پایین ترین قیمت ارزهای دیجیتال
پایین ترین قیمت ارز دیجیتال

پایین ترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

ارزان ترین ارز در بازار جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
4162SHIBTORO0.00000000000000 دلار0 تومان0.14%2.33%13.80%0.00 دلار39.89 هزار دلار0.00 SHIBTOROبی نهایت0.00" برابر "
3131BNBTIGER0.00000000000000 دلار0 تومان1.50%1.50%44.92%0.00 دلار297.71 هزار دلار0.00 BNBTIGERبی نهایت0.00" برابر "
4304SHIBAZILLA0.00000000000000 دلار0 تومان0.06%6.55%100.21%0.00 دلار28.53 هزار دلار0.00 SHIBAZILLAبی نهایت0.00" برابر "
3500BABYBNBTIG0.00000000000000 دلار0 تومان2.04%17.02%6.35%0.00 دلار121.65 هزار دلار0.00 BABYBNBTIG10.00 BABYBNBTIG0.00" برابر "
3247SHIBDOGE0.00000000000000 دلار0 تومان0.10%3.92%2.53%0.00 دلار217.24 هزار دلار0.00 SHIBDOGEبی نهایت0.00" برابر "
3978HVI0.00000000000006 دلار0 تومان0.51%0.23%15.20%0.00 دلار52.45 هزار دلار0.00 HVIبی نهایت0.00" برابر "
4960SHIBCEO0.00000000000081 دلار0 تومان0.14%38.75%29.54%0.00 دلار10.29 هزار دلار0.00 SHIBCEO420.00 SHIBCEO0.00" برابر "
3491PEPA0.00000000000091 دلار0 تومان8.27%31.97%31.97%0.00 دلار123.51 هزار دلار0.00 PEPA420.00 PEPA0.00" برابر "
4918BFLOKIC0.00000000000154 دلار0 تومان0.51%13.56%21.77%0.00 دلار11.06 هزار دلار0.00 BFLOKIC420.00 BFLOKIC0.00" برابر "
3504ESHIB0.00000000000244 دلار0 تومان1.70%0.21%51.10%0.00 دلار121.05 هزار دلار0.00 ESHIB420.00 ESHIB0.00" برابر "
4899FROGCEO0.00000000000264 دلار0 تومان0.67%1.04%5.64%0.00 دلار11.55 هزار دلار0.00 FROGCEO25.00 FROGCEO0.00" برابر "
3330CAT0.00000000000278 دلار0 تومان6.00%4.70%8.77%0.00 دلار178.35 هزار دلار0.00 CAT420.00 CAT0.00" برابر "
3663LGBT0.00000000000307 دلار0 تومان0.39%2.64%3.68%0.00 دلار89.77 هزار دلار0.00 LGBT81.00 LGBT0.00" برابر "
3926CATCEO0.00000000000452 دلار0 تومان1.90%61.72%80.97%0.00 دلار57.44 هزار دلار0.00 CATCEO420.00 CATCEO0.00" برابر "
4107GDOGE0.00000000000512 دلار0 تومان0.39%3.25%0.29%0.00 دلار42.83 هزار دلار0.00 GDOGE100.00 GDOGE0.00" برابر "
3699FLOKICEO0.00000000000634 دلار0 تومان2.85%7.37%50.09%0.00 دلار84.92 هزار دلار0.00 FLOKICEO420.00 FLOKICEO0.00" برابر "
884SHIRYO0.0000000000078 دلار0 تومان0.10%3.02%10.16%7.65 میلیون دلار14.37 هزار دلار981.85 SHIRYO1,000.00 SHIRYO0.00" برابر "
3943DRB0.00000000000868 دلار0 تومان10.48%9.76%22.78%0.00 دلار55.97 هزار دلار0.00 DRB420.00 DRB0.00" برابر "
3452CATCOIN0.00000000001073 دلار0 تومان0.71%2.49%9.44%0.00 دلار135.04 هزار دلار0.00 CATCOIN100.00 CATCOIN0.00" برابر "
2018WSPP0.00000000001262 دلار0 تومان0.98%3.35%8.61%170.37 هزار دلار214.26 دلار13.50 WSPP13.24 WSPP0.00" برابر "
1524METAPETS0.00000000001761 دلار0 تومان0.02%27.63%4.62%908.46 هزار دلار2.07 دلار51.59 METAPETSبی نهایت0.00" برابر "
3982KLEE0.0000000000208 دلار0 تومان0.12%1.16%2.17%0.00 دلار52.28 هزار دلار0.00 KLEE100.00 KLEE0.00" برابر "
1586SPORE0.00000000002188 دلار0 تومان0.18%4.80%17.34%729.10 هزار دلار461.57 دلار33.32 SPORE9.01 SPORE0.00" برابر "
4432OXM0.00000000002482 دلار0 تومان14.33%5.62%8.63%0.00 دلار22.14 هزار دلار0.00 OXM1,000.00 میلیون OXM0.00" برابر "
3272SANSHU0.00000000003244 دلار0 تومان0.12%3.60%1.15%0.00 دلار203.83 هزار دلار0.00 SANSHU100.00 SANSHU0.00" برابر "
1351FWC0.00000000003522 دلار0 تومان0.67%3.35%8.90%1.49 میلیون دلار454.51 هزار دلار42.26 FWC200.00 FWC0.31" برابر "
4628LY0.00000000006305 دلار0 تومان4.74%10.60%8.83%0.00 دلار16.06 هزار دلار0.00 LY9.01 LY0.00" برابر "
3338SWEEP0.00000000006383 دلار0 تومان0.48%1.57%24.46%0.00 دلار175.16 هزار دلار0.00 SWEEP100.00 SWEEP0.00" برابر "
4288FRGST0.00000000006866 دلار0 تومان1.56%6.03%28.39%0.00 دلار29.76 هزار دلار0.00 FRGST100.00 FRGST0.00" برابر "
4084BABYTK0.00000000007704 دلار0 تومان1.30%0.08%0.13%0.00 دلار44.73 هزار دلار0.00 BABYTKبی نهایت0.00" برابر "
3672BFLOKI0.00000000007719 دلار0 تومان0.00%2.69%2.27%0.00 دلار89.02 هزار دلار0.00 BFLOKI1,000.00 تریلیون BFLOKI0.00" برابر "
4049SHIBCAT0.00000000007798 دلار0 تومان1.45%6.04%39.07%0.00 دلار47.73 هزار دلار0.00 SHIBCAT1,000.00 تریلیون SHIBCAT0.00" برابر "
1158NFTART0.00000000011104 دلار0 تومان0.53%1.02%10.25%2.81 میلیون دلار156.95 هزار دلار25.28 NFTART100.00 NFTART0.06" برابر "
2000SILVA0.00000000011132 دلار0 تومان0.51%2.61%4.13%185.90 هزار دلار17.55 دلار1.67 SILVA2.00 SILVA0.00" برابر "
2249MND0.00000000012517 دلار0 تومان21.89%26.09%104.64%62.36 هزار دلار1.02 هزار دلار498.19 تریلیون MNDبی نهایت0.02" برابر "
3305KUSUNOKI0.00000000014461 دلار0 تومان0.12%3.96%1.55%0.00 دلار188.12 هزار دلار0.00 KUSUNOKI80.00 KUSUNOKI0.00" برابر "
3325RBIF0.00000000016531 دلار0 تومان0.55%3.87%2.90%0.00 دلار179.55 هزار دلار0.00 RBIFبی نهایت0.00" برابر "
4901DOGEGF0.00000000017107 دلار0 تومان0.12%7.29%6.41%0.00 دلار11.53 هزار دلار0.00 DOGEGFبی نهایت0.00" برابر "
4959SHIBAY0.00000000018972 دلار0 تومان0.51%5.02%10.24%0.00 دلار10.33 هزار دلار0.00 SHIBAYبی نهایت0.00" برابر "
3124RET0.0000000001928 دلار0 تومان1.37%13.27%8.66%0.00 دلار303.25 هزار دلار0.00 RET50.00 RET0.00" برابر "
3386OPT0.00000000020337 دلار0 تومان0.51%10.17%27.23%0.00 دلار155.57 هزار دلار0.00 OPT2.00 OPT0.00" برابر "
4855BAI0.0000000002126 دلار0 تومان33.14%98.80%41.03%0.00 دلار12.11 هزار دلار0.00 BAI100.00 تریلیون BAI0.00" برابر "
1938YETIC0.00000000025546 دلار0 تومان12.92%3.14%6.33%225.38 هزار دلار164.23 دلار882.27 تریلیون YETIC1,000.00 تریلیون YETIC0.00" برابر "
4397BEZOGE0.00000000026982 دلار0 تومان0.48%7.17%7.82%0.00 دلار23.66 هزار دلار0.00 BEZOGE100.00 BEZOGE0.00" برابر "
4038MEGALAND0.00000000029907 دلار0 تومان1.03%1.57%4.71%0.00 دلار48.65 هزار دلار0.00 MEGALAND1.38 MEGALAND0.00" برابر "
4621FNF0.00000000031223 دلار0 تومان0.88%7.71%11.16%0.00 دلار16.17 هزار دلار0.00 FNF1,000.00 میلیارد FNF0.00" برابر "
2746CATGIRL0.00000000033161 دلار0 تومان0.76%4.19%7.29%0.00 دلار1.47 میلیون دلار0.00 CATGIRL100.00 CATGIRL0.00" برابر "
1966DYNA0.00000000039744 دلار0 تومان0.51%1.76%5.11%208.43 هزار دلار57.00 دلار524.44 تریلیون DYNA1,000.00 تریلیون DYNA0.00" برابر "
3631FRZSS0.00000000041096 دلار0 تومان14.84%3.42%40.61%0.00 دلار94.46 هزار دلار0.00 FRZSS120.00 تریلیون FRZSS0.00" برابر "
3010CAT0.00000000046744 دلار0 تومان1.46%0.07%4.23%0.00 دلار404.11 هزار دلار0.00 CAT1,000.00 تریلیون CAT0.00" برابر "

پایین ترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

ارزان ترین ارز در بازار جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
4162SHIBTORO0.00000000000000 دلار0 تومان0.14%2.33%13.80%0.00 دلار39.89 هزار دلار0.00 SHIBTOROبی نهایت0.00" برابر "
3131BNBTIGER0.00000000000000 دلار0 تومان1.50%1.50%44.92%0.00 دلار297.71 هزار دلار0.00 BNBTIGERبی نهایت0.00" برابر "
4304SHIBAZILLA0.00000000000000 دلار0 تومان0.06%6.55%100.21%0.00 دلار28.53 هزار دلار0.00 SHIBAZILLAبی نهایت0.00" برابر "
3500BABYBNBTIG0.00000000000000 دلار0 تومان2.04%17.02%6.35%0.00 دلار121.65 هزار دلار0.00 BABYBNBTIG10.00 BABYBNBTIG0.00" برابر "
3247SHIBDOGE0.00000000000000 دلار0 تومان0.10%3.92%2.53%0.00 دلار217.24 هزار دلار0.00 SHIBDOGEبی نهایت0.00" برابر "
3978HVI0.00000000000006 دلار0 تومان0.51%0.23%15.20%0.00 دلار52.45 هزار دلار0.00 HVIبی نهایت0.00" برابر "
4960SHIBCEO0.00000000000081 دلار0 تومان0.14%38.75%29.54%0.00 دلار10.29 هزار دلار0.00 SHIBCEO420.00 SHIBCEO0.00" برابر "
3491PEPA0.00000000000091 دلار0 تومان8.27%31.97%31.97%0.00 دلار123.51 هزار دلار0.00 PEPA420.00 PEPA0.00" برابر "
4918BFLOKIC0.00000000000154 دلار0 تومان0.51%13.56%21.77%0.00 دلار11.06 هزار دلار0.00 BFLOKIC420.00 BFLOKIC0.00" برابر "
3504ESHIB0.00000000000244 دلار0 تومان1.70%0.21%51.10%0.00 دلار121.05 هزار دلار0.00 ESHIB420.00 ESHIB0.00" برابر "
4899FROGCEO0.00000000000264 دلار0 تومان0.67%1.04%5.64%0.00 دلار11.55 هزار دلار0.00 FROGCEO25.00 FROGCEO0.00" برابر "
3330CAT0.00000000000278 دلار0 تومان6.00%4.70%8.77%0.00 دلار178.35 هزار دلار0.00 CAT420.00 CAT0.00" برابر "
3663LGBT0.00000000000307 دلار0 تومان0.39%2.64%3.68%0.00 دلار89.77 هزار دلار0.00 LGBT81.00 LGBT0.00" برابر "
3926CATCEO0.00000000000452 دلار0 تومان1.90%61.72%80.97%0.00 دلار57.44 هزار دلار0.00 CATCEO420.00 CATCEO0.00" برابر "
4107GDOGE0.00000000000512 دلار0 تومان0.39%3.25%0.29%0.00 دلار42.83 هزار دلار0.00 GDOGE100.00 GDOGE0.00" برابر "
3699FLOKICEO0.00000000000634 دلار0 تومان2.85%7.37%50.09%0.00 دلار84.92 هزار دلار0.00 FLOKICEO420.00 FLOKICEO0.00" برابر "
884SHIRYO0.0000000000078 دلار0 تومان0.10%3.02%10.16%7.65 میلیون دلار14.37 هزار دلار981.85 SHIRYO1,000.00 SHIRYO0.00" برابر "
3943DRB0.00000000000868 دلار0 تومان10.48%9.76%22.78%0.00 دلار55.97 هزار دلار0.00 DRB420.00 DRB0.00" برابر "
3452CATCOIN0.00000000001073 دلار0 تومان0.71%2.49%9.44%0.00 دلار135.04 هزار دلار0.00 CATCOIN100.00 CATCOIN0.00" برابر "
2018WSPP0.00000000001262 دلار0 تومان0.98%3.35%8.61%170.37 هزار دلار214.26 دلار13.50 WSPP13.24 WSPP0.00" برابر "
1524METAPETS0.00000000001761 دلار0 تومان0.02%27.63%4.62%908.46 هزار دلار2.07 دلار51.59 METAPETSبی نهایت0.00" برابر "
3982KLEE0.0000000000208 دلار0 تومان0.12%1.16%2.17%0.00 دلار52.28 هزار دلار0.00 KLEE100.00 KLEE0.00" برابر "
1586SPORE0.00000000002188 دلار0 تومان0.18%4.80%17.34%729.10 هزار دلار461.57 دلار33.32 SPORE9.01 SPORE0.00" برابر "
4432OXM0.00000000002482 دلار0 تومان14.33%5.62%8.63%0.00 دلار22.14 هزار دلار0.00 OXM1,000.00 میلیون OXM0.00" برابر "
3272SANSHU0.00000000003244 دلار0 تومان0.12%3.60%1.15%0.00 دلار203.83 هزار دلار0.00 SANSHU100.00 SANSHU0.00" برابر "
1351FWC0.00000000003522 دلار0 تومان0.67%3.35%8.90%1.49 میلیون دلار454.51 هزار دلار42.26 FWC200.00 FWC0.31" برابر "
4628LY0.00000000006305 دلار0 تومان4.74%10.60%8.83%0.00 دلار16.06 هزار دلار0.00 LY9.01 LY0.00" برابر "
3338SWEEP0.00000000006383 دلار0 تومان0.48%1.57%24.46%0.00 دلار175.16 هزار دلار0.00 SWEEP100.00 SWEEP0.00" برابر "
4288FRGST0.00000000006866 دلار0 تومان1.56%6.03%28.39%0.00 دلار29.76 هزار دلار0.00 FRGST100.00 FRGST0.00" برابر "
4084BABYTK0.00000000007704 دلار0 تومان1.30%0.08%0.13%0.00 دلار44.73 هزار دلار0.00 BABYTKبی نهایت0.00" برابر "
3672BFLOKI0.00000000007719 دلار0 تومان0.00%2.69%2.27%0.00 دلار89.02 هزار دلار0.00 BFLOKI1,000.00 تریلیون BFLOKI0.00" برابر "
4049SHIBCAT0.00000000007798 دلار0 تومان1.45%6.04%39.07%0.00 دلار47.73 هزار دلار0.00 SHIBCAT1,000.00 تریلیون SHIBCAT0.00" برابر "
1158NFTART0.00000000011104 دلار0 تومان0.53%1.02%10.25%2.81 میلیون دلار156.95 هزار دلار25.28 NFTART100.00 NFTART0.06" برابر "
2000SILVA0.00000000011132 دلار0 تومان0.51%2.61%4.13%185.90 هزار دلار17.55 دلار1.67 SILVA2.00 SILVA0.00" برابر "
2249MND0.00000000012517 دلار0 تومان21.89%26.09%104.64%62.36 هزار دلار1.02 هزار دلار498.19 تریلیون MNDبی نهایت0.02" برابر "
3305KUSUNOKI0.00000000014461 دلار0 تومان0.12%3.96%1.55%0.00 دلار188.12 هزار دلار0.00 KUSUNOKI80.00 KUSUNOKI0.00" برابر "
3325RBIF0.00000000016531 دلار0 تومان0.55%3.87%2.90%0.00 دلار179.55 هزار دلار0.00 RBIFبی نهایت0.00" برابر "
4901DOGEGF0.00000000017107 دلار0 تومان0.12%7.29%6.41%0.00 دلار11.53 هزار دلار0.00 DOGEGFبی نهایت0.00" برابر "
4959SHIBAY0.00000000018972 دلار0 تومان0.51%5.02%10.24%0.00 دلار10.33 هزار دلار0.00 SHIBAYبی نهایت0.00" برابر "
3124RET0.0000000001928 دلار0 تومان1.37%13.27%8.66%0.00 دلار303.25 هزار دلار0.00 RET50.00 RET0.00" برابر "
3386OPT0.00000000020337 دلار0 تومان0.51%10.17%27.23%0.00 دلار155.57 هزار دلار0.00 OPT2.00 OPT0.00" برابر "
4855BAI0.0000000002126 دلار0 تومان33.14%98.80%41.03%0.00 دلار12.11 هزار دلار0.00 BAI100.00 تریلیون BAI0.00" برابر "
1938YETIC0.00000000025546 دلار0 تومان12.92%3.14%6.33%225.38 هزار دلار164.23 دلار882.27 تریلیون YETIC1,000.00 تریلیون YETIC0.00" برابر "
4397BEZOGE0.00000000026982 دلار0 تومان0.48%7.17%7.82%0.00 دلار23.66 هزار دلار0.00 BEZOGE100.00 BEZOGE0.00" برابر "
4038MEGALAND0.00000000029907 دلار0 تومان1.03%1.57%4.71%0.00 دلار48.65 هزار دلار0.00 MEGALAND1.38 MEGALAND0.00" برابر "
4621FNF0.00000000031223 دلار0 تومان0.88%7.71%11.16%0.00 دلار16.17 هزار دلار0.00 FNF1,000.00 میلیارد FNF0.00" برابر "
2746CATGIRL0.00000000033161 دلار0 تومان0.76%4.19%7.29%0.00 دلار1.47 میلیون دلار0.00 CATGIRL100.00 CATGIRL0.00" برابر "
1966DYNA0.00000000039744 دلار0 تومان0.51%1.76%5.11%208.43 هزار دلار57.00 دلار524.44 تریلیون DYNA1,000.00 تریلیون DYNA0.00" برابر "
3631FRZSS0.00000000041096 دلار0 تومان14.84%3.42%40.61%0.00 دلار94.46 هزار دلار0.00 FRZSS120.00 تریلیون FRZSS0.00" برابر "
3010CAT0.00000000046744 دلار0 تومان1.46%0.07%4.23%0.00 دلار404.11 هزار دلار0.00 CAT1,000.00 تریلیون CAT0.00" برابر "