ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در 7 روز علی بابا اکس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در 7 روز

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1566WABI0.007638 دلار405 تومان82.93%40.03%34.19%763.78 هزار دلار8.03 هزار دلار100.00 میلیون WABI100.00 میلیون WABI0.01" برابر "
2737XRPDOWN0.000103 دلار5 تومان41.48%0.78%15.09%0.00 دلار1.52 میلیون دلار0.00 XRPDOWNبی نهایت0.00" برابر "
197RIF0.131259 دلار6,957 تومان30.92%0.82%12.57%125.14 میلیون دلار6.49 میلیون دلار953.38 میلیون RIFبی نهایت0.05" برابر "
795FUND0.299026 دلار15,848 تومان28.56%3.48%9.96%10.30 میلیون دلار1.18 میلیون دلار34.45 میلیون FUNDبی نهایت0.11" برابر "
635NEBL1.02 دلار53,940 تومان23.13%0.05%4.54%20.21 میلیون دلار2.15 میلیون دلار19.86 میلیون NEBLبی نهایت0.11" برابر "
388SRM0.200677 دلار10,636 تومان21.25%0.56%10.60%52.83 میلیون دلار10.78 میلیون دلار263.24 میلیون SRM10.16 میلیارد SRM0.20" برابر "
697PNT0.206973 دلار10,970 تومان19.83%0.27%1.64%15.25 میلیون دلار1.13 میلیون دلار73.67 میلیون PNT96.78 میلیون PNT0.07" برابر "
177ACH0.032012 دلار1,697 تومان19.07%0.45%10.49%162.69 میلیون دلار53.91 میلیون دلار5.08 میلیارد ACH10.00 میلیارد ACH0.33" برابر "
159HNT1.35 دلار71,316 تومان18.16%1.43%9.83%189.61 میلیون دلار3.51 میلیون دلار140.91 میلیون HNT223.00 میلیون HNT0.02" برابر "
729CVP0.445702 دلار23,622 تومان18.16%0.94%3.20%13.32 میلیون دلار3.51 میلیون دلار29.90 میلیون CVP100.00 میلیون CVP0.26" برابر "
89RNDR1.21 دلار64,106 تومان17.05%0.16%9.23%437.19 میلیون دلار56.55 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.13" برابر "
1503MDA0.047995 دلار2,544 تومان17.01%1.32%9.18%942.08 هزار دلار39.88 هزار دلار19.63 میلیون MDAبی نهایت0.04" برابر "
2768ADADOWN0.002482 دلار132 تومان17.00%0.61%7.57%0.00 دلار1.22 میلیون دلار0.00 ADADOWNبی نهایت0.00" برابر "
121FET0.367246 دلار19,464 تومان16.98%0.05%5.34%300.74 میلیون دلار51.04 میلیون دلار818.91 میلیون FETبی نهایت0.17" برابر "
142SUSHI1.03 دلار54,411 تومان16.98%0.32%4.57%228.18 میلیون دلار64.21 میلیون دلار222.26 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHI0.28" برابر "
1376TCT0.001391 دلار74 تومان16.32%0.36%2.62%1.38 میلیون دلار99.91 هزار دلار992.44 میلیون TCTبی نهایت0.07" برابر "
107WOO0.196644 دلار10,422 تومان16.31%0.66%4.19%329.55 میلیون دلار18.34 میلیون دلار1.68 میلیارد WOOبی نهایت0.06" برابر "
1041BEAM0.03019 دلار1,600 تومان16.13%0.03%6.08%4.13 میلیون دلار164.29 هزار دلار136.68 میلیون BEAM262.80 میلیون BEAM0.04" برابر "
2935LINKDOWN0.001179 دلار62 تومان16.12%0.20%7.27%0.00 دلار559.77 هزار دلار0.00 LINKDOWNبی نهایت0.00" برابر "
32LDO2.12 دلار112,322 تومان15.57%0.34%8.02%1.82 میلیارد دلار122.36 میلیون دلار859.40 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.07" برابر "
1780BRD0.004145 دلار220 تومان15.37%0.03%13.21%368.36 هزار دلار801.49 دلار88.86 میلیون BRDبی نهایت0.00" برابر "
399ARPA0.041101 دلار2,178 تومان15.28%0.10%4.95%51.08 میلیون دلار14.93 میلیون دلار1.24 میلیارد ARPA2.00 میلیارد ARPA0.29" برابر "
21ATOM11.19 دلار592,867 تومان14.85%0.17%4.36%3.20 میلیارد دلار128.32 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.04" برابر "
148OCEAN0.353858 دلار18,754 تومان14.85%0.02%5.18%216.95 میلیون دلار18.28 میلیون دلار613.10 میلیون OCEAN1.41 میلیارد OCEAN0.08" برابر "
449LIT1.04 دلار55,033 تومان14.57%0.58%4.45%41.14 میلیون دلار9.47 میلیون دلار39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LIT0.23" برابر "
654AKRO0.004377 دلار232 تومان14.42%0.43%3.51%18.58 میلیون دلار7.62 میلیون دلار4.25 میلیارد AKROبی نهایت0.41" برابر "
669FIDA0.391096 دلار20,728 تومان14.34%0.60%3.68%17.49 میلیون دلار2.91 میلیون دلار44.73 میلیون FIDA1,000.00 میلیون FIDA0.17" برابر "
94KAVA0.88045 دلار46,664 تومان14.18%0.86%0.51%399.62 میلیون دلار21.71 میلیون دلار453.88 میلیون KAVAبی نهایت0.05" برابر "
134AR8.05 دلار426,879 تومان14.03%0.02%5.29%268.97 میلیون دلار17.41 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.06" برابر "
777QSP0.015098 دلار800 تومان13.95%0.03%6.49%10.78 میلیون دلار191.49 هزار دلار713.80 میلیون QSPبی نهایت0.02" برابر "
507SNM0.732851 دلار38,841 تومان13.77%0.32%4.26%32.54 میلیون دلار3.28 میلیون دلار44.40 میلیون SNMبی نهایت0.10" برابر "
713PROS0.492887 دلار26,123 تومان13.63%0.12%4.84%14.28 میلیون دلار1.20 میلیون دلار28.98 میلیون PROS100.00 میلیون PROS0.08" برابر "
383TKO0.332547 دلار17,625 تومان13.60%0.09%2.61%53.39 میلیون دلار2.83 میلیون دلار160.56 میلیون TKO500.00 میلیون TKO0.05" برابر "
184ILV62.80 دلار3,328,425 تومان13.59%0.23%8.40%149.46 میلیون دلار14.30 میلیون دلار2.38 میلیون ILV10.00 میلیون ILV0.10" برابر "
426GFT0.045734 دلار2,424 تومان13.57%0.28%6.66%45.70 میلیون دلار7.11 میلیون دلار999.27 میلیون GFTبی نهایت0.16" برابر "
42STX1.01 دلار53,698 تومان13.06%0.82%13.41%1.39 میلیارد دلار252.47 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.18" برابر "
414CTXC0.229288 دلار12,152 تومان12.68%0.02%4.36%48.14 میلیون دلار3.90 میلیون دلار209.96 میلیون CTXC299.79 میلیون CTXC0.08" برابر "
1147MITH0.002895 دلار153 تومان12.63%1.10%5.40%2.89 میلیون دلار213.06 هزار دلار1,000.00 میلیون MITHبی نهایت0.07" برابر "
154ONT0.224775 دلار11,913 تومان12.54%0.20%4.43%196.73 میلیون دلار15.60 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.08" برابر "
475ALCX20.75 دلار1,099,496 تومان12.49%0.12%4.47%35.69 میلیون دلار2.35 میلیون دلار1.72 میلیون ALCXبی نهایت0.07" برابر "
408FORTH3.24 دلار171,733 تومان12.47%0.45%4.31%49.44 میلیون دلار2.05 میلیون دلار15.26 میلیون FORTHبی نهایت0.04" برابر "
528FIS0.492925 دلار26,125 تومان12.40%0.68%3.69%29.80 میلیون دلار3.82 میلیون دلار60.45 میلیون FIS114.91 میلیون FIS0.13" برابر "
166BICO0.368335 دلار19,522 تومان12.25%0.19%4.24%185.19 میلیون دلار4.69 میلیون دلار502.79 میلیون BICOبی نهایت0.03" برابر "
170FLUX0.601695 دلار31,890 تومان12.20%0.24%3.77%176.77 میلیون دلار9.59 میلیون دلار293.79 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.05" برابر "
448POLS0.415835 دلار22,039 تومان12.18%0.01%4.93%41.26 میلیون دلار2.20 میلیون دلار99.22 میلیون POLSبی نهایت0.05" برابر "
462RARE0.11188 دلار5,930 تومان12.04%0.24%7.00%38.71 میلیون دلار1.88 میلیون دلار345.96 میلیون RARE1,000.00 میلیون RARE0.05" برابر "
261COCOS1.44 دلار76,128 تومان12.02%0.01%7.82%102.06 میلیون دلار19.57 میلیون دلار71.05 میلیون COCOS100.00 میلیون COCOS0.19" برابر "
1718EZ0.069143 دلار3,665 تومان11.93%0.04%5.48%440.69 هزار دلار13.29 هزار دلار6.37 میلیون EZ10.00 میلیون EZ0.03" برابر "
41ICP4.94 دلار261,689 تومان11.77%0.21%4.88%1.47 میلیارد دلار31.37 میلیون دلار298.00 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
314PHA0.148093 دلار7,849 تومان11.55%0.03%5.33%78.07 میلیون دلار4.32 میلیون دلار527.19 میلیون PHA1,000.00 میلیون PHA0.06" برابر "
108ROSE0.056734 دلار3,007 تومان11.43%0.52%4.45%324.84 میلیون دلار25.23 میلیون دلار5.73 میلیارد ROSE10.00 میلیارد ROSE0.08" برابر "
468LOKA0.49208 دلار26,080 تومان11.37%0.37%4.35%36.35 میلیون دلار4.77 میلیون دلار73.87 میلیون LOKA500.00 میلیون LOKA0.13" برابر "
577VOXEL0.243021 دلار12,880 تومان11.33%0.16%3.69%25.25 میلیون دلار6.76 میلیون دلار103.90 میلیون VOXEL300.00 میلیون VOXEL0.27" برابر "
29FIL5.53 دلار292,906 تومان11.20%0.06%6.46%2.26 میلیارد دلار288.36 میلیون دلار409.63 میلیون FILبی نهایت0.13" برابر "
258SCRT0.638231 دلار33,826 تومان11.18%1.13%4.97%104.22 میلیون دلار1.98 میلیون دلار163.30 میلیون SCRTبی نهایت0.02" برابر "
153USTC0.020597 دلار1,092 تومان11.17%0.14%3.39%201.80 میلیون دلار8.70 میلیون دلار9.80 میلیارد USTCبی نهایت0.04" برابر "
143GLMR0.37706 دلار19,984 تومان11.10%0.04%3.90%227.74 میلیون دلار4.89 میلیون دلار603.99 میلیون GLMRبی نهایت0.02" برابر "
80AGIX0.476945 دلار25,278 تومان10.93%0.24%2.96%575.25 میلیون دلار164.98 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.29" برابر "
371STMX0.005624 دلار298 تومان10.89%0.30%3.05%56.24 میلیون دلار5.18 میلیون دلار10.00 میلیارد STMX12.50 میلیارد STMX0.09" برابر "
672AUTO228.04 دلار12,086,101 تومان10.75%0.28%3.79%17.37 میلیون دلار3.28 میلیون دلار76.19 هزار AUTO80.64 هزار AUTO0.19" برابر "
78BTT0.00000060879737 دلار0 تومان10.69%0.01%2.64%579.22 میلیون دلار11.59 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.02" برابر "
303VTHO0.00136 دلار72 تومان10.61%0.34%3.47%82.40 میلیون دلار1.29 میلیون دلار60.58 میلیارد VTHOبی نهایت0.02" برابر "
382ARK0.316955 دلار16,799 تومان10.53%0.25%3.61%53.81 میلیون دلار5.21 میلیون دلار169.78 میلیون ARKبی نهایت0.10" برابر "
740UFT0.412604 دلار21,868 تومان10.43%1.39%1.85%12.81 میلیون دلار5.19 میلیون دلار31.05 میلیون UFT100.00 میلیون UFT0.41" برابر "
902MIR0.091015 دلار4,824 تومان10.42%0.23%4.50%7.08 میلیون دلار1.84 میلیون دلار77.74 میلیون MIRبی نهایت0.26" برابر "
2767LINKUP0.006653 دلار353 تومان10.35%0.20%12.02%0.00 دلار1.23 میلیون دلار0.00 LINKUPبی نهایت0.00" برابر "
44GRT0.142593 دلار7,557 تومان10.32%0.36%6.65%1.27 میلیارد دلار68.42 میلیون دلار8.88 میلیارد GRTبی نهایت0.05" برابر "
486IDEX0.051342 دلار2,721 تومان10.29%0.27%5.16%34.60 میلیون دلار5.34 میلیون دلار673.86 میلیون IDEXبی نهایت0.15" برابر "
319LOOM0.067304 دلار3,567 تومان10.29%0.27%4.44%76.22 میلیون دلار34.83 میلیون دلار1.13 میلیارد LOOMبی نهایت0.46" برابر "
433PHB1.09 دلار57,833 تومان10.22%0.12%3.94%43.39 میلیون دلار12.44 میلیون دلار39.77 میلیون PHBبی نهایت0.29" برابر "
378BADGER2.87 دلار152,325 تومان10.19%0.02%4.66%55.08 میلیون دلار5.72 میلیون دلار19.17 میلیون BADGER21.00 میلیون BADGER0.10" برابر "
8MATIC1.10 دلار58,066 تومان10.17%0.21%2.94%10.96 میلیارد دلار483.44 میلیون دلار10.00 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
81FXS7.88 دلار417,376 تومان10.08%0.08%3.25%559.78 میلیون دلار20.34 میلیون دلار71.08 میلیون FXSبی نهایت0.04" برابر "
341QKC0.010664 دلار565 تومان10.08%0.14%3.44%68.25 میلیون دلار3.79 میلیون دلار6.40 میلیارد QKC10.00 میلیارد QKC0.06" برابر "
497KP3R78.02 دلار4,134,971 تومان10.06%0.14%4.25%33.17 میلیون دلار2.07 میلیون دلار425.18 هزار KP3Rبی نهایت0.06" برابر "
257NMR17.71 دلار938,802 تومان10.01%0.46%4.02%104.30 میلیون دلار4.97 میلیون دلار5.89 میلیون NMR11.00 میلیون NMR0.05" برابر "
111TFUEL0.052328 دلار2,773 تومان9.84%0.75%3.01%317.94 میلیون دلار4.91 میلیون دلار6.08 میلیارد TFUELبی نهایت0.02" برابر "
98CVX5.04 دلار267,335 تومان9.82%0.38%6.60%382.28 میلیون دلار8.26 میلیون دلار75.79 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "
70CRV0.910267 دلار48,244 تومان9.80%0.44%5.83%681.54 میلیون دلار56.22 میلیون دلار748.73 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.08" برابر "
109ANKR0.033483 دلار1,775 تومان9.77%0.17%3.42%323.54 میلیون دلار52.80 میلیون دلار9.66 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.16" برابر "
334HIGH2.12 دلار112,199 تومان9.77%0.18%7.42%70.55 میلیون دلار21.50 میلیون دلار33.32 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGH0.30" برابر "
489GRS0.415968 دلار22,046 تومان9.74%0.09%1.68%34.19 میلیون دلار3.99 میلیون دلار82.20 میلیون GRS105.00 میلیون GRS0.12" برابر "
380MOVR8.10 دلار429,478 تومان9.72%0.21%4.65%53.98 میلیون دلار2.64 میلیون دلار6.66 میلیون MOVRبی نهایت0.05" برابر "
435LTO0.104088 دلار5,517 تومان9.71%0.03%4.63%42.92 میلیون دلار1.61 میلیون دلار412.37 میلیون LTO500.00 میلیون LTO0.04" برابر "
128GALA0.039673 دلار2,103 تومان9.66%0.17%6.11%276.80 میلیون دلار153.13 میلیون دلار6.98 میلیارد GALAبی نهایت0.55" برابر "
130ASTR0.062055 دلار3,289 تومان9.41%0.12%4.57%270.60 میلیون دلار9.79 میلیون دلار4.36 میلیارد ASTRبی نهایت0.04" برابر "
440MLN20.87 دلار1,105,960 تومان9.41%0.14%3.69%42.54 میلیون دلار959.51 هزار دلار2.04 میلیون MLN2.07 میلیون MLN0.02" برابر "
180AMP0.00384 دلار204 تومان9.39%0.61%5.30%162.15 میلیون دلار11.00 میلیون دلار42.23 میلیارد AMP99.44 میلیارد AMP0.07" برابر "
138GLM0.235125 دلار12,462 تومان9.25%0.21%2.82%235.13 میلیون دلار3.84 میلیون دلار1,000.00 میلیون GLM1,000.00 میلیون GLM0.02" برابر "
131ENS13.35 دلار707,304 تومان9.11%0.22%4.10%270.17 میلیون دلار28.17 میلیون دلار20.24 میلیون ENS100.00 میلیون ENS0.10" برابر "
49XTZ1.13 دلار59,692 تومان9.08%0.16%2.99%1.05 میلیارد دلار24.21 میلیون دلار931.83 میلیون XTZبی نهایت0.02" برابر "
328ALICE1.51 دلار80,145 تومان9.07%0.25%3.29%72.69 میلیون دلار20.50 میلیون دلار48.07 میلیون ALICE100.00 میلیون ALICE0.28" برابر "
46MANA0.586215 دلار31,069 تومان9.06%0.28%4.01%1.09 میلیارد دلار73.13 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "
50AAVE72.94 دلار3,865,716 تومان9.00%0.15%4.67%1.03 میلیارد دلار72.01 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.07" برابر "
686WTC0.193546 دلار10,258 تومان8.96%0.16%1.69%15.89 میلیون دلار527.63 هزار دلار82.11 میلیون WTC100.00 میلیون WTC0.03" برابر "
419SUPER0.116451 دلار6,172 تومان8.90%0.26%2.76%47.03 میلیون دلار3.67 میلیون دلار403.83 میلیون SUPER1,000.00 میلیون SUPER0.08" برابر "
372BETA0.086727 دلار4,597 تومان8.81%0.22%5.17%56.11 میلیون دلار3.14 میلیون دلار646.97 میلیون BETA1,000.00 میلیون BETA0.06" برابر "
103T0.040909 دلار2,168 تومان8.80%0.10%3.38%356.88 میلیون دلار20.80 میلیون دلار8.72 میلیارد T10.00 میلیارد T0.06" برابر "
271ONG0.285765 دلار15,146 تومان8.74%0.16%2.72%96.50 میلیون دلار3.32 میلیون دلار337.69 میلیون ONG1,000.00 میلیون ONG0.03" برابر "
79MIOTA0.207985 دلار11,023 تومان8.68%0.13%3.85%578.10 میلیون دلار10.25 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "
39APE4.03 دلار213,702 تومان8.66%1.18%2.21%1.49 میلیارد دلار102.19 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.07" برابر "
100DYDX2.42 دلار128,250 تومان8.66%0.06%7.02%378.11 میلیون دلار122.80 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "
118COMP42.27 دلار2,240,204 تومان8.59%0.06%3.56%307.17 میلیون دلار22.49 میلیون دلار7.27 میلیون COMP10.00 میلیون COMP0.07" برابر "
664DOCK0.020561 دلار1,090 تومان8.50%0.67%1.79%17.82 میلیون دلار970.60 هزار دلار866.87 میلیون DOCK1,000.00 میلیون DOCK0.05" برابر "
520KMD0.230647 دلار12,224 تومان8.50%0.42%3.03%31.36 میلیون دلار511.83 هزار دلار135.95 میلیون KMD200.00 میلیون KMD0.02" برابر "
165HIVE0.390797 دلار20,712 تومان8.49%0.18%2.66%185.39 میلیون دلار3.69 میلیون دلار474.38 میلیون HIVEبی نهایت0.02" برابر "
27BCH123.65 دلار6,553,510 تومان8.48%0.35%3.72%2.39 میلیارد دلار205.77 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.09" برابر "
280RAD1.86 دلار98,449 تومان8.48%0.06%5.61%90.70 میلیون دلار4.46 میلیون دلار48.83 میلیون RAD100.00 میلیون RAD0.05" برابر "
582FIO0.032564 دلار1,726 تومان8.46%0.13%3.59%24.38 میلیون دلار1.73 میلیون دلار748.72 میلیون FIO1,000.00 میلیون FIO0.07" برابر "
12DOT6.02 دلار319,033 تومان8.42%0.02%4.50%7.09 میلیارد دلار188.06 میلیون دلار1.18 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "
541AGLD0.408915 دلار21,672 تومان8.41%0.21%4.13%28.69 میلیون دلار6.68 میلیون دلار70.17 میلیون AGLDبی نهایت0.23" برابر "
52FLOW0.978562 دلار51,864 تومان8.34%0.18%4.40%1.01 میلیارد دلار30.82 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "
580ADX0.17302 دلار9,170 تومان8.33%0.12%4.74%24.67 میلیون دلار2.23 میلیون دلار142.56 میلیون ADX150.00 میلیون ADX0.09" برابر "
123KSM33.31 دلار1,765,310 تومان8.32%0.02%4.30%282.12 میلیون دلار16.53 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.06" برابر "
97ENJ0.386004 دلار20,458 تومان8.31%0.51%3.59%386.00 میلیون دلار21.87 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.06" برابر "
389AERGO0.122831 دلار6,510 تومان8.29%0.13%3.23%52.82 میلیون دلار3.13 میلیون دلار430.00 میلیون AERGO500.00 میلیون AERGO0.06" برابر "
35NEAR1.97 دلار104,202 تومان8.24%0.22%3.51%1.70 میلیارد دلار109.92 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "
641WING6.15 دلار326,178 تومان8.21%0.04%4.11%19.76 میلیون دلار1.19 میلیون دلار3.21 میلیون WING5.00 میلیون WING0.06" برابر "
144JASMY0.004699 دلار249 تومان8.20%0.62%3.27%223.55 میلیون دلار34.13 میلیون دلار47.57 میلیارد JASMY50.00 میلیارد JASMY0.15" برابر "
1294NAS0.026644 دلار1,412 تومان8.18%0.10%0.40%1.72 میلیون دلار120.16 هزار دلار64.43 میلیون NASبی نهایت0.07" برابر "
151SC0.003975 دلار211 تومان8.16%1.00%2.21%213.11 میلیون دلار12.72 میلیون دلار53.62 میلیارد SCبی نهایت0.06" برابر "
289MBOX0.477733 دلار25,320 تومان8.07%0.13%3.61%88.36 میلیون دلار7.13 میلیون دلار184.95 میلیون MBOX1,000.00 میلیون MBOX0.08" برابر "
524ERN1.74 دلار92,168 تومان8.01%0.41%2.55%30.43 میلیون دلار2.89 میلیون دلار17.50 میلیون ERN30.00 میلیون ERN0.10" برابر "
322SPELL0.000686 دلار36 تومان7.99%0.18%4.08%73.73 میلیون دلار7.75 میلیون دلار107.41 میلیارد SPELL196.01 میلیارد SPELL0.11" برابر "
137WAVES2.14 دلار113,421 تومان7.97%0.02%4.64%237.50 میلیون دلار46.80 میلیون دلار110.98 میلیون WAVESبی نهایت0.20" برابر "
149KDA0.965409 دلار51,167 تومان7.91%0.25%4.67%216.41 میلیون دلار4.80 میلیون دلار224.17 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.02" برابر "
305ALPHA0.105186 دلار5,575 تومان7.85%0.21%4.64%81.41 میلیون دلار3.17 میلیون دلار774.00 میلیون ALPHA1,000.00 میلیون ALPHA0.04" برابر "
252MC0.288123 دلار15,270 تومان7.83%0.18%3.61%107.19 میلیون دلار2.79 میلیون دلار372.03 میلیون MC669.81 میلیون MC0.03" برابر "
178SFP0.439561 دلار23,297 تومان7.78%0.39%3.73%162.49 میلیون دلار5.90 میلیون دلار369.67 میلیون SFP500.00 میلیون SFP0.04" برابر "
245SLP0.002686 دلار142 تومان7.77%0.01%3.22%113.76 میلیون دلار9.56 میلیون دلار42.35 میلیارد SLPبی نهایت0.08" برابر "
313MTL1.17 دلار62,242 تومان7.76%0.56%2.88%78.20 میلیون دلار7.23 میلیون دلار66.59 میلیون MTL66.59 میلیون MTL0.09" برابر "
374ATA0.154357 دلار8,181 تومان7.65%0.40%4.47%55.91 میلیون دلار5.74 میلیون دلار362.22 میلیون ATAبی نهایت0.10" برابر "
653VIB0.093807 دلار4,972 تومان7.62%0.43%1.55%18.73 میلیون دلار2.91 میلیون دلار199.64 میلیون VIBبی نهایت0.16" برابر "
24UNI5.89 دلار312,042 تومان7.58%0.24%5.65%2.77 میلیارد دلار95.58 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.03" برابر "
480GAS3.49 دلار185,039 تومان7.56%1.44%0.72%35.36 میلیون دلار53.78 میلیون دلار10.13 میلیون GAS100.00 میلیون GAS1.52" برابر "
759NXS0.160633 دلار8,514 تومان7.56%0.10%0.96%11.90 میلیون دلار4.53 هزار دلار74.08 میلیون NXS78.00 میلیون NXS0.00" برابر "
296COTI0.072724 دلار3,854 تومان7.53%0.21%1.92%85.54 میلیون دلار10.55 میلیون دلار1.18 میلیارد COTI2.00 میلیارد COTI0.12" برابر "
597HARD0.17149 دلار9,089 تومان7.51%0.12%2.99%23.12 میلیون دلار1.29 میلیون دلار134.79 میلیون HARD200.00 میلیون HARD0.06" برابر "
43FTM0.458352 دلار24,293 تومان7.50%0.31%7.11%1.28 میلیارد دلار279.39 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.22" برابر "
66KLAY0.226735 دلار12,017 تومان7.47%0.15%1.61%698.31 میلیون دلار24.22 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.03" برابر "
312DODO0.172511 دلار9,143 تومان7.45%0.13%14.45%78.51 میلیون دلار25.59 میلیون دلار455.10 میلیون DODO1,000.00 میلیون DODO0.33" برابر "
594FARM34.09 دلار1,806,954 تومان7.44%0.42%3.74%23.22 میلیون دلار867.01 هزار دلار681.17 هزار FARM690.42 هزار FARM0.04" برابر "
33HBAR0.059893 دلار3,174 تومان7.43%0.09%3.94%1.81 میلیارد دلار31.65 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.02" برابر "
667OOKI0.003951 دلار209 تومان7.43%0.80%2.77%17.59 میلیون دلار1.72 میلیون دلار4.45 میلیارد OOKI10.50 میلیارد OOKI0.10" برابر "
418C980.217057 دلار11,504 تومان7.30%0.48%4.80%47.09 میلیون دلار11.19 میلیون دلار216.94 میلیون C981,000.00 میلیون C980.24" برابر "
91ZIL0.02704 دلار1,433 تومان7.27%0.29%4.56%429.06 میلیون دلار30.22 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.07" برابر "
293ARDR0.087651 دلار4,646 تومان7.25%0.13%4.37%87.56 میلیون دلار1.63 میلیون دلار999.00 میلیون ARDR999.00 میلیون ARDR0.02" برابر "
122CELO0.605844 دلار32,110 تومان7.25%0.34%3.32%297.79 میلیون دلار10.40 میلیون دلار491.53 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.03" برابر "
308WIN0.000084 دلار4 تومان7.24%0.10%3.09%80.89 میلیون دلار7.19 میلیون دلار961.74 میلیارد WIN999.00 میلیارد WIN0.09" برابر "
141JST0.025671 دلار1,361 تومان7.17%0.06%3.11%228.52 میلیون دلار21.36 میلیون دلار8.90 میلیارد JST9.90 میلیارد JST0.09" برابر "
431RAY0.235127 دلار12,462 تومان7.17%0.40%4.33%43.87 میلیون دلار2.39 میلیون دلار186.57 میلیون RAY555.00 میلیون RAY0.05" برابر "
578FIRO2.07 دلار109,829 تومان7.16%0.23%4.68%25.24 میلیون دلار2.16 میلیون دلار12.18 میلیون FIRO21.40 میلیون FIRO0.09" برابر "
537BEL0.605873 دلار32,111 تومان7.13%0.49%6.29%29.08 میلیون دلار4.97 میلیون دلار48.00 میلیون BEL100.00 میلیون BEL0.17" برابر "
554COS0.006564 دلار348 تومان7.08%0.19%4.77%27.31 میلیون دلار3.17 میلیون دلار4.16 میلیارد COSبی نهایت0.12" برابر "
358ACA0.100064 دلار5,303 تومان7.06%0.99%3.61%61.35 میلیون دلار3.26 میلیون دلار613.06 میلیون ACA1,000.00 میلیون ACA0.05" برابر "
495BTS0.011149 دلار591 تومان7.02%0.71%4.53%33.39 میلیون دلار601.12 هزار دلار2.99 میلیارد BTS3.60 میلیارد BTS0.02" برابر "
244KNC0.693392 دلار36,750 تومان6.99%0.04%3.84%114.34 میلیون دلار10.91 میلیون دلار164.89 میلیون KNC252.30 میلیون KNC0.10" برابر "
71MKR667.18 دلار35,360,289 تومان6.98%0.18%1.39%652.25 میلیون دلار64.84 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.10" برابر "
365OXT0.085505 دلار4,532 تومان6.98%0.07%3.37%59.06 میلیون دلار2.16 میلیون دلار690.69 میلیون OXTبی نهایت0.04" برابر "
40QNT122.51 دلار6,492,878 تومان6.88%0.26%3.57%1.48 میلیارد دلار18.38 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
191LSK1.05 دلار55,751 تومان6.86%0.09%1.72%135.59 میلیون دلار2.88 میلیون دلار128.90 میلیون LSKبی نهایت0.02" برابر "
573ALPINE2.25 دلار119,267 تومان6.83%0.20%0.76%25.56 میلیون دلار8.38 میلیون دلار11.36 میلیون ALPINE40.00 میلیون ALPINE0.33" برابر "
38ALGO0.209415 دلار11,099 تومان6.78%0.06%4.12%1.49 میلیارد دلار63.87 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.04" برابر "
56CFX0.331266 دلار17,557 تومان6.78%0.28%12.62%880.17 میلیون دلار366.00 میلیون دلار2.66 میلیارد CFXبی نهایت0.42" برابر "
432QUICK85.24 دلار4,517,716 تومان6.78%0.03%4.12%43.81 میلیون دلار4.17 میلیون دلار514.00 هزار QUICK1,000.00 هزار QUICK0.10" برابر "
527TROY0.003506 دلار186 تومان6.75%0.89%5.51%30.24 میلیون دلار978.98 هزار دلار8.63 میلیارد TROYبی نهایت0.03" برابر "
381WAN0.274797 دلار14,564 تومان6.75%0.08%4.70%53.94 میلیون دلار821.97 هزار دلار196.31 میلیون WAN210.00 میلیون WAN0.02" برابر "
55SAND0.631752 دلار33,483 تومان6.71%0.03%4.01%947.29 میلیون دلار109.82 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "
1466SPARTA0.011993 دلار636 تومان6.68%0.04%3.75%1.05 میلیون دلار36.73 هزار دلار87.92 میلیون SPARTA300.00 میلیون SPARTA0.03" برابر "
344BSW0.179752 دلار9,527 تومان6.62%0.03%3.94%67.05 میلیون دلار3.75 میلیون دلار373.02 میلیون BSW700.00 میلیون BSW0.06" برابر "
367PERP0.865889 دلار45,892 تومان6.58%0.24%5.12%57.15 میلیون دلار15.64 میلیون دلار66.00 میلیون PERPبی نهایت0.27" برابر "
110RVN0.025919 دلار1,374 تومان6.56%0.71%3.05%320.07 میلیون دلار9.95 میلیون دلار12.35 میلیارد RVN21.00 میلیارد RVN0.03" برابر "
63LUNC0.000122 دلار6 تومان6.55%0.17%2.79%720.69 میلیون دلار50.55 میلیون دلار5.90 تریلیون LUNCبی نهایت0.07" برابر "
545BLZ0.082984 دلار4,398 تومان6.45%0.05%2.69%28.30 میلیون دلار4.50 میلیون دلار341.00 میلیون BLZبی نهایت0.16" برابر "
551DEGO1.95 دلار103,326 تومان6.42%0.20%4.60%27.62 میلیون دلار1.42 میلیون دلار14.17 میلیون DEGO21.00 میلیون DEGO0.05" برابر "
62MINA0.829877 دلار43,983 تومان6.42%0.12%6.05%724.45 میلیون دلار79.27 میلیون دلار872.96 میلیون MINAبی نهایت0.11" برابر "
316POND0.009569 دلار507 تومان6.41%0.23%4.14%77.38 میلیون دلار4.35 میلیون دلار8.09 میلیارد POND10.00 میلیارد POND0.06" برابر "
456TVK0.039712 دلار2,105 تومان6.41%0.05%3.09%39.87 میلیون دلار4.52 میلیون دلار1.00 میلیارد TVK1.20 میلیارد TVK0.11" برابر "
500RAMP0.068998 دلار3,657 تومان6.39%0.02%3.53%32.97 میلیون دلار1.76 هزار دلار477.84 میلیون RAMP1,000.00 میلیون RAMP0.00" برابر "
387GHST1.18 دلار62,515 تومان6.33%0.17%3.47%53.19 میلیون دلار4.22 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.08" برابر "
499DF0.076417 دلار4,050 تومان6.27%0.29%4.43%33.01 میلیون دلار10.99 میلیون دلار432.03 میلیون DF999.93 میلیون DF0.33" برابر "
119YFI8,360.32 دلار443,097,147 تومان6.26%0.06%3.54%306.30 میلیون دلار33.17 میلیون دلار36.64 هزار YFI36.67 هزار YFI0.11" برابر "
183SXP0.271246 دلار14,376 تومان6.22%0.16%2.53%151.60 میلیون دلار5.84 میلیون دلار558.91 میلیون SXPبی نهایت0.04" برابر "
15TRX0.063574 دلار3,369 تومان6.20%0.20%2.75%5.79 میلیارد دلار327.94 میلیون دلار91.12 میلیارد TRXبی نهایت0.06" برابر "
51THETA1.02 دلار53,874 تومان6.17%0.75%2.94%1.02 میلیارد دلار19.96 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "
422XVG0.002818 دلار149 تومان6.11%0.11%3.54%46.55 میلیون دلار616.07 هزار دلار16.52 میلیارد XVG16.56 میلیارد XVG0.01" برابر "
366OGN0.112793 دلار5,978 تومان6.10%0.04%3.18%57.48 میلیون دلار13.29 میلیون دلار509.64 میلیون OGN1,000.00 میلیون OGN0.23" برابر "
179WAXP0.066991 دلار3,551 تومان6.07%0.18%3.70%162.35 میلیون دلار3.09 میلیون دلار2.42 میلیارد WAXPبی نهایت0.02" برابر "
169RSR0.003954 دلار210 تومان6.06%0.22%4.63%180.36 میلیون دلار9.02 میلیون دلار45.61 میلیارد RSR100.00 میلیارد RSR0.05" برابر "
116HOT0.001791 دلار95 تومان6.05%0.26%4.96%310.49 میلیون دلار15.58 میلیون دلار173.34 میلیارد HOTبی نهایت0.05" برابر "
445FLM0.091978 دلار4,875 تومان6.03%0.12%4.07%42.20 میلیون دلار2.32 میلیون دلار458.77 میلیون FLMبی نهایت0.05" برابر "
401MBL0.003237 دلار172 تومان5.98%0.09%2.64%50.93 میلیون دلار2.69 میلیون دلار15.73 میلیارد MBL30.00 میلیارد MBL0.05" برابر "
186STORJ0.35118 دلار18,613 تومان5.86%0.10%4.43%145.02 میلیون دلار11.28 میلیون دلار412.94 میلیون STORJبی نهایت0.08" برابر "
638SANTOS4.39 دلار232,584 تومان5.76%0.16%0.85%19.97 میلیون دلار17.77 میلیون دلار4.55 میلیون SANTOS30.00 میلیون SANTOS0.89" برابر "
172SKL0.041212 دلار2,184 تومان5.73%1.70%3.24%173.25 میلیون دلار37.30 میلیون دلار4.20 میلیارد SKL7.00 میلیارد SKL0.22" برابر "
68CAKE3.68 دلار195,054 تومان5.72%0.00%2.25%685.65 میلیون دلار43.38 میلیون دلار186.30 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.06" برابر "
87RUNE1.38 دلار73,208 تومان5.70%0.32%3.67%451.76 میلیون دلار36.58 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.08" برابر "
427MDT0.067204 دلار3,562 تومان5.69%0.43%13.58%45.44 میلیون دلار35.15 میلیون دلار676.16 میلیون MDT1,000.00 میلیون MDT0.77" برابر "
126MOB1.43 دلار75,619 تومان5.66%0.18%6.51%278.63 میلیون دلار2.06 میلیون دلار195.29 میلیون MOBبی نهایت0.01" برابر "
76XEC0.00003 دلار2 تومان5.62%0.05%4.65%585.22 میلیون دلار6.28 میلیون دلار19.34 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "
132ONE0.020503 دلار1,087 تومان5.61%0.46%6.42%269.85 میلیون دلار25.41 میلیون دلار13.16 میلیارد ONEبی نهایت0.09" برابر "
584TRB14.15 دلار749,826 تومان5.61%0.54%1.94%24.10 میلیون دلار6.14 میلیون دلار1.70 میلیون TRBبی نهایت0.25" برابر "
614DREP0.448854 دلار23,789 تومان5.59%0.11%2.30%21.88 میلیون دلار1.31 میلیون دلار48.74 میلیون DREPبی نهایت0.06" برابر "
190UMA2.02 دلار107,117 تومان5.55%0.06%3.85%139.35 میلیون دلار8.75 میلیون دلار68.95 میلیون UMA101.17 میلیون UMA0.06" برابر "
442YFII1,100.95 دلار58,350,155 تومان5.53%0.30%2.15%42.49 میلیون دلار11.13 میلیون دلار38.60 هزار YFII39.38 هزار YFII0.26" برابر "
53AXS8.32 دلار440,873 تومان5.52%1.15%4.02%961.65 میلیون دلار54.77 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.06" برابر "
394TOMO0.548205 دلار29,055 تومان5.49%1.83%13.51%51.94 میلیون دلار11.85 میلیون دلار94.75 میلیون TOMOبی نهایت0.23" برابر "
36VET0.022789 دلار1,208 تومان5.48%0.37%3.15%1.65 میلیارد دلار51.07 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "
479BAKE0.182845 دلار9,691 تومان5.47%0.35%4.42%35.39 میلیون دلار5.07 میلیون دلار193.53 میلیون BAKEبی نهایت0.14" برابر "
140GMT0.387611 دلار20,543 تومان5.47%0.31%4.59%232.57 میلیون دلار61.79 میلیون دلار600.00 میلیون GMT6.00 میلیارد GMT0.27" برابر "
286STPT0.04838 دلار2,564 تومان5.41%0.12%2.91%89.24 میلیون دلار16.52 میلیون دلار1.84 میلیارد STPT1.94 میلیارد STPT0.19" برابر "
292STEEM0.203694 دلار10,796 تومان5.32%0.39%2.79%87.58 میلیون دلار1.72 میلیون دلار429.97 میلیون STEEMبی نهایت0.02" برابر "
2834ETHUP4.94 دلار261,834 تومان5.31%0.01%7.61%0.00 دلار810.86 هزار دلار0.00 ETHUPبی نهایت0.00" برابر "
259CVC0.103602 دلار5,491 تومان5.30%0.20%4.45%103.60 میلیون دلار7.08 میلیون دلار1,000.00 میلیون CVCبی نهایت0.07" برابر "
600LAZIO2.67 دلار141,483 تومان5.25%0.02%1.15%22.96 میلیون دلار5.44 میلیون دلار8.60 میلیون LAZIO40.00 میلیون LAZIO0.24" برابر "
385DAR0.17183 دلار9,107 تومان5.18%0.12%5.12%53.35 میلیون دلار19.98 میلیون دلار310.49 میلیون DAR800.00 میلیون DAR0.37" برابر "
273REQ0.096169 دلار5,097 تومان5.17%0.37%4.59%96.15 میلیون دلار1.89 میلیون دلار999.83 میلیون REQ999.88 میلیون REQ0.02" برابر "
102BAT0.241334 دلار12,791 تومان5.14%0.06%4.83%358.61 میلیون دلار23.25 میلیون دلار1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.06" برابر "
189MULTI9.60 دلار509,003 تومان5.09%0.12%4.31%139.65 میلیون دلار3.22 میلیون دلار14.54 میلیون MULTI100.00 میلیون MULTI0.02" برابر "
363REEF0.002657 دلار141 تومان5.01%0.22%3.28%59.47 میلیون دلار7.77 میلیون دلار22.39 میلیارد REEFبی نهایت0.13" برابر "
255SNT0.026415 دلار1,400 تومان4.96%0.10%3.69%104.80 میلیون دلار2.23 میلیون دلار3.97 میلیارد SNTبی نهایت0.02" برابر "
4BNB321.95 دلار17,063,360 تومان4.87%0.28%2.21%50.83 میلیارد دلار471.33 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
168ELF0.308412 دلار16,346 تومان4.85%0.60%0.32%182.38 میلیون دلار18.22 میلیون دلار591.36 میلیون ELF1,000.00 میلیون ELF0.10" برابر "
323FUN0.006709 دلار356 تومان4.84%0.16%1.99%73.54 میلیون دلار1.02 میلیون دلار10.96 میلیارد FUNبی نهایت0.01" برابر "
188ZEN10.42 دلار552,083 تومان4.83%0.09%4.54%140.66 میلیون دلار17.56 میلیون دلار13.50 میلیون ZEN21.00 میلیون ZEN0.12" برابر "
1414NBS0.000462 دلار24 تومان4.77%0.19%3.61%1.20 میلیون دلار141.04 هزار دلار2.61 میلیارد NBS3.60 میلیارد NBS0.12" برابر "
660FOR0.022854 دلار1,211 تومان4.72%0.34%2.89%18.17 میلیون دلار1.89 میلیون دلار795.00 میلیون FOR1,000.00 میلیون FOR0.10" برابر "
139IOTX0.024823 دلار1,316 تومان4.71%0.13%2.26%234.55 میلیون دلار23.02 میلیون دلار9.45 میلیارد IOTX10.00 میلیارد IOTX0.10" برابر "
85TWT1.18 دلار62,524 تومان4.59%0.28%1.61%491.52 میلیون دلار15.57 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.03" برابر "
294POWR0.17938 دلار9,507 تومان4.56%0.23%3.50%86.14 میلیون دلار2.86 میلیون دلار480.21 میلیون POWR1,000.00 میلیون POWR0.03" برابر "
512AVA0.611867 دلار32,429 تومان4.56%0.25%2.01%31.94 میلیون دلار1.92 میلیون دلار52.20 میلیون AVA61.01 میلیون AVA0.06" برابر "
550CLV0.062481 دلار3,311 تومان4.54%1.24%2.10%27.66 میلیون دلار2.73 میلیون دلار442.76 میلیون CLVبی نهایت0.10" برابر "
333XVS4.79 دلار253,844 تومان4.49%0.57%4.06%70.92 میلیون دلار2.10 میلیون دلار14.81 میلیون XVS29.75 میلیون XVS0.03" برابر "
658PORTO2.35 دلار124,600 تومان4.47%0.46%0.89%18.34 میلیون دلار11.46 میلیون دلار7.80 میلیون PORTO40.00 میلیون PORTO0.62" برابر "
253DENT0.001061 دلار56 تومان4.41%0.03%4.02%105.07 میلیون دلار3.68 میلیون دلار99.01 میلیارد DENTبی نهایت0.04" برابر "
330MDX0.076467 دلار4,053 تومان4.41%0.52%4.75%72.66 میلیون دلار3.76 میلیون دلار950.18 میلیون MDXبی نهایت0.05" برابر "
932ASR2.64 دلار139,691 تومان4.40%0.19%1.08%6.00 میلیون دلار1.93 میلیون دلار2.28 میلیون ASRبی نهایت0.32" برابر "
158IOST0.010357 دلار549 تومان4.36%0.29%5.40%193.77 میلیون دلار14.96 میلیون دلار18.71 میلیارد IOST90.00 میلیارد IOST0.08" برابر "
14SHIB0.000011 دلار1 تومان4.32%0.19%1.64%6.28 میلیارد دلار200.54 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "
736ACM2.47 دلار131,092 تومان4.23%0.37%1.11%12.91 میلیون دلار1.79 میلیون دلار5.22 میلیون ACMبی نهایت0.14" برابر "
3691BNBUP51.99 دلار2,755,678 تومان4.16%0.62%3.00%0.00 دلار84.80 هزار دلار0.00 BNBUPبی نهایت0.00" برابر "
157ZRX0.228894 دلار12,131 تومان4.14%0.08%3.65%193.99 میلیون دلار16.78 میلیون دلار847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRX0.09" برابر "
413UTK0.096358 دلار5,107 تومان4.05%0.02%2.55%48.18 میلیون دلار2.57 میلیون دلار500.00 میلیون UTK500.00 میلیون UTK0.05" برابر "
86LRC0.343808 دلار18,222 تومان3.96%0.18%5.73%457.31 میلیون دلار58.29 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.13" برابر "
531REI0.031218 دلار1,655 تومان3.95%0.14%1.86%29.66 میلیون دلار1.76 میلیون دلار950.00 میلیون REIبی نهایت0.06" برابر "
339WNXM23.79 دلار1,260,769 تومان3.94%1.37%4.99%68.90 میلیون دلار8.51 میلیون دلار2.90 میلیون WNXM2.90 میلیون WNXM0.12" برابر "
60CHZ0.118145 دلار6,262 تومان3.82%0.09%2.95%793.78 میلیون دلار45.65 میلیون دلار6.72 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.06" برابر "
297DUSK0.205253 دلار10,878 تومان3.81%0.34%2.83%84.95 میلیون دلار36.57 میلیون دلار413.86 میلیون DUSK1,000.00 میلیون DUSK0.43" برابر "
404IRIS0.035028 دلار1,857 تومان3.79%0.30%11.93%50.62 میلیون دلار3.58 میلیون دلار1.45 میلیارد IRISبی نهایت0.07" برابر "
569CITY4.46 دلار236,460 تومان3.77%0.43%0.48%25.83 میلیون دلار2.64 میلیون دلار5.79 میلیون CITY20.00 میلیون CITY0.10" برابر "
352WRX0.166831 دلار8,842 تومان3.69%0.05%3.03%63.71 میلیون دلار1.07 میلیون دلار381.86 میلیون WRXبی نهایت0.02" برابر "
574PSG5.28 دلار279,804 تومان3.66%0.48%0.37%25.56 میلیون دلار2.68 میلیون دلار4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSG0.10" برابر "
826GO0.007491 دلار397 تومان3.63%0.30%1.28%9.10 میلیون دلار61.70 هزار دلار1.21 میلیارد GOبی نهایت0.01" برابر "
246PEOPLE0.022028 دلار1,167 تومان3.54%0.31%4.10%111.46 میلیون دلار14.86 میلیون دلار5.06 میلیارد PEOPLE5.06 میلیارد PEOPLE0.13" برابر "
306STRAX0.551017 دلار29,204 تومان3.45%0.18%0.77%81.22 میلیون دلار11.56 میلیون دلار147.39 میلیون STRAXبی نهایت0.14" برابر "
553NULS0.269229 دلار14,269 تومان3.39%0.04%4.43%27.40 میلیون دلار3.86 میلیون دلار101.77 میلیون NULS210.00 میلیون NULS0.14" برابر "
11SOL20.63 دلار1,093,271 تومان3.35%0.08%6.65%7.92 میلیارد دلار547.28 میلیون دلار383.90 میلیون SOLبی نهایت0.07" برابر "
182DGB0.00947 دلار502 تومان3.33%0.21%3.94%152.55 میلیون دلار4.32 میلیون دلار16.11 میلیارد DGB21.00 میلیارد DGB0.03" برابر "
104XEM0.038553 دلار2,043 تومان3.24%0.20%2.61%346.98 میلیون دلار12.26 میلیون دلار9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.04" برابر "
77ZEC35.76 دلار1,895,363 تومان3.19%0.17%5.86%583.92 میلیون دلار38.81 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.07" برابر "
265CTSI0.148573 دلار7,874 تومان2.96%0.10%1.96%98.97 میلیون دلار6.31 میلیون دلار666.16 میلیون CTSI1,000.00 میلیون CTSI0.06" برابر "
262DEXE2.77 دلار146,762 تومان2.88%0.04%3.07%101.00 میلیون دلار1.36 میلیون دلار36.47 میلیون DEXE98.94 میلیون DEXE0.01" برابر "
9DOGE0.07487 دلار3,968 تومان2.86%0.41%3.05%9.93 میلیارد دلار396.26 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "
369YGG0.252119 دلار13,362 تومان2.85%0.32%10.85%56.69 میلیون دلار24.54 میلیون دلار224.87 میلیون YGG1,000.00 میلیون YGG0.43" برابر "
275REP8.66 دلار458,835 تومان2.81%0.22%1.18%95.23 میلیون دلار33.87 میلیون دلار11.00 میلیون REPبی نهایت0.36" برابر "
112BAL6.54 دلار346,639 تومان2.73%0.18%6.80%317.29 میلیون دلار8.45 میلیون دلار48.51 میلیون BAL96.15 میلیون BAL0.03" برابر "
235PUNDIX0.470319 دلار24,927 تومان2.66%0.79%0.42%121.57 میلیون دلار14.58 میلیون دلار258.49 میلیون PUNDIX258.53 میلیون PUNDIX0.12" برابر "
2ETH1,746.65 دلار92,572,540 تومان2.64%0.13%3.64%213.74 میلیارد دلار10.93 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "
921INCH0.505381 دلار26,785 تومان2.63%0.30%2.61%421.85 میلیون دلار25.32 میلیون دلار834.72 میلیون 1INCHبی نهایت0.06" برابر "
852BTCST0.672216 دلار35,627 تومان2.63%0.53%0.77%8.20 میلیون دلار105.17 هزار دلار12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCST0.01" برابر "
135AUDIO0.266356 دلار14,117 تومان2.60%0.08%5.73%263.86 میلیون دلار12.38 میلیون دلار990.64 میلیون AUDIOبی نهایت0.05" برابر "
310NKN0.105418 دلار5,587 تومان2.51%0.30%3.51%79.57 میلیون دلار9.22 میلیون دلار754.83 میلیون NKN1,000.00 میلیون NKN0.12" برابر "
242XNO0.871563 دلار46,193 تومان2.46%0.05%2.64%116.13 میلیون دلار1.27 میلیون دلار133.25 میلیون XNO133.25 میلیون XNO0.01" برابر "
2952BNX77.57 دلار4,111,209 تومان2.20%0.02%0.45%0.00 دلار510.75 هزار دلار0.00 BNX21.00 میلیون BNX0.00" برابر "
16AVAX17.01 دلار901,785 تومان2.06%0.24%2.98%5.54 میلیارد دلار165.68 میلیون دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
766JUV2.58 دلار136,716 تومان2.06%0.05%0.83%11.38 میلیون دلار1.87 میلیون دلار4.41 میلیون JUV20.00 میلیون JUV0.16" برابر "
2697ETHDOWN0.279428 دلار14,810 تومان2.02%0.13%7.35%0.00 دلار2.11 میلیون دلار0.00 ETHDOWNبی نهایت0.00" برابر "
115DCR21.03 دلار1,114,780 تومان2.01%0.17%4.79%311.87 میلیون دلار7.98 میلیون دلار14.83 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.03" برابر "
274ANT2.40 دلار127,155 تومان1.98%0.63%1.57%96.04 میلیون دلار8.40 میلیون دلار40.03 میلیون ANTبی نهایت0.09" برابر "
150BAND1.74 دلار92,390 تومان1.92%1.62%1.51%216.10 میلیون دلار13.50 میلیون دلار123.97 میلیون BANDبی نهایت0.06" برابر "
2873BTCUP5.67 دلار300,330 تومان1.74%0.08%5.85%0.00 دلار695.72 هزار دلار0.00 BTCUPبی نهایت0.00" برابر "
343TLM0.019334 دلار1,025 تومان1.64%0.15%5.87%67.21 میلیون دلار8.37 میلیون دلار3.48 میلیارد TLM10.00 میلیارد TLM0.12" برابر "
2622BETH1,727.40 دلار91,552,463 تومان1.48%0.04%3.73%0.00 دلار15.15 میلیون دلار0.00 BETHبی نهایت0.00" برابر "
362SUN0.006482 دلار344 تومان1.22%0.09%3.18%59.75 میلیون دلار13.31 میلیون دلار9.22 میلیارد SUNبی نهایت0.22" برابر "
1BTC27,355.88 دلار1,449,861,812 تومان1.16%0.01%3.39%528.72 میلیارد دلار26.52 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.05" برابر "
423ALPACA0.304817 دلار16,155 تومان1.02%0.06%3.12%46.49 میلیون دلار3.05 میلیون دلار152.52 میلیون ALPACA188.00 میلیون ALPACA0.07" برابر "
1876ADC0.000274 دلار15 تومان0.95%0.10%3.34%268.38 هزار دلار0.00 دلار980.73 میلیون ADCبی نهایت0.00" برابر "
513ORN0.932442 دلار49,419 تومان0.81%0.67%0.66%31.84 میلیون دلار5.02 میلیون دلار34.15 میلیون ORN100.00 میلیون ORN0.16" برابر "
652DNT0.031239 دلار1,656 تومان0.75%1.15%3.87%18.74 میلیون دلار710.85 هزار دلار600.00 میلیون DNTبی نهایت0.04" برابر "
58NEO12.33 دلار653,560 تومان0.66%0.01%0.08%869.84 میلیون دلار126.17 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.15" برابر "
231EURS1.07 دلار56,596 تومان0.64%0.02%1.32%132.55 میلیون دلار4.56 میلیون دلار124.13 میلیون EURSبی نهایت0.03" برابر "
152ICX0.217139 دلار11,508 تومان0.62%0.09%0.27%206.52 میلیون دلار8.53 میلیون دلار951.09 میلیون ICXبی نهایت0.04" برابر "
611CREAM11.89 دلار630,427 تومان0.57%0.22%0.92%22.07 میلیون دلار638.39 هزار دلار1.86 میلیون CREAM2.92 میلیون CREAM0.03" برابر "
481DIA0.373034 دلار19,771 تومان0.54%0.20%4.08%35.17 میلیون دلار8.52 میلیون دلار94.29 میلیون DIA200.00 میلیون DIA0.24" برابر "
604VITE0.023344 دلار1,237 تومان0.54%0.28%1.77%22.56 میلیون دلار2.41 میلیون دلار966.30 میلیون VITEبی نهایت0.11" برابر "
239PLA0.221449 دلار11,737 تومان0.48%0.03%4.29%119.11 میلیون دلار6.35 میلیون دلار537.86 میلیون PLA700.00 میلیون PLA0.05" برابر "
247CHR0.159649 دلار8,461 تومان0.38%0.19%3.52%109.61 میلیون دلار20.27 میلیون دلار686.55 میلیون CHR1,000.00 میلیون CHR0.18" برابر "
375MFT0.005523 دلار293 تومان0.24%0.02%0.67%55.23 میلیون دلار650.17 هزار دلار10.00 میلیارد MFT10.00 میلیارد MFT0.01" برابر "
19LINK7.21 دلار381,898 تومان0.23%0.03%4.92%3.73 میلیارد دلار299.87 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.08" برابر "
10BUSD0.999213 دلار52,958 تومان0.21%0.04%0.05%8.02 میلیارد دلار3.56 میلیارد دلار8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.44" برابر "
3USDT1.00 دلار53,038 تومان0.19%0.01%0.08%78.54 میلیارد دلار40.96 میلیارد دلار78.49 میلیارد USDTبی نهایت0.52" برابر "
31TUSD0.999436 دلار52,970 تومان0.17%0.00%0.08%2.04 میلیارد دلار293.63 میلیون دلار2.04 میلیارد TUSDبی نهایت0.14" برابر "
5USDC0.999607 دلار52,979 تومان0.05%0.01%0.01%33.91 میلیارد دلار5.85 میلیارد دلار33.92 میلیارد USDCبی نهایت0.17" برابر "
124BTG16.09 دلار853,019 تومان0.11%0.14%1.74%281.88 میلیون دلار12.26 میلیون دلار17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTG0.04" برابر "
57USDP1.00 دلار53,012 تومان0.14%0.00%0.38%878.29 میلیون دلار5.46 میلیون دلار878.08 میلیون USDPبی نهایت0.01" برابر "
193SYS0.174525 دلار9,250 تومان0.36%0.01%3.07%131.52 میلیون دلار2.73 میلیون دلار753.57 میلیون SYSبی نهایت0.02" برابر "
284BNT0.557794 دلار29,563 تومان0.55%0.60%3.24%89.41 میلیون دلار6.26 میلیون دلار160.29 میلیون BNTبی نهایت0.07" برابر "
23ETC20.21 دلار1,071,280 تومان0.64%0.02%2.58%2.83 میلیارد دلار176.79 میلیون دلار140.08 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.06" برابر "
804OG2.63 دلار139,440 تومان0.65%0.90%3.65%9.89 میلیون دلار6.40 میلیون دلار3.76 میلیون OGبی نهایت0.65" برابر "
2728BTCDOWN0.010047 دلار532 تومان0.84%0.06%8.32%0.00 دلار1.74 میلیون دلار0.00 BTCDOWNبی نهایت0.00" برابر "
407QLC0.082735 دلار4,385 تومان0.86%0.64%9.03%49.64 میلیون دلار5.63 میلیون دلار600.00 میلیون QLCبی نهایت0.11" برابر "
83PAXG1,984.55 دلار105,181,076 تومان0.89%0.03%0.33%538.34 میلیون دلار16.03 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.03" برابر "
28XLM0.088949 دلار4,714 تومان1.25%0.45%3.90%2.36 میلیارد دلار73.53 میلیون دلار26.57 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "
45EOS1.16 دلار61,649 تومان1.41%0.11%0.43%1.26 میلیارد دلار208.61 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.17" برابر "
467BAR3.92 دلار207,530 تومان1.81%0.43%1.56%36.83 میلیون دلار4.81 میلیون دلار9.41 میلیون BAR40.00 میلیون BAR0.13" برابر "
268PYR3.58 دلار189,818 تومان1.87%0.61%2.94%97.35 میلیون دلار7.22 میلیون دلار27.18 میلیون PYR50.00 میلیون PYR0.07" برابر "
2815XRPUP0.101247 دلار5,366 تومان1.93%0.64%8.84%0.00 دلار905.84 هزار دلار0.00 XRPUPبی نهایت0.00" برابر "
2962ADAUP0.390179 دلار20,680 تومان2.12%0.07%4.86%0.00 دلار482.31 هزار دلار0.00 ADAUPبی نهایت0.00" برابر "
263REN0.100871 دلار5,346 تومان2.56%0.57%7.59%100.77 میلیون دلار20.49 میلیون دلار999.04 میلیون REN1,000.00 میلیون REN0.20" برابر "
198API31.55 دلار81,929 تومان2.73%0.07%5.27%123.96 میلیون دلار8.65 میلیون دلار80.19 میلیون API3بی نهایت0.07" برابر "
7ADA0.359548 دلار19,056 تومان3.31%0.11%3.10%12.48 میلیارد دلار307.19 میلیون دلار34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "
106QTUM3.17 دلار168,267 تومان3.40%0.26%2.10%332.05 میلیون دلار81.06 میلیون دلار104.59 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.24" برابر "
199TRIBE0.273028 دلار14,470 تومان3.75%0.14%0.23%123.80 میلیون دلار461.40 هزار دلار453.45 میلیون TRIBE1,000.00 میلیون TRIBE0.00" برابر "
525CHESS0.260472 دلار13,805 تومان4.05%0.82%1.22%30.35 میلیون دلار5.61 میلیون دلار116.51 میلیون CHESS300.00 میلیون CHESS0.18" برابر "
22XMR161.57 دلار8,563,262 تومان4.89%0.75%3.61%2.95 میلیارد دلار121.76 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.04" برابر "
620FRONT0.238722 دلار12,652 تومان4.91%0.57%0.35%21.48 میلیون دلار3.82 میلیون دلار90.00 میلیون FRONT90.00 میلیون FRONT0.18" برابر "
800ATM3.04 دلار160,959 تومان5.17%0.67%13.11%10.12 میلیون دلار25.77 میلیون دلار3.33 میلیون ATMبی نهایت2.55" برابر "
69DASH61.09 دلار3,238,010 تومان6.07%0.17%3.72%684.13 میلیون دلار130.60 میلیون دلار11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.19" برابر "
2934BNBDOWN0.01084 دلار575 تومان6.08%1.28%5.70%0.00 دلار561.18 هزار دلار0.00 BNBDOWNبی نهایت0.00" برابر "
95NEXO0.707968 دلار37,522 تومان7.07%1.09%0.27%396.46 میلیون دلار6.12 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
162LPT6.83 دلار362,045 تومان8.83%0.32%5.57%187.89 میلیون دلار15.88 میلیون دلار27.51 میلیون LPTبی نهایت0.08" برابر "
13LTC92.51 دلار4,903,033 تومان8.96%1.42%0.76%6.71 میلیارد دلار853.91 میلیون دلار72.55 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.13" برابر "
503PIVX0.455784 دلار24,157 تومان9.44%1.15%19.40%32.89 میلیون دلار5.72 میلیون دلار72.17 میلیون PIVXبی نهایت0.17" برابر "
6XRP0.423595 دلار22,451 تومان11.41%0.19%4.96%21.58 میلیارد دلار1.32 میلیارد دلار50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.06" برابر "
657PERL0.037492 دلار1,987 تومان13.59%1.01%4.56%18.41 میلیون دلار7.73 میلیون دلار490.94 میلیون PERL1.03 میلیارد PERL0.42" برابر "
647AST0.10861 دلار5,756 تومان14.83%0.13%10.49%18.95 میلیون دلار2.04 میلیون دلار174.48 میلیون ASTبی نهایت0.11" برابر "
88MASK5.85 دلار310,047 تومان22.99%0.84%3.49%445.47 میلیون دلار308.72 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.69" برابر "
403LINA0.010389 دلار551 تومان23.00%0.42%5.73%50.63 میلیون دلار20.09 میلیون دلار4.87 میلیارد LINA10.00 میلیارد LINA0.40" برابر "
145CKB0.005544 دلار294 تومان24.48%0.85%14.82%222.39 میلیون دلار25.92 میلیون دلار40.12 میلیارد CKBبی نهایت0.12" برابر "
163CELR0.026488 دلار1,404 تومان26.65%0.15%2.49%187.68 میلیون دلار26.48 میلیون دلار7.09 میلیارد CELR10.00 میلیارد CELR0.14" برابر "
895AION0.014326 دلار759 تومان28.83%0.28%71.53%7.18 میلیون دلار79.30 هزار دلار501.51 میلیون AIONبی نهایت0.01" برابر "
173RLC2.13 دلار112,819 تومان31.38%0.31%3.28%172.42 میلیون دلار23.78 میلیون دلار81.00 میلیون RLC87.00 میلیون RLC0.14" برابر "
125OMG2.00 دلار106,116 تومان34.87%1.13%13.40%280.80 میلیون دلار397.47 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG1.42" برابر "
192JOE0.391319 دلار20,740 تومان66.70%0.44%6.57%131.65 میلیون دلار41.15 میلیون دلار336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOE0.31" برابر "
819NAV0.124185 دلار6,582 تومان97.49%1.57%1.61%9.41 میلیون دلار30.84 هزار دلار75.77 میلیون NAVبی نهایت0.00" برابر "
493OAX0.438007 دلار23,214 تومان118.48%6.23%37.07%33.75 میلیون دلار110.16 میلیون دلار77.05 میلیون OAXبی نهایت3.26" برابر "

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1566WABI0.007638 دلار405 تومان82.93%40.03%34.19%763.78 هزار دلار8.03 هزار دلار100.00 میلیون WABI100.00 میلیون WABI0.01" برابر "
2737XRPDOWN0.000103 دلار5 تومان41.48%0.78%15.09%0.00 دلار1.52 میلیون دلار0.00 XRPDOWNبی نهایت0.00" برابر "
197RIF0.131259 دلار6,957 تومان30.92%0.82%12.57%125.14 میلیون دلار6.49 میلیون دلار953.38 میلیون RIFبی نهایت0.05" برابر "
795FUND0.299026 دلار15,848 تومان28.56%3.48%9.96%10.30 میلیون دلار1.18 میلیون دلار34.45 میلیون FUNDبی نهایت0.11" برابر "
635NEBL1.02 دلار53,940 تومان23.13%0.05%4.54%20.21 میلیون دلار2.15 میلیون دلار19.86 میلیون NEBLبی نهایت0.11" برابر "
388SRM0.200677 دلار10,636 تومان21.25%0.56%10.60%52.83 میلیون دلار10.78 میلیون دلار263.24 میلیون SRM10.16 میلیارد SRM0.20" برابر "
697PNT0.206973 دلار10,970 تومان19.83%0.27%1.64%15.25 میلیون دلار1.13 میلیون دلار73.67 میلیون PNT96.78 میلیون PNT0.07" برابر "
177ACH0.032012 دلار1,697 تومان19.07%0.45%10.49%162.69 میلیون دلار53.91 میلیون دلار5.08 میلیارد ACH10.00 میلیارد ACH0.33" برابر "
159HNT1.35 دلار71,316 تومان18.16%1.43%9.83%189.61 میلیون دلار3.51 میلیون دلار140.91 میلیون HNT223.00 میلیون HNT0.02" برابر "
729CVP0.445702 دلار23,622 تومان18.16%0.94%3.20%13.32 میلیون دلار3.51 میلیون دلار29.90 میلیون CVP100.00 میلیون CVP0.26" برابر "
89RNDR1.21 دلار64,106 تومان17.05%0.16%9.23%437.19 میلیون دلار56.55 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.13" برابر "
1503MDA0.047995 دلار2,544 تومان17.01%1.32%9.18%942.08 هزار دلار39.88 هزار دلار19.63 میلیون MDAبی نهایت0.04" برابر "
2768ADADOWN0.002482 دلار132 تومان17.00%0.61%7.57%0.00 دلار1.22 میلیون دلار0.00 ADADOWNبی نهایت0.00" برابر "
121FET0.367246 دلار19,464 تومان16.98%0.05%5.34%300.74 میلیون دلار51.04 میلیون دلار818.91 میلیون FETبی نهایت0.17" برابر "
142SUSHI1.03 دلار54,411 تومان16.98%0.32%4.57%228.18 میلیون دلار64.21 میلیون دلار222.26 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHI0.28" برابر "
1376TCT0.001391 دلار74 تومان16.32%0.36%2.62%1.38 میلیون دلار99.91 هزار دلار992.44 میلیون TCTبی نهایت0.07" برابر "
107WOO0.196644 دلار10,422 تومان16.31%0.66%4.19%329.55 میلیون دلار18.34 میلیون دلار1.68 میلیارد WOOبی نهایت0.06" برابر "
1041BEAM0.03019 دلار1,600 تومان16.13%0.03%6.08%4.13 میلیون دلار164.29 هزار دلار136.68 میلیون BEAM262.80 میلیون BEAM0.04" برابر "
2935LINKDOWN0.001179 دلار62 تومان16.12%0.20%7.27%0.00 دلار559.77 هزار دلار0.00 LINKDOWNبی نهایت0.00" برابر "
32LDO2.12 دلار112,322 تومان15.57%0.34%8.02%1.82 میلیارد دلار122.36 میلیون دلار859.40 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.07" برابر "
1780BRD0.004145 دلار220 تومان15.37%0.03%13.21%368.36 هزار دلار801.49 دلار88.86 میلیون BRDبی نهایت0.00" برابر "
399ARPA0.041101 دلار2,178 تومان15.28%0.10%4.95%51.08 میلیون دلار14.93 میلیون دلار1.24 میلیارد ARPA2.00 میلیارد ARPA0.29" برابر "
21ATOM11.19 دلار592,867 تومان14.85%0.17%4.36%3.20 میلیارد دلار128.32 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.04" برابر "
148OCEAN0.353858 دلار18,754 تومان14.85%0.02%5.18%216.95 میلیون دلار18.28 میلیون دلار613.10 میلیون OCEAN1.41 میلیارد OCEAN0.08" برابر "
449LIT1.04 دلار55,033 تومان14.57%0.58%4.45%41.14 میلیون دلار9.47 میلیون دلار39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LIT0.23" برابر "
654AKRO0.004377 دلار232 تومان14.42%0.43%3.51%18.58 میلیون دلار7.62 میلیون دلار4.25 میلیارد AKROبی نهایت0.41" برابر "
669FIDA0.391096 دلار20,728 تومان14.34%0.60%3.68%17.49 میلیون دلار2.91 میلیون دلار44.73 میلیون FIDA1,000.00 میلیون FIDA0.17" برابر "
94KAVA0.88045 دلار46,664 تومان14.18%0.86%0.51%399.62 میلیون دلار21.71 میلیون دلار453.88 میلیون KAVAبی نهایت0.05" برابر "
134AR8.05 دلار426,879 تومان14.03%0.02%5.29%268.97 میلیون دلار17.41 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.06" برابر "
777QSP0.015098 دلار800 تومان13.95%0.03%6.49%10.78 میلیون دلار191.49 هزار دلار713.80 میلیون QSPبی نهایت0.02" برابر "
507SNM0.732851 دلار38,841 تومان13.77%0.32%4.26%32.54 میلیون دلار3.28 میلیون دلار44.40 میلیون SNMبی نهایت0.10" برابر "
713PROS0.492887 دلار26,123 تومان13.63%0.12%4.84%14.28 میلیون دلار1.20 میلیون دلار28.98 میلیون PROS100.00 میلیون PROS0.08" برابر "
383TKO0.332547 دلار17,625 تومان13.60%0.09%2.61%53.39 میلیون دلار2.83 میلیون دلار160.56 میلیون TKO500.00 میلیون TKO0.05" برابر "
184ILV62.80 دلار3,328,425 تومان13.59%0.23%8.40%149.46 میلیون دلار14.30 میلیون دلار2.38 میلیون ILV10.00 میلیون ILV0.10" برابر "
426GFT0.045734 دلار2,424 تومان13.57%0.28%6.66%45.70 میلیون دلار7.11 میلیون دلار999.27 میلیون GFTبی نهایت0.16" برابر "
42STX1.01 دلار53,698 تومان13.06%0.82%13.41%1.39 میلیارد دلار252.47 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.18" برابر "
414CTXC0.229288 دلار12,152 تومان12.68%0.02%4.36%48.14 میلیون دلار3.90 میلیون دلار209.96 میلیون CTXC299.79 میلیون CTXC0.08" برابر "
1147MITH0.002895 دلار153 تومان12.63%1.10%5.40%2.89 میلیون دلار213.06 هزار دلار1,000.00 میلیون MITHبی نهایت0.07" برابر "
154ONT0.224775 دلار11,913 تومان12.54%0.20%4.43%196.73 میلیون دلار15.60 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.08" برابر "
475ALCX20.75 دلار1,099,496 تومان12.49%0.12%4.47%35.69 میلیون دلار2.35 میلیون دلار1.72 میلیون ALCXبی نهایت0.07" برابر "
408FORTH3.24 دلار171,733 تومان12.47%0.45%4.31%49.44 میلیون دلار2.05 میلیون دلار15.26 میلیون FORTHبی نهایت0.04" برابر "
528FIS0.492925 دلار26,125 تومان12.40%0.68%3.69%29.80 میلیون دلار3.82 میلیون دلار60.45 میلیون FIS114.91 میلیون FIS0.13" برابر "
166BICO0.368335 دلار19,522 تومان12.25%0.19%4.24%185.19 میلیون دلار4.69 میلیون دلار502.79 میلیون BICOبی نهایت0.03" برابر "
170FLUX0.601695 دلار31,890 تومان12.20%0.24%3.77%176.77 میلیون دلار9.59 میلیون دلار293.79 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.05" برابر "
448POLS0.415835 دلار22,039 تومان12.18%0.01%4.93%41.26 میلیون دلار2.20 میلیون دلار99.22 میلیون POLSبی نهایت0.05" برابر "
462RARE0.11188 دلار5,930 تومان12.04%0.24%7.00%38.71 میلیون دلار1.88 میلیون دلار345.96 میلیون RARE1,000.00 میلیون RARE0.05" برابر "
261COCOS1.44 دلار76,128 تومان12.02%0.01%7.82%102.06 میلیون دلار19.57 میلیون دلار71.05 میلیون COCOS100.00 میلیون COCOS0.19" برابر "
1718EZ0.069143 دلار3,665 تومان11.93%0.04%5.48%440.69 هزار دلار13.29 هزار دلار6.37 میلیون EZ10.00 میلیون EZ0.03" برابر "
41ICP4.94 دلار261,689 تومان11.77%0.21%4.88%1.47 میلیارد دلار31.37 میلیون دلار298.00 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
314PHA0.148093 دلار7,849 تومان11.55%0.03%5.33%78.07 میلیون دلار4.32 میلیون دلار527.19 میلیون PHA1,000.00 میلیون PHA0.06" برابر "
108ROSE0.056734 دلار3,007 تومان11.43%0.52%4.45%324.84 میلیون دلار25.23 میلیون دلار5.73 میلیارد ROSE10.00 میلیارد ROSE0.08" برابر "
468LOKA0.49208 دلار26,080 تومان11.37%0.37%4.35%36.35 میلیون دلار4.77 میلیون دلار73.87 میلیون LOKA500.00 میلیون LOKA0.13" برابر "
577VOXEL0.243021 دلار12,880 تومان11.33%0.16%3.69%25.25 میلیون دلار6.76 میلیون دلار103.90 میلیون VOXEL300.00 میلیون VOXEL0.27" برابر "
29FIL5.53 دلار292,906 تومان11.20%0.06%6.46%2.26 میلیارد دلار288.36 میلیون دلار409.63 میلیون FILبی نهایت0.13" برابر "
258SCRT0.638231 دلار33,826 تومان11.18%1.13%4.97%104.22 میلیون دلار1.98 میلیون دلار163.30 میلیون SCRTبی نهایت0.02" برابر "
153USTC0.020597 دلار1,092 تومان11.17%0.14%3.39%201.80 میلیون دلار8.70 میلیون دلار9.80 میلیارد USTCبی نهایت0.04" برابر "
143GLMR0.37706 دلار19,984 تومان11.10%0.04%3.90%227.74 میلیون دلار4.89 میلیون دلار603.99 میلیون GLMRبی نهایت0.02" برابر "
80AGIX0.476945 دلار25,278 تومان10.93%0.24%2.96%575.25 میلیون دلار164.98 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.29" برابر "
371STMX0.005624 دلار298 تومان10.89%0.30%3.05%56.24 میلیون دلار5.18 میلیون دلار10.00 میلیارد STMX12.50 میلیارد STMX0.09" برابر "
672AUTO228.04 دلار12,086,101 تومان10.75%0.28%3.79%17.37 میلیون دلار3.28 میلیون دلار76.19 هزار AUTO80.64 هزار AUTO0.19" برابر "
78BTT0.00000060879737 دلار0 تومان10.69%0.01%2.64%579.22 میلیون دلار11.59 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.02" برابر "
303VTHO0.00136 دلار72 تومان10.61%0.34%3.47%82.40 میلیون دلار1.29 میلیون دلار60.58 میلیارد VTHOبی نهایت0.02" برابر "
382ARK0.316955 دلار16,799 تومان10.53%0.25%3.61%53.81 میلیون دلار5.21 میلیون دلار169.78 میلیون ARKبی نهایت0.10" برابر "
740UFT0.412604 دلار21,868 تومان10.43%1.39%1.85%12.81 میلیون دلار5.19 میلیون دلار31.05 میلیون UFT100.00 میلیون UFT0.41" برابر "
902MIR0.091015 دلار4,824 تومان10.42%0.23%4.50%7.08 میلیون دلار1.84 میلیون دلار77.74 میلیون MIRبی نهایت0.26" برابر "
2767LINKUP0.006653 دلار353 تومان10.35%0.20%12.02%0.00 دلار1.23 میلیون دلار0.00 LINKUPبی نهایت0.00" برابر "
44GRT0.142593 دلار7,557 تومان10.32%0.36%6.65%1.27 میلیارد دلار68.42 میلیون دلار8.88 میلیارد GRTبی نهایت0.05" برابر "
486IDEX0.051342 دلار2,721 تومان10.29%0.27%5.16%34.60 میلیون دلار5.34 میلیون دلار673.86 میلیون IDEXبی نهایت0.15" برابر "
319LOOM0.067304 دلار3,567 تومان10.29%0.27%4.44%76.22 میلیون دلار34.83 میلیون دلار1.13 میلیارد LOOMبی نهایت0.46" برابر "
433PHB1.09 دلار57,833 تومان10.22%0.12%3.94%43.39 میلیون دلار12.44 میلیون دلار39.77 میلیون PHBبی نهایت0.29" برابر "
378BADGER2.87 دلار152,325 تومان10.19%0.02%4.66%55.08 میلیون دلار5.72 میلیون دلار19.17 میلیون BADGER21.00 میلیون BADGER0.10" برابر "
8MATIC1.10 دلار58,066 تومان10.17%0.21%2.94%10.96 میلیارد دلار483.44 میلیون دلار10.00 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
81FXS7.88 دلار417,376 تومان10.08%0.08%3.25%559.78 میلیون دلار20.34 میلیون دلار71.08 میلیون FXSبی نهایت0.04" برابر "
341QKC0.010664 دلار565 تومان10.08%0.14%3.44%68.25 میلیون دلار3.79 میلیون دلار6.40 میلیارد QKC10.00 میلیارد QKC0.06" برابر "
497KP3R78.02 دلار4,134,971 تومان10.06%0.14%4.25%33.17 میلیون دلار2.07 میلیون دلار425.18 هزار KP3Rبی نهایت0.06" برابر "
257NMR17.71 دلار938,802 تومان10.01%0.46%4.02%104.30 میلیون دلار4.97 میلیون دلار5.89 میلیون NMR11.00 میلیون NMR0.05" برابر "
111TFUEL0.052328 دلار2,773 تومان9.84%0.75%3.01%317.94 میلیون دلار4.91 میلیون دلار6.08 میلیارد TFUELبی نهایت0.02" برابر "
98CVX5.04 دلار267,335 تومان9.82%0.38%6.60%382.28 میلیون دلار8.26 میلیون دلار75.79 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "
70CRV0.910267 دلار48,244 تومان9.80%0.44%5.83%681.54 میلیون دلار56.22 میلیون دلار748.73 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.08" برابر "
109ANKR0.033483 دلار1,775 تومان9.77%0.17%3.42%323.54 میلیون دلار52.80 میلیون دلار9.66 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.16" برابر "
334HIGH2.12 دلار112,199 تومان9.77%0.18%7.42%70.55 میلیون دلار21.50 میلیون دلار33.32 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGH0.30" برابر "
489GRS0.415968 دلار22,046 تومان9.74%0.09%1.68%34.19 میلیون دلار3.99 میلیون دلار82.20 میلیون GRS105.00 میلیون GRS0.12" برابر "
380MOVR8.10 دلار429,478 تومان9.72%0.21%4.65%53.98 میلیون دلار2.64 میلیون دلار6.66 میلیون MOVRبی نهایت0.05" برابر "
435LTO0.104088 دلار5,517 تومان9.71%0.03%4.63%42.92 میلیون دلار1.61 میلیون دلار412.37 میلیون LTO500.00 میلیون LTO0.04" برابر "
128GALA0.039673 دلار2,103 تومان9.66%0.17%