علی بابا اکس

بازار آنلاین خرید و فروش ارزهای دیجیتال

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس

علی بابا اکس

بازار آنلاین خرید و فروش ارزهای دیجیتال

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس

علی بابا اکس

بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس
مارکت کپ محبوب‌ترین ارزها

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     بیت کوین           553,268,782,625 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     اتریوم            219,847,996,410 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    ریپل                27,749,791,272 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    سولانا           8,056,648,666 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    لونا               722,736,526 دلار

حجم معاملات  ارزهای محبوب

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     بیت کوین                  23,050,821,375 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     اتریوم                     9,982,872,015 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    بیت کوین کش       186,235,865 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    ترون                       247,195,721 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    لونا                        47,384,806 دلار

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     وونتورک                  0.208885 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     پلی دپ                   0.219915 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    سکرت                      0.665051 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    آکالا توکن                0.098747 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    بی اس دابلیو           0.184751 دلار

مارکت کپ محبوب‌ترین ارزها

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     بیت کوین           553,268,782,625 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     اتریوم            219,847,996,410 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    ریپل                27,749,791,272 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    سولانا           8,056,648,666 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    لونا               722,736,526 دلار

حجم معاملات  ارزهای محبوب

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     بیت کوین                  23,050,821,375 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     اتریوم                     9,982,872,015 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    بیت کوین کش       186,235,865 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    ترون                       247,195,721 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    لونا                        47,384,806 دلار

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     وونتورک                  0.208885 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     پلی دپ                   0.219915 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    سکرت                      0.665051 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    آکالا توکن                0.098747 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    بی اس دابلیو           0.184751 دلار

بازار معاملاتی

#نام ارزقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
128,619.13 دلار1,525,199,329 تومان0.04%2.06%3.31%553.27 میلیارد دلار23.05 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.04" برابر "
21,796.53 دلار95,742,332 تومان0.06%0.46%2.43%219.85 میلیارد دلار9.98 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "
30.999771 دلار53,281 تومان0.02%0.03%0.27%79.62 میلیارد دلار35.81 میلیارد دلار79.64 میلیارد USDTبی نهایت0.45" برابر "
4312.77 دلار16,668,208 تومان0.13%1.07%3.52%49.38 میلیارد دلار549.83 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
50.999561 دلار53,270 تومان0.02%0.02%0.02%33.25 میلیارد دلار4.74 میلیارد دلار33.27 میلیارد USDCبی نهایت0.14" برابر "
60.536973 دلار28,617 تومان1.32%1.36%24.44%27.75 میلیارد دلار4.17 میلیارد دلار51.68 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.15" برابر "
70.377157 دلار20,100 تومان0.26%0.60%3.39%13.10 میلیارد دلار484.93 میلیون دلار34.74 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.04" برابر "
81.11 دلار59,351 تومان0.42%1.95%0.58%10.11 میلیارد دلار389.64 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
90.075259 دلار4,011 تومان0.11%0.76%0.67%9.98 میلیارد دلار449.61 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.05" برابر "
1020.92 دلار1,114,646 تومان0.86%1.29%3.11%8.06 میلیارد دلار434.81 میلیون دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.05" برابر "
110.999473 دلار53,265 تومان0.01%0.03%0.04%7.66 میلیارد دلار4.03 میلیارد دلار7.66 میلیارد BUSDبی نهایت0.53" برابر "
126.16 دلار328,320 تومان0.35%1.27%0.07%7.22 میلیارد دلار181.82 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "
1390.25 دلار4,809,665 تومان0.20%2.04%2.35%6.55 میلیارد دلار604.99 میلیون دلار72.59 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.09" برابر "
140.000011 دلار1 تومان0.45%1.86%0.53%6.26 میلیارد دلار215.15 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "
1517.19 دلار916,160 تومان0.41%0.10%0.48%5.60 میلیارد دلار195.41 میلیون دلار325.87 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
167.41 دلار394,970 تومان1.01%3.61%2.28%3.83 میلیارد دلار348.38 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.09" برابر "
175.92 دلار315,687 تومان0.12%1.02%3.78%3.42 میلیارد دلار75.03 میلیون دلار577.49 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
180.102684 دلار5,472 تومان0.30%1.04%12.20%2.73 میلیارد دلار166.28 میلیون دلار26.63 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.06" برابر "
19122.91 دلار6,550,028 تومان0.65%0.00%3.52%2.38 میلیارد دلار186.24 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.08" برابر "
201.95 دلار104,046 تومان1.09%1.09%1.23%1.69 میلیارد دلار98.49 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "

بازار معاملاتی

#نام ارزقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
128,619.13 دلار1,525,199,329 تومان0.04%2.06%3.31%553.27 میلیارد دلار23.05 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.04" برابر "
21,796.53 دلار95,742,332 تومان0.06%0.46%2.43%219.85 میلیارد دلار9.98 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "
30.999771 دلار53,281 تومان0.02%0.03%0.27%79.62 میلیارد دلار35.81 میلیارد دلار79.64 میلیارد USDTبی نهایت0.45" برابر "
4312.77 دلار16,668,208 تومان0.13%1.07%3.52%49.38 میلیارد دلار549.83 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
50.999561 دلار53,270 تومان0.02%0.02%0.02%33.25 میلیارد دلار4.74 میلیارد دلار33.27 میلیارد USDCبی نهایت0.14" برابر "
60.536973 دلار28,617 تومان1.32%1.36%24.44%27.75 میلیارد دلار4.17 میلیارد دلار51.68 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.15" برابر "
70.377157 دلار20,100 تومان0.26%0.60%3.39%13.10 میلیارد دلار484.93 میلیون دلار34.74 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.04" برابر "
81.11 دلار59,351 تومان0.42%1.95%0.58%10.11 میلیارد دلار389.64 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
90.075259 دلار4,011 تومان0.11%0.76%0.67%9.98 میلیارد دلار449.61 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.05" برابر "
1020.92 دلار1,114,646 تومان0.86%1.29%3.11%8.06 میلیارد دلار434.81 میلیون دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.05" برابر "
110.999473 دلار53,265 تومان0.01%0.03%0.04%7.66 میلیارد دلار4.03 میلیارد دلار7.66 میلیارد BUSDبی نهایت0.53" برابر "
126.16 دلار328,320 تومان0.35%1.27%0.07%7.22 میلیارد دلار181.82 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "
1390.25 دلار4,809,665 تومان0.20%2.04%2.35%6.55 میلیارد دلار604.99 میلیون دلار72.59 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.09" برابر "
140.000011 دلار1 تومان0.45%1.86%0.53%6.26 میلیارد دلار215.15 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "
1517.19 دلار916,160 تومان0.41%0.10%0.48%5.60 میلیارد دلار195.41 میلیون دلار325.87 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
167.41 دلار394,970 تومان1.01%3.61%2.28%3.83 میلیارد دلار348.38 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.09" برابر "
175.92 دلار315,687 تومان0.12%1.02%3.78%3.42 میلیارد دلار75.03 میلیون دلار577.49 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
180.102684 دلار5,472 تومان0.30%1.04%12.20%2.73 میلیارد دلار166.28 میلیون دلار26.63 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.06" برابر "
19122.91 دلار6,550,028 تومان0.65%0.00%3.52%2.38 میلیارد دلار186.24 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.08" برابر "
201.95 دلار104,046 تومان1.09%1.09%1.23%1.69 میلیارد دلار98.49 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "

چرا علی بابا اکس؟

امنیت زیاد

علی بابا اکس با ایجاد یک بستر قوی، و با حضور یک تیم با تجربه و ماهر از برنامه‌نویسان باسابقه در فضای امنیتی، بستری امن برای شما فراهم می‌سازد.

پشتیبانی ویژه

تیم پشتیبانی علی بابا اکس با حضور کارشناسانی متخصص و مجرب، به‌دنبال حل مشکلات و پاسخ‌گویی به صورت 24 ساعته به شما عزیزان است.

به‌روزترین اطلاعات

تمامی اطلاعات موجود سایت‌های کوین مارکت کپ، تریدینگ ویو به همراه فیلترنویسی ارزها و مقاله‌های جامع و اخبار روز دنیای ارزهای دیجیتال

چرا علی بابا اکس؟

امنیت زیاد

علی بابا اکس با ایجاد یک بستر قوی، و با حضور یک تیم با تجربه و ماهر از برنامه‌نویسان باسابقه در فضای امنیتی، بستری امن برای شما فراهم می‌سازد.

پشتیبانی ویژه

تیم پشتیبانی علی بابا اکس با حضور کارشناسانی متخصص و مجرب، به‌دنبال حل مشکلات و پاسخ‌گویی به صورت 24 ساعته به شما عزیزان است.

به‌روزترین اطلاعات

تمامی اطلاعات موجود سایت‌های کوین مارکت کپ، تریدینگ ویو به همراه فیلترنویسی ارزها و مقاله‌های جامع و اخبار روز دنیای ارزهای دیجیتال

پکیج تخفیفی تتر

برای مشاهده‌ی بسته‌ها کلیک کنید

ماشین حساب ارزهای دیجیتال

برای محاسبه کلیک کنید

خدمات ویژه علی بابا اکس

   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

    همکاری با صرافی‌های داخلی و خارجی

    اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور

    سرمایه‌گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

خدمات ویژه علی بابا اکس

   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

    همکاری با صرافی‌های داخلی و خارجی

    اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور

    سرمایه‌گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

دانشنامه ارزهای دیجیتال

  • بهترین قیمت خرید تتر

قیمت تتر

قیمت تتر  (Tether) یک رمزارز پشت سر مبنای دلار آمریکا است که به منظور ارائه یک رمزارز پایدار و بدون نوسان برای دارندگان رمزارزها و معاملات بین المللی استفاده [...]

  • بهترین قیمت خرید تتر

بهترین قیمت خرید تتر

بهترین قیمت خرید تتر و بهترین قیمت تتر چه مقداری است؟ این سوال افراد بسیاری است که می‌خواهند وارد بازار رمز ارزها شوند و شروع به ترید رمزارزها کنند. [...]

  • خرید تتر در دبی

خرید تتر در دبی

خرید تتر در دبی و سایر کشورها از طریق صرافی های ارز دیجیتال امکان پذیر است. هر واحد تتر یا Tether برابر با یک دلار آمریکا است و ارز [...]

دانشنامه ارزهای دیجیتال

  • بهترین قیمت خرید تتر

قیمت تتر

قیمت تتر  (Tether) یک رمزارز پشت سر مبنای دلار آمریکا است که به منظور ارائه یک رمزارز پایدار و بدون نوسان برای دارندگان رمزارزها و معاملات بین المللی استفاده [...]

  • بهترین قیمت خرید تتر

بهترین قیمت خرید تتر

بهترین قیمت خرید تتر و بهترین قیمت تتر چه مقداری است؟ این سوال افراد بسیاری است که می‌خواهند وارد بازار رمز ارزها شوند و شروع به ترید رمزارزها کنند. [...]

  • خرید تتر در دبی

خرید تتر در دبی

خرید تتر در دبی و سایر کشورها از طریق صرافی های ارز دیجیتال امکان پذیر است. هر واحد تتر یا Tether برابر با یک دلار آمریکا است و ارز [...]