ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر صرافی علی بابا اکس

ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
42STX0.977012 دلار51,178 تومان1.86%1.08%12.19%1.34 میلیارد دلار207.10 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.15" برابر "
88MASK5.70 دلار298,344 تومان1.32%3.18%1.45%433.72 میلیون دلار156.99 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.36" برابر "
54IMX1.10 دلار57,850 تومان1.31%2.17%23.04%959.26 میلیون دلار37.20 میلیون دلار868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.04" برابر "
64OP2.26 دلار118,487 تومان0.94%0.32%14.23%712.17 میلیون دلار98.83 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.14" برابر "
78MIOTA0.212577 دلار11,135 تومان0.86%3.58%4.18%590.87 میلیون دلار8.79 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.01" برابر "
44FTM0.446782 دلار23,403 تومان0.79%0.07%6.49%1.24 میلیارد دلار192.58 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.15" برابر "
37ARB1.30 دلار68,004 تومان0.76%4.28%89.00%1.66 میلیارد دلار1.10 میلیارد دلار1.28 میلیارد ARBبی نهایت0.66" برابر "
71MKR674.11 دلار35,311,479 تومان0.75%0.69%3.33%659.04 میلیون دلار33.12 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.05" برابر "
72SNX2.44 دلار128,036 تومان0.67%0.03%13.60%620.11 میلیون دلار37.70 میلیون دلار253.70 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.06" برابر "
84AGIX0.446076 دلار23,366 تومان0.64%2.97%10.78%538.02 میلیون دلار116.66 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "
20LEO3.43 دلار179,829 تومان0.62%1.25%1.98%3.27 میلیارد دلار955.24 هزار دلار953.95 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "
46MANA0.590905 دلار30,953 تومان0.58%0.52%6.76%1.10 میلیارد دلار37.05 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.03" برابر "
51THETA1.02 دلار53,481 تومان0.57%1.81%3.25%1.02 میلیارد دلار9.59 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.01" برابر "
75ZEC36.48 دلار1,911,067 تومان0.53%2.17%1.22%595.71 میلیون دلار21.97 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.04" برابر "
100BAT0.252381 دلار13,220 تومان0.52%6.88%0.24%375.03 میلیون دلار50.31 میلیون دلار1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.13" برابر "
24UNI5.81 دلار304,303 تومان0.49%0.69%10.09%2.74 میلیارد دلار53.82 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
68CRV0.93311 دلار48,878 تومان0.48%1.64%7.64%699.29 میلیون دلار38.03 میلیون دلار749.42 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.05" برابر "
8MATIC1.11 دلار57,936 تومان0.48%1.32%6.42%10.04 میلیارد دلار292.41 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.03" برابر "
97CVX5.19 دلار271,735 تومان0.46%2.47%6.00%393.22 میلیون دلار6.14 میلیون دلار75.80 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "
21ATOM11.33 دلار593,370 تومان0.43%1.40%7.62%3.24 میلیارد دلار89.30 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.03" برابر "
32LDO2.18 دلار114,090 تومان0.40%4.39%12.33%1.87 میلیارد دلار65.76 میلیون دلار859.81 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.04" برابر "
70DASH59.93 دلار3,139,192 تومان0.40%0.23%6.98%671.20 میلیون دلار92.82 میلیون دلار11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
85TWT1.19 دلار62,140 تومان0.39%1.37%3.56%494.27 میلیون دلار15.94 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.03" برابر "
30APT11.85 دلار620,904 تومان0.38%0.76%7.41%2.10 میلیارد دلار166.35 میلیون دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.08" برابر "
55SAND0.632527 دلار33,133 تومان0.37%0.18%6.16%948.46 میلیون دلار67.38 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.07" برابر "
65MINA0.811607 دلار42,514 تومان0.36%0.58%3.82%709.10 میلیون دلار25.23 میلیون دلار873.70 میلیون MINAبی نهایت0.04" برابر "
81XDC0.040131 دلار2,102 تومان0.36%4.50%13.07%554.79 میلیون دلار4.90 میلیون دلار13.82 میلیارد XDCبی نهایت0.01" برابر "
15TRX0.064246 دلار3,365 تومان0.36%0.81%3.20%5.85 میلیارد دلار211.03 میلیون دلار91.10 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "
35NEAR1.95 دلار102,222 تومان0.35%0.11%7.76%1.69 میلیارد دلار50.44 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.03" برابر "
40QNT122.57 دلار6,420,594 تومان0.35%0.40%6.11%1.48 میلیارد دلار14.59 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
59NEO12.07 دلار632,265 تومان0.35%0.29%3.86%851.42 میلیون دلار38.39 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.05" برابر "
80FXS7.80 دلار408,441 تومان0.35%0.62%6.82%554.29 میلیون دلار12.40 میلیون دلار71.09 میلیون FXSبی نهایت0.02" برابر "
931INCH0.510554 دلار26,744 تومان0.34%1.83%8.24%426.21 میلیون دلار20.25 میلیون دلار834.80 میلیون 1INCHبی نهایت0.05" برابر "
69CAKE3.75 دلار196,222 تومان0.33%0.90%2.36%697.55 میلیون دلار40.48 میلیون دلار186.21 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.06" برابر "
45EOS1.14 دلار59,623 تومان0.33%0.55%1.01%1.24 میلیارد دلار123.16 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.10" برابر "
50AAVE72.37 دلار3,791,057 تومان0.33%0.51%7.55%1.02 میلیارد دلار52.27 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.05" برابر "
43GRT0.140167 دلار7,342 تومان0.32%0.04%11.83%1.25 میلیارد دلار36.30 میلیون دلار8.88 میلیارد GRTبی نهایت0.03" برابر "
76XEC0.000031 دلار2 تومان0.32%0.70%1.68%595.46 میلیون دلار4.71 میلیون دلار19.34 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "
32HBAR0.061887 دلار3,242 تومان0.31%2.91%1.80%1.87 میلیارد دلار26.57 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.01" برابر "
52FLOW0.973495 دلار50,994 تومان0.28%0.45%7.17%1.01 میلیارد دلار16.78 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.02" برابر "
29FIL5.54 دلار290,179 تومان0.26%0.10%6.44%2.27 میلیارد دلار138.89 میلیون دلار409.82 میلیون FILبی نهایت0.06" برابر "
89ZIL0.027314 دلار1,431 تومان0.26%1.31%3.83%433.41 میلیون دلار18.41 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.04" برابر "
90RNDR1.19 دلار62,404 تومان0.25%0.05%15.78%430.60 میلیون دلار34.23 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.08" برابر "
13LTC93.77 دلار4,911,818 تومان0.24%0.79%13.01%6.80 میلیارد دلار499.95 میلیون دلار72.57 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.07" برابر "
1BTC27,762.04 دلار1,454,231,372 تومان0.23%1.01%2.42%536.60 میلیارد دلار13.12 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.02" برابر "
39ALGO0.208803 دلار10,938 تومان0.22%0.18%4.29%1.49 میلیارد دلار37.32 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.03" برابر "
41ICP4.96 دلار259,714 تومان0.22%0.28%7.24%1.48 میلیارد دلار20.04 میلیون دلار298.01 میلیون ICPبی نهایت0.01" برابر "
14SHIB0.000011 دلار1 تومان0.21%0.09%2.20%6.24 میلیارد دلار128.93 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.02" برابر "
74GMX70.24 دلار3,679,472 تومان0.21%0.53%11.56%602.30 میلیون دلار39.82 میلیون دلار8.57 میلیون GMXبی نهایت0.07" برابر "
26OKB41.86 دلار2,192,625 تومان0.20%0.15%12.16%2.51 میلیارد دلار22.30 میلیون دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.01" برابر "

ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
42STX0.977012 دلار51,178 تومان1.86%1.08%12.19%1.34 میلیارد دلار207.10 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.15" برابر "
88MASK5.70 دلار298,344 تومان1.32%3.18%1.45%433.72 میلیون دلار156.99 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.36" برابر "
54IMX1.10 دلار57,850 تومان1.31%2.17%23.04%959.26 میلیون دلار37.20 میلیون دلار868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.04" برابر "
64OP2.26 دلار118,487 تومان0.94%0.32%14.23%712.17 میلیون دلار98.83 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.14" برابر "
78MIOTA0.212577 دلار11,135 تومان0.86%3.58%4.18%590.87 میلیون دلار8.79 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.01" برابر "
44FTM0.446782 دلار23,403 تومان0.79%0.07%6.49%1.24 میلیارد دلار192.58 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.15" برابر "
37ARB1.30 دلار68,004 تومان0.76%4.28%89.00%1.66 میلیارد دلار1.10 میلیارد دلار1.28 میلیارد ARBبی نهایت0.66" برابر "
71MKR674.11 دلار35,311,479 تومان0.75%0.69%3.33%659.04 میلیون دلار33.12 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.05" برابر "
72SNX2.44 دلار128,036 تومان0.67%0.03%13.60%620.11 میلیون دلار37.70 میلیون دلار253.70 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.06" برابر "
84AGIX0.446076 دلار23,366 تومان0.64%2.97%10.78%538.02 میلیون دلار116.66 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "
20LEO3.43 دلار179,829 تومان0.62%1.25%1.98%3.27 میلیارد دلار955.24 هزار دلار953.95 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "
46MANA0.590905 دلار30,953 تومان0.58%0.52%6.76%1.10 میلیارد دلار37.05 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.03" برابر "
51THETA1.02 دلار53,481 تومان0.57%1.81%3.25%1.02 میلیارد دلار9.59 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.01" برابر "
75ZEC36.48 دلار1,911,067 تومان0.53%2.17%1.22%595.71 میلیون دلار21.97 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.04" برابر "
100BAT0.252381 دلار13,220 تومان0.52%6.88%0.24%375.03 میلیون دلار50.31 میلیون دلار1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.13" برابر "
24UNI5.81 دلار304,303 تومان0.49%0.69%10.09%2.74 میلیارد دلار53.82 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
68CRV0.93311 دلار48,878 تومان0.48%1.64%7.64%699.29 میلیون دلار38.03 میلیون دلار749.42 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.05" برابر "
8MATIC1.11 دلار57,936 تومان0.48%1.32%6.42%10.04 میلیارد دلار292.41 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.03" برابر "
97CVX5.19 دلار271,735 تومان0.46%2.47%6.00%393.22 میلیون دلار6.14 میلیون دلار75.80 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "
21ATOM11.33 دلار593,370 تومان0.43%1.40%7.62%3.24 میلیارد دلار89.30 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.03" برابر "
32LDO2.18 دلار114,090 تومان0.40%4.39%12.33%1.87 میلیارد دلار65.76 میلیون دلار859.81 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.04" برابر "
70DASH59.93 دلار3,139,192 تومان0.40%0.23%6.98%671.20 میلیون دلار92.82 میلیون دلار11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
85TWT1.19 دلار62,140 تومان0.39%1.37%3.56%494.27 میلیون دلار15.94 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.03" برابر "
30APT11.85 دلار620,904 تومان0.38%0.76%7.41%2.10 میلیارد دلار166.35 میلیون دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.08" برابر "
55SAND0.632527 دلار33,133 تومان0.37%0.18%6.16%948.46 میلیون دلار67.38 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.07" برابر "
65MINA0.811607 دلار42,514 تومان0.36%0.58%3.82%709.10 میلیون دلار25.23 میلیون دلار873.70 میلیون MINAبی نهایت0.04" برابر "
81XDC0.040131 دلار2,102 تومان0.36%4.50%13.07%554.79 میلیون دلار4.90 میلیون دلار13.82 میلیارد XDCبی نهایت0.01" برابر "
15TRX0.064246 دلار3,365 تومان0.36%0.81%3.20%5.85 میلیارد دلار211.03 میلیون دلار91.10 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "
35NEAR1.95 دلار102,222 تومان0.35%0.11%7.76%1.69 میلیارد دلار50.44 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.03" برابر "
40QNT122.57 دلار6,420,594 تومان0.35%0.40%6.11%1.48 میلیارد دلار14.59 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
59NEO12.07 دلار632,265 تومان0.35%0.29%3.86%851.42 میلیون دلار38.39 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.05" برابر "
80FXS7.80 دلار408,441 تومان0.35%0.62%6.82%554.29 میلیون دلار12.40 میلیون دلار71.09 میلیون FXSبی نهایت0.02" برابر "
931INCH0.510554 دلار26,744 تومان0.34%1.83%8.24%426.21 میلیون دلار20.25 میلیون دلار834.80 میلیون 1INCHبی نهایت0.05" برابر "
69CAKE3.75 دلار196,222 تومان0.33%0.90%2.36%697.55 میلیون دلار40.48 میلیون دلار186.21 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.06" برابر "
45EOS1.14 دلار59,623 تومان0.33%0.55%1.01%1.24 میلیارد دلار123.16 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.10" برابر "
50AAVE72.37 دلار3,791,057 تومان0.33%0.51%7.55%1.02 میلیارد دلار52.27 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.05" برابر "
43GRT0.140167 دلار7,342 تومان0.32%0.04%11.83%1.25 میلیارد دلار36.30 میلیون دلار8.88 میلیارد GRTبی نهایت0.03" برابر "
76XEC0.000031 دلار2 تومان0.32%0.70%1.68%595.46 میلیون دلار4.71 میلیون دلار19.34 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "
32HBAR0.061887 دلار3,242 تومان0.31%2.91%1.80%1.87 میلیارد دلار26.57 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.01" برابر "
52FLOW0.973495 دلار50,994 تومان0.28%0.45%7.17%1.01 میلیارد دلار16.78 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.02" برابر "
29FIL5.54 دلار290,179 تومان0.26%0.10%6.44%2.27 میلیارد دلار138.89 میلیون دلار409.82 میلیون FILبی نهایت0.06" برابر "
89ZIL0.027314 دلار1,431 تومان0.26%1.31%3.83%433.41 میلیون دلار18.41 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.04" برابر "
90RNDR1.19 دلار62,404 تومان0.25%0.05%15.78%430.60 میلیون دلار34.23 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.08" برابر "
13LTC93.77 دلار4,911,818 تومان0.24%0.79%13.01%6.80 میلیارد دلار499.95 میلیون دلار72.57 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.07" برابر "
1BTC27,762.04 دلار1,454,231,372 تومان0.23%1.01%2.42%536.60 میلیارد دلار13.12 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.02" برابر "
39ALGO0.208803 دلار10,938 تومان0.22%0.18%4.29%1.49 میلیارد دلار37.32 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.03" برابر "
41ICP4.96 دلار259,714 تومان0.22%0.28%7.24%1.48 میلیارد دلار20.04 میلیون دلار298.01 میلیون ICPبی نهایت0.01" برابر "
14SHIB0.000011 دلار1 تومان0.21%0.09%2.20%6.24 میلیارد دلار128.93 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.02" برابر "
74GMX70.24 دلار3,679,472 تومان0.21%0.53%11.56%602.30 میلیون دلار39.82 میلیون دلار8.57 میلیون GMXبی نهایت0.07" برابر "
26OKB41.86 دلار2,192,625 تومان0.20%0.15%12.16%2.51 میلیارد دلار22.30 میلیون دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.01" برابر "