حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوین
۱GUSD۷۲۰.۹۹۳۱۲۹ دلار۴۴,۵۸۲ تومان۰.۰۰" برابر "۴۹۸.۷۷ هزار دلار۶۰۲.۸۸ میلیون دلار۰.۱۲%۰.۰۳%۱.۷۹%۶۰۷.۰۵ میلیون GUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۲۷۵
۲LEO۲۲۳.۵۳ دلار۱۵۸,۶۴۳ تومان۰.۰۰" برابر "۲.۲۹ میلیون دلار۳.۳۷ میلیارد دلار۰.۱۵%۳.۱۱%۲.۴۹%۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۱۵۲۱۲
۳GT۸۱۴.۴۰ دلار۱۹۷,۵۵۴ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۰۹ میلیون دلار۴۷۶.۴۶ میلیون دلار۰.۴۴%۴.۳۴%۶.۹۶%۱۰۸.۲۷ میلیون GTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۱۸۹۴۳
۴KCS۵۷۸.۲۱ دلار۳۶۸,۵۳۸ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۷۴ میلیون دلار۸۰۷.۶۸ میلیون دلار۰.۳۰%۰.۲۲%۳.۱۸%۹۸.۳۸ میلیون KCS۱۷۰.۱۲ میلیون KCSɃ ۰.۰۰۰۳۵۳۳۸
۵USDP۵۴۱.۰۰ دلار۴۵,۰۱۳ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۴۰ میلیون دلار۸۸۰.۴۸ میلیون دلار۰.۰۱%۰.۶۷%۰.۴۹%۸۷۸.۰۸ میلیون USDPبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۳۱۶
۶FEI۸۸۰.۹۹۷۵۴ دلار۴۴,۷۸۰ تومان۰.۰۰" برابر "۸۲۳.۷۴ هزار دلار۴۲۳.۹۵ میلیون دلار۰.۰۱%۰.۱۲%۰.۵۳%۴۲۵.۰۰ میلیون FEIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۲۹۴
۷XDC۹۹۰.۰۲۹۵۳۹ دلار۱,۳۲۶ تومان۰.۰۱" برابر "۳.۲۰ میلیون دلار۳۶۳.۴۷ میلیون دلار۰.۵۶%۰.۳۷%۲.۳۱%۱۲.۳۱ میلیارد XDCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۷
۸HT۵۶۵.۰۳ دلار۲۲۵,۹۶۶ تومان۰.۰۱" برابر "۹.۱۳ میلیون دلار۸۱۶.۶۵ میلیون دلار۰.۰۵%۲.۰۷%۱.۶۷%۱۶۲.۲۳ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HTɃ ۰.۰۰۰۲۱۶۶۷
۹BNB۴۳۰۷.۵۴ دلار۱۳,۸۰۵,۶۸۵ تومان۰.۰۱" برابر "۶۷۷.۳۰ میلیون دلار۴۸.۵۶ میلیارد دلار۰.۳۹%۲.۴۸%۰.۴۸%۱۵۷.۹۰ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNBɃ ۰.۰۱۳۲۳۷۹۳
۱۰HNT۹۷۲.۷۸ دلار۱۲۴,۵۹۹ تومان۰.۰۱" برابر "۳.۶۹ میلیون دلار۳۸۱.۰۰ میلیون دلار۰.۶۷%۵.۹۲%۶.۵۸%۱۳۷.۲۷ میلیون HNT۲۲۳.۰۰ میلیون HNTɃ ۰.۰۰۰۱۱۹۴۷
۱۱TON۲۵۲.۳۴ دلار۱۰۵,۲۰۳ تومان۰.۰۱" برابر "۴۱.۴۲ میلیون دلار۲.۸۶ میلیارد دلار۰.۶۳%۶.۱۹%۲.۲۶%۱.۲۲ میلیارد TON۵.۰۰ میلیارد TONɃ ۰.۰۰۰۱۰۰۸۸
۱۲OKB۲۹۳۷.۷۳ دلار۱,۶۹۳,۸۳۳ تومان۰.۰۱" برابر "۲۸.۷۱ میلیون دلار۲.۲۶ میلیارد دلار۰.۰۵%۴.۴۷%۴.۰۸%۶۰.۰۰ میلیون OKBبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۶۲۴۱۷
۱۳NEXO۸۳۰.۸۱۷۳۷۷ دلار۳۶,۶۹۲ تومان۰.۰۱" برابر "۵.۹۹ میلیون دلار۴۵۷.۷۳ میلیون دلار۰.۱۶%۳.۳۸%۳.۳۸%۵۶۰.۰۰ میلیون NEXO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEXOɃ ۰.۰۰۰۰۳۵۱۸
۱۴CRO۳۲۰.۰۷۹۳۵۹ دلار۳,۵۶۲ تومان۰.۰۱" برابر "۲۳.۲۵ میلیون دلار۲.۰۰ میلیارد دلار۰.۲۰%۳.۱۴%۰.۳۵%۲۵.۲۶ میلیارد CRO۳۰.۲۶ میلیارد CROɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۲
۱۵QNT۳۶۱۴۴.۸۵ دلار۶,۵۰۲,۱۹۷ تومان۰.۰۲" برابر "۳۳.۵۹ میلیون دلار۱.۷۵ میلیارد دلار۰.۹۵%۳.۸۷%۰.۶۹%۱۲.۰۷ میلیون QNT۱۴.۶۱ میلیون QNTɃ ۰.۰۰۶۲۳۴۷۹
۱۶BTT۶۳۰.۰۰۰۰۰۰۷۳۰۷۰۰۵۶ دلار۰ تومان۰.۰۲" برابر "۱۳.۶۱ میلیون دلار۶۹۵.۲۰ میلیون دلار۰.۰۳%۰.۴۹%۱.۷۲%۹۵۱.۴۲ تریلیون BTTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷PAXG۷۷۱,۹۰۳.۱۹ دلار۸۵,۴۳۴,۳۷۵ تومان۰.۰۲" برابر "۱۰.۶۲ میلیون دلار۵۱۶.۲۷ میلیون دلار۰.۰۵%۰.۶۶%۰.۴۱%۲۷۱.۲۶ هزار PAXGبی نهایتɃ ۰.۰۸۱۹۲۰۸۸
۱۸HBAR۳۹۰.۰۶۵۷۴۳ دلار۲,۹۵۱ تومان۰.۰۲" برابر "۳۶.۲۵ میلیون دلار۱.۶۶ میلیارد دلار۰.۷۳%۳.۹۴%۶.۰۵%۲۵.۳۲ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBARɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۸۳
۱۹MIOTA۶۸۰.۲۲۸۶۹۴ دلار۱۰,۲۶۶ تومان۰.۰۲" برابر "۱۳.۳۰ میلیون دلار۶۳۵.۶۶ میلیون دلار۰.۱۲%۴.۴۴%۰.۴۷%۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTAɃ ۰.۰۰۰۰۰۹۸۴
۲۰BIT۴۳۰.۵۵۶۵۰۴ دلار۲۴,۹۸۱ تومان۰.۰۲" برابر "۲۱.۰۳ میلیون دلار۱.۱۶ میلیارد دلار۰.۸۵%۳.۵۰%۲.۶۰%۲.۰۹ میلیارد BIT۱۰.۰۰ میلیارد BITɃ ۰.۰۰۰۰۲۳۹۵
۲۱USDD۶۲۰.۹۹۱۶۲۲ دلار۴۴,۵۱۴ تومان۰.۰۲" برابر "۱۴.۴۱ میلیون دلار۷۱۹.۲۵ میلیون دلار۰.۰۱%۰.۱۳%۰.۵۲%۷۲۵.۳۳ میلیون USDDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۸
۲۲EGLD۴۷۴۳.۴۲ دلار۱,۹۴۹,۲۸۶ تومان۰.۰۲" برابر "۲۶.۰۴ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد دلار۰.۴۵%۳.۵۱%۲.۰۷%۲۴.۷۶ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLDɃ ۰.۰۰۱۸۶۹۱۲
۲۳XMR۲۳۱۸۴.۰۲ دلار۸,۲۶۰,۸۲۱ تومان۰.۰۲" برابر "۷۶.۳۹ میلیون دلار۳.۳۶ میلیارد دلار۰.۲۸%۰.۳۹%۴.۲۶%۱۸.۲۳ میلیون XMRبی نهایتɃ ۰.۰۰۷۹۲۱۰۹
۲۴CSPR۹۴۰.۰۳۵۹۰۲ دلار۱,۶۱۲ تومان۰.۰۲" برابر "۹.۲۸ میلیون دلار۳۸۴.۶۸ میلیون دلار۱.۲۱%۰.۱۷%۰.۲۷%۱۰.۷۱ میلیارد CSPRبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۵
۲۵UNI۱۸۶.۶۰ دلار۲۹۶,۱۰۴ تومان۰.۰۲" برابر "۱۲۴.۴۳ میلیون دلار۵.۰۳ میلیارد دلار۰.۰۶%۴.۰۶%۴.۱۷%۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNIɃ ۰.۰۰۰۲۸۳۹۳
۲۶XEC۶۵۰.۰۰۰۰۳۵ دلار۲ تومان۰.۰۳" برابر "۱۸.۸۲ میلیون دلار۶۸۰.۵۳ میلیون دلار۰.۶۸%۵.۳۷%۰.۷۴%۱۹.۲۹ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XECɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۷ICP۳۸۵.۹۱ دلار۲۶۵,۵۱۰ تومان۰.۰۳" برابر "۴۴.۷۴ میلیون دلار۱.۶۸ میلیارد دلار۰.۱۷%۳.۲۵%۰.۵۴%۲۸۴.۶۱ میلیون ICPبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۲۵۴۵۹
۲۸VET۳۷۰.۰۲۳۳۴۳ دلار۱,۰۴۸ تومان۰.۰۳" برابر "۵۴.۱۸ میلیون دلار۱.۶۹ میلیارد دلار۰.۲۴%۵.۵۳%۳.۳۷%۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VETɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۰
۲۹DOT۱۲۶.۲۹ دلار۲۸۲,۵۰۰ تومان۰.۰۳" برابر "۲۴۶.۸۳ میلیون دلار۷.۲۵ میلیارد دلار۰.۳۱%۴.۴۷%۱.۱۸%۱.۱۵ میلیارد DOTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۲۷۰۸۸
۳۰CVX۸۴۶.۰۴ دلار۲۷۱,۰۹۱ تومان۰.۰۳" برابر "۱۲.۵۲ میلیون دلار۴۴۷.۴۵ میلیون دلار۰.۷۸%۰.۹۵%۱۲.۸۲%۷۴.۰۹ میلیون CVX۱۰۰.۰۰ میلیون CVXɃ ۰.۰۰۰۲۵۹۹۴
۳۱ADA۸۰.۳۷۹۳۱۶ دلار۱۷,۰۲۸ تومان۰.۰۳" برابر "۳۷۷.۱۷ میلیون دلار۱۳.۱۲ میلیارد دلار۰.۷۱%۲.۷۴%۰.۰۳%۳۴.۵۹ میلیارد ADA۴۵.۰۰ میلیارد ADAɃ ۰.۰۰۰۰۱۶۳۳
۳۲DAI۱۶۰.۹۹۸۹۱۷ دلار۴۴,۸۴۱ تومان۰.۰۳" برابر "۱۶۵.۱۱ میلیون دلار۵.۸۲ میلیارد دلار۰.۰۱%۰.۱۳%۰.۱۵%۵.۸۳ میلیارد DAIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۳۰۰
۳۳RPL۹۱۳۸.۰۴ دلار۱,۷۰۷,۶۷۱ تومان۰.۰۳" برابر "۱۰.۷۹ میلیون دلار۳۹۱.۰۵ میلیون دلار۰.۸۵%۲.۱۴%۶.۸۲%۱۰.۲۸ میلیون RPL۱۸.۹۷ میلیون RPLɃ ۰.۰۰۱۶۳۷۴۴
۳۴THETA۴۹۱.۰۵ دلار۴۷,۰۸۳ تومان۰.۰۳" برابر "۳۳.۱۹ میلیون دلار۱.۰۵ میلیارد دلار۰.۷۵%۵.۱۰%۴.۲۹%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETAɃ ۰.۰۰۰۰۴۵۱۵
۳۵XLM۲۸۰.۰۹۱۵۳۴ دلار۴,۱۰۹ تومان۰.۰۳" برابر "۶۱.۹۱ میلیون دلار۲.۴۰ میلیارد دلار۰.۳۷%۲.۲۰%۳.۷۱%۲۶.۲۷ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLMɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۹۴
۳۶STX۹۸۰.۲۷۵۵۷۵ دلار۱۲,۳۷۱ تومان۰.۰۳" برابر "۱۱.۷۳ میلیون دلار۳۷۴.۳۴ میلیون دلار۰.۰۹%۵.۳۲%۳.۶۱%۱.۳۶ میلیارد STX۱.۸۲ میلیارد STXɃ ۰.۰۰۰۰۱۱۸۶
۳۷FXS۵۹۱۰.۲۹ دلار۴۶۲,۰۲۷ تومان۰.۰۴" برابر "۲۸.۴۱ میلیون دلار۷۵۴.۲۲ میلیون دلار۰.۰۲%۷.۴۳%۰.۲۵%۷۳.۲۸ میلیون FXSبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۴۴۳۰۳
۳۸XTZ۵۰۱.۰۹ دلار۴۹,۰۵۹ تومان۰.۰۴" برابر "۳۶.۳۸ میلیون دلار۱.۰۱ میلیارد دلار۰.۲۱%۶.۷۵%۲.۵۶%۹۲۵.۲۶ میلیون XTZبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۷۰۴
۳۹MKR۶۹۶۴۷.۸۱ دلار۲۹,۰۸۰,۱۵۵ تومان۰.۰۴" برابر "۲۳.۱۵ میلیون دلار۶۳۳.۳۲ میلیون دلار۰.۰۷%۳.۶۸%۹.۹۳%۹۷۷.۶۳ هزار MKR۱.۰۱ میلیون MKRɃ ۰.۰۲۷۸۸۴۲۳
۴۰SHIB۱۴۰.۰۰۰۰۱۲ دلار۱ تومان۰.۰۴" برابر "۲۶۴.۴۵ میلیون دلار۶.۴۰ میلیارد دلار۰.۵۷%۲.۸۲%۳.۸۹%۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۱WBTC۱۹۲۳,۱۶۵.۶۶ دلار۱,۰۳۹,۹۰۶,۲۷۹ تومان۰.۰۴" برابر "۱۴۶.۷۴ میلیون دلار۴.۰۹ میلیارد دلار۰.۰۹%۰.۸۶%۱.۳۰%۱۷۶.۶۵ هزار WBTCبی نهایتɃ ۰.۹۹۷۱۴۰۰۷
۴۲ETHW۹۰۳.۷۷ دلار۱۶۹,۲۵۲ تومان۰.۰۴" برابر "۱۶.۴۲ میلیون دلار۴۰۶.۵۲ میلیون دلار۰.۴۵%۳.۴۵%۸.۰۸%۱۰۷.۸۲ میلیون ETHWبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۱۶۲۲۹
۴۳BSV۵۵۴۲.۶۸ دلار۱,۹۱۵,۷۳۰ تومان۰.۰۵" برابر "۴۴.۱۱ میلیون دلار۸۲۲.۲۰ میلیون دلار۰.۲۰%۳.۰۲%۶.۱۱%۱۹.۲۷ میلیون BSV۲۱.۰۰ میلیون BSVɃ ۰.۰۰۱۸۳۶۹۵
۴۴GRT۵۸۰.۰۸۹۳۲۹ دلار۴,۰۱۰ تومان۰.۰۵" برابر "۳۶.۹۶ میلیون دلار۷۸۳.۵۵ میلیون دلار۰.۰۱%۵.۳۰%۲.۲۵%۸.۷۷ میلیارد GRTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۸۵
۴۵ALGO۳۵۰.۲۴۵۶۷ دلار۱۱,۰۲۸ تومان۰.۰۵" برابر "۸۵.۹۳ میلیون دلار۱.۷۷ میلیارد دلار۰.۴۳%۵.۴۱%۳.۱۸%۷.۲۰ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGOɃ ۰.۰۰۰۰۱۰۵۷
۴۶SNX۷۴۲.۳۲ دلار۱۰۴,۱۰۴ تومان۰.۰۵" برابر "۲۹.۴۷ میلیون دلار۵۷۹.۰۷ میلیون دلار۰.۲۸%۵.۵۰%۱۰.۸۷%۲۴۹.۷۰ میلیون SNX۳۰۸.۰۷ میلیون SNXɃ ۰.۰۰۰۰۹۹۸۲
۴۷TUSD۵۲۰.۹۹۹۶۲۵ دلار۴۴,۸۷۳ تومان۰.۰۵" برابر "۴۳.۲۴ میلیون دلار۹۴۳.۹۸ میلیون دلار۰.۰۳%۰.۰۳%۰.۱۳%۹۴۴.۳۳ میلیون TUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۳۰۳
۴۸XRP۶۰.۴۰۰۳۱۷ دلار۱۷,۹۷۰ تومان۰.۰۵" برابر "۱.۰۰ میلیارد دلار۲۰.۳۴ میلیارد دلار۰.۱۶%۳.۱۳%۵.۱۵%۵۰.۸۰ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRPɃ ۰.۰۰۰۰۱۷۲۳
۴۹FLOW۴۸۱.۰۳ دلار۴۶,۱۸۲ تومان۰.۰۵" برابر "۵۷.۵۹ میلیون دلار۱.۰۷ میلیارد دلار۰.۱۲%۶.۲۲%۱۵.۵۹%۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۴۲۸
۵۰ETH۲۱,۵۸۶.۴۸ دلار۷۱,۲۱۶,۹۱۵ تومان۰.۰۵" برابر "۹.۰۲ میلیارد دلار۱۹۴.۱۴ میلیارد دلار۰.۱۴%۱.۴۵%۳.۲۴%۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایتɃ ۰.۰۶۸۲۸۸۱۱

حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوین
۱GUSD۷۲۰.۹۹۳۱۲۹ دلار۴۴,۵۸۲ تومان۰.۰۰" برابر "۴۹۸.۷۷ هزار دلار۶۰۲.۸۸ میلیون دلار۰.۱۲%۰.۰۳%۱.۷۹%۶۰۷.۰۵ میلیون GUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۲۷۵
۲LEO۲۲۳.۵۳ دلار۱۵۸,۶۴۳ تومان۰.۰۰" برابر "۲.۲۹ میلیون دلار۳.۳۷ میلیارد دلار۰.۱۵%۳.۱۱%۲.۴۹%۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۱۵۲۱۲
۳GT۸۱۴.۴۰ دلار۱۹۷,۵۵۴ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۰۹ میلیون دلار۴۷۶.۴۶ میلیون دلار۰.۴۴%۴.۳۴%۶.۹۶%۱۰۸.۲۷ میلیون GTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۱۸۹۴۳
۴KCS۵۷۸.۲۱ دلار۳۶۸,۵۳۸ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۷۴ میلیون دلار۸۰۷.۶۸ میلیون دلار۰.۳۰%۰.۲۲%۳.۱۸%۹۸.۳۸ میلیون KCS۱۷۰.۱۲ میلیون KCSɃ ۰.۰۰۰۳۵۳۳۸
۵USDP۵۴۱.۰۰ دلار۴۵,۰۱۳ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۴۰ میلیون دلار۸۸۰.۴۸ میلیون دلار۰.۰۱%۰.۶۷%۰.۴۹%۸۷۸.۰۸ میلیون USDPبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۳۱۶
۶FEI۸۸۰.۹۹۷۵۴ دلار۴۴,۷۸۰ تومان۰.۰۰" برابر "۸۲۳.۷۴ هزار دلار۴۲۳.۹۵ میلیون دلار۰.۰۱%۰.۱۲%۰.۵۳%۴۲۵.۰۰ میلیون FEIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۲۹۴
۷XDC۹۹۰.۰۲۹۵۳۹ دلار۱,۳۲۶ تومان۰.۰۱" برابر "۳.۲۰ میلیون دلار۳۶۳.۴۷ میلیون دلار۰.۵۶%۰.۳۷%۲.۳۱%۱۲.۳۱ میلیارد XDCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۷
۸HT۵۶۵.۰۳ دلار۲۲۵,۹۶۶ تومان۰.۰۱" برابر "۹.۱۳ میلیون دلار۸۱۶.۶۵ میلیون دلار۰.۰۵%۲.۰۷%۱.۶۷%۱۶۲.۲۳ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HTɃ ۰.۰۰۰۲۱۶۶۷
۹BNB۴۳۰۷.۵۴ دلار۱۳,۸۰۵,۶۸۵ تومان۰.۰۱" برابر "۶۷۷.۳۰ میلیون دلار۴۸.۵۶ میلیارد دلار۰.۳۹%۲.۴۸%۰.۴۸%۱۵۷.۹۰ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNBɃ ۰.۰۱۳۲۳۷۹۳
۱۰HNT۹۷۲.۷۸ دلار۱۲۴,۵۹۹ تومان۰.۰۱" برابر "۳.۶۹ میلیون دلار۳۸۱.۰۰ میلیون دلار۰.۶۷%۵.۹۲%۶.۵۸%۱۳۷.۲۷ میلیون HNT۲۲۳.۰۰ میلیون HNTɃ ۰.۰۰۰۱۱۹۴۷
۱۱TON۲۵۲.۳۴ دلار۱۰۵,۲۰۳ تومان۰.۰۱" برابر "۴۱.۴۲ میلیون دلار۲.۸۶ میلیارد دلار۰.۶۳%۶.۱۹%۲.۲۶%۱.۲۲ میلیارد TON۵.۰۰ میلیارد TONɃ ۰.۰۰۰۱۰۰۸۸
۱۲OKB۲۹۳۷.۷۳ دلار۱,۶۹۳,۸۳۳ تومان۰.۰۱" برابر "۲۸.۷۱ میلیون دلار۲.۲۶ میلیارد دلار۰.۰۵%۴.۴۷%۴.۰۸%۶۰.۰۰ میلیون OKBبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۶۲۴۱۷
۱۳NEXO۸۳۰.۸۱۷۳۷۷ دلار۳۶,۶۹۲ تومان۰.۰۱" برابر "۵.۹۹ میلیون دلار۴۵۷.۷۳ میلیون دلار۰.۱۶%۳.۳۸%۳.۳۸%۵۶۰.۰۰ میلیون NEXO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEXOɃ ۰.۰۰۰۰۳۵۱۸
۱۴CRO۳۲۰.۰۷۹۳۵۹ دلار۳,۵۶۲ تومان۰.۰۱" برابر "۲۳.۲۵ میلیون دلار۲.۰۰ میلیارد دلار۰.۲۰%۳.۱۴%۰.۳۵%۲۵.۲۶ میلیارد CRO۳۰.۲۶ میلیارد CROɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۲
۱۵QNT۳۶۱۴۴.۸۵ دلار۶,۵۰۲,۱۹۷ تومان۰.۰۲" برابر "۳۳.۵۹ میلیون دلار۱.۷۵ میلیارد دلار۰.۹۵%۳.۸۷%۰.۶۹%۱۲.۰۷ میلیون QNT۱۴.۶۱ میلیون QNTɃ ۰.۰۰۶۲۳۴۷۹
۱۶BTT۶۳۰.۰۰۰۰۰۰۷۳۰۷۰۰۵۶ دلار۰ تومان۰.۰۲" برابر "۱۳.۶۱ میلیون دلار۶۹۵.۲۰ میلیون دلار۰.۰۳%۰.۴۹%۱.۷۲%۹۵۱.۴۲ تریلیون BTTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷PAXG۷۷۱,۹۰۳.۱۹ دلار۸۵,۴۳۴,۳۷۵ تومان۰.۰۲" برابر "۱۰.۶۲ میلیون دلار۵۱۶.۲۷ میلیون دلار۰.۰۵%۰.۶۶%۰.۴۱%۲۷۱.۲۶ هزار PAXGبی نهایتɃ ۰.۰۸۱۹۲۰۸۸
۱۸HBAR۳۹۰.۰۶۵۷۴۳ دلار۲,۹۵۱ تومان۰.۰۲" برابر "۳۶.۲۵ میلیون دلار۱.۶۶ میلیارد دلار۰.۷۳%۳.۹۴%۶.۰۵%۲۵.۳۲ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBARɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۸۳
۱۹MIOTA۶۸۰.۲۲۸۶۹۴ دلار۱۰,۲۶۶ تومان۰.۰۲" برابر "۱۳.۳۰ میلیون دلار۶۳۵.۶۶ میلیون دلار۰.۱۲%۴.۴۴%۰.۴۷%۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTAɃ ۰.۰۰۰۰۰۹۸۴
۲۰BIT۴۳۰.۵۵۶۵۰۴ دلار۲۴,۹۸۱ تومان۰.۰۲" برابر "۲۱.۰۳ میلیون دلار۱.۱۶ میلیارد دلار۰.۸۵%۳.۵۰%۲.۶۰%۲.۰۹ میلیارد BIT۱۰.۰۰ میلیارد BITɃ ۰.۰۰۰۰۲۳۹۵
۲۱USDD۶۲۰.۹۹۱۶۲۲ دلار۴۴,۵۱۴ تومان۰.۰۲" برابر "۱۴.۴۱ میلیون دلار۷۱۹.۲۵ میلیون دلار۰.۰۱%۰.۱۳%۰.۵۲%۷۲۵.۳۳ میلیون USDDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۸
۲۲EGLD۴۷۴۳.۴۲ دلار۱,۹۴۹,۲۸۶ تومان۰.۰۲" برابر "۲۶.۰۴ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد دلار۰.۴۵%۳.۵۱%۲.۰۷%۲۴.۷۶ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLDɃ ۰.۰۰۱۸۶۹۱۲
۲۳XMR۲۳۱۸۴.۰۲ دلار۸,۲۶۰,۸۲۱ تومان۰.۰۲" برابر "۷۶.۳۹ میلیون دلار۳.۳۶ میلیارد دلار۰.۲۸%۰.۳۹%۴.۲۶%۱۸.۲۳ میلیون XMRبی نهایتɃ ۰.۰۰۷۹۲۱۰۹
۲۴CSPR۹۴۰.۰۳۵۹۰۲ دلار۱,۶۱۲ تومان۰.۰۲" برابر "۹.۲۸ میلیون دلار۳۸۴.۶۸ میلیون دلار۱.۲۱%۰.۱۷%۰.۲۷%۱۰.۷۱ میلیارد CSPRبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۵
۲۵UNI۱۸۶.۶۰ دلار۲۹۶,۱۰۴ تومان۰.۰۲" برابر "۱۲۴.۴۳ میلیون دلار۵.۰۳ میلیارد دلار۰.۰۶%۴.۰۶%۴.۱۷%۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNIɃ ۰.۰۰۰۲۸۳۹۳
۲۶XEC۶۵۰.۰۰۰۰۳۵ دلار۲ تومان۰.۰۳" برابر "۱۸.۸۲ میلیون دلار۶۸۰.۵۳ میلیون دلار۰.۶۸%۵.۳۷%۰.۷۴%۱۹.۲۹ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XECɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۷ICP۳۸۵.۹۱ دلار۲۶۵,۵۱۰ تومان۰.۰۳" برابر "۴۴.۷۴ میلیون دلار۱.۶۸ میلیارد دلار۰.۱۷%۳.۲۵%۰.۵۴%۲۸۴.۶۱ میلیون ICPبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۲۵۴۵۹
۲۸VET۳۷۰.۰۲۳۳۴۳ دلار۱,۰۴۸ تومان۰.۰۳" برابر "۵۴.۱۸ میلیون دلار۱.۶۹ میلیارد دلار۰.۲۴%۵.۵۳%۳.۳۷%۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VETɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۰
۲۹DOT۱۲۶.۲۹ دلار۲۸۲,۵۰۰ تومان۰.۰۳" برابر "۲۴۶.۸۳ میلیون دلار۷.۲۵ میلیارد دلار۰.۳۱%۴.۴۷%۱.۱۸%۱.۱۵ میلیارد DOTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۲۷۰۸۸
۳۰CVX۸۴۶.۰۴ دلار۲۷۱,۰۹۱ تومان۰.۰۳" برابر "۱۲.۵۲ میلیون دلار۴۴۷.۴۵ میلیون دلار۰.۷۸%۰.۹۵%۱۲.۸۲%۷۴.۰۹ میلیون CVX۱۰۰.۰۰ میلیون CVXɃ ۰.۰۰۰۲۵۹۹۴
۳۱ADA۸۰.۳۷۹۳۱۶ دلار۱۷,۰۲۸ تومان۰.۰۳" برابر "۳۷۷.۱۷ میلیون دلار۱۳.۱۲ میلیارد دلار۰.۷۱%۲.۷۴%۰.۰۳%۳۴.۵۹ میلیارد ADA۴۵.۰۰ میلیارد ADAɃ ۰.۰۰۰۰۱۶۳۳
۳۲DAI۱۶۰.۹۹۸۹۱۷ دلار۴۴,۸۴۱ تومان۰.۰۳" برابر "۱۶۵.۱۱ میلیون دلار۵.۸۲ میلیارد دلار۰.۰۱%۰.۱۳%۰.۱۵%۵.۸۳ میلیارد DAIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۳۰۰
۳۳RPL۹۱۳۸.۰۴ دلار۱,۷۰۷,۶۷۱ تومان۰.۰۳" برابر "۱۰.۷۹ میلیون دلار۳۹۱.۰۵ میلیون دلار۰.۸۵%۲.۱۴%۶.۸۲%۱۰.۲۸ میلیون RPL۱۸.۹۷ میلیون RPLɃ ۰.۰۰۱۶۳۷۴۴
۳۴THETA۴۹۱.۰۵ دلار۴۷,۰۸۳ تومان۰.۰۳" برابر "۳۳.۱۹ میلیون دلار۱.۰۵ میلیارد دلار۰.۷۵%۵.۱۰%۴.۲۹%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETAɃ ۰.۰۰۰۰۴۵۱۵
۳۵XLM۲۸۰.۰۹۱۵۳۴ دلار۴,۱۰۹ تومان۰.۰۳" برابر "۶۱.۹۱ میلیون دلار۲.۴۰ میلیارد دلار۰.۳۷%۲.۲۰%۳.۷۱%۲۶.۲۷ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLMɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۹۴
۳۶STX۹۸۰.۲۷۵۵۷۵ دلار۱۲,۳۷۱ تومان۰.۰۳" برابر "۱۱.۷۳ میلیون دلار۳۷۴.۳۴ میلیون دلار۰.۰۹%۵.۳۲%۳.۶۱%۱.۳۶ میلیارد STX۱.۸۲ میلیارد STXɃ ۰.۰۰۰۰۱۱۸۶
۳۷FXS۵۹۱۰.۲۹ دلار۴۶۲,۰۲۷ تومان۰.۰۴" برابر "۲۸.۴۱ میلیون دلار۷۵۴.۲۲ میلیون دلار۰.۰۲%۷.۴۳%۰.۲۵%۷۳.۲۸ میلیون FXSبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۴۴۳۰۳
۳۸XTZ۵۰۱.۰۹ دلار۴۹,۰۵۹ تومان۰.۰۴" برابر "۳۶.۳۸ میلیون دلار۱.۰۱ میلیارد دلار۰.۲۱%۶.۷۵%۲.۵۶%۹۲۵.۲۶ میلیون XTZبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۷۰۴
۳۹MKR۶۹۶۴۷.۸۱ دلار۲۹,۰۸۰,۱۵۵ تومان۰.۰۴" برابر "۲۳.۱۵ میلیون دلار۶۳۳.۳۲ میلیون دلار۰.۰۷%۳.۶۸%۹.۹۳%۹۷۷.۶۳ هزار MKR۱.۰۱ میلیون MKRɃ ۰.۰۲۷۸۸۴۲۳
۴۰SHIB۱۴۰.۰۰۰۰۱۲ دلار۱ تومان۰.۰۴" برابر "۲۶۴.۴۵ میلیون دلار۶.۴۰ میلیارد دلار۰.۵۷%۲.۸۲%۳.۸۹%۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۱WBTC۱۹۲۳,۱۶۵.۶۶ دلار۱,۰۳۹,۹۰۶,۲۷۹ تومان۰.۰۴" برابر "۱۴۶.۷۴ میلیون دلار۴.۰۹ میلیارد دلار۰.۰۹%۰.۸۶%۱.۳۰%۱۷۶.۶۵ هزار WBTCبی نهایتɃ ۰.۹۹۷۱۴۰۰۷
۴۲ETHW۹۰۳.۷۷ دلار۱۶۹,۲۵۲ تومان۰.۰۴" برابر "۱۶.۴۲ میلیون دلار۴۰۶.۵۲ میلیون دلار۰.۴۵%۳.۴۵%۸.۰۸%۱۰۷.۸۲ میلیون ETHWبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۱۶۲۲۹
۴۳BSV۵۵۴۲.۶۸ دلار۱,۹۱۵,۷۳۰ تومان۰.۰۵" برابر "۴۴.۱۱ میلیون دلار۸۲۲.۲۰ میلیون دلار۰.۲۰%۳.۰۲%۶.۱۱%۱۹.۲۷ میلیون BSV۲۱.۰۰ میلیون BSVɃ ۰.۰۰۱۸۳۶۹۵
۴۴GRT۵۸۰.۰۸۹۳۲۹ دلار۴,۰۱۰ تومان۰.۰۵" برابر "۳۶.۹۶ میلیون دلار۷۸۳.۵۵ میلیون دلار۰.۰۱%۵.۳۰%۲.۲۵%۸.۷۷ میلیارد GRTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۸۵
۴۵ALGO۳۵۰.۲۴۵۶۷ دلار۱۱,۰۲۸ تومان۰.۰۵" برابر "۸۵.۹۳ میلیون دلار۱.۷۷ میلیارد دلار۰.۴۳%۵.۴۱%۳.۱۸%۷.۲۰ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGOɃ ۰.۰۰۰۰۱۰۵۷
۴۶SNX۷۴۲.۳۲ دلار۱۰۴,۱۰۴ تومان۰.۰۵" برابر "۲۹.۴۷ میلیون دلار۵۷۹.۰۷ میلیون دلار۰.۲۸%۵.۵۰%۱۰.۸۷%۲۴۹.۷۰ میلیون SNX۳۰۸.۰۷ میلیون SNXɃ ۰.۰۰۰۰۹۹۸۲
۴۷TUSD۵۲۰.۹۹۹۶۲۵ دلار۴۴,۸۷۳ تومان۰.۰۵" برابر "۴۳.۲۴ میلیون دلار۹۴۳.۹۸ میلیون دلار۰.۰۳%۰.۰۳%۰.۱۳%۹۴۴.۳۳ میلیون TUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۳۰۳
۴۸XRP۶۰.۴۰۰۳۱۷ دلار۱۷,۹۷۰ تومان۰.۰۵" برابر "۱.۰۰ میلیارد دلار۲۰.۳۴ میلیارد دلار۰.۱۶%۳.۱۳%۵.۱۵%۵۰.۸۰ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRPɃ ۰.۰۰۰۰۱۷۲۳
۴۹FLOW۴۸۱.۰۳ دلار۴۶,۱۸۲ تومان۰.۰۵" برابر "۵۷.۵۹ میلیون دلار۱.۰۷ میلیارد دلار۰.۱۲%۶.۲۲%۱۵.۵۹%۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۴۲۸
۵۰ETH۲۱,۵۸۶.۴۸ دلار۷۱,۲۱۶,۹۱۵ تومان۰.۰۵" برابر "۹.۰۲ میلیارد دلار۱۹۴.۱۴ میلیارد دلار۰.۱۴%۱.۴۵%۳.۲۴%۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایتɃ ۰.۰۶۸۲۸۸۱۱
۰/۵ (۰ نظر)