پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت

پایین ترین حجم نسبت به ارزش بازار
پایین ترین حجم معاملات نسبت به ارزش بازار