ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در 24 ساعت علی بابا اکس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در 24 ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
1045AION0.008233 دلار436 تومان83.76%35.30%0.57%4.13 میلیون دلار102.73 هزار دلار501.51 میلیون AIONبی نهایت0.02" برابر "0.00%
1410WABI0.012552 دلار665 تومان17.02%74.60%0.92%1.26 میلیون دلار11.48 هزار دلار100.00 میلیون WABI100.00 میلیون WABI0.01" برابر "0.00%
146CKB0.005572 دلار295 تومان15.09%30.05%1.25%223.53 میلیون دلار25.39 میلیون دلار40.11 میلیارد CKBبی نهایت0.11" برابر "0.00%
42STX1.06 دلار55,930 تومان12.20%2.40%0.71%1.44 میلیارد دلار212.80 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.15" برابر "0.00%
304DODO0.180209 دلار9,551 تومان11.45%0.63%2.36%82.01 میلیون دلار20.09 میلیون دلار455.10 میلیون DODO1,000.00 میلیون DODO0.24" برابر "0.00%
177ACH0.032432 دلار1,719 تومان10.54%13.84%0.22%164.83 میلیون دلار50.88 میلیون دلار5.08 میلیارد ACH10.00 میلیارد ACH0.31" برابر "0.00%
368YGG0.258254 دلار13,687 تومان10.48%2.65%0.22%58.06 میلیون دلار20.66 میلیون دلار224.82 میلیون YGG1,000.00 میلیون YGG0.36" برابر "0.00%
2825XRPUP0.102059 دلار5,409 تومان10.44%6.44%0.21%0.00 دلار860.80 هزار دلار0.00 XRPUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
56CFX0.34242 دلار18,148 تومان10.32%3.05%0.43%909.78 میلیون دلار361.01 میلیون دلار2.66 میلیارد CFXبی نهایت0.40" برابر "0.00%
195RIF0.135983 دلار7,207 تومان10.15%29.77%1.08%129.64 میلیون دلار6.71 میلیون دلار953.38 میلیون RIFبی نهایت0.05" برابر "0.00%
334HIGH2.10 دلار111,539 تومان10.11%7.13%0.04%70.13 میلیون دلار22.07 میلیون دلار33.32 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGH0.31" برابر "0.00%
32LDO2.16 دلار114,743 تومان9.53%9.89%1.10%1.86 میلیارد دلار117.70 میلیون دلار859.34 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "0.00%
89RNDR1.25 دلار66,245 تومان9.41%9.52%0.18%451.78 میلیون دلار57.14 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.13" برابر "0.00%
393SRM0.200613 دلار10,632 تومان9.08%18.46%0.56%52.81 میلیون دلار10.77 میلیون دلار263.24 میلیون SRM10.16 میلیارد SRM0.20" برابر "0.00%
44FTM0.460015 دلار24,381 تومان8.97%1.63%0.52%1.28 میلیارد دلار290.10 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "0.00%
403LINA0.010556 دلار559 تومان7.74%32.52%0.42%51.44 میلیون دلار21.93 میلیون دلار4.87 میلیارد LINA10.00 میلیارد LINA0.43" برابر "0.00%
396IRIS0.036182 دلار1,918 تومان7.68%0.42%0.95%52.29 میلیون دلار3.63 میلیون دلار1.45 میلیارد IRISبی نهایت0.07" برابر "0.00%
127GALA0.040107 دلار2,126 تومان7.66%2.85%0.27%279.84 میلیون دلار149.02 میلیون دلار6.98 میلیارد GALAبی نهایت0.53" برابر "0.00%
99DYDX2.46 دلار130,600 تومان7.49%1.40%0.03%385.04 میلیون دلار132.41 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.34" برابر "0.00%
342TLM0.019515 دلار1,034 تومان7.42%4.67%0.57%67.84 میلیون دلار9.59 میلیون دلار3.48 میلیارد TLM10.00 میلیارد TLM0.14" برابر "0.00%
2872ETHUP5.07 دلار268,573 تومان7.41%4.42%0.10%0.00 دلار676.57 هزار دلار0.00 ETHUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
263REN0.102079 دلار5,410 تومان7.41%7.75%0.83%101.98 میلیون دلار20.46 میلیون دلار999.04 میلیون REN1,000.00 میلیون REN0.20" برابر "0.00%
2791LINKUP0.006954 دلار369 تومان7.40%1.69%0.56%0.00 دلار996.06 هزار دلار0.00 LINKUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
261COCOS1.46 دلار77,481 تومان7.39%9.52%0.77%103.87 میلیون دلار20.19 میلیون دلار71.05 میلیون COCOS100.00 میلیون COCOS0.19" برابر "0.00%
128MOB1.43 دلار75,914 تومان7.25%3.67%2.74%279.72 میلیون دلار2.16 میلیون دلار195.29 میلیون MOBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
799FUND0.294799 دلار15,624 تومان7.24%27.55%4.41%10.16 میلیون دلار876.31 هزار دلار34.45 میلیون FUNDبی نهایت0.09" برابر "0.00%
10SOL21.06 دلار1,116,098 تومان7.20%4.54%0.75%8.08 میلیارد دلار500.14 میلیون دلار383.78 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "0.00%
184ILV64.85 دلار3,437,034 تومان7.19%5.48%1.48%153.70 میلیون دلار13.74 میلیون دلار2.37 میلیون ILV10.00 میلیون ILV0.09" برابر "0.00%
2945ADAUP0.396228 دلار21,000 تومان7.11%8.95%0.49%0.00 دلار521.13 هزار دلار0.00 ADAUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
98CVX5.11 دلار270,667 تومان7.07%4.33%0.33%387.05 میلیون دلار7.86 میلیون دلار75.79 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "0.00%
24UNI5.96 دلار316,044 تومان7.04%3.02%0.03%2.81 میلیارد دلار97.90 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.03" برابر "0.00%
659PERL0.037258 دلار1,975 تومان6.89%16.23%1.33%18.29 میلیون دلار7.56 میلیون دلار490.94 میلیون PERL1.03 میلیارد PERL0.41" برابر "0.00%
360ACA0.098991 دلار5,247 تومان6.86%5.48%1.11%60.69 میلیون دلار4.38 میلیون دلار613.06 میلیون ACA1,000.00 میلیون ACA0.07" برابر "0.00%
425GFT0.046606 دلار2,470 تومان6.85%9.31%0.24%46.57 میلیون دلار7.39 میلیون دلار999.27 میلیون GFTبی نهایت0.16" برابر "0.00%
45GRT0.143646 دلار7,613 تومان6.79%6.10%0.29%1.28 میلیارد دلار61.27 میلیون دلار8.88 میلیارد GRTبی نهایت0.05" برابر "0.00%
132ONE0.020606 دلار1,092 تومان6.42%0.90%1.08%271.19 میلیون دلار23.46 میلیون دلار13.16 میلیارد ONEبی نهایت0.09" برابر "0.00%
122FET0.365582 دلار19,376 تومان6.38%14.49%0.06%299.38 میلیون دلار51.60 میلیون دلار818.91 میلیون FETبی نهایت0.17" برابر "0.00%
69CRV0.92023 دلار48,772 تومان6.32%1.82%0.25%689.20 میلیون دلار55.57 میلیون دلار748.94 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.08" برابر "0.00%
111BAL6.61 دلار350,593 تومان6.30%1.36%0.45%320.82 میلیون دلار11.57 میلیون دلار48.50 میلیون BAL96.15 میلیون BAL0.04" برابر "0.00%
149OCEAN0.353826 دلار18,753 تومان6.24%11.44%0.03%216.93 میلیون دلار18.02 میلیون دلار613.10 میلیون OCEAN1.41 میلیارد OCEAN0.08" برابر "0.00%
472LOKA0.494439 دلار26,205 تومان6.12%10.07%1.03%36.53 میلیون دلار5.03 میلیون دلار73.87 میلیون LOKA500.00 میلیون LOKA0.14" برابر "0.00%
131AR8.13 دلار431,074 تومان6.07%10.12%0.72%271.62 میلیون دلار17.43 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.06" برابر "0.00%
50AAVE74.17 دلار3,931,153 تومان5.99%3.72%0.25%1.05 میلیارد دلار77.44 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.07" برابر "0.00%
6XRP0.426182 دلار22,588 تومان5.97%14.69%0.16%21.71 میلیارد دلار1.35 میلیارد دلار50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.06" برابر "0.00%
314PHA0.149939 دلار7,947 تومان5.93%8.17%0.76%79.03 میلیون دلار4.88 میلیون دلار527.06 میلیون PHA1,000.00 میلیون PHA0.06" برابر "0.00%
134ASTR0.061287 دلار3,248 تومان5.90%6.68%0.12%267.21 میلیون دلار9.20 میلیون دلار4.36 میلیارد ASTRبی نهایت0.03" برابر "0.00%
377BADGER2.91 دلار154,317 تومان5.90%7.40%0.09%55.80 میلیون دلار6.56 میلیون دلار19.17 میلیون BADGER21.00 میلیون BADGER0.12" برابر "0.00%
162BICO0.373528 دلار19,797 تومان5.87%8.34%0.16%187.81 میلیون دلار5.50 میلیون دلار502.79 میلیون BICOبی نهایت0.03" برابر "0.00%
258NMR17.88 دلار947,843 تومان5.86%7.45%0.15%105.31 میلیون دلار5.67 میلیون دلار5.89 میلیون NMR11.00 میلیون NMR0.05" برابر "0.00%
402ARPA0.041486 دلار2,199 تومان5.83%13.81%0.04%51.56 میلیون دلار15.09 میلیون دلار1.24 میلیارد ARPA2.00 میلیارد ARPA0.29" برابر "0.00%
694PNT0.209955 دلار11,128 تومان5.80%13.60%0.01%15.47 میلیون دلار1.37 میلیون دلار73.67 میلیون PNT96.78 میلیون PNT0.09" برابر "0.00%
270PYR3.61 دلار191,521 تومان5.74%6.93%0.35%98.23 میلیون دلار7.34 میلیون دلار27.18 میلیون PYR50.00 میلیون PYR0.07" برابر "0.00%
158IOST0.01038 دلار550 تومان5.72%0.62%0.25%194.20 میلیون دلار14.71 میلیون دلار18.71 میلیارد IOST90.00 میلیارد IOST0.08" برابر "0.00%
537BEL0.61298 دلار32,488 تومان5.64%0.32%0.41%29.42 میلیون دلار4.47 میلیون دلار48.00 میلیون BEL100.00 میلیون BEL0.15" برابر "0.00%
133AUDIO0.271241 دلار14,376 تومان5.60%4.84%1.10%268.70 میلیون دلار13.22 میلیون دلار990.64 میلیون AUDIOبی نهایت0.05" برابر "0.00%
29FIL5.62 دلار297,686 تومان5.59%5.63%0.01%2.30 میلیارد دلار294.58 میلیون دلار409.59 میلیون FILبی نهایت0.13" برابر "0.00%
279RAD1.90 دلار100,896 تومان5.57%8.52%0.30%92.96 میلیون دلار5.20 میلیون دلار48.83 میلیون RAD100.00 میلیون RAD0.06" برابر "0.00%
649DNT0.031445 دلار1,667 تومان5.53%0.50%0.41%18.87 میلیون دلار779.14 هزار دلار600.00 میلیون DNTبی نهایت0.04" برابر "0.00%
1721EZ0.069168 دلار3,666 تومان5.52%12.18%0.04%440.85 هزار دلار15.36 هزار دلار6.37 میلیون EZ10.00 میلیون EZ0.03" برابر "0.00%
140GMT0.391953 دلار20,774 تومان5.49%2.62%0.15%235.17 میلیون دلار60.77 میلیون دلار600.00 میلیون GMT6.00 میلیارد GMT0.26" برابر "0.00%
86LRC0.344461 دلار18,256 تومان5.49%2.45%0.72%458.18 میلیون دلار59.56 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.13" برابر "0.00%
55SAND0.63566 دلار33,690 تومان5.39%2.71%0.21%953.15 میلیون دلار106.64 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.11" برابر "0.00%
197API31.56 دلار82,690 تومان5.37%8.06%0.05%125.11 میلیون دلار9.18 میلیون دلار80.19 میلیون API3بی نهایت0.07" برابر "0.00%
33HBAR0.060091 دلار3,185 تومان5.37%3.37%0.16%1.81 میلیارد دلار31.57 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.02" برابر "0.00%
164LPT6.78 دلار359,446 تومان5.34%11.38%0.18%186.54 میلیون دلار19.10 میلیون دلار27.51 میلیون LPTبی نهایت0.10" برابر "0.00%
324SPELL0.000687 دلار36 تومان5.24%4.26%0.00%73.76 میلیون دلار7.27 میلیون دلار107.41 میلیارد SPELL196.01 میلیارد SPELL0.10" برابر "0.00%
109WOO0.197279 دلار10,456 تومان5.14%13.65%0.64%330.62 میلیون دلار18.72 میلیون دلار1.68 میلیارد WOOبی نهایت0.06" برابر "0.00%
9DOGE0.074452 دلار3,946 تومان5.06%0.57%0.11%9.88 میلیارد دلار395.77 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "0.00%
82FXS7.82 دلار414,519 تومان5.06%7.40%0.07%555.95 میلیون دلار19.09 میلیون دلار71.08 میلیون FXSبی نهایت0.03" برابر "0.00%
253MC0.289564 دلار15,347 تومان5.05%4.83%0.08%107.72 میلیون دلار2.35 میلیون دلار372.02 میلیون MC669.81 میلیون MC0.02" برابر "0.00%
77ZEC36.14 دلار1,915,552 تومان4.99%1.05%0.28%590.14 میلیون دلار42.78 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.07" برابر "0.00%
12DOT6.10 دلار323,393 تومان4.90%4.45%0.40%7.14 میلیارد دلار188.51 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
633NEBL1.02 دلار54,257 تومان4.88%20.59%0.48%20.33 میلیون دلار2.40 میلیون دلار19.86 میلیون NEBLبی نهایت0.12" برابر "0.00%
102BAT0.242728 دلار12,865 تومان4.87%0.91%0.17%360.69 میلیون دلار24.78 میلیون دلار1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.07" برابر "0.00%
130ENS13.46 دلار713,337 تومان4.87%5.40%0.12%272.48 میلیون دلار28.18 میلیون دلار20.24 میلیون ENS100.00 میلیون ENS0.10" برابر "0.00%
448POLS0.420796 دلار22,302 تومان4.86%8.37%0.39%41.75 میلیون دلار2.23 میلیون دلار99.22 میلیون POLSبی نهایت0.05" برابر "0.00%
28XLM0.089106 دلار4,723 تومان4.86%3.40%0.04%2.37 میلیارد دلار70.77 میلیون دلار26.57 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "0.00%
7ADA0.362611 دلار19,218 تومان4.77%7.79%0.35%12.59 میلیارد دلار320.04 میلیون دلار34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.03" برابر "0.00%
51FLOW0.986589 دلار52,289 تومان4.75%4.50%0.01%1.02 میلیارد دلار36.33 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.04" برابر "0.00%
483IDEX0.051976 دلار2,755 تومان4.75%7.06%0.02%35.02 میلیون دلار5.55 میلیون دلار673.86 میلیون IDEXبی نهایت0.16" برابر "0.00%
137WAVES2.16 دلار114,556 تومان4.75%2.80%0.45%239.88 میلیون دلار47.44 میلیون دلار110.98 میلیون WAVESبی نهایت0.20" برابر "0.00%
243KNC0.696743 دلار36,927 تومان4.73%1.78%0.27%114.89 میلیون دلار10.43 میلیون دلار164.89 میلیون KNC252.30 میلیون KNC0.09" برابر "0.00%
8MATIC1.10 دلار58,080 تومان4.67%7.69%0.17%9.95 میلیارد دلار432.81 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "0.00%
38ALGO0.211416 دلار11,205 تومان4.63%2.05%0.45%1.51 میلیارد دلار64.15 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.04" برابر "0.00%
414CTXC0.231104 دلار12,248 تومان4.62%10.52%0.71%48.52 میلیون دلار3.93 میلیون دلار209.95 میلیون CTXC299.79 میلیون CTXC0.08" برابر "0.00%
41QNT122.40 دلار6,486,990 تومان4.61%5.35%0.60%1.48 میلیارد دلار18.88 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "0.00%
90ZIL0.027362 دلار1,450 تومان4.61%3.07%0.75%434.17 میلیون دلار28.75 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.07" برابر "0.00%
338WNXM24.04 دلار1,274,242 تومان4.56%4.71%1.30%69.63 میلیون دلار9.10 میلیون دلار2.90 میلیون WNXM2.90 میلیون WNXM0.13" برابر "0.00%
543AGLD0.410473 دلار21,755 تومان4.54%4.63%0.48%28.80 میلیون دلار6.60 میلیون دلار70.17 میلیون AGLDبی نهایت0.23" برابر "0.00%
503RAMP0.069149 دلار3,665 تومان4.49%3.80%0.08%33.04 میلیون دلار2.15 هزار دلار477.84 میلیون RAMP1,000.00 میلیون RAMP0.00" برابر "0.00%
141SUSHI1.05 دلار55,478 تومان4.48%12.20%0.31%232.65 میلیون دلار58.31 میلیون دلار222.26 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHI0.25" برابر "0.00%
121CELO0.610492 دلار32,356 تومان4.42%3.28%0.08%300.08 میلیون دلار10.07 میلیون دلار491.53 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.03" برابر "0.00%
54AXS8.38 دلار444,392 تومان4.41%0.36%0.02%969.33 میلیون دلار53.21 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "0.00%
46MANA0.592226 دلار31,388 تومان4.39%1.17%0.18%1.10 میلیارد دلار74.52 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "0.00%
40ICP5.03 دلار266,367 تومان4.39%6.30%0.30%1.50 میلیارد دلار29.06 میلیون دلار298.00 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "0.00%
246PEOPLE0.02223 دلار1,178 تومان4.29%0.39%0.24%112.49 میلیون دلار14.67 میلیون دلار5.06 میلیارد PEOPLE5.06 میلیارد PEOPLE0.13" برابر "0.00%
525TROY0.003561 دلار189 تومان4.28%3.65%0.90%30.71 میلیون دلار971.37 هزار دلار8.63 میلیارد TROYبی نهایت0.03" برابر "0.00%
49XTZ1.14 دلار60,254 تومان4.22%4.61%0.22%1.06 میلیارد دلار23.26 میلیون دلار931.83 میلیون XTZبی نهایت0.02" برابر "0.00%
671AUTO229.20 دلار12,147,356 تومان4.19%7.87%0.07%17.46 میلیون دلار3.18 میلیون دلار76.19 هزار AUTO80.64 هزار AUTO0.18" برابر "0.00%
76XEC0.000031 دلار2 تومان4.18%0.82%0.14%591.42 میلیون دلار5.84 میلیون دلار19.34 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "0.00%
97ENJ0.388241 دلار20,577 تومان4.18%2.11%0.03%388.24 میلیون دلار21.01 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.05" برابر "0.00%
435LTO0.105995 دلار5,618 تومان4.17%6.30%0.26%43.71 میلیون دلار1.69 میلیون دلار412.36 میلیون LTO500.00 میلیون LTO0.04" برابر "0.00%
305ALPHA0.105932 دلار5,614 تومان4.16%2.34%0.29%81.99 میلیون دلار3.09 میلیون دلار774.00 میلیون ALPHA1,000.00 میلیون ALPHA0.04" برابر "0.00%
386DAR0.174118 دلار9,228 تومان4.14%1.30%0.11%54.06 میلیون دلار18.85 میلیون دلار310.49 میلیون DAR800.00 میلیون DAR0.35" برابر "0.00%
580ADX0.175441 دلار9,298 تومان4.13%4.42%0.42%25.01 میلیون دلار2.12 میلیون دلار142.56 میلیون ADX150.00 میلیون ADX0.08" برابر "0.00%
103T0.040847 دلار2,165 تومان4.11%5.05%0.12%356.34 میلیون دلار20.94 میلیون دلار8.72 میلیارد T10.00 میلیارد T0.06" برابر "0.00%
143GLMR0.38145 دلار20,217 تومان4.07%7.50%0.07%230.38 میلیون دلار5.32 میلیون دلار603.96 میلیون GLMRبی نهایت0.02" برابر "0.00%
381MOVR8.21 دلار435,393 تومان4.07%7.13%0.51%54.72 میلیون دلار2.75 میلیون دلار6.66 میلیون MOVRبی نهایت0.05" برابر "0.00%
244SLP0.002703 دلار143 تومان4.01%3.80%0.01%114.50 میلیون دلار9.55 میلیون دلار42.35 میلیارد SLPبی نهایت0.08" برابر "0.00%
157ZRX0.22975 دلار12,177 تومان4.00%0.36%0.06%194.71 میلیون دلار16.48 میلیون دلار847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRX0.08" برابر "0.00%
190UMA2.05 دلار108,580 تومان4.00%1.90%0.55%141.25 میلیون دلار8.46 میلیون دلار68.95 میلیون UMA101.17 میلیون UMA0.06" برابر "0.00%
433QUICK85.70 دلار4,542,308 تومان3.96%3.92%0.43%44.05 میلیون دلار4.25 میلیون دلار514.00 هزار QUICK1,000.00 هزار QUICK0.10" برابر "0.00%
591FARM34.65 دلار1,836,571 تومان3.95%3.85%0.54%23.60 میلیون دلار942.06 هزار دلار681.17 هزار FARM690.42 هزار FARM0.04" برابر "0.00%
767NXS0.156266 دلار8,282 تومان3.95%9.65%3.82%11.58 میلیون دلار3.86 هزار دلار74.08 میلیون NXS78.00 میلیون NXS0.00" برابر "0.00%
20ATOM11.34 دلار601,184 تومان3.94%11.26%0.78%3.25 میلیارد دلار128.64 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.04" برابر "0.00%
371BETA0.08828 دلار4,679 تومان3.93%5.36%1.39%57.11 میلیون دلار3.12 میلیون دلار646.97 میلیون BETA1,000.00 میلیون BETA0.05" برابر "0.00%
3769BNBUP51.86 دلار2,748,572 تومان3.91%2.52%0.29%0.00 دلار74.97 هزار دلار0.00 BNBUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
554DEGO1.98 دلار104,702 تومان3.89%2.85%0.98%27.99 میلیون دلار1.33 میلیون دلار14.17 میلیون DEGO21.00 میلیون DEGO0.05" برابر "0.00%
2ETH1,761.83 دلار93,377,083 تومان3.89%2.13%0.29%215.60 میلیارد دلار10.94 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "0.00%
145JASMY0.00473 دلار251 تومان3.89%4.14%0.03%225.01 میلیون دلار33.20 میلیون دلار47.57 میلیارد JASMY50.00 میلیارد JASMY0.15" برابر "0.00%
431RAY0.239129 دلار12,674 تومان3.88%3.56%0.16%44.61 میلیون دلار2.52 میلیون دلار186.57 میلیون RAY555.00 میلیون RAY0.06" برابر "0.00%
257SNT0.026693 دلار1,415 تومان3.88%1.76%0.40%105.90 میلیون دلار2.25 میلیون دلار3.97 میلیارد SNTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
259CVC0.104874 دلار5,558 تومان3.86%1.29%0.05%104.87 میلیون دلار6.86 میلیون دلار1,000.00 میلیون CVCبی نهایت0.07" برابر "0.00%
497KP3R78.99 دلار4,186,464 تومان3.86%5.27%0.24%33.58 میلیون دلار2.17 میلیون دلار425.18 هزار KP3Rبی نهایت0.06" برابر "0.00%
155ONT0.228066 دلار12,087 تومان3.85%1.37%0.13%199.61 میلیون دلار16.96 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.08" برابر "0.00%
479BAKE0.185118 دلار9,811 تومان3.83%1.11%0.03%35.83 میلیون دلار5.61 میلیون دلار193.53 میلیون BAKEبی نهایت0.16" برابر "0.00%
296POWR0.180152 دلار9,548 تومان3.83%1.36%0.05%86.51 میلیون دلار2.89 میلیون دلار480.21 میلیون POWR1,000.00 میلیون POWR0.03" برابر "0.00%
382WAN0.278052 دلار14,737 تومان3.83%4.77%0.37%54.58 میلیون دلار813.57 هزار دلار196.31 میلیون WAN210.00 میلیون WAN0.01" برابر "0.00%
60CHZ0.118946 دلار6,304 تومان3.82%0.23%0.31%799.16 میلیون دلار42.11 میلیون دلار6.72 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.05" برابر "0.00%
118COMP42.88 دلار2,272,799 تومان3.81%3.32%0.16%311.64 میلیون دلار22.10 میلیون دلار7.27 میلیون COMP10.00 میلیون COMP0.07" برابر "0.00%
441FLM0.093363 دلار4,948 تومان3.78%1.28%0.56%42.83 میلیون دلار2.28 میلیون دلار458.75 میلیون FLMبی نهایت0.05" برابر "0.00%
123KSM33.58 دلار1,779,792 تومان3.78%4.31%0.15%284.43 میلیون دلار17.40 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.06" برابر "0.00%
294STEEM0.203779 دلار10,800 تومان3.78%1.93%0.42%87.61 میلیون دلار1.67 میلیون دلار429.95 میلیون STEEMبی نهایت0.02" برابر "0.00%
406FORTH3.26 دلار172,872 تومان3.77%8.73%0.34%49.77 میلیون دلار2.23 میلیون دلار15.26 میلیون FORTHبی نهایت0.04" برابر "0.00%
666FIDA0.396427 دلار21,011 تومان3.74%8.95%0.15%17.73 میلیون دلار2.87 میلیون دلار44.73 میلیون FIDA1,000.00 میلیون FIDA0.16" برابر "0.00%
733CVP0.445132 دلار23,592 تومان3.74%14.86%0.02%13.31 میلیون دلار3.39 میلیون دلار29.90 میلیون CVP100.00 میلیون CVP0.25" برابر "0.00%
576VOXEL0.244303 دلار12,948 تومان3.73%10.04%1.08%25.38 میلیون دلار6.84 میلیون دلار103.90 میلیون VOXEL300.00 میلیون VOXEL0.27" برابر "0.00%
179WAXP0.067479 دلار3,576 تومان3.71%2.44%0.03%163.52 میلیون دلار3.07 میلیون دلار2.42 میلیارد WAXPبی نهایت0.02" برابر "0.00%
1473SPARTA0.012011 دلار637 تومان3.70%6.55%0.05%1.06 میلیون دلار36.26 هزار دلار87.93 میلیون SPARTA300.00 میلیون SPARTA0.03" برابر "0.00%
153USTC0.02071 دلار1,098 تومان3.69%8.99%0.14%202.90 میلیون دلار8.51 میلیون دلار9.80 میلیارد USTCبی نهایت0.04" برابر "0.00%
255DENT0.001074 دلار57 تومان3.68%0.91%0.96%106.34 میلیون دلار4.10 میلیون دلار99.01 میلیارد DENTبی نهایت0.04" برابر "0.00%
586TRB14.09 دلار746,629 تومان3.66%2.28%0.24%24.00 میلیون دلار5.95 میلیون دلار1.70 میلیون TRBبی نهایت0.25" برابر "0.00%
2620BETH1,744.65 دلار92,466,464 تومان3.63%2.66%0.14%0.00 دلار16.57 میلیون دلار0.00 BETHبی نهایت0.00" برابر "0.00%
578FIRO2.08 دلار110,067 تومان3.63%3.21%1.06%25.30 میلیون دلار2.43 میلیون دلار12.18 میلیون FIRO21.40 میلیون FIRO0.10" برابر "0.00%
79MIOTA0.209465 دلار11,102 تومان3.63%5.08%0.21%582.21 میلیون دلار10.42 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "0.00%
23ETC20.23 دلار1,072,050 تومان3.62%4.35%0.27%2.83 میلیارد دلار177.70 میلیون دلار140.08 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.06" برابر "0.00%
325MDX0.077396 دلار4,102 تومان3.61%0.62%0.54%73.54 میلیون دلار3.77 میلیون دلار950.18 میلیون MDXبی نهایت0.05" برابر "0.00%
302VTHO0.001372 دلار73 تومان3.60%7.38%0.02%83.10 میلیون دلار1.44 میلیون دلار60.57 میلیارد VTHOبی نهایت0.02" برابر "0.00%
116HOT0.001815 دلار96 تومان3.59%1.22%0.73%314.54 میلیون دلار17.71 میلیون دلار173.34 میلیارد HOTبی نهایت0.06" برابر "0.00%
507SNM0.733468 دلار38,874 تومان3.59%10.86%0.18%32.57 میلیون دلار3.49 میلیون دلار44.40 میلیون SNMبی نهایت0.11" برابر "0.00%
416C980.221794 دلار11,755 تومان3.58%0.23%0.15%48.12 میلیون دلار11.47 میلیون دلار216.94 میلیون C981,000.00 میلیون C980.24" برابر "0.00%
186STORJ0.35744 دلار18,944 تومان3.58%0.24%0.25%147.60 میلیون دلار10.85 میلیون دلار412.94 میلیون STORJبی نهایت0.07" برابر "0.00%
558CLV0.062213 دلار3,297 تومان3.57%1.76%0.20%27.55 میلیون دلار2.51 میلیون دلار442.76 میلیون CLVبی نهایت0.09" برابر "0.00%
287BNT0.562338 دلار29,804 تومان3.54%4.49%0.98%90.13 میلیون دلار6.07 میلیون دلار160.29 میلیون BNTبی نهایت0.07" برابر "0.00%
2931BTCUP5.87 دلار311,315 تومان3.54%7.81%0.67%0.00 دلار558.84 هزار دلار0.00 BTCUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
271REQ0.097709 دلار5,179 تومان3.54%2.11%0.05%97.69 میلیون دلار2.12 میلیون دلار999.83 میلیون REQ999.88 میلیون REQ0.02" برابر "0.00%
439MLN21.12 دلار1,119,213 تومان3.53%6.02%0.71%43.05 میلیون دلار963.47 هزار دلار2.04 میلیون MLN2.07 میلیون MLN0.02" برابر "0.00%
256SCRT0.6489 دلار34,392 تومان3.52%7.27%0.19%105.96 میلیون دلار2.07 میلیون دلار163.30 میلیون SCRTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
332XVS4.85 دلار257,170 تومان3.52%2.44%0.22%71.85 میلیون دلار1.98 میلیون دلار14.81 میلیون XVS29.75 میلیون XVS0.03" برابر "0.00%
180SFP0.44132 دلار23,390 تومان3.51%2.82%0.33%163.14 میلیون دلار5.82 میلیون دلار369.67 میلیون SFP500.00 میلیون SFP0.04" برابر "0.00%
170FLUX0.605912 دلار32,113 تومان3.50%9.24%0.29%178.00 میلیون دلار9.80 میلیون دلار293.78 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.06" برابر "0.00%
473ALCX21.07 دلار1,116,542 تومان3.47%10.47%0.07%36.24 میلیون دلار2.26 میلیون دلار1.72 میلیون ALCXبی نهایت0.06" برابر "0.00%
458TVK0.039837 دلار2,111 تومان3.47%3.39%0.49%40.00 میلیون دلار4.61 میلیون دلار1.00 میلیارد TVK1.20 میلیارد TVK0.12" برابر "0.00%
87RUNE1.40 دلار74,018 تومان3.47%1.21%0.55%456.76 میلیون دلار35.61 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.08" برابر "0.00%
88MASK5.94 دلار314,734 تومان3.46%32.13%0.89%452.21 میلیون دلار340.69 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.75" برابر "0.00%
455RARE0.116069 دلار6,152 تومان3.46%7.45%0.15%40.16 میلیون دلار1.73 میلیون دلار345.96 میلیون RARE1,000.00 میلیون RARE0.04" برابر "0.00%
119YFI8,482.25 دلار449,559,223 تومان3.43%0.05%0.61%310.77 میلیون دلار32.58 میلیون دلار36.64 هزار YFI36.67 هزار YFI0.10" برابر "0.00%
35NEAR2.00 دلار106,133 تومان3.40%1.95%0.32%1.73 میلیارد دلار109.84 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "0.00%
450LIT1.05 دلار55,802 تومان3.39%10.36%0.55%41.71 میلیون دلار9.32 میلیون دلار39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LIT0.22" برابر "0.00%
68DASH61.60 دلار3,264,944 تومان3.38%11.95%0.88%689.80 میلیون دلار137.13 میلیون دلار11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.20" برابر "0.00%
545BLZ0.083575 دلار4,429 تومان3.30%0.46%0.62%28.50 میلیون دلار4.78 میلیون دلار341.00 میلیون BLZبی نهایت0.17" برابر "0.00%
668PORTO2.27 دلار120,046 تومان3.30%6.65%0.58%17.67 میلیون دلار4.19 میلیون دلار7.80 میلیون PORTO40.00 میلیون PORTO0.24" برابر "0.00%
52THETA1.01 دلار53,781 تومان3.30%3.01%0.31%1.01 میلیارد دلار19.98 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "0.00%
911INCH0.508685 دلار26,960 تومان3.29%0.93%0.04%424.61 میلیون دلار25.02 میلیون دلار834.73 میلیون 1INCHبی نهایت0.06" برابر "0.00%
27BCH125.47 دلار6,649,868 تومان3.27%4.40%0.30%2.43 میلیارد دلار209.10 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.09" برابر "0.00%
114RVN0.025906 دلار1,373 تومان3.25%3.67%0.57%319.89 میلیون دلار8.85 میلیون دلار12.35 میلیارد RVN21.00 میلیارد RVN0.03" برابر "0.00%
185SXP0.271676 دلار14,399 تومان3.21%2.02%0.18%151.84 میلیون دلار5.75 میلیون دلار558.89 میلیون SXPبی نهایت0.04" برابر "0.00%
16AVAX17.13 دلار907,627 تومان3.20%3.46%0.00%5.58 میلیارد دلار179.02 میلیون دلار325.72 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "0.00%
19LINK7.32 دلار387,908 تومان3.19%3.73%0.00%3.78 میلیارد دلار301.77 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.08" برابر "0.00%
341BSW0.182347 دلار9,664 تومان3.17%3.45%0.53%68.02 میلیون دلار3.48 میلیون دلار373.02 میلیون BSW700.00 میلیون BSW0.05" برابر "0.00%
373STMX0.005697 دلار302 تومان3.17%6.54%0.26%56.97 میلیون دلار5.37 میلیون دلار10.00 میلیارد STMX12.50 میلیارد STMX0.09" برابر "0.00%
549NULS0.278132 دلار14,741 تومان3.16%2.02%0.52%28.31 میلیون دلار3.81 میلیون دلار101.77 میلیون NULS210.00 میلیون NULS0.13" برابر "0.00%
1141MITH0.002961 دلار157 تومان3.15%8.07%0.39%2.96 میلیون دلار191.95 هزار دلار1,000.00 میلیون MITHبی نهایت0.06" برابر "0.00%
14SHIB0.000011 دلار1 تومان3.14%1.19%0.06%6.23 میلیارد دلار193.06 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "0.00%
583FIO0.032881 دلار1,743 تومان3.11%4.77%0.28%24.62 میلیون دلار1.72 میلیون دلار748.69 میلیون FIO1,000.00 میلیون FIO0.07" برابر "0.00%
237PLA0.224153 دلار11,880 تومان3.11%3.69%0.20%120.56 میلیون دلار6.23 میلیون دلار537.86 میلیون PLA700.00 میلیون PLA0.05" برابر "0.00%
113TFUEL0.052655 دلار2,791 تومان3.10%6.69%0.34%319.91 میلیون دلار4.79 میلیون دلار6.08 میلیارد TFUELبی نهایت0.01" برابر "0.00%
653AKRO0.00441 دلار234 تومان3.08%11.81%0.44%18.72 میلیون دلار7.09 میلیون دلار4.25 میلیارد AKROبی نهایت0.38" برابر "0.00%
298COTI0.072644 دلار3,850 تومان3.08%3.22%0.58%85.45 میلیون دلار9.92 میلیون دلار1.18 میلیارد COTI2.00 میلیارد COTI0.12" برابر "0.00%
291ARDR0.089125 دلار4,724 تومان3.07%3.68%0.26%89.04 میلیون دلار1.75 میلیون دلار999.00 میلیون ARDR999.00 میلیون ARDR0.02" برابر "0.00%
37VET0.023044 دلار1,221 تومان3.04%1.08%0.11%1.67 میلیارد دلار49.28 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "0.00%
95KAVA0.864569 دلار45,822 تومان3.03%13.12%0.31%392.16 میلیون دلار21.46 میلیون دلار453.59 میلیون KAVAبی نهایت0.05" برابر "0.00%
902MIR0.091076 دلار4,827 تومان3.01%10.79%1.17%7.08 میلیون دلار1.85 میلیون دلار77.74 میلیون MIRبی نهایت0.26" برابر "0.00%
108ROSE0.05798 دلار3,073 تومان3.01%4.37%0.06%331.98 میلیون دلار25.18 میلیون دلار5.73 میلیارد ROSE10.00 میلیارد ROSE0.08" برابر "0.00%
363OXT0.086471 دلار4,583 تومان3.01%3.03%0.11%59.72 میلیون دلار2.08 میلیون دلار690.69 میلیون OXTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
266CTSI0.1493 دلار7,913 تومان3.00%0.13%0.30%99.45 میلیون دلار5.50 میلیون دلار666.12 میلیون CTSI1,000.00 میلیون CTSI0.06" برابر "0.00%
553COS0.006746 دلار358 تومان3.00%2.12%0.23%28.07 میلیون دلار4.59 میلیون دلار4.16 میلیارد COSبی نهایت0.16" برابر "0.00%
311NKN0.106858 دلار5,663 تومان3.00%2.60%0.78%80.66 میلیون دلار8.81 میلیون دلار754.83 میلیون NKN1,000.00 میلیون NKN0.11" برابر "0.00%
326FUN0.006699 دلار355 تومان2.99%2.39%0.15%73.44 میلیون دلار1.04 میلیون دلار10.96 میلیارد FUNبی نهایت0.01" برابر "0.00%
639WING6.22 دلار329,523 تومان2.97%3.62%0.01%19.96 میلیون دلار1.05 میلیون دلار3.21 میلیون WING5.00 میلیون WING0.05" برابر "0.00%
138GLM0.236693 دلار12,545 تومان2.94%5.83%0.36%236.69 میلیون دلار4.15 میلیون دلار1,000.00 میلیون GLM1,000.00 میلیون GLM0.02" برابر "0.00%
769QSP0.015869 دلار841 تومان2.94%6.72%0.09%11.33 میلیون دلار160.57 هزار دلار713.80 میلیون QSPبی نهایت0.01" برابر "0.00%
80BTT0.00000060921556 دلار0 تومان2.93%10.09%0.03%579.62 میلیون دلار12.55 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
264DEXE2.79 دلار147,891 تومان2.91%0.35%0.15%101.77 میلیون دلار1.34 میلیون دلار36.47 میلیون DEXE98.94 میلیون DEXE0.01" برابر "0.00%
151BAND1.71 دلار90,368 تومان2.90%0.81%0.13%211.36 میلیون دلار10.11 میلیون دلار123.96 میلیون BANDبی نهایت0.05" برابر "0.00%
405MBL0.003252 دلار172 تومان2.88%2.04%0.10%51.16 میلیون دلار2.67 میلیون دلار15.73 میلیارد MBL30.00 میلیارد MBL0.05" برابر "0.00%
321LOOM0.067593 دلار3,582 تومان2.87%6.43%0.03%76.54 میلیون دلار37.74 میلیون دلار1.13 میلیارد LOOMبی نهایت0.49" برابر "0.00%
339QKC0.010862 دلار576 تومان2.85%6.10%0.20%69.52 میلیون دلار3.68 میلیون دلار6.40 میلیارد QKC10.00 میلیارد QKC0.05" برابر "0.00%
640SANTOS4.35 دلار230,402 تومان2.85%5.21%0.50%19.78 میلیون دلار7.01 میلیون دلار4.55 میلیون SANTOS30.00 میلیون SANTOS0.35" برابر "0.00%
362REEF0.002678 دلار142 تومان2.81%0.46%0.50%59.94 میلیون دلار7.47 میلیون دلار22.38 میلیارد REEFبی نهایت0.12" برابر "0.00%
418SUPER0.117567 دلار6,231 تومان2.81%4.46%0.10%47.48 میلیون دلار3.72 میلیون دلار403.83 میلیون SUPER1,000.00 میلیون SUPER0.08" برابر "0.00%
596HARD0.17309 دلار9,174 تومان2.80%3.88%0.53%23.33 میلیون دلار1.38 میلیون دلار134.79 میلیون HARD200.00 میلیون HARD0.06" برابر "0.00%
188ZEN10.51 دلار556,838 تومان2.80%0.73%0.31%141.87 میلیون دلار19.51 میلیون دلار13.50 میلیون ZEN21.00 میلیون ZEN0.14" برابر "0.00%
147KDA0.993533 دلار52,657 تومان2.79%2.57%0.54%222.72 میلیون دلار4.54 میلیون دلار224.17 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.02" برابر "0.00%
4BNB321.22 دلار17,024,422 تومان2.75%3.88%0.04%50.72 میلیارد دلار476.43 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
389AERGO0.124151 دلار6,580 تومان2.73%5.67%0.31%53.38 میلیون دلار3.32 میلیون دلار430.00 میلیون AERGO500.00 میلیون AERGO0.06" برابر "0.00%
70CAKE3.69 دلار195,345 تومان2.71%4.14%0.08%686.70 میلیون دلار33.96 میلیون دلار186.31 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.05" برابر "0.00%
313POND0.009781 دلار518 تومان2.69%1.05%0.03%79.10 میلیون دلار4.44 میلیون دلار8.09 میلیارد POND10.00 میلیارد POND0.06" برابر "0.00%
63LUNC0.000123 دلار7 تومان2.62%3.50%0.33%726.40 میلیون دلار49.98 میلیون دلار5.90 تریلیون LUNCبی نهایت0.07" برابر "0.00%
605LAZIO2.62 دلار139,034 تومان2.59%5.41%0.03%22.56 میلیون دلار2.76 میلیون دلار8.60 میلیون LAZIO40.00 میلیون LAZIO0.12" برابر "0.00%
104XEM0.038896 دلار2,062 تومان2.59%1.00%0.34%350.07 میلیون دلار12.29 میلیون دلار9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.04" برابر "0.00%
582ALPINE2.19 دلار115,961 تومان2.58%8.13%0.56%24.86 میلیون دلار1.87 میلیون دلار11.36 میلیون ALPINE40.00 میلیون ALPINE0.08" برابر "0.00%
308WIN0.000085 دلار4 تومان2.58%3.88%0.27%81.48 میلیون دلار8.29 میلیون دلار961.74 میلیارد WIN999.00 میلیارد WIN0.10" برابر "0.00%
491GRS0.41477 دلار21,983 تومان2.57%7.63%0.78%34.09 میلیون دلار3.95 میلیون دلار82.20 میلیون GRS105.00 میلیون GRS0.12" برابر "0.00%
687WTC0.19407 دلار10,286 تومان2.51%5.60%0.16%15.93 میلیون دلار532.91 هزار دلار82.11 میلیون WTC100.00 میلیون WTC0.03" برابر "0.00%
369PERP0.874453 دلار46,346 تومان2.50%2.27%1.38%57.72 میلیون دلار16.95 میلیون دلار66.00 میلیون PERPبی نهایت0.29" برابر "0.00%
286MBOX0.487596 دلار25,843 تومان2.49%3.95%0.43%90.17 میلیون دلار7.31 میلیون دلار184.93 میلیون MBOX1,000.00 میلیون MBOX0.08" برابر "0.00%
78AGIX0.483453 دلار25,623 تومان2.47%6.28%1.23%583.10 میلیون دلار153.32 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.26" برابر "0.00%
387TKO0.335119 دلار17,761 تومان2.47%10.59%0.63%53.81 میلیون دلار2.79 میلیون دلار160.56 میلیون TKO500.00 میلیون TKO0.05" برابر "0.00%
710PROS0.503233 دلار26,671 تومان2.44%8.98%1.45%14.58 میلیون دلار875.03 هزار دلار28.98 میلیون PROS100.00 میلیون PROS0.06" برابر "0.00%
350WRX0.169598 دلار8,989 تومان2.43%0.48%0.26%64.76 میلیون دلار972.70 هزار دلار381.86 میلیون WRXبی نهایت0.02" برابر "0.00%
139IOTX0.024947 دلار1,322 تومان2.42%0.15%0.97%235.72 میلیون دلار22.57 میلیون دلار9.45 میلیارد IOTX10.00 میلیارد IOTX0.10" برابر "0.00%
442YFII1,106.37 دلار58,637,688 تومان2.40%3.47%0.02%42.70 میلیون دلار11.42 میلیون دلار38.60 هزار YFII39.38 هزار YFII0.27" برابر "0.00%
13LTC91.94 دلار4,873,080 تومان2.37%12.05%0.77%6.67 میلیارد دلار824.92 میلیون دلار72.55 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.12" برابر "0.00%
1416NBS0.000469 دلار25 تومان2.37%0.41%0.09%1.22 میلیون دلار142.31 هزار دلار2.61 میلیارد NBS3.60 میلیارد NBS0.12" برابر "0.00%
106QTUM3.25 دلار171,989 تومان2.36%10.17%0.37%339.39 میلیون دلار81.35 میلیون دلار104.59 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.24" برابر "0.00%
124BTG16.14 دلار855,209 تومان2.34%3.07%0.11%282.61 میلیون دلار12.56 میلیون دلار17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTG0.04" برابر "0.00%
323ALICE1.55 دلار82,058 تومان2.34%2.01%0.05%74.42 میلیون دلار19.68 میلیون دلار48.07 میلیون ALICE100.00 میلیون ALICE0.26" برابر "0.00%
272ONG0.287305 دلار15,227 تومان2.33%2.81%1.17%97.02 میلیون دلار3.39 میلیون دلار337.69 میلیون ONG1,000.00 میلیون ONG0.03" برابر "0.00%
39APE4.07 دلار215,650 تومان2.32%3.31%0.09%1.50 میلیارد دلار100.82 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.07" برابر "0.00%
519KMD0.231566 دلار12,273 تومان2.32%6.47%0.35%31.48 میلیون دلار591.89 هزار دلار135.95 میلیون KMD200.00 میلیون KMD0.02" برابر "0.00%
531REI0.03155 دلار1,672 تومان2.31%0.75%0.12%29.97 میلیون دلار1.87 میلیون دلار950.00 میلیون REIبی نهایت0.06" برابر "0.00%
612DREP0.452006 دلار23,956 تومان2.29%1.69%0.37%22.03 میلیون دلار1.44 میلیون دلار48.74 میلیون DREPبی نهایت0.07" برابر "0.00%
242XNO0.885244 دلار46,918 تومان2.28%2.80%0.30%117.96 میلیون دلار1.27 میلیون دلار133.25 میلیون XNO133.25 میلیون XNO0.01" برابر "0.00%
1BTC27,870.20 دلار1,477,120,746 تومان2.27%4.59%0.53%538.65 میلیارد دلار27.46 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.05" برابر "0.00%
527FIS0.505115 دلار26,771 تومان2.26%7.77%0.08%30.54 میلیون دلار3.93 میلیون دلار60.45 میلیون FIS114.91 میلیون FIS0.13" برابر "0.00%
1876ADC0.000279 دلار15 تومان2.24%4.87%0.39%273.67 هزار دلار0.00 دلار980.73 میلیون ADCبی نهایت0.00" برابر "0.00%
189MULTI9.73 دلار515,710 تومان2.22%1.76%0.82%141.49 میلیون دلار3.30 میلیون دلار14.54 میلیون MULTI100.00 میلیون MULTI0.02" برابر "0.00%
423ALPACA0.307439 دلار16,294 تومان2.21%2.85%0.27%46.89 میلیون دلار2.97 میلیون دلار152.52 میلیون ALPACA188.00 میلیون ALPACA0.06" برابر "0.00%
165HIVE0.393054 دلار20,832 تومان2.18%5.51%0.07%186.45 میلیون دلار3.81 میلیون دلار474.36 میلیون HIVEبی نهایت0.02" برابر "0.00%
621FRONT0.238989 دلار12,666 تومان2.14%7.26%0.50%21.51 میلیون دلار3.15 میلیون دلار90.00 میلیون FRONT90.00 میلیون FRONT0.15" برابر "0.00%
361SUN0.006524 دلار346 تومان2.12%3.02%0.13%60.14 میلیون دلار14.45 میلیون دلار9.22 میلیارد SUNبی نهایت0.24" برابر "0.00%
434PHB1.10 دلار58,309 تومان2.10%6.32%0.14%43.75 میلیون دلار13.52 میلیون دلار39.77 میلیون PHBبی نهایت0.31" برابر "0.00%
182DGB0.009667 دلار512 تومان2.01%2.87%0.11%155.72 میلیون دلار4.68 میلیون دلار16.11 میلیارد DGB21.00 میلیارد DGB0.03" برابر "0.00%
167RSR0.004016 دلار213 تومان1.97%0.26%0.96%183.19 میلیون دلار9.89 میلیون دلار45.61 میلیارد RSR100.00 میلیارد RSR0.05" برابر "0.00%
285STPT0.049002 دلار2,597 تومان1.95%2.16%0.28%90.38 میلیون دلار15.96 میلیون دلار1.84 میلیارد STPT1.94 میلیارد STPT0.18" برابر "0.00%
421XVG0.002866 دلار152 تومان1.92%1.11%0.95%47.34 میلیون دلار590.08 هزار دلار16.52 میلیارد XVG16.56 میلیارد XVG0.01" برابر "0.00%
524ERN1.77 دلار94,045 تومان1.88%3.86%0.32%31.05 میلیون دلار3.03 میلیون دلار17.50 میلیون ERN30.00 میلیون ERN0.10" برابر "0.00%
71MKR672.73 دلار35,654,632 تومان1.86%4.42%0.29%657.68 میلیون دلار63.54 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.10" برابر "0.00%
367OGN0.114962 دلار6,093 تومان1.85%0.04%0.43%58.51 میلیون دلار11.63 میلیون دلار508.96 میلیون OGN1,000.00 میلیون OGN0.20" برابر "0.00%
317MTL1.17 دلار61,927 تومان1.83%5.28%0.40%77.80 میلیون دلار8.12 میلیون دلار66.59 میلیون MTL66.59 میلیون MTL0.10" برابر "0.00%
533CHESS0.255439 دلار13,538 تومان1.82%5.01%0.46%29.76 میلیون دلار3.83 میلیون دلار116.51 میلیون CHESS300.00 میلیون CHESS0.13" برابر "0.00%
609CREAM11.93 دلار632,448 تومان1.76%3.03%0.11%22.14 میلیون دلار631.98 هزار دلار1.86 میلیون CREAM2.92 میلیون CREAM0.03" برابر "0.00%
110ANKR0.03413 دلار1,809 تومان1.74%4.63%1.67%329.79 میلیون دلار53.20 میلیون دلار9.66 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.16" برابر "0.00%
150SC0.004021 دلار213 تومان1.73%4.60%0.23%215.56 میلیون دلار12.43 میلیون دلار53.61 میلیارد SCبی نهایت0.06" برابر "0.00%
655FOR0.02327 دلار1,233 تومان1.73%0.18%0.37%18.50 میلیون دلار1.94 میلیون دلار795.00 میلیون FOR1,000.00 میلیون FOR0.11" برابر "0.00%
474BAR3.85 دلار204,050 تومان1.64%1.82%0.59%36.21 میلیون دلار2.94 میلیون دلار9.41 میلیون BAR40.00 میلیون BAR0.08" برابر "0.00%
664DOCK0.02051 دلار1,087 تومان1.60%6.25%0.23%17.78 میلیون دلار474.11 هزار دلار866.87 میلیون DOCK1,000.00 میلیون DOCK0.03" برابر "0.00%
67KLAY0.228114 دلار12,090 تومان1.58%4.26%0.20%702.54 میلیون دلار23.83 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.03" برابر "0.00%
370ATA0.158137 دلار8,381 تومان1.57%4.09%0.29%57.28 میلیون دلار6.13 میلیون دلار362.22 میلیون ATAبی نهایت0.11" برابر "0.00%
411UTK0.098042 دلار5,196 تومان1.57%0.75%0.25%49.02 میلیون دلار2.69 میلیون دلار500.00 میلیون UTK500.00 میلیون UTK0.05" برابر "0.00%
85TWT1.18 دلار62,606 تومان1.54%3.19%0.02%492.17 میلیون دلار16.36 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.03" برابر "0.00%
379ARK0.323174 دلار17,128 تومان1.51%6.53%0.08%54.87 میلیون دلار5.34 میلیون دلار169.78 میلیون ARKبی نهایت0.10" برابر "0.00%
159CELR0.02702 دلار1,432 تومان1.51%34.36%0.26%191.45 میلیون دلار27.06 میلیون دلار7.09 میلیارد CELR10.00 میلیارد CELR0.14" برابر "0.00%
171RLC2.16 دلار114,559 تومان1.48%38.32%2.04%175.08 میلیون دلار24.37 میلیون دلار81.00 میلیون RLC87.00 میلیون RLC0.14" برابر "0.00%
62MINA0.83971 دلار44,505 تومان1.47%1.62%1.60%732.96 میلیون دلار84.04 میلیون دلار872.88 میلیون MINAبی نهایت0.11" برابر "0.00%
574CITY4.42 دلار234,353 تومان1.42%3.41%0.07%25.60 میلیون دلار2.08 میلیون دلار5.79 میلیون CITY20.00 میلیون CITY0.08" برابر "0.00%
650VIB0.094112 دلار4,988 تومان1.42%4.79%0.06%18.79 میلیون دلار2.97 میلیون دلار199.64 میلیون VIBبی نهایت0.16" برابر "0.00%
142JST0.025926 دلار1,374 تومان1.40%3.37%0.38%230.80 میلیون دلار23.17 میلیون دلار8.90 میلیارد JST9.90 میلیارد JST0.10" برابر "0.00%
508DF0.075144 دلار3,983 تومان1.37%4.53%3.23%32.46 میلیون دلار9.91 میلیون دلار432.03 میلیون DF999.93 میلیون DF0.31" برابر "0.00%
384GHST1.21 دلار63,877 تومان1.31%3.08%0.70%54.35 میلیون دلار4.43 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.08" برابر "0.00%
575PSG5.26 دلار278,959 تومان1.25%2.46%0.34%25.49 میلیون دلار1.77 میلیون دلار4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSG0.07" برابر "0.00%
1489MDA0.051926 دلار2,752 تومان1.22%9.97%0.40%1.02 میلیون دلار19.08 هزار دلار19.63 میلیون MDAبی نهایت0.02" برابر "0.00%
510AVA0.618141 دلار32,761 تومان1.09%1.62%0.19%32.27 میلیون دلار1.97 میلیون دلار52.20 میلیون AVA61.01 میلیون AVA0.06" برابر "0.00%
935ASR2.61 دلار138,238 تومان1.08%4.43%0.63%5.94 میلیون دلار662.71 هزار دلار2.28 میلیون ASRبی نهایت0.11" برابر "0.00%
663OOKI0.004009 دلار212 تومان1.07%2.33%0.15%17.85 میلیون دلار1.71 میلیون دلار4.45 میلیارد OOKI10.50 میلیارد OOKI0.10" برابر "0.00%
745ACM2.45 دلار129,606 تومان0.98%3.15%0.56%12.77 میلیون دلار780.33 هزار دلار5.22 میلیون ACMبی نهایت0.06" برابر "0.00%
178AMP0.003877 دلار205 تومان0.94%6.38%0.67%163.71 میلیون دلار14.47 میلیون دلار42.23 میلیارد AMP99.44 میلیارد AMP0.09" برابر "0.00%
1379TCT0.00138 دلار73 تومان0.88%15.65%0.30%1.37 میلیون دلار98.51 هزار دلار992.44 میلیون TCTبی نهایت0.07" برابر "0.00%
486BTS0.011602 دلار615 تومان0.82%2.65%0.22%34.75 میلیون دلار554.83 هزار دلار2.99 میلیارد BTS3.60 میلیارد BTS0.02" برابر "0.00%
274ANT2.42 دلار128,122 تومان0.78%1.84%1.07%96.77 میلیون دلار7.93 میلیون دلار40.03 میلیون ANTبی نهایت0.08" برابر "0.00%
194SYS0.177296 دلار9,397 تومان0.70%3.33%0.24%133.61 میلیون دلار2.52 میلیون دلار753.57 میلیون SYSبی نهایت0.02" برابر "0.00%
192LSK1.07 دلار56,559 تومان0.66%2.70%0.24%137.56 میلیون دلار2.96 میلیون دلار128.90 میلیون LSKبی نهایت0.02" برابر "0.00%
520ORN0.919013 دلار48,708 تومان0.56%0.04%0.20%31.38 میلیون دلار4.42 میلیون دلار34.15 میلیون ORN100.00 میلیون ORN0.14" برابر "0.00%
1033BEAM0.031407 دلار1,665 تومان0.50%10.94%0.46%4.29 میلیون دلار167.95 هزار دلار136.66 میلیون BEAM262.80 میلیون BEAM0.04" برابر "0.00%
378MFT0.005543 دلار294 تومان0.49%1.17%0.17%55.43 میلیون دلار650.33 هزار دلار10.00 میلیارد MFT10.00 میلیارد MFT0.01" برابر "0.00%
58USDP1.00 دلار53,010 تومان0.38%0.79%0.06%878.26 میلیون دلار3.53 میلیون دلار878.08 میلیون USDPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
15TRX0.063891 دلار3,386 تومان0.35%3.51%0.03%5.82 میلیارد دلار392.69 میلیون دلار91.12 میلیارد TRXبی نهایت0.07" برابر "0.00%
770JUV2.56 دلار135,745 تومان0.28%0.68%0.60%11.30 میلیون دلار842.52 هزار دلار4.41 میلیون JUV20.00 میلیون JUV0.07" برابر "0.00%
826GO0.007543 دلار400 تومان0.21%2.37%0.11%9.16 میلیون دلار56.58 هزار دلار1.21 میلیارد GOبی نهایت0.01" برابر "0.00%
306STRAX0.555961 دلار29,466 تومان0.19%0.57%0.03%81.94 میلیون دلار11.38 میلیون دلار147.38 میلیون STRAXبی نهایت0.14" برابر "0.00%
856BTCST0.670313 دلار35,527 تومان0.10%0.57%0.07%8.18 میلیون دلار106.27 هزار دلار12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCST0.01" برابر "0.00%
3USDT1.00 دلار53,028 تومان0.10%0.12%0.01%78.53 میلیارد دلار41.90 میلیارد دلار78.49 میلیارد USDTبی نهایت0.53" برابر "0.00%
232EURS1.08 دلار57,089 تومان0.08%0.05%0.11%133.70 میلیون دلار3.32 میلیون دلار124.13 میلیون EURSبی نهایت0.02" برابر "0.00%
31TUSD0.998996 دلار52,947 تومان0.03%0.12%0.03%2.05 میلیارد دلار303.27 میلیون دلار2.05 میلیارد TUSDبی نهایت0.15" برابر "0.00%
11BUSD0.999825 دلار52,991 تومان0.00%0.04%0.03%8.02 میلیارد دلار3.62 میلیارد دلار8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.45" برابر "0.00%
5USDC0.999358 دلار52,966 تومان0.00%0.04%0.01%34.29 میلیارد دلار5.90 میلیارد دلار34.31 میلیارد USDCبی نهایت0.17" برابر "0.00%
152ICX0.218314 دلار11,571 تومان0.30%3.80%0.00%207.56 میلیون دلار8.41 میلیون دلار950.74 میلیون ICXبی نهایت0.04" برابر "0.00%
2950BNX78.03 دلار4,135,352 تومان0.33%0.49%0.59%0.00 دلار509.35 هزار دلار0.00 BNX21.00 میلیون BNX0.00" برابر "0.00%
168ELF0.309716 دلار16,415 تومان0.54%0.29%0.11%183.15 میلیون دلار18.26 میلیون دلار591.36 میلیون ELF1,000.00 میلیون ELF0.10" برابر "0.00%
480GAS3.49 دلار184,903 تومان0.56%3.53%0.37%35.34 میلیون دلار51.66 میلیون دلار10.13 میلیون GAS100.00 میلیون GAS1.46" برابر "0.00%
83PAXG2,000.20 دلار106,010,508 تومان0.60%2.84%0.23%542.58 میلیون دلار16.00 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.03" برابر "0.00%
812OG2.58 دلار136,564 تومان0.63%0.49%0.01%9.68 میلیون دلار1.22 میلیون دلار3.76 میلیون OGبی نهایت0.13" برابر "0.00%
173SKL0.040695 دلار2,157 تومان0.71%1.15%1.35%171.07 میلیون دلار31.30 میلیون دلار4.20 میلیارد SKL7.00 میلیارد SKL0.18" برابر "0.00%
275REP8.67 دلار459,438 تومان0.82%1.31%0.36%95.36 میلیون دلار32.04 میلیون دلار11.00 میلیون REPبی نهایت0.34" برابر "0.00%
488DIA0.368185 دلار19,514 تومان0.82%0.39%1.26%34.72 میلیون دلار6.46 میلیون دلار94.29 میلیون DIA200.00 میلیون DIA0.19" برابر "0.00%
249CHR0.160956 دلار8,531 تومان0.94%3.53%0.27%110.50 میلیون دلار22.82 میلیون دلار686.55 میلیون CHR1,000.00 میلیون CHR0.21" برابر "0.00%
57NEO12.60 دلار668,005 تومان1.14%6.69%1.26%889.06 میلیون دلار118.24 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.13" برابر "0.00%
736UFT0.422574 دلار22,396 تومان1.27%5.12%0.06%13.12 میلیون دلار4.98 میلیون دلار31.05 میلیون UFT100.00 میلیون UFT0.38" برابر "0.00%
200PUNDIX0.476745 دلار25,267 تومان1.40%1.87%0.63%123.23 میلیون دلار14.08 میلیون دلار258.49 میلیون PUNDIX258.53 میلیون PUNDIX0.11" برابر "0.00%
1295NAS0.026913 دلار1,426 تومان1.62%5.08%0.62%1.73 میلیون دلار119.58 هزار دلار64.43 میلیون NASبی نهایت0.07" برابر "0.00%
600VITE0.023764 دلار1,259 تومان2.14%2.32%0.13%22.96 میلیون دلار2.37 میلیون دلار966.30 میلیون VITEبی نهایت0.10" برابر "0.00%
43EOS1.19 دلار62,895 تومان2.39%7.07%0.33%1.29 میلیارد دلار192.38 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.15" برابر "0.00%
22XMR157.74 دلار8,360,004 تومان2.43%3.83%0.79%2.88 میلیارد دلار110.13 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.04" برابر "0.00%
383TOMO0.57377 دلار30,410 تومان2.67%5.56%0.27%54.36 میلیون دلار19.62 میلیون دلار94.75 میلیون TOMOبی نهایت0.36" برابر "0.00%
299DUSK0.204782 دلار10,853 تومان2.90%0.16%0.20%84.75 میلیون دلار37.94 میلیون دلار413.86 میلیون DUSK1,000.00 میلیون DUSK0.45" برابر "0.00%
93NEXO0.719461 دلار38,131 تومان3.47%11.14%1.41%402.90 میلیون دلار6.08 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "0.00%
198TRIBE0.273108 دلار14,475 تومان4.25%3.66%0.20%123.84 میلیون دلار519.84 هزار دلار453.45 میلیون TRIBE1,000.00 میلیون TRIBE0.00" برابر "0.00%
444MDT0.06285 دلار3,331 تومان4.44%9.38%0.63%42.50 میلیون دلار19.36 میلیون دلار676.16 میلیون MDT1,000.00 میلیون MDT0.46" برابر "0.00%
822ATM2.82 دلار149,396 تومان4.70%0.11%0.10%9.40 میلیون دلار4.80 میلیون دلار3.33 میلیون ATMبی نهایت0.51" برابر "0.00%
2916LINKDOWN0.001153 دلار61 تومان4.74%21.09%0.36%0.00 دلار584.31 هزار دلار0.00 LINKDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2732BTCDOWN0.009596 دلار509 تومان5.25%11.41%0.79%0.00 دلار1.59 میلیون دلار0.00 BTCDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
654AST0.107122 دلار5,677 تومان5.72%16.06%1.73%18.69 میلیون دلار1.87 میلیون دلار174.48 میلیون ASTبی نهایت0.10" برابر "0.00%
827NAV0.120366 دلار6,379 تومان7.00%87.29%9.39%9.12 میلیون دلار34.99 هزار دلار75.77 میلیون NAVبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2970BNBDOWN0.010911 دلار578 تومان7.36%3.72%0.06%0.00 دلار477.02 هزار دلار0.00 BNBDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
115DCR21.57 دلار1,143,163 تومان7.53%6.99%1.47%319.79 میلیون دلار19.73 میلیون دلار14.83 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.06" برابر "0.00%
2708ETHDOWN0.274007 دلار14,522 تومان8.14%13.66%0.19%0.00 دلار1.97 میلیون دلار0.00 ETHDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
191JOE0.41482 دلار21,985 تومان8.29%83.27%0.10%139.56 میلیون دلار49.36 میلیون دلار336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOE0.35" برابر "0.00%
1719BRD0.004964 دلار263 تومان8.36%1.43%0.21%441.13 هزار دلار0.00 دلار88.86 میلیون BRDبی نهایت0.00" برابر "0.00%
410QLC0.081808 دلار4,336 تومان9.60%2.23%3.45%49.08 میلیون دلار5.16 میلیون دلار600.00 میلیون QLCبی نهایت0.11" برابر "0.00%
166HNT1.32 دلار70,015 تومان10.79%14.94%8.34%186.13 میلیون دلار2.93 میلیون دلار140.89 میلیون HNT223.00 میلیون HNT0.02" برابر "0.00%
125OMG2.01 دلار106,482 تومان12.09%41.80%0.36%281.77 میلیون دلار380.19 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG1.35" برابر "0.00%
2773ADADOWN0.002431 دلار129 تومان12.52%26.33%1.07%0.00 دلار1.18 میلیون دلار0.00 ADADOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
512PIVX0.445828 دلار23,629 تومان12.83%9.74%2.01%32.17 میلیون دلار5.00 میلیون دلار72.15 میلیون PIVXبی نهایت0.16" برابر "0.00%
2749XRPDOWN0.000102 دلار5 تومان19.04%45.71%0.48%0.00 دلار1.43 میلیون دلار0.00 XRPDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
500OAX0.430399 دلار22,811 تومان40.47%121.51%9.45%33.16 میلیون دلار92.46 میلیون دلار77.05 میلیون OAXبی نهایت2.79" برابر "0.00%

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
1045AION0.008233 دلار436 تومان83.76%35.30%0.57%4.13 میلیون دلار102.73 هزار دلار501.51 میلیون AIONبی نهایت0.02" برابر "0.00%
1410WABI0.012552 دلار665 تومان17.02%74.60%0.92%1.26 میلیون دلار11.48 هزار دلار100.00 میلیون WABI100.00 میلیون WABI0.01" برابر "0.00%
146CKB0.005572 دلار295 تومان15.09%30.05%1.25%223.53 میلیون دلار25.39 میلیون دلار40.11 میلیارد CKBبی نهایت0.11" برابر "0.00%
42STX1.06 دلار55,930 تومان12.20%2.40%0.71%1.44 میلیارد دلار212.80 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.15" برابر "0.00%
304DODO0.180209 دلار9,551 تومان11.45%0.63%2.36%82.01 میلیون دلار20.09 میلیون دلار455.10 میلیون DODO1,000.00 میلیون DODO0.24" برابر "0.00%
177ACH0.032432 دلار1,719 تومان10.54%13.84%0.22%164.83 میلیون دلار50.88 میلیون دلار5.08 میلیارد ACH10.00 میلیارد ACH0.31" برابر "0.00%
368YGG0.258254 دلار13,687 تومان10.48%2.65%0.22%58.06 میلیون دلار20.66 میلیون دلار224.82 میلیون YGG1,000.00 میلیون YGG0.36" برابر "0.00%
2825XRPUP0.102059 دلار5,409 تومان10.44%6.44%0.21%0.00 دلار860.80 هزار دلار0.00 XRPUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
56CFX0.34242 دلار18,148 تومان10.32%3.05%0.43%909.78 میلیون دلار361.01 میلیون دلار2.66 میلیارد CFXبی نهایت0.40" برابر "0.00%
195RIF0.135983 دلار7,207 تومان10.15%29.77%1.08%129.64 میلیون دلار6.71 میلیون دلار953.38 میلیون RIFبی نهایت0.05" برابر "0.00%
334HIGH2.10 دلار111,539 تومان10.11%7.13%0.04%70.13 میلیون دلار22.07 میلیون دلار33.32 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGH0.31" برابر "0.00%
32LDO2.16 دلار114,743 تومان9.53%9.89%1.10%1.86 میلیارد دلار117.70 میلیون دلار859.34 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "0.00%
89RNDR1.25 دلار66,245 تومان9.41%9.52%0.18%451.78 میلیون دلار57.14 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.13" برابر "0.00%
393SRM0.200613 دلار10,632 تومان9.08%18.46%0.56%52.81 میلیون دلار10.77 میلیون دلار263.24 میلیون SRM10.16 میلیارد SRM0.20" برابر "0.00%
44FTM0.460015 دلار24,381 تومان8.97%1.63%0.52%1.28 میلیارد دلار290.10 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "0.00%
403LINA0.010556 دلار559 تومان7.74%32.52%0.42%51.44 میلیون دلار21.93 میلیون دلار4.87 میلیارد LINA10.00 میلیارد LINA0.43" برابر "0.00%
396IRIS0.036182 دلار1,918 تومان7.68%0.42%0.95%52.29 میلیون دلار3.63 میلیون دلار1.45 میلیارد IRISبی نهایت0.07" برابر "0.00%
127GALA0.040107 دلار2,126 تومان7.66%2.85%0.27%279.84 میلیون دلار149.02 میلیون دلار6.98 میلیارد GALAبی نهایت0.53" برابر "0.00%
99DYDX2.46 دلار130,600 تومان7.49%1.40%0.03%385.04 میلیون دلار132.41 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.34" برابر "0.00%
342TLM0.019515 دلار1,034 تومان7.42%4.67%0.57%67.84 میلیون دلار9.59 میلیون دلار3.48 میلیارد TLM10.00 میلیارد TLM0.14" برابر "0.00%
2872ETHUP5.07 دلار268,573 تومان7.41%4.42%0.10%0.00 دلار676.57 هزار دلار0.00 ETHUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
263REN0.102079 دلار5,410 تومان7.41%7.75%0.83%101.98 میلیون دلار20.46 میلیون دلار999.04 میلیون REN1,000.00 میلیون REN0.20" برابر "0.00%
2791LINKUP0.006954 دلار369 تومان7.40%1.69%0.56%0.00 دلار996.06 هزار دلار0.00 LINKUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
261COCOS1.46 دلار77,481 تومان7.39%9.52%0.77%103.87 میلیون دلار20.19 میلیون دلار71.05 میلیون COCOS100.00 میلیون COCOS0.19" برابر "0.00%
128MOB1.43 دلار75,914 تومان7.25%3.67%2.74%279.72 میلیون دلار2.16 میلیون دلار195.29 میلیون MOBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
799FUND0.294799 دلار15,624 تومان7.24%27.55%4.41%10.16 میلیون دلار876.31 هزار دلار34.45 میلیون FUNDبی نهایت0.09" برابر "0.00%
10SOL21.06 دلار1,116,098 تومان7.20%4.54%0.75%8.08 میلیارد دلار500.14 میلیون دلار383.78 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "0.00%
184ILV64.85 دلار3,437,034 تومان7.19%5.48%1.48%153.70 میلیون دلار13.74 میلیون دلار2.37 میلیون ILV10.00 میلیون ILV0.09" برابر "0.00%
2945ADAUP0.396228 دلار21,000 تومان7.11%8.95%0.49%0.00 دلار521.13 هزار دلار0.00 ADAUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
98CVX5.11 دلار270,667 تومان7.07%4.33%0.33%387.05 میلیون دلار7.86 میلیون دلار75.79 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "0.00%
24UNI5.96 دلار316,044 تومان7.04%3.02%0.03%2.81 میلیارد دلار97.90 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.03" برابر "0.00%
659PERL0.037258 دلار1,975 تومان6.89%16.23%1.33%18.29 میلیون دلار7.56 میلیون دلار490.94 میلیون PERL1.03 میلیارد PERL0.41" برابر "0.00%
360ACA0.098991 دلار5,247 تومان6.86%5.48%1.11%60.69 میلیون دلار4.38 میلیون دلار613.06 میلیون ACA1,000.00 میلیون ACA0.07" برابر "0.00%
425GFT0.046606 دلار2,470 تومان6.85%9.31%0.24%46.57 میلیون دلار7.39 میلیون دلار999.27 میلیون GFTبی نهایت0.16" برابر "0.00%
45GRT0.143646 دلار7,613 تومان6.79%6.10%0.29%1.28 میلیارد دلار61.27 میلیون دلار8.88 میلیارد GRTبی نهایت0.05" برابر "0.00%
132ONE0.020606 دلار1,092 تومان6.42%0.90%1.08%271.19 میلیون دلار23.46 میلیون دلار13.16 میلیارد ONEبی نهایت0.09" برابر "0.00%
122FET0.365582 دلار19,376 تومان6.38%14.49%0.06%299.38 میلیون دلار51.60 میلیون دلار818.91 میلیون FETبی نهایت0.17" برابر "0.00%
69CRV0.92023 دلار48,772 تومان6.32%1.82%0.25%689.20 میلیون دلار55.57 میلیون دلار748.94 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.08" برابر "0.00%
111BAL6.61 دلار350,593 تومان6.30%1.36%0.45%320.82 میلیون دلار11.57 میلیون دلار48.50 میلیون BAL96.15 میلیون BAL0.04" برابر "0.00%
149OCEAN0.353826 دلار18,753 تومان6.24%11.44%0.03%216.93 میلیون دلار18.02 میلیون دلار613.10 میلیون OCEAN1.41 میلیارد OCEAN0.08" برابر "0.00%
472LOKA0.494439 دلار26,205 تومان6.12%10.07%1.03%36.53 میلیون دلار5.03 میلیون دلار73.87 میلیون LOKA500.00 میلیون LOKA0.14" برابر "0.00%
131AR8.13 دلار431,074 تومان6.07%10.12%0.72%271.62 میلیون دلار17.43 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.06" برابر "0.00%
50AAVE74.17 دلار3,931,153 تومان5.99%3.72%0.25%1.05 میلیارد دلار77.44 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.07" برابر "0.00%
6XRP0.426182 دلار22,588 تومان5.97%14.69%0.16%21.71 میلیارد دلار1.35 میلیارد دلار50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.06" برابر "0.00%
314PHA0.149939 دلار7,947 تومان5.93%8.17%0.76%79.03 میلیون دلار4.88 میلیون دلار527.06 میلیون PHA1,000.00 میلیون PHA0.06" برابر "0.00%
134ASTR0.061287 دلار3,248 تومان5.90%6.68%0.12%267.21 میلیون دلار9.20 میلیون دلار4.36 میلیارد ASTRبی نهایت0.03" برابر "0.00%
377BADGER2.91 دلار154,317 تومان5.90%7.40%0.09%55.80 میلیون دلار6.56 میلیون دلار19.17 میلیون BADGER21.00 میلیون BADGER0.12" برابر "0.00%
162BICO0.373528 دلار19,797 تومان5.87%8.34%0.16%187.81 میلیون دلار5.50 میلیون دلار502.79 میلیون BICOبی نهایت0.03" برابر "0.00%
258NMR17.88 دلار947,843 تومان5.86%7.45%0.15%105.31 میلیون دلار5.67 میلیون دلار5.89 میلیون NMR11.00 میلیون NMR0.05" برابر "0.00%
402ARPA0.041486 دلار2,199 تومان5.83%13.81%0.04%51.56 میلیون دلار15.09 میلیون دلار1.24 میلیارد ARPA2.00 میلیارد ARPA0.29" برابر "0.00%
694PNT0.209955 دلار11,128 تومان5.80%13.60%0.01%15.47 میلیون دلار1.37 میلیون دلار73.67 میلیون PNT96.78 میلیون PNT0.09" برابر "0.00%
270PYR3.61 دلار191,521 تومان5.74%6.93%0.35%98.23 میلیون دلار7.34 میلیون دلار27.18 میلیون PYR50.00 میلیون PYR0.07" برابر "0.00%
158IOST0.01038 دلار550 تومان5.72%0.62%0.25%194.20 میلیون دلار14.71 میلیون دلار18.71 میلیارد IOST90.00 میلیارد IOST0.08" برابر "0.00%
537BEL0.61298 دلار32,488 تومان5.64%0.32%0.41%29.42 میلیون دلار4.47 میلیون دلار48.00 میلیون BEL100.00 میلیون BEL0.15" برابر "0.00%
133AUDIO0.271241 دلار14,376 تومان5.60%4.84%1.10%268.70 میلیون دلار13.22 میلیون دلار990.64 میلیون AUDIOبی نهایت0.05" برابر "0.00%
29FIL5.62 دلار297,686 تومان5.59%5.63%0.01%2.30 میلیارد دلار294.58 میلیون دلار409.59 میلیون FILبی نهایت0.13" برابر "0.00%
279RAD1.90 دلار100,896 تومان5.57%8.52%0.30%92.96 میلیون دلار5.20 میلیون دلار48.83 میلیون RAD100.00 میلیون RAD0.06" برابر "0.00%
649DNT0.031445 دلار1,667 تومان5.53%0.50%0.41%18.87 میلیون دلار779.14 هزار دلار600.00 میلیون DNTبی نهایت0.04" برابر "0.00%
1721EZ0.069168 دلار3,666 تومان5.52%12.18%0.04%440.85 هزار دلار15.36 هزار دلار6.37 میلیون EZ10.00 میلیون EZ0.03" برابر "0.00%
140GMT0.391953 دلار20,774 تومان5.49%2.62%0.15%235.17 میلیون دلار60.77 میلیون دلار600.00 میلیون GMT6.00 میلیارد GMT0.26" برابر "0.00%
86LRC0.344461 دلار18,256 تومان5.49%2.45%0.72%458.18 میلیون دلار59.56 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.13" برابر "0.00%
55SAND0.63566 دلار33,690 تومان5.39%2.71%0.21%953.15 میلیون دلار106.64 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.11" برابر "0.00%
197API31.56 دلار82,690 تومان5.37%8.06%0.05%125.11 میلیون دلار9.18 میلیون دلار80.19 میلیون API3بی نهایت0.07" برابر "0.00%
33HBAR0.060091 دلار3,185 تومان5.37%3.37%0.16%1.81 میلیارد دلار31.57 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.02" برابر "0.00%
164LPT6.78 دلار359,446 تومان5.34%11.38%0.18%186.54 میلیون دلار19.10 میلیون دلار27.51 میلیون LPTبی نهایت0.10" برابر "0.00%
324SPELL0.000687 دلار36 تومان5.24%4.26%0.00%73.76 میلیون دلار7.27 میلیون دلار107.41 میلیارد SPELL196.01 میلیارد SPELL0.10" برابر "0.00%
109WOO0.197