پایین ترین حجم نسبت به ارزش بازار
پایین ترین حجم معاملات نسبت به ارزش بازار

پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت

پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوین
۱TMG۲۱۰۰.۶۶۲۷۰۴ دلار۲۹,۴۲۰ تومان۰.۰۰" برابر "۶۴.۹۳ هزار دلار۶۶۲.۷۰ میلیون دلار۰.۴۷%۳۱.۰۶%۹۵.۹۱%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TMG۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TMGɃ ۰.۰۰۰۰۲۸۲۳
۲XYM۱۲۹۰.۰۴۷۵۴۴ دلار۲,۱۱۱ تومان۰.۰۰" برابر "۶۸۳.۷۹ هزار دلار۲۶۵.۴۱ میلیون دلار۰.۲۵%۱.۷۱%۱۰.۷۴%۵.۵۸ میلیارد XYM۹.۰۰ میلیارد XYMɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۳
۳VVS۲۳۲۰.۰۰۰۰۰۴ دلار۰ تومان۰.۰۰" برابر "۴۸۸.۸۵ هزار دلار۱۳۶.۵۸ میلیون دلار۰.۰۷%۱.۲۶%۴.۴۳%۳۲.۵۴ تریلیون VVS۱۰۰.۰۰ تریلیون VVSɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۴VAI۳۶۳۰.۹۸۶۵۴۵ دلار۴۳,۷۹۷ تومان۰.۰۰" برابر "۱۱.۷۰ هزار دلار۵۶.۷۲ میلیون دلار۰.۰۶%۰.۶۲%۰.۱۲%۵۷.۵۰ میلیون VAIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۲۰۲
۵RKN۳۴۹۰.۲۴۷۹۳۷ دلار۱۱,۰۰۷ تومان۰.۰۰" برابر "۱۵۸.۹۶ هزار دلار۶۰.۲۱ میلیون دلار۷.۰۹%۳۱.۲۰%۸.۷۲%۲۴۲.۸۶ میلیون RKN۲۸۵.۷۱ میلیون RKNɃ ۰.۰۰۰۰۱۰۵۶
۶GUSD۷۳۰.۹۹۱۰۰۱ دلار۴۳,۹۹۴ تومان۰.۰۰" برابر "۹۷۳.۲۸ هزار دلار۶۰۱.۵۹ میلیون دلار۰.۳۱%۰.۱۸%۰.۶۷%۶۰۷.۰۵ میلیون GUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۲۲۱
۷WEVER۲۵۴۰.۰۵۸۸۵۵ دلار۲,۶۱۳ تومان۰.۰۰" برابر "۱۸۰.۳۹ هزار دلار۱۰۲.۰۸ میلیون دلار۱.۰۶%۵.۹۰%۱۵.۸۵%۱.۷۳ میلیارد WEVERبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۵۱
۸XAUT۲۱۳۱,۹۱۳.۷۸ دلار۸۴,۹۶۰,۵۰۶ تومان۰.۰۰" برابر "۵۶۴.۶۶ هزار دلار۴۷۱.۷۹ میلیون دلار۰.۱۳%۰.۱۷%۰.۳۶%۲۴۶.۵۲ هزار XAUTبی نهایتɃ ۰.۰۸۱۵۲۲۵۴
۹MV۲۱۵۰.۱۸۶۱۲۳ دلار۸,۲۶۳ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۰۵ میلیون دلار۳۱۸.۱۴ میلیون دلار۰.۵۶%۱.۶۲%۱۴.۲۷%۱.۷۱ میلیارد MV۲.۰۰ میلیارد MVɃ ۰.۰۰۰۰۰۷۹۳
۱۰GT۸۴۴.۲۵ دلار۱۸۸,۷۰۳ تومان۰.۰۰" برابر "۵۴۷.۷۳ هزار دلار۴۶۰.۲۰ میلیون دلار۰.۲۹%۲.۳۵%۵.۶۱%۱۰۸.۲۷ میلیون GTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۱۸۱۰۷
۱۱XPRT۲۷۲۰.۶۲۹۱۱۷ دلار۲۷,۹۲۹ تومان۰.۰۰" برابر "۲۴۵.۲۸ هزار دلار۹۲.۳۲ میلیون دلار۰.۰۲%۱.۱۹%۱.۲۱%۱۴۶.۷۴ میلیون XPRTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۲۶۸۰
۱۲CHSB۱۳۸۰.۲۳۳۹۴ دلار۱۰,۳۸۶ تومان۰.۰۰" برابر "۳۰۶.۲۹ هزار دلار۲۳۳.۹۴ میلیون دلار۰.۵۸%۲.۵۶%۰.۹۹%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CHSBبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۷
۱۳RENBTC۲۸۵۲۴,۳۰۴.۵۰ دلار۱,۰۷۸,۹۷۴,۰۱۰ تومان۰.۰۰" برابر "۱۵.۸۹ هزار دلار۸۷.۰۰ میلیون دلار۰.۴۴%۲.۲۳%۰.۰۹%۳.۵۸ هزار RENBTC۱۳.۷۰ هزار RENBTCɃ ۱.۰۳۵۳۱۲۷۷
۱۴USDP۵۴۱.۰۱ دلار۴۴,۸۱۹ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۶۷ میلیون دلار۸۸۶.۴۹ میلیون دلار۰.۳۸%۰.۴۱%۱.۱۹%۸۷۸.۰۸ میلیون USDPبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۳۰۱
۱۵STETH۲۰۲۱,۵۸۷.۹۶ دلار۷۰,۴۹۵,۷۵۰ تومان۰.۰۰" برابر "۱۱.۱۱ میلیون دلار۵.۵۴ میلیارد دلار۰.۲۱%۱.۷۲%۱.۴۱%۳.۴۹ میلیون STETHبی نهایتɃ ۰.۰۶۷۶۴۳۱۰
۱۶ARRR۲۸۷۰.۴۳۷۶۱ دلار۱۹,۴۲۷ تومان۰.۰۰" برابر "۸۲.۴۳ هزار دلار۸۵.۴۹ میلیون دلار۰.۶۱%۵.۲۴%۰.۶۳%۱۹۵.۳۵ میلیون ARRR۲۰۰.۰۰ میلیون ARRRɃ ۰.۰۰۰۰۱۸۶۴
۱۷MAID۳۴۷۰.۱۳۶۹۳۴ دلار۶,۰۷۹ تومان۰.۰۰" برابر "۱۰.۵۵ هزار دلار۶۱.۹۷ میلیون دلار۴.۵۶%۲.۳۴%۰.۸۰%۴۵۲.۵۵ میلیون MAIDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۵۸۳
۱۸BTCB۲۰۴۲۳,۴۷۴.۲۷ دلار۱,۰۴۲,۱۱۶,۵۶۶ تومان۰.۰۰" برابر "۵.۲۸ میلیون دلار۱.۲۴ میلیارد دلار۰.۲۲%۲.۳۹%۲.۵۰%۵۲.۹۰ هزار BTCBبی نهایتɃ ۰.۹۹۹۹۴۶۷۸
۱۹VERI۲۹۹۳۸.۰۶ دلار۱,۶۸۹,۴۱۶ تومان۰.۰۰" برابر "۱۷.۳۷ هزار دلار۸۱.۸۰ میلیون دلار۰.۴۴%۲.۲۱%۴.۰۹%۲.۱۵ میلیون VERIبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۶۲۱۰۵
۲۰VBUSD۳۵۵۰.۰۲۱۸۳۴ دلار۹۶۹ تومان۰.۰۰" برابر "۰.۰۰ دلار۵۸.۸۴ میلیون دلار۰.۰۲%۰.۰۲%۰.۰۰%۲.۶۹ میلیارد VBUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۳
۲۱XRD۲۱۲۰.۰۵۳۰۹۱ دلار۲,۳۵۷ تومان۰.۰۰" برابر "۸۸۸.۲۱ هزار دلار۵۳۵.۷۱ میلیون دلار۰.۰۶%۱۲.۸۹%۲۴.۴۶%۱۰.۰۹ میلیارد XRD۲۴.۰۰ میلیارد XRDɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۲۶
۲۲DERO۳۳۶۴.۹۵ دلار۲۱۹,۹۰۹ تومان۰.۰۰" برابر "۶۴.۷۵ هزار دلار۶۵.۶۰ میلیون دلار۰.۲۴%۱.۱۲%۱.۹۸%۱۳.۲۴ میلیون DERO۲۱.۰۰ میلیون DEROɃ ۰.۰۰۰۲۱۱۰۱
۲۳CORE۳۴۶۶,۲۶۵.۲۸ دلار۲۷۸,۱۴۰,۷۴۹ تومان۰.۰۰" برابر "۲.۵۷ هزار دلار۶۲.۶۵ میلیون دلار۰.۵۸%۲.۵۷%۱.۴۲%۱۰.۰۰ هزار COREبی نهایتɃ ۰.۲۶۶۸۸۵۶۴
۲۴ANY۲۲۴۹.۴۲ دلار۴۱۸,۱۱۰ تومان۰.۰۰" برابر "۱۴.۵۷ هزار دلار۱۷۵.۵۵ میلیون دلار۰.۷۹%۲.۹۱%۱.۲۹%۱۸.۶۴ میلیون ANY۱۰۰.۰۰ میلیون ANYɃ ۰.۰۰۰۴۰۱۱۹
۲۵DAG۳۰۹۰.۰۶۱۲۲ دلار۲,۷۱۸ تومان۰.۰۰" برابر "۳۳۱.۸۹ هزار دلار۷۷.۵۶ میلیون دلار۰.۳۴%۱.۲۳%۱.۸۹%۱.۲۷ میلیارد DAG۳.۶۹ میلیارد DAGɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۶۱
۲۶WVLX۳۲۳۰.۰۳۱۲۹ دلار۱,۳۸۹ تومان۰.۰۰" برابر "۷.۵۶ هزار دلار۷۱.۳۲ میلیون دلار۰.۵۲%۰.۴۷%۱۲.۰۹%۲.۲۸ میلیارد WVLXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۳
۲۷LN۲۱۹۴۱.۸۹ دلار۱,۸۵۹,۸۰۰ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۰۰ میلیون دلار۲۸۲.۱۳ میلیون دلار۰.۰۱%۴.۹۴%۸.۸۲%۶.۷۳ میلیون LNبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۷۸۴۵۴
۲۸USDJ۲۱۸۱.۱۲ دلار۴۹,۵۴۹ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۴۳ میلیون دلار۳۰۴.۹۴ میلیون دلار۰.۲۵%۰.۹۵%۰.۸۱%۲۷۳.۲۱ میلیون USDJبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۷۵۴
۲۹NXM۲۱۴۵۰.۵۸ دلار۲,۲۴۵,۶۴۵ تومان۰.۰۰" برابر "۸۴.۵۰ هزار دلار۳۳۳.۵۶ میلیون دلار۰.۴۶%۲.۱۷%۱.۶۷%۶.۵۹ میلیون NXMبی نهایتɃ ۰.۰۰۲۱۵۴۷۷
۳۰VUSDC۲۵۱۰.۰۲۱۸۳۴ دلار۹۶۹ تومان۰.۰۰" برابر "۰.۰۰ دلار۱۰۴.۱۷ میلیون دلار۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۴%۴.۷۷ میلیارد VUSDCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۳
۳۱RBTC۲۹۸۲۳,۴۹۱.۷۸ دلار۱,۰۴۲,۸۹۴,۱۶۶ تومان۰.۰۰" برابر "۳۱.۳۹ هزار دلار۸۲.۱۳ میلیون دلار۰.۲۸%۲.۰۵%۲.۳۶%۳.۵۰ هزار RBTCبی نهایتɃ ۱.۰۰۰۶۹۲۹۲
۳۲LOCUS۲۲۵۰.۰۷۹۸۳۵ دلار۳,۵۴۴ تومان۰.۰۰" برابر "۲۷۵.۲۵ هزار دلار۱۶۶.۱۴ میلیون دلار۲.۴۹%۱.۳۳%۰.۲۱%۲.۰۸ میلیارد LOCUS۷.۰۰ میلیارد LOCUSɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۰
۳۳MNW۳۱۲۱.۶۳ دلار۷۲,۲۳۹ تومان۰.۰۰" برابر "۳۷۶.۹۳ هزار دلار۷۶.۷۷ میلیون دلار۱.۱۱%۴.۳۳%۱۳.۷۴%۴۷.۱۸ میلیون MNW۴۷.۹۰ میلیون MNWɃ ۰.۰۰۰۰۶۹۳۲
۳۴BTTOLD۲۰۸۰.۰۰۰۷۳۲ دلار۳۲ تومان۰.۰۰" برابر "۲۲۷.۲۳ هزار دلار۷۲۴.۷۴ میلیون دلار۰.۱۷%۲.۵۸%۱.۷۳%۹۹۰.۰۰ میلیارد BTTOLDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳
۳۵HBTC۲۰۷۲۳,۴۳۳.۲۱ دلار۱,۰۴۰,۲۹۴,۰۵۹ تومان۰.۰۰" برابر "۳۲.۱۶ هزار دلار۹۱۳.۱۸ میلیون دلار۰.۲۳%۲.۰۹%۲.۲۴%۳۸.۹۷ هزار HBTC۶.۹۱ هزار HBTCɃ ۰.۹۹۸۱۹۸۰۳
۳۶FEI۹۰۰.۹۷۶۹۳۷ دلار۴۳,۳۷۰ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۴۵ میلیون دلار۴۱۵.۱۹ میلیون دلار۱.۹۸%۱.۸۳%۲.۲۰%۴۲۵.۰۰ میلیون FEIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۱۶۲
۳۷ZEON۳۴۸۰.۰۰۲ دلار۸۹ تومان۰.۰۰" برابر "۷۶.۸۰ هزار دلار۶۱.۰۶ میلیون دلار۰.۰۰%۰.۰۰%۹.۴۳%۳۰.۵۳ میلیارد ZEONبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹
۳۸MARCO۵۰۰۰۰.۵۶۶۵۱۶ دلار۲۵,۱۵۰ تومان۰.۰۰" برابر "۷.۰۹ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۲۶%۳.۴۶%۱۷.۸۰%۰.۰۰ MARCO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MARCOɃ ۰.۰۰۰۰۲۴۱۳
۳۹KCS۵۹۸.۲۴ دلار۳۶۵,۹۸۰ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۷۶ میلیون دلار۸۱۱.۰۴ میلیون دلار۰.۳۳%۳.۶۴%۲.۷۴%۹۸.۳۸ میلیون KCS۱۷۰.۱۲ میلیون KCSɃ ۰.۰۰۰۳۵۱۱۷
۴۰TRIBE۲۳۷۰.۲۴۷۷۶۸ دلار۱۰,۹۹۹ تومان۰.۰۰" برابر "۵۳۶.۷۶ هزار دلار۱۱۲.۳۵ میلیون دلار۰.۱۲%۰.۱۱%۱.۹۴%۴۵۳.۴۵ میلیون TRIBE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TRIBEɃ ۰.۰۰۰۰۱۰۵۵
۴۱CFG۲۶۲۰.۲۷۰۸۵ دلار۱۲,۰۲۴ تومان۰.۰۰" برابر "۱۳۶.۲۴ هزار دلار۹۷.۵۸ میلیون دلار۰.۲۸%۰.۱۴%۳.۶۸%۳۶۰.۲۶ میلیون CFGبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۱۱۵۴
۴۲HEX۲۰۳۰.۰۲۶۸۰۴ دلار۱,۱۹۰ تومان۰.۰۰" برابر "۳.۰۸ میلیون دلار۴.۶۵ میلیارد دلار۰.۸۳%۲.۲۶%۱۲.۰۹%۱۷۳.۴۱ میلیارد HEXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۴
۴۳EURS۲۳۳۱.۰۹ دلار۴۸,۳۰۸ تومان۰.۰۰" برابر "۵.۷۲ هزار دلار۱۳۵.۰۷ میلیون دلار۰.۰۳%۰.۱۶%۰.۰۳%۱۲۴.۱۳ میلیون EURSبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۶۳۵
۴۴TNC۲۱۱۰.۱۰۵۵۶۴ دلار۴,۶۸۶ تومان۰.۰۰" برابر "۷۷۹.۹۵ هزار دلار۶۱۷.۶۷ میلیون دلار۰.۸۶%۰.۵۲%۶.۵۷%۵.۸۵ میلیارد TNCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۴۵۰
۴۵USDN۱۴۱۰.۳۳۴۲۲۷ دلار۱۴,۸۳۸ تومان۰.۰۰" برابر "۱۸۱.۲۶ هزار دلار۲۲۷.۳۶ میلیون دلار۰.۷۹%۰.۴۹%۲.۵۰%۶۸۰.۲۷ میلیون USDNبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۱۴۲۴
۴۶AXEL۳۳۹۰.۲۲۷۲۹۴ دلار۱۰,۰۹۰ تومان۰.۰۰" برابر "۳۱.۸۱ هزار دلار۶۴.۳۵ میلیون دلار۰.۴۲%۲.۱۲%۵.۸۳%۲۸۳.۱۰ میلیون AXEL۱,۰۰۰.۰۰ میلیون AXELɃ ۰.۰۰۰۰۰۹۶۸
۴۷WTRX۲۰۱۰.۰۶۳۲۶۸ دلار۲,۸۰۹ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۲۸ میلیون دلار۶.۴۳ میلیارد دلار۰.۴۲%۱.۱۹%۲.۴۴%۱۰۱.۶۸ میلیارد WTRXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۰
۴۸LEO۲۲۳.۶۶ دلار۱۶۲,۲۶۷ تومان۰.۰۰" برابر "۲.۳۶ میلیون دلار۳.۴۹ میلیارد دلار۰.۱۰%۱.۶۶%۵.۵۵%۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۱۵۵۷۰
۴۹USDX۲۶۱۰.۸۷۸۳۹۸ دلار۳۸,۹۹۶ تومان۰.۰۰" برابر "۲۹۳.۶۷ هزار دلار۹۸.۰۰ میلیون دلار۰.۲۹%۰.۲۰%۰.۹۹%۱۱۱.۵۷ میلیون USDXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۳۷۴۲
۵۰RBN۱۸۸۰.۲۴۰۹۳۱ دلار۱۰,۶۹۶ تومان۰.۰۰" برابر "۶۲۳.۹۵ هزار دلار۱۲۸.۱۰ میلیون دلار۰.۰۱%۰.۸۸%۷.۴۸%۵۳۱.۷۱ میلیون RBN۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RBNɃ ۰.۰۰۰۰۱۰۲۶

پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت

پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوین
۱TMG۲۱۰۰.۶۶۲۷۰۴ دلار۲۹,۴۲۰ تومان۰.۰۰" برابر "۶۴.۹۳ هزار دلار۶۶۲.۷۰ میلیون دلار۰.۴۷%۳۱.۰۶%۹۵.۹۱%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TMG۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TMGɃ ۰.۰۰۰۰۲۸۲۳
۲XYM۱۲۹۰.۰۴۷۵۴۴ دلار۲,۱۱۱ تومان۰.۰۰" برابر "۶۸۳.۷۹ هزار دلار۲۶۵.۴۱ میلیون دلار۰.۲۵%۱.۷۱%۱۰.۷۴%۵.۵۸ میلیارد XYM۹.۰۰ میلیارد XYMɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۳
۳VVS۲۳۲۰.۰۰۰۰۰۴ دلار۰ تومان۰.۰۰" برابر "۴۸۸.۸۵ هزار دلار۱۳۶.۵۸ میلیون دلار۰.۰۷%۱.۲۶%۴.۴۳%۳۲.۵۴ تریلیون VVS۱۰۰.۰۰ تریلیون VVSɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰
۴VAI۳۶۳۰.۹۸۶۵۴۵ دلار۴۳,۷۹۷ تومان۰.۰۰" برابر "۱۱.۷۰ هزار دلار۵۶.۷۲ میلیون دلار۰.۰۶%۰.۶۲%۰.۱۲%۵۷.۵۰ میلیون VAIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۲۰۲
۵RKN۳۴۹۰.۲۴۷۹۳۷ دلار۱۱,۰۰۷ تومان۰.۰۰" برابر "۱۵۸.۹۶ هزار دلار۶۰.۲۱ میلیون دلار۷.۰۹%۳۱.۲۰%۸.۷۲%۲۴۲.۸۶ میلیون RKN۲۸۵.۷۱ میلیون RKNɃ ۰.۰۰۰۰۱۰۵۶
۶GUSD۷۳۰.۹۹۱۰۰۱ دلار۴۳,۹۹۴ تومان۰.۰۰" برابر "۹۷۳.۲۸ هزار دلار۶۰۱.۵۹ میلیون دلار۰.۳۱%۰.۱۸%۰.۶۷%۶۰۷.۰۵ میلیون GUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۲۲۱
۷WEVER۲۵۴۰.۰۵۸۸۵۵ دلار۲,۶۱۳ تومان۰.۰۰" برابر "۱۸۰.۳۹ هزار دلار۱۰۲.۰۸ میلیون دلار۱.۰۶%۵.۹۰%۱۵.۸۵%۱.۷۳ میلیارد WEVERبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۵۱
۸XAUT۲۱۳۱,۹۱۳.۷۸ دلار۸۴,۹۶۰,۵۰۶ تومان۰.۰۰" برابر "۵۶۴.۶۶ هزار دلار۴۷۱.۷۹ میلیون دلار۰.۱۳%۰.۱۷%۰.۳۶%۲۴۶.۵۲ هزار XAUTبی نهایتɃ ۰.۰۸۱۵۲۲۵۴
۹MV۲۱۵۰.۱۸۶۱۲۳ دلار۸,۲۶۳ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۰۵ میلیون دلار۳۱۸.۱۴ میلیون دلار۰.۵۶%۱.۶۲%۱۴.۲۷%۱.۷۱ میلیارد MV۲.۰۰ میلیارد MVɃ ۰.۰۰۰۰۰۷۹۳
۱۰GT۸۴۴.۲۵ دلار۱۸۸,۷۰۳ تومان۰.۰۰" برابر "۵۴۷.۷۳ هزار دلار۴۶۰.۲۰ میلیون دلار۰.۲۹%۲.۳۵%۵.۶۱%۱۰۸.۲۷ میلیون GTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۱۸۱۰۷
۱۱XPRT۲۷۲۰.۶۲۹۱۱۷ دلار۲۷,۹۲۹ تومان۰.۰۰" برابر "۲۴۵.۲۸ هزار دلار۹۲.۳۲ میلیون دلار۰.۰۲%۱.۱۹%۱.۲۱%۱۴۶.۷۴ میلیون XPRTبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۲۶۸۰
۱۲CHSB۱۳۸۰.۲۳۳۹۴ دلار۱۰,۳۸۶ تومان۰.۰۰" برابر "۳۰۶.۲۹ هزار دلار۲۳۳.۹۴ میلیون دلار۰.۵۸%۲.۵۶%۰.۹۹%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CHSBبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۷
۱۳RENBTC۲۸۵۲۴,۳۰۴.۵۰ دلار۱,۰۷۸,۹۷۴,۰۱۰ تومان۰.۰۰" برابر "۱۵.۸۹ هزار دلار۸۷.۰۰ میلیون دلار۰.۴۴%۲.۲۳%۰.۰۹%۳.۵۸ هزار RENBTC۱۳.۷۰ هزار RENBTCɃ ۱.۰۳۵۳۱۲۷۷
۱۴USDP۵۴۱.۰۱ دلار۴۴,۸۱۹ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۶۷ میلیون دلار۸۸۶.۴۹ میلیون دلار۰.۳۸%۰.۴۱%۱.۱۹%۸۷۸.۰۸ میلیون USDPبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۳۰۱
۱۵STETH۲۰۲۱,۵۸۷.۹۶ دلار۷۰,۴۹۵,۷۵۰ تومان۰.۰۰" برابر "۱۱.۱۱ میلیون دلار۵.۵۴ میلیارد دلار۰.۲۱%۱.۷۲%۱.۴۱%۳.۴۹ میلیون STETHبی نهایتɃ ۰.۰۶۷۶۴۳۱۰
۱۶ARRR۲۸۷۰.۴۳۷۶۱ دلار۱۹,۴۲۷ تومان۰.۰۰" برابر "۸۲.۴۳ هزار دلار۸۵.۴۹ میلیون دلار۰.۶۱%۵.۲۴%۰.۶۳%۱۹۵.۳۵ میلیون ARRR۲۰۰.۰۰ میلیون ARRRɃ ۰.۰۰۰۰۱۸۶۴
۱۷MAID۳۴۷۰.۱۳۶۹۳۴ دلار۶,۰۷۹ تومان۰.۰۰" برابر "۱۰.۵۵ هزار دلار۶۱.۹۷ میلیون دلار۴.۵۶%۲.۳۴%۰.۸۰%۴۵۲.۵۵ میلیون MAIDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۵۸۳
۱۸BTCB۲۰۴۲۳,۴۷۴.۲۷ دلار۱,۰۴۲,۱۱۶,۵۶۶ تومان۰.۰۰" برابر "۵.۲۸ میلیون دلار۱.۲۴ میلیارد دلار۰.۲۲%۲.۳۹%۲.۵۰%۵۲.۹۰ هزار BTCBبی نهایتɃ ۰.۹۹۹۹۴۶۷۸
۱۹VERI۲۹۹۳۸.۰۶ دلار۱,۶۸۹,۴۱۶ تومان۰.۰۰" برابر "۱۷.۳۷ هزار دلار۸۱.۸۰ میلیون دلار۰.۴۴%۲.۲۱%۴.۰۹%۲.۱۵ میلیون VERIبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۶۲۱۰۵
۲۰VBUSD۳۵۵۰.۰۲۱۸۳۴ دلار۹۶۹ تومان۰.۰۰" برابر "۰.۰۰ دلار۵۸.۸۴ میلیون دلار۰.۰۲%۰.۰۲%۰.۰۰%۲.۶۹ میلیارد VBUSDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۳
۲۱XRD۲۱۲۰.۰۵۳۰۹۱ دلار۲,۳۵۷ تومان۰.۰۰" برابر "۸۸۸.۲۱ هزار دلار۵۳۵.۷۱ میلیون دلار۰.۰۶%۱۲.۸۹%۲۴.۴۶%۱۰.۰۹ میلیارد XRD۲۴.۰۰ میلیارد XRDɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۲۶
۲۲DERO۳۳۶۴.۹۵ دلار۲۱۹,۹۰۹ تومان۰.۰۰" برابر "۶۴.۷۵ هزار دلار۶۵.۶۰ میلیون دلار۰.۲۴%۱.۱۲%۱.۹۸%۱۳.۲۴ میلیون DERO۲۱.۰۰ میلیون DEROɃ ۰.۰۰۰۲۱۱۰۱
۲۳CORE۳۴۶۶,۲۶۵.۲۸ دلار۲۷۸,۱۴۰,۷۴۹ تومان۰.۰۰" برابر "۲.۵۷ هزار دلار۶۲.۶۵ میلیون دلار۰.۵۸%۲.۵۷%۱.۴۲%۱۰.۰۰ هزار COREبی نهایتɃ ۰.۲۶۶۸۸۵۶۴
۲۴ANY۲۲۴۹.۴۲ دلار۴۱۸,۱۱۰ تومان۰.۰۰" برابر "۱۴.۵۷ هزار دلار۱۷۵.۵۵ میلیون دلار۰.۷۹%۲.۹۱%۱.۲۹%۱۸.۶۴ میلیون ANY۱۰۰.۰۰ میلیون ANYɃ ۰.۰۰۰۴۰۱۱۹
۲۵DAG۳۰۹۰.۰۶۱۲۲ دلار۲,۷۱۸ تومان۰.۰۰" برابر "۳۳۱.۸۹ هزار دلار۷۷.۵۶ میلیون دلار۰.۳۴%۱.۲۳%۱.۸۹%۱.۲۷ میلیارد DAG۳.۶۹ میلیارد DAGɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۶۱
۲۶WVLX۳۲۳۰.۰۳۱۲۹ دلار۱,۳۸۹ تومان۰.۰۰" برابر "۷.۵۶ هزار دلار۷۱.۳۲ میلیون دلار۰.۵۲%۰.۴۷%۱۲.۰۹%۲.۲۸ میلیارد WVLXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۳
۲۷LN۲۱۹۴۱.۸۹ دلار۱,۸۵۹,۸۰۰ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۰۰ میلیون دلار۲۸۲.۱۳ میلیون دلار۰.۰۱%۴.۹۴%۸.۸۲%۶.۷۳ میلیون LNبی نهایتɃ ۰.۰۰۱۷۸۴۵۴
۲۸USDJ۲۱۸۱.۱۲ دلار۴۹,۵۴۹ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۴۳ میلیون دلار۳۰۴.۹۴ میلیون دلار۰.۲۵%۰.۹۵%۰.۸۱%۲۷۳.۲۱ میلیون USDJبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۷۵۴
۲۹NXM۲۱۴۵۰.۵۸ دلار۲,۲۴۵,۶۴۵ تومان۰.۰۰" برابر "۸۴.۵۰ هزار دلار۳۳۳.۵۶ میلیون دلار۰.۴۶%۲.۱۷%۱.۶۷%۶.۵۹ میلیون NXMبی نهایتɃ ۰.۰۰۲۱۵۴۷۷
۳۰VUSDC۲۵۱۰.۰۲۱۸۳۴ دلار۹۶۹ تومان۰.۰۰" برابر "۰.۰۰ دلار۱۰۴.۱۷ میلیون دلار۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۴%۴.۷۷ میلیارد VUSDCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۳
۳۱RBTC۲۹۸۲۳,۴۹۱.۷۸ دلار۱,۰۴۲,۸۹۴,۱۶۶ تومان۰.۰۰" برابر "۳۱.۳۹ هزار دلار۸۲.۱۳ میلیون دلار۰.۲۸%۲.۰۵%۲.۳۶%۳.۵۰ هزار RBTCبی نهایتɃ ۱.۰۰۰۶۹۲۹۲
۳۲LOCUS۲۲۵۰.۰۷۹۸۳۵ دلار۳,۵۴۴ تومان۰.۰۰" برابر "۲۷۵.۲۵ هزار دلار۱۶۶.۱۴ میلیون دلار۲.۴۹%۱.۳۳%۰.۲۱%۲.۰۸ میلیارد LOCUS۷.۰۰ میلیارد LOCUSɃ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۰
۳۳MNW۳۱۲۱.۶۳ دلار۷۲,۲۳۹ تومان۰.۰۰" برابر "۳۷۶.۹۳ هزار دلار۷۶.۷۷ میلیون دلار۱.۱۱%۴.۳۳%۱۳.۷۴%۴۷.۱۸ میلیون MNW۴۷.۹۰ میلیون MNWɃ ۰.۰۰۰۰۶۹۳۲
۳۴BTTOLD۲۰۸۰.۰۰۰۷۳۲ دلار۳۲ تومان۰.۰۰" برابر "۲۲۷.۲۳ هزار دلار۷۲۴.۷۴ میلیون دلار۰.۱۷%۲.۵۸%۱.۷۳%۹۹۰.۰۰ میلیارد BTTOLDبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳
۳۵HBTC۲۰۷۲۳,۴۳۳.۲۱ دلار۱,۰۴۰,۲۹۴,۰۵۹ تومان۰.۰۰" برابر "۳۲.۱۶ هزار دلار۹۱۳.۱۸ میلیون دلار۰.۲۳%۲.۰۹%۲.۲۴%۳۸.۹۷ هزار HBTC۶.۹۱ هزار HBTCɃ ۰.۹۹۸۱۹۸۰۳
۳۶FEI۹۰۰.۹۷۶۹۳۷ دلار۴۳,۳۷۰ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۴۵ میلیون دلار۴۱۵.۱۹ میلیون دلار۱.۹۸%۱.۸۳%۲.۲۰%۴۲۵.۰۰ میلیون FEIبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۱۶۲
۳۷ZEON۳۴۸۰.۰۰۲ دلار۸۹ تومان۰.۰۰" برابر "۷۶.۸۰ هزار دلار۶۱.۰۶ میلیون دلار۰.۰۰%۰.۰۰%۹.۴۳%۳۰.۵۳ میلیارد ZEONبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹
۳۸MARCO۵۰۰۰۰.۵۶۶۵۱۶ دلار۲۵,۱۵۰ تومان۰.۰۰" برابر "۷.۰۹ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۲۶%۳.۴۶%۱۷.۸۰%۰.۰۰ MARCO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MARCOɃ ۰.۰۰۰۰۲۴۱۳
۳۹KCS۵۹۸.۲۴ دلار۳۶۵,۹۸۰ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۷۶ میلیون دلار۸۱۱.۰۴ میلیون دلار۰.۳۳%۳.۶۴%۲.۷۴%۹۸.۳۸ میلیون KCS۱۷۰.۱۲ میلیون KCSɃ ۰.۰۰۰۳۵۱۱۷
۴۰TRIBE۲۳۷۰.۲۴۷۷۶۸ دلار۱۰,۹۹۹ تومان۰.۰۰" برابر "۵۳۶.۷۶ هزار دلار۱۱۲.۳۵ میلیون دلار۰.۱۲%۰.۱۱%۱.۹۴%۴۵۳.۴۵ میلیون TRIBE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TRIBEɃ ۰.۰۰۰۰۱۰۵۵
۴۱CFG۲۶۲۰.۲۷۰۸۵ دلار۱۲,۰۲۴ تومان۰.۰۰" برابر "۱۳۶.۲۴ هزار دلار۹۷.۵۸ میلیون دلار۰.۲۸%۰.۱۴%۳.۶۸%۳۶۰.۲۶ میلیون CFGبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۱۱۵۴
۴۲HEX۲۰۳۰.۰۲۶۸۰۴ دلار۱,۱۹۰ تومان۰.۰۰" برابر "۳.۰۸ میلیون دلار۴.۶۵ میلیارد دلار۰.۸۳%۲.۲۶%۱۲.۰۹%۱۷۳.۴۱ میلیارد HEXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۴
۴۳EURS۲۳۳۱.۰۹ دلار۴۸,۳۰۸ تومان۰.۰۰" برابر "۵.۷۲ هزار دلار۱۳۵.۰۷ میلیون دلار۰.۰۳%۰.۱۶%۰.۰۳%۱۲۴.۱۳ میلیون EURSبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۴۶۳۵
۴۴TNC۲۱۱۰.۱۰۵۵۶۴ دلار۴,۶۸۶ تومان۰.۰۰" برابر "۷۷۹.۹۵ هزار دلار۶۱۷.۶۷ میلیون دلار۰.۸۶%۰.۵۲%۶.۵۷%۵.۸۵ میلیارد TNCبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۴۵۰
۴۵USDN۱۴۱۰.۳۳۴۲۲۷ دلار۱۴,۸۳۸ تومان۰.۰۰" برابر "۱۸۱.۲۶ هزار دلار۲۲۷.۳۶ میلیون دلار۰.۷۹%۰.۴۹%۲.۵۰%۶۸۰.۲۷ میلیون USDNبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۱۴۲۴
۴۶AXEL۳۳۹۰.۲۲۷۲۹۴ دلار۱۰,۰۹۰ تومان۰.۰۰" برابر "۳۱.۸۱ هزار دلار۶۴.۳۵ میلیون دلار۰.۴۲%۲.۱۲%۵.۸۳%۲۸۳.۱۰ میلیون AXEL۱,۰۰۰.۰۰ میلیون AXELɃ ۰.۰۰۰۰۰۹۶۸
۴۷WTRX۲۰۱۰.۰۶۳۲۶۸ دلار۲,۸۰۹ تومان۰.۰۰" برابر "۱.۲۸ میلیون دلار۶.۴۳ میلیارد دلار۰.۴۲%۱.۱۹%۲.۴۴%۱۰۱.۶۸ میلیارد WTRXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۰
۴۸LEO۲۲۳.۶۶ دلار۱۶۲,۲۶۷ تومان۰.۰۰" برابر "۲.۳۶ میلیون دلار۳.۴۹ میلیارد دلار۰.۱۰%۱.۶۶%۵.۵۵%۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۱۵۵۷۰
۴۹USDX۲۶۱۰.۸۷۸۳۹۸ دلار۳۸,۹۹۶ تومان۰.۰۰" برابر "۲۹۳.۶۷ هزار دلار۹۸.۰۰ میلیون دلار۰.۲۹%۰.۲۰%۰.۹۹%۱۱۱.۵۷ میلیون USDXبی نهایتɃ ۰.۰۰۰۰۳۷۴۲
۵۰RBN۱۸۸۰.۲۴۰۹۳۱ دلار۱۰,۶۹۶ تومان۰.۰۰" برابر "۶۲۳.۹۵ هزار دلار۱۲۸.۱۰ میلیون دلار۰.۰۱%۰.۸۸%۷.۴۸%۵۳۱.۷۱ میلیون RBN۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RBNɃ ۰.۰۰۰۰۱۰۲۶
۰/۵ (۰ نظر)