حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس علی بابا اکس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوین
1ADADOWN27730.002431 دلار129 تومان0.00" برابر "1.18 میلیون دلار0.00 دلار1.07%12.52%26.33%0.00 ADADOWNبی نهایتɃ 0.00000009
2ADAUP29450.396228 دلار21,000 تومان0.00" برابر "521.13 هزار دلار0.00 دلار0.49%7.11%8.95%0.00 ADAUPبی نهایتɃ 0.00001422
3ADC18760.000279 دلار15 تومان0.00" برابر "0.00 دلار273.67 هزار دلار0.39%2.24%4.87%980.73 میلیون ADCبی نهایتɃ 0.00000001
4BETH26201,744.65 دلار92,466,464 تومان0.00" برابر "16.57 میلیون دلار0.00 دلار0.14%3.63%2.66%0.00 BETHبی نهایتɃ 0.06259912
5BNX295078.03 دلار4,135,352 تومان0.00" برابر "509.35 هزار دلار0.00 دلار0.59%0.33%0.49%0.00 BNX21.00 میلیون BNXɃ 0.00279960
6BNBDOWN29700.010911 دلار578 تومان0.00" برابر "477.02 هزار دلار0.00 دلار0.06%7.36%3.72%0.00 BNBDOWNبی نهایتɃ 0.00000039
7BNBUP376951.86 دلار2,748,572 تومان0.00" برابر "74.97 هزار دلار0.00 دلار0.29%3.91%2.52%0.00 BNBUPبی نهایتɃ 0.00186076
8BRD17190.004964 دلار263 تومان0.00" برابر "0.00 دلار441.13 هزار دلار0.21%8.36%1.43%88.86 میلیون BRDبی نهایتɃ 0.00000018
9BTCDOWN27320.009596 دلار509 تومان0.00" برابر "1.59 میلیون دلار0.00 دلار0.79%5.25%11.41%0.00 BTCDOWNبی نهایتɃ 0.00000034
10BTCUP29315.87 دلار311,315 تومان0.00" برابر "558.84 هزار دلار0.00 دلار0.67%3.54%7.81%0.00 BTCUPبی نهایتɃ 0.00021076
11ETHDOWN27080.274007 دلار14,522 تومان0.00" برابر "1.97 میلیون دلار0.00 دلار0.19%8.14%13.66%0.00 ETHDOWNبی نهایتɃ 0.00000983
12ETHUP28725.07 دلار268,573 تومان0.00" برابر "676.57 هزار دلار0.00 دلار0.10%7.41%4.42%0.00 ETHUPبی نهایتɃ 0.00018182
13LINKDOWN29160.001153 دلار61 تومان0.00" برابر "584.31 هزار دلار0.00 دلار0.36%4.74%21.09%0.00 LINKDOWNبی نهایتɃ 0.00000004
14LINKUP27910.006954 دلار369 تومان0.00" برابر "996.06 هزار دلار0.00 دلار0.56%7.40%1.69%0.00 LINKUPبی نهایتɃ 0.00000025
15NAV8270.120366 دلار6,379 تومان0.00" برابر "34.99 هزار دلار9.12 میلیون دلار9.39%7.00%87.29%75.77 میلیون NAVبی نهایتɃ 0.00000432
16NXS7670.156266 دلار8,282 تومان0.00" برابر "3.86 هزار دلار11.58 میلیون دلار3.82%3.95%9.65%74.08 میلیون NXS78.00 میلیون NXSɃ 0.00000561
17USDP581.00 دلار53,010 تومان0.00" برابر "3.53 میلیون دلار878.26 میلیون دلار0.06%0.38%0.79%878.08 میلیون USDPبی نهایتɃ 0.00003589
18RAMP5030.069149 دلار3,665 تومان0.00" برابر "2.15 هزار دلار33.04 میلیون دلار0.08%4.49%3.80%477.84 میلیون RAMP1,000.00 میلیون RAMPɃ 0.00000248
19TRIBE1980.273108 دلار14,475 تومان0.00" برابر "519.84 هزار دلار123.84 میلیون دلار0.20%4.25%3.66%453.45 میلیون TRIBE1,000.00 میلیون TRIBEɃ 0.00000980
20XRPDOWN27490.000102 دلار5 تومان0.00" برابر "1.43 میلیون دلار0.00 دلار0.48%19.04%45.71%0.00 XRPDOWNبی نهایتɃ 0.00000000
21XRPUP28250.102059 دلار5,409 تومان0.00" برابر "860.80 هزار دلار0.00 دلار0.21%10.44%6.44%0.00 XRPUPبی نهایتɃ 0.00000366
22BNB4321.22 دلار17,024,422 تومان0.01" برابر "476.43 میلیون دلار50.72 میلیارد دلار0.04%2.75%3.88%157.89 میلیون BNBبی نهایتɃ 0.01152541
23BTCST8560.670313 دلار35,527 تومان0.01" برابر "106.27 هزار دلار8.18 میلیون دلار0.07%0.10%0.57%12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCSTɃ 0.00002405
24DEXE2642.79 دلار147,891 تومان0.01" برابر "1.34 میلیون دلار101.77 میلیون دلار0.15%2.91%0.35%36.47 میلیون DEXE98.94 میلیون DEXEɃ 0.00010012
25XEC760.000031 دلار2 تومان0.01" برابر "5.84 میلیون دلار591.42 میلیون دلار0.14%4.18%0.82%19.34 تریلیون XEC21.00 تریلیون XECɃ 0.00000000
26FUN3260.006699 دلار355 تومان0.01" برابر "1.04 میلیون دلار73.44 میلیون دلار0.15%2.99%2.39%10.96 میلیارد FUNبی نهایتɃ 0.00000024
27GO8260.007543 دلار400 تومان0.01" برابر "56.58 هزار دلار9.16 میلیون دلار0.11%0.21%2.37%1.21 میلیارد GOبی نهایتɃ 0.00000027
28MFT3780.005543 دلار294 تومان0.01" برابر "650.33 هزار دلار55.43 میلیون دلار0.17%0.49%1.17%10.00 میلیارد MFT10.00 میلیارد MFTɃ 0.00000020
29MOB1281.43 دلار75,914 تومان0.01" برابر "2.16 میلیون دلار279.72 میلیون دلار2.74%7.25%3.67%195.29 میلیون MOBبی نهایتɃ 0.00005139
30XNO2420.885244 دلار46,918 تومان0.01" برابر "1.27 میلیون دلار117.96 میلیون دلار0.30%2.28%2.80%133.25 میلیون XNO133.25 میلیون XNOɃ 0.00003176
31QNT41122.40 دلار6,486,990 تومان0.01" برابر "18.88 میلیون دلار1.48 میلیارد دلار0.60%4.61%5.35%12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNTɃ 0.00439165
32QSP7690.015869 دلار841 تومان0.01" برابر "160.57 هزار دلار11.33 میلیون دلار0.09%2.94%6.72%713.80 میلیون QSPبی نهایتɃ 0.00000057
33TFUEL1130.052655 دلار2,791 تومان0.01" برابر "4.79 میلیون دلار319.91 میلیون دلار0.34%3.10%6.69%6.08 میلیارد TFUELبی نهایتɃ 0.00000189
34XVG4210.002866 دلار152 تومان0.01" برابر "590.08 هزار دلار47.34 میلیون دلار0.95%1.92%1.11%16.52 میلیارد XVG16.56 میلیارد XVGɃ 0.00000010
35WABI14100.012552 دلار665 تومان0.01" برابر "11.48 هزار دلار1.26 میلیون دلار0.92%17.02%74.60%100.00 میلیون WABI100.00 میلیون WABIɃ 0.00000045
36WAN3820.278052 دلار14,737 تومان0.01" برابر "813.57 هزار دلار54.58 میلیون دلار0.37%3.83%4.77%196.31 میلیون WAN210.00 میلیون WANɃ 0.00000998
37AION10450.008233 دلار436 تومان0.02" برابر "102.73 هزار دلار4.13 میلیون دلار0.57%83.76%35.30%501.51 میلیون AIONبی نهایتɃ 0.00000030
38ARDR2910.089125 دلار4,724 تومان0.02" برابر "1.75 میلیون دلار89.04 میلیون دلار0.26%3.07%3.68%999.00 میلیون ARDR999.00 میلیون ARDRɃ 0.00000320
39BTS4860.011602 دلار615 تومان0.02" برابر "554.83 هزار دلار34.75 میلیون دلار0.22%0.82%2.65%2.99 میلیارد BTS3.60 میلیارد BTSɃ 0.00000042
40BTT800.00000060921556 دلار0 تومان0.02" برابر "12.55 میلیون دلار579.62 میلیون دلار0.03%2.93%10.09%951.42 تریلیون BTTبی نهایتɃ 0.00000000
41CVX985.11 دلار270,667 تومان0.02" برابر "7.86 میلیون دلار387.05 میلیون دلار0.33%7.07%4.33%75.79 میلیون CVX100.00 میلیون CVXɃ 0.00018324
42MLN43921.12 دلار1,119,213 تومان0.02" برابر "963.47 هزار دلار43.05 میلیون دلار0.71%3.53%6.02%2.04 میلیون MLN2.07 میلیون MLNɃ 0.00075770
43GLM1380.236693 دلار12,545 تومان0.02" برابر "4.15 میلیون دلار236.69 میلیون دلار0.36%2.94%5.83%1,000.00 میلیون GLM1,000.00 میلیون GLMɃ 0.00000849
44HBAR330.060091 دلار3,185 تومان0.02" برابر "31.57 میلیون دلار1.81 میلیارد دلار0.16%5.37%3.37%30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBARɃ 0.00000216
45HNT1661.32 دلار70,015 تومان0.02" برابر "2.93 میلیون دلار186.13 میلیون دلار8.34%10.79%14.94%140.89 میلیون HNT223.00 میلیون HNTɃ 0.00004740
46HIVE1650.393054 دلار20,832 تومان0.02" برابر "3.81 میلیون دلار186.45 میلیون دلار0.07%2.18%5.51%474.36 میلیون HIVEبی نهایتɃ 0.00001410
47ICP405.03 دلار266,367 تومان0.02" برابر "29.06 میلیون دلار1.50 میلیارد دلار0.30%4.39%6.30%298.00 میلیون ICPبی نهایتɃ 0.00018033
48MIOTA790.209465 دلار11,102 تومان0.02" برابر "10.42 میلیون دلار582.21 میلیون دلار0.21%3.63%5.08%2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTAɃ 0.00000752
49KDA1470.993533 دلار52,657 تومان0.02" برابر "4.54 میلیون دلار222.72 میلیون دلار0.54%2.79%2.57%224.17 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDAɃ 0.00003565
50KMD5190.231566 دلار12,273 تومان0.02" برابر "591.89 هزار دلار31.48 میلیون دلار0.35%2.32%6.47%135.95 میلیون KMD200.00 میلیون KMDɃ 0.00000831
51LSK1921.07 دلار56,559 تومان0.02" برابر "2.96 میلیون دلار137.56 میلیون دلار0.24%0.66%2.70%128.90 میلیون LSKبی نهایتɃ 0.00003829
52MC2530.289564 دلار15,347 تومان0.02" برابر "2.35 میلیون دلار107.72 میلیون دلار0.08%5.05%4.83%372.02 میلیون MC669.81 میلیون MCɃ 0.00001039
53MDA14890.051926 دلار2,752 تومان0.02" برابر "19.08 هزار دلار1.02 میلیون دلار0.40%1.22%9.97%19.63 میلیون MDAبی نهایتɃ 0.00000186
54GLMR1430.38145 دلار20,217 تومان0.02" برابر "5.32 میلیون دلار230.38 میلیون دلار0.07%4.07%7.50%603.96 میلیون GLMRبی نهایتɃ 0.00001369
55MULTI1899.73 دلار515,710 تومان0.02" برابر "3.30 میلیون دلار141.49 میلیون دلار0.82%2.22%1.76%14.54 میلیون MULTI100.00 میلیون MULTIɃ 0.00034913
56NEXO930.719461 دلار38,131 تومان0.02" برابر "6.08 میلیون دلار402.90 میلیون دلار1.41%3.47%11.14%560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXOɃ 0.00002581
57REQ2710.097709 دلار5,179 تومان0.02" برابر "2.12 میلیون دلار97.69 میلیون دلار0.05%3.54%2.11%999.83 میلیون REQ999.88 میلیون REQɃ 0.00000351
58SCRT2560.6489 دلار34,392 تومان0.02" برابر "2.07 میلیون دلار105.96 میلیون دلار0.19%3.52%7.27%163.30 میلیون SCRTبی نهایتɃ 0.00002328
59EURS2321.08 دلار57,089 تومان0.02" برابر "3.32 میلیون دلار133.70 میلیون دلار0.11%0.08%0.05%124.13 میلیون EURSبی نهایتɃ 0.00003865
60SNT2570.026693 دلار1,415 تومان0.02" برابر "2.25 میلیون دلار105.90 میلیون دلار0.40%3.88%1.76%3.97 میلیارد SNTبی نهایتɃ 0.00000096
61STEEM2940.203779 دلار10,800 تومان0.02" برابر "1.67 میلیون دلار87.61 میلیون دلار0.42%3.78%1.93%429.95 میلیون STEEMبی نهایتɃ 0.00000731
62SYS1940.177296 دلار9,397 تومان0.02" برابر "2.52 میلیون دلار133.61 میلیون دلار0.24%0.70%3.33%753.57 میلیون SYSبی نهایتɃ 0.00000636
63XTZ491.14 دلار60,254 تومان0.02" برابر "23.26 میلیون دلار1.06 میلیارد دلار0.22%4.22%4.61%931.83 میلیون XTZبی نهایتɃ 0.00004079
64THETA521.01 دلار53,781 تومان0.02" برابر "19.98 میلیون دلار1.01 میلیارد دلار0.31%3.30%3.01%1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETAɃ 0.00003641
65VTHO3020.001372 دلار73 تومان0.02" برابر "1.44 میلیون دلار83.10 میلیون دلار0.02%3.60%7.38%60.57 میلیارد VTHOبی نهایتɃ 0.00000005
66WAXP1790.067479 دلار3,576 تومان0.02" برابر "3.07 میلیون دلار163.52 میلیون دلار0.03%3.71%2.44%2.42 میلیارد WAXPبی نهایتɃ 0.00000242
67WRX3500.169598 دلار8,989 تومان0.02" برابر "972.70 هزار دلار64.76 میلیون دلار0.26%2.43%0.48%381.86 میلیون WRXبی نهایتɃ 0.00000609
68ASTR1340.061287 دلار3,248 تومان0.03" برابر "9.20 میلیون دلار267.21 میلیون دلار0.12%5.90%6.68%4.36 میلیارد ASTRبی نهایتɃ 0.00000220
69AVAX1617.13 دلار907,627 تومان0.03" برابر "179.02 میلیون دلار5.58 میلیارد دلار0.00%3.20%3.46%325.72 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAXɃ 0.00061446
70BICO1620.373528 دلار19,797 تومان0.03" برابر "5.50 میلیون دلار187.81 میلیون دلار0.16%5.87%8.34%502.79 میلیون BICOبی نهایتɃ 0.00001340
71ADA70.362611 دلار19,218 تومان0.03" برابر "320.04 میلیون دلار12.59 میلیارد دلار0.35%4.77%7.79%34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADAɃ 0.00001301
72CELO1210.610492 دلار32,356 تومان0.03" برابر "10.07 میلیون دلار300.08 میلیون دلار0.08%4.42%3.28%491.53 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELOɃ 0.00002190
73CREAM60911.93 دلار632,448 تومان0.03" برابر "631.98 هزار دلار22.14 میلیون دلار0.11%1.76%3.03%1.86 میلیون CREAM2.92 میلیون CREAMɃ 0.00042816
74DGB1820.009667 دلار512 تومان0.03" برابر "4.68 میلیون دلار155.72 میلیون دلار0.11%2.01%2.87%16.11 میلیارد DGB21.00 میلیارد DGBɃ 0.00000035
75DOCK6640.02051 دلار1,087 تومان0.03" برابر "474.11 هزار دلار17.78 میلیون دلار0.23%1.60%6.25%866.87 میلیون DOCK1,000.00 میلیون DOCKɃ 0.00000074
76EZ17210.069168 دلار3,666 تومان0.03" برابر "15.36 هزار دلار440.85 هزار دلار0.04%5.52%12.18%6.37 میلیون EZ10.00 میلیون EZɃ 0.00000248
77FXS827.82 دلار414,519 تومان0.03" برابر "19.09 میلیون دلار555.95 میلیون دلار0.07%5.06%7.40%71.08 میلیون FXSبی نهایتɃ 0.00028063
78KLAY670.228114 دلار12,090 تومان0.03" برابر "23.83 میلیون دلار702.54 میلیون دلار0.20%1.58%4.26%3.08 میلیارد KLAYبی نهایتɃ 0.00000818
79ONG2720.287305 دلار15,227 تومان0.03" برابر "3.39 میلیون دلار97.02 میلیون دلار1.17%2.33%2.81%337.69 میلیون ONG1,000.00 میلیون ONGɃ 0.00001031
80OXT3630.086471 دلار4,583 تومان0.03" برابر "2.08 میلیون دلار59.72 میلیون دلار0.11%3.01%3.03%690.69 میلیون OXTبی نهایتɃ 0.00000310
81PAXG832,000.20 دلار106,010,508 تومان0.03" برابر "16.00 میلیون دلار542.58 میلیون دلار0.23%0.60%2.84%271.26 هزار PAXGبی نهایتɃ 0.07176834
82DOT126.10 دلار323,393 تومان0.03" برابر "188.51 میلیون دلار7.14 میلیارد دلار0.40%4.90%4.45%1.17 میلیارد DOTبی نهایتɃ 0.00021893
83POWR2960.180152 دلار9,548 تومان0.03" برابر "2.89 میلیون دلار86.51 میلیون دلار0.05%3.83%1.36%480.21 میلیون POWR1,000.00 میلیون POWRɃ 0.00000646
84RVN1140.025906 دلار1,373 تومان0.03" برابر "8.85 میلیون دلار319.89 میلیون دلار0.57%3.25%3.67%12.35 میلیارد RVN21.00 میلیارد RVNɃ 0.00000093
85SHIB140.000011 دلار1 تومان0.03" برابر "193.06 میلیون دلار6.23 میلیارد دلار0.06%3.14%1.19%589.54 تریلیون SHIBبی نهایتɃ 0.00000000
86SPARTA14730.012011 دلار637 تومان0.03" برابر "36.26 هزار دلار1.06 میلیون دلار0.05%3.70%6.55%87.93 میلیون SPARTA300.00 میلیون SPARTAɃ 0.00000043
87XLM280.089106 دلار4,723 تومان0.03" برابر "70.77 میلیون دلار2.37 میلیارد دلار0.04%4.86%3.40%26.57 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLMɃ 0.00000320
88TROY5250.003561 دلار189 تومان0.03" برابر "971.37 هزار دلار30.71 میلیون دلار0.90%4.28%3.65%8.63 میلیارد TROYبی نهایتɃ 0.00000013
89TWT851.18 دلار62,606 تومان0.03" برابر "16.36 میلیون دلار492.17 میلیون دلار0.02%1.54%3.19%416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWTɃ 0.00004238
90UNI245.96 دلار316,044 تومان0.03" برابر "97.90 میلیون دلار2.81 میلیارد دلار0.03%7.04%3.02%471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNIɃ 0.00021396
91VET370.023044 دلار1,221 تومان0.03" برابر "49.28 میلیون دلار1.67 میلیارد دلار0.11%3.04%1.08%72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VETɃ 0.00000083
92XVS3324.85 دلار257,170 تومان0.03" برابر "1.98 میلیون دلار71.85 میلیون دلار0.22%3.52%2.44%14.81 میلیون XVS29.75 میلیون XVSɃ 0.00017410
93WTC6870.19407 دلار10,286 تومان0.03" برابر "532.91 هزار دلار15.93 میلیون دلار0.16%2.51%5.60%82.11 میلیون WTC100.00 میلیون WTCɃ 0.00000696
94ALGO380.211416 دلار11,205 تومان0.04" برابر "64.15 میلیون دلار1.51 میلیارد دلار0.45%4.63%2.05%7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGOɃ 0.00000759
95ALPHA3050.105932 دلار5,614 تومان0.04" برابر "3.09 میلیون دلار81.99 میلیون دلار0.29%4.16%2.34%774.00 میلیون ALPHA1,000.00 میلیون ALPHAɃ 0.00000380
96FORTH4063.26 دلار172,872 تومان0.04" برابر "2.23 میلیون دلار49.77 میلیون دلار0.34%3.77%8.73%15.26 میلیون FORTHبی نهایتɃ 0.00011703
97BAL1116.61 دلار350,593 تومان0.04" برابر "11.57 میلیون دلار320.82 میلیون دلار0.45%6.30%1.36%48.50 میلیون BAL96.15 میلیون BALɃ 0.00023735
98BEAM10330.031407 دلار1,665 تومان0.04" برابر "167.95 هزار دلار4.29 میلیون دلار0.46%0.50%10.94%136.66 میلیون BEAM262.80 میلیون BEAMɃ 0.00000113
99BTG12416.14 دلار855,209 تومان0.04" برابر "12.56 میلیون دلار282.61 میلیون دلار0.11%2.34%3.07%17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTGɃ 0.00057897
100ATOM2011.34 دلار601,184 تومان0.04" برابر "128.64 میلیون دلار3.25 میلیارد دلار0.78%3.94%11.26%286.37 میلیون ATOMبی نهایتɃ 0.00040700
101DENT2550.001074 دلار57 تومان0.04" برابر "4.10 میلیون دلار106.34 میلیون دلار0.96%3.68%0.91%99.01 میلیارد DENTبی نهایتɃ 0.00000004
102DNT6490.031445 دلار1,667 تومان0.04" برابر "779.14 هزار دلار18.87 میلیون دلار0.41%5.53%0.50%600.00 میلیون DNTبی نهایتɃ 0.00000113
103DOGE90.074452 دلار3,946 تومان0.04" برابر "395.77 میلیون دلار9.88 میلیارد دلار0.11%5.06%0.57%132.67 میلیارد DOGEبی نهایتɃ 0.00000267
104FLOW510.986589 دلار52,289 تومان0.04" برابر "36.33 میلیون دلار1.02 میلیارد دلار0.01%4.75%4.50%1.04 میلیارد FLOWبی نهایتɃ 0.00003540
105FARM59134.65 دلار1,836,571 تومان0.04" برابر "942.06 هزار دلار23.60 میلیون دلار0.54%3.95%3.85%681.17 هزار FARM690.42 هزار FARMɃ 0.00124335
106ICX1520.218314 دلار11,571 تومان0.04" برابر "8.41 میلیون دلار207.56 میلیون دلار0.00%0.30%3.80%950.74 میلیون ICXبی نهایتɃ 0.00000783
107LTO4350.105995 دلار5,618 تومان0.04" برابر "1.69 میلیون دلار43.71 میلیون دلار0.26%4.17%6.30%412.36 میلیون LTO500.00 میلیون LTOɃ 0.00000380
108XMR22157.74 دلار8,360,004 تومان0.04" برابر "110.13 میلیون دلار2.88 میلیارد دلار0.79%2.43%3.83%18.26 میلیون XMRبی نهایتɃ 0.00565966
109XEM1040.038896 دلار2,062 تومان0.04" برابر "12.29 میلیون دلار350.07 میلیون دلار0.34%2.59%1.00%9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEMɃ 0.00000140
110MATIC81.10 دلار58,080 تومان0.04" برابر "432.81 میلیون دلار9.95 میلیارد دلار0.17%4.67%7.69%9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATICɃ 0.00003932
111SFP1800.44132 دلار23,390 تومان0.04" برابر "5.82 میلیون دلار163.14 میلیون دلار0.33%3.51%2.82%369.67 میلیون SFP500.00 میلیون SFPɃ 0.00001583
112RARE4550.116069 دلار6,152 تومان0.04" برابر "1.73 میلیون دلار40.16 میلیون دلار0.15%3.46%7.45%345.96 میلیون RARE1,000.00 میلیون RAREɃ 0.00000416
113SXP1850.271676 دلار14,399 تومان0.04" برابر "5.75 میلیون دلار151.84 میلیون دلار0.18%3.21%2.02%558.89 میلیون SXPبی نهایتɃ 0.00000975
114USTC1530.02071 دلار1,098 تومان0.04" برابر "8.51 میلیون دلار202.90 میلیون دلار0.14%3.69%8.99%9.80 میلیارد USTCبی نهایتɃ 0.00000074
115AUDIO1330.271241 دلار14,376 تومان0.05" برابر "13.22 میلیون دلار268.70 میلیون دلار1.10%5.60%4.84%990.64 میلیون AUDIOبی نهایتɃ 0.00000973
116AXS548.38 دلار444,392 تومان0.05" برابر "53.21 میلیون دلار969.33 میلیون دلار0.02%4.41%0.36%115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXSɃ 0.00030085
117BAND1511.71 دلار90,368 تومان0.05" برابر "10.11 میلیون دلار211.36 میلیون دلار0.13%2.90%0.81%123.96 میلیون BANDبی نهایتɃ 0.00006118
118BETA3710.08828 دلار4,679 تومان0.05" برابر "3.12 میلیون دلار57.11 میلیون دلار1.39%3.93%5.36%646.97 میلیون BETA1,000.00 میلیون BETAɃ 0.00000317
119BSW3410.182347 دلار9,664 تومان0.05" برابر "3.48 میلیون دلار68.02 میلیون دلار0.53%3.17%3.45%373.02 میلیون BSW700.00 میلیون BSWɃ 0.00000654
120BTC127,870.20 دلار1,477,120,746 تومان0.05" برابر "27.46 میلیارد دلار538.65 میلیارد دلار0.53%2.27%4.59%19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTCɃ 1.00000000
121CHZ600.118946 دلار6,304 تومان0.05" برابر "42.11 میلیون دلار799.16 میلیون دلار0.31%3.82%0.23%6.72 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZɃ 0.00000427
122DEGO5541.98 دلار104,702 تومان0.05" برابر "1.33 میلیون دلار27.99 میلیون دلار0.98%3.89%2.85%14.17 میلیون DEGO21.00 میلیون DEGOɃ 0.00007088
123ENJ970.388241 دلار20,577 تومان0.05" برابر "21.01 میلیون دلار388.24 میلیون دلار0.03%4.18%2.11%1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJɃ 0.00001393
124ETH21,761.83 دلار93,377,083 تومان0.05" برابر "10.94 میلیارد دلار215.60 میلیارد دلار0.29%3.89%2.13%122.37 میلیون ETHبی نهایتɃ 0.06321561
125FLM4410.093363 دلار4,948 تومان0.05" برابر "2.28 میلیون دلار42.83 میلیون دلار0.56%3.78%1.28%458.75 میلیون FLMبی نهایتɃ 0.00000335
126KAVA950.864569 دلار45,822 تومان0.05" برابر "21.46 میلیون دلار392.16 میلیون دلار0.31%3.03%13.12%453.59 میلیون KAVAبی نهایتɃ 0.00003102
127MDX3250.077396 دلار4,102 تومان0.05" برابر "3.77 میلیون دلار73.54 میلیون دلار0.54%3.61%0.62%950.18 میلیون MDXبی نهایتɃ 0.00000278
128MOVR3818.21 دلار435,393 تومان0.05" برابر "2.75 میلیون دلار54.72 میلیون دلار0.51%4.07%7.13%6.66 میلیون MOVRبی نهایتɃ 0.00029476
129MBL4050.003252 دلار172 تومان0.05" برابر "2.67 میلیون دلار51.16 میلیون دلار0.10%2.88%2.04%15.73 میلیارد MBL30.00 میلیارد MBLɃ 0.00000012
130NMR25817.88 دلار947,843 تومان0.05" برابر "5.67 میلیون دلار105.31 میلیون دلار0.15%5.86%7.45%5.89 میلیون NMR11.00 میلیون NMRɃ 0.00064168
131CAKE703.69 دلار195,345 تومان0.05" برابر "33.96 میلیون دلار686.70 میلیون دلار0.08%2.71%4.14%186.31 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKEɃ 0.00013225
132PLA2370.224153 دلار11,880 تومان0.05" برابر "6.23 میلیون دلار120.56 میلیون دلار0.20%3.11%3.69%537.86 میلیون PLA700.00 میلیون PLAɃ 0.00000804
133POLS4480.420796 دلار22,302 تومان0.05" برابر "2.23 میلیون دلار41.75 میلیون دلار0.39%4.86%8.37%99.22 میلیون POLSبی نهایتɃ 0.00001510
134QKC3390.010862 دلار576 تومان0.05" برابر "3.68 میلیون دلار69.52 میلیون دلار0.20%2.85%6.10%6.40 میلیارد QKC10.00 میلیارد QKCɃ 0.00000039
135RSR1670.004016 دلار213 تومان0.05" برابر "9.89 میلیون دلار183.19 میلیون دلار0.96%1.97%0.26%45.61 میلیارد RSR100.00 میلیارد RSRɃ 0.00000014
136RIF1950.135983 دلار7,207 تومان0.05" برابر "6.71 میلیون دلار129.64 میلیون دلار1.08%10.15%29.77%953.38 میلیون RIFبی نهایتɃ 0.00000488
137GRT450.143646 دلار7,613 تومان0.05" برابر "61.27 میلیون دلار1.28 میلیارد دلار0.29%6.79%6.10%8.88 میلیارد GRTبی نهایتɃ 0.00000515
138TKO3870.335119 دلار17,761 تومان0.05" برابر "2.79 میلیون دلار53.81 میلیون دلار0.63%2.47%10.59%160.56 میلیون TKO500.00 میلیون TKOɃ 0.00001202
139UTK4110.098042 دلار5,196 تومان0.05" برابر "2.69 میلیون دلار49.02 میلیون دلار0.25%1.57%0.75%500.00 میلیون UTK500.00 میلیون UTKɃ 0.00000352
140WING6396.22 دلار329,523 تومان0.05" برابر "1.05 میلیون دلار19.96 میلیون دلار0.01%2.97%3.62%3.21 میلیون WING5.00 میلیون WINGɃ 0.00022308
1411INCH910.508685 دلار26,960 تومان0.06" برابر "25.02 میلیون دلار424.61 میلیون دلار0.04%3.29%0.93%834.73 میلیون 1INCHبی نهایتɃ 0.00001825
142ACM7452.45 دلار129,606 تومان0.06" برابر "780.33 هزار دلار12.77 میلیون دلار0.56%0.98%3.15%5.22 میلیون ACMبی نهایتɃ 0.00008774
143AERGO3890.124151 دلار6,580 تومان0.06" برابر "3.32 میلیون دلار53.38 میلیون دلار0.31%2.73%5.67%430.00 میلیون AERGO500.00 میلیون AERGOɃ 0.00000445
144ALCX47321.07 دلار1,116,542 تومان0.06" برابر "2.26 میلیون دلار36.24 میلیون دلار0.07%3.47%10.47%1.72 میلیون ALCXبی نهایتɃ 0.00075589
145ALPACA4230.307439 دلار16,294 تومان0.06" برابر "2.97 میلیون دلار46.89 میلیون دلار0.27%2.21%2.85%152.52 میلیون ALPACA188.00 میلیون ALPACAɃ 0.00001103
146AR1318.13 دلار431,074 تومان0.06" برابر "17.43 میلیون دلار271.62 میلیون دلار0.72%6.07%10.12%33.39 میلیون AR66.00 میلیون ARɃ 0.00029183
147CTSI2660.1493 دلار7,913 تومان0.06" برابر "5.50 میلیون دلار99.45 میلیون دلار0.30%3.00%0.13%666.12 میلیون CTSI1,000.00 میلیون CTSIɃ 0.00000536
148DCR11521.57 دلار1,143,163 تومان0.06" برابر "19.73 میلیون دلار319.79 میلیون دلار1.47%7.53%6.99%14.83 میلیون DCR21.00 میلیون DCRɃ 0.00077391
149ETC2320.23 دلار1,072,050 تومان0.06" برابر "177.70 میلیون دلار2.83 میلیارد دلار0.27%3.62%4.35%140.08 میلیون ETC210.70 میلیون ETCɃ 0.00072577
150HARD5960.17309 دلار9,174 تومان0.06" برابر "1.38 میلیون دلار23.33 میلیون دلار0.53%2.80%3.88%134.79 میلیون HARD200.00 میلیون HARDɃ 0.00000621
151HOT1160.001815 دلار96 تومان0.06" برابر "17.71 میلیون دلار314.54 میلیون دلار0.73%3.59%1.22%173.34 میلیارد HOTبی نهایتɃ 0.00000007
152KP3R49778.99 دلار4,186,464 تومان0.06" برابر "2.17 میلیون دلار33.58 میلیون دلار0.24%3.86%5.27%425.18 هزار KP3Rبی نهایتɃ 0.00283421
153KSM12333.58 دلار1,779,792 تومان0.06" برابر "17.40 میلیون دلار284.43 میلیون دلار0.15%3.78%4.31%8.47 میلیون KSMبی نهایتɃ 0.00120491
154LDO322.16 دلار114,743 تومان0.06" برابر "117.70 میلیون دلار1.86 میلیارد دلار1.10%9.53%9.89%859.34 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDOɃ 0.00007768
155POND3130.009781 دلار518 تومان0.06" برابر "4.44 میلیون دلار79.10 میلیون دلار0.03%2.69%1.05%8.09 میلیارد POND10.00 میلیارد PONDɃ 0.00000035
156MITH11410.002961 دلار157 تومان0.06" برابر "191.95 هزار دلار2.96 میلیون دلار0.39%3.15%8.07%1,000.00 میلیون MITHبی نهایتɃ 0.00000011
157NEAR352.00 دلار106,133 تومان0.06" برابر "109.84 میلیون دلار1.73 میلیارد دلار0.32%3.40%1.95%866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEARɃ 0.00007185
158PHA3140.149939 دلار7,947 تومان0.06" برابر "4.88 میلیون دلار79.03 میلیون دلار0.76%5.93%8.17%527.06 میلیون PHA1,000.00 میلیون PHAɃ 0.00000538
159PROS7100.503233 دلار26,671 تومان0.06" برابر "875.03 هزار دلار14.58 میلیون دلار1.45%2.44%8.98%28.98 میلیون PROS100.00 میلیون PROSɃ 0.00001806
160RAD2791.90 دلار100,896 تومان0.06" برابر "5.20 میلیون دلار92.96 میلیون دلار0.30%5.57%8.52%48.83 میلیون RAD100.00 میلیون RADɃ 0.00006831
161RAY4310.239129 دلار12,674 تومان0.06" برابر "2.52 میلیون دلار44.61 میلیون دلار0.16%3.88%3.56%186.57 میلیون RAY555.00 میلیون RAYɃ 0.00000858
162REI5310.03155 دلار1,672 تومان0.06" برابر "1.87 میلیون دلار29.97 میلیون دلار0.12%2.31%0.75%950.00 میلیون REIبی نهایتɃ 0.00000113
163SC1500.004021 دلار213 تومان0.06" برابر "12.43 میلیون دلار215.56 میلیون دلار0.23%1.73%4.60%53.61 میلیارد SCبی نهایتɃ 0.00000014
164SOL1021.06 دلار1,116,098 تومان0.06" برابر "500.14 میلیون دلار8.08 میلیارد دلار0.75%7.20%4.54%383.78 میلیون SOLبی نهایتɃ 0.00075559
165T1030.040847 دلار2,165 تومان0.06" برابر "20.94 میلیون دلار356.34 میلیون دلار0.12%4.11%5.05%8.72 میلیارد T10.00 میلیارد TɃ 0.00000147
166AVA5100.618141 دلار32,761 تومان0.06" برابر "1.97 میلیون دلار32.27 میلیون دلار0.19%1.09%1.62%52.20 میلیون AVA61.01 میلیون AVAɃ 0.00002218
167UMA1902.05 دلار108,580 تومان0.06" برابر "8.46 میلیون دلار141.25 میلیون دلار0.55%4.00%1.90%68.95 میلیون UMA101.17 میلیون UMAɃ 0.00007351
168WOO1090.197279 دلار10,456 تومان0.06" برابر "18.72 میلیون دلار330.62 میلیون دلار0.64%5.14%13.65%1.68 میلیارد WOOبی نهایتɃ 0.00000708
169XRP60.426182 دلار22,588 تومان0.06" برابر "1.35 میلیارد دلار21.71 میلیارد دلار0.16%5.97%14.69%50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRPɃ 0.00001529
170FLUX1700.605912 دلار32,113 تومان0.06" برابر "9.80 میلیون دلار178.00 میلیون دلار0.29%3.50%9.24%293.78 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUXɃ 0.00002174
171AAVE5074.17 دلار3,931,153 تومان0.07" برابر "77.44 میلیون دلار1.05 میلیارد دلار0.25%5.99%3.72%14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVEɃ 0.00266136
172ACA3600.098991 دلار5,247 تومان0.07" برابر "4.38 میلیون دلار60.69 میلیون دلار1.11%6.86%5.48%613.06 میلیون ACA1,000.00 میلیون ACAɃ 0.00000355
173APE394.07 دلار215,650 تومان0.07" برابر "100.82 میلیون دلار1.50 میلیارد دلار0.09%2.32%3.31%368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APEɃ 0.00014599
174API31971.56 دلار82,690 تومان0.07" برابر "9.18 میلیون دلار125.11 میلیون دلار0.05%5.37%8.06%80.19 میلیون API3بی نهایتɃ 0.00005598
175BNT2870.562338 دلار29,804 تومان0.07" برابر "6.07 میلیون دلار90.13 میلیون دلار0.98%3.54%4.49%160.29 میلیون BNTبی نهایتɃ 0.00002018
176BAT1020.242728 دلار12,865 تومان0.07" برابر "24.78 میلیون دلار360.69 میلیون دلار0.17%4.87%0.91%1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BATɃ 0.00000871
177CVC2590.104874 دلار5,558 تومان0.07" برابر "6.86 میلیون دلار104.87 میلیون دلار0.05%3.86%1.29%1,000.00 میلیون CVCبی نهایتɃ 0.00000376
178COMP11842.88 دلار2,272,799 تومان0.07" برابر "22.10 میلیون دلار311.64 میلیون دلار0.16%3.81%3.32%7.27 میلیون COMP10.00 میلیون COMPɃ 0.00153867
179MANA460.592226 دلار31,388 تومان0.07" برابر "74.52 میلیون دلار1.10 میلیارد دلار0.18%4.39%1.17%1.86 میلیارد MANAبی نهایتɃ 0.00002125
180DREP6120.452006 دلار23,956 تومان0.07" برابر "1.44 میلیون دلار22.03 میلیون دلار0.37%2.29%1.69%48.74 میلیون DREPبی نهایتɃ 0.00001622
181FIO5830.032881 دلار1,743 تومان0.07" برابر "1.72 میلیون دلار24.62 میلیون دلار0.28%3.11%4.77%748.69 میلیون FIO1,000.00 میلیون FIOɃ 0.00000118
182IRIS3960.036182 دلار1,918 تومان0.07" برابر "3.63 میلیون دلار52.29 میلیون دلار0.95%7.68%0.42%1.45 میلیارد IRISبی نهایتɃ 0.00000130
183JUV7702.56 دلار135,745 تومان0.07" برابر "842.52 هزار دلار11.30 میلیون دلار0.60%0.28%0.68%4.41 میلیون JUV20.00 میلیون JUVɃ 0.00009190
184NAS12950.026913 دلار1,426 تومان0.07" برابر "119.58 هزار دلار1.73 میلیون دلار0.62%1.62%5.08%64.43 میلیون NASبی نهایتɃ 0.00000097
185PSG5755.26 دلار278,959 تومان0.07" برابر "1.77 میلیون دلار25.49 میلیون دلار0.34%1.25%2.46%4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSGɃ 0.00018885
186STORJ1860.35744 دلار18,944 تومان0.07" برابر "10.85 میلیون دلار147.60 میلیون دلار0.25%3.58%0.24%412.94 میلیون STORJبی نهایتɃ 0.00001283
187LUNC630.000123 دلار7 تومان0.07" برابر "49.98 میلیون دلار726.40 میلیون دلار0.33%2.62%3.50%5.90 تریلیون LUNCبی نهایتɃ 0.00000000
188TCT13790.00138 دلار73 تومان0.07" برابر "98.51 هزار دلار1.37 میلیون دلار0.30%0.88%15.65%992.44 میلیون TCTبی نهایتɃ 0.00000005
189TRX150.063891 دلار3,386 تومان0.07" برابر "392.69 میلیون دلار5.82 میلیارد دلار0.03%0.35%3.51%91.12 میلیارد TRXبی نهایتɃ 0.00000229
190PYR2703.61 دلار191,521 تومان0.07" برابر "7.34 میلیون دلار98.23 میلیون دلار0.35%5.74%6.93%27.18 میلیون PYR50.00 میلیون PYRɃ 0.00012966
191ZEC7736.14 دلار1,915,552 تومان0.07" برابر "42.78 میلیون دلار590.14 میلیون دلار0.28%4.99%1.05%16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZECɃ 0.00129681
192ZIL900.027362 دلار1,450 تومان0.07" برابر "28.75 میلیون دلار434.17 میلیون دلار0.75%4.61%3.07%15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZILɃ 0.00000098
193ZRX1570.22975 دلار12,177 تومان0.08" برابر "16.48 میلیون دلار194.71 میلیون دلار0.06%4.00%0.36%847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRXɃ 0.00000824
194GHST3841.21 دلار63,877 تومان0.08" برابر "4.43 میلیون دلار54.35 میلیون دلار0.70%1.31%3.08%45.10 میلیون GHSTبی نهایتɃ 0.00004324
195ADX5800.175441 دلار9,298 تومان0.08" برابر "2.12 میلیون دلار25.01 میلیون دلار0.42%4.13%4.42%142.56 میلیون ADX150.00 میلیون ADXɃ 0.00000629
196ALPINE5822.19 دلار115,961 تومان0.08" برابر "1.87 میلیون دلار24.86 میلیون دلار0.56%2.58%8.13%11.36 میلیون ALPINE40.00 میلیون ALPINEɃ 0.00007851
197ANT2742.42 دلار128,122 تومان0.08" برابر "7.93 میلیون دلار96.77 میلیون دلار1.07%0.78%1.84%40.03 میلیون ANTبی نهایتɃ 0.00008674
198LINK197.32 دلار387,908 تومان0.08" برابر "301.77 میلیون دلار3.78 میلیارد دلار0.00%3.19%3.73%517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINKɃ 0.00026261
199CTXC4140.231104 دلار12,248 تومان0.08" برابر "3.93 میلیون دلار48.52 میلیون دلار0.71%4.62%10.52%209.95 میلیون CTXC299.79 میلیون CTXCɃ 0.00000829
200CRV690.92023 دلار48,772 تومان0.08" برابر "55.57 میلیون دلار689.20 میلیون دلار0.25%6.32%1.82%748.94 میلیون CRV3.30 میلیارد CRVɃ 0.00003302
201BAR4743.85 دلار204,050 تومان0.08" برابر "2.94 میلیون دلار36.21 میلیون دلار0.59%1.64%1.82%9.41 میلیون BAR40.00 میلیون BARɃ 0.00013814
202IOST1580.01038 دلار550 تومان0.08" برابر "14.71 میلیون دلار194.20 میلیون دلار0.25%5.72%0.62%18.71 میلیارد IOST90.00 میلیارد IOSTɃ 0.00000037
203CITY5744.42 دلار234,353 تومان0.08" برابر "2.08 میلیون دلار25.60 میلیون دلار0.07%1.42%3.41%5.79 میلیون CITY20.00 میلیون CITYɃ 0.00015866
204MBOX2860.487596 دلار25,843 تومان0.08" برابر "7.31 میلیون دلار90.17 میلیون دلار0.43%2.49%3.95%184.93 میلیون MBOX1,000.00 میلیون MBOXɃ 0.00001750
205ROSE1080.05798 دلار3,073 تومان0.08" برابر "25.18 میلیون دلار331.98 میلیون دلار0.06%3.01%4.37%5.73 میلیارد ROSE10.00 میلیارد ROSEɃ 0.00000208
206OCEAN1490.353826 دلار18,753 تومان0.08" برابر "18.02 میلیون دلار216.93 میلیون دلار0.03%6.24%11.44%613.10 میلیون OCEAN1.41 میلیارد OCEANɃ 0.00001270
207ONT1550.228066 دلار12,087 تومان0.08" برابر "16.96 میلیون دلار199.61 میلیون دلار0.13%3.85%1.37%875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONTɃ 0.00000818
208SLP2440.002703 دلار143 تومان0.08" برابر "9.55 میلیون دلار114.50 میلیون دلار0.01%4.01%3.80%42.35 میلیارد SLPبی نهایتɃ 0.00000010
209SUPER4180.117567 دلار6,231 تومان0.08" برابر "3.72 میلیون دلار47.48 میلیون دلار0.10%2.81%4.46%403.83 میلیون SUPER1,000.00 میلیون SUPERɃ 0.00000422
210RUNE871.40 دلار74,018 تومان0.08" برابر "35.61 میلیون دلار456.76 میلیون دلار0.55%3.47%1.21%327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNEɃ 0.00005011
211AMP1780.003877 دلار205 تومان0.09" برابر "14.47 میلیون دلار163.71 میلیون دلار0.67%0.94%6.38%42.23 میلیارد AMP99.44 میلیارد AMPɃ 0.00000014
212BCH27125.47 دلار6,649,868 تومان0.09" برابر "209.10 میلیون دلار2.43 میلیارد دلار0.30%3.27%4.40%19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCHɃ 0.00450191
213CLV5580.062213 دلار3,297 تومان0.09" برابر "2.51 میلیون دلار27.55 میلیون دلار0.20%3.57%1.76%442.76 میلیون CLVبی نهایتɃ 0.00000223
214ONE1320.020606 دلار1,092 تومان0.09" برابر "23.46 میلیون دلار271.19 میلیون دلار1.08%6.42%0.90%13.16 میلیارد ONEبی نهایتɃ 0.00000074
215ILV18464.85 دلار3,437,034 تومان0.09" برابر "13.74 میلیون دلار153.70 میلیون دلار1.48%7.19%5.48%2.37 میلیون ILV10.00 میلیون ILVɃ 0.00232685
216KNC2430.696743 دلار36,927 تومان0.09" برابر "10.43 میلیون دلار114.89 میلیون دلار0.27%4.73%1.78%164.89 میلیون KNC252.30 میلیون KNCɃ 0.00002500
217PNT6940.209955 دلار11,128 تومان0.09" برابر "1.37 میلیون دلار15.47 میلیون دلار0.01%5.80%13.60%73.67 میلیون PNT96.78 میلیون PNTɃ 0.00000753
218STMX3730.005697 دلار302 تومان0.09" برابر "5.37 میلیون دلار56.97 میلیون دلار0.26%3.17%6.54%10.00 میلیارد STMX12.50 میلیارد STMXɃ 0.00000020
219FUND7990.294799 دلار15,624 تومان0.09" برابر "876.31 هزار دلار10.16 میلیون دلار4.41%7.24%27.55%34.45 میلیون FUNDبی نهایتɃ 0.00001058
220ELF1680.309716 دلار16,415 تومان0.10" برابر "18.26 میلیون دلار183.15 میلیون دلار0.11%0.54%0.29%591.36 میلیون ELF1,000.00 میلیون ELFɃ 0.00001111
221AST6540.107122 دلار5,677 تومان0.10" برابر "1.87 میلیون دلار18.69 میلیون دلار1.73%5.72%16.06%174.48 میلیون ASTبی نهایتɃ 0.00000384
222ARK3790.323174 دلار17,128 تومان0.10" برابر "5.34 میلیون دلار54.87 میلیون دلار0.08%1.51%6.53%169.78 میلیون ARKبی نهایتɃ 0.00001160
223ENS13013.46 دلار713,337 تومان0.10" برابر "28.18 میلیون دلار272.48 میلیون دلار0.12%4.87%5.40%20.24 میلیون ENS100.00 میلیون ENSɃ 0.00048292
224ERN5241.77 دلار94,045 تومان0.10" برابر "3.03 میلیون دلار31.05 میلیون دلار0.32%1.88%3.86%17.50 میلیون ERN30.00 میلیون ERNɃ 0.00006367
225FIRO5782.08 دلار110,067 تومان0.10" برابر "2.43 میلیون دلار25.30 میلیون دلار1.06%3.63%3.21%12.18 میلیون FIRO21.40 میلیون FIROɃ 0.00007451
226IOTX1390.024947 دلار1,322 تومان0.10" برابر "22.57 میلیون دلار235.72 میلیون دلار0.97%2.42%0.15%9.45 میلیارد IOTX10.00 میلیارد IOTXɃ 0.00000090
227JST1420.025926 دلار1,374 تومان0.10" برابر "23.17 میلیون دلار230.80 میلیون دلار0.38%1.40%3.37%8.90 میلیارد JST9.90 میلیارد JSTɃ 0.00000093
228LPT1646.78 دلار359,446 تومان0.10" برابر "19.10 میلیون دلار186.54 میلیون دلار0.18%5.34%11.38%27.51 میلیون LPTبی نهایتɃ 0.00024334
229MKR71672.73 دلار35,654,632 تومان0.10" برابر "63.54 میلیون دلار657.68 میلیون دلار0.29%1.86%4.42%977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKRɃ 0.02413793
230MTL3171.17 دلار61,927 تومان0.10" برابر "8.12 میلیون دلار77.80 میلیون دلار0.40%1.83%5.28%66.59 میلیون MTL66.59 میلیون MTLɃ 0.00004192
231OOKI6630.004009 دلار212 تومان0.10" برابر "1.71 میلیون دلار17.85 میلیون دلار0.15%1.07%2.33%4.45 میلیارد OOKI10.50 میلیارد OOKIɃ 0.00000014
232QUICK43385.70 دلار4,542,308 تومان0.10" برابر "4.25 میلیون دلار44.05 میلیون دلار0.43%3.96%3.92%514.00 هزار QUICK1,000.00 هزار QUICKɃ 0.00307511
233SPELL3240.000687 دلار36 تومان0.10" برابر "7.27 میلیون دلار73.76 میلیون دلار0.00%5.24%4.26%107.41 میلیارد SPELL196.01 میلیارد SPELLɃ 0.00000002
234VITE6000.023764 دلار1,259 تومان0.10" برابر "2.37 میلیون دلار22.96 میلیون دلار0.13%2.14%2.32%966.30 میلیون VITEبی نهایتɃ 0.00000085
235WIN3080.000085 دلار4 تومان0.10" برابر "8.29 میلیون دلار81.48 میلیون دلار0.27%2.58%3.88%961.74 میلیارد WIN999.00 میلیارد WINɃ 0.00000000
236YFI1198,482.25 دلار449,559,223 تومان0.10" برابر "32.58 میلیون دلار310.77 میلیون دلار0.61%3.43%0.05%36.64 هزار YFI36.67 هزار YFIɃ 0.30434832
237ASR9352.61 دلار138,238 تومان0.11" برابر "662.71 هزار دلار5.94 میلیون دلار0.63%1.08%4.43%2.28 میلیون ASRبی نهایتɃ 0.00009359
238ATA3700.158137 دلار8,381 تومان0.11" برابر "6.13 میلیون دلار57.28 میلیون دلار0.29%1.57%4.09%362.22 میلیون ATAبی نهایتɃ 0.00000567
239MINA620.83971 دلار44,505 تومان0.11" برابر "84.04 میلیون دلار732.96 میلیون دلار1.60%1.47%1.62%872.88 میلیون MINAبی نهایتɃ 0.00003013
240CKB1460.005572 دلار295 تومان0.11" برابر "25.39 میلیون دلار223.53 میلیون دلار1.25%15.09%30.05%40.11 میلیارد CKBبی نهایتɃ 0.00000020
241NKN3110.106858 دلار5,663 تومان0.11" برابر "8.81 میلیون دلار80.66 میلیون دلار0.78%3.00%2.60%754.83 میلیون NKN1,000.00 میلیون NKNɃ 0.00000383
242PUNDIX2000.476745 دلار25,267 تومان0.11" برابر "14.08 میلیون دلار123.23 میلیون دلار0.63%1.40%1.87%258.49 میلیون PUNDIX258.53 میلیون PUNDIXɃ 0.00001711
243QLC4100.081808 دلار4,336 تومان0.11" برابر "5.16 میلیون دلار49.08 میلیون دلار3.45%9.60%2.23%600.00 میلیون QLCبی نهایتɃ 0.00000294
244SNM5070.733468 دلار38,874 تومان0.11" برابر "3.49 میلیون دلار32.57 میلیون دلار0.18%3.59%10.86%44.40 میلیون SNMبی نهایتɃ 0.00002632
245FOR6550.02327 دلار1,233 تومان0.11" برابر "1.94 میلیون دلار18.50 میلیون دلار0.37%1.73%0.18%795.00 میلیون FOR1,000.00 میلیون FORɃ 0.00000083
246SAND550.63566 دلار33,690 تومان0.11" برابر "106.64 میلیون دلار953.15 میلیون دلار0.21%5.39%2.71%1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SANDɃ 0.00002281
247BADGER3772.91 دلار154,317 تومان0.12" برابر "6.56 میلیون دلار55.80 میلیون دلار0.09%5.90%7.40%19.17 میلیون BADGER21.00 میلیون BADGERɃ 0.00010447
248COTI2980.072644 دلار3,850 تومان0.12" برابر "9.92 میلیون دلار85.45 میلیون دلار0.58%3.08%3.22%1.18 میلیارد COTI2.00 میلیارد COTIɃ 0.00000261
249GRS4910.41477 دلار21,983 تومان0.12" برابر "3.95 میلیون دلار34.09 میلیون دلار0.78%2.57%7.63%82.20 میلیون GRS105.00 میلیون GRSɃ 0.00001488
250LAZIO6052.62 دلار139,034 تومان0.12" برابر "2.76 میلیون دلار22.56 میلیون دلار0.03%2.59%5.41%8.60 میلیون LAZIO40.00 میلیون LAZIOɃ 0.00009413
251LTC1391.94 دلار4,873,080 تومان0.12" برابر "824.92 میلیون دلار6.67 میلیارد دلار0.77%2.37%12.05%72.55 میلیون LTC84.00 میلیون LTCɃ 0.00329904
252NEBL6331.02 دلار54,257 تومان0.12" برابر "2.40 میلیون دلار20.33 میلیون دلار0.48%4.88%20.59%19.86 میلیون NEBLبی نهایتɃ 0.00003673
253NBS14160.000469 دلار25 تومان0.12" برابر "142.31 هزار دلار1.22 میلیون دلار0.09%2.37%0.41%2.61 میلیارد NBS3.60 میلیارد NBSɃ 0.00000002
254REEF3620.002678 دلار142 تومان0.12" برابر "7.47 میلیون دلار59.94 میلیون دلار0.50%2.81%0.46%22.38 میلیارد REEFبی نهایتɃ 0.00000010
255TVK4580.039837 دلار2,111 تومان0.12" برابر "4.61 میلیون دلار40.00 میلیون دلار0.49%3.47%3.39%1.00 میلیارد TVK1.20 میلیارد TVKɃ 0.00000143
256PEOPLE2460.02223 دلار1,178 تومان0.13" برابر "14.67 میلیون دلار112.49 میلیون دلار0.24%4.29%0.39%5.06 میلیارد PEOPLE5.06 میلیارد PEOPLEɃ 0.00000080
257FIL295.62 دلار297,686 تومان0.13" برابر "294.58 میلیون دلار2.30 میلیارد دلار0.01%5.59%5.63%409.59 میلیون FILبی نهایتɃ 0.00020153
258LRC860.344461 دلار18,256 تومان0.13" برابر "59.56 میلیون دلار458.18 میلیون دلار0.72%5.49%2.45%1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRCɃ 0.00001236
259NEO5712.60 دلار668,005 تومان0.13" برابر "118.24 میلیون دلار889.06 میلیون دلار1.26%1.14%6.69%70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEOɃ 0.00045223
260NULS5490.278132 دلار14,741 تومان0.13" برابر "3.81 میلیون دلار28.31 میلیون دلار0.52%3.16%2.02%101.77 میلیون NULS210.00 میلیون NULSɃ 0.00000998
261OG8122.58 دلار136,564 تومان0.13" برابر "1.22 میلیون دلار9.68 میلیون دلار0.01%0.63%0.49%3.76 میلیون OGبی نهایتɃ 0.00009245
262RNDR891.25 دلار66,245 تومان0.13" برابر "57.14 میلیون دلار451.78 میلیون دلار0.18%9.41%9.52%361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDRɃ 0.00004485
263FIS5270.505115 دلار26,771 تومان0.13" برابر "3.93 میلیون دلار30.54 میلیون دلار0.08%2.26%7.77%60.45 میلیون FIS114.91 میلیون FISɃ 0.00001812
264CHESS5330.255439 دلار13,538 تومان0.13" برابر "3.83 میلیون دلار29.76 میلیون دلار0.46%1.82%5.01%116.51 میلیون CHESS300.00 میلیون CHESSɃ 0.00000917
265WNXM33824.04 دلار1,274,242 تومان0.13" برابر "9.10 میلیون دلار69.63 میلیون دلار1.30%4.56%4.71%2.90 میلیون WNXM2.90 میلیون WNXMɃ 0.00086265
266TLM3420.019515 دلار1,034 تومان0.14" برابر "9.59 میلیون دلار67.84 میلیون دلار0.57%7.42%4.67%3.48 میلیارد TLM10.00 میلیارد TLMɃ 0.00000070
267CELR1590.02702 دلار1,432 تومان0.14" برابر "27.06 میلیون دلار191.45 میلیون دلار0.26%1.51%34.36%7.09 میلیارد CELR10.00 میلیارد CELRɃ 0.00000097
268ZEN18810.51 دلار556,838 تومان0.14" برابر "19.51 میلیون دلار141.87 میلیون دلار0.31%2.80%0.73%13.50 میلیون ZEN21.00 میلیون ZENɃ 0.00037698
269LOKA4720.494439 دلار26,205 تومان0.14" برابر "5.03 میلیون دلار36.53 میلیون دلار1.03%6.12%10.07%73.87 میلیون LOKA500.00 میلیون LOKAɃ 0.00001774
270ORN5200.919013 دلار48,708 تومان0.14" برابر "4.42 میلیون دلار31.38 میلیون دلار0.20%0.56%0.04%34.15 میلیون ORN100.00 میلیون ORNɃ 0.00003297
271RLC1712.16 دلار114,559 تومان0.14" برابر "24.37 میلیون دلار175.08 میلیون دلار2.04%1.48%38.32%81.00 میلیون RLC87.00 میلیون RLCɃ 0.00007756
272STRAX3060.555961 دلار29,466 تومان0.14" برابر "11.38 میلیون دلار81.94 میلیون دلار0.03%0.19%0.57%147.38 میلیون STRAXبی نهایتɃ 0.00001995
273BEL5370.61298 دلار32,488 تومان0.15" برابر "4.47 میلیون دلار29.42 میلیون دلار0.41%5.64%0.32%48.00 میلیون BEL100.00 میلیون BELɃ 0.00002199
274EOS431.19 دلار62,895 تومان0.15" برابر "192.38 میلیون دلار1.29 میلیارد دلار0.33%2.39%7.07%1.09 میلیارد EOSبی نهایتɃ 0.00004258
275FRONT6210.238989 دلار12,666 تومان0.15" برابر "3.15 میلیون دلار21.51 میلیون دلار0.50%2.14%7.26%90.00 میلیون FRONT90.00 میلیون FRONTɃ 0.00000858
276JASMY1450.00473 دلار251 تومان0.15" برابر "33.20 میلیون دلار225.01 میلیون دلار0.03%3.89%4.14%47.57 میلیارد JASMY50.00 میلیارد JASMYɃ 0.00000017
277STX421.06 دلار55,930 تومان0.15" برابر "212.80 میلیون دلار1.44 میلیارد دلار0.71%12.20%2.40%1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STXɃ 0.00003786
278TUSD310.998996 دلار52,947 تومان0.15" برابر "303.27 میلیون دلار2.05 میلیارد دلار0.03%0.03%0.12%2.05 میلیارد TUSDبی نهایتɃ 0.00003584
279ANKR1100.03413 دلار1,809 تومان0.16" برابر "53.20 میلیون دلار329.79 میلیون دلار1.67%1.74%4.63%9.66 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKRɃ 0.00000122
280BAKE4790.185118 دلار9,811 تومان0.16" برابر "5.61 میلیون دلار35.83 میلیون دلار0.03%3.83%1.11%193.53 میلیون BAKEبی نهایتɃ 0.00000664
281FIDA6660.396427 دلار21,011 تومان0.16" برابر "2.87 میلیون دلار17.73 میلیون دلار0.15%3.74%8.95%44.73 میلیون FIDA1,000.00 میلیون FIDAɃ 0.00001422
282COS5530.006746 دلار358 تومان0.16" برابر "4.59 میلیون دلار28.07 میلیون دلار0.23%3.00%2.12%4.16 میلیارد COSبی نهایتɃ 0.00000024
283GFT4250.046606 دلار2,470 تومان0.16" برابر "7.39 میلیون دلار46.57 میلیون دلار0.24%6.85%9.31%999.27 میلیون GFTبی نهایتɃ 0.00000167
284IDEX4830.051976 دلار2,755 تومان0.16" برابر "5.55 میلیون دلار35.02 میلیون دلار0.02%4.75%7.06%673.86 میلیون IDEXبی نهایتɃ 0.00000186
285PIVX5120.445828 دلار23,629 تومان0.16" برابر "5.00 میلیون دلار32.17 میلیون دلار2.01%12.83%9.74%72.15 میلیون PIVXبی نهایتɃ 0.00001600
286VIB6500.094112 دلار4,988 تومان0.16" برابر "2.97 میلیون دلار18.79 میلیون دلار0.06%1.42%4.79%199.64 میلیون VIBبی نهایتɃ 0.00000338
287BLZ5450.083575 دلار4,429 تومان0.17" برابر "4.78 میلیون دلار28.50 میلیون دلار0.62%3.30%0.46%341.00 میلیون BLZبی نهایتɃ 0.00000300
288FET1220.365582 دلار19,376 تومان0.17" برابر "51.60 میلیون دلار299.38 میلیون دلار0.06%6.38%14.49%818.91 میلیون FETبی نهایتɃ 0.00001312
289USDC50.999358 دلار52,966 تومان0.17" برابر "5.90 میلیارد دلار34.29 میلیارد دلار0.01%0.00%0.04%34.31 میلیارد USDCبی نهایتɃ 0.00003586
290AUTO671229.20 دلار12,147,356 تومان0.18" برابر "3.18 میلیون دلار17.46 میلیون دلار0.07%4.19%7.87%76.19 هزار AUTO80.64 هزار AUTOɃ 0.00822367
291SKL1730.040695 دلار2,157 تومان0.18" برابر "31.30 میلیون دلار171.07 میلیون دلار1.35%0.71%1.15%4.20 میلیارد SKL7.00 میلیارد SKLɃ 0.00000146
292STPT2850.049002 دلار2,597 تومان0.18" برابر "15.96 میلیون دلار90.38 میلیون دلار0.28%1.95%2.16%1.84 میلیارد STPT1.94 میلیارد STPTɃ 0.00000176
293COCOS2611.46 دلار77,481 تومان0.19" برابر "20.19 میلیون دلار103.87 میلیون دلار0.77%7.39%9.52%71.05 میلیون COCOS100.00 میلیون COCOSɃ 0.00005245
294DIA4880.368185 دلار19,514 تومان0.19" برابر "6.46 میلیون دلار34.72 میلیون دلار1.26%0.82%0.39%94.29 میلیون DIA200.00 میلیون DIAɃ 0.00001321
295DASH6861.60 دلار3,264,944 تومان0.20" برابر "137.13 میلیون دلار689.80 میلیون دلار0.88%3.38%11.95%11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASHɃ 0.00221034
296OGN3670.114962 دلار6,093 تومان0.20" برابر "11.63 میلیون دلار58.51 میلیون دلار0.43%1.85%0.04%508.96 میلیون OGN1,000.00 میلیون OGNɃ 0.00000412
297REN2630.102079 دلار5,410 تومان0.20" برابر "20.46 میلیون دلار101.98 میلیون دلار0.83%7.41%7.75%999.04 میلیون REN1,000.00 میلیون RENɃ 0.00000366
298SRM3930.200613 دلار10,632 تومان0.20" برابر "10.77 میلیون دلار52.81 میلیون دلار0.56%9.08%18.46%263.24 میلیون SRM10.16 میلیارد SRMɃ 0.00000720
299WAVES1372.16 دلار114,556 تومان0.20" برابر "47.44 میلیون دلار239.88 میلیون دلار0.45%4.75%2.80%110.98 میلیون WAVESبی نهایتɃ 0.00007755
300CHR2490.160956 دلار8,531 تومان0.21" برابر "22.82 میلیون دلار110.50 میلیون دلار0.27%0.94%3.53%686.55 میلیون CHR1,000.00 میلیون CHRɃ 0.00000578
301LIT4501.05 دلار55,802 تومان0.22" برابر "9.32 میلیون دلار41.71 میلیون دلار0.55%3.39%10.36%39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LITɃ 0.00003778
302AGLD5430.410473 دلار21,755 تومان0.23" برابر "6.60 میلیون دلار28.80 میلیون دلار0.48%4.54%4.63%70.17 میلیون AGLDبی نهایتɃ 0.00001473
303FTM440.460015 دلار24,381 تومان0.23" برابر "290.10 میلیون دلار1.28 میلیارد دلار0.52%8.97%1.63%2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTMɃ 0.00001651
304C984160.221794 دلار11,755 تومان0.24" برابر "11.47 میلیون دلار48.12 میلیون دلار0.15%3.58%0.23%216.94 میلیون C981,000.00 میلیون C98Ƀ 0.00000796
305DODO3040.180209 دلار9,551 تومان0.24" برابر "20.09 میلیون دلار82.01 میلیون دلار2.36%11.45%0.63%455.10 میلیون DODO1,000.00 میلیون DODOɃ 0.00000647
306PORTO6682.27 دلار120,046 تومان0.24" برابر "4.19 میلیون دلار17.67 میلیون دلار0.58%3.30%6.65%7.80 میلیون PORTO40.00 میلیون PORTOɃ 0.00008127
307QTUM1063.25 دلار171,989 تومان0.24" برابر "81.35 میلیون دلار339.39 میلیون دلار0.37%2.36%10.17%104.59 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUMɃ 0.00011643
308SUN3610.006524 دلار346 تومان0.24" برابر "14.45 میلیون دلار60.14 میلیون دلار0.13%2.12%3.02%9.22 میلیارد SUNبی نهایتɃ 0.00000023
309CVP7330.445132 دلار23,592 تومان0.25" برابر "3.39 میلیون دلار13.31 میلیون دلار0.02%3.74%14.86%29.90 میلیون CVP100.00 میلیون CVPɃ 0.00001597
310SUSHI1411.05 دلار55,478 تومان0.25" برابر "58.31 میلیون دلار232.65 میلیون دلار0.31%4.48%12.20%222.26 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHIɃ 0.00003756
311TRB58614.09 دلار746,629 تومان0.25" برابر "5.95 میلیون دلار24.00 میلیون دلار0.24%3.66%2.28%1.70 میلیون TRBبی نهایتɃ 0.00050546
312GMT1400.391953 دلار20,774 تومان0.26" برابر "60.77 میلیون دلار235.17 میلیون دلار0.15%5.49%2.62%600.00 میلیون GMT6.00 میلیارد GMTɃ 0.00001406
313MIR9020.091076 دلار4,827 تومان0.26" برابر "1.85 میلیون دلار7.08 میلیون دلار1.17%3.01%10.79%77.74 میلیون MIRبی نهایتɃ 0.00000327
314ALICE3231.55 دلار82,058 تومان0.26" برابر "19.68 میلیون دلار74.42 میلیون دلار0.05%2.34%2.01%48.07 میلیون ALICE100.00 میلیون ALICEɃ 0.00005555
315AGIX780.483453 دلار25,623 تومان0.26" برابر "153.32 میلیون دلار583.10 میلیون دلار1.23%2.47%6.28%1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIXɃ 0.00001735
316VOXEL5760.244303 دلار12,948 تومان0.27" برابر "6.84 میلیون دلار25.38 میلیون دلار1.08%3.73%10.04%103.90 میلیون VOXEL300.00 میلیون VOXELɃ 0.00000877
317YFII4421,106.37 دلار58,637,688 تومان0.27" برابر "11.42 میلیون دلار42.70 میلیون دلار0.02%2.40%3.47%38.60 هزار YFII39.38 هزار YFIIɃ 0.03969729
318ARPA4020.041486 دلار2,199 تومان0.29" برابر "15.09 میلیون دلار51.56 میلیون دلار0.04%5.83%13.81%1.24 میلیارد ARPA2.00 میلیارد ARPAɃ 0.00000149
319PERP3690.874453 دلار46,346 تومان0.29" برابر "16.95 میلیون دلار57.72 میلیون دلار1.38%2.50%2.27%66.00 میلیون PERPبی نهایتɃ 0.00003138
320ACH1770.032432 دلار1,719 تومان0.31" برابر "50.88 میلیون دلار164.83 میلیون دلار0.22%10.54%13.84%5.08 میلیارد ACH10.00 میلیارد ACHɃ 0.00000116
321DF5080.075144 دلار3,983 تومان0.31" برابر "9.91 میلیون دلار32.46 میلیون دلار3.23%1.37%4.53%432.03 میلیون DF999.93 میلیون DFɃ 0.00000270
322HIGH3342.10 دلار111,539 تومان0.31" برابر "22.07 میلیون دلار70.13 میلیون دلار0.04%10.11%7.13%33.32 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGHɃ 0.00007551
323PHB4341.10 دلار58,309 تومان0.31" برابر "13.52 میلیون دلار43.75 میلیون دلار0.14%2.10%6.32%39.77 میلیون PHBبی نهایتɃ 0.00003947
324REP2758.67 دلار459,438 تومان0.34" برابر "32.04 میلیون دلار95.36 میلیون دلار0.36%0.82%1.31%11.00 میلیون REPبی نهایتɃ 0.00031104
325DYDX992.46 دلار130,600 تومان0.34" برابر "132.41 میلیون دلار385.04 میلیون دلار0.03%7.49%1.40%156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDXɃ 0.00008842
326JOE1910.41482 دلار21,985 تومان0.35" برابر "49.36 میلیون دلار139.56 میلیون دلار0.10%8.29%83.27%336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOEɃ 0.00001488
327DAR3860.174118 دلار9,228 تومان0.35" برابر "18.85 میلیون دلار54.06 میلیون دلار0.11%4.14%1.30%310.49 میلیون DAR800.00 میلیون DARɃ 0.00000625
328SANTOS6404.35 دلار230,402 تومان0.35" برابر "7.01 میلیون دلار19.78 میلیون دلار0.50%2.85%5.21%4.55 میلیون SANTOS30.00 میلیون SANTOSɃ 0.00015598
329TOMO3830.57377 دلار30,410 تومان0.36" برابر "19.62 میلیون دلار54.36 میلیون دلار0.27%2.67%5.56%94.75 میلیون TOMOبی نهایتɃ 0.00002059
330YGG3680.258254 دلار13,687 تومان0.36" برابر "20.66 میلیون دلار58.06 میلیون دلار0.22%10.48%2.65%224.82 میلیون YGG1,000.00 میلیون YGGɃ 0.00000927
331AKRO6530.00441 دلار234 تومان0.38" برابر "7.09 میلیون دلار18.72 میلیون دلار0.44%3.08%11.81%4.25 میلیارد AKROبی نهایتɃ 0.00000016
332UFT7360.422574 دلار22,396 تومان0.38" برابر "4.98 میلیون دلار13.12 میلیون دلار0.06%1.27%5.12%31.05 میلیون UFT100.00 میلیون UFTɃ 0.00001516
333CFX560.34242 دلار18,148 تومان0.40" برابر "361.01 میلیون دلار909.78 میلیون دلار0.43%10.32%3.05%2.66 میلیارد CFXبی نهایتɃ 0.00001229
334PERL6590.037258 دلار1,975 تومان0.41" برابر "7.56 میلیون دلار18.29 میلیون دلار1.33%6.89%16.23%490.94 میلیون PERL1.03 میلیارد PERLɃ 0.00000134
335LINA4030.010556 دلار559 تومان0.43" برابر "21.93 میلیون دلار51.44 میلیون دلار0.42%7.74%32.52%4.87 میلیارد LINA10.00 میلیارد LINAɃ 0.00000038
336BUSD110.999825 دلار52,991 تومان0.45" برابر "3.62 میلیارد دلار8.02 میلیارد دلار0.03%0.00%0.04%8.02 میلیارد BUSDبی نهایتɃ 0.00003587
337DUSK2990.204782 دلار10,853 تومان0.45" برابر "37.94 میلیون دلار84.75 میلیون دلار0.20%2.90%0.16%413.86 میلیون DUSK1,000.00 میلیون DUSKɃ 0.00000735
338MDT4440.06285 دلار3,331 تومان0.46" برابر "19.36 میلیون دلار42.50 میلیون دلار0.63%4.44%9.38%676.16 میلیون MDT1,000.00 میلیون MDTɃ 0.00000226
339LOOM3210.067593 دلار3,582 تومان0.49" برابر "37.74 میلیون دلار76.54 میلیون دلار0.03%2.87%6.43%1.13 میلیارد LOOMبی نهایتɃ 0.00000243
340ATM8222.82 دلار149,396 تومان0.51" برابر "4.80 میلیون دلار9.40 میلیون دلار0.10%4.70%0.11%3.33 میلیون ATMبی نهایتɃ 0.00010114
341GALA1270.040107 دلار2,126 تومان0.53" برابر "149.02 میلیون دلار279.84 میلیون دلار0.27%7.66%2.85%6.98 میلیارد GALAبی نهایتɃ 0.00000144
342USDT31.00 دلار53,028 تومان0.53" برابر "41.90 میلیارد دلار78.53 میلیارد دلار0.01%0.10%0.12%78.49 میلیارد USDTبی نهایتɃ 0.00003590
343MASK885.94 دلار314,734 تومان0.75" برابر "340.69 میلیون دلار452.21 میلیون دلار0.89%3.46%32.13%76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASKɃ 0.00021307
344OMG1252.01 دلار106,482 تومان1.35" برابر "380.19 میلیون دلار281.77 میلیون دلار0.36%12.09%41.80%140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMGɃ 0.00007209
345GAS4803.49 دلار184,903 تومان1.46" برابر "51.66 میلیون دلار35.34 میلیون دلار0.37%0.56%3.53%10.13 میلیون GAS100.00 میلیون GASɃ 0.00012518
346OAX5000.430399 دلار22,811 تومان2.79" برابر "92.46 میلیون دلار33.16 میلیون دلار9.45%40.47%121.51%77.05 میلیون OAXبی نهایتɃ 0.00001544

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوین
1ADADOWN27730.002431 دلار129 تومان0.00" برابر "1.18 میلیون دلار0.00 دلار1.07%12.52%26.33%0.00 ADADOWNبی نهایتɃ 0.00000009
2ADAUP29450.396228 دلار21,000 تومان0.00" برابر "521.13 هزار دلار0.00 دلار0.49%7.11%8.95%0.00 ADAUPبی نهایتɃ 0.00001422
3ADC18760.000279 دلار15 تومان0.00" برابر "0.00 دلار273.67 هزار دلار0.39%2.24%4.87%980.73 میلیون ADCبی نهایتɃ 0.00000001
4BETH26201,744.65 دلار92,466,464 تومان0.00" برابر "16.57 میلیون دلار0.00 دلار0.14%3.63%2.66%0.00 BETHبی نهایتɃ 0.06259912
5BNX295078.03 دلار4,135,352 تومان0.00" برابر "509.35 هزار دلار0.00 دلار0.59%0.33%0.49%0.00 BNX21.00 میلیون BNXɃ 0.00279960
6BNBDOWN29700.010911 دلار578 تومان0.00" برابر "477.02 هزار دلار0.00 دلار0.06%7.36%3.72%0.00 BNBDOWNبی نهایتɃ 0.00000039
7BNBUP376951.86 دلار2,748,572 تومان0.00" برابر "74.97 هزار دلار0.00 دلار0.29%3.91%2.52%0.00 BNBUPبی نهایتɃ 0.00186076
8BRD17190.004964 دلار263 تومان0.00" برابر "0.00 دلار441.13 هزار دلار0.21%8.36%1.43%88.86 میلیون BRDبی نهایتɃ 0.00000018
9BTCDOWN27320.009596 دلار509 تومان0.00" برابر "1.59 میلیون دلار0.00 دلار0.79%5.25%11.41%0.00 BTCDOWNبی نهایتɃ 0.00000034
10BTCUP29315.87 دلار311,315 تومان0.00" برابر "558.84 هزار دلار0.00 دلار0.67%3.54%7.81%0.00 BTCUPبی نهایتɃ 0.00021076
11ETHDOWN27080.274007 دلار14,522 تومان0.00" برابر "1.97 میلیون دلار0.00 دلار0.19%8.14%13.66%0.00 ETHDOWNبی نهایتɃ 0.00000983
12ETHUP28725.07 دلار268,573 تومان0.00" برابر "676.57 هزار دلار0.00 دلار0.10%7.41%4.42%0.00 ETHUPبی نهایتɃ 0.00018182
13LINKDOWN29160.001153 دلار61 تومان0.00" برابر "584.31 هزار دلار0.00 دلار0.36%4.74%21.09%0.00 LINKDOWNبی نهایتɃ 0.00000004
14LINKUP27910.006954 دلار369 تومان0.00" برابر "996.06 هزار دلار0.00 دلار0.56%7.40%1.69%0.00 LINKUPبی نهایتɃ 0.00000025
15NAV8270.120366 دلار6,379 تومان0.00" برابر "34.99 هزار دلار9.12 میلیون دلار9.39%7.00%87.29%75.77 میلیون NAVبی نهایتɃ 0.00000432
16NXS7670.156266 دلار8,282 تومان0.00" برابر "3.86 هزار دلار11.58 میلیون دلار3.82%3.95%9.65%74.08 میلیون NXS78.00 میلیون NXSɃ 0.00000561
17USDP581.00 دلار53,010 تومان0.00" برابر "3.53 میلیون دلار878.26 میلیون دلار0.06%0.38%0.79%878.08 میلیون USDPبی نهایتɃ 0.00003589
18RAMP5030.069149 دلار3,665 تومان0.00" برابر "2.15 هزار دلار33.04 میلیون دلار0.08%4.49%3.80%477.84 میلیون RAMP1,000.00 میلیون RAMPɃ 0.00000248
19TRIBE1980.273108 دلار14,475 تومان0.00" برابر "519.84 هزار دلار123.84 میلیون دلار0.20%4.25%3.66%453.45 میلیون TRIBE1,000.00 میلیون TRIBEɃ 0.00000980
20XRPDOWN27490.000102 دلار5 تومان0.00" برابر "1.43 میلیون دلار0.00 دلار0.48%19.04%45.71%0.00 XRPDOWNبی نهایتɃ 0.00000000
21XRPUP28250.102059 دلار5,409 تومان0.00" برابر "860.80 هزار دلار0.00 دلار0.21%10.44%6.44%0.00 XRPUPبی نهایتɃ 0.00000366
22BNB4321.22 دلار17,024,422 تومان0.01" برابر "476.43 میلیون دلار50.72 میلیارد دلار0.04%2.75%3.88%157.89 میلیون BNBبی نهایتɃ 0.01152541
23BTCST8560.670313 دلار35,527 تومان0.01" برابر "106.27 هزار دلار8.18 میلیون دلار0.07%0.10%0.57%12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCSTɃ 0.00002405
24DEXE2642.79 دلار147,891 تومان0.01" برابر "1.34 میلیون دلار101.77 میلیون دلار0.15%2.91%0.35%36.47 میلیون DEXE98.94 میلیون DEXEɃ 0.00010012
25XEC760.000031 دلار2 تومان0.01" برابر "5.84 میلیون دلار591.42 میلیون دلار0.14%4.18%0.82%19.34 تریلیون XEC21.00 تریلیون XECɃ 0.00000000
26FUN3260.006699 دلار355 تومان0.01" برابر "1.04 میلیون دلار73.44 میلیون دلار0.15%2.99%2.39%10.96 میلیارد FUNبی نهایتɃ 0.00000024
27GO8260.007543 دلار400 تومان0.01" برابر "56.58 هزار دلار9.16 میلیون دلار0.11%0.21%2.37%1.21 میلیارد GOبی نهایتɃ 0.00000027
28MFT3780.005543 دلار294 تومان0.01" برابر "650.33 هزار دلار55.43 میلیون دلار0.17%0.49%1.17%10.00 میلیارد MFT10.00 میلیارد MFTɃ 0.00000020
29MOB1281.43 دلار75,914 تومان0.01" برابر "2.16 میلیون دلار279.72 میلیون دلار2.74%7.25%3.67%195.29 میلیون MOBبی نهایتɃ 0.00005139
30XNO2420.885244 دلار46,918 تومان0.01" برابر "1.27 میلیون دلار117.96 میلیون دلار0.30%2.28%2.80%133.25 میلیون XNO133.25 میلیون XNOɃ 0.00003176
31QNT41122.40 دلار6,486,990 تومان0.01" برابر "18.88 میلیون دلار1.48 میلیارد دلار0.60%4.61%5.35%12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNTɃ 0.00439165
32QSP7690.015869 دلار841 تومان0.01" برابر "160.57 هزار دلار11.33 میلیون دلار0.09%2.94%6.72%713.80 میلیون QSPبی نهایتɃ 0.00000057
33TFUEL1130.052655 دلار2,791 تومان0.01" برابر "4.79 میلیون دلار319.91 میلیون دلار0.34%3.10%6.69%6.08 میلیارد TFUELبی نهایتɃ 0.00000189
34XVG4210.002866 دلار152 تومان0.01" برابر "590.08 هزار دلار47.34 میلیون دلار0.95%1.92%1.11%16.52 میلیارد XVG16.56 میلیارد XVGɃ 0.00000010
35WABI14100.012552 دلار665 تومان0.01" برابر "11.48 هزار دلار1.26 میلیون دلار0.92%17.02%74.60%100.00 میلیون WABI100.00 میلیون WABIɃ 0.00000045
36WAN3820.278052 دلار14,737 تومان0.01" برابر "813.57 هزار دلار54.58 میلیون دلار0.37%3.83%4.77%196.31 میلیون WAN210.00 میلیون WANɃ 0.00000998
37AION10450.008233 دلار436 تومان0.02" برابر "102.73 هزار دلار4.13 میلیون دلار0.57%83.76%35.30%501.51 میلیون AIONبی نهایتɃ 0.00000030
38ARDR2910.089125 دلار4,724 تومان0.02" برابر "1.75 میلیون دلار89.04 میلیون دلار0.26%3.07%3.68%999.00 میلیون ARDR999.00 میلیون ARDRɃ 0.00000320
39BTS4860.011602 دلار615 تومان0.02" برابر "554.83 هزار دلار34.75 میلیون دلار0.22%0.82%2.65%2.99 میلیارد BTS3.60 میلیارد BTSɃ 0.00000042
40BTT800.00000060921556 دلار0 تومان0.02" برابر "12.55 میلیون دلار579.62 میلیون دلار0.03%2.93%10.09%951.42 تریلیون BTTبی نهایتɃ 0.00000000
41CVX985.11 دلار270,667 تومان0.02" برابر "7.86 میلیون دلار387.05 میلیون دلار0.33%7.07%4.33%75.79 میلیون CVX100.00 میلیون CVXɃ 0.00018324
42MLN43921.12 دلار1,119,213 تومان0.02" برابر "963.47 هزار دلار43.05 میلیون دلار0.71%3.53%6.02%2.04 میلیون MLN2.07 میلیون MLNɃ 0.00075770
43GLM1380.236693 دلار12,545 تومان0.02" برابر "4.15 میلیون دلار236.69 میلیون دلار0.36%2.94%5.83%1,000.00 میلیون GLM1,000.00 میلیون GLMɃ 0.00000849
44HBAR330.060091 دلار3,185 تومان0.02" برابر "31.57 میلیون دلار1.81 میلیارد دلار0.16%5.37%3.37%30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBARɃ 0.00000216
45HNT1661.32 دلار70,015 تومان0.02" برابر "2.93 میلیون دلار186.13 میلیون دلار8.34%10.79%14.94%140.89 میلیون HNT223.00 میلیون HNTɃ 0.00004740
46HIVE1650.393054 دلار20,832 تومان0.02" برابر "3.81 میلیون دلار186.45 میلیون دلار0.07%2.18%5.51%474.36 میلیون HIVEبی نهایتɃ 0.00001410
47ICP405.03 دلار266,367 تومان0.02" برابر "29.06 میلیون دلار1.50 میلیارد دلار0.30%4.39%6.30%298.00 میلیون ICPبی نهایتɃ 0.00018033
48MIOTA790.209465 دلار11,102 تومان0.02" برابر "10.42 میلیون دلار582.21 میلیون دلار0.21%3.63%5.08%2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTAɃ 0.00000752
49KDA1470.993533 دلار52,657 تومان0.02" برابر "4.54 میلیون دلار222.72 میلیون دلار0.54%2.79%2.57%224.17 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDAɃ 0.00003565
50KMD5190.231566 دلار12,273 تومان0.02" برابر "591.89 هزار دلار31.48 میلیون دلار0.35%2.32%6.47%135.95 میلیون KMD200.00 میلیون KMDɃ 0.00000831
51LSK1921.07 دلار56,559 تومان0.02" برابر "2.96 میلیون دلار137.56 میلیون دلار0.24%0.66%2.70%128.90 میلیون LSKبی نهایتɃ 0.00003829
52MC2530.289564 دلار15,347 تومان0.02" برابر "2.35 میلیون دلار107.72 میلیون دلار0.08%5.05%4.83%372.02 میلیون MC669.81 میلیون MCɃ 0.00001039
53MDA14890.051926 دلار2,752 تومان0.02" برابر "19.08 هزار دلار1.02 میلیون دلار0.40%1.22%9.97%19.63 میلیون MDAبی نهایتɃ 0.00000186
54GLMR1430.38145 دلار20,217 تومان0.02" برابر "5.32 میلیون دلار230.38 میلیون دلار0.07%4.07%7.50%603.96 میلیون GLMRبی نهایتɃ 0.00001369
55MULTI1899.73 دلار515,710 تومان0.02" برابر "3.30 میلیون دلار141.49 میلیون دلار0.82%2.22%1.76%14.54 میلیون MULTI100.00 میلیون MULTIɃ 0.00034913
56NEXO930.719461 دلار38,131 تومان0.02" برابر "6.08 میلیون دلار402.90 میلیون دلار1.41%3.47%11.14%560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXOɃ 0.00002581
57REQ2710.097709 دلار5,179 تومان0.02" برابر "2.12 میلیون دلار97.69 میلیون دلار0.05%3.54%2.11%999.83 میلیون REQ999.88 میلیون REQɃ 0.00000351
58SCRT2560.6489 دلار34,392 تومان0.02" برابر "2.07 میلیون دلار105.96 میلیون دلار0.19%3.52%7.27%163.30 میلیون SCRTبی نهایتɃ 0.00002328
59EURS2321.08 دلار57,089 تومان0.02" برابر "3.32 میلیون دلار133.70 میلیون دلار0.11%0.08%0.05%124.13 میلیون EURSبی نهایتɃ 0.00003865
60SNT2570.026693 دلار1,415 تومان0.02" برابر "2.25 میلیون دلار105.90 میلیون دلار0.40%3.88%1.76%3.97 میلیارد SNTبی نهایتɃ 0.00000096
61STEEM2940.203779 دلار10,800 تومان0.02" برابر "1.67 میلیون دلار87.61 میلیون دلار0.42%3.78%1.93%429.95 میلیون STEEMبی نهایتɃ 0.00000731
62SYS1940.177296 دلار9,397 تومان0.02" برابر "2.52 میلیون دلار133.61 میلیون دلار0.24%0.70%3.33%753.57 میلیون SYSبی نهایتɃ 0.00000636
63XTZ491.14 دلار60,254 تومان0.02" برابر "23.26 میلیون دلار1.06 میلیارد دلار0.22%4.22%4.61%931.83 میلیون XTZبی نهایتɃ 0.00004079
64THETA521.01 دلار53,781 تومان0.02" برابر "19.98 میلیون دلار1.01 میلیارد دلار0.31%3.30%3.01%1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETAɃ 0.00003641
65VTHO3020.001372 دلار73 تومان0.02" برابر "1.44 میلیون دلار83.10 میلیون دلار0.02%3.60%7.38%60.57 میلیارد VTHOبی نهایتɃ 0.00000005
66WAXP1790.067479 دلار3,576 تومان0.02" برابر "3.07 میلیون دلار163.52 میلیون دلار0.03%3.71%2.44%2.42 میلیارد WAXPبی نهایتɃ 0.00000242
67WRX350