حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس علی بابا
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
نام ارزنمادحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتقیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
HIGH۱۸.۴۲" برابر "۲.۹۹ دلار۱۳۴,۲۹۳ تومان۶۷۷.۸۷ میلیون دلار۳۶.۸۰ میلیون دلار۲.۰۲%۲۷.۷۴%۱۲۷.۸۰%۱۲.۳۰ میلیون HIGH۱۰۰.۰۰ میلیون HIGH
LOKA۴.۲۶" برابر "۰.۸۶۳۸۸۸ دلار۳۸,۷۸۰ تومان۲۷۱.۹۲ میلیون دلار۶۳.۸۲ میلیون دلار۹.۳۰%۳۸.۲۵%۶۲.۵۳%۷۳.۸۷ میلیون LOKA۵۰۰.۰۰ میلیون LOKA
VOXEL۳.۲۲" برابر "۰.۳۰۲۴۷۹ دلار۱۳,۵۷۸ تومان۱۰۱.۱۳ میلیون دلار۳۱.۴۳ میلیون دلار۴.۲۶%۶.۴۱%۲۳.۸۷%۱۰۳.۹۰ میلیون VOXEL۳۰۰.۰۰ میلیون VOXEL
ALICE۲.۱۹" برابر "۱.۸۵ دلار۸۲,۸۴۱ تومان۱۶۷.۲۷ میلیون دلار۷۶.۵۳ میلیون دلار۰.۱۹%۰.۵۴%۱۲.۶۰%۴۱.۴۷ میلیون ALICE۱۰۰.۰۰ میلیون ALICE
AGLD۱.۹۵" برابر "۰.۳۵۱۲۸۳ دلار۱۵,۷۶۹ تومان۴۸.۱۴ میلیون دلار۲۴.۶۵ میلیون دلار۰.۸۹%۲.۰۹%۲.۲۲%۷۰.۱۷ میلیون AGLDبی نهایت
TVK۱.۷۸" برابر "۰.۰۴۵۵۱۶ دلار۲,۰۴۳ تومان۷۶.۸۳ میلیون دلار۴۳.۱۷ میلیون دلار۱.۷۶%۱۱.۹۰%۲۴.۶۲%۹۴۸.۴۳ میلیون TVK۱.۲۰ میلیارد TVK
PERL۱.۶۲" برابر "۰.۰۲۱۳۲۳ دلار۹۵۷ تومان۱۶.۹۷ میلیون دلار۱۰.۴۷ میلیون دلار۰.۹۸%۱۶.۲۰%۲۵.۳۹%۴۹۰.۹۴ میلیون PERL۱.۰۳ میلیارد PERL
YGG۱.۵۹" برابر "۰.۳۳۱۴۹۸ دلار۱۴,۸۸۱ تومان۱۰۰.۹۵ میلیون دلار۶۳.۳۵ میلیون دلار۱.۶۲%۷.۳۰%۱۸.۷۴%۱۹۱.۰۹ میلیون YGG۱,۰۰۰.۰۰ میلیون YGG
GALA۱.۰۱" برابر "۰.۰۵۵۵۵۱ دلار۲,۴۹۴ تومان۳۹۲.۵۰ میلیون دلار۳۸۷.۵۹ میلیون دلار۰.۳۰%۵.۵۹%۳.۹۱%۶.۹۸ میلیارد GALAبی نهایت
DAR۰.۸۸" برابر "۰.۲۸۲۳ دلار۱۲,۶۷۲ تومان۷۷.۴۳ میلیون دلار۸۷.۶۵ میلیون دلار۱.۷۷%۳.۹۲%۶۷.۱۱%۳۱۰.۴۹ میلیون DAR۸۰۰.۰۰ میلیون DAR
AERGO۰.۸۵" برابر "۰.۱۴۲۴۱۹ دلار۶,۳۹۳ تومان۵۱.۸۱ میلیون دلار۶۱.۲۴ میلیون دلار۰.۲۷%۳.۲۱%۱۹.۵۵%۴۳۰.۰۰ میلیون AERGO۵۰۰.۰۰ میلیون AERGO
MIR۰.۸۵" برابر "۰.۱۵۷۷۰۶ دلار۷,۰۷۹ تومان۱۰.۴۵ میلیون دلار۱۲.۲۶ میلیون دلار۰.۴۶%۴.۱۶%۶.۴۸%۷۷.۷۴ میلیون MIRبی نهایت
MBOX۰.۸۳" برابر "۰.۵۵۰۶۰۵ دلار۲۴,۷۱۷ تومان۷۸.۹۶ میلیون دلار۹۴.۹۹ میلیون دلار۰.۳۴%۴.۲۲%۱۱.۲۹%۱۷۲.۵۲ میلیون MBOX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MBOX
DEGO۰.۷۴" برابر "۲.۰۷ دلار۹۲,۸۵۲ تومان۲۱.۶۸ میلیون دلار۲۹.۳۰ میلیون دلار۱.۴۳%۷.۴۴%۱۱.۱۱%۱۴.۱۷ میلیون DEGO۲۱.۰۰ میلیون DEGO
BADGER۰.۷۰" برابر "۳.۱۱ دلار۱۳۹,۴۷۳ تومان۴۱.۳۵ میلیون دلار۵۸.۸۴ میلیون دلار۰.۲۸%۰.۵۸%۴.۳۴%۱۸.۹۴ میلیون BADGER۲۱.۰۰ میلیون BADGER
GMT۰.۶۸" برابر "۰.۵۵۹۶۹۳ دلار۲۵,۱۲۵ تومان۲۲۸.۱۱ میلیون دلار۳۳۵.۸۲ میلیون دلار۰.۲۳%۷.۰۸%۸.۲۵%۶۰۰.۰۰ میلیون GMT۶.۰۰ میلیارد GMT
CLV۰.۶۷" برابر "۰.۰۷۱۵۳۴ دلار۳,۲۱۱ تومان۲۱.۲۸ میلیون دلار۳۱.۶۷ میلیون دلار۰.۰۲%۸.۷۵%۱۳.۲۹%۴۴۲.۷۶ میلیون CLVبی نهایت
GAS۰.۶۷" برابر "۲.۴۸ دلار۱۱۱,۴۲۷ تومان۱۶.۹۷ میلیون دلار۲۵.۱۴ میلیون دلار۰.۵۱%۳.۷۶%۲.۹۴%۱۰.۱۳ میلیون GAS۱۰۰.۰۰ میلیون GAS
BUSD۰.۶۴" برابر "۰.۹۹۹۵۹۹ دلار۴۴,۸۷۲ تومان۱۰.۰۵ میلیارد دلار۱۵.۷۰ میلیارد دلار۰.۰۷%۰.۰۳%۰.۰۴%۱۵.۷۰ میلیارد BUSDبی نهایت
SANTOS۰.۶۲" برابر "۵.۷۷ دلار۲۵۹,۱۵۸ تومان۱۶.۲۸ میلیون دلار۲۶.۲۷ میلیون دلار۰.۸۳%۱.۸۱%۰.۹۳%۴.۵۵ میلیون SANTOS۳۰.۰۰ میلیون SANTOS
CHESS۰.۶۲" برابر "۰.۲۴۲۳۶۵ دلار۱۰,۸۸۰ تومان۱۴.۷۳ میلیون دلار۲۳.۹۳ میلیون دلار۲.۰۹%۱.۱۵%۱۶.۸۵%۹۸.۷۳ میلیون CHESS۳۰۰.۰۰ میلیون CHESS
UFT۰.۵۷" برابر "۰.۳۴۰۳۴۲ دلار۱۵,۲۷۸ تومان۶.۰۴ میلیون دلار۱۰.۵۷ میلیون دلار۰.۵۳%۶.۳۷%۵.۷۸%۳۱.۰۵ میلیون UFT۱۰۰.۰۰ میلیون UFT
MITH۰.۵۵" برابر "۰.۰۰۳۸۷۷ دلار۱۷۴ تومان۲.۱۴ میلیون دلار۳.۸۸ میلیون دلار۰.۳۴%۰.۰۴%۱۲.۹۳%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MITHبی نهایت
SRM۰.۵۴" برابر "۰.۳۸۳۵۹۹ دلار۱۷,۲۲۰ تومان۵۴.۱۸ میلیون دلار۱۰۰.۹۸ میلیون دلار۰.۳۱%۳.۴۲%۸.۷۴%۲۶۳.۲۴ میلیون SRM۱۰.۱۶ میلیارد SRM
USDT۰.۵۳" برابر "۱.۰۰ دلار۴۴,۸۹۵ تومان۳۵.۶۲ میلیارد دلار۶۷.۷۸ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%۶۷.۷۸ میلیارد USDTبی نهایت
BETA۰.۵۲" برابر "۰.۱۱۵۸۹۱ دلار۵,۲۰۲ تومان۳۸.۶۳ میلیون دلار۷۴.۹۸ میلیون دلار۱۴.۱۱%۱۸.۹۶%۳۴.۸۹%۶۴۶.۹۷ میلیون BETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون BETA
WAVES۰.۵۲" برابر "۲.۵۳ دلار۱۱۳,۵۵۲ تومان۱۴۴.۶۲ میلیون دلار۲۷۹.۵۶ میلیون دلار۰.۰۱%۵.۷۴%۹.۳۱%۱۱۰.۵۲ میلیون WAVESبی نهایت
RNDR۰.۵۱" برابر "۱.۱۸ دلار۵۲,۷۸۱ تومان۱۵۳.۴۹ میلیون دلار۲۹۸.۴۱ میلیون دلار۲.۰۶%۹.۰۶%۵۴.۰۶%۲۵۳.۸۰ میلیون RNDR۵۳۶.۸۷ میلیون RNDR
SNM۰.۵۱" برابر "۰.۹۸۱۵۲۶ دلار۴۴,۰۶۱ تومان۲۲.۱۷ میلیون دلار۴۳.۵۸ میلیون دلار۰.۳۴%۱۰.۵۳%۲۵.۳۶%۴۴.۴۰ میلیون SNMبی نهایت
TLM۰.۵۰" برابر "۰.۰۲۲۰۱۳ دلار۹۸۸ تومان۳۷.۱۲ میلیون دلار۷۴.۲۹ میلیون دلار۱.۵۴%۳.۱۸%۲۱.۵۳%۳.۳۷ میلیارد TLM۱۰.۰۰ میلیارد TLM
AUTO۰.۴۷" برابر "۳۰۱.۴۹ دلار۱۳,۵۳۴,۰۹۳ تومان۷.۴۶ میلیون دلار۱۵.۹۸ میلیون دلار۰.۵۵%۶.۳۲%۷.۰۴%۵۳.۰۰ هزار AUTO۸۰.۰۰ هزار AUTO
PHB۰.۴۶" برابر "۰.۹۸۸۳۳۱ دلار۴۴,۳۶۶ تومان۱۷.۰۳ میلیون دلار۳۶.۷۰ میلیون دلار۰.۱۴%۷.۰۶%۱۱.۵۰%۳۷.۱۴ میلیون PHBبی نهایت
TKO۰.۴۶" برابر "۰.۳۱۶۹۰۹ دلار۱۴,۲۲۶ تومان۱۵.۹۶ میلیون دلار۳۴.۳۸ میلیون دلار۲.۵۷%۰.۸۳%۵.۱۵%۱۰۸.۵۰ میلیون TKO۵۰۰.۰۰ میلیون TKO
DREP۰.۴۵" برابر "۰.۳۷۵۰۸ دلار۱۶,۸۳۷ تومان۸.۱۴ میلیون دلار۱۸.۲۸ میلیون دلار۱.۲۵%۴.۲۳%۱۳.۳۷%۴۸.۷۴ میلیون DREPبی نهایت
DYDX۰.۴۵" برابر "۲.۳۷ دلار۱۰۶,۳۲۶ تومان۱۶۷.۹۳ میلیون دلار۳۷۰.۱۱ میلیون دلار۲.۵۲%۴.۶۵%۳۲.۵۶%۱۵۶.۲۶ میلیون DYDX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DYDX
LAZIO۰.۴۵" برابر "۳.۵۲ دلار۱۵۸,۰۹۲ تومان۱۳.۶۰ میلیون دلار۳۰.۲۹ میلیون دلار۱.۱۱%۲.۳۴%۰.۴۷%۸.۶۰ میلیون LAZIO۴۰.۰۰ میلیون LAZIO
CVP۰.۴۵" برابر "۰.۳۹۵۰۳۶ دلار۱۷,۷۳۳ تومان۴.۹۹ میلیون دلار۱۱.۰۶ میلیون دلار۱.۱۶%۳.۲۰%۳.۱۳%۲۸.۰۰ میلیون CVP۱۰۰.۰۰ میلیون CVP
RAY۰.۴۳" برابر "۰.۲۳۸۳۵۷ دلار۱۰,۷۰۰ تومان۱۸.۰۲ میلیون دلار۴۱.۶۸ میلیون دلار۰.۴۳%۲.۵۷%۱.۸۵%۱۷۴.۸۵ میلیون RAY۵۵۵.۰۰ میلیون RAY
FIDA۰.۴۲" برابر "۰.۴۲۲۷۸۳ دلار۱۸,۹۷۹ تومان۷.۹۵ میلیون دلار۱۸.۹۱ میلیون دلار۰.۱۱%۲.۲۵%۱.۴۷%۴۴.۷۳ میلیون FIDA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون FIDA
LIT۰.۴۱" برابر "۱.۰۱ دلار۴۵,۳۱۴ تومان۱۶.۵۰ میلیون دلار۳۹.۹۹ میلیون دلار۰.۴۶%۵.۴۲%۰.۷۶%۳۹.۶۲ میلیون LIT۱۰۰.۰۰ میلیون LIT
PROS۰.۴۱" برابر "۰.۶۲۳۰۹۱ دلار۲۷,۹۷۱ تومان۷.۳۱ میلیون دلار۱۷.۶۶ میلیون دلار۰.۱۰%۷.۶۳%۱۱.۴۸%۲۸.۳۴ میلیون PROS۱۰۰.۰۰ میلیون PROS
YFII۰.۴۱" برابر "۱,۳۰۲.۶۰ دلار۵۸,۴۷۳,۶۴۱ تومان۲۰.۵۷ میلیون دلار۵۰.۲۸ میلیون دلار۰.۲۵%۴.۰۴%۰.۳۱%۳۸.۶۰ هزار YFII۳۹.۳۸ هزار YFII
GHST۰.۴۰" برابر "۱.۱۲ دلار۵۰,۳۲۰ تومان۲۰.۱۳ میلیون دلار۵۰.۵۵ میلیون دلار۰.۸۵%۵.۳۷%۱۰.۵۶%۴۵.۱۰ میلیون GHSTبی نهایت
MASK۰.۴۰" برابر "۲.۹۲ دلار۱۳۰,۹۶۵ تومان۷۸.۷۲ میلیون دلار۱۹۸.۹۷ میلیون دلار۰.۰۷%۷.۱۵%۷.۸۰%۶۸.۲۰ میلیون MASK۱۰۰.۰۰ میلیون MASK
ONG۰.۴۰" برابر "۰.۳۱۲۰۱۴ دلار۱۴,۰۰۶ تومان۴۱.۷۱ میلیون دلار۱۰۳.۴۴ میلیون دلار۰.۱۵%۲.۵۵%۷.۵۲%۳۳۱.۵۱ میلیون ONG۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ONG
OOKI۰.۴۰" برابر "۰.۰۰۳۹۸۸ دلار۱۷۹ تومان۷.۰۰ میلیون دلار۱۷.۴۸ میلیون دلار۰.۱۸%۱.۸۱%۷.۹۳%۴.۳۸ میلیارد OOKI۱۰.۵۰ میلیارد OOKI
ATM۰.۳۹" برابر "۳.۲۴ دلار۱۴۵,۶۳۵ تومان۴.۱۹ میلیون دلار۱۰.۶۶ میلیون دلار۰.۰۳%۳.۴۴%۸.۲۲%۳.۲۸ میلیون ATMبی نهایت
DUSK۰.۳۹" برابر "۰.۱۵۴۳۲۱ دلار۶,۹۲۷ تومان۲۴.۷۶ میلیون دلار۶۳.۸۷ میلیون دلار۰.۶۴%۶.۲۲%۴۱.۴۲%۴۱۳.۸۶ میلیون DUSK۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DUSK
MDT۰.۳۹" برابر "۰.۰۲۶۳۳۱ دلار۱,۱۸۲ تومان۷.۰۲ میلیون دلار۱۷.۸۰ میلیون دلار۰.۱۶%۴.۵۳%۲.۱۶%۶۷۶.۱۶ میلیون MDT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MDT
RARE۰.۳۹" برابر "۰.۱۵۰۶۹۴ دلار۶,۷۶۵ تومان۱۹.۳۳ میلیون دلار۵۰.۱۷ میلیون دلار۲.۲۲%۴.۹۲%۱۸.۹۹%۳۳۲.۹۱ میلیون RARE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RARE
COCOS۰.۳۸" برابر "۰.۶۵۶۸۰۷ دلار۲۹,۴۸۴ تومان۱۷.۷۵ میلیون دلار۴۶.۶۷ میلیون دلار۰.۱۸%۴.۷۷%۳.۹۶%۷۱.۰۵ میلیون COCOS۱۰۰.۰۰ میلیون COCOS
C98۰.۳۷" برابر "۰.۲۳۳۰۴ دلار۱۰,۴۶۱ تومان۱۸.۹۵ میلیون دلار۵۰.۵۶ میلیون دلار۰.۴۲%۵.۶۶%۰.۱۴%۲۱۶.۹۴ میلیون C98۱,۰۰۰.۰۰ میلیون C98
PERP۰.۳۷" برابر "۰.۵۸۹۹۶۲ دلار۲۶,۴۸۳ تومان۱۴.۴۳ میلیون دلار۳۸.۹۴ میلیون دلار۲.۰۳%۱.۸۰%۱۴.۵۴%۶۶.۰۰ میلیون PERPبی نهایت
ARPA۰.۳۶" برابر "۰.۰۳۸۱۵۵ دلار۱,۷۱۳ تومان۱۶.۸۷ میلیون دلار۴۷.۴۲ میلیون دلار۰.۸۲%۳.۲۱%۷.۶۵%۱.۲۴ میلیارد ARPA۲.۰۰ میلیارد ARPA
MANA۰.۳۶" برابر "۰.۷۵۸۹۰۱ دلار۳۴,۰۶۷ تومان۵۰۰.۳۹ میلیون دلار۱.۴۱ میلیارد دلار۱.۱۰%۴.۴۷%۵.۶۸%۱.۸۶ میلیارد MANAبی نهایت
ERN۰.۳۶" برابر "۲.۲۷ دلار۱۰۲,۰۴۵ تومان۱۲.۶۴ میلیون دلار۳۵.۱۷ میلیون دلار۲.۰۱%۲.۱۲%۱۴.۰۵%۱۵.۴۷ میلیون ERN۳۰.۰۰ میلیون ERN
OXT۰.۳۶" برابر "۰.۰۹۸۴۱ دلار۴,۴۱۸ تومان۲۴.۶۰ میلیون دلار۶۷.۹۷ میلیون دلار۱.۱۳%۲.۹۸%۲۲.۰۹%۶۹۰.۶۹ میلیون OXTبی نهایت
REEF۰.۳۶" برابر "۰.۰۰۳۱۹۲ دلار۱۴۳ تومان۲۴.۷۸ میلیون دلار۶۸.۰۳ میلیون دلار۰.۲۵%۴.۵۹%۰.۴۶%۲۱.۳۱ میلیارد REEFبی نهایت
PORTO۰.۳۴" برابر "۳.۰۳ دلار۱۳۶,۲۰۰ تومان۸.۱۱ میلیون دلار۲۳.۶۷ میلیون دلار۰.۶۳%۱.۹۹%۰.۱۰%۷.۸۰ میلیون PORTO۴۰.۰۰ میلیون PORTO
VIB۰.۳۴" برابر "۰.۰۹۰۴۰۱ دلار۴,۰۵۸ تومان۶.۱۲ میلیون دلار۱۸.۰۵ میلیون دلار۰.۱۶%۷.۹۹%۰.۶۱%۱۹۹.۶۴ میلیون VIBبی نهایت
ACH۰.۳۳" برابر "۰.۰۱۱۹۳۹ دلار۵۳۶ تومان۱۹.۹۶ میلیون دلار۶۰.۶۷ میلیون دلار۶.۴۱%۰.۶۱%۹.۲۹%۵.۰۸ میلیارد ACH۱۰.۰۰ میلیارد ACH
MINA۰.۳۳" برابر "۰.۸۰۰۸۶۴ دلار۳۵,۹۵۱ تومان۲۱۸.۷۹ میلیون دلار۶۵۸.۹۰ میلیون دلار۳.۳۸%۱۳.۱۱%۳۶.۰۹%۸۲۲.۷۴ میلیون MINAبی نهایت
ASR۰.۳۲" برابر "۲.۸۶ دلار۱۲۸,۱۷۵ تومان۲.۰۸ میلیون دلار۶.۵۰ میلیون دلار۰.۲۳%۲.۳۵%۳.۲۴%۲.۲۸ میلیون ASRبی نهایت
QTUM۰.۳۲" برابر "۲.۸۰ دلار۱۲۵,۵۱۰ تومان۹۲.۴۶ میلیون دلار۲۹۲.۲۲ میلیون دلار۰.۷۱%۳.۴۶%۸.۴۸%۱۰۴.۵۲ میلیون QTUM۱۰۷.۸۲ میلیون QTUM
BLZ۰.۳۱" برابر "۰.۰۷۰۶۲۲ دلار۳,۱۷۰ تومان۷.۵۴ میلیون دلار۲۴.۰۸ میلیون دلار۰.۷۰%۱.۸۹%۱.۸۴%۳۴۱.۰۰ میلیون BLZبی نهایت
CFX۰.۳۱" برابر "۰.۰۵۸۹۱۴ دلار۲,۶۴۵ تومان۳۸.۲۶ میلیون دلار۱۲۳.۱۷ میلیون دلار۰.۳۱%۱۲.۲۶%۱۰۸.۳۰%۲.۰۹ میلیارد CFXبی نهایت
LRC۰.۳۰" برابر "۰.۳۲۷۷۵۴ دلار۱۴,۷۱۳ تومان۱۲۹.۹۹ میلیون دلار۴۳۵.۹۶ میلیون دلار۰.۵۹%۱.۸۳%۱۵.۶۱%۱.۳۳ میلیارد LRC۱.۳۷ میلیارد LRC
OG۰.۲۹" برابر "۲.۸۲ دلار۱۲۶,۳۸۲ تومان۳.۰۶ میلیون دلار۱۰.۵۸ میلیون دلار۰.۰۱%۵.۶۷%۴.۱۲%۳.۷۶ میلیون OGبی نهایت
ADX۰.۲۸" برابر "۰.۱۸۲۷۸۷ دلار۸,۲۰۵ تومان۷.۳۰ میلیون دلار۲۶.۰۶ میلیون دلار۰.۲۲%۶.۲۹%۲۷.۷۷%۱۴۲.۵۶ میلیون ADX۱۵۰.۰۰ میلیون ADX
PUNDIX۰.۲۸" برابر "۰.۴۵۸۴۵۴ دلار۲۰,۵۸۰ تومان۳۳.۶۳ میلیون دلار۱۱۸.۵۱ میلیون دلار۰.۵۰%۴.۸۰%۷.۴۶%۲۵۸.۴۹ میلیون PUNDIX۲۵۸.۵۳ میلیون PUNDIX
ALPINE۰.۲۷" برابر "۲.۶۳ دلار۱۱۸,۰۴۹ تومان۸.۱۶ میلیون دلار۲۹.۸۷ میلیون دلار۰.۶۲%۲.۴۸%۷.۳۹%۱۱.۳۶ میلیون ALPINE۴۰.۰۰ میلیون ALPINE
BAKE۰.۲۷" برابر "۰.۱۹۵۷۴۶ دلار۸,۷۸۷ تومان۱۰.۲۰ میلیون دلار۳۷.۸۸ میلیون دلار۰.۴۱%۴.۶۷%۹.۴۱%۱۹۳.۵۳ میلیون BAKEبی نهایت
ILV۰.۲۷" برابر "۶۷.۶۹ دلار۳,۰۳۸,۴۸۲ تومان۳۷.۳۰ میلیون دلار۱۳۷.۸۶ میلیون دلار۰.۷۷%۳.۹۹%۱۰.۶۵%۲.۰۴ میلیون ILV۱۰.۰۰ میلیون ILV
TRB۰.۲۷" برابر "۱۵.۵۵ دلار۶۹۸,۰۳۶ تومان۷.۱۵ میلیون دلار۲۶.۴۹ میلیون دلار۰.۳۶%۷.۴۰%۳.۰۷%۱.۷۰ میلیون TRBبی نهایت
SAND۰.۲۷" برابر "۰.۷۴۳۹۵۵ دلار۳۳,۳۹۶ تومان۳۰۳.۶۳ میلیون دلار۱.۱۲ میلیارد دلار۰.۳۵%۶.۰۳%۶.۱۱%۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND
CHR۰.۲۵" برابر "۰.۱۶۹۱۵۲ دلار۷,۵۹۳ تومان۲۸.۷۰ میلیون دلار۱۱۶.۱۳ میلیون دلار۲.۲۰%۱.۰۷%۱۱.۹۲%۶۸۶.۵۵ میلیون CHR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CHR
DASH۰.۲۵" برابر "۵۹.۳۳ دلار۲,۶۶۳,۱۴۲ تومان۱۶۶.۰۹ میلیون دلار۶۵۹.۷۵ میلیون دلار۰.۸۶%۴.۳۱%۱۲.۰۹%۱۱.۱۲ میلیون DASH۱۸.۹۰ میلیون DASH
BAR۰.۲۵" برابر "۴.۱۶ دلار۱۸۶,۵۱۸ تومان۶.۶۴ میلیون دلار۲۶.۶۱ میلیون دلار۰.۱۲%۱.۰۷%۳.۷۴%۶.۴۰ میلیون BAR۴۰.۰۰ میلیون BAR
KNC۰.۲۵" برابر "۰.۷۶۳۳۷۹ دلار۳۴,۲۶۸ تومان۳۱.۶۰ میلیون دلار۱۲۵.۸۸ میلیون دلار۰.۸۳%۵.۸۲%۶.۴۸%۱۶۴.۸۹ میلیون KNC۲۲۶.۰۰ میلیون KNC
SPELL۰.۲۵" برابر "۰.۰۰۰۸۰۳ دلار۳۶ تومان۲۱.۷۸ میلیون دلار۸۶.۲۰ میلیون دلار۰.۵۶%۳.۱۴%۹.۶۳%۱۰۷.۴۱ میلیارد SPELL۱۹۶.۰۱ میلیارد SPELL
FTM۰.۲۴" برابر "۰.۴۵۸۴۷۵ دلار۲۰,۵۸۱ تومان۳۰۳.۱۱ میلیون دلار۱.۲۷ میلیارد دلار۰.۵۳%۳.۶۴%۲۰.۰۱%۲.۷۷ میلیارد FTM۳.۱۸ میلیارد FTM
MTL۰.۲۴" برابر "۰.۹۴۰۶۰۹ دلار۴۲,۲۲۴ تومان۱۴.۷۸ میلیون دلار۶۲.۶۳ میلیون دلار۰.۱۵%۵.۷۶%۲.۱۲%۶۶.۵۹ میلیون MTL۶۶.۵۹ میلیون MTL
WING۰.۲۴" برابر "۷.۵۸ دلار۳۴۰,۱۲۱ تومان۵.۷۳ میلیون دلار۲۳.۵۳ میلیون دلار۰.۱۳%۶.۴۹%۹.۴۱%۳.۱۱ میلیون WING۵.۰۰ میلیون WING
AXS۰.۲۳" برابر "۱۱.۲۳ دلار۵۰۴,۱۱۲ تومان۲۵۷.۰۱ میلیون دلار۱.۱۳ میلیارد دلار۰.۲۶%۵.۶۳%۷.۹۸%۱۰۱.۰۴ میلیون AXS۲۷۰.۰۰ میلیون AXS
COTI۰.۲۳" برابر "۰.۱۰۲۴۱۹ دلار۴,۵۹۸ تومان۲۵.۶۶ میلیون دلار۱۱۳.۵۵ میلیون دلار۰.۲۷%۸.۴۸%۱۷.۱۰%۱.۱۱ میلیارد COTI۲.۰۰ میلیارد COTI
FIO۰.۲۳" برابر "۰.۰۳۶۱۰۹ دلار۱,۶۲۱ تومان۶.۰۹ میلیون دلار۲۶.۵۳ میلیون دلار۰.۱۵%۱.۹۱%۸.۶۸%۷۳۴.۵۹ میلیون FIO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون FIO
ZEN۰.۲۳" برابر "۱۰.۳۷ دلار۴۶۵,۳۹۷ تومان۳۲.۱۵ میلیون دلار۱۳۸.۰۲ میلیون دلار۰.۹۸%۲.۸۴%۳.۹۵%۱۳.۳۱ میلیون ZEN۲۱.۰۰ میلیون ZEN
OGN۰.۲۳" برابر "۰.۱۲۵۹۹۸ دلار۵,۶۵۶ تومان۱۴.۹۳ میلیون دلار۶۴.۰۹ میلیون دلار۰.۰۳%۵.۳۰%۵.۲۱%۵۰۸.۶۹ میلیون OGN۱,۰۰۰.۰۰ میلیون OGN
STMX۰.۲۳" برابر "۰.۰۰۵۵۶۵ دلار۲۵۰ تومان۱۲.۶۲ میلیون دلار۵۵.۶۵ میلیون دلار۰.۴۹%۲.۲۷%۴.۲۰%۱۰.۰۰ میلیارد STMX۱۲.۵۰ میلیارد STMX
ACM۰.۲۲" برابر "۲.۷۶ دلار۱۲۳,۸۵۲ تومان۲.۴۹ میلیون دلار۱۱.۴۹ میلیون دلار۰.۵۶%۳.۰۲%۵.۷۶%۴.۱۶ میلیون ACMبی نهایت
ATA۰.۲۲" برابر "۰.۱۳۱۶۲۳ دلار۵,۹۰۹ تومان۹.۶۵ میلیون دلار۴۳.۷۹ میلیون دلار۰.۰۸%۳.۷۹%۶.۷۱%۳۳۲.۷۱ میلیون ATAبی نهایت
PEOPLE۰.۲۲" برابر "۰.۰۲۶۹۳۵ دلار۱,۲۰۹ تومان۳۰.۵۱ میلیون دلار۱۳۶.۳۰ میلیون دلار۰.۲۸%۶.۱۵%۱.۱۱%۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۵.۰۶ میلیارد PEOPLE
OCEAN۰.۲۲" برابر "۰.۳۶۵۴۷۶ دلار۱۶,۴۰۶ تومان۵۰.۳۰ میلیون دلار۲۲۴.۰۷ میلیون دلار۰.۷۱%۳.۵۳%۱۰.۰۶%۶۱۳.۱۰ میلیون OCEAN۱.۴۱ میلیارد OCEAN
BTS۰.۲۱" برابر "۰.۰۱۱۹۹ دلار۵۳۸ تومان۷.۴۹ میلیون دلار۳۵.۹۱ میلیون دلار۲.۱۸%۱.۳۹%۱۰.۲۷%۲.۹۹ میلیارد BTS۳.۶۰ میلیارد BTS
PNT۰.۲۱" برابر "۰.۱۷۶۲۴۳ دلار۷,۹۱۲ تومان۲.۴۵ میلیون دلار۱۱.۶۴ میلیون دلار۰.۱۲%۶.۱۰%۵.۳۸%۶۶.۰۶ میلیون PNT۹۶.۷۸ میلیون PNT
BAND۰.۲۰" برابر "۱.۹۵ دلار۸۷,۵۶۹ تومان۲۰.۲۸ میلیون دلار۱۰۳.۰۰ میلیون دلار۰.۴۵%۴.۳۷%۰.۵۷%۵۲.۸۰ میلیون BANDبی نهایت
BEL۰.۲۰" برابر "۰.۵۶۰۷۱۵ دلار۲۵,۱۷۱ تومان۵.۵۲ میلیون دلار۲۶.۹۱ میلیون دلار۰.۰۴%۵.۲۸%۵.۳۵%۴۸.۰۰ میلیون BEL۱۰۰.۰۰ میلیون BEL
LINA۰.۲۰" برابر "۰.۰۰۷۳۷۷ دلار۳۳۱ تومان۷.۰۹ میلیون دلار۳۴.۶۳ میلیون دلار۰.۳۳%۲.۹۵%۱.۷۷%۴.۷۰ میلیارد LINA۱۰.۰۰ میلیارد LINA
LOOM۰.۲۰" برابر "۰.۰۵۰۲۱۳ دلار۲,۲۵۴ تومان۱۱.۲۵ میلیون دلار۵۵.۳۴ میلیون دلار۰.۲۰%۵.۸۱%۷.۷۲%۱.۱۰ میلیارد LOOMبی نهایت
PSG۰.۲۰" برابر "۶.۳۹ دلار۲۸۶,۹۴۶ تومان۵.۰۳ میلیون دلار۲۴.۵۶ میلیون دلار۰.۷۹%۳.۰۶%۱.۸۸%۳.۸۴ میلیون PSG۲۰.۰۰ میلیون PSG
RAD۰.۲۰" برابر "۱.۹۶ دلار۸۷,۷۸۳ تومان۱۹.۴۵ میلیون دلار۹۵.۴۹ میلیون دلار۳.۱۹%۴.۱۶%۱۴.۶۶%۴۸.۸۳ میلیون RAD۱۰۰.۰۰ میلیون RAD
SUSHI۰.۲۰" برابر "۱.۲۶ دلار۵۶,۵۳۲ تومان۵۴.۹۳ میلیون دلار۲۷۹.۹۰ میلیون دلار۰.۲۱%۵.۲۳%۶.۰۱%۲۲۲.۲۶ میلیون SUSHI۲۵۰.۰۰ میلیون SUSHI
PYR۰.۲۰" برابر "۳.۹۰ دلار۱۷۵,۱۴۶ تومان۲۱.۱۸ میلیون دلار۱۰۶.۰۶ میلیون دلار۰.۲۷%۵.۹۸%۰.۰۵%۲۷.۱۸ میلیون PYR۵۰.۰۰ میلیون PYR
AKRO۰.۱۹" برابر "۰.۰۰۳۶۵۲ دلار۱۶۴ تومان۲.۹۷ میلیون دلار۱۵.۲۸ میلیون دلار۰.۴۵%۳.۸۳%۳.۹۹%۴.۱۸ میلیارد AKROبی نهایت
BTCST۰.۱۹" برابر "۰.۹۹۰۰۸۹ دلار۴۴,۴۴۵ تومان۲.۳۴ میلیون دلار۱۲.۰۸ میلیون دلار۱.۴۰%۳.۶۶%۶.۹۳%۱۲.۲۰ میلیون BTCST۱۵.۰۰ میلیون BTCST
GRS۰.۱۹" برابر "۰.۳۸۰۳۱۶ دلار۱۷,۰۷۲ تومان۵.۸۸ میلیون دلار۳۱.۱۲ میلیون دلار۱.۹۳%۴.۸۳%۳.۴۰%۸۱.۸۳ میلیون GRS۱۰۵.۰۰ میلیون GRS
LUNA۰.۱۹" برابر "۲.۰۵ دلار۹۲,۱۱۲ تومان۸۱.۴۷ میلیون دلار۴۲۴.۴۳ میلیون دلار۰.۰۰%۴.۵۸%۹.۰۴%۲۰۶.۸۴ میلیون LUNAبی نهایت
FOR۰.۱۹" برابر "۰.۰۱۹۳۴۹ دلار۸۶۹ تومان۲.۳۴ میلیون دلار۱۲.۳۷ میلیون دلار۰.۸۱%۴.۷۵%۴.۰۷%۶۳۹.۵۲ میلیون FOR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون FOR
TCT۰.۱۹" برابر "۰.۰۰۰۷۰۹ دلار۳۲ تومان۱۳۴.۷۷ هزار دلار۷۰۴.۱۰ هزار دلار۰.۲۴%۷.۸۲%۴۷.۶۴%۹۹۲.۴۴ میلیون TCTبی نهایت
FLUX۰.۱۹" برابر "۰.۹۴۱۸۰۸ دلار۴۲,۲۷۸ تومان۵۱.۴۷ میلیون دلار۲۷۱.۷۳ میلیون دلار۱.۸۷%۰.۵۸%۴۲.۹۸%۲۸۸.۵۱ میلیون FLUX۴۴۰.۰۰ میلیون FLUX
FET۰.۱۸" برابر "۰.۲۶۹۱۸۲ دلار۱۲,۰۸۴ تومان۳۹.۳۷ میلیون دلار۲۲۰.۴۴ میلیون دلار۰.۲۶%۶.۷۷%۱.۰۸%۸۱۸.۹۱ میلیون FET۳.۴۱ میلیارد FET
FRONT۰.۱۸" برابر "۰.۲۲۳۹۰۲ دلار۱۰,۰۵۱ تومان۳.۶۱ میلیون دلار۲۰.۱۵ میلیون دلار۰.۷۰%۴.۵۱%۷.۴۷%۹۰.۰۰ میلیون FRONT۹۰.۰۰ میلیون FRONT
ONE۰.۱۸" برابر "۰.۰۲۲۸۸۱ دلار۱,۰۲۷ تومان۵۳.۰۷ میلیون دلار۲۹۸.۵۲ میلیون دلار۰.۶۱%۱.۴۰%۲۵.۱۴%۱۳.۰۵ میلیارد ONEبی نهایت
JUV۰.۱۸" برابر "۲.۹۷ دلار۱۳۳,۴۱۶ تومان۱.۸۲ میلیون دلار۱۰.۱۴ میلیون دلار۰.۰۶%۲.۶۴%۴.۱۹%۳.۴۱ میلیون JUV۲۰.۰۰ میلیون JUV
POLS۰.۱۸" برابر "۰.۴۴۶۳۴۵ دلار۲۰,۰۳۶ تومان۷.۸۹ میلیون دلار۴۴.۲۹ میلیون دلار۰.۱۶%۵.۶۷%۱۲.۵۱%۹۹.۲۲ میلیون POLSبی نهایت
SLP۰.۱۸" برابر "۰.۰۰۳۰۶ دلار۱۳۷ تومان۲۲.۹۸ میلیون دلار۱۳۰.۲۳ میلیون دلار۰.۲۱%۵.۲۲%۶.۶۷%۴۲.۵۶ میلیارد SLPبی نهایت
ALCX۰.۱۷" برابر "۲۰.۸۱ دلار۹۳۳,۹۷۶ تومان۶.۱۵ میلیون دلار۳۵.۱۵ میلیون دلار۰.۱۵%۵.۶۸%۱۶.۷۵%۱.۶۹ میلیون ALCXبی نهایت
COS۰.۱۷" برابر "۰.۰۰۵۸۳۶ دلار۲۶۲ تومان۴.۱۱ میلیون دلار۲۴.۲۸ میلیون دلار۰.۹۴%۲.۶۲%۰.۵۶%۴.۱۶ میلیارد COSبی نهایت
CTXC۰.۱۷" برابر "۰.۲۲۰۵۱۴ دلار۹,۸۹۹ تومان۷.۸۷ میلیون دلار۴۵.۷۴ میلیون دلار۰.۰۶%۴.۶۷%۷.۵۱%۲۰۷.۴۱ میلیون CTXC۲۹۹.۷۹ میلیون CTXC
JASMY۰.۱۷" برابر "۰.۰۰۵۲۱ دلار۲۳۴ تومان۴۱.۷۲ میلیون دلار۲۴۱.۷۴ میلیون دلار۰.۱۶%۵.۲۹%۴.۴۷%۴۶.۴۰ میلیارد JASMY۵۰.۰۰ میلیارد JASMY
CITY۰.۱۷" برابر "۴.۴۵ دلار۱۹۹,۸۳۳ تومان۳.۹۱ میلیون دلار۲۳.۷۰ میلیون دلار۰.۱۹%۳.۶۸%۳.۹۰%۵.۳۲ میلیون CITY۲۰.۰۰ میلیون CITY
STRAX۰.۱۷" برابر "۰.۵۴۸۷۴۵ دلار۲۴,۶۳۳ تومان۱۳.۵۱ میلیون دلار۷۹.۹۰ میلیون دلار۰.۳۴%۴.۶۵%۶.۵۰%۱۴۵.۶۰ میلیون STRAXبی نهایت
SUPER۰.۱۷" برابر "۰.۱۲۵۶۵۴ دلار۵,۶۴۱ تومان۸.۵۰ میلیون دلار۵۰.۷۴ میلیون دلار۰.۱۵%۵.۶۱%۱۷.۷۴%۴۰۳.۸۳ میلیون SUPER۱,۰۰۰.۰۰ میلیون SUPER
CHZ۰.۱۶" برابر "۰.۱۳۵۲۲۱ دلار۶,۰۷۰ تومان۱۳۹.۷۱ میلیون دلار۹۰۰.۷۹ میلیون دلار۰.۰۴%۲.۷۱%۱.۸۵%۶.۶۶ میلیارد CHZ۸.۸۹ میلیارد CHZ
DF۰.۱۶" برابر "۰.۰۴۷۱۰۸ دلار۲,۱۱۵ تومان۳.۲۱ میلیون دلار۲۰.۳۵ میلیون دلار۰.۸۳%۱.۷۷%۱.۱۷%۴۳۲.۰۳ میلیون DF۹۹۹.۹۳ میلیون DF
DODO۰.۱۶" برابر "۰.۱۳۰۱۳۷ دلار۵,۸۴۲ تومان۹.۰۹ میلیون دلار۵۶.۵۴ میلیون دلار۰.۳۹%۲.۸۴%۳.۳۳%۴۳۴.۴۹ میلیون DODO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DODO
ORN۰.۱۶" برابر "۰.۹۴۲۸۱۳ دلار۴۲,۳۲۳ تومان۵.۲۵ میلیون دلار۳۲.۱۹ میلیون دلار۰.۷۱%۵.۸۹%۲.۸۶%۳۴.۱۵ میلیون ORN۱۰۰.۰۰ میلیون ORN
SOL۰.۱۶" برابر "۲۴.۳۰ دلار۱,۰۹۰,۹۰۶ تومان۱.۴۶ میلیارد دلار۹.۰۳ میلیارد دلار۰.۸۴%۱.۰۱%۰.۶۱%۳۷۱.۶۶ میلیون SOLبی نهایت
BEAM۰.۱۵" برابر "۰.۰۴۱۵ دلار۱,۸۶۳ تومان۸۰۵.۰۹ هزار دلار۵.۵۱ میلیون دلار۱.۳۳%۹.۱۹%۴۴.۳۷%۱۳۲.۷۲ میلیون BEAM۲۶۲.۸۰ میلیون BEAM
ENS۰.۱۵" برابر "۱۵.۱۳ دلار۶۷۹,۲۸۲ تومان۴۶.۷۶ میلیون دلار۳۰۶.۳۵ میلیون دلار۰.۲۵%۶.۳۷%۲.۶۷%۲۰.۲۴ میلیون ENS۱۰۰.۰۰ میلیون ENS
PLA۰.۱۵" برابر "۰.۲۲۹۱۱۳ دلار۱۰,۲۸۵ تومان۱۸.۸۵ میلیون دلار۱۲۳.۲۳ میلیون دلار۰.۳۲%۶.۸۲%۱.۰۲%۵۳۷.۸۶ میلیون PLA۷۰۰.۰۰ میلیون PLA
AUDIO۰.۱۴" برابر "۰.۲۷۷۹۷۴ دلار۱۲,۴۷۸ تومان۳۵.۲۶ میلیون دلار۲۶۰.۱۸ میلیون دلار۰.۱۲%۶.۹۷%۴۴.۱۸%۹۳۵.۹۸ میلیون AUDIOبی نهایت
CVC۰.۱۴" برابر "۰.۱۰۵۴ دلار۴,۷۳۱ تومان۱۴.۹۹ میلیون دلار۱۰۵.۴۰ میلیون دلار۰.۰۳%۵.۸۱%۱.۵۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CVCبی نهایت
QUICK۰.۱۴" برابر "۵۷.۷۶ دلار۲,۵۹۲,۷۸۸ تومان۴.۰۱ میلیون دلار۲۹.۶۹ میلیون دلار۰.۶۰%۸.۳۴%۴.۰۸%۵۱۴.۰۰ هزار QUICK۱,۰۰۰.۰۰ هزار QUICK
REN۰.۱۴" برابر "۰.۰۸۴۱۷۵ دلار۳,۷۷۹ تومان۱۲.۰۳ میلیون دلار۸۴.۰۹ میلیون دلار۰.۳۶%۶.۲۷%۴.۵۵%۹۹۹.۰۴ میلیون REN۱,۰۰۰.۰۰ میلیون REN
AGIX۰.۱۴" برابر "۰.۱۷۰۰۳۵ دلار۷,۶۳۳ تومان۲۸.۹۸ میلیون دلار۲۰۳.۸۹ میلیون دلار۰.۵۳%۸.۱۴%۲.۹۱%۱.۲۰ میلیارد AGIX۲.۰۰ میلیارد AGIX
FIS۰.۱۴" برابر "۰.۴۱۲۶۹۵ دلار۱۸,۵۲۶ تومان۳.۳۸ میلیون دلار۲۴.۹۵ میلیون دلار۰.۴۲%۷.۵۹%۶.۵۷%۶۰.۴۵ میلیون FIS۱۱۴.۹۱ میلیون FIS
STORJ۰.۱۴" برابر "۰.۳۶۳۶۵۳ دلار۱۶,۳۲۴ تومان۲۰.۴۷ میلیون دلار۱۵۰.۱۷ میلیون دلار۰.۱۶%۶.۶۴%۰.۵۹%۴۱۲.۹۴ میلیون STORJبی نهایت
ARDR۰.۱۳" برابر "۰.۰۸۸۶۲۹ دلار۳,۹۷۹ تومان۱۱.۷۷ میلیون دلار۸۸.۵۴ میلیون دلار۰.۰۱%۶.۲۶%۲.۹۹%۹۹۹.۰۰ میلیون ARDR۹۹۹.۰۰ میلیون ARDR
ARK۰.۱۳" برابر "۰.۳۱۴۲۰۳ دلار۱۴,۱۰۵ تومان۶.۷۲ میلیون دلار۵۳.۳۴ میلیون دلار۰.۳۱%۷.۲۲%۲.۷۹%۱۶۹.۷۸ میلیون ARKبی نهایت
REP۰.۱۳" برابر "۵.۸۹ دلار۲۶۴,۱۹۳ تومان۸.۲۷ میلیون دلار۶۴.۷۴ میلیون دلار۰.۳۲%۴.۸۴%۲.۴۳%۱۱.۰۰ میلیون REPبی نهایت
FARM۰.۱۳" برابر "۳۷.۶۹ دلار۱,۶۹۲,۰۱۲ تومان۳.۴۱ میلیون دلار۲۵.۶۸ میلیون دلار۰.۰۳%۵.۹۹%۳.۵۵%۶۸۱.۱۷ هزار FARM۶۹۰.۴۲ هزار FARM
NBS۰.۱۳" برابر "۰.۰۰۰۶۵۴ دلار۲۹ تومان۲۱۸.۰۵ هزار دلار۱.۷۰ میلیون دلار۰.۰۱%۲.۵۰%۷.۰۳%۲.۶۱ میلیارد NBS۳.۶۰ میلیارد NBS
OMG۰.۱۳" برابر "۱.۴۳ دلار۶۴,۱۷۹ تومان۲۵.۷۴ میلیون دلار۲۰۰.۵۱ میلیون دلار۰.۲۰%۵.۲۸%۲.۲۷%۱۴۰.۲۵ میلیون OMG۱۴۰.۲۵ میلیون OMG
T۰.۱۳" برابر "۰.۰۴۲۸۳۵ دلار۱,۹۲۳ تومان۴۸.۳۹ میلیون دلار۳۶۳.۴۵ میلیون دلار۰.۰۱%۴.۸۷%۷۷.۶۶%۸.۴۸ میلیارد T۱۰.۰۰ میلیارد T
TOMO۰.۱۳" برابر "۰.۳۸۵۴۴۹ دلار۱۷,۳۰۳ تومان۴.۶۰ میلیون دلار۳۶.۲۹ میلیون دلار۰.۴۸%۳.۳۷%۷.۸۷%۹۴.۱۶ میلیون TOMOبی نهایت
AVA۰.۱۳" برابر "۰.۶۸۰۰۷۷ دلار۳۰,۵۲۹ تومان۴.۶۷ میلیون دلار۳۵.۴۴ میلیون دلار۰.۵۵%۲.۳۲%۵.۱۵%۵۲.۱۱ میلیون AVA۶۱.۰۱ میلیون AVA
TWT۰.۱۳" برابر "۱.۶۲ دلار۷۲,۵۶۵ تومان۹۰.۷۵ میلیون دلار۶۷۳.۵۱ میلیون دلار۰.۶۰%۸.۶۴%۵.۶۳%۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT
VITE۰.۱۳" برابر "۰.۰۲۴۳۴۲ دلار۱,۰۹۳ تومان۲.۸۸ میلیون دلار۲۲.۹۵ میلیون دلار۰.۲۸%۰.۹۱%۳.۶۲%۹۴۲.۸۰ میلیون VITEبی نهایت
ZIL۰.۱۳" برابر "۰.۰۲۷۴۲۱ دلار۱,۲۳۱ تومان۵۴.۶۱ میلیون دلار۴۳۵.۱۰ میلیون دلار۰.۰۶%۶.۶۸%۱.۲۵%۱۵.۸۷ میلیارد ZIL۲۱.۰۰ میلیارد ZIL
AION۰.۱۲" برابر "۰.۰۳۲۶۵۳ دلار۱,۴۶۶ تومان۱.۹۷ میلیون دلار۱۶.۳۸ میلیون دلار۱.۰۲%۴.۳۶%۸.۲۴%۵۰۱.۵۱ میلیون AIONبی نهایت
ANKR۰.۱۲" برابر "۰.۰۲۵۶۸۳ دلار۱,۱۵۳ تومان۲۹.۵۰ میلیون دلار۲۴۸.۱۷ میلیون دلار۰.۰۳%۶.۳۷%۴.۰۰%۹.۶۶ میلیارد ANKR۱۰.۰۰ میلیارد ANKR
GFT۰.۱۲" برابر "۰.۰۲۸۶۵۸ دلار۱,۲۸۶ تومان۳.۴۵ میلیون دلار۲۸.۶۴ میلیون دلار۰.۰۷%۰.۰۷%۹.۰۶%۹۹۹.۲۷ میلیون GFTبی نهایت
LTC۰.۱۲" برابر "۹۲.۷۰ دلار۴,۱۶۱,۱۹۷ تومان۸۲۵.۲۲ میلیون دلار۶.۶۹ میلیارد دلار۰.۴۹%۲.۳۶%۲.۵۰%۷۲.۱۷ میلیون LTC۸۴.۰۰ میلیون LTC
MOVR۰.۱۲" برابر "۸.۶۱ دلار۳۸۶,۳۹۵ تومان۶.۲۲ میلیون دلار۵۲.۷۸ میلیون دلار۰.۰۴%۵.۷۸%۶.۴۸%۶.۱۳ میلیون MOVRبی نهایت
ROSE۰.۱۲" برابر "۰.۰۵۳۶۹۳ دلار۲,۴۱۰ تومان۳۸.۲۸ میلیون دلار۳۰۷.۴۳ میلیون دلار۰.۵۱%۷.۴۰%۱.۶۴%۵.۷۳ میلیارد ROSE۱۰.۰۰ میلیارد ROSE
ONT۰.۱۲" برابر "۰.۲۱۱۰۷۱ دلار۹,۴۷۵ تومان۲۲.۰۸ میلیون دلار۱۸۴.۷۴ میلیون دلار۰.۰۳%۳.۵۱%۳.۰۹%۸۷۵.۲۵ میلیون ONT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ONT
PHA۰.۱۲" برابر "۰.۱۵۰۰۴۹ دلار۶,۷۳۶ تومان۸.۳۵ میلیون دلار۶۸.۰۴ میلیون دلار۰.۹۲%۳.۹۷%۴.۹۰%۴۵۳.۴۳ میلیون PHA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون PHA
SUN۰.۱۲" برابر "۰.۰۰۵۸۹۶ دلار۲۶۵ تومان۶.۶۳ میلیون دلار۵۳.۳۳ میلیون دلار۰.۵۵%۲.۸۴%۰.۴۴%۹.۰۵ میلیارد SUNبی نهایت
WIN۰.۱۲" برابر "۰.۰۰۰۰۹۲ دلار۴ تومان۱۰.۹۱ میلیون دلار۸۸.۰۴ میلیون دلار۰.۲۰%۲.۲۱%۱.۰۳%۹۶۱.۷۴ میلیارد WIN۹۹۹.۰۰ میلیارد WIN
BSW۰.۱۱" برابر "۰.۲۰۹۸۴۴ دلار۹,۴۲۰ تومان۸.۹۹ میلیون دلار۷۸.۲۸ میلیون دلار۰.۶۲%۵.۰۴%۲.۵۹%۳۷۳.۰۲ میلیون BSW۷۰۰.۰۰ میلیون BSW
ENJ۰.۱۱" برابر "۰.۴۳۵۹۸۳ دلار۱۹,۵۷۱ تومان۴۶.۷۴ میلیون دلار۴۳۵.۹۸ میلیون دلار۰.۱۰%۶.۹۳%۱.۴۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ
EOS۰.۱۱" برابر "۱.۰۷ دلار۴۷,۸۶۰ تومان۱۳۰.۴۷ میلیون دلار۱.۱۵ میلیارد دلار۰.۰۱%۳.۲۷%۱.۸۲%۱.۰۸ میلیارد EOSبی نهایت
ETC۰.۱۱" برابر "۲۱.۷۹ دلار۹۷۸,۱۷۱ تومان۳۲۷.۷۸ میلیون دلار۳.۰۳ میلیارد دلار۰.۰۹%۲.۳۵%۴.۰۳%۱۳۹.۱۹ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC
IDEX۰.۱۱" برابر "۰.۰۴۹۹۱۳ دلار۲,۲۴۱ تومان۳.۸۳ میلیون دلار۳۳.۶۳ میلیون دلار۰.۲۳%۵.۵۱%۶.۳۷%۶۷۳.۸۶ میلیون IDEXبی نهایت
KP3R۰.۱۱" برابر "۷۸.۹۴ دلار۳,۵۴۳,۵۳۵ تومان۳.۵۵ میلیون دلار۳۳.۵۶ میلیون دلار۰.۱۶%۲.۹۶%۰.۷۱%۴۲۵.۱۸ هزار KP3Rبی نهایت
MBL۰.۱۱" برابر "۰.۰۰۳۰۳۸ دلار۱۳۶ تومان۵.۰۱ میلیون دلار۴۶.۸۶ میلیون دلار۰.۳۷%۶.۱۰%۰.۷۱%۱۵.۴۳ میلیارد MBL۳۰.۰۰ میلیارد MBL
STEEM۰.۱۱" برابر "۰.۱۹۲۴۴ دلار۸,۶۳۹ تومان۸.۹۳ میلیون دلار۸۱.۹۳ میلیون دلار۰.۱۱%۴.۲۶%۱.۳۲%۴۲۵.۷۲ میلیون STEEMبی نهایت
RUNE۰.۱۱" برابر "۱.۸۰ دلار۸۰,۶۹۵ تومان۶۲.۸۰ میلیون دلار۵۸۷.۹۲ میلیون دلار۰.۰۳%۵.۷۸%۲.۸۴%۳۲۷.۰۶ میلیون RUNE۵۰۰.۰۰ میلیون RUNE
WAXP۰.۱۱" برابر "۰.۰۶۷۵۶۹ دلار۳,۰۳۳ تومان۱۶.۷۷ میلیون دلار۱۵۸.۱۳ میلیون دلار۰.۰۴%۶.۵۳%۰.۷۶%۲.۳۴ میلیارد WAXPبی نهایت
YFI۰.۱۱" برابر "۷,۳۶۳.۵۵ دلار۳۳۰,۵۴۹,۷۳۸ تومان۲۹.۴۵ میلیون دلار۲۶۹.۷۸ میلیون دلار۰.۲۹%۳.۶۶%۲.۲۴%۳۶.۶۴ هزار YFI۳۶.۶۷ هزار YFI
ELF۰.۱۰" برابر "۰.۱۷۷۹۱۹ دلار۷,۹۸۷ تومان۹.۲۴ میلیون دلار۹۶.۹۸ میلیون دلار۰.۲۷%۵.۳۱%۱.۳۵%۵۴۵.۰۸ میلیون ELF۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ELF
AR۰.۱۰" برابر "۱۰.۳۰ دلار۴۶۲,۲۱۶ تومان۳۵.۵۶ میلیون دلار۳۴۳.۸۵ میلیون دلار۰.۱۲%۴.۴۶%۴.۹۳%۳۳.۳۹ میلیون AR۶۶.۰۰ میلیون AR
BAT۰.۱۰" برابر "۰.۲۵۴۱۵۴ دلار۱۱,۴۰۹ تومان۳۶.۳۲ میلیون دلار۳۷۸.۷۲ میلیون دلار۰.۱۵%۶.۵۷%۰.۹۷%۱.۴۹ میلیارد BAT۱.۵۰ میلیارد BAT
CELR۰.۱۰" برابر "۰.۰۱۸۸۹۹ دلار۸۴۸ تومان۱۳.۰۵ میلیون دلار۱۳۳.۹۱ میلیون دلار۱.۰۰%۰.۱۳%۲۹.۷۶%۷.۰۹ میلیارد CELR۱۰.۰۰ میلیارد CELR
CRV۰.۱۰" برابر "۱.۰۲ دلار۴۵,۹۴۳ تومان۶۹.۰۴ میلیون دلار۷۲۰.۲۶ میلیون دلار۰.۳۵%۶.۲۰%۵.۲۵%۷۰۳.۷۵ میلیون CRV۳.۳۰ میلیارد CRV
FIL۰.۱۰" برابر "۵.۱۳ دلار۲۳۰,۴۱۶ تومان۱۸۴.۳۱ میلیون دلار۱.۹۲ میلیارد دلار۰.۱۹%۴.۳۶%۲.۳۸%۳۷۴.۱۵ میلیون FILبی نهایت
MC۰.۱۰" برابر "۰.۳۷۲۸۰۹ دلار۱۶,۷۳۵ تومان۱۳.۵۶ میلیون دلار۱۲۹.۳۸ میلیون دلار۰.۹۲%۲.۷۳%۹.۸۳%۳۴۷.۰۵ میلیون MC۶۶۹.۸۱ میلیون MC
NEBL۰.۱۰" برابر "۱.۶۳ دلار۷۲,۹۵۷ تومان۳.۲۸ میلیون دلار۳۲.۱۳ میلیون دلار۰.۱۳%۳.۱۱%۳.۶۳%۱۹.۷۷ میلیون NEBLبی نهایت
NULS۰.۱۰" برابر "۰.۲۴۷۴۳۳ دلار۱۱,۱۰۷ تومان۲.۵۴ میلیون دلار۲۵.۰۳ میلیون دلار۰.۶۸%۴.۲۴%۲.۳۵%۱۰۱.۱۷ میلیون NULS۲۱۰.۰۰ میلیون NULS
REI۰.۱۰" برابر "۰.۰۲۸۲۸۸ دلار۱,۲۷۰ تومان۲.۷۱ میلیون دلار۲۶.۸۷ میلیون دلار۰.۳۴%۳.۷۰%۵.۲۴%۹۵۰.۰۰ میلیون REIبی نهایت
ZEC۰.۱۰" برابر "۴۴.۹۷ دلار۲,۰۱۸,۴۸۳ تومان۷۳.۴۰ میلیون دلار۷۳۰.۷۲ میلیون دلار۰.۱۴%۵.۰۰%۴.۸۲%۱۶.۲۵ میلیون ZEC۲۱.۰۰ میلیون ZEC
ZRX۰.۰۹" برابر "۰.۲۱۸۳۶۹ دلار۹,۸۰۳ تومان۱۶.۹۸ میلیون دلار۱۸۵.۰۷ میلیون دلار۰.۴۳%۶.۲۵%۴.۳۷%۸۴۷.۵۰ میلیون ZRX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ZRX
۱INCH۰.۰۹" برابر "۰.۵۰۷۵۶۶ دلار۲۲,۷۸۵ تومان۳۶.۲۶ میلیون دلار۴۰۴.۶۹ میلیون دلار۰.۱۹%۵.۳۳%۵.۸۴%۷۹۷.۳۲ میلیون ۱INCHبی نهایت
ALPACA۰.۰۹" برابر "۰.۲۷۶۵۰۶ دلار۱۲,۴۱۲ تومان۳.۶۳ میلیون دلار۴۲.۲۵ میلیون دلار۰.۴۲%۳.۸۳%۳.۶۵%۱۵۲.۸۰ میلیون ALPACA۱۸۸.۰۰ میلیون ALPACA
LINK۰.۰۹" برابر "۷.۰۱ دلار۳۱۴,۶۱۰ تومان۳۳۱.۴۴ میلیون دلار۳.۵۶ میلیارد دلار۰.۲۲%۴.۶۹%۰.۳۶%۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK
DIA۰.۰۹" برابر "۰.۳۶۳۳۱۸ دلار۱۶,۳۰۹ تومان۲.۹۱ میلیون دلار۳۳.۳۷ میلیون دلار۰.۵۳%۳.۶۵%۱.۰۷%۹۱.۸۴ میلیون DIA۲۰۰.۰۰ میلیون DIA
EZ۰.۰۹" برابر "۰.۰۶۸۷۱۷ دلار۳,۰۸۵ تومان۴۱.۴۸ هزار دلار۴۳۷.۹۷ هزار دلار۰.۲۰%۳.۵۳%۱۶.۹۲%۶.۳۷ میلیون EZ۱۰.۰۰ میلیون EZ
FLM۰.۰۹" برابر "۰.۰۹۶۸۱۹ دلار۴,۳۴۶ تومان۳.۹۸ میلیون دلار۴۲.۷۰ میلیون دلار۰.۲۶%۶.۵۰%۱.۴۱%۴۴۱.۰۰ میلیون FLMبی نهایت
HIVE۰.۰۹" برابر "۰.۳۹۶۸۷۷ دلار۱۷,۸۱۶ تومان۱۶.۱۷ میلیون دلار۱۸۶.۱۲ میلیون دلار۰.۳۲%۳.۴۱%۱.۴۶%۴۶۸.۹۶ میلیون HIVEبی نهایت
KAVA۰.۰۹" برابر "۰.۹۶۷۸۱۲ دلار۴۳,۴۴۵ تومان۳۳.۰۹ میلیون دلار۳۸۱.۶۱ میلیون دلار۰.۲۹%۵.۸۴%۲.۶۳%۳۹۴.۳۱ میلیون KAVAبی نهایت
NEO۰.۰۹" برابر "۸.۲۳ دلار۳۶۹,۳۹۰ تومان۵۱.۸۵ میلیون دلار۵۸۰.۴۵ میلیون دلار۰.۹۱%۲.۲۳%۲.۶۷%۷۰.۵۴ میلیون NEO۱۰۰.۰۰ میلیون NEO
POWR۰.۰۹" برابر "۰.۱۷۳۴۴۴ دلار۷,۷۸۶ تومان۷.۶۰ میلیون دلار۸۳.۴۳ میلیون دلار۰.۲۰%۶.۲۸%۱.۹۲%۴۸۱.۰۳ میلیون POWR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون POWR
QLC۰.۰۹" برابر "۰.۰۵۸۴۳۳ دلار۲,۶۲۳ تومان۳.۲۵ میلیون دلار۳۵.۰۶ میلیون دلار۱.۱۸%۱.۹۳%۲۹.۷۶%۶۰۰.۰۰ میلیون QLCبی نهایت
RLC۰.۰۹" برابر "۱.۶۹ دلار۷۶,۰۲۸ تومان۱۲.۹۶ میلیون دلار۱۳۷.۱۸ میلیون دلار۰.۷۲%۷.۲۳%۳.۷۶%۸۱.۰۰ میلیون RLC۸۷.۰۰ میلیون RLC
SKL۰.۰۹" برابر "۰.۰۳۵۷۱ دلار۱,۶۰۳ تومان۱۲.۶۹ میلیون دلار۱۴۸.۲۹ میلیون دلار۰.۹۰%۲.۱۲%۱.۷۰%۴.۱۵ میلیارد SKL۷.۰۰ میلیارد SKL
LUNC۰.۰۹" برابر "۰.۰۰۰۱۶۹ دلار۸ تومان۹۱.۰۷ میلیون دلار۱.۰۱ میلیارد دلار۰.۵۰%۳.۰۵%۴.۷۷%۵.۹۷ تریلیون LUNCبی نهایت
UTK۰.۰۹" برابر "۰.۰۹۹۵۳۲ دلار۴,۴۶۸ تومان۴.۲۶ میلیون دلار۴۹.۷۷ میلیون دلار۰.۲۱%۵.۷۱%۴.۰۶%۵۰۰.۰۰ میلیون UTK۵۰۰.۰۰ میلیون UTK
AAVE۰.۰۸" برابر "۸۲.۲۲ دلار۳,۶۹۰,۸۷۴ تومان۸۷.۴۵ میلیون دلار۱.۱۶ میلیارد دلار۰.۱۲%۶.۱۵%۴.۶۱%۱۴.۰۹ میلیون AAVE۱۶.۰۰ میلیون AAVE
APE۰.۰۸" برابر "۶.۰۱ دلار۲۶۹,۸۴۲ تومان۱۷۴.۹۶ میلیون دلار۲.۲۲ میلیارد دلار۰.۵۰%۱.۹۹%۶.۱۷%۳۶۸.۵۹ میلیون APE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE
API3۰.۰۸" برابر "۱.۵۳ دلار۶۸,۶۶۸ تومان۸.۴۷ میلیون دلار۱۰۹.۷۵ میلیون دلار۰.۱۵%۵.۵۹%۴.۰۲%۷۱.۷۵ میلیون API3بی نهایت
ANT۰.۰۸" برابر "۲.۹۴ دلار۱۳۲,۰۵۹ تومان۹.۲۴ میلیون دلار۱۱۷.۷۶ میلیون دلار۰.۷۶%۰.۵۶%۳.۵۶%۴۰.۰۳ میلیون ANTبی نهایت
AVAX۰.۰۸" برابر "۱۹.۹۸ دلار۸۹۶,۷۰۳ تومان۵۱۹.۹۶ میلیون دلار۶.۲۹ میلیارد دلار۰.۰۱%۳.۲۷%۱۴.۱۰%۳۱۴.۸۰ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX
BNT۰.۰۸" برابر "۰.۴۲۳۴۷۸ دلار۱۹,۰۱۰ تومان۵.۵۴ میلیون دلار۶۷.۷۳ میلیون دلار۰.۶۱%۲.۰۱%۱.۷۸%۱۵۹.۹۴ میلیون BNTبی نهایت
BICO۰.۰۸" برابر "۰.۴۲۵۶۵۸ دلار۱۹,۱۰۸ تومان۱۶.۳۰ میلیون دلار۱۹۴.۵۲ میلیون دلار۳.۰۵%۶.۰۷%۱۶.۹۰%۴۵۶.۹۸ میلیون BICOبی نهایت
BCH۰.۰۸" برابر "۱۳۱.۶۲ دلار۵,۹۰۸,۳۳۰ تومان۱۹۷.۹۸ میلیون دلار۲.۵۴ میلیارد دلار۰.۰۳%۳.۶۸%۱.۴۶%۱۹.۳۰ میلیون BCH۲۱.۰۰ میلیون BCH
COMP۰.۰۸" برابر "۵۳.۳۴ دلار۲,۳۹۴,۲۱۴ تومان۳۲.۲۰ میلیون دلار۳۸۷.۵۹ میلیون دلار۰.۱۱%۶.۰۴%۲.۵۷%۷.۲۷ میلیون COMP۱۰.۰۰ میلیون COMP
CREAM۰.۰۸" برابر "۱۲.۷۹ دلار۵۷۴,۲۸۸ تومان۱.۹۱ میلیون دلار۲۳.۷۴ میلیون دلار۰.۲۰%۲.۶۴%۴.۴۰%۱.۸۶ میلیون CREAM۲.۹۲ میلیون CREAM
FIRO۰.۰۸" برابر "۲.۰۸ دلار۹۳,۲۴۷ تومان۲.۰۰ میلیون دلار۲۴.۹۱ میلیون دلار۰.۶۴%۴.۲۹%۳.۳۰%۱۱.۹۹ میلیون FIRO۲۱.۴۰ میلیون FIRO
NEAR۰.۰۸" برابر "۲.۳۹ دلار۱۰۷,۱۱۹ تومان۱۵۵.۵۲ میلیون دلار۲.۰۳ میلیارد دلار۰.۳۶%۶.۸۹%۶.۶۹%۸۵۱.۵۵ میلیون NEAR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR
OAX۰.۰۸" برابر "۰.۱۴۱۶۸ دلار۶,۳۶۰ تومان۸۵۰.۳۷ هزار دلار۱۰.۹۲ میلیون دلار۰.۵۳%۷.۰۷%۲.۸۸%۷۷.۰۵ میلیون OAXبی نهایت
STPT۰.۰۸" برابر "۰.۰۳۹۵۸۷ دلار۱,۷۷۷ تومان۵.۶۵ میلیون دلار۷۳.۰۲ میلیون دلار۰.۰۹%۴.۱۶%۵.۰۷%۱.۸۴ میلیارد STPT۱.۹۴ میلیارد STPT
TROY۰.۰۸" برابر "۰.۰۰۳۱۸۱ دلار۱۴۳ تومان۲.۰۹ میلیون دلار۲۶.۶۴ میلیون دلار۰.۴۱%۰.۹۲%۷.۶۹%۸.۳۸ میلیارد TROYبی نهایت
WTC۰.۰۸" برابر "۰.۲۲۸۱۷۳ دلار۱۰,۲۴۳ تومان۱.۴۶ میلیون دلار۱۸.۶۶ میلیون دلار۰.۳۸%۶.۷۶%۳.۸۱%۸۱.۷۶ میلیون WTC۱۰۰.۰۰ میلیون WTC
ALPHA۰.۰۷" برابر "۰.۱۴۲۲۷۱ دلار۶,۳۸۷ تومان۷.۸۹ میلیون دلار۱۰۶.۷۰ میلیون دلار۰.۰۸%۶.۷۹%۱۳.۳۴%۷۵۰.۰۰ میلیون ALPHA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ALPHA
FORTH۰.۰۷" برابر "۳.۴۳ دلار۱۵۴,۰۶۳ تومان۳.۴۵ میلیون دلار۵۱.۸۹ میلیون دلار۰.۰۵%۳.۴۶%۲.۲۱%۱۵.۱۲ میلیون FORTHبی نهایت
CTSI۰.۰۷" برابر "۰.۱۴۷۱۳۹ دلار۶,۶۰۵ تومان۶.۴۱ میلیون دلار۹۶.۲۵ میلیون دلار۰.۲۵%۴.۸۰%۱.۹۵%۶۵۴.۱۱ میلیون CTSI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CTSI
DENT۰.۰۷" برابر "۰.۰۰۰۹۳ دلار۴۲ تومان۶.۲۸ میلیون دلار۹۲.۰۷ میلیون دلار۰.۴۸%۲.۸۲%۴.۱۹%۹۹.۰۱ میلیارد DENTبی نهایت
DNT۰.۰۷" برابر "۰.۰۲۲۸۰۴ دلار۱,۰۲۴ تومان۹۱۴.۷۱ هزار دلار۱۳.۶۸ میلیون دلار۱.۶۴%۱.۰۲%۶.۴۶%۶۰۰.۰۰ میلیون DNTبی نهایت
HARD۰.۰۷" برابر "۰.۱۹۲۰۳۷ دلار۸,۶۲۱ تومان۱.۸۷ میلیون دلار۲۵.۸۹ میلیون دلار۰.۶۱%۳.۶۶%۵.۵۳%۱۳۴.۷۹ میلیون HARD۲۰۰.۰۰ میلیون HARD
JST۰.۰۷" برابر "۰.۰۲۵۷۰۴ دلار۱,۱۵۴ تومان۱۵.۵۳ میلیون دلار۲۲۸.۸۲ میلیون دلار۰.۱۴%۴.۷۴%۴.۳۷%۸.۹۰ میلیارد JST۹.۹۰ میلیارد JST
KSM۰.۰۷" برابر "۳۴.۵۸ دلار۱,۵۵۲,۱۹۳ تومان۱۹.۸۱ میلیون دلار۲۹۲.۸۸ میلیون دلار۰.۷۷%۵.۸۲%۱.۳۸%۸.۴۷ میلیون KSMبی نهایت
LDO۰.۰۷" برابر "۲.۱۱ دلار۹۴,۵۷۵ تومان۱۲۳.۴۸ میلیون دلار۱.۷۶ میلیارد دلار۰.۱۴%۷.۶۵%۱۳.۱۴%۸۳۷.۴۹ میلیون LDO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO
MDX۰.۰۷" برابر "۰.۰۸۶۴۳۹ دلار۳,۸۸۰ تومان۵.۶۴ میلیون دلار۸۱.۶۷ میلیون دلار۰.۷۶%۳.۷۷%۲.۲۳%۹۴۴.۸۱ میلیون MDXبی نهایت
XNO۰.۰۷" برابر "۰.۸۴۲۲۳۹ دلار۳۷,۸۰۸ تومان۷.۴۲ میلیون دلار۱۱۲.۲۳ میلیون دلار۰.۴۱%۰.۲۸%۳.۳۱%۱۳۳.۲۵ میلیون XNO۱۳۳.۲۵ میلیون XNO
NKN۰.۰۷" برابر "۰.۱۰۳۴۸۲ دلار۴,۶۴۵ تومان۵.۲۱ میلیون دلار۷۸.۱۱ میلیون دلار۰.۶۲%۳.۲۴%۰.۹۸%۷۵۴.۸۳ میلیون NKN۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NKN
CAKE۰.۰۷" برابر "۳.۹۸ دلار۱۷۸,۵۷۴ تومان۴۹.۱۱ میلیون دلار۶۵۷.۹۵ میلیون دلار۰.۱۳%۲.۹۱%۱.۶۹%۱۶۵.۴۰ میلیون CAKE۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE
SXP۰.۰۷" برابر "۰.۲۸۶۰۸۳ دلار۱۲,۸۴۲ تومان۱۱.۴۵ میلیون دلار۱۵۸.۲۵ میلیون دلار۰.۰۸%۴.۵۷%۰.۶۹%۵۵۳.۱۵ میلیون SXPبی نهایت
UMA۰.۰۷" برابر "۲.۰۳ دلار۹۰,۹۹۸ تومان۹.۸۰ میلیون دلار۱۳۹.۷۷ میلیون دلار۰.۰۱%۳.۴۰%۲.۵۲%۶۸.۹۵ میلیون UMA۱۰۱.۱۷ میلیون UMA
FUND۰.۰۷" برابر "۰.۴۶۶۹۹۳ دلار۲۰,۹۶۳ تومان۱.۱۳ میلیون دلار۱۶.۰۹ میلیون دلار۱.۳۵%۲.۴۳%۴۰.۹۵%۳۴.۴۵ میلیون FUNDبی نهایت
USDC۰.۰۷" برابر "۰.۹۹۹۸۷ دلار۴۴,۸۸۴ تومان۳.۱۷ میلیارد دلار۴۳.۰۱ میلیارد دلار۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۲%۴۳.۰۲ میلیارد USDCبی نهایت
WABI۰.۰۷" برابر "۰.۱۱۶۰۷۱ دلار۵,۲۱۰ تومان۷۸۱.۸۱ هزار دلار۱۱.۶۱ میلیون دلار۰.۲۲%۱.۹۶%۱.۲۸%۱۰۰.۰۰ میلیون WABI۱۰۰.۰۰ میلیون WABI
BTC۰.۰۶" برابر "۲۳,۱۰۱.۶۳ دلار۱,۰۳۷,۰۳۲,۳۴۳ تومان۲۶.۸۸ میلیارد دلار۴۴۵.۳۳ میلیارد دلار۰.۱۲%۱.۹۰%۱.۴۷%۱۹.۲۸ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC
ATOM۰.۰۶" برابر "۱۳.۲۲ دلار۵۹۳,۵۷۶ تومان۲۲۸.۲۷ میلیون دلار۳.۷۹ میلیارد دلار۰.۵۱%۲.۷۵%۱.۲۰%۲۸۶.۳۷ میلیون ATOMبی نهایت
DOCK۰.۰۶" برابر "۰.۰۱۹۰۱۹ دلار۸۵۴ تومان۹۳۶.۸۸ هزار دلار۱۵.۹۸ میلیون دلار۱.۳۱%۳.۴۶%۲.۸۰%۸۴۰.۳۷ میلیون DOCK۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DOCK
HOT۰.۰۶" برابر "۰.۰۰۲۰۸۵ دلار۹۴ تومان۲۱.۹۴ میلیون دلار۳۶۱.۴۵ میلیون دلار۰.۱۵%۵.۵۲%۲.۴۹%۱۷۳.۳۴ میلیارد HOTبی نهایت
IOST۰.۰۶" برابر "۰.۰۰۹۵۴۳ دلار۴۲۸ تومان۱۱.۴۵ میلیون دلار۱۷۷.۳۹ میلیون دلار۰.۱۶%۶.۹۸%۲.۰۸%۱۸.۵۹ میلیارد IOST۹۰.۰۰ میلیارد IOST
LTO۰.۰۶" برابر "۰.۰۹۳۱۹۲ دلار۴,۱۸۳ تومان۲.۳۷ میلیون دلار۳۸.۲۲ میلیون دلار۰.۳۳%۳.۳۲%۹.۲۰%۴۱۰.۱۶ میلیون LTO۵۰۰.۰۰ میلیون LTO
NAS۰.۰۶" برابر "۰.۰۲۸۵۹۹ دلار۱,۲۸۴ تومان۱۱۲.۶۷ هزار دلار۱.۸۲ میلیون دلار۱.۶۴%۲.۱۵%۲.۴۱%۶۳.۷۷ میلیون NASبی نهایت
XEM۰.۰۶" برابر "۰.۰۳۷۲۶۹ دلار۱,۶۷۳ تومان۲۰.۰۳ میلیون دلار۳۳۵.۴۲ میلیون دلار۰.۱۲%۵.۳۹%۰.۹۴%۹.۰۰ میلیارد XEM۹.۰۰ میلیارد XEM
MATIC۰.۰۶" برابر "۱.۱۱ دلار۴۹,۸۸۶ تومان۵۵۳.۸۳ میلیون دلار۹.۷۱ میلیارد دلار۰.۰۰%۶.۹۷%۱۱.۶۰%۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC
QKC۰.۰۶" برابر "۰.۰۱۰۰۴۲ دلار۴۵۱ تومان۴.۱۳ میلیون دلار۶۴.۲۷ میلیون دلار۰.۳۶%۵.۲۵%۱.۸۷%۶.۴۰ میلیارد QKC۱۰.۰۰ میلیارد QKC
RSR۰.۰۶" برابر "۰.۰۰۴۲۶۲ دلار۱۹۱ تومان۱۰.۹۱ میلیون دلار۱۸۰.۳۰ میلیون دلار۰.۱۲%۷.۹۵%۱.۳۵%۴۲.۳۰ میلیارد RSR۱۰۰.۰۰ میلیارد RSR
SFP۰.۰۶" برابر "۰.۴۶۸۲۶۵ دلار۲۱,۰۲۰ تومان۹.۰۲ میلیون دلار۱۵۱.۹۱ میلیون دلار۰.۰۴%۵.۶۲%۳.۵۲%۳۲۴.۴۰ میلیون SFP۵۰۰.۰۰ میلیون SFP
SYS۰.۰۶" برابر "۰.۱۶۶۲۰۵ دلار۷,۴۶۱ تومان۷.۹۵ میلیون دلار۱۲۴.۹۰ میلیون دلار۱.۲۴%۲.۹۱%۸.۳۸%۷۵۱.۴۹ میلیون SYSبی نهایت
TFUEL۰.۰۶" برابر "۰.۰۵۲۵۴۵ دلار۲,۳۵۹ تومان۱۸.۸۹ میلیون دلار۳۱۵.۹۵ میلیون دلار۰.۲۵%۶.۰۲%۱۲.۹۳%۶.۰۱ میلیارد TFUELبی نهایت
TRX۰.۰۶" برابر "۰.۰۶۱۹۲۳ دلار۲,۷۸۰ تومان۳۲۵.۴۹ میلیون دلار۵.۶۹ میلیارد دلار۰.۰۶%۲.۵۳%۰.۶۲%۹۱.۸۲ میلیارد TRXبی نهایت
XVS۰.۰۶" برابر "۵.۰۷ دلار۲۲۷,۵۱۴ تومان۴.۵۵ میلیون دلار۷۳.۹۹ میلیون دلار۱.۰۶%۶.۲۷%۰.۹۰%۱۴.۶۰ میلیون XVS۲۹.۷۵ میلیون XVS
WOO۰.۰۶" برابر "۰.۱۷۷۷۶۸ دلار۷,۹۸۰ تومان۱۷.۷۸ میلیون دلار۲۹۱.۴۲ میلیون دلار۰.۰۴%۷.۱۳%۱۱.۵۵%۱.۶۴ میلیارد WOOبی نهایت
WNXM۰.۰۶" برابر "۱۷.۲۲ دلار۷۷۳,۱۰۱ تومان۳.۱۵ میلیون دلار۴۹.۸۸ میلیون دلار۰.۰۱%۲.۱۷%۸.۰۰%۲.۹۰ میلیون WNXM۲.۹۰ میلیون WNXM
ALGO۰.۰۵" برابر "۰.۲۴۵۵۱۹ دلار۱۱,۰۲۱ تومان۸۲.۵۶ میلیون دلار۱.۷۷ میلیارد دلار۰.۱۸%۶.۸۱%۱.۶۲%۷.۲۰ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO
CELO۰.۰۵" برابر "۰.۷۲۷۷۶۶ دلار۳۲,۶۶۹ تومان۱۸.۱۹ میلیون دلار۳۵۱.۶۹ میلیون دلار۰.۱۷%۶.۵۲%۶.۱۹%۴۸۳.۲۵ میلیون CELO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CELO
DOGE۰.۰۵" برابر "۰.۰۸۶۲۵۲ دلار۳,۸۷۲ تومان۵۴۳.۱۷ میلیون دلار۱۱.۴۴ میلیارد دلار۰.۳۹%۳.۹۹%۲.۰۵%۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGEبی نهایت
ETH۰.۰۵" برابر "۱,۵۸۰.۱۲ دلار۷۰,۹۳۱,۴۶۹ تومان۹.۱۶ میلیارد دلار۱۹۳.۳۷ میلیارد دلار۰.۰۹%۲.۱۱%۲.۶۰%۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت
FLOW۰.۰۵" برابر "۱.۰۲ دلار۴۵,۷۷۴ تومان۵۶.۷۹ میلیون دلار۱.۰۶ میلیارد دلار۰.۲۶%۶.۷۴%۱۴.۶۸%۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایت
ICX۰.۰۵" برابر "۰.۲۰۷۸۹۷ دلار۹,۳۳۳ تومان۱۰.۴۱ میلیون دلار۱۹۶.۶۱ میلیون دلار۰.۴۵%۶.۱۹%۳.۴۴%۹۴۵.۷۳ میلیون ICXبی نهایت
JOE۰.۰۵" برابر "۰.۲۱۲۸۶۱ دلار۹,۵۵۵ تومان۳.۴۷ میلیون دلار۶۹.۳۳ میلیون دلار۰.۲۴%۴.۰۵%۱۰.۴۸%۳۲۵.۷۲ میلیون JOE۵۰۰.۰۰ میلیون JOE
KLAY۰.۰۵" برابر "۰.۱۹۸۹۱۲ دلار۸,۹۲۹ تومان۲۸.۴۷ میلیون دلار۶۱۴.۴۳ میلیون دلار۰.۰۳%۳.۵۸%۱.۶۴%۳.۰۹ میلیارد KLAYبی نهایت
POND۰.۰۵" برابر "۰.۰۰۹۹۲۹ دلار۴۴۶ تومان۳.۶۷ میلیون دلار۸۰.۳۰ میلیون دلار۰.۷۰%۵.۰۶%۱.۵۰%۸.۰۹ میلیارد POND۱۰.۰۰ میلیارد POND
GLMR۰.۰۵" برابر "۰.۴۴۶۹۷۴ دلار۲۰,۰۶۵ تومان۱۲.۸۹ میلیون دلار۲۴۸.۷۸ میلیون دلار۰.۸۷%۵.۸۲%۶.۷۵%۵۵۶.۵۸ میلیون GLMRبی نهایت
QSP۰.۰۵" برابر "۰.۰۱۵۰۲۱ دلار۶۷۴ تومان۵۵۴.۹۴ هزار دلار۱۰.۷۲ میلیون دلار۰.۰۱%۷.۴۵%۴.۴۶%۷۱۳.۸۰ میلیون QSPبی نهایت
SC۰.۰۵" برابر "۰.۰۰۳۰۶۷ دلار۱۳۸ تومان۸.۱۵ میلیون دلار۱۶۲.۹۵ میلیون دلار۰.۴۱%۵.۴۷%۰.۷۴%۵۳.۱۲ میلیارد SCبی نهایت
USTC۰.۰۵" برابر "۰.۰۲۱۷۵۶ دلار۹۷۷ تومان۱۰.۴۴ میلیون دلار۲۱۳.۲۵ میلیون دلار۰.۱۷%۲.۸۸%۵.۴۱%۹.۸۰ میلیارد USTCبی نهایت
GRT۰.۰۵" برابر "۰.۰۸۸۹۹۷ دلار۳,۹۹۵ تومان۳۶.۰۹ میلیون دلار۷۸۰.۶۴ میلیون دلار۰.۰۱%۶.۵۵%۰.۴۵%۸.۷۷ میلیارد GRTبی نهایت
TUSD۰.۰۵" برابر "۰.۹۹۹۳۷۸ دلار۴۴,۸۶۲ تومان۴۴.۲۷ میلیون دلار۹۴۳.۴۸ میلیون دلار۰.۰۲%۰.۰۸%۰.۰۶%۹۴۴.۰۷ میلیون TUSDبی نهایت
WAN۰.۰۵" برابر "۰.۲۰۸۳۶۱ دلار۹,۳۵۳ تومان۲.۱۸ میلیون دلار۴۰.۸۶ میلیون دلار۰.۰۸%۷.۰۸%۵.۴۹%۱۹۶.۱۱ میلیون WAN۲۱۰.۰۰ میلیون WAN
XRP۰.۰۵" برابر "۰.۳۹۹۵۷۷ دلار۱۷,۹۳۷ تومان۱.۰۷ میلیارد دلار۲۰.۳۰ میلیارد دلار۰.۰۵%۳.۰۹%۵.۷۵%۵۰.۸۰ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP
AST۰.۰۴" برابر "۰.۱۰۶۷۴۶ دلار۴,۷۹۲ تومان۷۰۰.۰۶ هزار دلار۱۸.۶۲ میلیون دلار۱.۶۳%۵.۱۹%۷.۴۵%۱۷۴.۴۸ میلیون ASTبی نهایت
ASTR۰.۰۴" برابر "۰.۰۵۴۳۲۵ دلار۲,۴۳۹ تومان۷.۹۷ میلیون دلار۲۱۸.۴۹ میلیون دلار۰.۷۶%۶.۲۲%۵.۹۶%۴.۰۲ میلیارد ASTRبی نهایت
BAL۰.۰۴" برابر "۶.۷۷ دلار۳۰۳,۹۰۵ تومان۱۳.۴۴ میلیون دلار۳۱۷.۰۰ میلیون دلار۰.۸۶%۳.۶۲%۲.۶۲%۴۶.۸۲ میلیون BAL۹۶.۱۵ میلیون BAL
BTG۰.۰۴" برابر "۱۶.۶۰ دلار۷۴۵,۳۱۵ تومان۱۱.۳۰ میلیون دلار۲۹۰.۷۹ میلیون دلار۰.۰۱%۳.۹۱%۱.۰۰%۱۷.۵۱ میلیون BTG۲۱.۰۰ میلیون BTG
FXS۰.۰۴" برابر "۱۰.۰۶ دلار۴۵۱,۷۸۵ تومان۲۷.۴۲ میلیون دلار۷۳۷.۵۰ میلیون دلار۱.۰۷%۹.۷۹%۰.۳۱%۷۳.۲۸ میلیون FXSبی نهایت
IOTX۰.۰۴" برابر "۰.۰۲۸۴۹۱ دلار۱,۲۷۹ تومان۹.۶۳ میلیون دلار۲۶۸.۳۹ میلیون دلار۰.۱۸%۵.۷۴%۰.۸۰%۹.۴۲ میلیارد IOTX۱۰.۰۰ میلیارد IOTX
IRIS۰.۰۴" برابر "۰.۰۱۷۸۵۵ دلار۸۰۲ تومان۹۶۷.۹۲ هزار دلار۲۵.۸۰ میلیون دلار۰.۴۹%۲.۴۹%۸.۲۰%۱.۴۵ میلیارد IRISبی نهایت
KDA۰.۰۴" برابر "۱.۲۶ دلار۵۶,۶۴۱ تومان۱۰.۷۶ میلیون دلار۲۷۳.۸۱ میلیون دلار۰.۸۰%۶.۳۹%۱.۱۲%۲۱۷.۰۱ میلیون KDA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون KDA
KMD۰.۰۴" برابر "۰.۲۶۵۸۹۲ دلار۱۱,۹۳۶ تومان۱.۵۸ میلیون دلار۳۶.۱۵ میلیون دلار۰.۱۴%۲.۲۵%۱.۶۶%۱۳۵.۹۵ میلیون KMD۲۰۰.۰۰ میلیون KMD
LPT۰.۰۴" برابر "۷.۰۷ دلار۳۱۷,۳۵۰ تومان۷.۳۲ میلیون دلار۱۹۲.۰۵ میلیون دلار۰.۵۳%۵.۳۲%۷.۳۵%۲۷.۱۷ میلیون LPTبی نهایت
MKR۰.۰۴" برابر "۶۴۵.۵۳ دلار۲۸,۹۷۷,۷۵۱ تومان۲۴.۳۹ میلیون دلار۶۳۱.۰۹ میلیون دلار۰.۴۰%۴.۱۱%۸.۱۹%۹۷۷.۶۳ هزار MKR۱.۰۱ میلیون MKR
MDA۰.۰۴" برابر "۰.۰۴۳۸۵۹ دلار۱,۹۶۹ تومان۳۴.۳۵ هزار دلار۸۶۰.۹۰ هزار دلار۰.۸۴%۲.۸۸%۴.۶۰%۱۹.۶۳ میلیون MDAبی نهایت
NMR۰.۰۴" برابر "۱۶.۳۰ دلار۷۳۱,۶۲۹ تومان۳.۷۷ میلیون دلار۹۵.۹۷ میلیون دلار۰.۱۴%۴.۲۷%۵.۳۵%۵.۸۹ میلیون NMR۱۱.۰۰ میلیون NMR
RVN۰.۰۴" برابر "۰.۰۲۸۷۹۵ دلار۱,۲۹۳ تومان۱۳.۱۳ میلیون دلار۳۵۰.۰۵ میلیون دلار۰.۰۷%۵.۴۷%۰.۹۵%۱۲.۱۶ میلیارد RVN۲۱.۰۰ میلیارد RVN
SHIB۰.۰۴" برابر "۰.۰۰۰۰۱۲ دلار۱ تومان۲۶۰.۲۲ میلیون دلار۶.۳۹ میلیارد دلار۰.۵۵%۳.۲۷%۳.۰۶%۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت
SNT۰.۰۴" برابر "۰.۰۲۵۴۳۸ دلار۱,۱۴۲ تومان۴.۵۰ میلیون دلار۱۰۰.۳۱ میلیون دلار۰.۱۹%۵.۷۷%۰.۸۸%۳.۹۴ میلیارد SNTبی نهایت
ACA۰.۰۳" برابر "۰.۱۳۲۹۱۲ دلار۵,۹۶۶ تومان۲.۱۴ میلیون دلار۸۱.۴۸ میلیون دلار۰.۳۷%۴.۵۷%۶.۴۰%۶۱۳.۰۶ میلیون ACA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ACA
BNX۰.۰۳" برابر "۸۳.۷۰ دلار۳,۷۵۷,۳۰۰ تومان۶.۳۵ میلیون دلار۲۴۰.۸۷ میلیون دلار۰.۱۳%۴.۳۳%۲.۷۷%۲.۸۸ میلیون BNX۲۱.۰۰ میلیون BNX
ADA۰.۰۳" برابر "۰.۳۸۰۸۰۷ دلار۱۷,۰۹۴ تومان۳۷۷.۷۶ میلیون دلار۱۳.۱۷ میلیارد دلار۰.۳۶%۲.۰۷%۱.۷۴%۳۴.۵۹ میلیارد ADA۴۵.۰۰ میلیارد ADA
DGB۰.۰۳" برابر "۰.۰۱۰۳۷ دلار۴۶۶ تومان۵.۴۴ میلیون دلار۱۶۵.۷۴ میلیون دلار۰.۰۶%۴.۲۶%۱.۱۷%۱۵.۹۸ میلیارد DGB۲۱.۰۰ میلیارد DGB
XEC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰۰۰۳۵ دلار۲ تومان۱۸.۹۱ میلیون دلار۶۷۹.۱۹ میلیون دلار۰.۱۴%۵.۷۱%۷.۰۹%۱۹.۲۹ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XEC
MLN۰.۰۳" برابر "۲۳.۵۵ دلار۱,۰۵۷,۳۵۳ تومان۱.۵۱ میلیون دلار۴۸.۰۲ میلیون دلار۰.۲۷%۳.۳۹%۳.۷۷%۲.۰۴ میلیون MLNبی نهایت
FUN۰.۰۳" برابر "۰.۰۰۷۰۱۶ دلار۳۱۵ تومان۲.۰۲ میلیون دلار۷۶.۹۲ میلیون دلار۰.۲۳%۲.۰۲%۲.۹۰%۱۰.۹۶ میلیارد FUNبی نهایت
ICP۰.۰۳" برابر "۵.۸۸ دلار۲۶۳,۸۹۳ تومان۴۶.۸۲ میلیون دلار۱.۶۷ میلیارد دلار۰.۶۵%۳.۸۷%۱.۹۸%۲۸۴.۶۱ میلیون ICPبی نهایت
LSK۰.۰۳" برابر "۰.۹۱۵۱۰۵ دلار۴۱,۰۷۹ تومان۴.۰۰ میلیون دلار۱۱۷.۹۶ میلیون دلار۰.۰۸%۵.۸۷%۰.۱۱%۱۲۸.۹۰ میلیون LSKبی نهایت
MFT۰.۰۳" برابر "۰.۰۰۴۹۵۶ دلار۲۲۲ تومان۱.۵۰ میلیون دلار۴۹.۵۶ میلیون دلار۰.۰۷%۴.۸۳%۴.۲۷%۱۰.۰۰ میلیارد MFT۱۰.۰۰ میلیارد MFT
XMR۰.۰۳" برابر "۱۸۰.۶۱ دلار۸,۱۰۷,۵۶۱ تومان۸۵.۹۲ میلیون دلار۳.۲۹ میلیارد دلار۱.۴۴%۱.۲۴%۲.۱۶%۱۸.۲۳ میلیون XMRبی نهایت
DOT۰.۰۳" برابر "۶.۲۶ دلار۲۸۱,۱۴۹ تومان۲۴۲.۲۰ میلیون دلار۷.۲۱ میلیارد دلار۰.۰۶%۵.۱۲%۱.۳۷%۱.۱۵ میلیارد DOTبی نهایت
REQ۰.۰۳" برابر "۰.۱۰۷۴۹۸ دلار۴,۸۲۶ تومان۳.۶۵ میلیون دلار۱۰۷.۴۸ میلیون دلار۰.۳۵%۳.۴۱%۲.۰۵%۹۹۹.۸۳ میلیون REQ۹۹۹.۸۸ میلیون REQ
STX۰.۰۳" برابر "۰.۲۷۴۷۶۸ دلار۱۲,۳۳۴ تومان۱۲.۵۰ میلیون دلار۳۷۳.۲۴ میلیون دلار۰.۷۶%۵.۷۰%۳.۰۰%۱.۳۶ میلیارد STX۱.۸۲ میلیارد STX
XLM۰.۰۳" برابر "۰.۰۹۱۲۳۹ دلار۴,۰۹۶ تومان۶۱.۳۹ میلیون دلار۲.۴۰ میلیارد دلار۰.۰۸%۲.۳۸%۳.۰۲%۲۶.۲۷ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLM
XTZ۰.۰۳" برابر "۱.۰۹ دلار۴۸,۷۱۰ تومان۳۴.۰۲ میلیون دلار۱.۰۰ میلیارد دلار۰.۰۴%۷.۰۱%۲.۲۴%۹۲۵.۲۶ میلیون XTZبی نهایت
THETA۰.۰۳" برابر "۱.۰۴ دلار۴۶,۸۴۳ تومان۳۱.۳۹ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد دلار۰.۱۴%۶.۱۷%۳.۵۹%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA
VET۰.۰۳" برابر "۰.۰۲۳۲۳۹ دلار۱,۰۴۳ تومان۵۵.۷۶ میلیون دلار۱.۶۹ میلیارد دلار۰.۰۴%۵.۱۱%۴.۳۲%۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VET
XVG۰.۰۳" برابر "۰.۰۰۳۰۷۹ دلار۱۳۸ تومان۱.۷۷ میلیون دلار۵۰.۸۶ میلیون دلار۰.۱۰%۱.۹۹%۵.۲۵%۱۶.۵۲ میلیارد XVG۱۶.۵۶ میلیارد XVG
VTHO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰۱۱۳۹ دلار۵۱ تومان۱.۸۵ میلیون دلار۶۶.۷۵ میلیون دلار۰.۹۶%۴.۴۸%۰.۴۳%۵۸.۶۰ میلیارد VTHOبی نهایت
AMP۰.۰۲" برابر "۰.۰۰۴۶۰۲ دلار۲۰۷ تومان۴.۵۵ میلیون دلار۱۹۴.۳۱ میلیون دلار۰.۲۳%۴.۳۸%۵.۹۱%۴۲.۲۳ میلیارد AMP۹۹.۴۴ میلیارد AMP
BTT۰.۰۲" برابر "۰.۰۰۰۰۰۰۷۲۷۷۵۷۸۴ دلار۰ تومان۱۴.۴۶ میلیون دلار۶۹۲.۴۰ میلیون دلار۰.۰۹%۱.۳۶%۱.۴۸%۹۵۱.۴۲ تریلیون BTTبی نهایت
CVX۰.۰۲" برابر "۶.۰۱ دلار۲۶۹,۷۱۹ تومان۱۰.۹۸ میلیون دلار۴۴۵.۱۹ میلیون دلار۱.۳۷%۲.۲۶%۱۳.۸۴%۷۴.۰۹ میلیون CVX۱۰۰.۰۰ میلیون CVX
DEXE۰.۰۲" برابر "۲.۶۴ دلار۱۱۸,۳۴۹ تومان۲.۳۱ میلیون دلار۹۶.۱۶ میلیون دلار۰.۱۶%۴.۲۳%۰.۱۰%۳۶.۴۷ میلیون DEXE۹۸.۹۴ میلیون DEXE
GLM۰.۰۲" برابر "۰.۲۳۴۵۴۴ دلار۱۰,۵۲۹ تومان۵.۰۰ میلیون دلار۲۳۴.۵۴ میلیون دلار۰.۰۷%۴.۸۸%۱.۷۸%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون GLM۱,۰۰۰.۰۰ میلیون GLM
HBAR۰.۰۲" برابر "۰.۰۶۵۱۴۴ دلار۲,۹۲۴ تومان۳۶.۱۱ میلیون دلار۱.۶۵ میلیارد دلار۰.۱۳%۵.۱۲%۴.۸۵%۲۵.۳۲ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR
MIOTA۰.۰۲" برابر "۰.۲۲۷۶۶۱ دلار۱۰,۲۲۰ تومان۱۳.۴۳ میلیون دلار۶۳۲.۷۹ میلیون دلار۰.۱۰%۴.۹۰%۱.۴۵%۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA
MOB۰.۰۲" برابر "۱.۱۰ دلار۴۹,۳۷۶ تومان۱.۷۲ میلیون دلار۸۱.۶۳ میلیون دلار۰.۵۱%۱.۱۲%۲.۵۹%۷۴.۲۲ میلیون MOBبی نهایت
CKB۰.۰۲" برابر "۰.۰۰۳۷۳۷ دلار۱۶۸ تومان۲.۸۰ میلیون دلار۱۲۴.۶۰ میلیون دلار۰.۹۸%۳.۶۱%۱۶.۴۶%۳۳.۳۴ میلیارد CKBبی نهایت
PAXG۰.۰۲" برابر "۱,۹۰۳.۲۸ دلار۸۵,۴۳۸,۲۲۳ تومان۱۰.۸۶ میلیون دلار۵۱۶.۲۹ میلیون دلار۰.۰۷%۰.۵۱%۰.۲۶%۲۷۱.۲۶ هزار PAXGبی نهایت
PIVX۰.۰۲" برابر "۰.۲۷۰۹ دلار۱۲,۱۶۱ تومان۳۷۴.۴۰ هزار دلار۱۹.۳۱ میلیون دلار۰.۱۹%۵.۷۲%۳.۶۱%۷۱.۲۸ میلیون PIVXبی نهایت
QNT۰.۰۲" برابر "۱۴۳.۳۳ دلار۶,۴۳۴,۱۳۴ تومان۳۳.۳۰ میلیون دلار۱.۷۳ میلیارد دلار۰.۴۹%۵.۴۹%۱.۰۵%۱۲.۰۷ میلیون QNT۱۴.۶۱ میلیون QNT
RIF۰.۰۲" برابر "۰.۰۵۷۷۴۷ دلار۲,۵۹۲ تومان۹۸۳.۵۹ هزار دلار۵۴.۲۹ میلیون دلار۰.۶۸%۴.۱۵%۴.۲۴%۹۴۰.۰۶ میلیون RIFبی نهایت
SCRT۰.۰۲" برابر "۰.۷۶۲۱۵۶ دلار۳۴,۲۱۳ تومان۳.۰۵ میلیون دلار۱۲۴.۴۶ میلیون دلار۰.۱۷%۵.۱۶%۵.۱۶%۱۶۳.۳۰ میلیون SCRTبی نهایت
SPARTA۰.۰۲" برابر "۰.۰۱۳۵۷۳ دلار۶۰۹ تومان۳۹.۶۶ هزار دلار۱.۶۸ میلیون دلار۰.۰۸%۱.۱۸%۸.۳۰%۱۲۳.۶۴ میلیون SPARTA۳۰۰.۰۰ میلیون SPARTA
UNI۰.۰۲" برابر "۶.۶۰ دلار۲۹۶,۱۵۳ تومان۱۱۳.۴۸ میلیون دلار۵.۰۳ میلیارد دلار۰.۰۴%۴.۵۰%۲.۶۱%۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI
WRX۰.۰۲" برابر "۰.۱۹۱۸۲۵ دلار۸,۶۱۱ تومان۱.۶۵ میلیون دلار۷۳.۲۵ میلیون دلار۰.۰۳%۴.۱۴%۳.۰۳%۳۸۱.۸۶ میلیون WRXبی نهایت
BNB۰.۰۱" برابر "۳۰۶.۷۶ دلار۱۳,۷۷۰,۳۲۵ تومان۶۵۴.۳۳ میلیون دلار۴۸.۴۴ میلیارد دلار۰.۰۳%۲.۵۵%۱.۱۱%۱۵۷.۹۰ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB
DCR۰.۰۱" برابر "۲۳.۰۵ دلار۱,۰۳۴,۹۳۸ تومان۳.۰۹ میلیون دلار۳۳۸.۸۵ میلیون دلار۱.۴۴%۳.۳۴%۰.۱۱%۱۴.۷۰ میلیون DCR۲۱.۰۰ میلیون DCR
GO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰۷۹۹۱ دلار۳۵۹ تومان۶۰.۳۸ هزار دلار۹.۶۵ میلیون دلار۰.۰۵%۱.۶۸%۴.۸۷%۱.۲۱ میلیارد GOبی نهایت
HNT۰.۰۱" برابر "۲.۷۹ دلار۱۲۵,۱۵۰ تومان۳.۷۹ میلیون دلار۳۸۲.۶۸ میلیون دلار۰.۳۲%۵.۱۹%۴.۴۵%۱۳۷.۲۶ میلیون HNT۲۲۳.۰۰ میلیون HNT
NEXO۰.۰۱" برابر "۰.۸۲۲۴۸۳ دلار۳۶,۹۲۱ تومان۶.۱۳ میلیون دلار۴۶۰.۵۹ میلیون دلار۰.۲۹%۲.۹۴%۰.۶۰%۵۶۰.۰۰ میلیون NEXO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEXO
ADADOWN۰.۰۰" برابر "۰.۰۰۲۷۹۴ دلار۱۲۵ تومان۱.۳۸ میلیون دلار۰.۰۰ دلار۰.۵۱%۲.۷۶%۷.۵۵%۰.۰۰ ADADOWNبی نهایت
ADAUP۰.۰۰" برابر "۰.۵۲۱۵۵ دلار۲۳,۴۱۲ تومان۶۹۹.۹۸ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۴۸%۲.۹۹%۲.۹۵%۰.۰۰ ADAUPبی نهایت
ADC۰.۰۰" برابر "۰.۰۰۰۲۳۱ دلار۱۰ تومان۰.۰۰ دلار۲۲۶.۵۷ هزار دلار۰.۱۲%۱.۹۰%۱.۴۷%۹۸۰.۷۳ میلیون ADCبی نهایت
BETH۰.۰۰" برابر "۱,۵۵۵.۳۳ دلار۶۹,۸۱۸,۵۵۷ تومان۸.۸۳ میلیون دلار۰.۰۰ دلار۰.۰۱%۲.۱۰%۱.۸۸%۰.۰۰ BETHبی نهایت
BNBDOWN۰.۰۰" برابر "۰.۰۱۴۸۰۷ دلار۶۶۵ تومان۸۵۶.۶۸ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۲۷%۵.۸۹%۵.۲۳%۰.۰۰ BNBDOWNبی نهایت
BNBUP۰.۰۰" برابر "۴۵.۷۵ دلار۲,۰۵۳,۹۳۴ تومان۲۸۴.۰۷ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۴۴%۳.۶۳%۱.۸۳%۰.۰۰ BNBUPبی نهایت
BRD۰.۰۰" برابر "۰.۰۰۹۸۴۵ دلار۴۴۲ تومان۱۰۹.۰۸ دلار۸۷۴.۸۶ هزار دلار۰.۰۴%۵.۶۳%۱۰.۸۰%۸۸.۸۶ میلیون BRDبی نهایت
BTCDOWN۰.۰۰" برابر "۰.۰۱۶۹۷۱ دلار۷۶۲ تومان۲.۳۵ میلیون دلار۰.۰۰ دلار۰.۳۵%۵.۳۷%۴.۱۶%۰.۰۰ BTCDOWNبی نهایت
BTCUP۰.۰۰" برابر "۴.۴۶ دلار۲۰۰,۳۲۰ تومان۵۸۴.۶۸ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۲۴%۳.۳۳%۲.۰۵%۰.۰۰ BTCUPبی نهایت
ETHDOWN۰.۰۰" برابر "۰.۴۶۰۹۴۹ دلار۲۰,۶۹۲ تومان۲.۱۸ میلیون دلار۰.۰۰ دلار۰.۳۶%۴.۷۵%۵.۶۱%۰.۰۰ ETHDOWNبی نهایت
ETHUP۰.۰۰" برابر "۴.۳۳ دلار۱۹۴,۲۵۹ تومان۷۶۴.۷۹ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۲۸%۴.۰۶%۵.۱۷%۰.۰۰ ETHUPبی نهایت
LINKDOWN۰.۰۰" برابر "۰.۰۰۱۸۲۳ دلار۸۲ تومان۷۱۵.۶۴ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۰۰%۶.۳۴%۷.۳۳%۰.۰۰ LINKDOWNبی نهایت
LINKUP۰.۰۰" برابر "۰.۰۰۷۱۹۱ دلار۳۲۳ تومان۸۳۷.۶۵ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۱۴%۷.۷۲%۱.۳۸%۰.۰۰ LINKUPبی نهایت
MULTI۰.۰۰" برابر "۸.۸۳ دلار۳۹۶,۴۳۱ تومان۳.۶۱ میلیون دلار۰.۰۰ دلار۰.۴۶%۵.۳۹%۱.۵۳%۰.۰۰ MULTI۱۰۰.۰۰ میلیون MULTI
NAV۰.۰۰" برابر "۰.۰۵۷۹۳۸ دلار۲,۶۰۱ تومان۱.۷۱ هزار دلار۴.۳۷ میلیون دلار۰.۰۷%۳.۴۶%۶.۲۹%۷۵.۴۰ میلیون NAVبی نهایت
NXS۰.۰۰" برابر "۰.۰۹۹۵۶۸ دلار۴,۴۷۰ تومان۲.۷۱ هزار دلار۷.۳۸ میلیون دلار۵.۰۰%۰.۷۵%۵.۳۸%۷۴.۰۸ میلیون NXS۷۸.۰۰ میلیون NXS
USDP۰.۰۰" برابر "۱.۰۰ دلار۴۴,۹۸۰ تومان۱.۵۵ میلیون دلار۸۷۹.۸۵ میلیون دلار۰.۰۳%۰.۳۶%۰.۲۰%۸۷۸.۰۸ میلیون USDPبی نهایت
RAMP۰.۰۰" برابر "۰.۰۸۳۲۷۴ دلار۳,۷۳۸ تومان۵.۸۱ هزار دلار۳۹.۷۹ میلیون دلار۰.۱۷%۵.۸۶%۴.۵۴%۴۷۷.۸۴ میلیون RAMP۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RAMP
EURS۰.۰۰" برابر "۱.۰۹ دلار۴۹,۰۱۱ تومان۲۰۴.۶۵ هزار دلار۱۳۵.۵۲ میلیون دلار۰.۲۳%۰.۲۷%۰.۵۴%۱۲۴.۱۳ میلیون EURSبی نهایت
TRIBE۰.۰۰" برابر "۰.۲۴۸۷۶۵ دلار۱۱,۱۶۷ تومان۵۰۹.۹۱ هزار دلار۱۱۲.۸۰ میلیون دلار۰.۳۲%۰.۵۰%۰.۷۶%۴۵۳.۴۵ میلیون TRIBE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TRIBE
XRPDOWN۰.۰۰" برابر "۰.۰۰۰۱۸۴ دلار۸ تومان۵۲۶.۷۷ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۰۰%۴.۴۷%۹.۴۶%۰.۰۰ XRPDOWNبی نهایت
XRPUP۰.۰۰" برابر "۰.۱۰۵۵۶۱ دلار۴,۷۳۹ تومان۴۲۷.۳۸ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۴۷%۴.۸۴%۹.۰۲%۰.۰۰ XRPUPبی نهایت

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
نام ارزنمادحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتقیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
HIGH۱۸.۴۲" برابر "۲.۹۹ دلار۱۳۴,۲۹۳ تومان۶۷۷.۸۷ میلیون دلار۳۶.۸۰ میلیون دلار۲.۰۲%۲۷.۷۴%۱۲۷.۸۰%۱۲.۳۰ میلیون HIGH۱۰۰.۰۰ میلیون HIGH
LOKA۴.۲۶" برابر "۰.۸۶۳۸۸۸ دلار۳۸,۷۸۰ تومان۲۷۱.۹۲ میلیون دلار۶۳.۸۲ میلیون دلار۹.۳۰%۳۸.۲۵%۶۲.۵۳%۷۳.۸۷ میلیون LOKA۵۰۰.۰۰ میلیون LOKA
VOXEL۳.۲۲" برابر "۰.۳۰۲۴۷۹ دلار۱۳,۵۷۸ تومان۱۰۱.۱۳ میلیون دلار۳۱.۴۳ میلیون دلار۴.۲۶%۶.۴۱%۲۳.۸۷%۱۰۳.۹۰ میلیون VOXEL۳۰۰.۰۰ میلیون VOXEL
ALICE۲.۱۹" برابر "۱.۸۵ دلار۸۲,۸۴۱ تومان۱۶۷.۲۷ میلیون دلار۷۶.۵۳ میلیون دلار۰.۱۹%۰.۵۴%۱۲.۶۰%۴۱.۴۷ میلیون ALICE۱۰۰.۰۰ میلیون ALICE
AGLD۱.۹۵" برابر "۰.۳۵۱۲۸۳ دلار۱۵,۷۶۹ تومان۴۸.۱۴ میلیون دلار۲۴.۶۵ میلیون دلار۰.۸۹%۲.۰۹%۲.۲۲%۷۰.۱۷ میلیون AGLDبی نهایت
TVK۱.۷۸" برابر "۰.۰۴۵۵۱۶ دلار۲,۰۴۳ تومان۷۶.۸۳ میلیون دلار۴۳.۱۷ میلیون دلار۱.۷۶%۱۱.۹۰%۲۴.۶۲%۹۴۸.۴۳ میلیون TVK۱.۲۰ میلیارد TVK
PERL۱.۶۲" برابر "۰.۰۲۱۳۲۳ دلار۹۵۷ تومان۱۶.۹۷ میلیون دلار۱۰.۴۷ میلیون دلار۰.۹۸%۱۶.۲۰%۲۵.۳۹%۴۹۰.۹۴ میلیون PERL۱.۰۳ میلیارد PERL
YGG۱.۵۹" برابر "۰.۳۳۱۴۹۸ دلار۱۴,۸۸۱ تومان۱۰۰.۹۵ میلیون دلار۶۳.۳۵ میلیون دلار۱.۶۲%۷.۳۰%۱۸.۷۴%۱۹۱.۰۹ میلیون YGG۱,۰۰۰.۰۰ میلیون YGG
GALA۱.۰۱" برابر "۰.۰۵۵۵۵۱ دلار۲,۴۹۴ تومان۳۹۲.۵۰ میلیون دلار۳۸۷.۵۹ میلیون دلار۰.۳۰%۵.۵۹%۳.۹۱%۶.۹۸ میلیارد GALAبی نهایت
DAR۰.۸۸" برابر "۰.۲۸۲۳ دلار۱۲,۶۷۲ تومان۷۷.۴۳ میلیون دلار۸۷.۶۵ میلیون دلار۱.۷۷%۳.۹۲%۶۷.۱۱%۳۱۰.۴۹ میلیون DAR۸۰۰.۰۰ میلیون DAR
AERGO۰.۸۵" برابر "۰.۱۴۲۴۱۹ دلار۶,۳۹۳ تومان۵۱.۸۱ میلیون دلار۶۱.۲۴ میلیون دلار۰.۲۷%۳.۲۱%۱۹.۵۵%۴۳۰.۰۰ میلیون AERGO۵۰۰.۰۰ میلیون AERGO
MIR۰.۸۵" برابر "۰.۱۵۷۷۰۶ دلار۷,۰۷۹ تومان۱۰.۴۵ میلیون دلار۱۲.۲۶ میلیون دلار۰.۴۶%۴.۱۶%۶.۴۸%۷۷.۷۴ میلیون MIRبی نهایت
MBOX۰.۸۳" برابر "۰.۵۵۰۶۰۵ دلار۲۴,۷۱۷ تومان۷۸.۹۶ میلیون دلار۹۴.۹۹ میلیون دلار۰.۳۴%۴.۲۲%۱۱.۲۹%۱۷۲.۵۲ میلیون MBOX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MBOX
DEGO۰.۷۴" برابر "۲.۰۷ دلار۹۲,۸۵۲ تومان۲۱.۶۸ میلیون دلار۲۹.۳۰ میلیون دلار۱.۴۳%۷.۴۴%۱۱.۱۱%۱۴.۱۷ میلیون DEGO۲۱.۰۰ میلیون DEGO
BADGER۰.۷۰" برابر "۳.۱۱ دلار۱۳۹,۴۷۳ تومان۴۱.۳۵ میلیون دلار۵۸.۸۴ میلیون دلار۰.۲۸%۰.۵۸%۴.۳۴%۱۸.۹۴ میلیون BADGER۲۱.۰۰ میلیون BADGER
GMT۰.۶۸" برابر "۰.۵۵۹۶۹۳ دلار۲۵,۱۲۵ تومان۲۲۸.۱۱ میلیون دلار۳۳۵.۸۲ میلیون دلار۰.۲۳%۷.۰۸%۸.۲۵%۶۰۰.۰۰ میلیون GMT۶.۰۰ میلیارد GMT
CLV۰.۶۷" برابر "۰.۰۷۱۵۳۴ دلار۳,۲۱۱ تومان۲۱.۲۸ میلیون دلار۳۱.۶۷ میلیون دلار۰.۰۲%۸.۷۵%۱۳.۲۹%۴۴۲.۷۶ میلیون CLVبی نهایت
GAS۰.۶۷" برابر "۲.۴۸ دلار۱۱۱,۴۲۷ تومان۱۶.۹۷ میلیون دلار۲۵.۱۴ میلیون دلار۰.۵۱%۳.۷۶%۲.۹۴%۱۰.۱۳ میلیون GAS۱۰۰.۰۰ میلیون GAS
BUSD۰.۶۴" برابر "۰.۹۹۹۵۹۹ دلار</