حجم معاملات بالا در ارزهای بایننس علی بابا اکس
حجم معاملات بالا در ارزهای بایننس

حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت

حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1USDT31.00 دلار53,028 تومان41.90 میلیارد دلار78.53 میلیارد دلار0.01%0.10%0.12%بی نهایت78.49 میلیارد USDT0.53" برابر "
2BTC127,870.20 دلار1,477,120,746 تومان27.46 میلیارد دلار538.65 میلیارد دلار0.53%2.27%4.59%21.00 میلیون BTC19.33 میلیون BTC0.05" برابر "
3ETH21,761.83 دلار93,377,083 تومان10.94 میلیارد دلار215.60 میلیارد دلار0.29%3.89%2.13%بی نهایت122.37 میلیون ETH0.05" برابر "
4USDC50.999358 دلار52,966 تومان5.90 میلیارد دلار34.29 میلیارد دلار0.01%0.00%0.04%بی نهایت34.31 میلیارد USDC0.17" برابر "
5BUSD110.999825 دلار52,991 تومان3.62 میلیارد دلار8.02 میلیارد دلار0.03%0.00%0.04%بی نهایت8.02 میلیارد BUSD0.45" برابر "
6XRP60.426182 دلار22,588 تومان1.35 میلیارد دلار21.71 میلیارد دلار0.16%5.97%14.69%100.00 میلیارد XRP50.95 میلیارد XRP0.06" برابر "
7LTC1391.94 دلار4,873,080 تومان824.92 میلیون دلار6.67 میلیارد دلار0.77%2.37%12.05%84.00 میلیون LTC72.55 میلیون LTC0.12" برابر "
8SOL1021.06 دلار1,116,098 تومان500.14 میلیون دلار8.08 میلیارد دلار0.75%7.20%4.54%بی نهایت383.78 میلیون SOL0.06" برابر "
9BNB4321.22 دلار17,024,422 تومان476.43 میلیون دلار50.72 میلیارد دلار0.04%2.75%3.88%بی نهایت157.89 میلیون BNB0.01" برابر "
10MATIC81.10 دلار58,080 تومان432.81 میلیون دلار9.95 میلیارد دلار0.17%4.67%7.69%10.00 میلیارد MATIC9.08 میلیارد MATIC0.04" برابر "
11DOGE90.074452 دلار3,946 تومان395.77 میلیون دلار9.88 میلیارد دلار0.11%5.06%0.57%بی نهایت132.67 میلیارد DOGE0.04" برابر "
12TRX150.063891 دلار3,386 تومان392.69 میلیون دلار5.82 میلیارد دلار0.03%0.35%3.51%بی نهایت91.12 میلیارد TRX0.07" برابر "
13OMG1252.01 دلار106,482 تومان380.19 میلیون دلار281.77 میلیون دلار0.36%12.09%41.80%140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG1.35" برابر "
14CFX560.34242 دلار18,148 تومان361.01 میلیون دلار909.78 میلیون دلار0.43%10.32%3.05%بی نهایت2.66 میلیارد CFX0.40" برابر "
15MASK885.94 دلار314,734 تومان340.69 میلیون دلار452.21 میلیون دلار0.89%3.46%32.13%100.00 میلیون MASK76.15 میلیون MASK0.75" برابر "
16ADA70.362611 دلار19,218 تومان320.04 میلیون دلار12.59 میلیارد دلار0.35%4.77%7.79%45.00 میلیارد ADA34.72 میلیارد ADA0.03" برابر "
17TUSD310.998996 دلار52,947 تومان303.27 میلیون دلار2.05 میلیارد دلار0.03%0.03%0.12%بی نهایت2.05 میلیارد TUSD0.15" برابر "
18LINK197.32 دلار387,908 تومان301.77 میلیون دلار3.78 میلیارد دلار0.00%3.19%3.73%1,000.00 میلیون LINK517.10 میلیون LINK0.08" برابر "
19FIL295.62 دلار297,686 تومان294.58 میلیون دلار2.30 میلیارد دلار0.01%5.59%5.63%بی نهایت409.59 میلیون FIL0.13" برابر "
20FTM440.460015 دلار24,381 تومان290.10 میلیون دلار1.28 میلیارد دلار0.52%8.97%1.63%3.18 میلیارد FTM2.78 میلیارد FTM0.23" برابر "
21STX421.06 دلار55,930 تومان212.80 میلیون دلار1.44 میلیارد دلار0.71%12.20%2.40%1.82 میلیارد STX1.37 میلیارد STX0.15" برابر "
22BCH27125.47 دلار6,649,868 تومان209.10 میلیون دلار2.43 میلیارد دلار0.30%3.27%4.40%21.00 میلیون BCH19.35 میلیون BCH0.09" برابر "
23SHIB140.000011 دلار1 تومان193.06 میلیون دلار6.23 میلیارد دلار0.06%3.14%1.19%بی نهایت589.54 تریلیون SHIB0.03" برابر "
24EOS431.19 دلار62,895 تومان192.38 میلیون دلار1.29 میلیارد دلار0.33%2.39%7.07%بی نهایت1.09 میلیارد EOS0.15" برابر "
25DOT126.10 دلار323,393 تومان188.51 میلیون دلار7.14 میلیارد دلار0.40%4.90%4.45%بی نهایت1.17 میلیارد DOT0.03" برابر "
26AVAX1617.13 دلار907,627 تومان179.02 میلیون دلار5.58 میلیارد دلار0.00%3.20%3.46%720.00 میلیون AVAX325.72 میلیون AVAX0.03" برابر "
27ETC2320.23 دلار1,072,050 تومان177.70 میلیون دلار2.83 میلیارد دلار0.27%3.62%4.35%210.70 میلیون ETC140.08 میلیون ETC0.06" برابر "
28AGIX780.483453 دلار25,623 تومان153.32 میلیون دلار583.10 میلیون دلار1.23%2.47%6.28%2.00 میلیارد AGIX1.21 میلیارد AGIX0.26" برابر "
29GALA1270.040107 دلار2,126 تومان149.02 میلیون دلار279.84 میلیون دلار0.27%7.66%2.85%بی نهایت6.98 میلیارد GALA0.53" برابر "
30DASH6861.60 دلار3,264,944 تومان137.13 میلیون دلار689.80 میلیون دلار0.88%3.38%11.95%18.90 میلیون DASH11.20 میلیون DASH0.20" برابر "
31DYDX992.46 دلار130,600 تومان132.41 میلیون دلار385.04 میلیون دلار0.03%7.49%1.40%1,000.00 میلیون DYDX156.26 میلیون DYDX0.34" برابر "
32ATOM2011.34 دلار601,184 تومان128.64 میلیون دلار3.25 میلیارد دلار0.78%3.94%11.26%بی نهایت286.37 میلیون ATOM0.04" برابر "
33NEO5712.60 دلار668,005 تومان118.24 میلیون دلار889.06 میلیون دلار1.26%1.14%6.69%100.00 میلیون NEO70.54 میلیون NEO0.13" برابر "
34LDO322.16 دلار114,743 تومان117.70 میلیون دلار1.86 میلیارد دلار1.10%9.53%9.89%1,000.00 میلیون LDO859.34 میلیون LDO0.06" برابر "
35XMR22157.74 دلار8,360,004 تومان110.13 میلیون دلار2.88 میلیارد دلار0.79%2.43%3.83%بی نهایت18.26 میلیون XMR0.04" برابر "
36NEAR352.00 دلار106,133 تومان109.84 میلیون دلار1.73 میلیارد دلار0.32%3.40%1.95%1,000.00 میلیون NEAR866.02 میلیون NEAR0.06" برابر "
37SAND550.63566 دلار33,690 تومان106.64 میلیون دلار953.15 میلیون دلار0.21%5.39%2.71%3.00 میلیارد SAND1.50 میلیارد SAND0.11" برابر "
38APE394.07 دلار215,650 تومان100.82 میلیون دلار1.50 میلیارد دلار0.09%2.32%3.31%1,000.00 میلیون APE368.59 میلیون APE0.07" برابر "
39UNI245.96 دلار316,044 تومان97.90 میلیون دلار2.81 میلیارد دلار0.03%7.04%3.02%1,000.00 میلیون UNI471.07 میلیون UNI0.03" برابر "
40OAX5000.430399 دلار22,811 تومان92.46 میلیون دلار33.16 میلیون دلار9.45%40.47%121.51%بی نهایت77.05 میلیون OAX2.79" برابر "
41MINA620.83971 دلار44,505 تومان84.04 میلیون دلار732.96 میلیون دلار1.60%1.47%1.62%بی نهایت872.88 میلیون MINA0.11" برابر "
42QTUM1063.25 دلار171,989 تومان81.35 میلیون دلار339.39 میلیون دلار0.37%2.36%10.17%107.82 میلیون QTUM104.59 میلیون QTUM0.24" برابر "
43AAVE5074.17 دلار3,931,153 تومان77.44 میلیون دلار1.05 میلیارد دلار0.25%5.99%3.72%16.00 میلیون AAVE14.09 میلیون AAVE0.07" برابر "
44MANA460.592226 دلار31,388 تومان74.52 میلیون دلار1.10 میلیارد دلار0.18%4.39%1.17%بی نهایت1.86 میلیارد MANA0.07" برابر "
45XLM280.089106 دلار4,723 تومان70.77 میلیون دلار2.37 میلیارد دلار0.04%4.86%3.40%50.00 میلیارد XLM26.57 میلیارد XLM0.03" برابر "
46ALGO380.211416 دلار11,205 تومان64.15 میلیون دلار1.51 میلیارد دلار0.45%4.63%2.05%10.00 میلیارد ALGO7.13 میلیارد ALGO0.04" برابر "
47MKR71672.73 دلار35,654,632 تومان63.54 میلیون دلار657.68 میلیون دلار0.29%1.86%4.42%1.01 میلیون MKR977.63 هزار MKR0.10" برابر "
48GRT450.143646 دلار7,613 تومان61.27 میلیون دلار1.28 میلیارد دلار0.29%6.79%6.10%بی نهایت8.88 میلیارد GRT0.05" برابر "
49GMT1400.391953 دلار20,774 تومان60.77 میلیون دلار235.17 میلیون دلار0.15%5.49%2.62%6.00 میلیارد GMT600.00 میلیون GMT0.26" برابر "
50LRC860.344461 دلار18,256 تومان59.56 میلیون دلار458.18 میلیون دلار0.72%5.49%2.45%1.37 میلیارد LRC1.33 میلیارد LRC0.13" برابر "
51SUSHI1411.05 دلار55,478 تومان58.31 میلیون دلار232.65 میلیون دلار0.31%4.48%12.20%250.00 میلیون SUSHI222.26 میلیون SUSHI0.25" برابر "
52RNDR891.25 دلار66,245 تومان57.14 میلیون دلار451.78 میلیون دلار0.18%9.41%9.52%536.87 میلیون RNDR361.44 میلیون RNDR0.13" برابر "
53CRV690.92023 دلار48,772 تومان55.57 میلیون دلار689.20 میلیون دلار0.25%6.32%1.82%3.30 میلیارد CRV748.94 میلیون CRV0.08" برابر "
54AXS548.38 دلار444,392 تومان53.21 میلیون دلار969.33 میلیون دلار0.02%4.41%0.36%270.00 میلیون AXS115.61 میلیون AXS0.05" برابر "
55ANKR1100.03413 دلار1,809 تومان53.20 میلیون دلار329.79 میلیون دلار1.67%1.74%4.63%10.00 میلیارد ANKR9.66 میلیارد ANKR0.16" برابر "
56GAS4803.49 دلار184,903 تومان51.66 میلیون دلار35.34 میلیون دلار0.37%0.56%3.53%100.00 میلیون GAS10.13 میلیون GAS1.46" برابر "
57FET1220.365582 دلار19,376 تومان51.60 میلیون دلار299.38 میلیون دلار0.06%6.38%14.49%بی نهایت818.91 میلیون FET0.17" برابر "
58ACH1770.032432 دلار1,719 تومان50.88 میلیون دلار164.83 میلیون دلار0.22%10.54%13.84%10.00 میلیارد ACH5.08 میلیارد ACH0.31" برابر "
59LUNC630.000123 دلار7 تومان49.98 میلیون دلار726.40 میلیون دلار0.33%2.62%3.50%بی نهایت5.90 تریلیون LUNC0.07" برابر "
60JOE1910.41482 دلار21,985 تومان49.36 میلیون دلار139.56 میلیون دلار0.10%8.29%83.27%500.00 میلیون JOE336.44 میلیون JOE0.35" برابر "
61VET370.023044 دلار1,221 تومان49.28 میلیون دلار1.67 میلیارد دلار0.11%3.04%1.08%86.71 میلیارد VET72.51 میلیارد VET0.03" برابر "
62WAVES1372.16 دلار114,556 تومان47.44 میلیون دلار239.88 میلیون دلار0.45%4.75%2.80%بی نهایت110.98 میلیون WAVES0.20" برابر "
63ZEC7736.14 دلار1,915,552 تومان42.78 میلیون دلار590.14 میلیون دلار0.28%4.99%1.05%21.00 میلیون ZEC16.33 میلیون ZEC0.07" برابر "
64CHZ600.118946 دلار6,304 تومان42.11 میلیون دلار799.16 میلیون دلار0.31%3.82%0.23%8.89 میلیارد CHZ6.72 میلیارد CHZ0.05" برابر "
65DUSK2990.204782 دلار10,853 تومان37.94 میلیون دلار84.75 میلیون دلار0.20%2.90%0.16%1,000.00 میلیون DUSK413.86 میلیون DUSK0.45" برابر "
66LOOM3210.067593 دلار3,582 تومان37.74 میلیون دلار76.54 میلیون دلار0.03%2.87%6.43%بی نهایت1.13 میلیارد LOOM0.49" برابر "
67FLOW510.986589 دلار52,289 تومان36.33 میلیون دلار1.02 میلیارد دلار0.01%4.75%4.50%بی نهایت1.04 میلیارد FLOW0.04" برابر "
68RUNE871.40 دلار74,018 تومان35.61 میلیون دلار456.76 میلیون دلار0.55%3.47%1.21%500.00 میلیون RUNE327.06 میلیون RUNE0.08" برابر "
69CAKE703.69 دلار195,345 تومان33.96 میلیون دلار686.70 میلیون دلار0.08%2.71%4.14%750.00 میلیون CAKE186.31 میلیون CAKE0.05" برابر "
70JASMY1450.00473 دلار251 تومان33.20 میلیون دلار225.01 میلیون دلار0.03%3.89%4.14%50.00 میلیارد JASMY47.57 میلیارد JASMY0.15" برابر "
71YFI1198,482.25 دلار449,559,223 تومان32.58 میلیون دلار310.77 میلیون دلار0.61%3.43%0.05%36.67 هزار YFI36.64 هزار YFI0.10" برابر "
72REP2758.67 دلار459,438 تومان32.04 میلیون دلار95.36 میلیون دلار0.36%0.82%1.31%بی نهایت11.00 میلیون REP0.34" برابر "
73HBAR330.060091 دلار3,185 تومان31.57 میلیون دلار1.81 میلیارد دلار0.16%5.37%3.37%50.00 میلیارد HBAR30.16 میلیارد HBAR0.02" برابر "
74SKL1730.040695 دلار2,157 تومان31.30 میلیون دلار171.07 میلیون دلار1.35%0.71%1.15%7.00 میلیارد SKL4.20 میلیارد SKL0.18" برابر "
75ICP405.03 دلار266,367 تومان29.06 میلیون دلار1.50 میلیارد دلار0.30%4.39%6.30%بی نهایت298.00 میلیون ICP0.02" برابر "
76ZIL900.027362 دلار1,450 تومان28.75 میلیون دلار434.17 میلیون دلار0.75%4.61%3.07%21.00 میلیارد ZIL15.87 میلیارد ZIL0.07" برابر "
77ENS13013.46 دلار713,337 تومان28.18 میلیون دلار272.48 میلیون دلار0.12%4.87%5.40%100.00 میلیون ENS20.24 میلیون ENS0.10" برابر "
78CELR1590.02702 دلار1,432 تومان27.06 میلیون دلار191.45 میلیون دلار0.26%1.51%34.36%10.00 میلیارد CELR7.09 میلیارد CELR0.14" برابر "
79CKB1460.005572 دلار295 تومان25.39 میلیون دلار223.53 میلیون دلار1.25%15.09%30.05%بی نهایت40.11 میلیارد CKB0.11" برابر "
80ROSE1080.05798 دلار3,073 تومان25.18 میلیون دلار331.98 میلیون دلار0.06%3.01%4.37%10.00 میلیارد ROSE5.73 میلیارد ROSE0.08" برابر "
811INCH910.508685 دلار26,960 تومان25.02 میلیون دلار424.61 میلیون دلار0.04%3.29%0.93%بی نهایت834.73 میلیون 1INCH0.06" برابر "
82BAT1020.242728 دلار12,865 تومان24.78 میلیون دلار360.69 میلیون دلار0.17%4.87%0.91%1.50 میلیارد BAT1.49 میلیارد BAT0.07" برابر "
83RLC1712.16 دلار114,559 تومان24.37 میلیون دلار175.08 میلیون دلار2.04%1.48%38.32%87.00 میلیون RLC81.00 میلیون RLC0.14" برابر "
84KLAY670.228114 دلار12,090 تومان23.83 میلیون دلار702.54 میلیون دلار0.20%1.58%4.26%بی نهایت3.08 میلیارد KLAY0.03" برابر "
85ONE1320.020606 دلار1,092 تومان23.46 میلیون دلار271.19 میلیون دلار1.08%6.42%0.90%بی نهایت13.16 میلیارد ONE0.09" برابر "
86XTZ491.14 دلار60,254 تومان23.26 میلیون دلار1.06 میلیارد دلار0.22%4.22%4.61%بی نهایت931.83 میلیون XTZ0.02" برابر "
87JST1420.025926 دلار1,374 تومان23.17 میلیون دلار230.80 میلیون دلار0.38%1.40%3.37%9.90 میلیارد JST8.90 میلیارد JST0.10" برابر "
88CHR2490.160956 دلار8,531 تومان22.82 میلیون دلار110.50 میلیون دلار0.27%0.94%3.53%1,000.00 میلیون CHR686.55 میلیون CHR0.21" برابر "
89IOTX1390.024947 دلار1,322 تومان22.57 میلیون دلار235.72 میلیون دلار0.97%2.42%0.15%10.00 میلیارد IOTX9.45 میلیارد IOTX0.10" برابر "
90COMP11842.88 دلار2,272,799 تومان22.10 میلیون دلار311.64 میلیون دلار0.16%3.81%3.32%10.00 میلیون COMP7.27 میلیون COMP0.07" برابر "
91HIGH3342.10 دلار111,539 تومان22.07 میلیون دلار70.13 میلیون دلار0.04%10.11%7.13%100.00 میلیون HIGH33.32 میلیون HIGH0.31" برابر "
92LINA4030.010556 دلار559 تومان21.93 میلیون دلار51.44 میلیون دلار0.42%7.74%32.52%10.00 میلیارد LINA4.87 میلیارد LINA0.43" برابر "
93KAVA950.864569 دلار45,822 تومان21.46 میلیون دلار392.16 میلیون دلار0.31%3.03%13.12%بی نهایت453.59 میلیون KAVA0.05" برابر "
94ENJ970.388241 دلار20,577 تومان21.01 میلیون دلار388.24 میلیون دلار0.03%4.18%2.11%1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.05" برابر "
95T1030.040847 دلار2,165 تومان20.94 میلیون دلار356.34 میلیون دلار0.12%4.11%5.05%10.00 میلیارد T8.72 میلیارد T0.06" برابر "
96YGG3680.258254 دلار13,687 تومان20.66 میلیون دلار58.06 میلیون دلار0.22%10.48%2.65%1,000.00 میلیون YGG224.82 میلیون YGG0.36" برابر "
97REN2630.102079 دلار5,410 تومان20.46 میلیون دلار101.98 میلیون دلار0.83%7.41%7.75%1,000.00 میلیون REN999.04 میلیون REN0.20" برابر "
98COCOS2611.46 دلار77,481 تومان20.19 میلیون دلار103.87 میلیون دلار0.77%7.39%9.52%100.00 میلیون COCOS71.05 میلیون COCOS0.19" برابر "
99DODO3040.180209 دلار9,551 تومان20.09 میلیون دلار82.01 میلیون دلار2.36%11.45%0.63%1,000.00 میلیون DODO455.10 میلیون DODO0.24" برابر "
100THETA521.01 دلار53,781 تومان19.98 میلیون دلار1.01 میلیارد دلار0.31%3.30%3.01%1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "
101DCR11521.57 دلار1,143,163 تومان19.73 میلیون دلار319.79 میلیون دلار1.47%7.53%6.99%21.00 میلیون DCR14.83 میلیون DCR0.06" برابر "
102ALICE3231.55 دلار82,058 تومان19.68 میلیون دلار74.42 میلیون دلار0.05%2.34%2.01%100.00 میلیون ALICE48.07 میلیون ALICE0.26" برابر "
103TOMO3830.57377 دلار30,410 تومان19.62 میلیون دلار54.36 میلیون دلار0.27%2.67%5.56%بی نهایت94.75 میلیون TOMO0.36" برابر "
104ZEN18810.51 دلار556,838 تومان19.51 میلیون دلار141.87 میلیون دلار0.31%2.80%0.73%21.00 میلیون ZEN13.50 میلیون ZEN0.14" برابر "
105MDT4440.06285 دلار3,331 تومان19.36 میلیون دلار42.50 میلیون دلار0.63%4.44%9.38%1,000.00 میلیون MDT676.16 میلیون MDT0.46" برابر "
106LPT1646.78 دلار359,446 تومان19.10 میلیون دلار186.54 میلیون دلار0.18%5.34%11.38%بی نهایت27.51 میلیون LPT0.10" برابر "
107FXS827.82 دلار414,519 تومان19.09 میلیون دلار555.95 میلیون دلار0.07%5.06%7.40%بی نهایت71.08 میلیون FXS0.03" برابر "
108QNT41122.40 دلار6,486,990 تومان18.88 میلیون دلار1.48 میلیارد دلار0.60%4.61%5.35%14.88 میلیون QNT12.07 میلیون QNT0.01" برابر "
109DAR3860.174118 دلار9,228 تومان18.85 میلیون دلار54.06 میلیون دلار0.11%4.14%1.30%800.00 میلیون DAR310.49 میلیون DAR0.35" برابر "
110WOO1090.197279 دلار10,456 تومان18.72 میلیون دلار330.62 میلیون دلار0.64%5.14%13.65%بی نهایت1.68 میلیارد WOO0.06" برابر "
111ELF1680.309716 دلار16,415 تومان18.26 میلیون دلار183.15 میلیون دلار0.11%0.54%0.29%1,000.00 میلیون ELF591.36 میلیون ELF0.10" برابر "
112OCEAN1490.353826 دلار18,753 تومان18.02 میلیون دلار216.93 میلیون دلار0.03%6.24%11.44%1.41 میلیارد OCEAN613.10 میلیون OCEAN0.08" برابر "
113HOT1160.001815 دلار96 تومان17.71 میلیون دلار314.54 میلیون دلار0.73%3.59%1.22%بی نهایت173.34 میلیارد HOT0.06" برابر "
114AR1318.13 دلار431,074 تومان17.43 میلیون دلار271.62 میلیون دلار0.72%6.07%10.12%66.00 میلیون AR33.39 میلیون AR0.06" برابر "
115KSM12333.58 دلار1,779,792 تومان17.40 میلیون دلار284.43 میلیون دلار0.15%3.78%4.31%بی نهایت8.47 میلیون KSM0.06" برابر "
116ONT1550.228066 دلار12,087 تومان16.96 میلیون دلار199.61 میلیون دلار0.13%3.85%1.37%1,000.00 میلیون ONT875.25 میلیون ONT0.08" برابر "
117PERP3690.874453 دلار46,346 تومان16.95 میلیون دلار57.72 میلیون دلار1.38%2.50%2.27%بی نهایت66.00 میلیون PERP0.29" برابر "
118BETH26201,744.65 دلار92,466,464 تومان16.57 میلیون دلار0.00 دلار0.14%3.63%2.66%بی نهایت0.00 BETH0.00" برابر "
119ZRX1570.22975 دلار12,177 تومان16.48 میلیون دلار194.71 میلیون دلار0.06%4.00%0.36%1,000.00 میلیون ZRX847.50 میلیون ZRX0.08" برابر "
120TWT851.18 دلار62,606 تومان16.36 میلیون دلار492.17 میلیون دلار0.02%1.54%3.19%1,000.00 میلیون TWT416.65 میلیون TWT0.03" برابر "
121PAXG832,000.20 دلار106,010,508 تومان16.00 میلیون دلار542.58 میلیون دلار0.23%0.60%2.84%بی نهایت271.26 هزار PAXG0.03" برابر "
122STPT2850.049002 دلار2,597 تومان15.96 میلیون دلار90.38 میلیون دلار0.28%1.95%2.16%1.94 میلیارد STPT1.84 میلیارد STPT0.18" برابر "
123ARPA4020.041486 دلار2,199 تومان15.09 میلیون دلار51.56 میلیون دلار0.04%5.83%13.81%2.00 میلیارد ARPA1.24 میلیارد ARPA0.29" برابر "
124IOST1580.01038 دلار550 تومان14.71 میلیون دلار194.20 میلیون دلار0.25%5.72%0.62%90.00 میلیارد IOST18.71 میلیارد IOST0.08" برابر "
125PEOPLE2460.02223 دلار1,178 تومان14.67 میلیون دلار112.49 میلیون دلار0.24%4.29%0.39%5.06 میلیارد PEOPLE5.06 میلیارد PEOPLE0.13" برابر "
126AMP1780.003877 دلار205 تومان14.47 میلیون دلار163.71 میلیون دلار0.67%0.94%6.38%99.44 میلیارد AMP42.23 میلیارد AMP0.09" برابر "
127SUN3610.006524 دلار346 تومان14.45 میلیون دلار60.14 میلیون دلار0.13%2.12%3.02%بی نهایت9.22 میلیارد SUN0.24" برابر "
128PUNDIX2000.476745 دلار25,267 تومان14.08 میلیون دلار123.23 میلیون دلار0.63%1.40%1.87%258.53 میلیون PUNDIX258.49 میلیون PUNDIX0.11" برابر "
129ILV18464.85 دلار3,437,034 تومان13.74 میلیون دلار153.70 میلیون دلار1.48%7.19%5.48%10.00 میلیون ILV2.37 میلیون ILV0.09" برابر "
130PHB4341.10 دلار58,309 تومان13.52 میلیون دلار43.75 میلیون دلار0.14%2.10%6.32%بی نهایت39.77 میلیون PHB0.31" برابر "
131AUDIO1330.271241 دلار14,376 تومان13.22 میلیون دلار268.70 میلیون دلار1.10%5.60%4.84%بی نهایت990.64 میلیون AUDIO0.05" برابر "
132BTG12416.14 دلار855,209 تومان12.56 میلیون دلار282.61 میلیون دلار0.11%2.34%3.07%21.00 میلیون BTG17.51 میلیون BTG0.04" برابر "
133BTT800.00000060921556 دلار0 تومان12.55 میلیون دلار579.62 میلیون دلار0.03%2.93%10.09%بی نهایت951.42 تریلیون BTT0.02" برابر "
134SC1500.004021 دلار213 تومان12.43 میلیون دلار215.56 میلیون دلار0.23%1.73%4.60%بی نهایت53.61 میلیارد SC0.06" برابر "
135XEM1040.038896 دلار2,062 تومان12.29 میلیون دلار350.07 میلیون دلار0.34%2.59%1.00%9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.04" برابر "
136OGN3670.114962 دلار6,093 تومان11.63 میلیون دلار58.51 میلیون دلار0.43%1.85%0.04%1,000.00 میلیون OGN508.96 میلیون OGN0.20" برابر "
137BAL1116.61 دلار350,593 تومان11.57 میلیون دلار320.82 میلیون دلار0.45%6.30%1.36%96.15 میلیون BAL48.50 میلیون BAL0.04" برابر "
138C984160.221794 دلار11,755 تومان11.47 میلیون دلار48.12 میلیون دلار0.15%3.58%0.23%1,000.00 میلیون C98216.94 میلیون C980.24" برابر "
139YFII4421,106.37 دلار58,637,688 تومان11.42 میلیون دلار42.70 میلیون دلار0.02%2.40%3.47%39.38 هزار YFII38.60 هزار YFII0.27" برابر "
140STRAX3060.555961 دلار29,466 تومان11.38 میلیون دلار81.94 میلیون دلار0.03%0.19%0.57%بی نهایت147.38 میلیون STRAX0.14" برابر "
141STORJ1860.35744 دلار18,944 تومان10.85 میلیون دلار147.60 میلیون دلار0.25%3.58%0.24%بی نهایت412.94 میلیون STORJ0.07" برابر "
142SRM3930.200613 دلار10,632 تومان10.77 میلیون دلار52.81 میلیون دلار0.56%9.08%18.46%10.16 میلیارد SRM263.24 میلیون SRM0.20" برابر "
143KNC2430.696743 دلار36,927 تومان10.43 میلیون دلار114.89 میلیون دلار0.27%4.73%1.78%252.30 میلیون KNC164.89 میلیون KNC0.09" برابر "
144MIOTA790.209465 دلار11,102 تومان10.42 میلیون دلار582.21 میلیون دلار0.21%3.63%5.08%2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "
145BAND1511.71 دلار90,368 تومان10.11 میلیون دلار211.36 میلیون دلار0.13%2.90%0.81%بی نهایت123.96 میلیون BAND0.05" برابر "
146CELO1210.610492 دلار32,356 تومان10.07 میلیون دلار300.08 میلیون دلار0.08%4.42%3.28%1,000.00 میلیون CELO491.53 میلیون CELO0.03" برابر "
147COTI2980.072644 دلار3,850 تومان9.92 میلیون دلار85.45 میلیون دلار0.58%3.08%3.22%2.00 میلیارد COTI1.18 میلیارد COTI0.12" برابر "
148DF5080.075144 دلار3,983 تومان9.91 میلیون دلار32.46 میلیون دلار3.23%1.37%4.53%999.93 میلیون DF432.03 میلیون DF0.31" برابر "
149RSR1670.004016 دلار213 تومان9.89 میلیون دلار183.19 میلیون دلار0.96%1.97%0.26%100.00 میلیارد RSR45.61 میلیارد RSR0.05" برابر "
150FLUX1700.605912 دلار32,113 تومان9.80 میلیون دلار178.00 میلیون دلار0.29%3.50%9.24%440.00 میلیون FLUX293.78 میلیون FLUX0.06" برابر "
151TLM3420.019515 دلار1,034 تومان9.59 میلیون دلار67.84 میلیون دلار0.57%7.42%4.67%10.00 میلیارد TLM3.48 میلیارد TLM0.14" برابر "
152SLP2440.002703 دلار143 تومان9.55 میلیون دلار114.50 میلیون دلار0.01%4.01%3.80%بی نهایت42.35 میلیارد SLP0.08" برابر "
153LIT4501.05 دلار55,802 تومان9.32 میلیون دلار41.71 میلیون دلار0.55%3.39%10.36%100.00 میلیون LIT39.62 میلیون LIT0.22" برابر "
154ASTR1340.061287 دلار3,248 تومان9.20 میلیون دلار267.21 میلیون دلار0.12%5.90%6.68%بی نهایت4.36 میلیارد ASTR0.03" برابر "
155API31971.56 دلار82,690 تومان9.18 میلیون دلار125.11 میلیون دلار0.05%5.37%8.06%بی نهایت80.19 میلیون API30.07" برابر "
156WNXM33824.04 دلار1,274,242 تومان9.10 میلیون دلار69.63 میلیون دلار1.30%4.56%4.71%2.90 میلیون WNXM2.90 میلیون WNXM0.13" برابر "
157RVN1140.025906 دلار1,373 تومان8.85 میلیون دلار319.89 میلیون دلار0.57%3.25%3.67%21.00 میلیارد RVN12.35 میلیارد RVN0.03" برابر "
158NKN3110.106858 دلار5,663 تومان8.81 میلیون دلار80.66 میلیون دلار0.78%3.00%2.60%1,000.00 میلیون NKN754.83 میلیون NKN0.11" برابر "
159USTC1530.02071 دلار1,098 تومان8.51 میلیون دلار202.90 میلیون دلار0.14%3.69%8.99%بی نهایت9.80 میلیارد USTC0.04" برابر "
160UMA1902.05 دلار108,580 تومان8.46 میلیون دلار141.25 میلیون دلار0.55%4.00%1.90%101.17 میلیون UMA68.95 میلیون UMA0.06" برابر "
161ICX1520.218314 دلار11,571 تومان8.41 میلیون دلار207.56 میلیون دلار0.00%0.30%3.80%بی نهایت950.74 میلیون ICX0.04" برابر "
162WIN3080.000085 دلار4 تومان8.29 میلیون دلار81.48 میلیون دلار0.27%2.58%3.88%999.00 میلیارد WIN961.74 میلیارد WIN0.10" برابر "
163MTL3171.17 دلار61,927 تومان8.12 میلیون دلار77.80 میلیون دلار0.40%1.83%5.28%66.59 میلیون MTL66.59 میلیون MTL0.10" برابر "
164ANT2742.42 دلار128,122 تومان7.93 میلیون دلار96.77 میلیون دلار1.07%0.78%1.84%بی نهایت40.03 میلیون ANT0.08" برابر "
165CVX985.11 دلار270,667 تومان7.86 میلیون دلار387.05 میلیون دلار0.33%7.07%4.33%100.00 میلیون CVX75.79 میلیون CVX0.02" برابر "
166PERL6590.037258 دلار1,975 تومان7.56 میلیون دلار18.29 میلیون دلار1.33%6.89%16.23%1.03 میلیارد PERL490.94 میلیون PERL0.41" برابر "
167REEF3620.002678 دلار142 تومان7.47 میلیون دلار59.94 میلیون دلار0.50%2.81%0.46%بی نهایت22.38 میلیارد REEF0.12" برابر "
168GFT4250.046606 دلار2,470 تومان7.39 میلیون دلار46.57 میلیون دلار0.24%6.85%9.31%بی نهایت999.27 میلیون GFT0.16" برابر "
169PYR2703.61 دلار191,521 تومان7.34 میلیون دلار98.23 میلیون دلار0.35%5.74%6.93%50.00 میلیون PYR27.18 میلیون PYR0.07" برابر "
170MBOX2860.487596 دلار25,843 تومان7.31 میلیون دلار90.17 میلیون دلار0.43%2.49%3.95%1,000.00 میلیون MBOX184.93 میلیون MBOX0.08" برابر "
171SPELL3240.000687 دلار36 تومان7.27 میلیون دلار73.76 میلیون دلار0.00%5.24%4.26%196.01 میلیارد SPELL107.41 میلیارد SPELL0.10" برابر "
172AKRO6530.00441 دلار234 تومان7.09 میلیون دلار18.72 میلیون دلار0.44%3.08%11.81%بی نهایت4.25 میلیارد AKRO0.38" برابر "
173SANTOS6404.35 دلار230,402 تومان7.01 میلیون دلار19.78 میلیون دلار0.50%2.85%5.21%30.00 میلیون SANTOS4.55 میلیون SANTOS0.35" برابر "
174CVC2590.104874 دلار5,558 تومان6.86 میلیون دلار104.87 میلیون دلار0.05%3.86%1.29%بی نهایت1,000.00 میلیون CVC0.07" برابر "
175VOXEL5760.244303 دلار12,948 تومان6.84 میلیون دلار25.38 میلیون دلار1.08%3.73%10.04%300.00 میلیون VOXEL103.90 میلیون VOXEL0.27" برابر "
176RIF1950.135983 دلار7,207 تومان6.71 میلیون دلار129.64 میلیون دلار1.08%10.15%29.77%بی نهایت953.38 میلیون RIF0.05" برابر "
177AGLD5430.410473 دلار21,755 تومان6.60 میلیون دلار28.80 میلیون دلار0.48%4.54%4.63%بی نهایت70.17 میلیون AGLD0.23" برابر "
178BADGER3772.91 دلار154,317 تومان6.56 میلیون دلار55.80 میلیون دلار0.09%5.90%7.40%21.00 میلیون BADGER19.17 میلیون BADGER0.12" برابر "
179DIA4880.368185 دلار19,514 تومان6.46 میلیون دلار34.72 میلیون دلار1.26%0.82%0.39%200.00 میلیون DIA94.29 میلیون DIA0.19" برابر "
180PLA2370.224153 دلار11,880 تومان6.23 میلیون دلار120.56 میلیون دلار0.20%3.11%3.69%700.00 میلیون PLA537.86 میلیون PLA0.05" برابر "
181ATA3700.158137 دلار8,381 تومان6.13 میلیون دلار57.28 میلیون دلار0.29%1.57%4.09%بی نهایت362.22 میلیون ATA0.11" برابر "
182NEXO930.719461 دلار38,131 تومان6.08 میلیون دلار402.90 میلیون دلار1.41%3.47%11.14%1,000.00 میلیون NEXO560.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
183BNT2870.562338 دلار29,804 تومان6.07 میلیون دلار90.13 میلیون دلار0.98%3.54%4.49%بی نهایت160.29 میلیون BNT0.07" برابر "
184TRB58614.09 دلار746,629 تومان5.95 میلیون دلار24.00 میلیون دلار0.24%3.66%2.28%بی نهایت1.70 میلیون TRB0.25" برابر "
185XEC760.000031 دلار2 تومان5.84 میلیون دلار591.42 میلیون دلار0.14%4.18%0.82%21.00 تریلیون XEC19.34 تریلیون XEC0.01" برابر "
186SFP1800.44132 دلار23,390 تومان5.82 میلیون دلار163.14 میلیون دلار0.33%3.51%2.82%500.00 میلیون SFP369.67 میلیون SFP0.04" برابر "
187SXP1850.271676 دلار14,399 تومان5.75 میلیون دلار151.84 میلیون دلار0.18%3.21%2.02%بی نهایت558.89 میلیون SXP0.04" برابر "
188NMR25817.88 دلار947,843 تومان5.67 میلیون دلار105.31 میلیون دلار0.15%5.86%7.45%11.00 میلیون NMR5.89 میلیون NMR0.05" برابر "
189BAKE4790.185118 دلار9,811 تومان5.61 میلیون دلار35.83 میلیون دلار0.03%3.83%1.11%بی نهایت193.53 میلیون BAKE0.16" برابر "
190IDEX4830.051976 دلار2,755 تومان5.55 میلیون دلار35.02 میلیون دلار0.02%4.75%7.06%بی نهایت673.86 میلیون IDEX0.16" برابر "
191BICO1620.373528 دلار19,797 تومان5.50 میلیون دلار187.81 میلیون دلار0.16%5.87%8.34%بی نهایت502.79 میلیون BICO0.03" برابر "
192CTSI2660.1493 دلار7,913 تومان5.50 میلیون دلار99.45 میلیون دلار0.30%3.00%0.13%1,000.00 میلیون CTSI666.12 میلیون CTSI0.06" برابر "
193STMX3730.005697 دلار302 تومان5.37 میلیون دلار56.97 میلیون دلار0.26%3.17%6.54%12.50 میلیارد STMX10.00 میلیارد STMX0.09" برابر "
194ARK3790.323174 دلار17,128 تومان5.34 میلیون دلار54.87 میلیون دلار0.08%1.51%6.53%بی نهایت169.78 میلیون ARK0.10" برابر "
195GLMR1430.38145 دلار20,217 تومان5.32 میلیون دلار230.38 میلیون دلار0.07%4.07%7.50%بی نهایت603.96 میلیون GLMR0.02" برابر "
196RAD2791.90 دلار100,896 تومان5.20 میلیون دلار92.96 میلیون دلار0.30%5.57%8.52%100.00 میلیون RAD48.83 میلیون RAD0.06" برابر "
197QLC4100.081808 دلار4,336 تومان5.16 میلیون دلار49.08 میلیون دلار3.45%9.60%2.23%بی نهایت600.00 میلیون QLC0.11" برابر "
198LOKA4720.494439 دلار26,205 تومان5.03 میلیون دلار36.53 میلیون دلار1.03%6.12%10.07%500.00 میلیون LOKA73.87 میلیون LOKA0.14" برابر "
199PIVX5120.445828 دلار23,629 تومان5.00 میلیون دلار32.17 میلیون دلار2.01%12.83%9.74%بی نهایت72.15 میلیون PIVX0.16" برابر "
200UFT7360.422574 دلار22,396 تومان4.98 میلیون دلار13.12 میلیون دلار0.06%1.27%5.12%100.00 میلیون UFT31.05 میلیون UFT0.38" برابر "
201PHA3140.149939 دلار7,947 تومان4.88 میلیون دلار79.03 میلیون دلار0.76%5.93%8.17%1,000.00 میلیون PHA527.06 میلیون PHA0.06" برابر "
202ATM8222.82 دلار149,396 تومان4.80 میلیون دلار9.40 میلیون دلار0.10%4.70%0.11%بی نهایت3.33 میلیون ATM0.51" برابر "
203TFUEL1130.052655 دلار2,791 تومان4.79 میلیون دلار319.91 میلیون دلار0.34%3.10%6.69%بی نهایت6.08 میلیارد TFUEL0.01" برابر "
204BLZ5450.083575 دلار4,429 تومان4.78 میلیون دلار28.50 میلیون دلار0.62%3.30%0.46%بی نهایت341.00 میلیون BLZ0.17" برابر "
205DGB1820.009667 دلار512 تومان4.68 میلیون دلار155.72 میلیون دلار0.11%2.01%2.87%21.00 میلیارد DGB16.11 میلیارد DGB0.03" برابر "
206TVK4580.039837 دلار2,111 تومان4.61 میلیون دلار40.00 میلیون دلار0.49%3.47%3.39%1.20 میلیارد TVK1.00 میلیارد TVK0.12" برابر "
207COS5530.006746 دلار358 تومان4.59 میلیون دلار28.07 میلیون دلار0.23%3.00%2.12%بی نهایت4.16 میلیارد COS0.16" برابر "
208KDA1470.993533 دلار52,657 تومان4.54 میلیون دلار222.72 میلیون دلار0.54%2.79%2.57%1,000.00 میلیون KDA224.17 میلیون KDA0.02" برابر "
209BEL5370.61298 دلار32,488 تومان4.47 میلیون دلار29.42 میلیون دلار0.41%5.64%0.32%100.00 میلیون BEL48.00 میلیون BEL0.15" برابر "
210POND3130.009781 دلار518 تومان4.44 میلیون دلار79.10 میلیون دلار0.03%2.69%1.05%10.00 میلیارد POND8.09 میلیارد POND0.06" برابر "
211GHST3841.21 دلار63,877 تومان4.43 میلیون دلار54.35 میلیون دلار0.70%1.31%3.08%بی نهایت45.10 میلیون GHST0.08" برابر "
212ORN5200.919013 دلار48,708 تومان4.42 میلیون دلار31.38 میلیون دلار0.20%0.56%0.04%100.00 میلیون ORN34.15 میلیون ORN0.14" برابر "
213ACA3600.098991 دلار5,247 تومان4.38 میلیون دلار60.69 میلیون دلار1.11%6.86%5.48%1,000.00 میلیون ACA613.06 میلیون ACA0.07" برابر "
214QUICK43385.70 دلار4,542,308 تومان4.25 میلیون دلار44.05 میلیون دلار0.43%3.96%3.92%1,000.00 هزار QUICK514.00 هزار QUICK0.10" برابر "
215PORTO6682.27 دلار120,046 تومان4.19 میلیون دلار17.67 میلیون دلار0.58%3.30%6.65%40.00 میلیون PORTO7.80 میلیون PORTO0.24" برابر "
216GLM1380.236693 دلار12,545 تومان4.15 میلیون دلار236.69 میلیون دلار0.36%2.94%5.83%1,000.00 میلیون GLM1,000.00 میلیون GLM0.02" برابر "
217DENT2550.001074 دلار57 تومان4.10 میلیون دلار106.34 میلیون دلار0.96%3.68%0.91%بی نهایت99.01 میلیارد DENT0.04" برابر "
218GRS4910.41477 دلار21,983 تومان3.95 میلیون دلار34.09 میلیون دلار0.78%2.57%7.63%105.00 میلیون GRS82.20 میلیون GRS0.12" برابر "
219FIS5270.505115 دلار26,771 تومان3.93 میلیون دلار30.54 میلیون دلار0.08%2.26%7.77%114.91 میلیون FIS60.45 میلیون FIS0.13" برابر "
220CTXC4140.231104 دلار12,248 تومان3.93 میلیون دلار48.52 میلیون دلار0.71%4.62%10.52%299.79 میلیون CTXC209.95 میلیون CTXC0.08" برابر "
221CHESS5330.255439 دلار13,538 تومان3.83 میلیون دلار29.76 میلیون دلار0.46%1.82%5.01%300.00 میلیون CHESS116.51 میلیون CHESS0.13" برابر "
222NULS5490.278132 دلار14,741 تومان3.81 میلیون دلار28.31 میلیون دلار0.52%3.16%2.02%210.00 میلیون NULS101.77 میلیون NULS0.13" برابر "
223HIVE1650.393054 دلار20,832 تومان3.81 میلیون دلار186.45 میلیون دلار0.07%2.18%5.51%بی نهایت474.36 میلیون HIVE0.02" برابر "
224MDX3250.077396 دلار4,102 تومان3.77 میلیون دلار73.54 میلیون دلار0.54%3.61%0.62%بی نهایت950.18 میلیون MDX0.05" برابر "
225SUPER4180.117567 دلار6,231 تومان3.72 میلیون دلار47.48 میلیون دلار0.10%2.81%4.46%1,000.00 میلیون SUPER403.83 میلیون SUPER0.08" برابر "
226QKC3390.010862 دلار576 تومان3.68 میلیون دلار69.52 میلیون دلار0.20%2.85%6.10%10.00 میلیارد QKC6.40 میلیارد QKC0.05" برابر "
227IRIS3960.036182 دلار1,918 تومان3.63 میلیون دلار52.29 میلیون دلار0.95%7.68%0.42%بی نهایت1.45 میلیارد IRIS0.07" برابر "
228USDP581.00 دلار53,010 تومان3.53 میلیون دلار878.26 میلیون دلار0.06%0.38%0.79%بی نهایت878.08 میلیون USDP0.00" برابر "
229SNM5070.733468 دلار38,874 تومان3.49 میلیون دلار32.57 میلیون دلار0.18%3.59%10.86%بی نهایت44.40 میلیون SNM0.11" برابر "
230BSW3410.182347 دلار9,664 تومان3.48 میلیون دلار68.02 میلیون دلار0.53%3.17%3.45%700.00 میلیون BSW373.02 میلیون BSW0.05" برابر "
231ONG2720.287305 دلار15,227 تومان3.39 میلیون دلار97.02 میلیون دلار1.17%2.33%2.81%1,000.00 میلیون ONG337.69 میلیون ONG0.03" برابر "
232CVP7330.445132 دلار23,592 تومان3.39 میلیون دلار13.31 میلیون دلار0.02%3.74%14.86%100.00 میلیون CVP29.90 میلیون CVP0.25" برابر "
233EURS2321.08 دلار57,089 تومان3.32 میلیون دلار133.70 میلیون دلار0.11%0.08%0.05%بی نهایت124.13 میلیون EURS0.02" برابر "
234AERGO3890.124151 دلار6,580 تومان3.32 میلیون دلار53.38 میلیون دلار0.31%2.73%5.67%500.00 میلیون AERGO430.00 میلیون AERGO0.06" برابر "
235MULTI1899.73 دلار515,710 تومان3.30 میلیون دلار141.49 میلیون دلار0.82%2.22%1.76%100.00 میلیون MULTI14.54 میلیون MULTI0.02" برابر "
236AUTO671229.20 دلار12,147,356 تومان3.18 میلیون دلار17.46 میلیون دلار0.07%4.19%7.87%80.64 هزار AUTO76.19 هزار AUTO0.18" برابر "
237FRONT6210.238989 دلار12,666 تومان3.15 میلیون دلار21.51 میلیون دلار0.50%2.14%7.26%90.00 میلیون FRONT90.00 میلیون FRONT0.15" برابر "
238BETA3710.08828 دلار4,679 تومان3.12 میلیون دلار57.11 میلیون دلار1.39%3.93%5.36%1,000.00 میلیون BETA646.97 میلیون BETA0.05" برابر "
239ALPHA3050.105932 دلار5,614 تومان3.09 میلیون دلار81.99 میلیون دلار0.29%4.16%2.34%1,000.00 میلیون ALPHA774.00 میلیون ALPHA0.04" برابر "
240WAXP1790.067479 دلار3,576 تومان3.07 میلیون دلار163.52 میلیون دلار0.03%3.71%2.44%بی نهایت2.42 میلیارد WAXP0.02" برابر "
241ERN5241.77 دلار94,045 تومان3.03 میلیون دلار31.05 میلیون دلار0.32%1.88%3.86%30.00 میلیون ERN17.50 میلیون ERN0.10" برابر "
242VIB6500.094112 دلار4,988 تومان2.97 میلیون دلار18.79 میلیون دلار0.06%1.42%4.79%بی نهایت199.64 میلیون VIB0.16" برابر "
243ALPACA4230.307439 دلار16,294 تومان2.97 میلیون دلار46.89 میلیون دلار0.27%2.21%2.85%188.00 میلیون ALPACA152.52 میلیون ALPACA0.06" برابر "
244LSK1921.07 دلار56,559 تومان2.96 میلیون دلار137.56 میلیون دلار0.24%0.66%2.70%بی نهایت128.90 میلیون LSK0.02" برابر "
245BAR4743.85 دلار204,050 تومان2.94 میلیون دلار36.21 میلیون دلار0.59%1.64%1.82%40.00 میلیون BAR9.41 میلیون BAR0.08" برابر "
246HNT1661.32 دلار70,015 تومان2.93 میلیون دلار186.13 میلیون دلار8.34%10.79%14.94%223.00 میلیون HNT140.89 میلیون HNT0.02" برابر "
247POWR2960.180152 دلار9,548 تومان2.89 میلیون دلار86.51 میلیون دلار0.05%3.83%1.36%1,000.00 میلیون POWR480.21 میلیون POWR0.03" برابر "
248FIDA6660.396427 دلار21,011 تومان2.87 میلیون دلار17.73 میلیون دلار0.15%3.74%8.95%1,000.00 میلیون FIDA44.73 میلیون FIDA0.16" برابر "
249TKO3870.335119 دلار17,761 تومان2.79 میلیون دلار53.81 میلیون دلار0.63%2.47%10.59%500.00 میلیون TKO160.56 میلیون TKO0.05" برابر "
250LAZIO6052.62 دلار139,034 تومان2.76 میلیون دلار22.56 میلیون دلار0.03%2.59%5.41%40.00 میلیون LAZIO8.60 میلیون LAZIO0.12" برابر "
251MOVR3818.21 دلار435,393 تومان2.75 میلیون دلار54.72 میلیون دلار0.51%4.07%7.13%بی نهایت6.66 میلیون MOVR0.05" برابر "
252UTK4110.098042 دلار5,196 تومان2.69 میلیون دلار49.02 میلیون دلار0.25%1.57%0.75%500.00 میلیون UTK500.00 میلیون UTK0.05" برابر "
253MBL4050.003252 دلار172 تومان2.67 میلیون دلار51.16 میلیون دلار0.10%2.88%2.04%30.00 میلیارد MBL15.73 میلیارد MBL0.05" برابر "
254RAY4310.239129 دلار12,674 تومان2.52 میلیون دلار44.61 میلیون دلار0.16%3.88%3.56%555.00 میلیون RAY186.57 میلیون RAY0.06" برابر "
255SYS1940.177296 دلار9,397 تومان2.52 میلیون دلار133.61 میلیون دلار0.24%0.70%3.33%بی نهایت753.57 میلیون SYS0.02" برابر "
256CLV5580.062213 دلار3,297 تومان2.51 میلیون دلار27.55 میلیون دلار0.20%3.57%1.76%بی نهایت442.76 میلیون CLV0.09" برابر "
257FIRO5782.08 دلار110,067 تومان2.43 میلیون دلار25.30 میلیون دلار1.06%3.63%3.21%21.40 میلیون FIRO12.18 میلیون FIRO0.10" برابر "
258NEBL6331.02 دلار54,257 تومان2.40 میلیون دلار20.33 میلیون دلار0.48%4.88%20.59%بی نهایت19.86 میلیون NEBL0.12" برابر "
259VITE6000.023764 دلار1,259 تومان2.37 میلیون دلار22.96 میلیون دلار0.13%2.14%2.32%بی نهایت966.30 میلیون VITE0.10" برابر "
260MC2530.289564 دلار15,347 تومان2.35 میلیون دلار107.72 میلیون دلار0.08%5.05%4.83%669.81 میلیون MC372.02 میلیون MC0.02" برابر "
261FLM4410.093363 دلار4,948 تومان2.28 میلیون دلار42.83 میلیون دلار0.56%3.78%1.28%بی نهایت458.75 میلیون FLM0.05" برابر "
262ALCX47321.07 دلار1,116,542 تومان2.26 میلیون دلار36.24 میلیون دلار0.07%3.47%10.47%بی نهایت1.72 میلیون ALCX0.06" برابر "
263SNT2570.026693 دلار1,415 تومان2.25 میلیون دلار105.90 میلیون دلار0.40%3.88%1.76%بی نهایت3.97 میلیارد SNT0.02" برابر "
264POLS4480.420796 دلار22,302 تومان2.23 میلیون دلار41.75 میلیون دلار0.39%4.86%8.37%بی نهایت99.22 میلیون POLS0.05" برابر "
265FORTH4063.26 دلار172,872 تومان2.23 میلیون دلار49.77 میلیون دلار0.34%3.77%8.73%بی نهایت15.26 میلیون FORTH0.04" برابر "
266KP3R49778.99 دلار4,186,464 تومان2.17 میلیون دلار33.58 میلیون دلار0.24%3.86%5.27%بی نهایت425.18 هزار KP3R0.06" برابر "
267MOB1281.43 دلار75,914 تومان2.16 میلیون دلار279.72 میلیون دلار2.74%7.25%3.67%بی نهایت195.29 میلیون MOB0.01" برابر "
268REQ2710.097709 دلار5,179 تومان2.12 میلیون دلار97.69 میلیون دلار0.05%3.54%2.11%999.88 میلیون REQ999.83 میلیون REQ0.02" برابر "
269ADX5800.175441 دلار9,298 تومان2.12 میلیون دلار25.01 میلیون دلار0.42%4.13%4.42%150.00 میلیون ADX142.56 میلیون ADX0.08" برابر "
270OXT3630.086471 دلار4,583 تومان2.08 میلیون دلار59.72 میلیون دلار0.11%3.01%3.03%بی نهایت690.69 میلیون OXT0.03" برابر "
271CITY5744.42 دلار234,353 تومان2.08 میلیون دلار25.60 میلیون دلار0.07%1.42%3.41%20.00 میلیون CITY5.79 میلیون CITY0.08" برابر "
272SCRT2560.6489 دلار34,392 تومان2.07 میلیون دلار105.96 میلیون دلار0.19%3.52%7.27%بی نهایت163.30 میلیون SCRT0.02" برابر "
273XVS3324.85 دلار257,170 تومان1.98 میلیون دلار71.85 میلیون دلار0.22%3.52%2.44%29.75 میلیون XVS14.81 میلیون XVS0.03" برابر "
274AVA5100.618141 دلار32,761 تومان1.97 میلیون دلار32.27 میلیون دلار0.19%1.09%1.62%61.01 میلیون AVA52.20 میلیون AVA0.06" برابر "
275ETHDOWN27080.274007 دلار14,522 تومان1.97 میلیون دلار0.00 دلار0.19%8.14%13.66%بی نهایت0.00 ETHDOWN0.00" برابر "
276FOR6550.02327 دلار1,233 تومان1.94 میلیون دلار18.50 میلیون دلار0.37%1.73%0.18%1,000.00 میلیون FOR795.00 میلیون FOR0.11" برابر "
277AST6540.107122 دلار5,677 تومان1.87 میلیون دلار18.69 میلیون دلار1.73%5.72%16.06%بی نهایت174.48 میلیون AST0.10" برابر "
278REI5310.03155 دلار1,672 تومان1.87 میلیون دلار29.97 میلیون دلار0.12%2.31%0.75%بی نهایت950.00 میلیون REI0.06" برابر "
279ALPINE5822.19 دلار115,961 تومان1.87 میلیون دلار24.86 میلیون دلار0.56%2.58%8.13%40.00 میلیون ALPINE11.36 میلیون ALPINE0.08" برابر "
280MIR9020.091076 دلار4,827 تومان1.85 میلیون دلار7.08 میلیون دلار1.17%3.01%10.79%بی نهایت77.74 میلیون MIR0.26" برابر "
281PSG5755.26 دلار278,959 تومان1.77 میلیون دلار25.49 میلیون دلار0.34%1.25%2.46%20.00 میلیون PSG4.84 میلیون PSG0.07" برابر "
282ARDR2910.089125 دلار4,724 تومان1.75 میلیون دلار89.04 میلیون دلار0.26%3.07%3.68%999.00 میلیون ARDR999.00 میلیون ARDR0.02" برابر "
283RARE4550.116069 دلار6,152 تومان1.73 میلیون دلار40.16 میلیون دلار0.15%3.46%7.45%1,000.00 میلیون RARE345.96 میلیون RARE0.04" برابر "
284FIO5830.032881 دلار1,743 تومان1.72 میلیون دلار24.62 میلیون دلار0.28%3.11%4.77%1,000.00 میلیون FIO748.69 میلیون FIO0.07" برابر "
285OOKI6630.004009 دلار212 تومان1.71 میلیون دلار17.85 میلیون دلار0.15%1.07%2.33%10.50 میلیارد OOKI4.45 میلیارد OOKI0.10" برابر "
286LTO4350.105995 دلار5,618 تومان1.69 میلیون دلار43.71 میلیون دلار0.26%4.17%6.30%500.00 میلیون LTO412.36 میلیون LTO0.04" برابر "
287STEEM2940.203779 دلار10,800 تومان1.67 میلیون دلار87.61 میلیون دلار0.42%3.78%1.93%بی نهایت429.95 میلیون STEEM0.02" برابر "
288BTCDOWN27320.009596 دلار509 تومان1.59 میلیون دلار0.00 دلار0.79%5.25%11.41%بی نهایت0.00 BTCDOWN0.00" برابر "
289VTHO3020.001372 دلار73 تومان1.44 میلیون دلار83.10 میلیون دلار0.02%3.60%7.38%بی نهایت60.57 میلیارد VTHO0.02" برابر "
290DREP6120.452006 دلار23,956 تومان1.44 میلیون دلار22.03 میلیون دلار0.37%2.29%1.69%بی نهایت48.74 میلیون DREP0.07" برابر "
291XRPDOWN27490.000102 دلار5 تومان1.43 میلیون دلار0.00 دلار0.48%19.04%45.71%بی نهایت0.00 XRPDOWN0.00" برابر "
292HARD5960.17309 دلار9,174 تومان1.38 میلیون دلار23.33 میلیون دلار0.53%2.80%3.88%200.00 میلیون HARD134.79 میلیون HARD0.06" برابر "
293PNT6940.209955 دلار11,128 تومان1.37 میلیون دلار15.47 میلیون دلار0.01%5.80%13.60%96.78 میلیون PNT73.67 میلیون PNT0.09" برابر "
294DEXE2642.79 دلار147,891 تومان1.34 میلیون دلار101.77 میلیون دلار0.15%2.91%0.35%98.94 میلیون DEXE36.47 میلیون DEXE0.01" برابر "
295DEGO5541.98 دلار104,702 تومان1.33 میلیون دلار27.99 میلیون دلار0.98%3.89%2.85%21.00 میلیون DEGO14.17 میلیون DEGO0.05" برابر "
296XNO2420.885244 دلار46,918 تومان1.27 میلیون دلار117.96 میلیون دلار0.30%2.28%2.80%133.25 میلیون XNO133.25 میلیون XNO0.01" برابر "
297OG8122.58 دلار136,564 تومان1.22 میلیون دلار9.68 میلیون دلار0.01%0.63%0.49%بی نهایت3.76 میلیون OG0.13" برابر "
298ADADOWN27730.002431 دلار129 تومان1.18 میلیون دلار0.00 دلار1.07%12.52%26.33%بی نهایت0.00 ADADOWN0.00" برابر "
299WING6396.22 دلار329,523 تومان1.05 میلیون دلار19.96 میلیون دلار0.01%2.97%3.62%5.00 میلیون WING3.21 میلیون WING0.05" برابر "
300FUN3260.006699 دلار355 تومان1.04 میلیون دلار73.44 میلیون دلار0.15%2.99%2.39%بی نهایت10.96 میلیارد FUN0.01" برابر "
301LINKUP27910.006954 دلار369 تومان996.06 هزار دلار0.00 دلار0.56%7.40%1.69%بی نهایت0.00 LINKUP0.00" برابر "
302WRX3500.169598 دلار8,989 تومان972.70 هزار دلار64.76 میلیون دلار0.26%2.43%0.48%بی نهایت381.86 میلیون WRX0.02" برابر "
303TROY5250.003561 دلار189 تومان971.37 هزار دلار30.71 میلیون دلار0.90%4.28%3.65%بی نهایت8.63 میلیارد TROY0.03" برابر "
304MLN43921.12 دلار1,119,213 تومان963.47 هزار دلار43.05 میلیون دلار0.71%3.53%6.02%2.07 میلیون MLN2.04 میلیون MLN0.02" برابر "
305FARM59134.65 دلار1,836,571 تومان942.06 هزار دلار23.60 میلیون دلار0.54%3.95%3.85%690.42 هزار FARM681.17 هزار FARM0.04" برابر "
306FUND7990.294799 دلار15,624 تومان876.31 هزار دلار10.16 میلیون دلار4.41%7.24%27.55%بی نهایت34.45 میلیون FUND0.09" برابر "
307PROS7100.503233 دلار26,671 تومان875.03 هزار دلار14.58 میلیون دلار1.45%2.44%8.98%100.00 میلیون PROS28.98 میلیون PROS0.06" برابر "
308XRPUP28250.102059 دلار5,409 تومان860.80 هزار دلار0.00 دلار0.21%10.44%6.44%بی نهایت0.00 XRPUP0.00" برابر "
309JUV7702.56 دلار135,745 تومان842.52 هزار دلار11.30 میلیون دلار0.60%0.28%0.68%20.00 میلیون JUV4.41 میلیون JUV0.07" برابر "
310WAN3820.278052 دلار14,737 تومان813.57 هزار دلار54.58 میلیون دلار0.37%3.83%4.77%210.00 میلیون WAN196.31 میلیون WAN0.01" برابر "
311ACM7452.45 دلار129,606 تومان780.33 هزار دلار12.77 میلیون دلار0.56%0.98%3.15%بی نهایت5.22 میلیون ACM0.06" برابر "
312DNT6490.031445 دلار1,667 تومان779.14 هزار دلار18.87 میلیون دلار0.41%5.53%0.50%بی نهایت600.00 میلیون DNT0.04" برابر "
313ETHUP28725.07 دلار268,573 تومان676.57 هزار دلار0.00 دلار0.10%7.41%4.42%بی نهایت0.00 ETHUP0.00" برابر "
314ASR9352.61 دلار138,238 تومان662.71 هزار دلار5.94 میلیون دلار0.63%1.08%4.43%بی نهایت2.28 میلیون ASR0.11" برابر "
315MFT3780.005543 دلار294 تومان650.33 هزار دلار55.43 میلیون دلار0.17%0.49%1.17%10.00 میلیارد MFT10.00 میلیارد MFT0.01" برابر "
316CREAM60911.93 دلار632,448 تومان631.98 هزار دلار22.14 میلیون دلار0.11%1.76%3.03%2.92 میلیون CREAM1.86 میلیون CREAM0.03" برابر "
317KMD5190.231566 دلار12,273 تومان591.89 هزار دلار31.48 میلیون دلار0.35%2.32%6.47%200.00 میلیون KMD135.95 میلیون KMD0.02" برابر "
318XVG4210.002866 دلار152 تومان590.08 هزار دلار47.34 میلیون دلار0.95%1.92%1.11%16.56 میلیارد XVG16.52 میلیارد XVG0.01" برابر "
319LINKDOWN29160.001153 دلار61 تومان584.31 هزار دلار0.00 دلار0.36%4.74%21.09%بی نهایت0.00 LINKDOWN0.00" برابر "
320BTCUP29315.87 دلار311,315 تومان558.84 هزار دلار0.00 دلار0.67%3.54%7.81%بی نهایت0.00 BTCUP0.00" برابر "
321BTS4860.011602 دلار615 تومان554.83 هزار دلار34.75 میلیون دلار0.22%0.82%2.65%3.60 میلیارد BTS2.99 میلیارد BTS0.02" برابر "
322WTC6870.19407 دلار10,286 تومان532.91 هزار دلار15.93 میلیون دلار0.16%2.51%5.60%100.00 میلیون WTC82.11 میلیون WTC0.03" برابر "
323ADAUP29450.396228 دلار21,000 تومان521.13 هزار دلار0.00 دلار0.49%7.11%8.95%بی نهایت0.00 ADAUP0.00" برابر "
324TRIBE1980.273108 دلار14,475 تومان519.84 هزار دلار123.84 میلیون دلار0.20%4.25%3.66%1,000.00 میلیون TRIBE453.45 میلیون TRIBE0.00" برابر "
325BNX295078.03 دلار4,135,352 تومان509.35 هزار دلار0.00 دلار0.59%0.33%0.49%21.00 میلیون BNX0.00 BNX0.00" برابر "
326BNBDOWN29700.010911 دلار578 تومان477.02 هزار دلار0.00 دلار0.06%7.36%3.72%بی نهایت0.00 BNBDOWN0.00" برابر "
327DOCK6640.02051 دلار1,087 تومان474.11 هزار دلار17.78 میلیون دلار0.23%1.60%6.25%1,000.00 میلیون DOCK866.87 میلیون DOCK0.03" برابر "
328MITH11410.002961 دلار157 تومان191.95 هزار دلار2.96 میلیون دلار0.39%3.15%8.07%بی نهایت1,000.00 میلیون MITH0.06" برابر "
329BEAM10330.031407 دلار1,665 تومان167.95 هزار دلار4.29 میلیون دلار0.46%0.50%10.94%262.80 میلیون BEAM136.66 میلیون BEAM0.04" برابر "
330QSP7690.015869 دلار841 تومان160.57 هزار دلار11.33 میلیون دلار0.09%2.94%6.72%بی نهایت713.80 میلیون QSP0.01" برابر "
331NBS14160.000469 دلار25 تومان142.31 هزار دلار1.22 میلیون دلار0.09%2.37%0.41%3.60 میلیارد NBS2.61 میلیارد NBS0.12" برابر "
332NAS12950.026913 دلار1,426 تومان119.58 هزار دلار1.73 میلیون دلار0.62%1.62%5.08%بی نهایت64.43 میلیون NAS0.07" برابر "
333BTCST8560.670313 دلار35,527 تومان106.27 هزار دلار8.18 میلیون دلار0.07%0.10%0.57%15.00 میلیون BTCST12.20 میلیون BTCST0.01" برابر "
334AION10450.008233 دلار436 تومان102.73 هزار دلار4.13 میلیون دلار0.57%83.76%35.30%بی نهایت501.51 میلیون AION0.02" برابر "
335TCT13790.00138 دلار73 تومان98.51 هزار دلار1.37 میلیون دلار0.30%0.88%15.65%بی نهایت992.44 میلیون TCT0.07" برابر "
336BNBUP376951.86 دلار2,748,572 تومان74.97 هزار دلار0.00 دلار0.29%3.91%2.52%بی نهایت0.00 BNBUP0.00" برابر "
337GO8260.007543 دلار400 تومان56.58 هزار دلار9.16 میلیون دلار0.11%0.21%2.37%بی نهایت1.21 میلیارد GO0.01" برابر "
338SPARTA14730.012011 دلار637 تومان36.26 هزار دلار1.06 میلیون دلار0.05%3.70%6.55%300.00 میلیون SPARTA87.93 میلیون SPARTA0.03" برابر "
339NAV8270.120366 دلار6,379 تومان34.99 هزار دلار9.12 میلیون دلار9.39%7.00%87.29%بی نهایت75.77 میلیون NAV0.00" برابر "
340MDA14890.051926 دلار2,752 تومان19.08 هزار دلار1.02 میلیون دلار0.40%1.22%9.97%بی نهایت19.63 میلیون MDA0.02" برابر "
341EZ17210.069168 دلار3,666 تومان15.36 هزار دلار440.85 هزار دلار0.04%5.52%12.18%10.00 میلیون EZ6.37 میلیون EZ0.03" برابر "
342WABI14100.012552 دلار665 تومان11.48 هزار دلار1.26 میلیون دلار0.92%17.02%74.60%100.00 میلیون WABI100.00 میلیون WABI0.01" برابر "
343NXS7670.156266 دلار8,282 تومان3.86 هزار دلار11.58 میلیون دلار3.82%3.95%9.65%78.00 میلیون NXS74.08 میلیون NXS0.00" برابر "
344RAMP5030.069149 دلار3,665 تومان2.15 هزار دلار33.04 میلیون دلار0.08%4.49%3.80%1,000.00 میلیون RAMP477.84 میلیون RAMP0.00" برابر "
345ADC18760.000279 دلار15 تومان0.00 دلار273.67 هزار دلار0.39%2.24%4.87%بی نهایت980.73 میلیون ADC0.00" برابر "
346BRD17190.004964 دلار263 تومان0.00 دلار441.13 هزار دلار0.21%8.36%1.43%بی نهایت88.86 میلیون BRD0.00" برابر "

حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت

حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1USDT31.00 دلار53,028 تومان41.90 میلیارد دلار78.53 میلیارد دلار0.01%0.10%0.12%بی نهایت78.49 میلیارد USDT0.53" برابر "
2BTC127,870.20 دلار1,477,120,746 تومان27.46 میلیارد دلار538.65 میلیارد دلار0.53%2.27%4.59%21.00 میلیون BTC19.33 میلیون BTC0.05" برابر "
3ETH21,761.83 دلار93,377,083 تومان10.94 میلیارد دلار215.60 میلیارد دلار0.29%3.89%2.13%بی نهایت122.37 میلیون ETH0.05" برابر "
4USDC50.999358 دلار52,966 تومان5.90 میلیارد دلار34.29 میلیارد دلار0.01%0.00%0.04%بی نهایت34.31 میلیارد USDC0.17" برابر "
5BUSD110.999825 دلار52,991 تومان3.62 میلیارد دلار8.02 میلیارد دلار0.03%0.00%0.04%بی نهایت8.02 میلیارد BUSD0.45" برابر "
6XRP60.426182 دلار22,588 تومان1.35 میلیارد دلار21.71 میلیارد دلار0.16%5.97%14.69%100.00 میلیارد XRP50.95 میلیارد XRP0.06" برابر "
7LTC1391.94 دلار4,873,080 تومان824.92 میلیون دلار6.67 میلیارد دلار0.77%2.37%12.05%84.00 میلیون LTC72.55 میلیون LTC0.12" برابر "
8SOL1021.06 دلار1,116,098 تومان500.14 میلیون دلار8.08 میلیارد دلار0.75%7.20%4.54%بی نهایت383.78 میلیون SOL0.06" برابر "
9BNB4321.22 دلار17,024,422 تومان476.43 میلیون دلار50.72 میلیارد دلار0.04%2.75%3.88%بی نهایت157.89 میلیون BNB0.01" برابر "
10MATIC81.10 دلار58,080 تومان432.81 میلیون دلار9.95 میلیارد دلار0.17%4.67%7.69%10.00 میلیارد MATIC9.08 میلیارد MATIC0.04" برابر "
11DOGE90.074452 دلار3,946 تومان395.77 میلیون دلار9.88 میلیارد دلار0.11%5.06%0.57%بی نهایت132.67 میلیارد DOGE0.04" برابر "
12TRX150.063891 دلار3,386 تومان392.69 میلیون دلار5.82 میلیارد دلار0.03%0.35%3.51%بی نهایت91.12 میلیارد TRX0.07" برابر "
13OMG1252.01 دلار106,482 تومان380.19 میلیون دلار281.77 میلیون دلار0.36%12.09%41.80%140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG1.35" برابر "
14CFX560.34242 دلار18,148 تومان361.01 میلیون دلار909.78 میلیون دلار0.43%10.32%3.05%بی نهایت2.66 میلیارد CFX0.40" برابر "
15MASK885.94 دلار314,734 تومان340.69 میلیون دلار452.21 میلیون دلار0.89%3.46%32.13%100.00 میلیون MASK76.15 میلیون MASK0.75" برابر "
16ADA70.362611 دلار19,218 تومان320.04 میلیون دلار12.59 میلیارد دلار0.35%4.77%7.79%45.00 میلیارد ADA34.72 میلیارد ADA0.03" برابر "
17TUSD310.998996 دلار52,947 تومان303.27 میلیون دلار2.05 میلیارد دلار0.03%0.03%0.12%بی نهایت2.05 میلیارد TUSD0.15" برابر "
18LINK197.32 دلار387,908 تومان301.77 میلیون دلار3.78 میلیارد دلار0.00%3.19%3.73%1,000.00 میلیون LINK517.10 میلیون LINK0.08" برابر "
19FIL295.62 دلار297,686 تومان294.58 میلیون دلار2.30 میلیارد دلار0.01%5.59%5.63%بی نهایت409.59 میلیون FIL0.13" برابر "
20FTM440.460015 دلار24,381 تومان290.10 میلیون دلار1.28 میلیارد دلار0.52%8.97%1.63%3.18 میلیارد FTM2.78 میلیارد FTM0.23" برابر "
21STX421.06 دلار55,930 تومان212.80 میلیون دلار1.44 میلیارد دلار0.71%12.20%2.40%1.82 میلیارد STX1.37 میلیارد STX0.15" برابر "
22BCH27125.47 دلار6,649,868 تومان209.10 میلیون دلار2.43 میلیارد دلار0.30%3.27%4.40%21.00 میلیون BCH19.35 میلیون BCH0.09" برابر "
23SHIB140.000011 دلار1 تومان193.06 میلیون دلار6.23 میلیارد دلار0.06%3.14%1.19%بی نهایت589.54 تریلیون SHIB0.03" برابر "
24EOS431.19 دلار62,895 تومان192.38 میلیون دلار1.29 میلیارد دلار0.33%2.39%7.07%بی نهایت1.09 میلیارد EOS0.15" برابر "
25DOT126.10 دلار323,393 تومان188.51 میلیون دلار7.14 میلیارد دلار0.40%4.90%4.45%بی نهایت1.17 میلیارد DOT0.03" برابر "
26AVAX1617.13 دلار907,627 تومان179.02 میلیون دلار5.58 میلیارد دلار0.00%3.20%3.46%720.00 میلیون AVAX325.72 میلیون AVAX0.03" برابر "
27ETC2320.23 دلار1,072,050 تومان177.70 میلیون دلار2.83 میلیارد دلار0.27%3.62%4.35%210.70 میلیون ETC140.08 میلیون ETC0.06" برابر "
28AGIX780.483453 دلار25,623 تومان153.32 میلیون دلار583.10 میلیون دلار1.23%2.47%6.28%2.00 میلیارد AGIX1.21 میلیارد AGIX0.26" برابر "
29GALA1270.040107 دلار2,126 تومان149.02 میلیون دلار279.84 میلیون دلار0.27%7.66%2.85%بی نهایت6.98 میلیارد GALA0.53" برابر "
30DASH6861.60 دلار3,264,944 تومان137.13 میلیون دلار689.80 میلیون دلار0.88%3.38%11.95%18.90 میلیون DASH11.20 میلیون DASH0.20" برابر "
31DYDX992.46 دلار130,600 تومان132.41 میلیون دلار385.04 میلیون دلار0.03%7.49%1.40%1,000.00 میلیون DYDX156.26 میلیون DYDX0.34" برابر "
32ATOM2011.34 دلار601,184 تومان128.64 میلیون دلار3.25 میلیارد دلار0.78%3.94%11.26%بی نهایت286.37 میلیون ATOM0.04" برابر "
33NEO5712.60 دلار668,005 تومان118.24 میلیون دلار889.06 میلیون دلار1.26%1.14%6.69%100.00 میلیون NEO70.54 میلیون NEO0.13" برابر "
34LDO322.16 دلار114,743 تومان117.70 میلیون دلار1.86 میلیارد دلار1.10%9.53%9.89%1,000.00 میلیون LDO859.34 میلیون LDO0.06" برابر "
35XMR22157.74 دلار8,360,004 تومان110.13 میلیون دلار2.88 میلیارد دلار0.79%2.43%3.83%بی نهایت18.26 میلیون XMR0.04" برابر "
36NEAR352.00 دلار106,133 تومان109.84 میلیون دلار1.73 میلیارد دلار0.32%3.40%1.95%1,000.00 میلیون NEAR866.02 میلیون NEAR0.06" برابر "
37SAND550.63566 دلار33,690 تومان106.64 میلیون دلار953.15 میلیون دلار0.21%5.39%2.71%3.00 میلیارد SAND1.50 میلیارد SAND0.11" برابر "
38APE394.07 دلار215,650 تومان100.82 میلیون دلار1.50 میلیارد دلار0.09%2.32%3.31%1,000.00 میلیون APE368.59 میلیون APE0.07" برابر "
39UNI245.96 دلار316,044 تومان97.90 میلیون دلار2.81 میلیارد دلار0.03%7.04%3.02%1,000.00 میلیون UNI471.07 میلیون UNI0.03" برابر "
40OAX5000.430399 دلار22,811 تومان92.46 میلیون دلار33.16 میلیون دلار9.45%40.47%121.51%بی نهایت77.05 میلیون OAX2.79" برابر "
41MINA620.83971 دلار44,505 تومان84.04 میلیون دلار732.96 میلیون دلار1.60%1.47%1.62%بی نهایت872.88 میلیون MINA0.11" برابر "
42QTUM1063.25 دلار171,989 تومان81.35 میلیون دلار339.39 میلیون دلار0.37%2.36%10.17%107.82 میلیون QTUM104.59 میلیون QTUM0.24" برابر "
43AAVE5074.17 دلار3,931,153 تومان77.44 میلیون دلار1.05 میلیارد دلار0.25%5.99%3.72%16.00 میلیون AAVE14.09 میلیون AAVE0.07" برابر "
44MANA460.592226 دلار31,388 تومان74.52 میلیون دلار1.10 میلیارد دلار0.18%4.39%1.17%بی نهایت1.86 میلیارد MANA0.07" برابر "
45XLM280.089106 دلار4,723 تومان70.77 میلیون دلار2.37 میلیارد دلار0.04%4.86%3.40%50.00 میلیارد XLM26.57 میلیارد XLM0.03" برابر "
46ALGO380.211416 دلار11,205 تومان64.15 میلیون دلار1.51 میلیارد دلار0.45%4.63%2.05%10.00 میلیارد ALGO7.13 میلیارد ALGO0.04" برابر "
47MKR71672.73 دلار35,654,632 تومان63.54 میلیون دلار657.68 میلیون دلار0.29%1.86%4.42%1.01 میلیون MKR977.63 هزار MKR0.10" برابر "
48GRT450.143646 دلار7,613 تومان61.27 میلیون دلار1.28 میلیارد دلار0.29%6.79%6.10%بی نهایت8.88 میلیارد GRT0.05" برابر "
49GMT1400.391953 دلار20,774 تومان60.77 میلیون دلار235.17 میلیون دلار0.15%5.49%2.62%6.00 میلیارد GMT600.00 میلیون GMT0.26" برابر "
50LRC860.344461 دلار18,256 تومان59.56 میلیون دلار458.18 میلیون دلار0.72%5.49%2.45%1.37 میلیارد LRC1.33 میلیارد LRC0.13" برابر "
51SUSHI1411.05 دلار55,478 تومان58.31 میلیون دلار232.65 میلیون دلار0.31%4.48%12.20%250.00 میلیون SUSHI222.26 میلیون SUSHI0.25" برابر "
52RNDR891.25 دلار66,245 تومان57.14 میلیون دلار451.78 میلیون دلار0.18%9.41%9.52%536.87 میلیون RNDR361.44 میلیون RNDR0.13" برابر "
53CRV690.92023 دلار48,772 تومان55.57 میلیون دلار689.20 میلیون دلار0.25%6.32%1.82%3.30 میلیارد CRV748.94 میلیون CRV0.08" برابر "
54AXS548.38 دلار444,392 تومان53.21 میلیون دلار969.33 میلیون دلار0.02%4.41%0.36%270.00 میلیون AXS115.61 میلیون AXS0.05" برابر "
55ANKR1100.03413 دلار1,809 تومان53.20 میلیون دلار329.79 میلیون دلار1.67%1.74%4.63%10.00 میلیارد ANKR9.66 میلیارد ANKR0.16" برابر "
56GAS4803.49 دلار184,903 تومان51.66 میلیون دلار35.34 میلیون دلار0.37%0.56%3.53%100.00 میلیون GAS10.13 میلیون GAS1.46" برابر "
57FET1220.365582 دلار19,376 تومان51.60 میلیون دلار299.38 میلیون دلار0.06%6.38%14.49%بی نهایت818.91 میلیون FET0.17" برابر "
58ACH1770.032432 دلار1,719 تومان50.88 میلیون دلار164.83 میلیون دلار0.22%10.54%13.84%10.00 میلیارد ACH5.08 میلیارد ACH0.31" برابر "
59LUNC630.000123 دلار7 تومان49.98 میلیون دلار726.40 میلیون دلار0.33%2.62%3.50%بی نهایت5.90 تریلیون LUNC0.07" برابر "
60JOE1910.41482 دلار21,985 تومان49.36 میلیون دلار139.56 میلیون دلار0.10%8.29%83.27%500.00 میلیون JOE336.44 میلیون JOE0.35" برابر "
61VET370.023044 دلار1,221 تومان49.28 میلیون دلار1.67 میلیارد دلار0.11%3.04%1.08%86.71 میلیارد VET72.51 میلیارد VET0.03" برابر "
62WAVES1372.16 دلار114,556 تومان47.44 میلیون دلار239.88 میلیون دلار0.45%4.75%2.80%بی نهایت110.98 میلیون WAVES0.20" برابر "
63ZEC7736.14 دلار1,915,552 تومان42.78 میلیون دلار590.14 میلیون دلار0.28%4.99%1.05%21.00 میلیون ZEC16.33 میلیون ZEC0.07" برابر "
64CHZ600.118946 دلار6,304 تومان42.11 میلیون دلار799.16 میلیون دلار0.31%3.82%0.23%8.89 میلیارد CHZ6.72 میلیارد CHZ0.05" برابر "
65DUSK2990.204782 دلار10,853 تومان37.94 میلیون دلار84.75 میلیون دلار0.20%2.90%0.16%1,000.00 میلیون DUSK413.86 میلیون DUSK0.45" برابر "
66LOOM3210.067593 دلار3,582 تومان37.74 میلیون دلار76.54 میلیون دلار0.03%2.87%6.43%بی نهایت1.13 میلیارد LOOM0.49" برابر "
67FLOW510.986589 دلار52,289 تومان36.33 میلیون دلار1.02 میلیارد دلار0.01%4.75%4.50%بی نهایت1.04 میلیارد FLOW0.04" برابر "
68RUNE871.40 دلار74,018 تومان35.61 میلیون دلار456.76 میلیون دلار0.55%3.47%1.21%500.00 میلیون RUNE327.06 میلیون RUNE0.08" برابر "
69CAKE703.69 دلار195,345 تومان33.96 میلیون دلار686.70 میلیون دلار0.08%2.71%4.14%750.00 میلیون CAKE186.31 میلیون CAKE0.05" برابر "
70JASMY1450.00473 دلار251 تومان33.20 میلیون دلار225.01 میلیون دلار0.03%3.89%4.14%50.00 میلیارد JASMY47.57 میلیارد JASMY0.15" برابر "
71YFI1198,482.25 دلار449,559,223 تومان32.58 میلیون دلار310.77 میلیون دلار0.61%3.43%0.05%36.67 هزار YFI36.64 هزار YFI0.10" برابر "
72REP2758.67 دلار459,438 تومان32.04 میلیون دلار95.36 میلیون دلار0.36%0.82%1.31%بی نهایت11.00 میلیون REP0.34" برابر "
73HBAR330.060091 دلار3,185 تومان31.57 میلیون دلار1.81 میلیارد دلار0.16%5.37%3.37%50.00 میلیارد HBAR30.16 میلیارد HBAR0.02" برابر "
74SKL1730.040695 دلار2,157 تومان31.30 میلیون دلار171.07 میلیون دلار1.35%0.71%1.15%7.00 میلیارد SKL4.20 میلیارد SKL0.18" برابر "
75ICP405.03 دلار266,367 تومان29.06 میلیون دلار1.50 میلیارد دلار0.30%4.39%6.30%بی نهایت298.00 میلیون ICP0.02" برابر "
76ZIL900.027362 دلار1,450 تومان28.75 میلیون دلار434.17 میلیون دلار0.75%4.61%3.07%21.00 میلیارد ZIL15.87 میلیارد ZIL0.07" برابر "
77ENS13013.46 دلار713,337</