پایین ترین مارکت کپ
پایین ترین ارزش بازار

پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۲۶۲۳BOB۰.۹۹۹۹۳۷ دلار۴۴,۸۸۷ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۷%۰.۰۲%۰.۰۵%۵.۵۲ میلیون دلار۰.۰۰ BOBبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۷CNX۱۶.۹۴ دلار۷۶۰,۴۲۰ تومان۰.۰۰ دلار۰.۲۱%۱.۸۶%۱.۵۶%۹.۴۲ میلیون دلار۰.۰۰ CNX۲۱۰.۰۰ میلیون CNX۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۹WBT۳.۳۷ دلار۱۵۱,۳۹۳ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۱%۰.۷۶%۳.۴۱%۹.۱۱ میلیون دلار۰.۰۰ WBT۳۸۵.۲۹ میلیون WBT۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۱DMTR۰.۰۱۶۸۴۴ دلار۷۵۶ تومان۰.۰۰ دلار۱.۶۶%۲۷.۸۱%۶۱.۲۳%۸.۴۱ میلیون دلار۰.۰۰ DMTR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DMTR۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۲RON۰.۸۹۴۴۴۵ دلار۴۰,۱۵۲ تومان۰.۰۰ دلار۰.۹۹%۹.۴۲%۵۰.۴۶%۸.۰۶ میلیون دلار۰.۰۰ RON۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RON۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۴BONK۰.۰۰۰۰۰۰۹۶۶۲۸۸۳۹ دلار۰ تومان۰.۰۰ دلار۰.۵۱%۶.۰۵%۱۷.۱۹%۷.۷۳ میلیون دلار۰.۰۰ BONKبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۵CBETH۱,۵۷۷.۵۹ دلار۷۰,۸۱۷,۹۷۸ تومان۰.۰۰ دلار۰.۱۳%۲.۳۶%۳.۰۱%۷.۵۳ میلیون دلار۰.۰۰ CBETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۷CUSDC۰.۰۲۱۲۲۹ دلار۹۵۳ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۱%۴.۹۵%۳.۰۰%۶.۷۵ میلیون دلار۰.۰۰ CUSDCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۸GALAXY۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۸۴۶ دلار۰ تومان۰.۰۰ دلار۰.۲۱%۷.۴۰%۱۵.۰۷%۶.۵۸ میلیون دلار۰.۰۰ GALAXY۵۰۰.۰۰ تریلیون GALAXY۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۹CDAI۰.۰۲۲۱۳۸ دلار۹۹۴ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۴%۶.۲۴ میلیون دلار۰.۰۰ CDAIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۰TBCC۰.۰۱۵۰۴ دلار۶۷۵ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۷%۶.۴۰%۵.۲۳%۶.۱۸ میلیون دلار۰.۰۰ TBCC۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TBCC۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۱DOME۰.۰۰۲۹۰۴ دلار۱۳۰ تومان۰.۰۰ دلار۰.۱۸%۱.۸۵%۶.۴۶%۵.۹۰ میلیون دلار۰.۰۰ DOME۱۰۰.۰۰ میلیارد DOME۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۲ALT۰.۷۸۷۳۵۸ دلار۳۵,۳۴۵ تومان۰.۰۰ دلار۰.۲۴%۷.۶۱%۳۱.۳۱%۵.۸۹ میلیون دلار۰.۰۰ ALT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ALT۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۵NFTN۰.۰۰۴۵۵۲ دلار۲۰۴ تومان۰.۰۰ دلار۴.۵۸%۱۷.۷۲%۲۴.۴۴%۱۱.۱۲ میلیون دلار۰.۰۰ NFTN۲۰۰.۰۰ میلیارد NFTN۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۴STMATIC۱.۱۸ دلار۵۲,۸۲۸ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۶%۶.۵۲%۱۲.۰۲%۵.۲۹ میلیون دلار۰.۰۰ STMATICبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۵MILO۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۱۸۲۸۳ دلار۰ تومان۰.۰۰ دلار۰.۸۲%۱۹.۳۰%۷۸.۸۱%۵.۱۷ میلیون دلار۰.۰۰ MILOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۶SOON۰.۶۰۷۶۲۲ دلار۲۷,۲۷۶ تومان۰.۰۰ دلار۱.۲۵%۴.۳۶%۹.۷۳%۴.۸۹ میلیون دلار۰.۰۰ SOON۱۰۰.۰۰ میلیون SOON۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۷SHINJA۰.۰۰۰۱۳۷ دلار۶ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۴%۳.۶۵%۶.۲۸%۴.۶۰ میلیون دلار۰.۰۰ SHINJA۱۰۰.۰۰ میلیارد SHINJA۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۸KATA۰.۰۰۰۸۳۹ دلار۳۸ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۵%۰.۵۰%۶۰.۲۳%۴.۵۲ میلیون دلار۰.۰۰ KATA۵۰.۰۰ میلیارد KATA۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۹AUDT۰.۷۰۷۱۰۱ دلار۳۱,۷۴۲ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۶%۰.۵۰%۱.۲۹%۴.۴۳ میلیون دلار۰.۰۰ AUDT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون AUDT۰.۰۰" برابر "
۲۶۳۰CPC۰.۲۰۴۹۷۵ دلار۹,۲۰۱ تومان۰.۰۰ دلار۰.۹۵%۱.۹۶%۱۳۳.۸۲%۴.۳۰ میلیون دلار۰.۰۰ CPC۲۵۰.۰۰ میلیون CPC۰.۰۰" برابر "
۲۶۳۲RETH۱,۶۸۴.۴۰ دلار۷۵,۶۱۲,۷۷۷ تومان۰.۰۰ دلار۰.۱۶%۲.۳۵%۲.۷۱%۴.۱۱ میلیون دلار۰.۰۰ RETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۵۰۰۰EGS۰.۰۰۱۲۷۹ دلار۵۷ تومان۰.۰۰ دلار۰.۵۸%۲۱.۹۷%۶.۵۲%۹.۶۱ هزار دلار۰.۰۰ EGS۷۶.۷۳ میلیون EGS۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۴MFTU۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار۰ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۳%۱۲۹.۹۴%۱۶۸.۷۴%۱۷.۰۶ دلار۱.۰۸ میلیارد MFTUبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۷FRP۸۰.۷۹ دلار۳,۶۲۶,۸۵۶ تومان۰.۰۰ دلار۰.۱۱%۲.۶۴%۸.۰۸%۶۷.۸۸ میلیون دلار۰.۰۰ FRP۱,۰۰۰.۰۰ هزار FRP۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۹BTCA۲۳,۱۰۱.۶۳ دلار۱,۰۳۷,۰۳۲,۳۴۳ تومان۰.۰۰ دلار۰.۱۲%۱.۹۰%۱.۴۷%۵۰.۴۱ میلیون دلار۰.۰۰ BTCA۲۱.۰۰ میلیون BTCA۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۱BB-A-USDC۱.۰۰ دلار۴۴,۹۵۹ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۳%۰.۰۴%۰.۰۲%۴۷.۲۳ میلیون دلار۰.۰۰ BB-A-USDCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۴GGP۶.۹۴ دلار۳۱۱,۳۴۵ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۲%۰.۰۰%۰.۹۸%۱۱.۳۷ میلیون دلار۰.۰۰ GGP۳.۰۰ میلیارد GGP۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۶HBD۱.۱۶ دلار۵۲,۱۵۵ تومان۰.۰۰ دلار۲.۶۵%۱۴.۵۸%۱۸.۹۹%۹.۴۶ میلیون دلار۰.۰۰ HBDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۸OKT۳۰.۷۱ دلار۱,۳۷۸,۶۹۳ تومان۰.۰۰ دلار۰.۴۷%۵.۹۳%۰.۲۰%۹.۲۶ میلیون دلار۰.۰۰ OKT۴۱.۹۶ میلیون OKT۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۰BETH۱,۵۵۵.۳۳ دلار۶۹,۸۱۸,۵۵۷ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۱%۲.۱۰%۱.۸۸%۸.۸۳ میلیون دلار۰.۰۰ BETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۳GCME۰.۰۰۷۲۹۶ دلار۳۲۸ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۷%۵.۲۹%۲۵.۴۲%۷.۸۵ میلیون دلار۰.۰۰ GCME۱۰۰.۰۰ میلیون GCME۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۶GNS۶.۰۲ دلار۲۷۰,۱۸۴ تومان۰.۰۰ دلار۰.۴۲%۹.۱۳%۳۲.۹۸%۷.۱۷ میلیون دلار۰.۰۰ GNS۳۰.۲۹ میلیون GNS۰.۰۰" برابر "
۲۶۳۱FXC۰.۵۲۲۳۳۹ دلار۲۳,۴۴۸ تومان۰.۰۰ دلار۰.۵۷%۱۶.۷۷%۹.۶۹%۴.۱۳ میلیون دلار۰.۰۰ FXC۵.۰۰ میلیارد FXC۰.۰۰" برابر "
۲۶۳۳PLEX۰.۱۸۶۶۱۶ دلار۸,۳۷۷ تومان۰.۰۰ دلار۱.۹۸%۴.۰۳%۳۶.۳۲%۴.۰۷ میلیون دلار۰.۰۰ PLEX۴۱۴.۷۲ میلیون PLEX۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۵WETH۱,۵۷۷.۷۸ دلار۷۰,۸۲۶,۶۲۳ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۳%۲.۲۵%۲.۶۲%۱.۱۲ میلیارد دلار۰.۰۰ WETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۶SOL۲۴.۴۱ دلار۱,۰۹۵,۹۸۳ تومان۰.۰۰ دلار۰.۵۲%۰.۶۳%۰.۰۳%۲۱۱.۳۸ میلیون دلار۰.۰۰ SOLبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۸WMATIC۱.۱۱ دلار۴۹,۸۹۵ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۴%۶.۸۳%۱۱.۷۶%۶۴.۲۲ میلیون دلار۰.۰۰ WMATICبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۰BB-A-USDT۱.۰۱ دلار۴۵,۱۴۱ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۴%۰.۰۵%۰.۰۲%۵۰.۰۵ میلیون دلار۰.۰۰ BB-A-USDTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۵SHI۰.۰۰۰۰۰۳ دلار۰ تومان۰.۰۰ دلار۴.۲۶%۱۹.۱۸%۳۹.۶۵%۲۶.۰۱ میلیون دلار۰.۰۰ SHI۲۰.۰۰ تریلیون SHI۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۲BPTC۰.۰۵۹۳۰۶ دلار۲,۶۶۲ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۹%۳.۲۷%۰.۹۱%۴۳.۴۴ میلیون دلار۰.۰۰ BPTC۴۹۰.۰۰ میلیون BPTC۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۳NOTE۰.۹۹۹۱۵۷ دلار۴۴,۸۵۲ تومان۰.۰۰ دلار۱.۴۹%۳.۳۴%۲.۰۶%۴۱.۰۹ میلیون دلار۰.۰۰ NOTEبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۴FLR۰.۰۴۷۱۸۱ دلار۲,۱۱۸ تومان۰.۰۰ دلار۰.۷۹%۴.۲۹%۱۸.۰۵%۳۸.۷۹ میلیون دلار۰.۰۰ FLRبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۶WCANTO۰.۳۷۲۹۱۹ دلار۱۶,۷۴۰ تومان۰.۰۰ دلار۲.۷۲%۷.۹۶%۱۱۴.۳۴%۲۴.۳۷ میلیون دلار۰.۰۰ WCANTOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۷XT۲.۹۸ دلار۱۳۳,۶۱۱ تومان۰.۰۰ دلار۰.۱۴%۰.۴۴%۱۰.۲۶%۲۴.۳۱ میلیون دلار۰.۰۰ XT۱۰۰.۰۰ میلیون XT۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۸F9۰.۰۰۱۶۸۴ دلار۷۶ تومان۰.۰۰ دلار۱.۳۲%۴۸.۶۷%۵۶.۱۱%۱۹.۴۰ میلیون دلار۰.۰۰ F9۱,۰۰۰.۰۰ میلیون F9۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۹WSTETH۱,۷۴۵.۶۸ دلار۷۸,۳۶۳,۷۶۱ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۲%۱.۷۴%۲.۶۱%۱۸.۲۳ میلیون دلار۰.۰۰ WSTETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۰WFTM۰.۴۵۹۰۹ دلار۲۰,۶۰۹ تومان۰.۰۰ دلار۰.۲۹%۳.۷۱%۱۹.۸۸%۱۲.۴۰ میلیون دلار۰.۰۰ WFTMبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۱XTUSD۱.۰۰ دلار۴۴,۹۱۴ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۲۰%۱۲.۰۷ میلیون دلار۰.۰۰ XTUSD۳۲.۸۰ میلیون XTUSD۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۲WAVAX۱۹.۹۶ دلار۸۹۶,۱۷۷ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۷%۳.۴۹%۱۳.۷۹%۱۱.۶۴ میلیون دلار۰.۰۰ WAVAXبی نهایت۰.۰۰" برابر "

پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۲۶۲۳BOB۰.۹۹۹۹۳۷ دلار۴۴,۸۸۷ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۷%۰.۰۲%۰.۰۵%۵.۵۲ میلیون دلار۰.۰۰ BOBبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۷CNX۱۶.۹۴ دلار۷۶۰,۴۲۰ تومان۰.۰۰ دلار۰.۲۱%۱.۸۶%۱.۵۶%۹.۴۲ میلیون دلار۰.۰۰ CNX۲۱۰.۰۰ میلیون CNX۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۹WBT۳.۳۷ دلار۱۵۱,۳۹۳ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۱%۰.۷۶%۳.۴۱%۹.۱۱ میلیون دلار۰.۰۰ WBT۳۸۵.۲۹ میلیون WBT۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۱DMTR۰.۰۱۶۸۴۴ دلار۷۵۶ تومان۰.۰۰ دلار۱.۶۶%۲۷.۸۱%۶۱.۲۳%۸.۴۱ میلیون دلار۰.۰۰ DMTR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DMTR۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۲RON۰.۸۹۴۴۴۵ دلار۴۰,۱۵۲ تومان۰.۰۰ دلار۰.۹۹%۹.۴۲%۵۰.۴۶%۸.۰۶ میلیون دلار۰.۰۰ RON۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RON۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۴BONK۰.۰۰۰۰۰۰۹۶۶۲۸۸۳۹ دلار۰ تومان۰.۰۰ دلار۰.۵۱%۶.۰۵%۱۷.۱۹%۷.۷۳ میلیون دلار۰.۰۰ BONKبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۵CBETH۱,۵۷۷.۵۹ دلار۷۰,۸۱۷,۹۷۸ تومان۰.۰۰ دلار۰.۱۳%۲.۳۶%۳.۰۱%۷.۵۳ میلیون دلار۰.۰۰ CBETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۷CUSDC۰.۰۲۱۲۲۹ دلار۹۵۳ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۱%۴.۹۵%۳.۰۰%۶.۷۵ میلیون دلار۰.۰۰ CUSDCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۸GALAXY۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۸۴۶ دلار۰ تومان۰.۰۰ دلار۰.۲۱%۷.۴۰%۱۵.۰۷%۶.۵۸ میلیون دلار۰.۰۰ GALAXY۵۰۰.۰۰ تریلیون GALAXY۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۹CDAI۰.۰۲۲۱۳۸ دلار۹۹۴ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۴%۶.۲۴ میلیون دلار۰.۰۰ CDAIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۰TBCC۰.۰۱۵۰۴ دلار۶۷۵ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۷%۶.۴۰%۵.۲۳%۶.۱۸ میلیون دلار۰.۰۰ TBCC۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TBCC۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۱DOME۰.۰۰۲۹۰۴ دلار۱۳۰ تومان۰.۰۰ دلار۰.۱۸%۱.۸۵%۶.۴۶%۵.۹۰ میلیون دلار۰.۰۰ DOME۱۰۰.۰۰ میلیارد DOME۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۲ALT۰.۷۸۷۳۵۸ دلار۳۵,۳۴۵ تومان۰.۰۰ دلار۰.۲۴%۷.۶۱%۳۱.۳۱%۵.۸۹ میلیون دلار۰.۰۰ ALT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ALT۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۵NFTN۰.۰۰۴۵۵۲ دلار۲۰۴ تومان۰.۰۰ دلار۴.۵۸%۱۷.۷۲%۲۴.۴۴%۱۱.۱۲ میلیون دلار۰.۰۰ NFTN۲۰۰.۰۰ میلیارد NFTN۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۴STMATIC۱.۱۸ دلار۵۲,۸۲۸ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۶%۶.۵۲%۱۲.۰۲%۵.۲۹ میلیون دلار۰.۰۰ STMATICبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۵MILO۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۱۸۲۸۳ دلار۰ تومان۰.۰۰ دلار۰.۸۲%۱۹.۳۰%۷۸.۸۱%۵.۱۷ میلیون دلار۰.۰۰ MILOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۶SOON۰.۶۰۷۶۲۲ دلار۲۷,۲۷۶ تومان۰.۰۰ دلار۱.۲۵%۴.۳۶%۹.۷۳%۴.۸۹ میلیون دلار۰.۰۰ SOON۱۰۰.۰۰ میلیون SOON۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۷SHINJA۰.۰۰۰۱۳۷ دلار۶ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۴%۳.۶۵%۶.۲۸%۴.۶۰ میلیون دلار۰.۰۰ SHINJA۱۰۰.۰۰ میلیارد SHINJA۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۸KATA۰.۰۰۰۸۳۹ دلار۳۸ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۵%۰.۵۰%۶۰.۲۳%۴.۵۲ میلیون دلار۰.۰۰ KATA۵۰.۰۰ میلیارد KATA۰.۰۰" برابر "
۲۶۲۹AUDT۰.۷۰۷۱۰۱ دلار۳۱,۷۴۲ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۶%۰.۵۰%۱.۲۹%۴.۴۳ میلیون دلار۰.۰۰ AUDT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون AUDT۰.۰۰" برابر "
۲۶۳۰CPC۰.۲۰۴۹۷۵ دلار۹,۲۰۱ تومان۰.۰۰ دلار۰.۹۵%۱.۹۶%۱۳۳.۸۲%۴.۳۰ میلیون دلار۰.۰۰ CPC۲۵۰.۰۰ میلیون CPC۰.۰۰" برابر "
۲۶۳۲RETH۱,۶۸۴.۴۰ دلار۷۵,۶۱۲,۷۷۷ تومان۰.۰۰ دلار۰.۱۶%۲.۳۵%۲.۷۱%۴.۱۱ میلیون دلار۰.۰۰ RETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۵۰۰۰EGS۰.۰۰۱۲۷۹ دلار۵۷ تومان۰.۰۰ دلار۰.۵۸%۲۱.۹۷%۶.۵۲%۹.۶۱ هزار دلار۰.۰۰ EGS۷۶.۷۳ میلیون EGS۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۴MFTU۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار۰ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۳%۱۲۹.۹۴%۱۶۸.۷۴%۱۷.۰۶ دلار۱.۰۸ میلیارد MFTUبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۷FRP۸۰.۷۹ دلار۳,۶۲۶,۸۵۶ تومان۰.۰۰ دلار۰.۱۱%۲.۶۴%۸.۰۸%۶۷.۸۸ میلیون دلار۰.۰۰ FRP۱,۰۰۰.۰۰ هزار FRP۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۹BTCA۲۳,۱۰۱.۶۳ دلار۱,۰۳۷,۰۳۲,۳۴۳ تومان۰.۰۰ دلار۰.۱۲%۱.۹۰%۱.۴۷%۵۰.۴۱ میلیون دلار۰.۰۰ BTCA۲۱.۰۰ میلیون BTCA۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۱BB-A-USDC۱.۰۰ دلار۴۴,۹۵۹ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۳%۰.۰۴%۰.۰۲%۴۷.۲۳ میلیون دلار۰.۰۰ BB-A-USDCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۴GGP۶.۹۴ دلار۳۱۱,۳۴۵ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۲%۰.۰۰%۰.۹۸%۱۱.۳۷ میلیون دلار۰.۰۰ GGP۳.۰۰ میلیارد GGP۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۶HBD۱.۱۶ دلار۵۲,۱۵۵ تومان۰.۰۰ دلار۲.۶۵%۱۴.۵۸%۱۸.۹۹%۹.۴۶ میلیون دلار۰.۰۰ HBDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۸OKT۳۰.۷۱ دلار۱,۳۷۸,۶۹۳ تومان۰.۰۰ دلار۰.۴۷%۵.۹۳%۰.۲۰%۹.۲۶ میلیون دلار۰.۰۰ OKT۴۱.۹۶ میلیون OKT۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۰BETH۱,۵۵۵.۳۳ دلار۶۹,۸۱۸,۵۵۷ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۱%۲.۱۰%۱.۸۸%۸.۸۳ میلیون دلار۰.۰۰ BETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۳GCME۰.۰۰۷۲۹۶ دلار۳۲۸ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۷%۵.۲۹%۲۵.۴۲%۷.۸۵ میلیون دلار۰.۰۰ GCME۱۰۰.۰۰ میلیون GCME۰.۰۰" برابر "
۲۶۱۶GNS۶.۰۲ دلار۲۷۰,۱۸۴ تومان۰.۰۰ دلار۰.۴۲%۹.۱۳%۳۲.۹۸%۷.۱۷ میلیون دلار۰.۰۰ GNS۳۰.۲۹ میلیون GNS۰.۰۰" برابر "
۲۶۳۱FXC۰.۵۲۲۳۳۹ دلار۲۳,۴۴۸ تومان۰.۰۰ دلار۰.۵۷%۱۶.۷۷%۹.۶۹%۴.۱۳ میلیون دلار۰.۰۰ FXC۵.۰۰ میلیارد FXC۰.۰۰" برابر "
۲۶۳۳PLEX۰.۱۸۶۶۱۶ دلار۸,۳۷۷ تومان۰.۰۰ دلار۱.۹۸%۴.۰۳%۳۶.۳۲%۴.۰۷ میلیون دلار۰.۰۰ PLEX۴۱۴.۷۲ میلیون PLEX۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۵WETH۱,۵۷۷.۷۸ دلار۷۰,۸۲۶,۶۲۳ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۳%۲.۲۵%۲.۶۲%۱.۱۲ میلیارد دلار۰.۰۰ WETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۶SOL۲۴.۴۱ دلار۱,۰۹۵,۹۸۳ تومان۰.۰۰ دلار۰.۵۲%۰.۶۳%۰.۰۳%۲۱۱.۳۸ میلیون دلار۰.۰۰ SOLبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۸WMATIC۱.۱۱ دلار۴۹,۸۹۵ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۴%۶.۸۳%۱۱.۷۶%۶۴.۲۲ میلیون دلار۰.۰۰ WMATICبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۰BB-A-USDT۱.۰۱ دلار۴۵,۱۴۱ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۴%۰.۰۵%۰.۰۲%۵۰.۰۵ میلیون دلار۰.۰۰ BB-A-USDTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۵SHI۰.۰۰۰۰۰۳ دلار۰ تومان۰.۰۰ دلار۴.۲۶%۱۹.۱۸%۳۹.۶۵%۲۶.۰۱ میلیون دلار۰.۰۰ SHI۲۰.۰۰ تریلیون SHI۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۲BPTC۰.۰۵۹۳۰۶ دلار۲,۶۶۲ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۹%۳.۲۷%۰.۹۱%۴۳.۴۴ میلیون دلار۰.۰۰ BPTC۴۹۰.۰۰ میلیون BPTC۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۳NOTE۰.۹۹۹۱۵۷ دلار۴۴,۸۵۲ تومان۰.۰۰ دلار۱.۴۹%۳.۳۴%۲.۰۶%۴۱.۰۹ میلیون دلار۰.۰۰ NOTEبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۴FLR۰.۰۴۷۱۸۱ دلار۲,۱۱۸ تومان۰.۰۰ دلار۰.۷۹%۴.۲۹%۱۸.۰۵%۳۸.۷۹ میلیون دلار۰.۰۰ FLRبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۶WCANTO۰.۳۷۲۹۱۹ دلار۱۶,۷۴۰ تومان۰.۰۰ دلار۲.۷۲%۷.۹۶%۱۱۴.۳۴%۲۴.۳۷ میلیون دلار۰.۰۰ WCANTOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۷XT۲.۹۸ دلار۱۳۳,۶۱۱ تومان۰.۰۰ دلار۰.۱۴%۰.۴۴%۱۰.۲۶%۲۴.۳۱ میلیون دلار۰.۰۰ XT۱۰۰.۰۰ میلیون XT۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۸F9۰.۰۰۱۶۸۴ دلار۷۶ تومان۰.۰۰ دلار۱.۳۲%۴۸.۶۷%۵۶.۱۱%۱۹.۴۰ میلیون دلار۰.۰۰ F9۱,۰۰۰.۰۰ میلیون F9۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۹WSTETH۱,۷۴۵.۶۸ دلار۷۸,۳۶۳,۷۶۱ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۲%۱.۷۴%۲.۶۱%۱۸.۲۳ میلیون دلار۰.۰۰ WSTETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۰WFTM۰.۴۵۹۰۹ دلار۲۰,۶۰۹ تومان۰.۰۰ دلار۰.۲۹%۳.۷۱%۱۹.۸۸%۱۲.۴۰ میلیون دلار۰.۰۰ WFTMبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۱XTUSD۱.۰۰ دلار۴۴,۹۱۴ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۲۰%۱۲.۰۷ میلیون دلار۰.۰۰ XTUSD۳۲.۸۰ میلیون XTUSD۰.۰۰" برابر "
۲۶۰۲WAVAX۱۹.۹۶ دلار۸۹۶,۱۷۷ تومان۰.۰۰ دلار۰.۰۷%۳.۴۹%۱۳.۷۹%۱۱.۶۴ میلیون دلار۰.۰۰ WAVAXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۰/۵ (۰ نظر)