ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
87MASK6.27 دلار344,195 تومان8.45%7.19%1.56%477.54 میلیون دلار346.93 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.73" برابر "0.00%
43STX0.92207 دلار50,609 تومان7.93%23.41%1.61%1.26 میلیارد دلار206.51 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.16" برابر "0.00%
59RPL42.28 دلار2,320,833 تومان7.58%6.03%0.49%814.28 میلیون دلار37.92 میلیون دلار19.26 میلیون RPL19.11 میلیون RPL0.05" برابر "0.00%
32LDO2.26 دلار124,061 تومان7.48%5.63%2.02%1.95 میلیارد دلار123.11 میلیون دلار861.74 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "0.00%
91FLR0.036773 دلار2,018 تومان7.15%14.33%0.96%441.27 میلیون دلار21.50 میلیون دلار12.00 میلیارد FLRبی نهایت0.05" برابر "0.00%
85AGIX0.407187 دلار22,349 تومان5.96%18.00%1.74%491.12 میلیون دلار107.78 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "0.00%
88LRC0.348796 دلار19,144 تومان5.09%5.17%2.08%463.95 میلیون دلار44.75 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.10" برابر "0.00%
54IMX1.09 دلار59,811 تومان4.93%10.80%1.53%946.53 میلیون دلار53.08 میلیون دلار868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.06" برابر "0.00%
75FXS8.48 دلار465,190 تومان4.64%3.44%1.30%602.70 میلیون دلار33.68 میلیون دلار71.11 میلیون FXSبی نهایت0.06" برابر "0.00%
31APT10.99 دلار603,441 تومان4.56%15.22%1.70%1.95 میلیارد دلار197.64 میلیون دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.10" برابر "0.00%
100DYDX2.41 دلار132,221 تومان4.47%6.83%1.34%376.42 میلیون دلار120.33 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "0.00%
44GRT0.14036 دلار7,704 تومان4.39%8.91%1.54%1.25 میلیارد دلار52.85 میلیون دلار8.89 میلیارد GRTبی نهایت0.04" برابر "0.00%
48MANA0.572685 دلار31,432 تومان3.85%7.19%1.46%1.06 میلیارد دلار76.46 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "0.00%
10SOL20.38 دلار1,118,740 تومان3.83%9.10%1.36%7.85 میلیارد دلار452.21 میلیون دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "0.00%
56SAND0.610952 دلار33,533 تومان3.80%8.86%1.38%916.10 میلیون دلار107.07 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "0.00%
72DASH55.74 دلار3,059,238 تومان3.77%11.70%1.53%624.84 میلیون دلار88.47 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "0.00%
26TON2.07 دلار113,608 تومان3.59%8.91%0.22%2.53 میلیارد دلار19.52 میلیون دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.01" برابر "0.00%
70MINA0.742894 دلار40,775 تومان3.54%11.02%1.87%650.82 میلیون دلار30.02 میلیون دلار876.06 میلیون MINAبی نهایت0.05" برابر "0.00%
29FIL5.52 دلار303,238 تومان3.30%6.52%1.63%2.27 میلیارد دلار199.75 میلیون دلار410.58 میلیون FILبی نهایت0.09" برابر "0.00%
27OKB41.62 دلار2,284,443 تومان3.19%7.96%0.17%2.50 میلیارد دلار27.71 میلیون دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
73SNX2.42 دلار133,027 تومان3.16%11.79%1.28%615.34 میلیون دلار56.65 میلیون دلار253.89 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.09" برابر "0.00%
55AXS8.16 دلار448,072 تومان3.14%6.65%1.46%943.83 میلیون دلار51.44 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "0.00%
47EGLD42.15 دلار2,313,400 تومان3.13%4.30%1.30%1.06 میلیارد دلار35.18 میلیون دلار25.21 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.03" برابر "0.00%
71GMX74.22 دلار4,073,658 تومان3.04%5.01%1.12%637.94 میلیون دلار62.22 میلیون دلار8.60 میلیون GMXبی نهایت0.10" برابر "0.00%
38ALGO0.224613 دلار12,328 تومان2.88%1.24%1.16%1.60 میلیارد دلار199.69 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.12" برابر "0.00%
52AAVE70.83 دلار3,887,302 تومان2.87%11.34%1.52%998.15 میلیون دلار56.95 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "0.00%
45FTM0.440202 دلار24,161 تومان2.82%11.82%2.49%1.23 میلیارد دلار284.95 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "0.00%
93FEI0.962617 دلار52,834 تومان2.82%4.11%0.60%409.11 میلیون دلار738.67 هزار دلار425.00 میلیون FEIبی نهایت0.00" برابر "0.00%
36NEAR1.91 دلار105,106 تومان2.71%7.10%1.70%1.66 میلیارد دلار93.30 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "0.00%
61CHZ0.11543 دلار6,335 تومان2.68%6.73%1.16%781.31 میلیون دلار77.87 میلیون دلار6.77 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.10" برابر "0.00%
57NEO12.45 دلار683,159 تومان2.65%0.29%1.83%877.99 میلیون دلار73.63 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.08" برابر "0.00%
9MATIC1.09 دلار59,890 تومان2.61%4.87%1.63%9.91 میلیارد دلار353.34 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "0.00%
95NEXO0.721063 دلار39,576 تومان2.55%2.85%1.82%403.80 میلیون دلار6.81 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "0.00%
13LTC88.96 دلار4,882,482 تومان2.54%4.48%0.83%6.46 میلیارد دلار569.73 میلیون دلار72.60 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.09" برابر "0.00%
69MKR672.74 دلار36,924,263 تومان2.51%2.08%1.36%657.70 میلیون دلار49.72 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.08" برابر "0.00%
65CRV0.923629 دلار50,694 تومان2.51%6.02%1.28%693.36 میلیون دلار39.80 میلیون دلار750.69 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.06" برابر "0.00%
51THETA1.01 دلار55,696 تومان2.49%3.24%1.61%1.01 میلیارد دلار21.87 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "0.00%
22ATOM10.97 دلار602,075 تومان2.31%7.96%1.27%3.14 میلیارد دلار188.44 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.06" برابر "0.00%
98OSMO0.791213 دلار43,426 تومان2.24%4.03%0.89%389.74 میلیون دلار7.80 میلیون دلار492.59 میلیون OSMO1,000.00 میلیون OSMO0.02" برابر "0.00%
66OP2.19 دلار119,964 تومان2.20%15.51%2.24%688.15 میلیون دلار192.68 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.28" برابر "0.00%
96CVX5.31 دلار291,263 تومان2.20%3.54%1.02%403.12 میلیون دلار8.00 میلیون دلار75.96 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "0.00%
60KCS8.27 دلار453,958 تومان2.19%9.41%0.57%813.69 میلیون دلار1.77 میلیون دلار98.38 میلیون KCS170.12 میلیون KCS0.00" برابر "0.00%
50XTZ1.11 دلار60,691 تومان2.19%6.58%1.11%1.03 میلیارد دلار25.97 میلیون دلار932.44 میلیون XTZبی نهایت0.03" برابر "0.00%
64KLAY0.229836 دلار12,615 تومان2.15%0.46%0.42%708.22 میلیون دلار33.61 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.05" برابر "0.00%
92ZIL0.027373 دلار1,502 تومان2.14%4.52%1.80%434.34 میلیون دلار35.50 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.08" برابر "0.00%
46BIT0.521762 دلار28,637 تومان2.03%3.57%0.17%1.09 میلیارد دلار5.03 میلیون دلار2.09 میلیارد BIT10.00 میلیارد BIT0.00" برابر "0.00%
82GT5.02 دلار275,700 تومان2.02%6.67%0.08%543.83 میلیون دلار917.88 هزار دلار108.27 میلیون GTبی نهایت0.00" برابر "0.00%
37VET0.022701 دلار1,246 تومان2.01%4.57%1.31%1.65 میلیارد دلار50.36 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "0.00%
53FLOW0.959376 دلار52,656 تومان2.01%7.92%1.33%994.11 میلیون دلار28.76 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "0.00%
7ADA0.3749 دلار20,577 تومان1.98%1.44%0.89%13.02 میلیارد دلار391.56 میلیون دلار34.74 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.03" برابر "0.00%

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
87MASK6.27 دلار344,195 تومان8.45%7.19%1.56%477.54 میلیون دلار346.93 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.73" برابر "0.00%
43STX0.92207 دلار50,609 تومان7.93%23.41%1.61%1.26 میلیارد دلار206.51 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.16" برابر "0.00%
59RPL42.28 دلار2,320,833 تومان7.58%6.03%0.49%814.28 میلیون دلار37.92 میلیون دلار19.26 میلیون RPL19.11 میلیون RPL0.05" برابر "0.00%
32LDO2.26 دلار124,061 تومان7.48%5.63%2.02%1.95 میلیارد دلار123.11 میلیون دلار861.74 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "0.00%
91FLR0.036773 دلار2,018 تومان7.15%14.33%0.96%441.27 میلیون دلار21.50 میلیون دلار12.00 میلیارد FLRبی نهایت0.05" برابر "0.00%
85AGIX0.407187 دلار22,349 تومان5.96%18.00%1.74%491.12 میلیون دلار107.78 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "0.00%
88LRC0.348796 دلار19,144 تومان5.09%5.17%2.08%463.95 میلیون دلار44.75 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.10" برابر "0.00%
54IMX1.09 دلار59,811 تومان4.93%10.80%1.53%946.53 میلیون دلار53.08 میلیون دلار868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.06" برابر "0.00%
75FXS8.48 دلار465,190 تومان4.64%3.44%1.30%602.70 میلیون دلار33.68 میلیون دلار71.11 میلیون FXSبی نهایت0.06" برابر "0.00%
31APT10.99 دلار603,441 تومان4.56%15.22%1.70%1.95 میلیارد دلار197.64 میلیون دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.10" برابر "0.00%
100DYDX2.41 دلار132,221 تومان4.47%6.83%1.34%376.42 میلیون دلار120.33 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "0.00%
44GRT0.14036 دلار7,704 تومان4.39%8.91%1.54%1.25 میلیارد دلار52.85 میلیون دلار8.89 میلیارد GRTبی نهایت0.04" برابر "0.00%
48MANA0.572685 دلار31,432 تومان3.85%7.19%1.46%1.06 میلیارد دلار76.46 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "0.00%
10SOL20.38 دلار1,118,740 تومان3.83%9.10%1.36%7.85 میلیارد دلار452.21 میلیون دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "0.00%
56SAND0.610952 دلار33,533 تومان3.80%8.86%1.38%916.10 میلیون دلار107.07 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "0.00%
72DASH55.74 دلار3,059,238 تومان3.77%11.70%1.53%624.84 میلیون دلار88.47 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "0.00%
26TON2.07 دلار113,608 تومان3.59%8.91%0.22%2.53 میلیارد دلار19.52 میلیون دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.01" برابر "0.00%
70MINA0.742894 دلار40,775 تومان3.54%11.02%1.87%650.82 میلیون دلار30.02 میلیون دلار876.06 میلیون MINAبی نهایت0.05" برابر "0.00%
29FIL5.52 دلار303,238 تومان3.30%6.52%1.63%2.27 میلیارد دلار199.75 میلیون دلار410.58 میلیون FILبی نهایت0.09" برابر "0.00%
27OKB41.62 دلار2,284,443 تومان3.19%7.96%0.17%2.50 میلیارد دلار27.71 میلیون دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
73SNX2.42 دلار133,027 تومان3.16%11.79%1.28%615.34 میلیون دلار56.65 میلیون دلار253.89 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.09" برابر "0.00%
55AXS8.16 دلار448,072 تومان3.14%6.65%1.46%943.83 میلیون دلار51.44 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "0.00%
47EGLD42.15 دلار2,313,400 تومان3.13%4.30%1.30%1.06 میلیارد دلار35.18 میلیون دلار25.21 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.03" برابر "0.00%
71GMX74.22 دلار4,073,658 تومان3.04%5.01%1.12%637.94 میلیون دلار62.22 میلیون دلار8.60 میلیون GMXبی نهایت0.10" برابر "0.00%
38ALGO0.224613 دلار12,328 تومان2.88%1.24%1.16%1.60 میلیارد دلار199.69 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.12" برابر "0.00%
52AAVE70.83 دلار3,887,302 تومان2.87%11.34%1.52%998.15 میلیون دلار56.95 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "0.00%
45FTM0.440202 دلار24,161 تومان2.82%11.82%2.49%1.23 میلیارد دلار284.95 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "0.00%
93FEI0.962617 دلار52,834 تومان2.82%4.11%0.60%409.11 میلیون دلار738.67 هزار دلار425.00 میلیون FEIبی نهایت0.00" برابر "0.00%
36NEAR1.91 دلار105,106 تومان2.71%7.10%1.70%1.66 میلیارد دلار93.30 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "0.00%
61CHZ0.11543 دلار6,335 تومان2.68%6.73%1.16%781.31 میلیون دلار77.87 میلیون دلار6.77 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.10" برابر "0.00%
57NEO12.45 دلار683,159 تومان2.65%0.29%1.83%877.99 میلیون دلار73.63 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.08" برابر "0.00%
9MATIC1.09 دلار59,890 تومان2.61%4.87%1.63%9.91 میلیارد دلار353.34 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "0.00%
95NEXO0.721063 دلار39,576 تومان2.55%2.85%1.82%403.80 میلیون دلار6.81 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "0.00%
13LTC88.96 دلار4,882,482 تومان2.54%4.48%0.83%6.46 میلیارد دلار569.73 میلیون دلار72.60 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.09" برابر "0.00%
69MKR672.74 دلار36,924,263 تومان2.51%2.08%1.36%657.70 میلیون دلار49.72 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.08" برابر "0.00%
65CRV0.923629 دلار50,694 تومان2.51%6.02%1.28%693.36 میلیون دلار39.80 میلیون دلار750.69 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.06" برابر "0.00%
51THETA1.01 دلار55,696 تومان2.49%3.24%1.61%1.01 میلیارد دلار21.87 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "0.00%
22ATOM10.97 دلار602,075 تومان2.31%7.96%1.27%3.14 میلیارد دلار188.44 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.06" برابر "0.00%
98OSMO0.791213 دلار43,426 تومان2.24%4.03%0.89%389.74 میلیون دلار7.80 میلیون دلار492.59 میلیون OSMO1,000.00 میلیون OSMO0.02" برابر "0.00%
66OP2.19 دلار119,964 تومان2.20%15.51%2.24%688.15 میلیون دلار192.68 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.28" برابر "0.00%
96CVX5.31 دلار291,263 تومان2.20%3.54%1.02%403.12 میلیون دلار8.00 میلیون دلار75.96 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "0.00%
60KCS8.27 دلار453,958 تومان2.19%9.41%0.57%813.69 میلیون دلار1.77 میلیون دلار98.38 میلیون KCS170.12 میلیون KCS0.00" برابر "0.00%
50XTZ1.11 دلار60,691 تومان2.19%6.58%1.11%1.03 میلیارد دلار25.97 میلیون دلار932.44 میلیون XTZبی نهایت0.03" برابر "0.00%
64KLAY0.229836 دلار12,615 تومان2.15%0.46%0.42%708.22 میلیون دلار33.61 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.05" برابر "0.00%
92ZIL0.027373 دلار1,502 تومان2.14%4.52%1.80%434.34 میلیون دلار35.50 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.08" برابر "0.00%
46BIT0.521762 دلار28,637 تومان2.03%3.57%0.17%1.09 میلیارد دلار5.03 میلیون دلار2.09 میلیارد BIT10.00 میلیارد BIT0.00" برابر "0.00%
82GT5.02 دلار275,700 تومان2.02%6.67%0.08%543.83 میلیون دلار917.88 هزار دلار108.27 میلیون GTبی نهایت0.00" برابر "0.00%
37VET0.022701 دلار1,246 تومان2.01%4.57%1.31%1.65 میلیارد دلار50.36 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "0.00%
53FLOW0.959376 دلار52,656 تومان2.01%7.92%1.33%994.11 میلیون دلار28.76 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "0.00%
7ADA0.3749 دلار20,577 تومان1.98%1.44%0.89%13.02 میلیارد دلار391.56 میلیون دلار34.74 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.03" برابر "0.00%