پرسودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پرسود ترین ارز دیجیتال در 1 ساعت

پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
2306SNN0.000003 دلار0 تومان1,740.07%0.02%18.74%44.63 هزار دلار3.30 دلار17.03 میلیارد SNN68.70 میلیارد SNN0.00" برابر "
3381XOLO0.000111 دلار6 تومان1,054.95%10.09%22.63%0.00 دلار161.38 هزار دلار0.00 XOLO80.00 میلیارد XOLO0.00" برابر "
4229ALPHA0.500323 دلار27,461 تومان371.12%0.71%1.39%0.00 دلار37.16 هزار دلار0.00 ALPHA9.30 هزار ALPHA0.00" برابر "
1310XLA0.000163 دلار9 تومان270.69%305.69%326.72%1.66 میلیون دلار345.30 دلار10.20 میلیارد XLAبی نهایت0.00" برابر "
742ZNN2.01 دلار110,383 تومان90.04%90.00%54.50%12.73 میلیون دلار601.66 دلار6.33 میلیون ZNNبی نهایت0.00" برابر "
1107CAJ2.41 دلار132,411 تومان58.09%5.10%12.77%3.26 میلیون دلار8.58 هزار دلار1.35 میلیون CAJبی نهایت0.00" برابر "
1194XAUR0.035001 دلار1,921 تومان48.20%0.31%18.82%2.49 میلیون دلار32.07 هزار دلار71.19 میلیون XAURبی نهایت0.01" برابر "
4266HLM0.135802 دلار7,454 تومان47.76%6.83%6.73%0.00 دلار34.78 هزار دلار0.00 HLM1,000.00 میلیون HLM0.00" برابر "
3898XLD0.010474 دلار575 تومان44.11%45.05%55.22%0.00 دلار61.07 هزار دلار0.00 XLDبی نهایت0.00" برابر "
1590VIBE0.002676 دلار147 تومان43.80%37.38%4.07%696.10 هزار دلار305.50 دلار260.14 میلیون VIBE267.00 میلیون VIBE0.00" برابر "
4859MTC0.171687 دلار9,423 تومان35.21%40.83%21.33%0.00 دلار12.49 هزار دلار0.00 MTC5.00 میلیون MTC0.00" برابر "
3201FLDX0.007964 دلار437 تومان34.23%55.94%51.52%0.00 دلار253.24 هزار دلار0.00 FLDXبی نهایت0.00" برابر "
1538ONION0.03611 دلار1,982 تومان33.92%36.07%45.65%827.28 هزار دلار396.76 دلار22.91 میلیون ONION25.00 میلیون ONION0.00" برابر "
2594DYNMT0.001647 دلار90 تومان33.66%8.63%11.31%634.83 دلار43.64 هزار دلار385.53 هزار DYNMT900.00 هزار DYNMT68.74" برابر "
1697EZ0.072369 دلار3,972 تومان28.99%5.94%1.12%461.25 هزار دلار19.69 هزار دلار6.37 میلیون EZ10.00 میلیون EZ0.04" برابر "
3786ZSP0.038662 دلار2,122 تومان27.99%27.99%27.99%0.00 دلار75.02 هزار دلار0.00 ZSP500.00 میلیون ZSP0.00" برابر "
2189BOMB0.088395 دلار4,852 تومان26.81%28.94%28.04%78.70 هزار دلار157.42 هزار دلار890.28 هزار BOMBبی نهایت2.00" برابر "
3431SG0.033251 دلار1,825 تومان25.09%21.45%29.91%0.00 دلار146.44 هزار دلار0.00 SG210.00 میلیون SG0.00" برابر "
2921RYOMA0.002449 دلار134 تومان23.44%15.93%41.37%0.00 دلار590.87 هزار دلار0.00 RYOMA2.00 میلیارد RYOMA0.00" برابر "
4282MEME0.00236 دلار130 تومان23.30%6.93%34.50%0.00 دلار34.10 هزار دلار0.00 MEME12.00 میلیون MEME0.00" برابر "
3014ACRIA0.038326 دلار2,104 تومان22.45%2.41%4.81%0.00 دلار428.71 هزار دلار0.00 ACRIA130.00 میلیون ACRIA0.00" برابر "
3088ZEUS0.027086 دلار1,487 تومان21.97%15.13%55.79%0.00 دلار326.77 هزار دلار0.00 ZEUS100.00 میلیون ZEUS0.00" برابر "
3387B200.13692 دلار7,515 تومان21.62%53.59%52.32%0.00 دلار159.93 هزار دلار0.00 B20بی نهایت0.00" برابر "
3948MARSRISE0.00000000091934 دلار0 تومان19.73%20.81%13.71%0.00 دلار56.69 هزار دلار0.00 MARSRISE1,000.00 تریلیون MARSRISE0.00" برابر "
1643XFL4.17 دلار228,749 تومان19.62%11.92%1.41%570.62 هزار دلار1.26 هزار دلار136.91 هزار XFL210.00 هزار XFL0.00" برابر "
3721MOUSEWORM1.10 دلار60,416 تومان19.21%25.90%29.40%0.00 دلار82.63 هزار دلار0.00 MOUSEWORM1,000.00 هزار MOUSEWORM0.00" برابر "
1333NYC0.000011 دلار1 تومان19.00%36.08%30.02%1.53 میلیون دلار0.35 دلار143.76 میلیارد NYCبی نهایت0.00" برابر "
4296COINS0.000955 دلار52 تومان18.41%37.26%48.68%0.00 دلار32.98 هزار دلار0.00 COINS1,000.00 میلیون COINS0.00" برابر "
3548SINSO0.896304 دلار49,195 تومان18.10%13.60%80.17%0.00 دلار116.70 هزار دلار0.00 SINSO100.00 میلیون SINSO0.00" برابر "
3352PARMA0.44113 دلار24,212 تومان17.64%14.89%30.09%0.00 دلار174.39 هزار دلار0.00 PARMA20.00 میلیون PARMA0.00" برابر "
1409FO0.001152 دلار63 تومان17.07%18.99%17.04%1.23 میلیون دلار1.39 هزار دلار1.07 میلیارد FOبی نهایت0.00" برابر "
2176MND0.00000000016712 دلار0 تومان16.78%77.62%54.42%83.26 هزار دلار499.82 دلار498.19 تریلیون MNDبی نهایت0.01" برابر "
1187JOB0.000258 دلار14 تومان16.45%7.30%7.18%2.54 میلیون دلار339.35 دلار9.86 میلیارد JOB100.00 میلیارد JOB0.00" برابر "
4277WEB40.00000000689275 دلار0 تومان15.87%14.72%30.78%0.00 دلار34.21 هزار دلار0.00 WEB4100.00 تریلیون WEB40.00" برابر "
3741SIMP0.018805 دلار1,032 تومان15.48%10.37%16.65%0.00 دلار80.67 هزار دلار0.00 SIMP1,000.00 میلیون SIMP0.00" برابر "
4123SNS0.000009 دلار0 تومان14.93%50.30%8.78%0.00 دلار44.16 هزار دلار0.00 SNS100.00 میلیارد SNS0.00" برابر "
3116ECT0.009341 دلار513 تومان14.83%87.22%101.24%0.00 دلار307.60 هزار دلار0.00 ECT300.00 میلیون ECT0.00" برابر "
4947KOSON0.023184 دلار1,272 تومان14.70%22.14%18.01%0.00 دلار10.89 هزار دلار0.00 KOSON270.00 میلیون KOSON0.00" برابر "
3037PAXW0.00653 دلار358 تومان14.56%50.43%17.24%0.00 دلار396.23 هزار دلار0.00 PAXW1,000.00 میلیون PAXW0.00" برابر "
4980FYT0.737416 دلار40,474 تومان14.26%16.61%36.12%0.00 دلار10.21 هزار دلار0.00 FYT100.00 هزار FYT0.00" برابر "
2936SPRT0.001952 دلار107 تومان13.76%10.00%26.62%0.00 دلار550.70 هزار دلار0.00 SPRT1,000.00 میلیون SPRT0.00" برابر "
1514KICK0.007305 دلار401 تومان13.72%14.27%15.61%891.59 هزار دلار960.83 دلار122.05 میلیون KICK123.82 میلیون KICK0.00" برابر "
2926XBT0.013965 دلار766 تومان13.66%13.66%0.14%0.00 دلار571.25 هزار دلار0.00 XBT1,000.00 میلیون XBT0.00" برابر "
1670KRB0.053206 دلار2,920 تومان13.30%1.23%5.10%512.41 هزار دلار5.69 هزار دلار9.63 میلیون KRBبی نهایت0.01" برابر "
4070BABA96.71 دلار5,308,087 تومان13.01%2.34%27.91%0.00 دلار48.93 هزار دلار0.00 BABAبی نهایت0.00" برابر "
2173MMO0.001221 دلار67 تومان12.92%13.78%76.09%83.71 هزار دلار708.15 دلار68.53 میلیون MMO260.00 میلیون MMO0.01" برابر "
4711SPY404.85 دلار22,220,815 تومان12.06%1.51%13.45%0.00 دلار15.26 هزار دلار0.00 SPYبی نهایت0.00" برابر "
4797FB192.85 دلار10,584,807 تومان12.06%2.18%13.90%0.00 دلار13.48 هزار دلار0.00 FBبی نهایت0.00" برابر "
4382TSLA191.54 دلار10,513,082 تومان12.06%1.13%12.06%0.00 دلار27.09 هزار دلار0.00 TSLAبی نهایت0.00" برابر "
4255NVDA257.13 دلار14,112,619 تومان12.06%0.30%14.22%0.00 دلار35.46 هزار دلار0.00 NVDAبی نهایت0.00" برابر "

پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
2306SNN0.000003 دلار0 تومان1,740.07%0.02%18.74%44.63 هزار دلار3.30 دلار17.03 میلیارد SNN68.70 میلیارد SNN0.00" برابر "
3381XOLO0.000111 دلار6 تومان1,054.95%10.09%22.63%0.00 دلار161.38 هزار دلار0.00 XOLO80.00 میلیارد XOLO0.00" برابر "
4229ALPHA0.500323 دلار27,461 تومان371.12%0.71%1.39%0.00 دلار37.16 هزار دلار0.00 ALPHA9.30 هزار ALPHA0.00" برابر "
1310XLA0.000163 دلار9 تومان270.69%305.69%326.72%1.66 میلیون دلار345.30 دلار10.20 میلیارد XLAبی نهایت0.00" برابر "
742ZNN2.01 دلار110,383 تومان90.04%90.00%54.50%12.73 میلیون دلار601.66 دلار6.33 میلیون ZNNبی نهایت0.00" برابر "
1107CAJ2.41 دلار132,411 تومان58.09%5.10%12.77%3.26 میلیون دلار8.58 هزار دلار1.35 میلیون CAJبی نهایت0.00" برابر "
1194XAUR0.035001 دلار1,921 تومان48.20%0.31%18.82%2.49 میلیون دلار32.07 هزار دلار71.19 میلیون XAURبی نهایت0.01" برابر "
4266HLM0.135802 دلار7,454 تومان47.76%6.83%6.73%0.00 دلار34.78 هزار دلار0.00 HLM1,000.00 میلیون HLM0.00" برابر "
3898XLD0.010474 دلار575 تومان44.11%45.05%55.22%0.00 دلار61.07 هزار دلار0.00 XLDبی نهایت0.00" برابر "
1590VIBE0.002676 دلار147 تومان43.80%37.38%4.07%696.10 هزار دلار305.50 دلار260.14 میلیون VIBE267.00 میلیون VIBE0.00" برابر "
4859MTC0.171687 دلار9,423 تومان35.21%40.83%21.33%0.00 دلار12.49 هزار دلار0.00 MTC5.00 میلیون MTC0.00" برابر "
3201FLDX0.007964 دلار437 تومان34.23%55.94%51.52%0.00 دلار253.24 هزار دلار0.00 FLDXبی نهایت0.00" برابر "
1538ONION0.03611 دلار1,982 تومان33.92%36.07%45.65%827.28 هزار دلار396.76 دلار22.91 میلیون ONION25.00 میلیون ONION0.00" برابر "
2594DYNMT0.001647 دلار90 تومان33.66%8.63%11.31%634.83 دلار43.64 هزار دلار385.53 هزار DYNMT900.00 هزار DYNMT68.74" برابر "
1697EZ0.072369 دلار3,972 تومان28.99%5.94%1.12%461.25 هزار دلار19.69 هزار دلار6.37 میلیون EZ10.00 میلیون EZ0.04" برابر "
3786ZSP0.038662 دلار2,122 تومان27.99%27.99%27.99%0.00 دلار75.02 هزار دلار0.00 ZSP500.00 میلیون ZSP0.00" برابر "
2189BOMB0.088395 دلار4,852 تومان26.81%28.94%28.04%78.70 هزار دلار157.42 هزار دلار890.28 هزار BOMBبی نهایت2.00" برابر "
3431SG0.033251 دلار1,825 تومان25.09%21.45%29.91%0.00 دلار146.44 هزار دلار0.00 SG210.00 میلیون SG0.00" برابر "
2921RYOMA0.002449 دلار134 تومان23.44%15.93%41.37%0.00 دلار590.87 هزار دلار0.00 RYOMA2.00 میلیارد RYOMA0.00" برابر "
4282MEME0.00236 دلار130 تومان23.30%6.93%34.50%0.00 دلار34.10 هزار دلار0.00 MEME12.00 میلیون MEME0.00" برابر "
3014ACRIA0.038326 دلار2,104 تومان22.45%2.41%4.81%0.00 دلار428.71 هزار دلار0.00 ACRIA130.00 میلیون ACRIA0.00" برابر "
3088ZEUS0.027086 دلار1,487 تومان21.97%15.13%55.79%0.00 دلار326.77 هزار دلار0.00 ZEUS100.00 میلیون ZEUS0.00" برابر "
3387B200.13692 دلار7,515 تومان21.62%53.59%52.32%0.00 دلار159.93 هزار دلار0.00 B20بی نهایت0.00" برابر "
3948MARSRISE0.00000000091934 دلار0 تومان19.73%20.81%13.71%0.00 دلار56.69 هزار دلار0.00 MARSRISE1,000.00 تریلیون MARSRISE0.00" برابر "
1643XFL4.17 دلار228,749 تومان19.62%11.92%1.41%570.62 هزار دلار1.26 هزار دلار136.91 هزار XFL210.00 هزار XFL0.00" برابر "
3721MOUSEWORM1.10 دلار60,416 تومان19.21%25.90%29.40%0.00 دلار82.63 هزار دلار0.00 MOUSEWORM1,000.00 هزار MOUSEWORM0.00" برابر "
1333NYC0.000011 دلار1 تومان19.00%36.08%30.02%1.53 میلیون دلار0.35 دلار143.76 میلیارد NYCبی نهایت0.00" برابر "
4296COINS0.000955 دلار52 تومان18.41%37.26%48.68%0.00 دلار32.98 هزار دلار0.00 COINS1,000.00 میلیون COINS0.00" برابر "
3548SINSO0.896304 دلار49,195 تومان18.10%13.60%80.17%0.00 دلار116.70 هزار دلار0.00 SINSO100.00 میلیون SINSO0.00" برابر "
3352PARMA0.44113 دلار24,212 تومان17.64%14.89%30.09%0.00 دلار174.39 هزار دلار0.00 PARMA20.00 میلیون PARMA0.00" برابر "
1409FO0.001152 دلار63 تومان17.07%18.99%17.04%1.23 میلیون دلار1.39 هزار دلار1.07 میلیارد FOبی نهایت0.00" برابر "
2176MND0.00000000016712 دلار0 تومان16.78%77.62%54.42%83.26 هزار دلار499.82 دلار498.19 تریلیون MNDبی نهایت0.01" برابر "
1187JOB0.000258 دلار14 تومان16.45%7.30%7.18%2.54 میلیون دلار339.35 دلار9.86 میلیارد JOB100.00 میلیارد JOB0.00" برابر "
4277WEB40.00000000689275 دلار0 تومان15.87%14.72%30.78%0.00 دلار34.21 هزار دلار0.00 WEB4100.00 تریلیون WEB40.00" برابر "
3741SIMP0.018805 دلار1,032 تومان15.48%10.37%16.65%0.00 دلار80.67 هزار دلار0.00 SIMP1,000.00 میلیون SIMP0.00" برابر "
4123SNS0.000009 دلار0 تومان14.93%50.30%8.78%0.00 دلار44.16 هزار دلار0.00 SNS100.00 میلیارد SNS0.00" برابر "
3116ECT0.009341 دلار513 تومان14.83%87.22%101.24%0.00 دلار307.60 هزار دلار0.00 ECT300.00 میلیون ECT0.00" برابر "
4947KOSON0.023184 دلار1,272 تومان14.70%22.14%18.01%0.00 دلار10.89 هزار دلار0.00 KOSON270.00 میلیون KOSON0.00" برابر "
3037PAXW0.00653 دلار358 تومان14.56%50.43%17.24%0.00 دلار396.23 هزار دلار0.00 PAXW1,000.00 میلیون PAXW0.00" برابر "
4980FYT0.737416 دلار40,474 تومان14.26%16.61%36.12%0.00 دلار10.21 هزار دلار0.00 FYT100.00 هزار FYT0.00" برابر "
2936SPRT0.001952 دلار107 تومان13.76%10.00%26.62%0.00 دلار550.70 هزار دلار0.00 SPRT1,000.00 میلیون SPRT0.00" برابر "
1514KICK0.007305 دلار401 تومان13.72%14.27%15.61%891.59 هزار دلار960.83 دلار122.05 میلیون KICK123.82 میلیون KICK0.00" برابر "
2926XBT0.013965 دلار766 تومان13.66%13.66%0.14%0.00 دلار571.25 هزار دلار0.00 XBT1,000.00 میلیون XBT0.00" برابر "
1670KRB0.053206 دلار2,920 تومان13.30%1.23%5.10%512.41 هزار دلار5.69 هزار دلار9.63 میلیون KRBبی نهایت0.01" برابر "
4070BABA96.71 دلار5,308,087 تومان13.01%2.34%27.91%0.00 دلار48.93 هزار دلار0.00 BABAبی نهایت0.00" برابر "
2173MMO0.001221 دلار67 تومان12.92%13.78%76.09%83.71 هزار دلار708.15 دلار68.53 میلیون MMO260.00 میلیون MMO0.01" برابر "
4711SPY404.85 دلار22,220,815 تومان12.06%1.51%13.45%0.00 دلار15.26 هزار دلار0.00 SPYبی نهایت0.00" برابر "
4797FB192.85 دلار10,584,807 تومان12.06%2.18%13.90%0.00 دلار13.48 هزار دلار0.00 FBبی نهایت0.00" برابر "
4382TSLA191.54 دلار10,513,082 تومان12.06%1.13%12.06%0.00 دلار27.09 هزار دلار0.00 TSLAبی نهایت0.00" برابر "
4255NVDA257.13 دلار14,112,619 تومان12.06%0.30%14.22%0.00 دلار35.46 هزار دلار0.00 NVDAبی نهایت0.00" برابر "