%1.62%404.33 میلیون دلار26.15 میلیون دلار460.82 میلیون KAVAبی نهایت0.06" برابر "
238XNO1240.875021 دلار48,026 تومان1.15%1.49%3.51%116.60 میلیون دلار828.69 هزار دلار133.25 میلیون XNO133.25 میلیون XNO0.01" برابر "
388PERP1250.812438 دلار44,591 تومان2.02%5.12%9.64%53.62 میلیون دلار7.99 میلیون دلار66.00 میلیون PERPبی نهایت0.15" برابر "
70MINA1260.742894 دلار40,775 تومان1.87%3.54%11.02%650.82 میلیون دلار30.02 میلیون دلار876.06 میلیون MINAبی نهایت0.05" برابر "
95NEXO1270.721063 دلار39,576 تومان1.82%2.55%2.85%403.80 میلیون دلار6.81 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
259STRAX1280.710269 دلار38,984 تومان0.46%30.60%27.57%104.83 میلیون دلار520.42 میلیون دلار147.59 میلیون STRAXبی نهایت4.96" برابر "
239KNC1290.707075 دلار38,809 تومان1.48%3.13%3.31%116.59 میلیون دلار23.25 میلیون دلار164.89 میلیون KNC252.30 میلیون KNC0.20" برابر "
516SNM1300.706737 دلار38,790 تومان0.50%2.67%7.08%31.38 میلیون دلار4.37 میلیون دلار44.40 میلیون SNMبی نهایت0.14" برابر "
860BTCST1310.667729 دلار36,649 تومان0.97%2.87%0.67%8.15 میلیون دلار126.90 هزار دلار12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCST0.02" برابر "
251SCRT1320.661936 دلار36,331 تومان1.06%0.42%1.92%108.09 میلیون دلار2.78 میلیون دلار163.30 میلیون SCRTبی نهایت0.03" برابر "
354TOMO1330.657037 دلار36,062 تومان1.11%0.69%20.10%62.30 میلیون دلار16.37 میلیون دلار94.82 میلیون TOMOبی نهایت0.26" برابر "
109CELO1340.651183 دلار35,741 تومان1.46%7.11%2.71%320.08 میلیون دلار129.22 میلیون دلار491.53 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.40" برابر "
168FLUX1350.613328 دلار33,663 تومان1.26%1.16%2.05%180.36 میلیون دلار11.61 میلیون دلار294.07 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.06" برابر "
56SAND1360.610952 دلار33,533 تومان1.38%3.80%8.86%916.10 میلیون دلار107.07 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "
512AVA1370.6048 دلار33,195 تومان0.04%0.17%3.37%31.59 میلیون دلار1.82 میلیون دلار52.23 میلیون AVA61.01 میلیون AVA0.06" برابر "
542BEL1380.596943 دلار32,764 تومان1.47%1.20%7.93%28.65 میلیون دلار8.74 میلیون دلار48.00 میلیون BEL100.00 میلیون BEL0.31" برابر "
160JOE1390.575437 دلار31,583 تومان0.77%1.14%48.42%193.60 میلیون دلار127.39 میلیون دلار336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOE0.66" برابر "
48MANA1400.572685 دلار31,432 تومان1.46%3.85%7.19%1.06 میلیارد دلار76.46 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "
861INCH1410.572467 دلار31,420 تومان1.54%11.51%8.29%477.90 میلیون دلار218.05 میلیون دلار834.80 میلیون 1INCHبی نهایت0.46" برابر "
287BNT1420.55547 دلار30,488 تومان1.24%1.60%4.63%89.52 میلیون دلار3.34 میلیون دلار161.16 میلیون BNTبی نهایت0.04" برابر "
6XRP1430.535413 دلار29,387 تومان1.13%0.90%19.27%27.67 میلیارد دلار3.01 میلیارد دلار51.68 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.11" برابر "
509FIS1440.527068 دلار28,929 تومان2.12%4.98%2.43%31.86 میلیون دلار4.66 میلیون دلار60.45 میلیون FIS114.91 میلیون FIS0.15" برابر "
719PROS1450.492737 دلار27,044 تومان1.07%0.66%4.63%14.28 میلیون دلار5.83 میلیون دلار28.98 میلیون PROS100.00 میلیون PROS0.41" برابر "
472LOKA1460.492553 دلار27,034 تومان1.89%3.80%6.33%36.39 میلیون دلار6.40 میلیون دلار73.87 میلیون LOKA500.00 میلیون LOKA0.18" برابر "
133SXP1470.468446 دلار25,711 تومان2.93%6.41%67.52%262.11 میلیون دلار1.08 میلیارد دلار559.53 میلیون SXPبی نهایت4.11" برابر "
298MBOX1480.468057 دلار25,690 تومان0.68%2.06%6.99%86.79 میلیون دلار5.59 میلیون دلار185.44 میلیون MBOX1,000.00 میلیون MBOX0.06" برابر "
173SFP1490.464628 دلار25,502 تومان1.23%1.56%2.11%171.76 میلیون دلار18.36 میلیون دلار369.67 میلیون SFP500.00 میلیون SFP0.11" برابر "
235PUNDIX1500.464304 دلار25,484 تومان0.79%0.74%1.43%120.02 میلیون دلار23.60 میلیون دلار258.49 میلیون PUNDIX258.53 میلیون PUNDIX0.20" برابر "
613DREP1510.4473 دلار24,550 تومان0.72%2.93%4.11%21.80 میلیون دلار1.91 میلیون دلار48.74 میلیون DREPبی نهایت0.09" برابر "
729CVP1520.445187 دلار24,435 تومان1.38%5.05%3.85%13.31 میلیون دلار3.71 میلیون دلار29.90 میلیون CVP100.00 میلیون CVP0.28" برابر "
45FTM1530.440202 دلار24,161 تومان2.49%2.82%11.82%1.23 میلیارد دلار284.95 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "
518PIVX1540.432263 دلار23,725 تومان1.47%7.25%9.69%31.28 میلیون دلار3.04 میلیون دلار72.36 میلیون PIVXبی نهایت0.10" برابر "
2802ADAUP1550.419999 دلار23,052 تومان2.10%4.45%1.31%0.00 دلار980.83 هزار دلار0.00 ADAUPبی نهایت0.00" برابر "
489GRS1560.419063 دلار23,001 تومان0.68%2.13%1.89%34.46 میلیون دلار8.28 میلیون دلار82.24 میلیون GRS105.00 میلیون GRS0.24" برابر "
449POLS1570.413483 دلار22,694 تومان0.59%2.65%6.35%41.03 میلیون دلار2.02 میلیون دلار99.22 میلیون POLSبی نهایت0.05" برابر "
157HIVE1580.411739 دلار22,599 تومان0.85%4.57%2.52%196.72 میلیون دلار76.95 میلیون دلار477.77 میلیون HIVEبی نهایت0.39" برابر "
85AGIX1590.407187 دلار22,349 تومان1.74%5.96%18.00%491.12 میلیون دلار107.78 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "
668FIDA1600.401659 دلار22,045 تومان1.19%1.22%2.47%17.97 میلیون دلار3.47 میلیون دلار44.73 میلیون FIDA1,000.00 میلیون FIDA0.19" برابر "
750UFT1610.39928 دلار21,915 تومان0.88%1.99%4.39%12.40 میلیون دلار2.95 میلیون دلار31.05 میلیون UFT100.00 میلیون UFT0.24" برابر "
49CFX1620.398445 دلار21,869 تومان4.30%3.50%4.06%1.06 میلیارد دلار724.20 میلیون دلار2.66 میلیارد CFXبی نهایت0.68" برابر "
557AGLD1630.38734 دلار21,260 تومان1.52%4.28%10.26%27.18 میلیون دلار4.30 میلیون دلار70.17 میلیون AGLDبی نهایت0.16" برابر "
99ENJ1640.385955 دلار21,184 تومان1.24%1.81%4.26%385.96 میلیون دلار26.42 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "
144GMT1650.378816 دلار20,792 تومان2.03%3.07%7.84%227.29 میلیون دلار67.00 میلیون دلار600.00 میلیون GMT6.00 میلیارد GMT0.29" برابر "
162BICO1660.37805 دلار20,750 تومان1.86%0.09%4.84%190.08 میلیون دلار5.71 میلیون دلار502.79 میلیون BICOبی نهایت0.03" برابر "
7ADA1670.3749 دلار20,577 تومان0.89%1.98%1.44%13.02 میلیارد دلار391.56 میلیون دلار34.74 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.03" برابر "
147GLMR1680.364411 دلار20,001 تومان0.97%2.28%7.71%220.91 میلیون دلار7.07 میلیون دلار606.21 میلیون GLMRبی نهایت0.03" برابر "
183STORJ1690.363795 دلار19,967 تومان1.70%0.75%1.64%150.22 میلیون دلار48.44 میلیون دلار412.94 میلیون STORJبی نهایت0.32" برابر "
490DIA1700.362506 دلار19,897 تومان0.63%1.92%0.33%34.18 میلیون دلار3.09 میلیون دلار94.29 میلیون DIA200.00 میلیون DIA0.09" برابر "
120FET1710.361529 دلار19,843 تومان1.50%4.52%7.01%296.06 میلیون دلار68.16 میلیون دلار818.91 میلیون FETبی نهایت0.23" برابر "
88LRC1720.348796 دلار19,144 تومان2.08%5.09%5.17%463.95 میلیون دلار44.75 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.10" برابر "
151OCEAN1730.340163 دلار18,670 تومان1.58%2.91%8.90%208.55 میلیون دلار20.34 میلیون دلار613.10 میلیون OCEAN1.41 میلیارد OCEAN0.10" برابر "
393TKO1740.332449 دلار18,247 تومان0.42%2.88%3.04%53.38 میلیون دلار3.15 میلیون دلار160.56 میلیون TKO500.00 میلیون TKO0.06" برابر "
384ARK1750.324509 دلار17,811 تومان1.33%0.09%1.10%55.09 میلیون دلار13.11 میلیون دلار169.78 میلیون ARKبی نهایت0.24" برابر "
426ALPACA1760.296293 دلار16,262 تومان0.96%3.44%5.81%45.16 میلیون دلار3.87 میلیون دلار152.40 میلیون ALPACA188.00 میلیون ALPACA0.09" برابر "
172ELF1770.295155 دلار16,200 تومان0.45%0.43%4.37%174.59 میلیون دلار11.76 میلیون دلار591.51 میلیون ELF1,000.00 میلیون ELF0.07" برابر "
269ONG1780.287834 دلار15,798 تومان0.34%0.52%3.18%97.52 میلیون دلار3.22 میلیون دلار338.79 میلیون ONG1,000.00 میلیون ONG0.03" برابر "
610OAX1790.285182 دلار15,652 تومان0.94%7.26%3.12%21.97 میلیون دلار15.51 میلیون دلار77.05 میلیون OAXبی نهایت0.71" برابر "
257MC1800.282639 دلار15,513 تومان1.51%2.05%7.50%105.23 میلیون دلار2.69 میلیون دلار372.30 میلیون MC669.81 میلیون MC0.03" برابر "
127AUDIO1810.278491 دلار15,285 تومان1.48%3.13%2.26%275.88 میلیون دلار18.82 میلیون دلار990.64 میلیون AUDIOبی نهایت0.07" برابر "
546NULS1820.273394 دلار15,006 تومان1.05%4.12%5.85%27.84 میلیون دلار2.88 میلیون دلار101.84 میلیون NULS210.00 میلیون NULS0.10" برابر "
470KMD1830.271988 دلار14,928 تومان1.71%3.46%14.54%36.98 میلیون دلار5.14 میلیون دلار135.95 میلیون KMD200.00 میلیون KMD0.14" برابر "
394WAN1840.271875 دلار14,922 تومان0.68%3.61%5.88%53.38 میلیون دلار1.19 میلیون دلار196.33 میلیون WAN210.00 میلیون WAN0.02" برابر "
374C981850.267117 دلار14,661 تومان0.59%1.94%17.22%57.95 میلیون دلار128.37 میلیون دلار216.94 میلیون C981,000.00 میلیون C982.22" برابر "
519CHESS1860.266635 دلار14,635 تومان1.09%4.62%1.76%31.21 میلیون دلار5.33 میلیون دلار117.04 میلیون CHESS300.00 میلیون CHESS0.17" برابر "
2726ETHDOWN1870.266349 دلار14,619 تومان1.33%2.21%5.18%0.00 دلار1.55 میلیون دلار0.00 ETHDOWNبی نهایت0.00" برابر "
200TRIBE1880.266014 دلار14,600 تومان0.45%0.30%1.58%120.62 میلیون دلار611.69 هزار دلار453.45 میلیون TRIBE1,000.00 میلیون TRIBE0.01" برابر "
840FUND1890.252423 دلار13,854 تومان0.63%3.13%21.40%8.70 میلیون دلار427.73 هزار دلار34.45 میلیون FUNDبی نهایت0.05" برابر "
101BAT1900.247807 دلار13,601 تومان1.14%2.30%2.04%368.23 میلیون دلار29.70 میلیون دلار1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.08" برابر "
381YGG1910.247329 دلار13,575 تومان1.89%3.62%14.06%55.70 میلیون دلار13.57 میلیون دلار225.19 میلیون YGG1,000.00 میلیون YGG0.24" برابر "
547VOXEL1920.237272 دلار13,023 تومان1.73%2.87%6.26%27.82 میلیون دلار5.00 میلیون دلار117.26 میلیون VOXEL300.00 میلیون VOXEL0.18" برابر "
620FRONT1930.235618 دلار12,932 تومان0.26%0.84%2.49%21.21 میلیون دلار2.47 میلیون دلار90.00 میلیون FRONT90.00 میلیون FRONT0.12" برابر "
139GLM1940.233196 دلار12,799 تومان0.59%1.01%4.12%233.20 میلیون دلار6.26 میلیون دلار1,000.00 میلیون GLM1,000.00 میلیون GLM0.03" برابر "
434RAY1950.23094 دلار12,675 تومان0.81%2.37%7.05%43.32 میلیون دلار2.79 میلیون دلار187.59 میلیون RAY555.00 میلیون RAY0.06" برابر "
158ZRX1960.230049 دلار12,626 تومان1.25%2.45%2.99%194.97 میلیون دلار18.98 میلیون دلار847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRX0.10" برابر "
64KLAY1970.229836 دلار12,615 تومان0.42%2.15%0.46%708.22 میلیون دلار33.61 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.05" برابر "
156ONT1980.225357 دلار12,369 تومان1.10%1.82%4.39%197.24 میلیون دلار13.38 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.07" برابر "
38ALGO1990.224613 دلار12,328 تومان1.16%2.88%1.24%1.60 میلیارد دلار199.69 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.12" برابر "
419CTXC2000.224242 دلار12,308 تومان1.65%4.43%7.45%47.14 میلیون دلار4.78 میلیون دلار210.23 میلیون CTXC299.79 میلیون CTXC0.10" برابر "
240PLA2010.216771 دلار11,898 تومان0.77%1.81%6.15%116.59 میلیون دلار7.65 میلیون دلار537.86 میلیون PLA700.00 میلیون PLA0.07" برابر "
153ICX2020.213905 دلار11,740 تومان1.67%2.97%1.87%203.56 میلیون دلار9.57 میلیون دلار951.63 میلیون ICXبی نهایت0.05" برابر "
380SRM2030.21227 دلار11,651 تومان1.27%3.86%4.01%55.88 میلیون دلار56.68 میلیون دلار263.24 میلیون SRM10.16 میلیارد SRM1.01" برابر "
283STEEM2040.210589 دلار11,558 تومان0.48%3.47%0.35%90.64 میلیون دلار32.73 میلیون دلار430.42 میلیون STEEMبی نهایت0.36" برابر "
80MIOTA2050.208912 دلار11,466 تومان1.35%1.79%3.86%580.68 میلیون دلار10.01 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "
106WOO2060.204 دلار11,197 تومان2.13%1.73%1.39%342.07 میلیون دلار26.30 میلیون دلار1.68 میلیارد WOOبی نهایت0.08" برابر "
680WTC2070.203674 دلار11,179 تومان0.70%4.64%2.58%16.73 میلیون دلار2.30 میلیون دلار82.14 میلیون WTC100.00 میلیون WTC0.14" برابر "
701PNT2080.202839 دلار11,133 تومان0.56%4.00%9.71%15.09 میلیون دلار1.39 میلیون دلار74.39 میلیون PNT96.78 میلیون PNT0.09" برابر "
291POWR2090.184969 دلار10,152 تومان0.60%2.05%1.28%88.83 میلیون دلار22.16 میلیون دلار480.23 میلیون POWR1,000.00 میلیون POWR0.25" برابر "
475BAKE2100.184532 دلار10,128 تومان1.78%1.84%3.52%35.71 میلیون دلار7.54 میلیون دلار193.53 میلیون BAKEبی نهایت0.21" برابر "
342BSW2110.182342 دلار10,008 تومان1.30%1.31%3.04%68.02 میلیون دلار4.50 میلیون دلار373.02 میلیون BSW700.00 میلیون BSW0.07" برابر "
580ADX2120.177972 دلار9,768 تومان0.41%0.35%2.97%25.37 میلیون دلار2.24 میلیون دلار142.56 میلیون ADX150.00 میلیون ADX0.09" برابر "
335DUSK2130.173725 دلار9,535 تومان1.39%4.17%10.87%71.90 میلیون دلار7.57 میلیون دلار413.86 میلیون DUSK1,000.00 میلیون DUSK0.11" برابر "
598HARD2140.173389 دلار9,517 تومان1.25%1.61%2.80%23.37 میلیون دلار1.31 میلیون دلار134.79 میلیون HARD200.00 میلیون HARD0.06" برابر "
350WRX2150.169337 دلار9,294 تومان0.50%0.87%2.51%64.66 میلیون دلار950.95 هزار دلار381.86 میلیون WRXبی نهایت0.01" برابر "
317DODO2160.169046 دلار9,278 تومان1.10%3.39%17.18%76.93 میلیون دلار14.56 میلیون دلار455.10 میلیون DODO1,000.00 میلیون DODO0.19" برابر "
398DAR2170.166346 دلار9,130 تومان1.67%2.55%8.37%51.65 میلیون دلار14.42 میلیون دلار310.49 میلیون DAR800.00 میلیون DAR0.28" برابر "
198SYS2180.165249 دلار9,070 تومان0.25%0.24%7.23%124.53 میلیون دلار1.26 میلیون دلار753.57 میلیون SYSبی نهایت0.01" برابر "
253CHR2190.157023 دلار8,618 تومان1.57%2.89%0.23%107.80 میلیون دلار13.08 میلیون دلار686.55 میلیون CHR1,000.00 میلیون CHR0.12" برابر "
377ATA2200.154758 دلار8,494 تومان1.41%0.56%1.51%56.06 میلیون دلار7.94 میلیون دلار362.25 میلیون ATAبی نهایت0.14" برابر "
2721XRPUP2210.151698 دلار8,326 تومان1.46%1.22%34.66%0.00 دلار1.65 میلیون دلار0.00 XRPUPبی نهایت0.00" برابر "
783NXS2220.148474 دلار8,149 تومان9.85%12.80%8.92%11.00 میلیون دلار2.81 هزار دلار74.08 میلیون NXS78.00 میلیون NXS0.00" برابر "
313PHA2230.146803 دلار8,057 تومان0.10%0.68%6.72%77.91 میلیون دلار3.67 میلیون دلار530.72 میلیون PHA1,000.00 میلیون PHA0.05" برابر "
187RIF2240.14247 دلار7,820 تومان2.45%5.63%7.33%135.83 میلیون دلار9.68 میلیون دلار953.38 میلیون RIFبی نهایت0.07" برابر "
44GRT2250.14036 دلار7,704 تومان1.54%4.39%8.91%1.25 میلیارد دلار52.85 میلیون دلار8.89 میلیارد GRTبی نهایت0.04" برابر "
280CTSI2260.138836 دلار7,620 تومان1.05%2.82%9.38%92.57 میلیون دلار4.18 میلیون دلار666.74 میلیون CTSI1,000.00 میلیون CTSI0.05" برابر "
389SUPER2270.132679 دلار7,282 تومان2.25%6.79%9.90%53.58 میلیون دلار22.69 میلیون دلار403.83 میلیون SUPER1,000.00 میلیون SUPER0.42" برابر "
385AERGO2280.127294 دلار6,987 تومان0.84%0.93%0.23%54.74 میلیون دلار10.79 میلیون دلار430.00 میلیون AERGO500.00 میلیون AERGO0.20" برابر "
629AST2290.117855 دلار6,469 تومان0.36%9.64%15.66%20.56 میلیون دلار4.10 میلیون دلار174.48 میلیون ASTبی نهایت0.20" برابر "
367OGN2300.116149 دلار6,375 تومان1.39%0.12%0.41%59.19 میلیون دلار24.51 میلیون دلار509.64 میلیون OGN1,000.00 میلیون OGN0.41" برابر "
454RARE2310.11574 دلار6,352 تومان1.05%1.47%3.87%40.06 میلیون دلار1.86 میلیون دلار346.12 میلیون RARE1,000.00 میلیون RARE0.05" برابر "
61CHZ2320.11543 دلار6,335 تومان1.16%2.68%6.73%781.31 میلیون دلار77.87 میلیون دلار6.77 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.10" برابر "
255REN2330.107574 دلار5,904 تومان0.41%3.20%4.07%107.47 میلیون دلار37.85 میلیون دلار999.04 میلیون REN1,000.00 میلیون REN0.35" برابر "
256CVC2340.105439 دلار5,787 تومان0.89%2.67%3.25%105.44 میلیون دلار18.20 میلیون دلار1,000.00 میلیون CVCبی نهایت0.17" برابر "
305ALPHA2350.104696 دلار5,746 تومان1.47%2.40%5.01%81.03 میلیون دلار3.62 میلیون دلار774.00 میلیون ALPHA1,000.00 میلیون ALPHA0.04" برابر "
438LTO2360.104361 دلار5,728 تومان1.14%0.75%5.45%43.06 میلیون دلار1.45 میلیون دلار412.60 میلیون LTO500.00 میلیون LTO0.03" برابر "
25XLM2370.10427 دلار5,723 تومان0.90%2.92%11.95%2.78 میلیارد دلار157.18 میلیون دلار26.63 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.06" برابر "
401UTK2380.102675 دلار5,635 تومان1.66%7.66%3.36%51.34 میلیون دلار20.99 میلیون دلار500.00 میلیون UTK500.00 میلیون UTK0.41" برابر "
321NKN2390.100137 دلار5,496 تومان1.29%3.48%8.52%75.59 میلیون دلار4.00 میلیون دلار754.83 میلیون NKN1,000.00 میلیون NKN0.05" برابر "
349ACA2400.097788 دلار5,367 تومان1.12%3.52%8.47%64.70 میلیون دلار2.31 میلیون دلار661.63 میلیون ACA1,000.00 میلیون ACA0.04" برابر "
272REQ2410.096301 دلار5,286 تومان0.78%1.87%4.66%96.29 میلیون دلار1.64 میلیون دلار999.83 میلیون REQ999.88 میلیون REQ0.02" برابر "
435FLM2420.094009 دلار5,160 تومان1.44%1.36%3.06%43.29 میلیون دلار1.57 میلیون دلار460.50 میلیون FLMبی نهایت0.04" برابر "
899MIR2430.092235 دلار5,062 تومان0.38%2.98%1.80%7.17 میلیون دلار1.23 میلیون دلار77.74 میلیون MIRبی نهایت0.17" برابر "
908NAV2440.091349 دلار5,014 تومان1.05%9.77%19.33%6.93 میلیون دلار9.25 هزار دلار75.81 میلیون NAVبی نهایت0.00" برابر "
375BETA2450.088989 دلار4,884 تومان0.99%2.45%3.02%57.57 میلیون دلار3.54 میلیون دلار646.97 میلیون BETA1,000.00 میلیون BETA0.06" برابر "
360OXT2460.088376 دلار4,851 تومان0.66%2.78%0.74%61.04 میلیون دلار7.01 میلیون دلار690.69 میلیون OXTبی نهایت0.11" برابر "
293ARDR2470.087945 دلار4,827 تومان0.76%0.74%4.81%87.86 میلیون دلار4.17 میلیون دلار999.00 میلیون ARDR999.00 میلیون ARDR0.05" برابر "
674VIB2480.086457 دلار4,745 تومان1.44%2.33%9.46%17.26 میلیون دلار3.80 میلیون دلار199.64 میلیون VIBبی نهایت0.22" برابر "
407QLC2490.083524 دلار4,584 تومان0.59%11.66%11.65%50.11 میلیون دلار11.29 میلیون دلار600.00 میلیون QLCبی نهایت0.23" برابر "
548BLZ2500.081578 دلار4,478 تومان1.16%0.27%4.65%27.82 میلیون دلار5.89 میلیون دلار341.00 میلیون BLZبی نهایت0.21" برابر "
328MDX2510.076698 دلار4,210 تومان0.07%0.59%3.66%72.88 میلیون دلار4.44 میلیون دلار950.25 میلیون MDXبی نهایت0.06" برابر "
290COTI2520.075577 دلار4,148 تومان1.86%1.28%1.66%88.90 میلیون دلار7.82 میلیون دلار1.18 میلیارد COTI2.00 میلیارد COTI0.09" برابر "
8DOGE2530.074504 دلار4,089 تومان0.62%1.52%4.51%10.34 میلیارد دلار369.24 میلیون دلار138.73 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "
1697EZ2540.072369 دلار3,972 تومان28.99%5.94%1.12%461.25 هزار دلار19.69 هزار دلار6.37 میلیون EZ10.00 میلیون EZ0.04" برابر "
491RAMP2550.071265 دلار3,911 تومان0.28%1.69%1.59%34.05 میلیون دلار77.24 هزار دلار477.84 میلیون RAMP1,000.00 میلیون RAMP0.00" برابر "
527DF2560.070206 دلار3,853 تومان1.00%5.12%8.98%30.33 میلیون دلار4.36 میلیون دلار432.03 میلیون DF999.93 میلیون DF0.14" برابر "
177WAXP2570.067138 دلار3,685 تومان0.53%1.35%4.10%162.85 میلیون دلار4.71 میلیون دلار2.43 میلیارد WAXPبی نهایت0.03" برابر "
327LOOM2580.064691 دلار3,551 تومان0.58%3.34%7.88%73.26 میلیون دلار21.69 میلیون دلار1.13 میلیارد LOOMبی نهایت0.30" برابر "
15TRX2590.064596 دلار3,545 تومان0.19%0.39%1.22%5.88 میلیارد دلار246.71 میلیون دلار91.04 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "
33HBAR2600.064536 دلار3,542 تومان0.37%3.50%2.34%1.95 میلیارد دلار103.69 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.05" برابر "
442MDT2610.063391 دلار3,479 تومان1.26%0.31%5.47%42.86 میلیون دلار14.75 میلیون دلار676.16 میلیون MDT1,000.00 میلیون MDT0.34" برابر "
130ASTR2620.062052 دلار3,406 تومان1.31%3.58%4.54%270.83 میلیون دلار10.62 میلیون دلار4.36 میلیارد ASTRبی نهایت0.04" برابر "
558CLV2630.061382 دلار3,369 تومان1.97%1.81%4.42%27.18 میلیون دلار3.57 میلیون دلار442.76 میلیون CLVبی نهایت0.13" برابر "
108ROSE2640.056859 دلار3,121 تومان1.19%1.68%4.41%325.56 میلیون دلار24.92 میلیون دلار5.73 میلیارد ROSE10.00 میلیارد ROSE0.08" برابر "
110TFUEL2650.052545 دلار2,884 تومان1.44%1.91%3.08%319.61 میلیون دلار6.93 میلیون دلار6.08 میلیارد TFUELبی نهایت0.02" برابر "
478IDEX2660.052259 دلار2,868 تومان1.00%1.47%4.03%35.21 میلیون دلار5.38 میلیون دلار673.86 میلیون IDEXبی نهایت0.15" برابر "
1499MDA2670.048065 دلار2,638 تومان1.94%3.33%7.38%943.47 هزار دلار30.77 هزار دلار19.63 میلیون MDAبی نهایت0.03" برابر "
417GFT2680.047985 دلار2,634 تومان1.20%8.89%3.87%47.95 میلیون دلار20.02 میلیون دلار999.27 میلیون GFTبی نهایت0.42" برابر "
297STPT2690.047092 دلار2,585 تومان0.53%2.58%5.42%86.86 میلیون دلار6.02 میلیون دلار1.84 میلیارد STPT1.94 میلیارد STPT0.07" برابر "
918BEAM2700.047001 دلار2,580 تومان0.52%0.32%48.37%6.44 میلیون دلار228.40 هزار دلار137.01 میلیون BEAM262.80 میلیون BEAM0.04" برابر "
104T2710.040626 دلار2,230 تومان1.69%3.05%4.60%348.40 میلیون دلار51.93 میلیون دلار8.58 میلیارد T10.00 میلیارد T0.15" برابر "
126GALA2720.040167 دلار2,205 تومان1.67%1.86%6.54%280.25 میلیون دلار182.71 میلیون دلار6.98 میلیارد GALAبی نهایت0.65" برابر "
413ARPA2730.0395 دلار2,168 تومان1.50%4.05%10.11%49.09 میلیون دلار13.02 میلیون دلار1.24 میلیارد ARPA2.00 میلیارد ARPA0.27" برابر "
175SKL2740.039164 دلار2,150 تومان1.87%2.73%2.51%164.64 میلیون دلار18.34 میلیون دلار4.20 میلیارد SKL7.00 میلیارد SKL0.11" برابر "
103XEM2750.038762 دلار2,127 تومان1.06%1.56%2.82%348.85 میلیون دلار9.40 میلیون دلار9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.03" برابر "
464TVK2760.038583 دلار2,118 تومان0.63%2.87%6.57%38.44 میلیون دلار4.64 میلیون دلار996.27 میلیون TVK1.20 میلیارد TVK0.12" برابر "
171ACH2770.034479 دلار1,892 تومان3.44%0.26%4.83%175.23 میلیون دلار88.86 میلیون دلار5.08 میلیارد ACH10.00 میلیارد ACH0.51" برابر "
414IRIS2780.033847 دلار1,858 تومان1.10%5.06%14.55%48.91 میلیون دلار2.76 میلیون دلار1.45 میلیارد IRISبی نهایت0.06" برابر "
588FIO2790.032609 دلار1,790 تومان0.84%1.78%3.66%24.47 میلیون دلار1.83 میلیون دلار750.27 میلیون FIO1,000.00 میلیون FIO0.07" برابر "
691PERL2800.032467 دلار1,782 تومان0.34%8.03%19.12%15.94 میلیون دلار9.20 میلیون دلار490.94 میلیون PERL1.03 میلیارد PERL0.58" برابر "
116ANKR2810.031894 دلار1,751 تومان1.48%2.89%7.85%308.19 میلیون دلار40.29 میلیون دلار9.66 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.13" برابر "
534REI2820.030511 دلار1,675 تومان1.12%3.53%5.69%28.99 میلیون دلار1.36 میلیون دلار950.00 میلیون REIبی نهایت0.05" برابر "
665DNT2830.030319 دلار1,664 تومان0.82%1.99%6.26%18.19 میلیون دلار313.73 هزار دلار600.00 میلیون DNTبی نهایت0.02" برابر "
92ZIL2840.027373 دلار1,502 تومان1.80%2.14%4.52%434.34 میلیون دلار35.50 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.08" برابر "
252SNT2850.02723 دلار1,495 تومان0.40%1.40%2.07%107.96 میلیون دلار4.89 میلیون دلار3.96 میلیارد SNTبی نهایت0.05" برابر "
140JST2860.026057 دلار1,430 تومان0.87%0.35%0.47%231.96 میلیون دلار29.18 میلیون دلار8.90 میلیارد JST9.90 میلیارد JST0.13" برابر "
137IOTX2870.025317 دلار1,390 تومان1.34%1.23%0.83%239.21 میلیون دلار10.63 میلیون دلار9.45 میلیارد IOTX10.00 میلیارد IOTX0.04" برابر "
114RVN2880.025168 دلار1,381 تومان1.33%1.04%5.77%311.31 میلیون دلار11.99 میلیون دلار12.37 میلیارد RVN21.00 میلیارد RVN0.04" برابر "
1323NAS2890.024718 دلار1,357 تومان0.12%6.75%5.77%1.59 میلیون دلار90.09 هزار دلار64.48 میلیون NASبی نهایت0.06" برابر "
663FOR2900.022931 دلار1,259 تومان0.53%1.92%3.53%18.23 میلیون دلار1.43 میلیون دلار795.00 میلیون FOR1,000.00 میلیون FOR0.08" برابر "
178CELR2910.022877 دلار1,256 تومان2.26%4.16%16.10%162.10 میلیون دلار15.98 میلیون دلار7.09 میلیارد CELR10.00 میلیارد CELR0.10" برابر "
37VET2920.022701 دلار1,246 تومان1.31%2.01%4.57%1.65 میلیارد دلار50.36 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "
612VITE2930.022611 دلار1,241 تومان1.02%0.86%2.32%21.86 میلیون دلار867.63 هزار دلار966.57 میلیون VITEبی نهایت0.04" برابر "
244PEOPLE2940.022324 دلار1,225 تومان2.43%1.23%4.15%112.96 میلیون دلار17.59 میلیون دلار5.06 میلیارد PEOPLE5.06 میلیارد PEOPLE0.16" برابر "
150USTC2950.021289 دلار1,168 تومان0.11%2.25%0.75%208.63 میلیون دلار9.98 میلیون دلار9.80 میلیارد USTCبی نهایت0.05" برابر "
667DOCK2960.020742 دلار1,138 تومان2.30%2.35%0.37%18.00 میلیون دلار1.18 میلیون دلار867.60 میلیون DOCK1,000.00 میلیون DOCK0.07" برابر "
800AION2970.020645 دلار1,133 تومان0.54%4.16%59.35%10.35 میلیون دلار132.47 هزار دلار501.51 میلیون AIONبی نهایت0.01" برابر "
134ONE2980.019811 دلار1,087 تومان1.93%3.37%9.19%260.88 میلیون دلار19.25 میلیون دلار13.17 میلیارد ONEبی نهایت0.07" برابر "
343TLM2990.019404 دلار1,065 تومان0.96%1.55%5.66%67.60 میلیون دلار10.47 میلیون دلار3.48 میلیارد TLM10.00 میلیارد TLM0.15" برابر "
741QSP3000.017962 دلار986 تومان0.62%0.51%9.27%12.82 میلیون دلار134.64 هزار دلار713.80 میلیون QSPبی نهایت0.01" برابر "
1445SPARTA3010.012501 دلار686 تومان0.07%10.51%0.57%1.10 میلیون دلار45.85 هزار دلار88.17 میلیون SPARTA300.00 میلیون SPARTA0.04" برابر "
364LINA3020.012236 دلار672 تومان1.04%1.37%7.18%60.02 میلیون دلار66.21 میلیون دلار4.91 میلیارد LINA10.00 میلیارد LINA1.10" برابر "
2919BNBDOWN3030.01137 دلار624 تومان2.07%0.91%13.78%0.00 دلار592.41 هزار دلار0.00 BNBDOWNبی نهایت0.00" برابر "
492BTS3040.01135 دلار623 تومان0.44%0.82%3.14%33.99 میلیون دلار684.67 هزار دلار2.99 میلیارد BTS3.60 میلیارد BTS0.02" برابر "
344QKC3050.010512 دلار577 تومان0.39%3.53%5.36%67.28 میلیون دلار3.30 میلیون دلار6.40 میلیارد QKC10.00 میلیارد QKC0.05" برابر "
159IOST3060.010355 دلار568 تومان0.81%1.69%6.02%193.73 میلیون دلار13.61 میلیون دلار18.71 میلیارد IOST90.00 میلیارد IOST0.07" برابر "
312POND3070.009704 دلار533 تومان1.75%1.21%3.22%78.48 میلیون دلار4.25 میلیون دلار8.09 میلیارد POND10.00 میلیارد POND0.05" برابر "
181DGB3080.009476 دلار520 تومان0.74%2.22%3.84%152.78 میلیون دلار4.38 میلیون دلار16.12 میلیارد DGB21.00 میلیارد DGB0.03" برابر "
2703BTCDOWN3090.009246 دلار508 تومان2.09%0.95%1.74%0.00 دلار2.15 میلیون دلار0.00 BTCDOWNبی نهایت0.00" برابر "
827GO3100.007423 دلار407 تومان0.19%0.98%1.88%9.02 میلیون دلار112.94 هزار دلار1.22 میلیارد GOبی نهایت0.01" برابر "
555COS3110.006586 دلار361 تومان0.25%1.78%6.41%27.40 میلیون دلار3.99 میلیون دلار4.16 میلیارد COSبی نهایت0.15" برابر "
338FUN3120.006527 دلار358 تومان0.58%0.53%6.01%71.56 میلیون دلار894.45 هزار دلار10.96 میلیارد FUNبی نهایت0.01" برابر "
371SUN3130.006271 دلار344 تومان0.35%0.71%5.63%58.35 میلیون دلار14.45 میلیون دلار9.30 میلیارد SUNبی نهایت0.25" برابر "
2795LINKUP3140.00627 دلار344 تومان1.72%2.66%17.61%0.00 دلار1.02 میلیون دلار0.00 LINKUPبی نهایت0.00" برابر "
1659BRD3150.006107 دلار335 تومان0.02%5.02%33.46%542.71 هزار دلار50.09 دلار88.86 میلیون BRDبی نهایت0.00" برابر "
382MFT3160.005521 دلار303 تومان0.58%0.67%0.94%55.21 میلیون دلار649.69 هزار دلار10.00 میلیارد MFT10.00 میلیارد MFT0.01" برابر "
383STMX3170.005517 دلار303 تومان1.42%1.46%6.32%55.17 میلیون دلار6.96 میلیون دلار10.00 میلیارد STMX12.50 میلیارد STMX0.13" برابر "
155CKB3180.004913 دلار270 تومان1.56%5.25%25.92%197.42 میلیون دلار15.25 میلیون دلار40.19 میلیارد CKBبی نهایت0.08" برابر "
142JASMY3190.004817 دلار264 تومان1.69%3.22%1.30%229.13 میلیون دلار56.88 میلیون دلار47.57 میلیارد JASMY50.00 میلیارد JASMY0.25" برابر "
1696WABI3200.004617 دلار253 تومان0.43%10.13%68.54%461.68 هزار دلار2.00 میلیون دلار100.00 میلیون WABI100.00 میلیون WABI4.33" برابر "
657AKRO3210.004365 دلار240 تومان0.99%0.76%4.18%18.56 میلیون دلار4.38 میلیون دلار4.25 میلیارد AKROبی نهایت0.24" برابر "
170RSR3220.003936 دلار216 تومان1.52%0.40%3.29%179.51 میلیون دلار8.48 میلیون دلار45.61 میلیارد RSR100.00 میلیارد RSR0.05" برابر "
673OOKI3230.003891 دلار214 تومان0.30%1.29%3.97%17.33 میلیون دلار1.59 میلیون دلار4.45 میلیارد OOKI10.50 میلیارد OOKI0.09" برابر "
152SC3240.003867 دلار212 تومان0.41%1.89%5.64%207.41 میلیون دلار3.92 میلیون دلار53.64 میلیارد SCبی نهایت0.02" برابر "
182AMP3250.003617 دلار199 تومان1.64%2.98%8.53%152.73 میلیون دلار7.75 میلیون دلار42.23 میلیارد AMP99.44 میلیارد AMP0.05" برابر "
532TROY3260.003434 دلار189 تومان0.80%1.21%7.17%29.62 میلیون دلار1.08 میلیون دلار8.63 میلیارد TROYبی نهایت0.04" برابر "
408MBL3270.00314 دلار172 تومان0.69%1.37%5.92%49.88 میلیون دلار2.23 میلیون دلار15.89 میلیارد MBL30.00 میلیارد MBL0.04" برابر "
1151MITH3280.002859 دلار157 تومان1.98%6.29%6.63%2.86 میلیون دلار283.47 هزار دلار1,000.00 میلیون MITHبی نهایت0.10" برابر "
424XVG3290.00274 دلار150 تومان0.77%1.25%6.87%45.25 میلیون دلار927.62 هزار دلار16.52 میلیارد XVG16.56 میلیارد XVG0.02" برابر "
370REEF3300.002606 دلار143 تومان1.36%1.26%5.18%58.52 میلیون دلار14.96 میلیون دلار22.46 میلیارد REEFبی نهایت0.26" برابر "
247SLP3310.0026 دلار143 تومان1.29%2.54%7.24%110.00 میلیون دلار12.90 میلیون دلار42.31 میلیارد SLPبی نهایت0.12" برابر "
2790ADADOWN3320.00226 دلار124 تومان1.23%2.50%3.60%0.00 دلار1.04 میلیون دلار0.00 ADADOWNبی نهایت0.00" برابر "
112HOT3330.001815 دلار100 تومان0.73%0.42%3.71%314.65 میلیون دلار21.01 میلیون دلار173.34 میلیارد HOTبی نهایت0.07" برابر "
304VTHO3340.001337 دلار73 تومان0.71%1.38%6.01%81.27 میلیون دلار1.21 میلیون دلار60.79 میلیارد VTHOبی نهایت0.01" برابر "
1396TCT3350.0013 دلار71 تومان1.99%8.58%5.80%1.29 میلیون دلار94.00 هزار دلار992.44 میلیون TCTبی نهایت0.07" برابر "
261DENT3360.001042 دلار57 تومان0.93%3.35%6.00%103.13 میلیون دلار4.36 میلیون دلار99.01 میلیارد DENTبی نهایت0.04" برابر "
2875LINKDOWN3370.000983 دلار54 تومان1.13%1.12%8.85%0.00 دلار678.10 هزار دلار0.00 LINKDOWNبی نهایت0.00" برابر "
336SPELL3380.000669 دلار37 تومان1.35%2.50%7.34%71.88 میلیون دلار6.50 میلیون دلار107.41 میلیارد SPELL196.01 میلیارد SPELL0.09" برابر "
1423NBS3390.000447 دلار25 تومان0.11%0.77%6.75%1.17 میلیون دلار156.61 هزار دلار2.61 میلیارد NBS3.60 میلیارد NBS0.13" برابر "
1860ADC3400.000282 دلار15 تومان0.80%0.49%1.31%276.83 هزار دلار0.00 دلار980.73 میلیون ADCبی نهایت0.00" برابر "
62LUNC3410.000122 دلار7 تومان0.96%1.34%3.34%719.04 میلیون دلار49.04 میلیون دلار5.89 تریلیون LUNCبی نهایت0.07" برابر "
303WIN3420.000085 دلار5 تومان0.63%1.31%2.46%81.41 میلیون دلار10.46 میلیون دلار961.74 میلیارد WIN999.00 میلیارد WIN0.13" برابر "
2698XRPDOWN3430.00005 دلار3 تومان1.82%1.18%42.29%0.00 دلار2.24 میلیون دلار0.00 XRPDOWNبی نهایت0.00" برابر "
79XEC3440.00003 دلار2 تومان1.01%1.77%4.78%586.81 میلیون دلار6.48 میلیون دلار19.35 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "
14SHIB3450.000011 دلار1 تومان0.90%1.33%3.39%6.22 میلیارد دلار183.18 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "
77BTT3460.00000062403553 دلار0 تومان0.28%0.44%0.55%593.72 میلیون دلار15.00 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.03" برابر "

گران ترین ارزهای بایننس

گران ترین ارزهای بایننس
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1BTC128,184.51 دلار1,546,935,029 تومان0.85%0.65%1.19%544.88 میلیارد دلار21.11 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.04" برابر "
124YFI28,681.74 دلار476,506,202 تومان1.30%1.83%1.43%284.66 میلیون دلار39.18 میلیون دلار32.79 هزار YFI36.67 هزار YFI0.14" برابر "
83PAXG31,981.72 دلار108,768,728 تومان0.13%0.22%0.19%537.57 میلیون دلار11.17 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.02" برابر "
2ETH41,783.80 دلار97,905,766 تومان0.52%1.08%2.49%218.29 میلیارد دلار9.26 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.04" برابر "
2630BETH51,768.15 دلار97,046,422 تومان0.57%0.85%2.53%0.00 دلار9.48 میلیون دلار0.00 BETHبی نهایت0.00" برابر "
444YFII61,091.21 دلار59,892,389 تومان1.40%1.76%3.51%42.12 میلیون دلار10.43 میلیون دلار38.60 هزار YFII39.38 هزار YFII0.25" برابر "
69MKR7672.74 دلار36,924,263 تومان1.36%2.51%2.08%657.70 میلیون دلار49.72 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.08" برابر "
4BNB8314.70 دلار17,272,497 تومان0.55%0.41%5.17%49.69 میلیارد دلار584.46 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
682AUTO9218.96 دلار12,018,016 تومان0.90%4.28%8.33%16.69 میلیون دلار4.36 میلیون دلار76.23 هزار AUTO80.64 هزار AUTO0.26" برابر "
23XMR10157.89 دلار8,665,940 تومان0.97%0.12%2.09%2.88 میلیارد دلار99.89 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.03" برابر "
39QNT11124.92 دلار6,856,343 تومان1.73%1.25%2.79%1.51 میلیارد دلار21.42 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
28BCH12121.58 دلار6,672,936 تومان0.82%1.90%6.74%2.35 میلیارد دلار172.11 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.07" برابر "
13LTC1388.96 دلار4,882,482 تومان0.83%2.54%4.48%6.46 میلیارد دلار569.73 میلیون دلار72.60 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.09" برابر "
430QUICK1486.46 دلار4,745,293 تومان0.45%1.81%3.45%44.44 میلیون دلار4.01 میلیون دلار514.00 هزار QUICK1,000.00 هزار QUICK0.09" برابر "
481KP3R1582.32 دلار4,518,213 تومان0.04%2.18%0.07%35.00 میلیون دلار2.78 میلیون دلار425.18 هزار KP3Rبی نهایت0.08" برابر "
52AAVE1670.83 دلار3,887,302 تومان1.52%2.87%11.34%998.15 میلیون دلار56.95 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "
3353BNX1768.04 دلار3,734,487 تومان0.84%5.48%12.04%0.00 دلار173.35 هزار دلار0.00 BNX21.00 میلیون BNX0.00" برابر "
184ILV1858.61 دلار3,216,812 تومان0.75%1.59%16.02%144.85 میلیون دلار12.72 میلیون دلار2.47 میلیون ILV10.00 میلیون ILV0.09" برابر "
72DASH1955.74 دلار3,059,238 تومان1.53%3.77%11.70%624.84 میلیون دلار88.47 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
3148BNBUP2050.27 دلار2,759,113 تومان1.01%0.65%7.63%0.00 دلار285.35 هزار دلار0.00 BNBUPبی نهایت0.00" برابر "
117COMP2141.89 دلار2,299,433 تومان1.36%3.50%5.68%304.46 میلیون دلار24.42 میلیون دلار7.27 میلیون COMP10.00 میلیون COMP0.08" برابر "
76ZEC2236.71 دلار2,015,050 تومان1.50%1.84%1.71%599.47 میلیون دلار31.64 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.05" برابر "
597FARM2334.34 دلار1,884,977 تومان0.71%0.86%4.76%23.39 میلیون دلار680.43 هزار دلار681.17 هزار FARM690.42 هزار FARM0.03" برابر "
122KSM2433.82 دلار1,856,043 تومان1.06%2.40%2.78%286.43 میلیون دلار14.57 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.05" برابر "
329WNXM2525.06 دلار1,375,498 تومان0.23%1.09%1.11%72.58 میلیون دلار9.27 میلیون دلار2.90 میلیون WNXM2.90 میلیون WNXM0.13" برابر "
445MLN2620.65 دلار1,133,233 تومان0.59%3.30%6.18%42.09 میلیون دلار921.13 هزار دلار2.04 میلیون MLN2.07 میلیون MLN0.02" برابر "
118DCR2720.40 دلار1,119,434 تومان0.45%4.23%1.63%302.69 میلیون دلار1.34 میلیون دلار14.84 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.00" برابر "
10SOL2820.38 دلار1,118,740 تومان1.36%3.83%9.10%7.85 میلیارد دلار452.21 میلیون دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "
24ETC2920.21 دلار1,109,329 تومان0.97%1.95%3.90%2.83 میلیارد دلار151.21 میلیون دلار140.15 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "
487ALCX3020.18 دلار1,107,834 تومان1.11%4.32%7.18%34.76 میلیون دلار2.81 میلیون دلار1.72 میلیون ALCXبی نهایت0.08" برابر "
254NMR3118.26 دلار1,001,979 تومان0.66%2.87%3.75%107.50 میلیون دلار4.79 میلیون دلار5.89 میلیون NMR11.00 میلیون NMR0.04" برابر "
16AVAX3217.20 دلار943,914 تومان1.37%0.21%3.04%5.60 میلیارد دلار196.25 میلیون دلار325.88 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.04" برابر "
135BTG3314.89 دلار817,059 تومان1.32%0.63%10.05%260.72 میلیون دلار3.93 میلیون دلار17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTG0.02" برابر "
591TRB3414.16 دلار777,388 تومان1.97%1.39%3.84%24.13 میلیون دلار4.41 میلیون دلار1.70 میلیون TRBبی نهایت0.18" برابر "
586CREAM3513.45 دلار738,206 تومان0.09%0.15%10.56%24.96 میلیون دلار1.39 میلیون دلار1.86 میلیون CREAM2.92 میلیون CREAM0.06" برابر "
131ENS3613.19 دلار723,763 تومان1.37%1.65%6.34%266.96 میلیون دلار26.98 میلیون دلار20.24 میلیون ENS100.00 میلیون ENS0.10" برابر "
57NEO3712.45 دلار683,159 تومان1.83%2.65%0.29%877.99 میلیون دلار73.63 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.08" برابر "
22ATOM3810.97 دلار602,075 تومان1.27%2.31%7.96%3.14 میلیارد دلار188.44 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.06" برابر "
186ZEN3910.28 دلار564,091 تومان1.42%2.80%3.58%138.99 میلیون دلار13.91 میلیون دلار13.52 میلیون ZEN21.00 میلیون ZEN0.10" برابر "
190MULTI409.18 دلار503,874 تومان0.67%2.15%7.82%133.49 میلیون دلار3.14 میلیون دلار14.54 میلیون MULTI100.00 میلیون MULTI0.02" برابر "
75FXS418.48 دلار465,190 تومان1.30%4.64%3.44%602.70 میلیون دلار33.68 میلیون دلار71.11 میلیون FXSبی نهایت0.06" برابر "
55AXS428.16 دلار448,072 تومان1.46%3.14%6.65%943.83 میلیون دلار51.44 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "
129AR438.15 دلار447,575 تومان1.05%3.74%7.45%272.32 میلیون دلار13.09 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.05" برابر "
392MOVR448.02 دلار439,977 تومان1.63%1.99%6.62%53.43 میلیون دلار2.59 میلیون دلار6.67 میلیون MOVRبی نهایت0.05" برابر "
295REP457.96 دلار436,752 تومان0.25%2.10%7.33%87.53 میلیون دلار5.85 میلیون دلار11.00 میلیون REPبی نهایت0.07" برابر "
19LINK467.24 دلار397,395 تومان0.96%1.37%4.92%3.74 میلیارد دلار295.71 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.08" برابر "
163LPT476.79 دلار372,639 تومان1.58%2.39%5.40%187.03 میلیون دلار7.53 میلیون دلار27.55 میلیون LPTبی نهایت0.04" برابر "
107BAL486.78 دلار372,099 تومان0.93%4.37%3.25%329.72 میلیون دلار9.17 میلیون دلار48.63 میلیون BAL96.15 میلیون BAL0.03" برابر "
87MASK496.27 دلار344,195 تومان1.56%8.45%7.19%477.54 میلیون دلار346.93 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.73" برابر "
643WING506.21 دلار341,102 تومان0.80%1.26%2.90%20.02 میلیون دلار1.08 میلیون دلار3.22 میلیون WING5.00 میلیون WING0.05" برابر "
12DOT516.07 دلار333,372 تومان1.33%1.82%4.98%7.12 میلیارد دلار173.37 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "
2828BTCUP525.98 دلار328,080 تومان1.21%0.58%2.24%0.00 دلار845.40 هزار دلار0.00 BTCUPبی نهایت0.00" برابر "
20UNI535.92 دلار325,172 تومان0.79%0.80%7.79%3.42 میلیارد دلار76.92 میلیون دلار577.49 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
29FIL545.52 دلار303,238 تومان1.63%3.30%6.52%2.27 میلیارد دلار199.75 میلیون دلار410.58 میلیون FILبی نهایت0.09" برابر "
570PSG555.42 دلار297,408 تومان0.28%2.12%1.40%26.24 میلیون دلار3.63 میلیون دلار4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSG0.14" برابر "
96CVX565.31 دلار291,263 تومان1.02%2.20%3.54%403.12 میلیون دلار8.00 میلیون دلار75.96 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "
2927ETHUP575.16 دلار283,129 تومان1.09%2.24%6.06%0.00 دلار569.63 هزار دلار0.00 ETHUPبی نهایت0.00" برابر "
41ICP584.95 دلار271,956 تومان1.45%1.11%5.45%1.48 میلیارد دلار33.41 میلیون دلار298.07 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
331XVS594.89 دلار268,131 تومان0.43%1.38%2.97%72.37 میلیون دلار2.46 میلیون دلار14.81 میلیون XVS29.75 میلیون XVS0.03" برابر "
621SANTOS604.64 دلار254,639 تومان3.13%9.87%3.73%21.11 میلیون دلار48.37 میلیون دلار4.55 میلیون SANTOS30.00 میلیون SANTOS2.29" برابر "
567CITY614.57 دلار250,977 تومان0.82%2.58%1.91%26.47 میلیون دلار3.32 میلیون دلار5.79 میلیون CITY20.00 میلیون CITY0.13" برابر "
40APE624.04 دلار221,695 تومان1.01%1.61%2.76%1.49 میلیارد دلار98.59 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.07" برابر "
471BAR633.90 دلار214,275 تومان0.03%1.80%0.07%36.72 میلیون دلار4.09 میلیون دلار9.41 میلیون BAR40.00 میلیون BAR0.11" برابر "
68CAKE643.66 دلار200,737 تومان0.66%0.62%3.57%667.26 میلیون دلار49.74 میلیون دلار182.44 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.07" برابر "
275PYR653.50 دلار192,375 تومان0.97%2.76%9.09%95.27 میلیون دلار7.35 میلیون دلار27.18 میلیون PYR50.00 میلیون PYR0.08" برابر "
405FORTH663.32 دلار182,165 تومان0.96%1.94%2.61%50.64 میلیون دلار1.49 میلیون دلار15.26 میلیون FORTHبی نهایت0.03" برابر "
496GAS673.31 دلار181,711 تومان0.36%1.38%4.65%33.53 میلیون دلار10.69 میلیون دلار10.13 میلیون GAS100.00 میلیون GAS0.32" برابر "
590PORTO683.11 دلار170,496 تومان10.26%36.21%32.57%24.23 میلیون دلار158.90 میلیون دلار7.80 میلیون PORTO40.00 میلیون PORTO6.56" برابر "
111QTUM693.04 دلار166,756 تومان1.58%3.09%8.01%317.78 میلیون دلار45.96 میلیون دلار104.60 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.14" برابر "
582LAZIO702.93 دلار160,692 تومان3.32%12.28%8.62%25.18 میلیون دلار31.34 میلیون دلار8.60 میلیون LAZIO40.00 میلیون LAZIO1.24" برابر "
813ATM712.90 دلار159,266 تومان0.86%4.72%7.54%9.67 میلیون دلار10.30 میلیون دلار3.33 میلیون ATMبی نهایت1.07" برابر "
390BADGER722.79 دلار153,322 تومان1.29%2.34%9.57%53.54 میلیون دلار5.42 میلیون دلار19.17 میلیون BADGER21.00 میلیون BADGER0.10" برابر "
263DEXE732.79 دلار153,268 تومان0.75%0.56%3.60%101.85 میلیون دلار1.56 میلیون دلار36.47 میلیون DEXE98.94 میلیون DEXE0.02" برابر "
804OG742.70 دلار148,027 تومان1.67%4.62%4.82%10.14 میلیون دلار5.18 میلیون دلار3.76 میلیون OGبی نهایت0.51" برابر "
930ASR752.69 دلار147,551 تومان0.38%3.90%1.82%6.12 میلیون دلار2.55 میلیون دلار2.28 میلیون ASRبی نهایت0.42" برابر "
770JUV762.62 دلار143,585 تومان0.03%2.25%1.90%11.54 میلیون دلار1.96 میلیون دلار4.41 میلیون JUV20.00 میلیون JUV0.17" برابر "
732ACM772.54 دلار139,365 تومان0.83%4.06%2.86%13.26 میلیون دلار3.07 میلیون دلار5.22 میلیون ACMبی نهایت0.23" برابر "
266ANT782.47 دلار135,823 تومان1.09%1.29%1.59%99.06 میلیون دلار9.47 میلیون دلار40.03 میلیون ANTبی نهایت0.10" برابر "
100DYDX792.41 دلار132,221 تومان1.34%4.47%6.83%376.42 میلیون دلار120.33 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "
571ALPINE802.30 دلار126,498 تومان1.32%6.42%2.21%26.18 میلیون دلار10.04 میلیون دلار11.36 میلیون ALPINE40.00 میلیون ALPINE0.38" برابر "
32LDO812.26 دلار124,061 تومان2.02%7.48%5.63%1.95 میلیارد دلار123.11 میلیون دلار861.74 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "
573FIRO822.14 دلار117,291 تومان0.75%2.69%0.29%26.08 میلیون دلار2.02 میلیون دلار12.20 میلیون FIRO21.40 میلیون FIRO0.08" برابر "
337HIGH832.10 دلار115,103 تومان0.83%0.23%9.99%71.77 میلیون دلار27.01 میلیون دلار34.22 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGH0.38" برابر "
533DEGO842.08 دلار114,094 تومان2.24%3.91%1.19%29.45 میلیون دلار8.51 میلیون دلار14.17 میلیون DEGO21.00 میلیون DEGO0.29" برابر "
141WAVES852.07 دلار113,740 تومان1.57%2.46%8.66%230.09 میلیون دلار60.98 میلیون دلار111.03 میلیون WAVESبی نهایت0.27" برابر "
185UMA862.07 دلار113,533 تومان0.67%1.93%3.17%142.62 میلیون دلار11.37 میلیون دلار68.95 میلیون UMA101.17 میلیون UMA0.08" برابر "
36NEAR871.91 دلار105,106 تومان1.70%2.71%7.10%1.66 میلیارد دلار93.30 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "
281RAD881.88 دلار103,454 تومان1.05%4.54%7.01%92.04 میلیون دلار11.34 میلیون دلار48.83 میلیون RAD100.00 میلیون RAD0.12" برابر "
145BAND891.82 دلار99,953 تومان1.26%3.59%4.37%226.08 میلیون دلار18.78 میلیون دلار124.15 میلیون BANDبی نهایت0.08" برابر "
515ERN901.79 دلار98,315 تومان0.68%1.16%1.26%31.40 میلیون دلار2.83 میلیون دلار17.53 میلیون ERN30.00 میلیون ERN0.09" برابر "
188RLC911.67 دلار91,609 تومان1.72%4.41%23.20%135.19 میلیون دلار9.07 میلیون دلار81.00 میلیون RLC87.00 میلیون RLC0.07" برابر "
146OMG921.58 دلار86,520 تومان1.20%8.08%11.65%221.08 میلیون دلار87.67 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG0.40" برابر "
199API3931.51 دلار82,971 تومان1.45%3.22%8.30%121.22 میلیون دلار7.03 میلیون دلار80.19 میلیون API3بی نهایت0.06" برابر "
339ALICE941.48 دلار81,243 تومان1.45%2.37%5.85%71.15 میلیون دلار19.73 میلیون دلار48.07 میلیون ALICE100.00 میلیون ALICE0.28" برابر "
123MOB951.47 دلار80,430 تومان0.11%1.30%5.04%286.17 میلیون دلار1.75 میلیون دلار195.29 میلیون MOBبی نهایت0.01" برابر "
89RUNE961.39 دلار76,483 تومان1.01%0.54%3.76%455.75 میلیون دلار34.01 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.07" برابر "
270COCOS971.37 دلار75,147 تومان2.92%5.57%13.23%97.28 میلیون دلار25.33 میلیون دلار71.05 میلیون COCOS100.00 میلیون COCOS0.26" برابر "
164HNT981.31 دلار72,149 تومان2.53%7.33%11.02%185.65 میلیون دلار2.59 میلیون دلار141.23 میلیون HNT223.00 میلیون HNT0.01" برابر "
90RNDR991.23 دلار67,508 تومان1.14%0.86%10.76%444.57 میلیون دلار64.53 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.15" برابر "
311MTL1001.19 دلار65,078 تومان0.81%4.66%0.03%78.95 میلیون دلار12.04 میلیون دلار66.59 میلیون MTL66.59 میلیون MTL0.15" برابر "
84TWT1011.18 دلار64,850 تومان1.18%2.34%1.73%492.29 میلیون دلار44.45 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.09" برابر "
42EOS1021.18 دلار64,691 تومان1.30%2.84%1.83%1.28 میلیارد دلار200.27 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.16" برابر "
50XTZ1031.11 دلار60,691 تومان1.11%2.19%6.58%1.03 میلیارد دلار25.97 میلیون دلار932.44 میلیون XTZبی نهایت0.03" برابر "
9MATIC1041.09 دلار59,890 تومان1.63%2.61%4.87%9.91 میلیارد دلار353.34 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
436PHB1051.09 دلار59,652 تومان0.91%1.28%3.01%43.22 میلیون دلار12.44 میلیون دلار39.77 میلیون PHBبی نهایت0.29" برابر "
230EURS1061.08 دلار59,085 تومان0.09%0.01%1.39%133.62 میلیون دلار762.41 هزار دلار124.13 میلیون EURSبی نهایت0.01" برابر "
416GHST1071.07 دلار58,993 تومان0.14%0.51%11.92%48.47 میلیون دلار2.90 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.06" برابر "
446LIT1081.06 دلار58,162 تومان1.86%0.76%2.37%41.98 میلیون دلار15.97 میلیون دلار39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LIT0.38" برابر "
138SUSHI1091.05 دلار57,870 تومان0.97%2.08%4.45%234.34 میلیون دلار39.38 میلیون دلار222.26 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHI0.17" برابر "
193LSK1101.02 دلار56,189 تومان0.44%1.89%4.60%131.96 میلیون دلار3.37 میلیون دلار128.90 میلیون LSKبی نهایت0.03" برابر "
51THETA1111.01 دلار55,696 تومان1.61%2.49%3.24%1.01 میلیارد دلار21.87 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "
3USDT1121.00 دلار54,891 تومان0.00%0.00%0.11%79.65 میلیارد دلار33.50 میلیارد دلار79.64 میلیارد USDTبی نهایت0.42" برابر "
5USDC1130.999727 دلار54,871 تومان0.01%0.01%0.10%33.05 میلیارد دلار4.69 میلیارد دلار33.06 میلیارد USDCبی نهایت0.14" برابر "
30TUSD1140.999685 دلار54,869 تومان0.01%0.00%0.04%2.02 میلیارد دلار992.63 میلیون دلار2.02 میلیارد TUSDبی نهایت0.49" برابر "
11BUSD1150.99961 دلار54,865 تومان0.02%0.05%0.02%7.61 میلیارد دلار3.61 میلیارد دلار7.61 میلیارد BUSDبی نهایت0.47" برابر "
58USDP1160.998108 دلار54,782 تومان0.14%0.01%0.59%876.42 میلیون دلار6.25 میلیون دلار878.08 میلیون USDPبی نهایت0.01" برابر "
148KDA1170.974694 دلار53,497 تومان1.52%1.44%4.70%218.84 میلیون دلار12.43 میلیون دلار224.53 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.06" برابر "
53FLOW1180.959376 دلار52,656 تومان1.33%2.01%7.92%994.11 میلیون دلار28.76 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "
65CRV1190.923629 دلار50,694 تومان1.28%2.51%6.02%693.36 میلیون دلار39.80 میلیون دلار750.69 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.06" برابر "
661NEBL1200.922499 دلار50,632 تومان1.33%3.99%14.83%18.32 میلیون دلار1.51 میلیون دلار19.86 میلیون NEBLبی نهایت0.08" برابر "
43STX1210.92207 دلار50,609 تومان1.61%7.93%23.41%1.26 میلیارد دلار206.51 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.16" برابر "
524ORN1220.898577 دلار49,319 تومان1.62%2.29%3.04%30.68 میلیون دلار4.40 میلیون دلار34.15 میلیون ORN100.00 میلیون ORN0.14" برابر "
94KAVA1230.877407 دلار48,157 تومان2.02%0.85%1.62%404.33 میلیون دلار26.15 میلیون دلار460.82 میلیون KAVAبی نهایت0.06" برابر "
238XNO1240.875021 دلار48,026 تومان1.15%1.49%3.51%116.60 میلیون دلار828.69 هزار دلار133.25 میلیون XNO133.25 میلیون XNO0.01" برابر "
388PERP1250.812438 دلار44,591 تومان2.02%5.12%9.64%53.62 میلیون دلار7.99 میلیون دلار66.00 میلیون PERPبی نهایت0.15" برابر "
70MINA1260.742894 دلار40,775 تومان1.87%3.54%11.02%650.82 میلیون دلار30.02 میلیون دلار876.06 میلیون MINAبی نهایت0.05" برابر "
95NEXO1270.721063 دلار39,576 تومان1.82%2.55%2.85%403.80 میلیون دلار6.81 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
259STRAX1280.710269 دلار38,984 تومان0.46%30.60%27.57%104.83 میلیون دلار520.42 میلیون دلار147.59 میلیون STRAXبی نهایت4.96" برابر "
239KNC1290.707075 دلار38,809 تومان1.48%3.13%3.31%116.59 میلیون دلار23.25 میلیون دلار164.89 میلیون KNC252.30 میلیون KNC0.20" برابر "
516SNM1300.706737 دلار38,790 تومان0.50%2.67%7.08%31.38 میلیون دلار4.37 میلیون دلار44.40 میلیون SNMبی نهایت0.14" برابر "
860BTCST1310.667729 دلار36,649 تومان0.97%2.87%0.67%8.15 میلیون دلار126.90 هزار دلار12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCST0.02" برابر "
251SCRT1320.661936 دلار36,331 تومان1.06%0.42%1.92%108.09 میلیون دلار2.78 میلیون دلار163.30 میلیون SCRTبی نهایت0.03" برابر "
354TOMO1330.657037 دلار36,062 تومان1.11%0.69%20.10%62.30 میلیون دلار16.37 میلیون دلار94.82 میلیون TOMOبی نهایت0.26" برابر "
109CELO1340.651183 دلار35,741 تومان1.46%7.11%2.71%320.08 میلیون دلار129.22 میلیون دلار491.53 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.40" برابر "
168FLUX1350.613328 دلار33,663 تومان1.26%1.16%2.05%180.36 میلیون دلار11.61 میلیون دلار294.07 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.06" برابر "
56SAND1360.610952 دلار33,533 تومان1.38%3.80%8.86%916.10 میلیون دلار107.07 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "
512AVA1370.6048 دلار33,195 تومان0.04%0.17%3.37%31.59 میلیون دلار1.82 میلیون دلار52.23 میلیون AVA61.01 میلیون AVA0.06" برابر "
542BEL1380.596943 دلار32,764 تومان1.47%1.20%7.93%28.65 میلیون دلار8.74 میلیون دلار48.00 میلیون BEL100.00 میلیون BEL0.31" برابر "
160JOE1390.575437 دلار31,583 تومان0.77%1.14%48.42%193.60 میلیون دلار127.39 میلیون دلار336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOE0.66" برابر "
48MANA1400.572685 دلار31,432 تومان1.46%3.85%7.19%1.06 میلیارد دلار76.46 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "
861INCH1410.572467 دلار31,420 تومان1.54%11.51%8.29%477.90 میلیون دلار218.05 میلیون دلار834.80 میلیون 1INCHبی نهایت0.46" برابر "
287BNT1420.55547 دلار30,488 تومان1.24%1.60%4.63%89.52 میلیون دلار3.34 میلیون دلار161.16 میلیون BNTبی نهایت0.04" برابر "
6XRP1430.535413 دلار29,387 تومان1.13%0.90%19.27%27.67 میلیارد دلار3.01 میلیارد دلار51.68 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.11" برابر "
509FIS1440.527068 دلار28,929 تومان2.12%4.98%2.43%31.86 میلیون دلار4.66 میلیون دلار60.45 میلیون FIS114.91 میلیون FIS0.15" برابر "
719PROS1450.492737 دلار27,044 تومان1.07%0.66%4.63%14.28 میلیون دلار5.83 میلیون دلار28.98 میلیون PROS100.00 میلیون PROS0.41" برابر "
472LOKA1460.492553 دلار27,034 تومان1.89%3.80%6.33%36.39 میلیون دلار6.40 میلیون دلار73.87 میلیون LOKA500.00 میلیون LOKA0.18" برابر "
133SXP1470.468446 دلار25,711 تومان2.93%6.41%67.52%262.11 میلیون دلار1.08 میلیارد دلار559.53 میلیون SXPبی نهایت4.11" برابر "
298MBOX1480.468057 دلار25,690 تومان0.68%2.06%6.99%86.79 میلیون دلار5.59 میلیون دلار185.44 میلیون MBOX1,000.00 میلیون MBOX0.06" برابر "
173SFP1490.464628 دلار25,502 تومان1.23%1.56%2.11%171.76 میلیون دلار18.36 میلیون دلار369.67 میلیون SFP500.00 میلیون SFP0.11" برابر "
235PUNDIX1500.464304 دلار25,484 تومان0.79%0.74%1.43%120.02 میلیون دلار23.60 میلیون دلار258.49 میلیون PUNDIX258.53 میلیون PUNDIX0.20" برابر "
613DREP1510.4473 دلار24,550 تومان0.72%2.93%4.11%21.80 میلیون دلار1.91 میلیون دلار48.74 میلیون DREPبی نهایت