حجم معاملات پایین در ارزهای بایننس علی بابا
حجم معاملات پایین در ارزهای بایننس

حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت

حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱۸۹۱ADC۰.۰۰۰۲۳۵ دلار۱۰ تومان۰.۰۰ دلار۲۳۰.۲۳ هزار دلار۰.۴۲%۲.۱۲%۲.۴۱%بی نهایت۹۸۰.۷۳ میلیون ADC۰.۰۰" برابر "
۱۴۹۱BRD۰.۰۰۹۳۲۱ دلار۴۱۴ تومان۵۱.۲۷ دلار۸۲۸.۲۷ هزار دلار۰.۰۰%۴.۸۷%۱.۸۵%بی نهایت۸۸.۸۶ میلیون BRD۰.۰۰" برابر "
۹۷۵NAV۰.۰۵۹۶۴ دلار۲,۶۴۸ تومان۹۳۳.۱۵ دلار۴.۵۰ میلیون دلار۰.۴۹%۱.۶۶%۱۱.۱۴%بی نهایت۷۵.۳۹ میلیون NAV۰.۰۰" برابر "
۸۴۵NXS۰.۱۰۰۰۰۶ دلار۴,۴۴۰ تومان۱.۴۲ هزار دلار۷.۴۱ میلیون دلار۰.۴۲%۱.۴۰%۶.۶۷%۷۸.۰۰ میلیون NXS۷۴.۰۸ میلیون NXS۰.۰۰" برابر "
۲۳۳EURS۱.۰۹ دلار۴۸,۳۰۸ تومان۵.۷۲ هزار دلار۱۳۵.۰۷ میلیون دلار۰.۰۳%۰.۱۶%۰.۰۳%بی نهایت۱۲۴.۱۳ میلیون EURS۰.۰۰" برابر "
۴۲۵RAMP۰.۰۸۸۳۰۵ دلار۳,۹۲۰ تومان۶.۶۱ هزار دلار۴۲.۲۰ میلیون دلار۰.۲۵%۱.۶۹%۳.۱۸%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RAMP۴۷۷.۸۴ میلیون RAMP۰.۰۰" برابر "
۱۴۸۸MDA۰.۰۴۲۶۲ دلار۱,۸۹۲ تومان۱۸.۹۲ هزار دلار۸۳۶.۵۸ هزار دلار۰.۶۴%۰.۱۰%۰.۵۵%بی نهایت۱۹.۶۳ میلیون MDA۰.۰۲" برابر "
۱۲۵۷SPARTA۰.۰۱۳۷۴۳ دلار۶۱۰ تومان۴۴.۴۰ هزار دلار۱.۷۰ میلیون دلار۰.۰۶%۱۴.۱۳%۴.۸۹%۳۰۰.۰۰ میلیون SPARTA۱۲۳.۶۴ میلیون SPARTA۰.۰۳" برابر "
۷۸۶GO۰.۰۰۷۸۴۶ دلار۳۴۸ تومان۴۶.۹۶ هزار دلار۹.۴۸ میلیون دلار۰.۲۴%۲.۱۹%۶.۳۹%بی نهایت۱.۲۱ میلیارد GO۰.۰۰" برابر "
۱۶۷۷EZ۰.۰۷۰۸۰۸ دلار۳,۱۴۳ تومان۸۹.۴۰ هزار دلار۴۵۱.۳۰ هزار دلار۰.۱۵%۲.۷۶%۳۳.۳۶%۱۰.۰۰ میلیون EZ۶.۳۷ میلیون EZ۰.۲۰" برابر "
۱۲۲۷NAS۰.۰۲۹۱۷ دلار۱,۲۹۵ تومان۱۰۱.۳۱ هزار دلار۱.۸۶ میلیون دلار۰.۰۶%۰.۵۲%۴.۴۳%بی نهایت۶۳.۷۷ میلیون NAS۰.۰۵" برابر "
۱۵۱۲TCT۰.۰۰۰۷۷ دلار۳۴ تومان۱۰۳.۵۲ هزار دلار۷۶۴.۲۰ هزار دلار۰.۰۵%۶.۱۶%۵.۱۴%بی نهایت۹۹۲.۴۴ میلیون TCT۰.۱۴" برابر "
۷۱۳BTCST۱.۰۳ دلار۴۵,۸۲۶ تومان۱۵۴.۶۸ هزار دلار۱۲.۶۰ میلیون دلار۱.۶۰%۳.۴۱%۲.۹۵%۱۵.۰۰ میلیون BTCST۱۲.۲۰ میلیون BTCST۰.۰۱" برابر "
۱۲۵۰NBS۰.۰۰۰۶۷۱ دلار۳۰ تومان۱۸۵.۳۶ هزار دلار۱.۷۵ میلیون دلار۰.۰۷%۱.۰۵%۷.۸۰%۳.۶۰ میلیارد NBS۲.۶۱ میلیارد NBS۰.۱۱" برابر "
۳۱۷۸BNBUP۴۷.۳۱ دلار۲,۱۰۰,۳۰۹ تومان۲۱۲.۳۲ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۹۹%۴.۰۷%۴.۳۵%بی نهایت۰.۰۰ BNBUP۰.۰۰" برابر "
۳۱۵۷XRPDOWN۰.۰۰۰۱۷۷ دلار۸ تومان۲۲۴.۰۴ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۸۵%۰.۴۲%۰.۵۶%بی نهایت۰.۰۰ XRPDOWN۰.۰۰" برابر "
۶۰۳PIVX۰.۲۸۶۴۸۲ دلار۱۲,۷۱۸ تومان۲۲۷.۸۵ هزار دلار۲۰.۴۲ میلیون دلار۰.۹۴%۰.۵۷%۰.۲۸%بی نهایت۷۱.۲۷ میلیون PIVX۰.۰۱" برابر "
۳۱۱۹XRPUP۰.۱۱۰۷۲۵ دلار۴,۹۱۶ تومان۲۴۳.۱۸ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۵۴%۱.۰۰%۳.۲۲%بی نهایت۰.۰۰ XRPUP۰.۰۰" برابر "
۲۹۵۳BTCUP۴.۵۹ دلار۲۰۳,۷۷۰ تومان۴۰۹.۳۹ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۹۳%۳.۷۱%۳.۷۸%بی نهایت۰.۰۰ BTCUP۰.۰۰" برابر "
۷۳۵QSP۰.۰۱۶۱۶ دلار۷۱۷ تومان۴۲۱.۱۵ هزار دلار۱۱.۵۴ میلیون دلار۰.۵۸%۱.۵۳%۷.۵۴%بی نهایت۷۱۳.۸۰ میلیون QSP۰.۰۴" برابر "
۲۹۲۹LINKDOWN۰.۰۰۱۷۰۷ دلار۷۶ تومان۴۵۶.۵۸ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۴۱%۲.۴۶%۱۲.۷۷%بی نهایت۰.۰۰ LINKDOWN۰.۰۰" برابر "
۲۹۱۸ADAUP۰.۵۳۶۶۱۶ دلار۲۳,۸۲۳ تومان۴۸۰.۶۵ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۴۷%۲.۱۹%۲.۱۹%بی نهایت۰.۰۰ ADAUP۰.۰۰" برابر "
۱۰۲۰MITH۰.۰۰۳۸۶۶ دلار۱۷۲ تومان۴۹۳.۴۶ هزار دلار۳.۸۷ میلیون دلار۱.۴۸%۰.۹۵%۱۵.۲۶%بی نهایت۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MITH۰.۱۳" برابر "
۲۹۰۸ETHUP۴.۴۸ دلار۱۹۸,۶۶۳ تومان۴۹۶.۹۷ هزار دلار۰.۰۰ دلار۱.۰۹%۳.۸۱%۴.۰۷%بی نهایت۰.۰۰ ETHUP۰.۰۰" برابر "
۲۸۹۸BNBDOWN۰.۰۱۴۰۲۳ دلار۶۲۳ تومان۵۱۵.۰۱ هزار دلار۰.۰۰ دلار۱.۰۸%۷.۳۴%۸.۸۷%بی نهایت۰.۰۰ BNBDOWN۰.۰۰" برابر "
۲۸۹۷LINKUP۰.۰۰۷۸۱۲ دلار۳۴۷ تومان۵۱۷.۵۳ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۱۲%۲.۶۳%۸.۷۸%بی نهایت۰.۰۰ LINKUP۰.۰۰" برابر "
۷۲۶WABI۰.۱۱۸۴۸۷ دلار۵,۲۶۰ تومان۵۳۳.۰۸ هزار دلار۱۱.۸۵ میلیون دلار۰.۴۴%۰.۰۲%۰.۶۴%۱۰۰.۰۰ میلیون WABI۱۰۰.۰۰ میلیون WABI۰.۰۴" برابر "
۲۳۷TRIBE۰.۲۴۷۷۶۸ دلار۱۰,۹۹۹ تومان۵۳۶.۷۶ هزار دلار۱۱۲.۳۵ میلیون دلار۰.۱۲%۰.۱۱%۱.۹۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TRIBE۴۵۳.۴۵ میلیون TRIBE۰.۰۰" برابر "
۵۵۲TROY۰.۰۰۳۱۴۲ دلار۱۳۹ تومان۵۵۸.۳۱ هزار دلار۲۶.۳۲ میلیون دلار۰.۱۳%۳.۳۱%۵.۸۱%بی نهایت۸.۳۸ میلیارد TROY۰.۰۲" برابر "
۵۴۶IRIS۰.۰۱۸۴۲۶ دلار۸۱۸ تومان۶۵۵.۲۰ هزار دلار۲۶.۶۳ میلیون دلار۱.۴۳%۳.۳۰%۱۵.۰۷%بی نهایت۱.۴۵ میلیارد IRIS۰.۰۲" برابر "
۶۵۵DOCK۰.۰۱۹۷۰۸ دلار۸۷۵ تومان۶۶۲.۱۲ هزار دلار۱۶.۵۶ میلیون دلار۰.۱۳%۱.۷۹%۷.۲۸%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DOCK۸۴۰.۰۵ میلیون DOCK۰.۰۴" برابر "
۶۱۴AST۰.۱۱۳۶۶ دلار۵,۰۴۶ تومان۶۸۷.۹۹ هزار دلار۱۹.۸۳ میلیون دلار۰.۶۷%۰.۳۱%۱۲.۸۱%بی نهایت۱۷۴.۴۸ میلیون AST۰.۰۳" برابر "
۸۸۶BEAM۰.۰۴۵۹۸۲ دلار۲,۰۴۱ تومان۷۰۲.۷۵ هزار دلار۶.۱۰ میلیون دلار۰.۰۴%۱.۶۰%۴۱.۷۲%۲۶۲.۸۰ میلیون BEAM۱۳۲.۶۸ میلیون BEAM۰.۱۲" برابر "
۷۳۲OAX۰.۱۵۱۹۵۷ دلار۶,۷۴۶ تومان۷۴۶.۱۱ هزار دلار۱۱.۷۱ میلیون دلار۰.۷۱%۲.۲۴%۱۲.۲۱%بی نهایت۷۷.۰۵ میلیون OAX۰.۰۶" برابر "
۳۸۰MFT۰.۰۰۵۲۱۶ دلار۲۳۲ تومان۷۴۸.۷۷ هزار دلار۵۲.۱۶ میلیون دلار۰.۲۲%۰.۷۱%۱.۵۴%۱۰.۰۰ میلیارد MFT۱۰.۰۰ میلیارد MFT۰.۰۱" برابر "
۶۹۶DNT۰.۰۲۳۱۷۹ دلار۱,۰۲۹ تومان۷۷۷.۴۶ هزار دلار۱۳.۹۱ میلیون دلار۰.۲۴%۰.۳۱%۹.۸۳%بی نهایت۶۰۰.۰۰ میلیون DNT۰.۰۶" برابر "
۲۷۶۵ADADOWN۰.۰۰۲۷۳۲ دلار۱۲۱ تومان۸۷۸.۴۷ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۷۷%۱.۵۱%۴.۸۱%بی نهایت۰.۰۰ ADADOWN۰.۰۰" برابر "
۶۶۵FUND۰.۴۶۴۱۱۸ دلار۲۰,۶۰۴ تومان۹۱۶.۶۸ هزار دلار۱۵.۹۹ میلیون دلار۱.۵۹%۳۰.۱۱%۳۸.۶۴%بی نهایت۳۴.۴۵ میلیون FUND۰.۰۶" برابر "
۳۶۴RIF۰.۰۵۹۹۵۴ دلار۲,۶۶۲ تومان۹۶۷.۷۴ هزار دلار۵۶.۳۶ میلیون دلار۰.۶۵%۰.۶۹%۹.۱۲%بی نهایت۹۴۰.۰۶ میلیون RIF۰.۰۲" برابر "
۲۹۶MOB۱.۱۲ دلار۴۹,۵۲۸ تومان۱.۱۵ میلیون دلار۸۲.۸۰ میلیون دلار۰.۱۷%۰.۲۰%۰.۰۴%بی نهایت۷۴.۲۲ میلیون MOB۰.۰۱" برابر "
۴۶۹AVA۰.۶۶۵۰۷۵ دلار۲۹,۵۲۵ تومان۱.۱۵ میلیون دلار۳۴.۶۶ میلیون دلار۰.۰۵%۲.۲۰%۶.۲۲%۶۱.۰۱ میلیون AVA۵۲.۱۱ میلیون AVA۰.۰۳" برابر "
۷۶۷JUV۳.۰۵ دلار۱۳۵,۴۱۸ تومان۱.۱۹ میلیون دلار۱۰.۴۰ میلیون دلار۰.۰۹%۰.۷۶%۲.۵۷%۲۰.۰۰ میلیون JUV۳.۴۱ میلیون JUV۰.۱۱" برابر "
۳۸۸MLN۲۴.۴۶ دلار۱,۰۸۵,۷۴۳ تومان۱.۳۰ میلیون دلار۴۹.۸۶ میلیون دلار۰.۱۷%۳.۸۳%۹.۰۵%بی نهایت۲.۰۴ میلیون MLN۰.۰۳" برابر "
۵۷۸VITE۰.۰۲۴۶۰۹ دلار۱,۰۹۲ تومان۱.۳۸ میلیون دلار۲۳.۲۰ میلیون دلار۰.۳۴%۱.۰۰%۴.۳۹%بی نهایت۹۴۲.۷۲ میلیون VITE۰.۰۶" برابر "
۳۲۷VTHO۰.۰۰۱۱۹ دلار۵۳ تومان۱.۴۶ میلیون دلار۶۹.۷۰ میلیون دلار۰.۲۳%۳.۳۶%۴.۵۴%بی نهایت۵۸.۵۶ میلیارد VTHO۰.۰۲" برابر "
۲۷۰۰ETHDOWN۰.۴۴۵۳ دلار۱۹,۷۶۹ تومان۱.۵۱ میلیون دلار۰.۰۰ دلار۱.۳۴%۴.۶۱%۵.۰۲%بی نهایت۰.۰۰ ETHDOWN۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۹BTCDOWN۰.۰۱۶۲۳۷ دلار۷۲۱ تومان۱.۵۲ میلیون دلار۰.۰۰ دلار۱.۲۷%۶.۰۱%۶.۶۲%بی نهایت۰.۰۰ BTCDOWN۰.۰۰" برابر "
۳۰۷FUN۰.۰۰۷۱۵۱ دلار۳۱۷ تومان۱.۶۵ میلیون دلار۷۸.۴۰ میلیون دلار۰.۱۰%۱.۱۲%۳.۱۶%بی نهایت۱۰.۹۶ میلیارد FUN۰.۰۲" برابر "
۳۱۶WRX۰.۱۹۸۸۸۷ دلار۸,۸۲۹ تومان۱.۶۶ میلیون دلار۷۵.۹۵ میلیون دلار۰.۶۳%۲.۱۰%۴.۰۷%بی نهایت۳۸۱.۸۶ میلیون WRX۰.۰۲" برابر "
۵۴USDP۱.۰۱ دلار۴۴,۸۱۹ تومان۱.۶۷ میلیون دلار۸۸۶.۴۹ میلیون دلار۰.۳۸%۰.۴۱%۱.۱۹%بی نهایت۸۷۸.۰۸ میلیون USDP۰.۰۰" برابر "
۱۹۳SYS۰.۱۶۰۹۲۷ دلار۷,۱۴۴ تومان۱.۶۸ میلیون دلار۱۲۰.۹۳ میلیون دلار۰.۳۰%۱.۹۰%۱۹.۱۴%بی نهایت۷۵۱.۴۹ میلیون SYS۰.۰۱" برابر "
۵۴۵HARD۰.۱۹۸۵۸۷ دلار۸,۸۱۶ تومان۱.۶۹ میلیون دلار۲۶.۷۷ میلیون دلار۰.۲۰%۰.۳۴%۱۲.۱۰%۲۰۰.۰۰ میلیون HARD۱۳۴.۷۹ میلیون HARD۰.۰۶" برابر "
۵۷۲CREAM۱۳.۱۴ دلار۵۸۳,۳۸۸ تومان۱.۷۱ میلیون دلار۲۴.۳۹ میلیون دلار۰.۱۰%۱.۰۴%۵.۶۳%۲.۹۲ میلیون CREAM۱.۸۶ میلیون CREAM۰.۰۷" برابر "
۸۶۲ASR۲.۹۴ دلار۱۳۰,۵۹۱ تومان۱.۸۴ میلیون دلار۶.۷۰ میلیون دلار۰.۵۱%۱.۵۶%۰.۳۷%بی نهایت۲.۲۸ میلیون ASR۰.۲۷" برابر "
۲۵۷DEXE۲.۷۵ دلار۱۲۲,۱۴۴ تومان۱.۸۷ میلیون دلار۱۰۰.۳۵ میلیون دلار۰.۰۸%۰.۸۳%۲.۴۰%۹۸.۹۴ میلیون DEXE۳۶.۴۷ میلیون DEXE۰.۰۲" برابر "
۶۰۰DF۰.۰۴۷۹۴۶ دلار۲,۱۲۹ تومان۱.۹۴ میلیون دلار۲۰.۷۱ میلیون دلار۰.۱۹%۲.۰۰%۹.۶۲%۹۹۹.۹۳ میلیون DF۴۳۲.۰۳ میلیون DF۰.۰۹" برابر "
۲۸۸ACA۰.۱۳۹۳ دلار۶,۱۸۴ تومان۱.۹۶ میلیون دلار۸۵.۴۰ میلیون دلار۰.۰۳%۳.۲۱%۱.۷۲%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ACA۶۱۳.۰۶ میلیون ACA۰.۰۲" برابر "
۲۳۵XNO۰.۸۴۸۲۳۸ دلار۳۷,۶۵۷ تومان۱.۹۷ میلیون دلار۱۱۳.۰۳ میلیون دلار۰.۱۴%۵.۰۱%۷.۵۶%۱۳۳.۲۵ میلیون XNO۱۳۳.۲۵ میلیون XNO۰.۰۲" برابر "
۷۹۴PERL۰.۰۱۸۳۷۷ دلار۸۱۶ تومان۱.۹۷ میلیون دلار۹.۰۲ میلیون دلار۰.۲۷%۲.۸۶%۹.۱۶%۱.۰۳ میلیارد PERL۴۹۰.۹۴ میلیون PERL۰.۲۲" برابر "
۵۳۲FARM۴۰.۳۹ دلار۱,۷۹۳,۰۳۵ تومان۲.۰۰ میلیون دلار۲۷.۵۱ میلیون دلار۱.۱۱%۳.۹۷%۱۰.۸۸%۶۹۰.۴۲ هزار FARM۶۸۱.۱۷ هزار FARM۰.۰۷" برابر "
۴۴۱LTO۰.۰۹۶۴۲۴ دلار۴,۲۸۱ تومان۲.۰۰ میلیون دلار۳۹.۵۴ میلیون دلار۰.۱۴%۰.۰۹%۱۵.۹۹%۵۰۰.۰۰ میلیون LTO۴۱۰.۱۲ میلیون LTO۰.۰۵" برابر "
۱۸۶SCRT۰.۷۹۸۰۵۸ دلار۳۵,۴۲۹ تومان۲.۰۷ میلیون دلار۱۳۰.۳۲ میلیون دلار۰.۷۱%۰.۲۸%۱.۹۹%بی نهایت۱۶۳.۳۰ میلیون SCRT۰.۰۲" برابر "
۴۶۷QLC۰.۰۵۸۳۶۴ دلار۲,۵۹۱ تومان۲.۰۸ میلیون دلار۳۵.۰۲ میلیون دلار۳.۷۳%۴.۹۴%۳۱.۳۹%بی نهایت۶۰۰.۰۰ میلیون QLC۰.۰۶" برابر "
۶۱۱WTC۰.۲۴۲۸۷۱ دلار۱۰,۷۸۲ تومان۲.۱۶ میلیون دلار۱۹.۸۶ میلیون دلار۰.۸۷%۳.۷۷%۸.۵۰%۱۰۰.۰۰ میلیون WTC۸۱.۷۶ میلیون WTC۰.۱۱" برابر "
۷۲۸ACM۲.۸۵ دلار۱۲۶,۳۶۸ تومان۲.۲۱ میلیون دلار۱۱.۸۱ میلیون دلار۰.۰۹%۰.۴۵%۲.۸۷%بی نهایت۴.۱۵ میلیون ACM۰.۱۹" برابر "
۱۸۹LSK۰.۹۷۱۵۷۳ دلار۴۳,۱۳۲ تومان۲.۲۸ میلیون دلار۱۲۵.۲۴ میلیون دلار۰.۱۳%۱.۰۱%۵.۹۱%بی نهایت۱۲۸.۹۰ میلیون LSK۰.۰۲" برابر "
۴۸۴NEBL۱.۶۷ دلار۷۴,۲۳۵ تومان۲.۳۱ میلیون دلار۳۳.۰۶ میلیون دلار۰.۱۴%۲.۶۲%۰.۶۱%بی نهایت۱۹.۷۷ میلیون NEBL۰.۰۷" برابر "
۱۸۷CKB۰.۰۰۳۸۷ دلار۱۷۲ تومان۲.۳۶ میلیون دلار۱۲۹.۰۱ میلیون دلار۱.۳۳%۲.۴۱%۲۰.۰۲%بی نهایت۳۳.۳۴ میلیارد CKB۰.۰۲" برابر "
۳۷۲FORTH۳.۵۷ دلار۱۵۸,۶۹۹ تومان۲.۳۹ میلیون دلار۵۴.۰۵ میلیون دلار۰.۱۷%۱.۷۵%۰.۵۶%بی نهایت۱۵.۱۲ میلیون FORTH۰.۰۴" برابر "
۷۱۸PNT۰.۱۸۸۵۵۲ دلار۸,۳۷۱ تومان۲.۴۲ میلیون دلار۱۲.۴۶ میلیون دلار۰.۲۵%۱.۲۷%۷.۶۸%۹۶.۷۸ میلیون PNT۶۶.۰۶ میلیون PNT۰.۱۹" برابر "
۴۷۸GRS۰.۴۱۱۰۲۷ دلار۱۸,۲۴۷ تومان۲.۴۵ میلیون دلار۳۳.۶۳ میلیون دلار۲.۶۷%۰.۹۴%۴.۳۶%۱۰۵.۰۰ میلیون GRS۸۱.۸۳ میلیون GRS۰.۰۷" برابر "
۵۵۷FIRO۲.۱۶ دلار۹۶,۰۱۴ تومان۲.۴۶ میلیون دلار۲۵.۹۳ میلیون دلار۰.۳۳%۴.۶۵%۹.۸۴%۲۱.۴۰ میلیون FIRO۱۱.۹۹ میلیون FIRO۰.۰۹" برابر "
۵۴۲FIS۰.۴۴۴۱۱۹ دلار۱۹,۷۱۶ تومان۲.۴۹ میلیون دلار۲۶.۸۵ میلیون دلار۰.۹۷%۱.۳۵%۳.۹۴%۱۱۴.۹۱ میلیون FIS۶۰.۴۵ میلیون FIS۰.۰۹" برابر "
۴۷۲DIA۰.۳۷۶۷۲ دلار۱۶,۷۲۴ تومان۲.۴۹ میلیون دلار۳۴.۶۰ میلیون دلار۰.۳۸%۲.۰۹%۹.۰۹%۲۰۰.۰۰ میلیون DIA۹۱.۸۴ میلیون DIA۰.۰۷" برابر "
۳۰۶XVS۵.۴۳ دلار۲۴۰,۹۵۴ تومان۲.۵۱ میلیون دلار۷۹.۲۴ میلیون دلار۰.۰۶%۲.۳۳%۷.۸۵%۲۹.۷۵ میلیون XVS۱۴.۶۰ میلیون XVS۰.۰۳" برابر "
۲۴۱REQ۰.۱۱۱۰۳۳ دلار۴,۹۲۹ تومان۲.۵۲ میلیون دلار۱۱۱.۰۱ میلیون دلار۰.۱۷%۱.۲۸%۱.۰۳%۹۹۹.۸۸ میلیون REQ۹۹۹.۸۳ میلیون REQ۰.۰۲" برابر "
۷۰۶FOR۰.۰۲۰۲۳۲ دلار۸۹۸ تومان۲.۵۲ میلیون دلار۱۲.۹۴ میلیون دلار۰.۳۳%۲.۸۲%۷.۳۷%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون FOR۶۳۹.۵۲ میلیون FOR۰.۱۹" برابر "
۷۴۷OG۲.۹۸ دلار۱۳۲,۱۲۷ تومان۲.۵۲ میلیون دلار۱۱.۱۸ میلیون دلار۰.۰۹%۱.۵۸%۱.۷۹%بی نهایت۳.۷۶ میلیون OG۰.۲۳" برابر "
۴۷۰KP3R۸۱.۴۵ دلار۳,۶۱۵,۷۴۹ تومان۲.۵۳ میلیون دلار۳۴.۶۳ میلیون دلار۰.۱۸%۲.۱۳%۵.۱۶%بی نهایت۴۲۵.۱۸ هزار KP3R۰.۰۷" برابر "
۶۳۱MDT۰.۰۲۷۳۵۶ دلار۱,۲۱۴ تومان۲.۵۶ میلیون دلار۱۸.۵۰ میلیون دلار۰.۹۸%۳.۲۱%۳.۷۸%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MDT۶۷۶.۱۶ میلیون MDT۰.۱۴" برابر "
۱۶۳SC۰.۰۰۳۲۳ دلار۱۴۳ تومان۲.۵۶ میلیون دلار۱۷۱.۵۵ میلیون دلار۰.۲۰%۱.۲۳%۵.۲۱%بی نهایت۵۳.۱۲ میلیارد SC۰.۰۱" برابر "
۹۶HNT۲.۹۳ دلار۱۳۰,۲۲۱ تومان۲.۶۳ میلیون دلار۴۰۲.۶۲ میلیون دلار۰.۲۱%۱.۶۴%۵.۱۷%۲۲۳.۰۰ میلیون HNT۱۳۷.۲۶ میلیون HNT۰.۰۱" برابر "
۴۸۶QUICK۶۳.۰۹ دلار۲,۸۰۰,۹۱۵ تومان۲.۶۳ میلیون دلار۳۲.۴۳ میلیون دلار۰.۱۱%۳.۵۲%۱۶.۳۳%۱,۰۰۰.۰۰ هزار QUICK۵۱۴.۰۰ هزار QUICK۰.۰۸" برابر "
۶۳۶OOKI۰.۰۰۴۰۷۸ دلار۱۸۱ تومان۲.۶۷ میلیون دلار۱۷.۸۷ میلیون دلار۰.۵۳%۱.۶۶%۵.۷۳%۱۰.۵۰ میلیارد OOKI۴.۳۸ میلیارد OOKI۰.۱۵" برابر "
۳۸۴WNXM۱۷.۶۱ دلار۷۸۱,۷۳۹ تومان۲.۷۳ میلیون دلار۵۱.۰۰ میلیون دلار۰.۳۷%۱.۳۹%۱۵.۸۴%۲.۹۰ میلیون WNXM۲.۹۰ میلیون WNXM۰.۰۵" برابر "
۴۱۷ALPACA۰.۲۸۶۹۲۲ دلار۱۲,۷۳۸ تومان۲.۷۶ میلیون دلار۴۳.۸۴ میلیون دلار۰.۲۴%۲.۲۶%۵.۴۹%۱۸۸.۰۰ میلیون ALPACA۱۵۲.۷۹ میلیون ALPACA۰.۰۶" برابر "
۳۸۱XVG۰.۰۰۳۱۲۸ دلار۱۳۹ تومان۲.۹۰ میلیون دلار۵۱.۶۶ میلیون دلار۰.۰۵%۱.۳۷%۵.۸۶%۱۶.۵۶ میلیارد XVG۱۶.۵۲ میلیارد XVG۰.۰۶" برابر "
۵۳۹FIO۰.۰۳۶۷۶۶ دلار۱,۶۳۲ تومان۳.۰۱ میلیون دلار۲۷.۰۰ میلیون دلار۰.۶۵%۷.۳۳%۱۳.۳۰%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون FIO۷۳۴.۳۶ میلیون FIO۰.۱۱" برابر "
۳۲۱JOE۰.۲۲۰۳۷ دلار۹,۷۸۳ تومان۳.۰۲ میلیون دلار۷۱.۷۸ میلیون دلار۱.۳۳%۰.۱۲%۱۳.۲۰%۵۰۰.۰۰ میلیون JOE۳۲۵.۷۲ میلیون JOE۰.۰۴" برابر "
۳۶۲STMX۰.۰۰۵۶۸۹ دلار۲۵۳ تومان۳.۰۳ میلیون دلار۵۶.۸۹ میلیون دلار۰.۰۶%۰.۶۹%۴.۴۰%۱۲.۵۰ میلیارد STMX۱۰.۰۰ میلیارد STMX۰.۰۵" برابر "
۵۶۹CITY۴.۶۱ دلار۲۰۴,۸۶۸ تومان۳.۰۸ میلیون دلار۲۴.۵۶ میلیون دلار۰.۱۷%۰.۳۲%۲.۱۱%۲۰.۰۰ میلیون CITY۵.۳۲ میلیون CITY۰.۱۳" برابر "
۵۹۵FRONT۰.۲۳۳۰۳۵ دلار۱۰,۳۴۵ تومان۳.۰۹ میلیون دلار۲۰.۹۷ میلیون دلار۰.۳۳%۱.۰۷%۹.۱۰%۹۰.۰۰ میلیون FRONT۹۰.۰۰ میلیون FRONT۰.۱۵" برابر "
۳۷۸UTK۰.۱۰۵۳۸۹ دلار۴,۶۷۹ تومان۳.۱۰ میلیون دلار۵۲.۶۹ میلیون دلار۰.۱۶%۰.۸۵%۱.۲۱%۵۰۰.۰۰ میلیون UTK۵۰۰.۰۰ میلیون UTK۰.۰۶" برابر "
۳۳۲QKC۰.۰۱۰۵۹ دلار۴۷۰ تومان۳.۱۳ میلیون دلار۶۷.۷۸ میلیون دلار۰.۳۲%۰.۸۸%۱.۵۵%۱۰.۰۰ میلیارد QKC۶.۴۰ میلیارد QKC۰.۰۵" برابر "
۶۴۰DREP۰.۳۵۹۷۳۳ دلار۱۵,۹۷۰ تومان۳.۲۰ میلیون دلار۱۷.۵۳ میلیون دلار۰.۴۴%۰.۵۸%۶.۵۱%بی نهایت۴۸.۷۴ میلیون DREP۰.۱۸" برابر "
۵۶۱PSG۶.۵۹ دلار۲۹۲,۶۶۲ تومان۳.۲۲ میلیون دلار۲۵.۳۲ میلیون دلار۰.۱۰%۰.۸۶%۱.۳۰%۲۰.۰۰ میلیون PSG۳.۸۴ میلیون PSG۰.۱۳" برابر "
۲۹۳POND۰.۰۱۰۴۳۷ دلار۴۶۳ تومان۳.۲۶ میلیون دلار۸۴.۴۱ میلیون دلار۰.۰۴%۲.۹۵%۱۰.۵۳%۱۰.۰۰ میلیارد POND۸.۰۹ میلیارد POND۰.۰۴" برابر "
۲۵۸NMR۱۶.۹۶ دلار۷۵۲,۹۱۰ تومان۳.۳۱ میلیون دلار۹۹.۸۷ میلیون دلار۰.۴۵%۱.۳۰%۱.۹۴%۱۱.۰۰ میلیون NMR۵.۸۹ میلیون NMR۰.۰۳" برابر "
۵۴۱BAR۴.۱۹ دلار۱۸۶,۲۱۷ تومان۳.۳۱ میلیون دلار۲۶.۸۶ میلیون دلار۰.۴۶%۰.۵۸%۴.۷۸%۴۰.۰۰ میلیون BAR۶.۴۰ میلیون BAR۰.۱۲" برابر "
۶۴۴AION۰.۰۳۴۲۸۴ دلار۱,۵۲۲ تومان۳.۳۴ میلیون دلار۱۷.۱۹ میلیون دلار۱.۱۷%۵.۹۵%۴.۵۷%بی نهایت۵۰۱.۵۱ میلیون AION۰.۱۹" برابر "
۶۶۷AKRO۰.۰۰۳۷۸۳ دلار۱۶۸ تومان۳.۳۹ میلیون دلار۱۵.۸۳ میلیون دلار۰.۳۵%۳.۱۸%۸.۷۴%بی نهایت۴.۱۸ میلیارد AKRO۰.۲۱" برابر "
۲۸۹STEEM۰.۲۰۰۱۳ دلار۸,۸۸۵ تومان۳.۴۴ میلیون دلار۸۵.۱۹ میلیون دلار۰.۶۶%۰.۳۸%۲.۰۲%بی نهایت۴۲۵.۶۵ میلیون STEEM۰.۰۴" برابر "
۳۸۹MBL۰.۰۰۳۲۲۷ دلار۱۴۳ تومان۳.۴۵ میلیون دلار۴۹.۷۸ میلیون دلار۰.۱۴%۰.۵۴%۵.۶۴%۳۰.۰۰ میلیارد MBL۱۵.۴۳ میلیارد MBL۰.۰۷" برابر "
۲۸۱POWR۰.۱۸۴۷۸۶ دلار۸,۲۰۳ تومان۳.۴۶ میلیون دلار۸۸.۸۹ میلیون دلار۰.۱۷%۱.۲۶%۷.۳۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون POWR۴۸۱.۰۳ میلیون POWR۰.۰۴" برابر "
۱۶۱DGB۰.۰۱۰۸۳۹ دلار۴۸۱ تومان۳.۵۴ میلیون دلار۱۷۳.۲۱ میلیون دلار۰.۲۵%۰.۴۴%۳.۰۳%۲۱.۰۰ میلیارد DGB۱۵.۹۸ میلیارد DGB۰.۰۲" برابر "
۲۵۶ONG۰.۳۰۳۹۱۶ دلار۱۳,۴۹۲ تومان۳.۶۰ میلیون دلار۱۰۰.۴۰ میلیون دلار۰.۰۶%۰.۸۱%۳.۹۰%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ONG۳۳۰.۳۵ میلیون ONG۰.۰۴" برابر "
۱۵۹BICO۰.۳۹۷۵۹۴ دلار۱۷,۶۵۱ تومان۳.۷۰ میلیون دلار۱۸۱.۶۹ میلیون دلار۰.۲۷%۲.۵۷%۱۲.۶۳%بی نهایت۴۵۶.۹۸ میلیون BICO۰.۰۲" برابر "
۵۲۴BEL۰.۵۹۱۷۴۲ دلار۲۶,۲۷۰ تومان۳.۷۴ میلیون دلار۲۸.۴۰ میلیون دلار۰.۰۹%۱.۷۷%۹.۸۳%۱۰۰.۰۰ میلیون BEL۴۸.۰۰ میلیون BEL۰.۱۳" برابر "
۷۵۴ATM۳.۳۴ دلار۱۴۸,۴۹۷ تومان۳.۷۵ میلیون دلار۱۰.۹۹ میلیون دلار۰.۴۲%۰.۱۹%۶.۴۲%بی نهایت۳.۲۸ میلیون ATM۰.۳۴" برابر "
۲۶۳۲MULTI۹.۳۲ دلار۴۱۳,۹۳۹ تومان۳.۷۹ میلیون دلار۰.۰۰ دلار۰.۱۴%۲.۴۹%۲.۸۵%۱۰۰.۰۰ میلیون MULTI۰.۰۰ MULTI۰.۰۰" برابر "
۴۶۳IDEX۰.۰۵۲۴۴۷ دلار۲,۳۲۸ تومان۳.۸۲ میلیون دلار۳۵.۳۴ میلیون دلار۱.۱۱%۴.۴۳%۱۰.۲۸%بی نهایت۶۷۳.۸۶ میلیون IDEX۰.۱۱" برابر "
۲۹۱MDX۰.۰۸۹۶۴۱ دلار۳,۹۸۰ تومان۳.۸۸ میلیون دلار۸۴.۷۰ میلیون دلار۰.۰۸%۰.۲۴%۶.۲۸%بی نهایت۹۴۴.۸۸ میلیون MDX۰.۰۵" برابر "
۱۰۷DCR۲۳.۸۶ دلار۱,۰۵۹,۲۲۰ تومان۳.۸۸ میلیون دلار۳۵۰.۶۲ میلیون دلار۰.۱۸%۰.۴۷%۲.۸۷%۲۱.۰۰ میلیون DCR۱۴.۷۰ میلیون DCR۰.۰۱" برابر "
۵۱۹GFT۰.۰۲۸۶۷۹ دلار۱,۲۷۳ تومان۳.۸۹ میلیون دلار۲۸.۶۶ میلیون دلار۰.۱۵%۱.۶۶%۱۴.۳۷%بی نهایت۹۹۹.۲۷ میلیون GFT۰.۱۴" برابر "
۴۴۸ALCX۲۲.۰۲ دلار۹۷۷,۵۰۱ تومان۳.۹۷ میلیون دلار۳۷.۲۰ میلیون دلار۰.۲۱%۳.۶۵%۲۴.۵۷%بی نهایت۱.۶۹ میلیون ALCX۰.۱۱" برابر "
۳۶۱ARK۰.۳۳۵۹۸۵ دلار۱۴,۹۱۶ تومان۳.۹۷ میلیون دلار۵۷.۰۴ میلیون دلار۰.۲۴%۰.۶۷%۶.۰۰%بی نهایت۱۶۹.۷۸ میلیون ARK۰.۰۷" برابر "
۱۴۸AMP۰.۰۰۴۸۱ دلار۲۱۴ تومان۴.۱۴ میلیون دلار۲۰۳.۱۳ میلیون دلار۰.۲۲%۰.۲۹%۱.۷۷%۹۹.۴۴ میلیارد AMP۴۲.۲۳ میلیارد AMP۰.۰۲" برابر "
۴۷۷ORN۰.۹۹۱۴۳۱ دلار۴۴,۰۱۴ تومان۴.۲۲ میلیون دلار۳۳.۸۵ میلیون دلار۰.۵۷%۳.۲۱%۹.۶۷%۱۰۰.۰۰ میلیون ORN۳۴.۱۵ میلیون ORN۰.۱۲" برابر "
۵۵۵GAS۲.۵۸ دلار۱۱۴,۵۶۶ تومان۴.۲۵ میلیون دلار۲۶.۱۴ میلیون دلار۰.۱۲%۰.۹۴%۱.۱۲%۱۰۰.۰۰ میلیون GAS۱۰.۱۳ میلیون GAS۰.۱۶" برابر "
۷۴۲CVP۰.۴۰۴۷۷۱ دلار۱۷,۹۶۹ تومان۴.۲۸ میلیون دلار۱۱.۳۳ میلیون دلار۰.۴۳%۳.۶۴%۸.۱۸%۱۰۰.۰۰ میلیون CVP۲۸.۰۰ میلیون CVP۰.۳۸" برابر "
۳۶۶MOVR۹.۰۸ دلار۴۰۳,۲۲۷ تومان۴.۳۳ میلیون دلار۵۵.۶۹ میلیون دلار۰.۱۸%۴.۸۶%۱۱.۷۲%بی نهایت۶.۱۳ میلیون MOVR۰.۰۸" برابر "
۳۱۵STPT۰.۰۴۱۲۱۲ دلار۱,۸۳۰ تومان۴.۳۵ میلیون دلار۷۶.۰۲ میلیون دلار۰.۲۵%۰.۸۴%۱۰.۰۰%۱.۹۴ میلیارد STPT۱.۸۴ میلیارد STPT۰.۰۶" برابر "
۴۱۱FLM۰.۱۰۳۱۳۱ دلار۴,۵۷۸ تومان۴.۴۰ میلیون دلار۴۵.۴۴ میلیون دلار۰.۴۸%۰.۹۸%۳.۲۸%بی نهایت۴۴۰.۵۹ میلیون FLM۰.۱۰" برابر "
۱۳۴BNX۸۷.۳۷ دلار۳,۸۷۸,۹۲۲ تومان۴.۴۸ میلیون دلار۲۵۱.۴۱ میلیون دلار۰.۰۸%۱.۶۲%۹.۳۷%۲۱.۰۰ میلیون BNX۲.۸۸ میلیون BNX۰.۰۲" برابر "
۴۰۶POLS۰.۴۶۹۷۳۴ دلار۲۰,۸۵۳ تومان۴.۵۴ میلیون دلار۴۶.۶۱ میلیون دلار۰.۸۶%۶.۸۲%۱۶.۸۲%بی نهایت۹۹.۲۲ میلیون POLS۰.۱۰" برابر "
۱۳۵GLM۰.۲۴۶۰۴۵ دلار۱۰,۹۲۳ تومان۴.۵۵ میلیون دلار۲۴۶.۰۵ میلیون دلار۰.۱۸%۱.۵۱%۶.۳۶%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون GLM۱,۰۰۰.۰۰ میلیون GLM۰.۰۲" برابر "
۵۷۶CHESS۰.۲۳۹۲۱۵ دلار۱۰,۶۲۰ تومان۴.۵۵ میلیون دلار۲۳.۶۵ میلیون دلار۲.۱۱%۶.۰۸%۱۴.۷۸%۳۰۰.۰۰ میلیون CHESS۹۸.۸۷ میلیون CHESS۰.۱۹" برابر "
۲۵۵CTSI۰.۱۵۴۷۳ دلار۶,۸۶۹ تومان۴.۶۶ میلیون دلار۱۰۱.۲۱ میلیون دلار۰.۱۴%۲.۴۳%۱.۵۰%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CTSI۶۵۴.۱۱ میلیون CTSI۰.۰۵" برابر "
۴۴۹KMD۰.۲۷۱۹۲۱ دلار۱۲,۰۷۲ تومان۴.۷۷ میلیون دلار۳۶.۹۷ میلیون دلار۰.۶۸%۴.۶۵%۲.۵۰%۲۰۰.۰۰ میلیون KMD۱۳۵.۹۴ میلیون KMD۰.۱۳" برابر "
۳۰۱NKN۰.۱۰۷۰۴۴ دلار۴,۷۵۲ تومان۴.۸۰ میلیون دلار۸۰.۸۰ میلیون دلار۰.۲۷%۱.۶۰%۲.۸۵%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NKN۷۵۴.۸۳ میلیون NKN۰.۰۶" برابر "
۳۲۹BNT۰.۴۳۳۰۴۸ دلار۱۹,۲۲۵ تومان۴.۸۶ میلیون دلار۶۹.۳۴ میلیون دلار۰.۰۳%۱.۴۹%۴.۷۲%بی نهایت۱۶۰.۱۳ میلیون BNT۰.۰۷" برابر "
۳۴۲BETA۰.۰۹۷۵۴۵ دلار۴,۳۳۰ تومان۵.۰۵ میلیون دلار۶۳.۱۱ میلیون دلار۱.۴۵%۲.۲۷%۸.۳۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون BETA۶۴۶.۹۷ میلیون BETA۰.۰۸" برابر "
۵۲۱TRB۱۶.۷۸ دلار۷۴۴,۸۴۷ تومان۵.۰۹ میلیون دلار۲۸.۵۸ میلیون دلار۰.۴۹%۱.۹۷%۵.۲۴%بی نهایت۱.۷۰ میلیون TRB۰.۱۸" برابر "
۶۱۹FIDA۰.۴۲۹۴۸۹ دلار۱۹,۰۶۷ تومان۵.۱۰ میلیون دلار۱۹.۲۱ میلیون دلار۰.۰۹%۱.۰۴%۱.۲۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون FIDA۴۴.۷۳ میلیون FIDA۰.۲۷" برابر "
۱۴۹LPT۷.۴۵ دلار۳۳۰,۷۰۸ تومان۵.۱۳ میلیون دلار۲۰۲.۳۳ میلیون دلار۰.۲۸%۰.۱۹%۱۱.۰۶%بی نهایت۲۷.۱۶ میلیون LPT۰.۰۳" برابر "
۵۶۳WING۸.۱۰ دلار۳۵۹,۷۲۹ تومان۵.۱۵ میلیون دلار۲۵.۱۵ میلیون دلار۰.۱۸%۰.۸۵%۱۲.۶۹%۵.۰۰ میلیون WING۳.۱۰ میلیون WING۰.۲۰" برابر "
۳۳۴MTL۰.۹۹۶۰۰۷ دلار۴۴,۲۱۷ تومان۵.۲۵ میلیون دلار۶۶.۳۲ میلیون دلار۰.۴۲%۲.۴۶%۶.۳۶%۶۶.۵۹ میلیون MTL۶۶.۵۹ میلیون MTL۰.۰۸" برابر "
۳۶۸PERP۰.۵۸۰۴۳ دلار۲۵,۷۶۸ تومان۵.۲۶ میلیون دلار۵۴.۹۷ میلیون دلار۰.۴۱%۱.۳۸%۱۵.۴۹%بی نهایت۹۴.۷۰ میلیون PERP۰.۱۰" برابر "
۳۵۶LOOM۰.۰۵۳۲۳ دلار۲,۳۶۳ تومان۵.۳۲ میلیون دلار۵۸.۶۶ میلیون دلار۰.۳۵%۱.۰۹%۶.۷۷%بی نهایت۱.۱۰ میلیارد LOOM۰.۰۹" برابر "
۵۷۱BLZ۰.۰۷۱۸۰۴ دلار۳,۱۸۸ تومان۵.۴۱ میلیون دلار۲۴.۴۹ میلیون دلار۰.۱۶%۰.۷۹%۲.۲۸%بی نهایت۳۴۱.۰۰ میلیون BLZ۰.۲۲" برابر "
۳۹۹GHST۱.۰۶ دلار۴۷,۲۰۳ تومان۵.۴۲ میلیون دلار۴۷.۹۵ میلیون دلار۰.۲۳%۲.۲۴%۳.۶۵%بی نهایت۴۵.۱۰ میلیون GHST۰.۱۱" برابر "
۴۶۰LINA۰.۰۰۷۵۸۱ دلار۳۳۷ تومان۵.۵۰ میلیون دلار۳۵.۵۸ میلیون دلار۰.۲۰%۱.۴۲%۵.۰۲%۱۰.۰۰ میلیارد LINA۴.۶۹ میلیارد LINA۰.۱۵" برابر "
۱۴۷ICX۰.۲۲۱۲۶۳ دلار۹,۸۲۳ تومان۵.۵۰ میلیون دلار۲۰۹.۲۲ میلیون دلار۰.۲۷%۱.۹۴%۱۰.۴۷%بی نهایت۹۴۵.۵۹ میلیون ICX۰.۰۳" برابر "
۴۳۸BAKE۰.۲۰۵۲۲۶ دلار۹,۱۱۱ تومان۵.۵۱ میلیون دلار۳۹.۷۲ میلیون دلار۰.۱۵%۲.۲۹%۱۳.۲۷%بی نهایت۱۹۳.۵۳ میلیون BAKE۰.۱۴" برابر "
۲۶۸DENT۰.۰۰۰۹۵۸ دلار۴۳ تومان۵.۵۳ میلیون دلار۹۴.۸۰ میلیون دلار۰.۳۱%۱.۹۴%۴.۸۹%بی نهایت۹۹.۰۱ میلیارد DENT۰.۰۶" برابر "
۵۴۸NULS۰.۲۶۱۶۰۷ دلار۱۱,۶۱۴ تومان۵.۵۸ میلیون دلار۲۶.۴۶ میلیون دلار۱.۲۹%۵.۵۵%۱۰.۷۷%۲۱۰.۰۰ میلیون NULS۱۰۱.۱۶ میلیون NULS۰.۲۱" برابر "
۴۰۰CTXC۰.۲۳۰۹۵۴ دلار۱۰,۲۵۳ تومان۵.۶۱ میلیون دلار۴۷.۸۹ میلیون دلار۰.۴۷%۰.۵۷%۶.۱۹%۲۹۹.۷۹ میلیون CTXC۲۰۷.۳۷ میلیون CTXC۰.۱۲" برابر "
۲۶۱۸BETH۱,۵۸۱.۷۸ دلار۷۰,۲۲۱,۴۶۶ تومان۵.۶۳ میلیون دلار۰.۰۰ دلار۰.۳۹%۲.۲۳%۱.۵۶%بی نهایت۰.۰۰ BETH۰.۰۰" برابر "
۴۴۷TOMO۰.۳۹۹۷۹۱ دلار۱۷,۷۴۸ تومان۵.۸۱ میلیون دلار۳۷.۶۴ میلیون دلار۰.۳۳%۳.۵۳%۱۱.۹۵%بی نهایت۹۴.۱۵ میلیون TOMO۰.۱۵" برابر "
۲۹۷BSW۰.۲۲۱۴۲۲ دلار۹,۸۳۰ تومان۵.۹۱ میلیون دلار۸۲.۶۰ میلیون دلار۰.۳۸%۳.۴۴%۱۲.۱۳%۷۰۰.۰۰ میلیون BSW۳۷۳.۰۲ میلیون BSW۰.۰۷" برابر "
۱۷۸MC۰.۳۸۹۴۸ دلار۱۷,۲۹۱ تومان۵.۹۸ میلیون دلار۱۳۵.۱۷ میلیون دلار۱.۷۸%۵.۶۴%۱۹.۴۷%۶۶۹.۸۱ میلیون MC۳۴۷.۰۴ میلیون MC۰.۰۴" برابر "
۸۱NEXO۰.۸۴۴۵۸۷ دلار۳۷,۴۹۵ تومان۶.۰۲ میلیون دلار۴۷۲.۹۷ میلیون دلار۰.۱۳%۰.۵۶%۱.۳۱%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEXO۵۶۰.۰۰ میلیون NEXO۰.۰۱" برابر "
۲۴۹SNT۰.۰۲۶۹۹۲ دلار۱,۱۹۸ تومان۶.۱۱ میلیون دلار۱۰۶.۴۴ میلیون دلار۰.۱۲%۱.۵۳%۴.۷۹%بی نهایت۳.۹۴ میلیارد SNT۰.۰۶" برابر "
۶۴۷AUTO۳۲۰.۸۷ دلار۱۴,۲۴۴,۵۱۵ تومان۶.۱۷ میلیون دلار۱۷.۰۱ میلیون دلار۰.۸۹%۶.۴۷%۱۱.۹۹%۸۰.۰۰ هزار AUTO۵۳.۰۰ هزار AUTO۰.۳۶" برابر "
۱۹۹API3۱.۶۱ دلار۷۱,۵۸۶ تومان۶.۲۸ میلیون دلار۱۱۵.۷۰ میلیون دلار۰.۴۵%۱.۳۰%۱.۳۸%بی نهایت۷۱.۷۵ میلیون API3۰.۰۵" برابر "
۱۵۵IOST۰.۰۱۰۲۳۸ دلار۴۵۴ تومان۶.۴۰ میلیون دلار۱۹۰.۳۰ میلیون دلار۰.۴۰%۱.۱۱%۴.۷۰%۹۰.۰۰ میلیارد IOST۱۸.۵۹ میلیارد IOST۰.۰۳" برابر "
۷۴۶UFT۰.۳۶۰۲۳۷ دلار۱۵,۹۹۲ تومان۶.۶۵ میلیون دلار۱۱.۱۹ میلیون دلار۰.۸۴%۱.۳۸%۱۳.۰۶%۱۰۰.۰۰ میلیون UFT۳۱.۰۵ میلیون UFT۰.۵۹" برابر "
۴۰۸ARPA۰.۰۳۷۰۱۷ دلار۱,۶۴۳ تومان۶.۶۹ میلیون دلار۴۶.۰۱ میلیون دلار۰.۱۳%۰.۹۱%۴.۳۷%۲.۰۰ میلیارد ARPA۱.۲۴ میلیارد ARPA۰.۱۵" برابر "
۱۶۷SFP۰.۴۹۴۹۱۶ دلار۲۱,۹۷۱ تومان۶.۷۹ میلیون دلار۱۶۰.۵۵ میلیون دلار۰.۰۹%۱.۴۸%۷.۱۳%۵۰۰.۰۰ میلیون SFP۳۲۴.۴۰ میلیون SFP۰.۰۴" برابر "
۶۲۱PROS۰.۶۷۴۶۱۱ دلار۲۹,۹۴۹ تومان۶.۹۱ میلیون دلار۱۹.۱۲ میلیون دلار۰.۰۷%۲.۴۴%۳۰.۸۳%۱۰۰.۰۰ میلیون PROS۲۸.۳۴ میلیون PROS۰.۳۶" برابر "
۴۰۵ATA۰.۱۴۰۴۶۱ دلار۶,۲۳۶ تومان۶.۹۶ میلیون دلار۴۶.۷۳ میلیون دلار۲.۴۶%۳.۹۴%۱۱.۰۶%بی نهایت۳۳۲.۷۱ میلیون ATA۰.۱۵" برابر "
۳۵۷DODO۰.۱۳۴۱۸۳ دلار۵,۹۵۷ تومان۷.۲۶ میلیون دلار۵۸.۳۰ میلیون دلار۰.۵۵%۲.۲۵%۴.۰۸%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DODO۴۳۴.۴۷ میلیون DODO۰.۱۲" برابر "
۱۷۱SKL۰.۰۳۶۴۳۹ دلار۱,۶۱۸ تومان۷.۲۶ میلیون دلار۱۵۱.۳۲ میلیون دلار۰.۳۶%۰.۸۷%۵.۰۹%۷.۰۰ میلیارد SKL۴.۱۵ میلیارد SKL۰.۰۵" برابر "
۹۷STX۰.۲۹۱۴۳ دلار۱۲,۹۳۸ تومان۷.۴۱ میلیون دلار۳۹۵.۸۴ میلیون دلار۰.۱۴%۱.۷۸%۳.۶۹%۱.۸۲ میلیارد STX۱.۳۶ میلیارد STX۰.۰۲" برابر "
۴۷۵TKO۰.۳۱۵۳۹۴ دلار۱۴,۰۰۲ تومان۷.۵۰ میلیون دلار۳۴.۲۲ میلیون دلار۰.۸۴%۵.۴۳%۴.۴۲%۵۰۰.۰۰ میلیون TKO۱۰۸.۵۰ میلیون TKO۰.۲۲" برابر "
۵۶۶COS۰.۰۰۵۹۷ دلار۲۶۵ تومان۷.۷۱ میلیون دلار۲۴.۸۴ میلیون دلار۰.۳۲%۰.۸۴%۶.۴۰%بی نهایت۴.۱۶ میلیارد COS۰.۳۱" برابر "
۲۷۴RAD۱.۸۶ دلار۸۲,۵۷۰ تومان۷.۷۸ میلیون دلار۹۰.۸۲ میلیون دلار۱.۳۱%۳.۴۳%۷.۱۷%۱۰۰.۰۰ میلیون RAD۴۸.۸۳ میلیون RAD۰.۰۹" برابر "
۱۳۱GLMR۰.۴۷۱۱۴۳ دلار۲۰,۹۱۶ تومان۷.۸۲ میلیون دلار۲۶۲.۱۸ میلیون دلار۰.۲۹%۰.۱۶%۴.۷۹%بی نهایت۵۵۶.۴۸ میلیون GLMR۰.۰۳" برابر "
۵۲۹REI۰.۰۲۹۴۲۷ دلار۱,۳۰۶ تومان۷.۹۳ میلیون دلار۲۷.۹۶ میلیون دلار۰.۲۷%۰.۷۹%۸.۱۷%بی نهایت۹۵۰.۰۰ میلیون REI۰.۲۸" برابر "
۱۹۶ANT۲.۹۶ دلار۱۳۱,۲۷۶ تومان۸.۰۱ میلیون دلار۱۱۸.۳۷ میلیون دلار۰.۰۰%۰.۹۶%۲.۲۶%بی نهایت۴۰.۰۳ میلیون ANT۰.۰۷" برابر "
۳۵۸BADGER۳.۰۸ دلار۱۳۶,۶۰۱ تومان۸.۱۲ میلیون دلار۵۸.۲۷ میلیون دلار۲.۵۵%۷.۲۶%۴.۷۲%۲۱.۰۰ میلیون BADGER۱۸.۹۴ میلیون BADGER۰.۱۴" برابر "
۴۱۸WAN۰.۲۲۳۴۶۹ دلار۹,۹۲۱ تومان۸.۱۲ میلیون دلار۴۳.۸۲ میلیون دلار۰.۱۳%۶.۸۷%۹.۷۸%۲۱۰.۰۰ میلیون WAN۱۹۶.۱۱ میلیون WAN۰.۱۹" برابر "
۷۹PAXG۱,۹۱۳.۸۷ دلار۸۴,۹۶۴,۵۱۷ تومان۸.۱۷ میلیون دلار۵۱۹.۱۶ میلیون دلار۰.۰۲%۰.۰۲%۰.۴۰%بی نهایت۲۷۱.۲۶ هزار PAXG۰.۰۲" برابر "
۳۶۹SUN۰.۰۰۶۰۶۷ دلار۲۶۹ تومان۸.۳۱ میلیون دلار۵۴.۸۸ میلیون دلار۰.۱۳%۰.۲۴%۳.۰۲%بی نهایت۹.۰۵ میلیارد SUN۰.۱۵" برابر "
۲۰۰ALPHA۰.۱۵۲۵۹ دلار۶,۷۷۴ تومان۸.۳۹ میلیون دلار۱۱۴.۴۴ میلیون دلار۰.۳۵%۲.۴۵%۲۲.۳۷%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ALPHA۷۵۰.۰۰ میلیون ALPHA۰.۰۷" برابر "
۲۹۵STRAX۰.۵۷۵۱۹۳ دلار۲۵,۵۳۵ تومان۹.۲۱ میلیون دلار۸۳.۷۳ میلیون دلار۰.۱۲%۱.۶۲%۱۱.۴۲%بی نهایت۱۴۵.۵۷ میلیون STRAX۰.۱۱" برابر "
۱۵۴ONT۰.۲۱۷۶۳۷ دلار۹,۶۶۲ تومان۹.۲۸ میلیون دلار۱۹۰.۴۹ میلیون دلار۰.۵۲%۲.۳۲%۶.۱۸%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ONT۸۷۵.۲۵ میلیون ONT۰.۰۵" برابر "
۱۵۳HIVE۰.۴۰۹۳۶۵ دلار۱۸,۱۷۳ تومان۹.۲۸ میلیون دلار۱۹۱.۳۹ میلیون دلار۰.۲۳%۰.۷۹%۶.۷۶%بی نهایت۴۶۷.۵۳ میلیون HIVE۰.۰۵" برابر "
۳۲۲PHA۰.۱۵۷۵۱۶ دلار۶,۹۹۳ تومان۹.۳۶ میلیون دلار۷۱.۴۲ میلیون دلار۰.۹۳%۳.۱۶%۱۳.۹۰%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون PHA۴۵۳.۴۳ میلیون PHA۰.۱۳" برابر "
۱۶۶SXP۰.۲۹۸۴۳۸ دلار۱۳,۲۴۹ تومان۹.۳۹ میلیون دلار۱۶۵.۰۵ میلیون دلار۰.۵۲%۱.۲۳%۵.۵۴%بی نهایت۵۵۳.۰۶ میلیون SXP۰.۰۶" برابر "
۲۷۶REN۰.۰۹۰۶۸۳ دلار۴,۰۲۶ تومان۹.۴۱ میلیون دلار۹۰.۶۰ میلیون دلار۰.۹۵%۳.۴۴%۱۳.۱۱%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون REN۹۹۹.۰۴ میلیون REN۰.۱۰" برابر "
۶۷MIOTA۰.۲۳۹۳۴۳ دلار۱۰,۶۲۵ تومان۹.۵۰ میلیون دلار۶۶۵.۲۶ میلیون دلار۰.۳۳%۲.۱۲%۳.۶۹%۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA۰.۰۱" برابر "
۱۳۹ASTR۰.۰۵۸۲۰۱ دلار۲,۵۸۴ تومان۹.۶۶ میلیون دلار۲۳۲.۷۸ میلیون دلار۰.۳۱%۷.۹۶%۶.۴۰%بی نهایت۴.۰۰ میلیارد ASTR۰.۰۴" برابر "
۱۲۴IOTX۰.۰۳۰۱۸۴ دلار۱,۳۴۰ تومان۹.۸۲ میلیون دلار۲۸۴.۳۴ میلیون دلار۰.۲۱%۰.۹۶%۳.۷۲%۱۰.۰۰ میلیارد IOTX۹.۴۲ میلیارد IOTX۰.۰۳" برابر "
۲۷۷WIN۰.۰۰۰۰۹۴ دلار۴ تومان۹.۸۷ میلیون دلار۹۰.۱۱ میلیون دلار۰.۰۸%۱.۰۲%۳.۶۵%۹۹۹.۰۰ میلیارد WIN۹۶۱.۷۴ میلیارد WIN۰.۱۱" برابر "
۳۵۰DUSK۰.۱۴۴۹۱۷ دلار۶,۴۳۳ تومان۹.۹۷ میلیون دلار۵۹.۹۸ میلیون دلار۰.۵۱%۲.۴۶%۳۱.۵۵%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DUSK۴۱۳.۸۶ میلیون DUSK۰.۱۷" برابر "
۱۶۴WAXP۰.۰۷۲۶۹۲ دلار۳,۲۲۷ تومان۱۰.۳۶ میلیون دلار۱۷۰.۱۰ میلیون دلار۰.۴۹%۱.۸۴%۶.۴۲%بی نهایت۲.۳۴ میلیارد WAXP۰.۰۶" برابر "
۶۰۹VIB۰.۰۹۹۸۱۲ دلار۴,۴۳۱ تومان۱۰.۵۷ میلیون دلار۱۹.۹۳ میلیون دلار۰.۶۷%۷.۹۵%۱۸.۳۶%بی نهایت۱۹۹.۶۴ میلیون VIB۰.۵۳" برابر "
۶۵BTT۰.۰۰۰۰۰۰۷۳۶۱۸۹۵ دلار۰ تومان۱۰.۵۸ میلیون دلار۷۰۰.۴۳ میلیون دلار۰.۰۸%۱.۰۹%۰.۲۹%بی نهایت۹۵۱.۴۲ تریلیون BTT۰.۰۲" برابر "
۱۱۱BAL۷.۰۱ دلار۳۱۱,۰۳۶ تومان۱۰.۷۰ میلیون دلار۳۲۷.۹۷ میلیون دلار۰.۲۷%۱.۲۸%۰.۳۲%۹۶.۱۵ میلیون BAL۴۶.۸۱ میلیون BAL۰.۰۳" برابر "
۱۴۳USTC۰.۰۲۲۳۷ دلار۹۹۳ تومان۱۰.۷۴ میلیون دلار۲۱۹.۲۷ میلیون دلار۰.۴۱%۰.۶۰%۵.۱۰%بی نهایت۹.۸۰ میلیارد USTC۰.۰۵" برابر "
۵۷۳PORTO۳.۱۰ دلار۱۳۷,۷۷۰ تومان۱۱.۰۱ میلیون دلار۲۴.۲۱ میلیون دلار۰.۳۳%۱.۳۵%۰.۸۴%۴۰.۰۰ میلیون PORTO۷.۸۰ میلیون PORTO۰.۴۵" برابر "
۲۶۹ARDR۰.۰۹۴۳۵ دلار۴,۱۸۹ تومان۱۱.۱۹ میلیون دلار۹۴.۲۶ میلیون دلار۰.۳۶%۶.۲۱%۹.۹۰%۹۹۹.۰۰ میلیون ARDR۹۹۹.۰۰ میلیون ARDR۰.۱۲" برابر "
۱۳۶JST۰.۰۲۶۹۲۷ دلار۱,۱۹۵ تومان۱۱.۲۶ میلیون دلار۲۳۹.۷۱ میلیون دلار۰.۲۶%۰.۷۳%۹.۰۰%۹.۹۰ میلیارد JST۸.۹۰ میلیارد JST۰.۰۵" برابر "
۵۰۰ALPINE۲.۷۰ دلار۱۱۹,۸۲۲ تومان۱۱.۴۵ میلیون دلار۳۰.۶۶ میلیون دلار۰.۱۰%۱.۶۴%۹.۹۳%۴۰.۰۰ میلیون ALPINE۱۱.۳۶ میلیون ALPINE۰.۳۷" برابر "
۲۳۹CVC۰.۱۱۱۷۱۲ دلار۴,۹۵۹ تومان۱۱.۶۴ میلیون دلار۱۱۱.۷۱ میلیون دلار۰.۱۵%۰.۰۲%۴.۲۱%بی نهایت۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CVC۰.۱۰" برابر "
۵۷۵AGLD۰.۳۳۹۱۷ دلار۱۵,۰۵۷ تومان۱۱.۶۸ میلیون دلار۲۳.۸۰ میلیون دلار۱.۱۰%۷.۱۶%۱.۵۰%بی نهایت۷۰.۱۷ میلیون AGLD۰.۴۹" برابر "
۴۹۴LAZIO۳.۶۲ دلار۱۶۰,۶۲۴ تومان۱۱.۷۳ میلیون دلار۳۱.۱۲ میلیون دلار۰.۲۶%۱.۹۷%۱.۵۴%۴۰.۰۰ میلیون LAZIO۸.۶۰ میلیون LAZIO۰.۳۸" برابر "
۱۵۲RSR۰.۰۰۴۵۹۴ دلار۲۰۴ تومان۱۱.۷۴ میلیون دلار۱۹۴.۳۵ میلیون دلار۱.۲۴%۲.۴۳%۵.۳۰%۱۰۰.۰۰ میلیارد RSR۴۲.۳۰ میلیارد RSR۰.۰۶" برابر "
۱۱۷BTG۱۷.۲۹ دلار۷۶۷,۳۷۶ تومان۱۱.۷۵ میلیون دلار۳۰۲.۷۴ میلیون دلار۰.۲۰%۰.۶۸%۳.۹۲%۲۱.۰۰ میلیون BTG۱۷.۵۱ میلیون BTG۰.۰۴" برابر "
۱۰۳RVN۰.۰۳۰۳۲۷ دلار۱,۳۴۶ تومان۱۱.۸۲ میلیون دلار۳۶۸.۶۱ میلیون دلار۰.۶۵%۱.۶۹%۵.۸۷%۲۱.۰۰ میلیارد RVN۱۲.۱۵ میلیارد RVN۰.۰۳" برابر "
۴۷۴ERN۲.۲۲ دلار۹۸,۵۴۷ تومان۱۱.۹۴ میلیون دلار۳۴.۳۴ میلیون دلار۰.۴۳%۴.۲۰%۹.۶۵%۳۰.۰۰ میلیون ERN۱۵.۴۷ میلیون ERN۰.۳۵" برابر "
۲۵۳ELF۰.۱۸۷۸۶۴ دلار۸,۳۴۰ تومان۱۲.۰۱ میلیون دلار۱۰۲.۴۰ میلیون دلار۰.۰۱%۳.۳۹%۲.۴۷%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ELF۵۴۵.۰۸ میلیون ELF۰.۱۲" برابر "
۵۳۰ADX۰.۱۹۴۸۷۱ دلار۸,۶۵۱ تومان۱۲.۰۳ میلیون دلار۲۷.۷۸ میلیون دلار۰.۰۵%۱.۴۲%۳۷.۲۶%۱۵۰.۰۰ میلیون ADX۱۴۲.۵۶ میلیون ADX۰.۴۳" برابر "
۱۸۳ILV۶۵.۷۱ دلار۲,۹۱۷,۰۵۰ تومان۱۲.۳۵ میلیون دلار۱۳۳.۲۴ میلیون دلار۰.۵۴%۵.۰۹%۱۶.۱۲%۱۰.۰۰ میلیون ILV۲.۰۳ میلیون ILV۰.۰۹" برابر "
۱۱۴WOO۰.۱۹۰۷۳۸ دلار۸,۴۶۸ تومان۱۲.۴۴ میلیون دلار۳۱۲.۶۸ میلیون دلار۰.۲۵%۰.۷۷%۷.۲۲%بی نهایت۱.۶۴ میلیارد WOO۰.۰۴" برابر "
۲۴۸BAND۲.۰۳ دلار۹۰,۳۱۶ تومان۱۲.۶۵ میلیون دلار۱۰۷.۴۲ میلیون دلار۰.۲۰%۱.۲۸%۲.۸۷%بی نهایت۵۲.۸۰ میلیون BAND۰.۱۲" برابر "
۱۰۱CELO۰.۷۷۷۶۰۸ دلار۳۴,۵۲۱ تومان۱۲.۶۹ میلیون دلار۳۷۵.۷۸ میلیون دلار۰.۰۱%۱.۴۹%۱۱.۳۲%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CELO۴۸۳.۲۵ میلیون CELO۰.۰۳" برابر "
۴۲۴LIT۱.۰۷ دلار۴۷,۴۲۹ تومان۱۳.۰۸ میلیون دلار۴۲.۳۳ میلیون دلار۰.۳۸%۰.۸۱%۵.۶۹%۱۰۰.۰۰ میلیون LIT۳۹.۶۲ میلیون LIT۰.۳۱" برابر "
۱۲۲KDA۱.۳۴ دلار۵۹,۵۹۲ تومان۱۳.۱۶ میلیون دلار۲۹۱.۲۲ میلیون دلار۰.۹۵%۰.۱۸%۱۳.۴۵%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون KDA۲۱۶.۹۵ میلیون KDA۰.۰۵" برابر "
۳۹۰RARE۰.۱۴۸۱۳۱ دلار۶,۵۷۶ تومان۱۳.۱۷ میلیون دلار۴۹.۳۱ میلیون دلار۲.۶۰%۱۲.۱۳%۱۷.۵۲%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RARE۳۳۲.۹۱ میلیون RARE۰.۲۷" برابر "
۳۷۴C98۰.۲۴۶۶۱ دلار۱۰,۹۴۸ تومان۱۳.۲۵ میلیون دلار۵۳.۵۰ میلیون دلار۰.۱۶%۰.۲۷%۳.۲۱%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون C98۲۱۶.۹۴ میلیون C98۰.۲۵" برابر "
۱۷۲RLC۱.۸۲ دلار۸۰,۹۳۱ تومان۱۳.۳۴ میلیون دلار۱۴۷.۶۶ میلیون دلار۱.۳۸%۰.۸۲%۲.۷۸%۸۷.۰۰ میلیون RLC۸۱.۰۰ میلیون RLC۰.۰۹" برابر "
۳۳۰REP۶.۱۹ دلار۲۷۴,۶۰۶ تومان۱۳.۷۶ میلیون دلار۶۸.۰۴ میلیون دلار۰.۱۶%۱.۹۲%۱.۱۱%بی نهایت۱۱.۰۰ میلیون REP۰.۲۰" برابر "
۷۰۸MIR۰.۱۶۵۰۶۱ دلار۷,۳۲۸ تومان۱۳.۸۰ میلیون دلار۱۲.۸۳ میلیون دلار۰.۴۰%۲.۲۱%۲.۱۸%بی نهایت۷۷.۷۴ میلیون MIR۱.۰۸" برابر "
۱۱۵KSM۳۶.۶۸ دلار۱,۶۲۸,۵۸۳ تومان۱۳.۸۷ میلیون دلار۳۱۰.۷۲ میلیون دلار۰.۲۴%۱.۱۰%۳.۰۷%بی نهایت۸.۴۷ میلیون KSM۰.۰۴" برابر "
۱۸۲KNC۰.۸۰۹۰۴۸ دلار۳۵,۹۱۷ تومان۱۴.۰۷ میلیون دلار۱۳۳.۴۱ میلیون دلار۰.۰۴%۱.۶۶%۴.۹۶%۲۲۶.۰۰ میلیون KNC۱۶۴.۸۹ میلیون KNC۰.۱۱" برابر "
۶۴XEC۰.۰۰۰۰۳۷ دلار۲ تومان۱۴.۰۷ میلیون دلار۷۱۷.۹۴ میلیون دلار۰.۶۴%۰.۳۶%۲۰.۷۳%۲۱.۰۰ تریلیون XEC۱۹.۲۹ تریلیون XEC۰.۰۲" برابر "
۳۲۴REEF۰.۰۰۳۳۳۵ دلار۱۴۸ تومان۱۴.۳۵ میلیون دلار۷۱.۰۵ میلیون دلار۰.۳۴%۱.۳۸%۲.۳۱%بی نهایت۲۱.۳۱ میلیارد REEF۰.۲۰" برابر "
۲۳۶PYR۴.۱۵ دلار۱۸۴,۲۹۸ تومان۱۴.۶۲ میلیون دلار۱۱۲.۸۴ میلیون دلار۰.۱۰%۶.۲۳%۴.۰۱%۵۰.۰۰ میلیون PYR۲۷.۱۸ میلیون PYR۰.۱۳" برابر "
۴۴۳PHB۱.۰۶ دلار۴۶,۹۵۴ تومان۱۴.۶۸ میلیون دلار۳۹.۲۸ میلیون دلار۰.۸۳%۳.۷۵%۶.۷۵%بی نهایت۳۷.۱۴ میلیون PHB۰.۳۷" برابر "
۱۶۸STORJ۰.۳۸۸۷۴۷ دلار۱۷,۲۵۸ تومان۱۴.۸۰ میلیون دلار۱۶۰.۵۳ میلیون دلار۰.۴۸%۰.۶۲%۷.۳۰%بی نهایت۴۱۲.۹۴ میلیون STORJ۰.۰۹" برابر "
۱۸۴PLA۰.۲۴۵۳۷۶ دلار۱۰,۸۹۳ تومان۱۵.۰۷ میلیون دلار۱۳۱.۹۸ میلیون دلار۰.۱۰%۴.۷۹%۶.۲۷%۷۰۰.۰۰ میلیون PLA۵۳۷.۸۶ میلیون PLA۰.۱۱" برابر "
۱۷۷SLP۰.۰۰۳۲۴۷ دلار۱۴۴ تومان۱۵.۰۹ میلیون دلار۱۳۸.۱۹ میلیون دلار۰.۵۳%۱.۶۰%۱۴.۲۷%بی نهایت۴۲.۵۶ میلیارد SLP۰.۱۱" برابر "
۱۵۰ZRX۰.۲۳۲۸۰۵ دلار۱۰,۳۳۵ تومان۱۵.۲۵ میلیون دلار۱۹۷.۳۰ میلیون دلار۰.۲۸%۱.۱۱%۰.۲۷%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ZRX۸۴۷.۵۰ میلیون ZRX۰.۰۸" برابر "
۱۹۵CHR۰.۱۷۲۵۵ دلار۷,۶۶۰ تومان۱۵.۷۰ میلیون دلار۱۱۸.۴۶ میلیون دلار۱.۱۳%۲.۹۳%۱۴.۸۱%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CHR۶۸۶.۵۵ میلیون CHR۰.۱۳" برابر "
۱۷۶ZEN۱۰.۶۵ دلار۴۷۲,۹۶۵ تومان۱۶.۰۶ میلیون دلار۱۴۱.۸۰ میلیون دلار۰.۴۶%۲.۶۷%۴.۰۴%۲۱.۰۰ میلیون ZEN۱۳.۳۱ میلیون ZEN۰.۱۱" برابر "
۱۸۱CELR۰.۰۱۸۸۳۹ دلار۸۳۶ تومان۱۶.۶۱ میلیون دلار۱۳۳.۴۸ میلیون دلار۰.۵۴%۹.۶۸%۲۶.۹۱%۱۰.۰۰ میلیارد CELR۷.۰۹ میلیارد CELR۰.۱۲" برابر "
۴۲۲RAY۰.۲۴۴۱۴ دلار۱۰,۸۳۸ تومان۱۶.۷۷ میلیون دلار۴۲.۶۵ میلیون دلار۰.۷۵%۴.۳۲%۱.۹۴%۵۵۵.۰۰ میلیون RAY۱۷۴.۶۹ میلیون RAY۰.۳۹" برابر "
۸۵CVX۶.۰۶ دلار۲۶۹,۱۱۹ تومان۱۷.۷۳ میلیون دلار۴۴۹.۰۶ میلیون دلار۱.۲۰%۵.۲۲%۱۶.۴۵%۱۰۰.۰۰ میلیون CVX۷۴.۰۸ میلیون CVX۰.۰۴" برابر "
۹۹HOT۰.۰۰۲۲۰۳ دلار۹۸ تومان۱۹.۳۱ میلیون دلار۳۸۱.۸۶ میلیون دلار۰.۲۴%۰.۲۰%۷.۹۷%بی نهایت۱۷۳.۳۴ میلیارد HOT۰.۰۵" برابر "
۳۳۱OGN۰.۱۳۳۴۹۲ دلار۵,۹۲۶ تومان۱۹.۶۴ میلیون دلار۶۷.۹۱ میلیون دلار۰.۰۷%۵.۸۲%۹.۲۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون OGN۵۰۸.۶۹ میلیون OGN۰.۲۹" برابر "
۶۸MKR۶۷۱.۵۱ دلار۲۹,۸۱۱,۲۲۵ تومان۲۰.۱۸ میلیون دلار۶۵۶.۴۹ میلیون دلار۰.۲۸%۱.۷۹%۷.۶۷%۱.۰۱ میلیون MKR۹۷۷.۶۳ هزار MKR۰.۰۳" برابر "
۳۷۶SUPER۰.۱۳۲۲۹۱ دلار۵,۸۷۳ تومان۲۰.۳۰ میلیون دلار۵۳.۴۲ میلیون دلار۰.۷۰%۴.۴۹%۲۳.۴۱%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون SUPER۴۰۳.۸۳ میلیون SUPER۰.۳۸" برابر "
۱۹۲COTI۰.۱۱۰۸۴۷ دلار۴,۹۲۱ تومان۲۱.۶۰ میلیون دلار۱۲۲.۸۹ میلیون دلار۱.۳۹%۲.۶۳%۳۳.۴۸%۲.۰۰ میلیارد COTI۱.۱۱ میلیارد COTI۰.۱۸" برابر "
۷۴NEO۸.۳۸ دلار۳۷۲,۰۲۲ تومان۲۱.۷۶ میلیون دلار۵۹۱.۱۲ میلیون دلار۰.۷۲%۲.۶۸%۲.۹۵%۱۰۰.۰۰ میلیون NEO۷۰.۵۴ میلیون NEO۰.۰۴" برابر "
۶۹KLAY۰.۲۰۶۱۴۸ دلار۹,۱۵۲ تومان۲۱.۸۶ میلیون دلار۶۳۶.۶۸ میلیون دلار۰.۲۶%۰.۱۴%۲.۱۶%بی نهایت۳.۰۹ میلیارد KLAY۰.۰۳" برابر "
۴۹THETA۱.۱۱ دلار۴۹,۱۵۳ تومان۲۲.۰۵ میلیون دلار۱.۱۱ میلیارد دلار۰.۲۲%۲.۵۶%۳.۴۰%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۰.۰۲" برابر "
۳۶QNT۱۵۱.۱۰ دلار۶,۷۰۷,۸۸۷ تومان۲۲.۰۹ میلیون دلار۱.۸۲ میلیارد دلار۰.۶۰%۱.۴۳%۵.۲۶%۱۴.۶۱ میلیون QNT۱۲.۰۷ میلیون QNT۰.۰۱" برابر "
۳۸HBAR۰.۰۶۸۶۵۱ دلار۳,۰۴۸ تومان۲۳.۰۰ میلیون دلار۱.۷۴ میلیارد دلار۰.۴۱%۱.۱۳%۲.۷۴%۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۲۵.۳۲ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "
۴۹۵DEGO۲.۱۹ دلار۹۷,۰۰۲ تومان۲۳.۳۹ میلیون دلار۳۰.۹۵ میلیون دلار۴.۴۱%۱۰.۵۱%۱۵.۴۹%۲۱.۰۰ میلیون DEGO۱۴.۱۷ میلیون DEGO۰.۷۶" برابر "
۱۰۶XEM۰.۰۳۹۴۷۴ دلار۱,۷۵۲ تومان۲۳.۶۳ میلیون دلار۳۵۵.۲۷ میلیون دلار۰.۰۳%۲.۹۱%۴.۸۶%۹.۰۰ میلیارد XEM۹.۰۰ میلیارد XEM۰.۰۷" برابر "
۱۰۹TFUEL۰.۰۵۶۰۸۸ دلار۲,۴۹۰ تومان۲۳.۶۸ میلیون دلار۳۳۷.۱۹ میلیون دلار۰.۱۷%۲.۹۰%۱۷.۹۰%بی نهایت۶.۰۱ میلیارد TFUEL۰.۰۷" برابر "
۱۷۳PEOPLE۰.۰۲۸۶۰۵ دلار۱,۲۷۰ تومان۲۳.۷۴ میلیون دلار۱۴۴.۷۴ میلیون دلار۰.۵۵%۰.۹۱%۰.۴۰%۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۰.۱۶" برابر "
۲۶۵MBOX۰.۵۶۴۱۰۶ دلار۲۵,۰۴۳ تومان۲۳.۷۶ میلیون دلار۹۷.۲۱ میلیون دلار۱.۰۹%۷.۹۰%۱۵.۵۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MBOX۱۷۲.۳۲ میلیون MBOX۰.۲۴" برابر "
۱۳۰ANKR۰.۰۲۷۳۵۹ دلار۱,۲۱۵ تومان۲۴.۰۱ میلیون دلار۲۶۴.۳۷ میلیون دلار۰.۴۱%۰.۴۹%۸.۱۱%۱۰.۰۰ میلیارد ANKR۹.۶۶ میلیارد ANKR۰.۰۹" برابر "
۱۷۵UMA۲.۱۰ دلار۹۳,۰۶۹ تومان۲۴.۳۷ میلیون دلار۱۴۴.۵۴ میلیون دلار۰.۱۴%۳.۶۲%۴.۹۹%۱۰۱.۱۷ میلیون UMA۶۸.۹۵ میلیون UMA۰.۱۷" برابر "
۱۴۶OMG۱.۵۱ دلار۶۶,۸۳۲ تومان۲۴.۹۸ میلیون دلار۲۱۱.۱۳ میلیون دلار۰.۰۵%۱.۲۹%۷.۷۲%۱۴۰.۲۵ میلیون OMG۱۴۰.۲۵ میلیون OMG۰.۱۲" برابر "
۱۰۵AR۱۰.۶۴ دلار۴۷۲,۴۰۵ تومان۲۵.۱۰ میلیون دلار۳۵۵.۳۶ میلیون دلار۰.۲۶%۶.۲۹%۶.۴۶%۶۶.۰۰ میلیون AR۳۳.۳۹ میلیون AR۰.۰۷" برابر "
۱۲۶YFI۷,۶۴۴.۳۸ دلار۳۳۹,۳۶۴,۶۵۱ تومان۲۵.۳۲ میلیون دلار۲۸۰.۰۷ میلیون دلار۰.۱۱%۱.۶۶%۵.۳۶%۳۶.۶۷ هزار YFI۳۶.۶۴ هزار YFI۰.۰۹" برابر "
۹۲COMP۵۶.۴۶ دلار۲,۵۰۶,۶۲۶ تومان۲۵.۳۷ میلیون دلار۴۱۰.۳۳ میلیون دلار۰.۹۲%۰.۳۲%۷.۶۹%۱۰.۰۰ میلیون COMP۷.۲۷ میلیون COMP۰.۰۶" برابر "
۵۶GRT۰.۰۹۵۶۳۷ دلار۴,۲۴۶ تومان۲۵.۹۸ میلیون دلار۸۳۸.۸۵ میلیون دلار۰.۰۵%۲.۳۹%۱۳.۱۸%بی نهایت۸.۷۷ میلیارد GRT۰.۰۳" برابر "
۳۵۲ACH۰.۰۱۱۷۵۸ دلار۵۲۲ تومان۲۷.۲۵ میلیون دلار۵۹.۷۶ میلیون دلار۲.۱۷%۶.۲۶%۵.۳۲%۱۰.۰۰ میلیارد ACH۵.۰۸ میلیارد ACH۰.۴۶" برابر "
۱۲۱ONE۰.۰۲۲۳۳۶ دلار۹۹۲ تومان۲۸.۵۹ میلیون دلار۲۹۱.۴۰ میلیون دلار۰.۶۵%۷.۸۱%۲۰.۹۵%بی نهایت۱۳.۰۵ میلیارد ONE۰.۱۰" برابر "
۸۷۱INCH۰.۵۳۴۳۷۴ دلار۲۳,۷۲۳ تومان۲۸.۸۱ میلیون دلار۴۲۶.۰۷ میلیون دلار۰.۴۳%۲.۱۶%۰.۷۴%بی نهایت۷۹۷.۳۲ میلیون ۱INCH۰.۰۷" برابر "
۴۸۱CLV۰.۰۷۵۳۵۷ دلار۳,۳۴۵ تومان۲۸.۹۳ میلیون دلار۳۳.۳۶ میلیون دلار۲.۱۷%۹.۱۲%۱۶.۵۴%بی نهایت۴۴۲.۷۶ میلیون CLV۰.۸۷" برابر "
۱۲۷AUDIO۰.۲۹۸۲۲۵ دلار۱۳,۲۳۹ تومان۲۹.۷۹ میلیون دلار۲۷۹.۱۳ میلیون دلار۰.۸۰%۰.۳۶%۵۴.۴۳%بی نهایت۹۳۵.۹۸ میلیون AUDIO۰.۱۱" برابر "
۳۵۱YGG۰.۳۱۳۱ دلار۱۳,۹۰۰ تومان۳۰.۶۵ میلیون دلار۵۹.۸۳ میلیون دلار۳.۰۰%۹.۷۵%۲۷.۵۸%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون YGG۱۹۱.۰۹ میلیون YGG۰.۵۱" برابر "
۵۱۱VOXEL۰.۲۸۲۵۲۲ دلار۱۲,۵۴۲ تومان۳۱.۱۸ میلیون دلار۲۹.۳۶ میلیون دلار۲.۱۰%۱۹.۴۵%۱۲.۱۸%۳۰۰.۰۰ میلیون VOXEL۱۰۳.۹۰ میلیون VOXEL۱.۰۶" برابر "
۳۹۲COCOS۰.۶۸۷۱۶۷ دلار۳۰,۵۰۶ تومان۳۱.۸۴ میلیون دلار۴۸.۸۲ میلیون دلار۱.۱۹%۴.۴۲%۸.۹۱%۱۰۰.۰۰ میلیون COCOS۷۱.۰۵ میلیون COCOS۰.۶۵" برابر "
۱۱۲ENS۱۶.۱۶ دلار۷۱۷,۵۶۷ تومان۳۳.۸۳ میلیون دلار۳۲۷.۲۳ میلیون دلار۰.۰۵%۰.۸۱%۸.۸۸%۱۰۰.۰۰ میلیون ENS۲۰.۲۴ میلیون ENS۰.۱۰" برابر "
۵۳۸SANTOS۵.۹۵ دلار۲۶۴,۰۱۷ تومان۳۴.۰۵ میلیون دلار۲۷.۰۶ میلیون دلار۱.۰۰%۳.۱۴%۳.۰۲%۳۰.۰۰ میلیون SANTOS۴.۵۵ میلیون SANTOS۱.۲۶" برابر "
۴۶۵BTS۰.۰۱۱۷۷۱ دلار۵۲۳ تومان۳۴.۲۰ میلیون دلار۳۵.۲۵ میلیون دلار۰.۵۶%۱۳.۰۱%۹.۱۱%۳.۶۰ میلیارد BTS۲.۹۹ میلیارد BTS۰.۹۷" برابر "
۸۸LRC۰.۳۱۹۸۰۸ دلار۱۴,۱۹۸ تومان۳۴.۴۹ میلیون دلار۴۲۵.۳۹ میلیون دلار۰.۰۵%۱.۱۶%۱۲.۶۳%۱.۳۷ میلیارد LRC۱.۳۳ میلیارد LRC۰.۰۸" برابر "
۱۴۲AGIX۰.۱۸۵۱۴۳ دلار۸,۲۱۹ تومان۳۴.۶۶ میلیون دلار۲۲۲.۰۱ میلیون دلار۰.۱۰%۴.۲۵%۴.۱۳%۲.۰۰ میلیارد AGIX۱.۲۰ میلیارد AGIX۰.۱۶" برابر "
۶۶CAKE۴.۰۸ دلار۱۸۱,۰۹۷ تومان۳۴.۹۷ میلیون دلار۶۹۵.۹۰ میلیون دلار۰.۵۲%۳.۰۲%۵.۹۸%۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE۱۷۰.۵۹ میلیون CAKE۰.۰۵" برابر "
۴۱۵LOKA۰.۶۰۴۰۱۲ دلار۲۶,۸۱۵ تومان۳۵.۲۲ میلیون دلار۴۴.۶۲ میلیون دلار۱.۸۱%۱۹.۷۶%۱۵.۷۶%۵۰۰.۰۰ میلیون LOKA۷۳.۸۷ میلیون LOKA۰.۷۹" برابر "
۲۸۳SPELL۰.۰۰۰۸۲۴ دلار۳۷ تومان۳۵.۴۰ میلیون دلار۸۸.۵۵ میلیون دلار۰.۳۹%۲.۵۵%۱۰.۸۹%۱۹۶.۰۱ میلیارد SPELL۱۰۷.۴۱ میلیارد SPELL۰.۴۰" برابر "
۲۵۰SRM۰.۳۹۶۰۵ دلار۱۷,۵۸۲ تومان۳۵.۸۸ میلیون دلار۱۰۴.۲۶ میلیون دلار۰.۵۷%۰.۱۶%۹.۵۱%۱۰.۱۶ میلیارد SRM۲۶۳.۲۴ میلیون SRM۰.۳۴" برابر "
۱۴۰OCEAN۰.۳۷۸۵۲۱ دلار۱۶,۸۰۴ تومان۳۶.۰۶ میلیون دلار۲۳۲.۰۷ میلیون دلار۰.۴۴%۳.۸۰%۱۰.۸۱%۱.۴۱ میلیارد OCEAN۶۱۳.۱۰ میلیون OCEAN۰.۱۶" برابر "
۱۲۰SUSHI۱.۳۳ دلار۵۸,۹۳۹ تومان۳۸.۱۶ میلیون دلار۲۹۵.۰۸ میلیون دلار۰.۳۱%۲.۲۱%۲.۱۱%۲۵۰.۰۰ میلیون SUSHI۲۲۲.۲۶ میلیون SUSHI۰.۱۳" برابر "
۵۲TUSD۰.۹۹۹۶۸۶ دلار۴۴,۳۸۰ تومان۳۸.۶۳ میلیون دلار۹۴۴.۰۸ میلیون دلار۰.۰۴%۰.۰۷%۰.۰۰%بی نهایت۹۴۴.۳۸ میلیون TUSD۰.۰۴" برابر "
۱۰۰T۰.۰۴۴۹۲۹ دلار۱,۹۹۵ تومان۳۹.۰۵ میلیون دلار۳۸۱.۲۲ میلیون دلار۰.۴۷%۲.۸۹%۸۸.۱۳%۱۰.۰۰ میلیارد T۸.۴۸ میلیارد T۰.۱۰" برابر "
۴۷FLOW۱.۰۹ دلار۴۸,۵۸۷ تومان۳۹.۰۷ میلیون دلار۱.۱۳ میلیارد دلار۰.۰۰%۳.۶۴%۵.۳۲%بی نهایت۱.۰۴ میلیارد FLOW۰.۰۳" برابر "
۳۹ICP۶.۱۰ دلار۲۷۰,۸۵۶ تومان۳۹.۳۴ میلیون دلار۱.۷۴ میلیارد دلار۰.۳۸%۳.۶۶%۷.۰۶%بی نهایت۲۸۴.۶۱ میلیون ICP۰.۰۲" برابر "
۱۲۵QTUM۲.۶۹ دلار۱۱۹,۵۵۹ تومان۳۹.۵۹ میلیون دلار۲۸۱.۴۷ میلیون دلار۰.۵۴%۲.۲۷%۳.۸۱%۱۰۷.۸۲ میلیون QTUM۱۰۴.۵۱ میلیون QTUM۰.۱۴" برابر "
۷۵MINA۰.۷۰۶۱۸۴ دلار۳۱,۳۵۰ تومان۴۱.۸۲ میلیون دلار۵۸۰.۲۴ میلیون دلار۰.۰۲%۱۰.۶۴%۱۷.۶۳%بی نهایت۸۲۱.۶۶ میلیون MINA۰.۰۷" برابر "
۸۳ZIL۰.۰۲۹۳۴۳ دلار۱,۳۰۳ تومان۴۳.۰۵ میلیون دلار۴۶۵.۶۱ میلیون دلار۰.۴۲%۰.۴۳%۶.۵۵%۲۱.۰۰ میلیارد ZIL۱۵.۸۷ میلیارد ZIL۰.۰۹" برابر "
۲۸XLM۰.۰۹۳۴۰۶ دلار۴,۱۴۷ تومان۴۳.۸۴ میلیون دلار۲.۴۵ میلیارد دلار۰.۱۳%۱.۳۰%۰.۷۴%۵۰.۰۰ میلیارد XLM۲۶.۲۷ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "
۳۷VET۰.۰۲۴۴۷۷ دلار۱,۰۸۷ تومان۴۴.۵۵ میلیون دلار۱.۷۷ میلیارد دلار۰.۷۱%۲.۲۱%۹.۳۸%۸۶.۷۱ میلیارد VET۷۲.۵۱ میلیارد VET۰.۰۳" برابر "
۱۳۷FET۰.۲۸۸۱۷۱ دلار۱۲,۷۹۳ تومان۴۷.۱۹ میلیون دلار۲۳۵.۹۹ میلیون دلار۰.۶۹%۱.۲۷%۳.۵۷%۳.۴۱ میلیارد FET۸۱۸.۹۱ میلیون FET۰.۲۰" برابر "
۱۳۲JASMY۰.۰۰۵۵۰۳ دلار۲۴۴ تومان۴۷.۴۶ میلیون دلار۲۵۵.۳۶ میلیون دلار۰.۲۱%۵.۱۸%۴.۱۵%۵۰.۰۰ میلیارد JASMY۴۶.۴۰ میلیارد JASMY۰.۱۹" برابر "
۳۵۴AERGO۰.۱۳۷۳۵۵ دلار۶,۰۹۸ تومان۴۸.۹۸ میلیون دلار۵۹.۰۶ میلیون دلار۰.۵۸%۱.۵۱%۱۴.۷۹%۵۰۰.۰۰ میلیون AERGO۴۳۰.۰۰ میلیون AERGO۰.۸۳" برابر "
۷۱RUNE۱.۹۰ دلار۸۴,۵۵۶ تومان۴۹.۰۱ میلیون دلار۶۲۲.۹۴ میلیون دلار۰.۰۹%۲.۹۵%۵.۱۶%۵۰۰.۰۰ میلیون RUNE۳۲۷.۰۶ میلیون RUNE۰.۰۸" برابر "
۹۳BAT۰.۲۷۱۴۰۸ دلار۱۲,۰۴۹ تومان۴۹.۴۹ میلیون دلار۴۰۴.۴۳ میلیون دلار۰.۷۱%۴.۹۹%۸.۳۲%۱.۵۰ میلیارد BAT۱.۴۹ میلیارد BAT۰.۱۲" برابر "
۵۰XTZ۱.۱۶ دلار۵۱,۴۳۱ تومان۴۹.۸۶ میلیون دلار۱.۰۷ میلیارد دلار۰.۳۴%۵.۷۰%۲.۷۹%بی نهایت۹۲۵.۱۹ میلیون XTZ۰.۰۵" برابر "
۳۹۵SNM۱.۰۹ دلار۴۸,۵۸۶ تومان۵۰.۰۶ میلیون دلار۴۸.۵۹ میلیون دلار۰.۱۰%۱.۸۷%۸۸.۱۳%بی نهایت۴۴.۴۰ میلیون SNM۱.۰۳" برابر "
۳۱۱TLM۰.۰۲۲۸۳۴ دلار۱,۰۱۴ تومان۵۱.۳۸ میلیون دلار۷۶.۹۸ میلیون دلار۰.۴۳%۰.۲۵%۲۷.۷۷%۱۰.۰۰ میلیارد TLM۳.۳۷ میلیارد TLM۰.۶۷" برابر "
۱۱۰ROSE۰.۰۵۷۸۷ دلار۲,۵۶۹ تومان۵۱.۶۸ میلیون دلار۳۳۱.۳۵ میلیون دلار۰.۷۸%۱.۰۰%۳.۱۰%۱۰.۰۰ میلیارد ROSE۵.۷۳ میلیارد ROSE۰.۱۶" برابر "
۳۰۳ALICE۱.۹۳ دلار۸۵,۶۵۹ تومان۵۱.۸۷ میلیون دلار۸۰.۰۱ میلیون دلار۴.۷۵%۱۰.۹۱%۱۸.۷۲%۱۰۰.۰۰ میلیون ALICE۴۱.۴۷ میلیون ALICE۰.۶۵" برابر "
۳۷۹YFII۱,۳۵۵.۶۴ دلار۶۰,۱۸۲,۲۳۹ تومان۵۴.۶۵ میلیون دلار۵۲.۳۲ میلیون دلار۰.۱۶%۳.۱۰%۳.۲۶%۳۹.۳۸ هزار YFII۳۸.۶۰ هزار YFII۱.۰۴" برابر "
۶۲TWT۱.۷۸ دلار۷۹,۱۵۳ تومان۵۶.۵۴ میلیون دلار۷۴۲.۸۷ میلیون دلار۰.۷۲%۴.۵۵%۱۷.۳۲%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۰.۰۸" برابر "
۱۴۵MASK۳.۱۳ دلار۱۳۸,۹۸۸ تومان۵۸.۰۵ میلیون دلار۲۱۳.۵۲ میلیون دلار۰.۷۲%۰.۳۰%۰.۷۴%۱۰۰.۰۰ میلیون MASK۶۸.۲۰ میلیون MASK۰.۲۷" برابر "
۵۸FXS۱۱.۰۸ دلار۴۹۲,۰۲۵ تومان۵۸.۴۳ میلیون دلار۸۱۲.۳۱ میلیون دلار۰.۱۶%۳.۰۲%۲.۹۸%بی نهایت۷۳.۲۹ میلیون FXS۰.۰۷" برابر "
۱۸۰CFX۰.۰۶۴۱۲۱ دلار۲,۸۴۷ تومان۶۱.۰۳ میلیون دلار۱۳۴.۰۶ میلیون دلار۴.۴۷%۲.۷۶%۱۲۴.۰۶%بی نهایت۲.۰۹ میلیارد CFX۰.۴۶" برابر "
۳۳۵OXT۰.۰۹۵۶۳۷ دلار۴,۲۴۶ تومان۶۱.۳۰ میلیون دلار۶۶.۰۶ میلیون دلار۰.۰۴%۹.۹۷%۱۹.۴۷%بی نهایت۶۹۰.۶۹ میلیون OXT۰.۹۳" برابر "
۳۹۸TVK۰.۰۵۰۱۹۱ دلار۲,۲۲۸ تومان۶۳.۶۳ میلیون دلار۴۸.۱۵ میلیون دلار۹.۸۴%۲۴.۴۲%۳۵.۵۱%۱.۲۰ میلیارد TVK۹۵۹.۴۳ میلیون TVK۱.۳۲" برابر "
۸۲ENJ۰.۴۶۷۱۸۹ دلار۲۰,۷۴۰ تومان۶۴.۲۸ میلیون دلار۴۶۷.۱۹ میلیون دلار۰.۵۲%۳.۷۷%۶.۲۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۰.۱۴" برابر "
۶۰ZEC۴۷.۳۳ دلار۲,۱۰۱,۲۵۹ تومان۶۵.۵۸ میلیون دلار۷۶۸.۸۷ میلیون دلار۰.۴۰%۵.۱۱%۲.۶۲%۲۱.۰۰ میلیون ZEC۱۶.۲۴ میلیون ZEC۰.۰۹" برابر "
۱۹۰PUNDIX۰.۴۸۲۹۹۵ دلار۲۱,۴۴۲ تومان۶۵.۶۴ میلیون دلار۱۲۴.۸۵ میلیون دلار۰.۰۹%۷.۳۸%۱۳.۱۹%۲۵۸.۵۳ میلیون PUNDIX۲۵۸.۴۹ میلیون PUNDIX۰.۵۳" برابر "
۳۴ALGO۰.۲۶۲۱۳۱ دلار۱۱,۶۳۷ تومان۶۶.۵۷ میلیون دلار۱.۸۹ میلیارد دلار۰.۲۴%۳.۶۷%۳.۵۶%۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۷.۲۰ میلیارد ALGO۰.۰۴" برابر "
۵۳CHZ۰.۱۳۸۶۵۳ دلار۶,۱۵۵ تومان۶۹.۴۳ میلیون دلار۹۲۳.۶۵ میلیون دلار۰.۰۴%۰.۹۷%۰.۷۹%۸.۸۹ میلیارد CHZ۶.۶۶ میلیارد CHZ۰.۰۸" برابر "
۵۱LUNC۰.۰۰۰۱۷۴ دلار۸ تومان۷۲.۳۰ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد دلار۰.۳۳%۱.۰۴%۵.۸۵%بی نهایت۵.۹۷ تریلیون LUNC۰.۰۷" برابر "
۹۵KAVA۱.۰۲ دلار۴۵,۴۶۶ تومان۷۷.۸۸ میلیون دلار۴۰۲.۸۶ میلیون دلار۰.۲۲%۲.۷۲%۳.۸۳%بی نهایت۳۹۳.۳۶ میلیون KAVA۰.۱۹" برابر "
۴۳AAVE۸۷.۳۹ دلار۳,۸۷۹,۴۷۰ تومان۸۲.۰۲ میلیون دلار۱.۲۳ میلیارد دلار۰.۰۵%۲.۹۸%۰.۳۸%۱۶.۰۰ میلیون AAVE۱۴.۰۹ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "
۶۱CRV۱.۰۹ دلار۴۸,۱۹۵ تومان۸۳.۰۴ میلیون دلار۷۶۳.۶۹ میلیون دلار۰.۶۴%۳.۳۲%۱.۲۷%۳.۳۰ میلیارد CRV۷۰۳.۴۶ میلیون CRV۰.۱۱" برابر "
۳۵LDO۲.۲۷ دلار۱۰۰,۶۳۶ تومان۸۴.۴۶ میلیون دلار۱.۸۷ میلیارد دلار۱.۲۰%۰.۰۳%۵.۵۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO۸۲۳.۹۷ میلیون LDO۰.۰۵" برابر "
۱۸UNI۶.۸۸ دلار۳۰۵,۳۷۹ تومان۸۹.۱۹ میلیون دلار۵.۲۴ میلیارد دلار۰.۳۴%۳.۲۹%۰.۵۹%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۲۳XMR۱۸۳.۳۶ دلار۸,۱۴۰,۱۳۳ تومان۹۱.۸۶ میلیون دلار۳.۳۴ میلیارد دلار۰.۱۰%۱.۳۰%۱.۹۵%بی نهایت۱۸.۲۳ میلیون XMR۰.۰۳" برابر "
۱۲۸FLUX۰.۹۳۶۴۲۹ دلار۴۱,۵۷۲ تومان۹۲.۸۸ میلیون دلار۲۷۰.۱۰ میلیون دلار۰.۷۵%۱۰.۵۰%۴۱.۹۱%۴۴۰.۰۰ میلیون FLUX۲۸۸.۴۳ میلیون FLUX۰.۳۴" برابر "
۴۵EOS۱.۱۰ دلار۴۸,۹۲۸ تومان۹۶.۸۲ میلیون دلار۱.۱۹ میلیارد دلار۰.۰۵%۱.۹۸%۱.۸۴%بی نهایت۱.۰۸ میلیارد EOS۰.۰۸" برابر "
۲۹۴DAR۰.۲۷۱۶۴۲ دلار۱۲,۰۵۹ تومان۱۰۸.۱۳ میلیون دلار۸۴.۳۴ میلیون دلار۰.۱۷%۳.۵۵%۶۱.۱۲%۸۰۰.۰۰ میلیون DAR۳۱۰.۴۹ میلیون DAR۱.۲۸" برابر "
۱۰۸DYDX۲.۲۴ دلار۹۹,۲۴۶ تومان۱۱۳.۵۹ میلیون دلار۳۴۹.۳۲ میلیون دلار۱.۱۳%۰.۰۹%۳۰.۰۸%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DYDX۱۵۶.۲۶ میلیون DYDX۰.۳۳" برابر "
۳۳FIL۵.۳۸ دلار۲۳۸,۷۷۷ تومان۱۲۸.۲۳ میلیون دلار۲.۰۱ میلیارد دلار۰.۲۳%۲.۱۸%۱.۲۶%بی نهایت۳۷۳.۷۸ میلیون FIL۰.۰۶" برابر "
۱۰۲GMT۰.۶۱۴۴۵۸ دلار۲۷,۲۷۸ تومان۱۴۲.۷۲ میلیون دلار۳۶۸.۶۷ میلیون دلار۲.۱۰%۴.۱۰%۲۰.۰۵%۶.۰۰ میلیارد GMT۶۰۰.۰۰ میلیون GMT۰.۳۹" برابر "
۳۱NEAR۲.۵۷ دلار۱۱۴,۰۳۷ تومان۱۴۳.۹۲ میلیون دلار۲.۱۹ میلیارد دلار۰.۲۸%۳.۰۴%۱.۷۰%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۸۵۱.۱۴ میلیون NEAR۰.۰۷" برابر "
۲۰ATOM۱۳.۵۵ دلار۶۰۱,۳۴۱ تومان۱۴۶.۴۵ میلیون دلار۳.۸۸ میلیارد دلار۰.۰۳%۲.۴۶%۲.۶۱%بی نهایت۲۸۶.۳۷ میلیون ATOM۰.۰۴" برابر "
۷۰DASH۵۶.۷۱ دلار۲,۵۱۷,۳۹۶ تومان۱۵۰.۰۱ میلیون دلار۶۳۰.۵۶ میلیون دلار۰.۵۷%۱۲.۳۲%۷.۱۳%۱۸.۹۰ میلیون DASH۱۱.۱۲ میلیون DASH۰.۲۴" برابر "
۳۰APE۶.۱۴ دلار۲۷۲,۶۶۸ تومان۱۶۵.۱۶ میلیون دلار۲.۲۶ میلیارد دلار۰.۰۵%۰.۵۵%۹.۶۶%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۳۶۸.۵۹ میلیون APE۰.۰۷" برابر "
۱۱۹WAVES۲.۶۸ دلار۱۱۹,۱۲۹ تومان۱۷۵.۳۳ میلیون دلار۲۹۶.۵۵ میلیون دلار۰.۳۴%۳.۴۱%۱۵.۲۴%بی نهایت۱۱۰.۵۱ میلیون WAVES۰.۵۹" برابر "
۱۲DOT۶.۵۷ دلار۲۹۱,۷۲۳ تومان۱۹۰.۷۴ میلیون دلار۷.۵۷ میلیارد دلار۰.۵۰%۲.۶۴%۳.۷۹%بی نهایت۱.۱۵ میلیارد DOT۰.۰۳" برابر "
۴۲AXS۱۲.۲۵ دلار۵۴۳,۹۳۵ تومان۱۹۲.۲۶ میلیون دلار۱.۲۴ میلیارد دلار۲.۸۹%۷.۱۰%۱۳.۷۳%۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۱۰۱.۰۴ میلیون AXS۰.۱۶" برابر "
۲۷BCH۱۳۶.۳۳ دلار۶,۰۵۲,۳۸۴ تومان۱۹۶.۰۱ میلیون دلار۲.۶۳ میلیارد دلار۰.۲۵%۲.۹۲%۴.۴۶%۲۱.۰۰ میلیون BCH۱۹.۳۰ میلیون BCH۰.۰۷" برابر "
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۱۲ دلار۱ تومان۲۰۲.۲۲ میلیون دلار۶.۵۹ میلیارد دلار۰.۵۹%۱.۴۳%۱.۶۰%بی نهایت۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIB۰.۰۳" برابر "
۵۱۳HIGH۲.۳۷ دلار۱۰۵,۳۱۵ تومان۲۱۰.۲۱ میلیون دلار۲۹.۱۸ میلیون دلار۶.۹۲%۸۰.۹۷%۹۶.۶۰%۱۰۰.۰۰ میلیون HIGH۱۲.۳۰ میلیون HIGH۷.۲۰" برابر "
۲۴ETC۲۲.۲۶ دلار۹۸۸,۱۹۵ تومان۲۳۰.۲۰ میلیون دلار۳.۱۰ میلیارد دلار۰.۴۴%۲.۷۷%۳.۴۹%۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۱۳۹.۱۶ میلیون ETC۰.۰۷" برابر "
۱۷TRX۰.۰۶۳۴۵۶ دلار۲,۸۱۷ تومان۲۳۹.۶۸ میلیون دلار۵.۸۳ میلیارد دلار۰.۲۱%۱.۷۶%۲.۲۰%بی نهایت۹۱.۸۲ میلیارد TRX۰.۰۴" برابر "
۲۱LINK۷.۳۵ دلار۳۲۶,۲۵۸ تومان۲۴۱.۷۴ میلیون دلار۳.۷۳ میلیارد دلار۰.۰۴%۱.۷۵%۵.۳۴%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۰.۰۶" برابر "
۴۱FTM۰.۴۷۲۸۴۸ دلار۲۰,۹۹۲ تومان۲۵۳.۲۰ میلیون دلار۱.۳۱ میلیارد دلار۰.۷۵%۴.۹۴%۲۴.۰۱%۳.۱۸ میلیارد FTM۲.۷۷ میلیارد FTM۰.۱۹" برابر "
۸ADA۰.۳۸۷۸۳۴ دلار۱۷,۲۱۸ تومان۲۶۳.۰۸ میلیون دلار۱۳.۴۲ میلیارد دلار۰.۴۸%۱.۴۵%۱.۶۸%۴۵.۰۰ میلیارد ADA۳۴.۵۹ میلیارد ADA۰.۰۲" برابر "
۴۶SAND۰.۷۸۳۵۹ دلار۳۴,۷۸۷ تومان۲۸۱.۲۷ میلیون دلار۱.۱۷ میلیارد دلار۰.۸۵%۷.۱۳%۴.۶۶%۳.۰۰ میلیارد SAND۱.۵۰ میلیارد SAND۰.۲۴" برابر "
۱۱۳RNDR۱.۲۸ دلار۵۶,۷۱۲ تومان۳۰۱.۳۵ میلیون دلار۳۲۴.۲۲ میلیون دلار۲.۱۴%۲۷.۴۹%۸۷.۵۳%۵۳۶.۸۷ میلیون RNDR۲۵۳.۸۰ میلیون RNDR۰.۹۳" برابر "
۹DOGE۰.۰۸۹۸۶۹ دلار۳,۹۹۰ تومان۳۶۴.۷۵ میلیون دلار۱۱.۹۲ میلیارد دلار۰.۰۸%۱.۸۵%۲.۸۲%بی نهایت۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGE۰.۰۳" برابر "
۱۵AVAX۲۰.۶۰ دلار۹۱۴,۳۳۸ تومان۴۶۳.۵۰ میلیون دلار۶.۴۸ میلیارد دلار۰.۵۸%۱.۴۴%۱۵.۸۳%۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۳۱۴.۸۰ میلیون AVAX۰.۰۷" برابر "
۱۱SOL۲۴.۴۸ دلار۱,۰۸۶,۷۰۳ تومان۴۶۵.۸۱ میلیون دلار۹.۱۰ میلیارد دلار۰.۵۸%۱.۹۹%۲.۶۴%بی نهایت۳۷۱.۶۶ میلیون SOL۰.۰۵" برابر "
۶XRP۰.۴۱۱۶۲۳ دلار۱۸,۲۷۴ تومان۴۶۸.۰۶ میلیون دلار۲۰.۹۱ میلیارد دلار۰.۲۷%۰.۷۳%۱.۱۳%۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۵۰.۸۰ میلیارد XRP۰.۰۲" برابر "
۴۰MANA۰.۷۸۱۷۵۳ دلار۳۴,۷۰۵ تومان۴۸۵.۳۰ میلیون دلار۱.۴۵ میلیارد دلار۱.۴۳%۱۳.۵۵%۵.۷۱%بی نهایت۱.۸۶ میلیارد MANA۰.۳۳" برابر "
۹۱GALA۰.۰۵۹۰۸۸ دلار۲,۶۲۳ تومان۵۱۹.۲۱ میلیون دلار۴۱۲.۲۷ میلیون دلار۰.۱۰%۵.۲۸%۱۸.۶۰%بی نهایت۶.۹۸ میلیارد GALA۱.۲۶" برابر "
۴BNB۳۱۴.۲۴ دلار۱۳,۹۵۰,۴۱۶ تومان۵۴۷.۹۸ میلیون دلار۴۹.۶۲ میلیارد دلار۰.۴۰%۲.۸۹%۳.۰۸%۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۱۵۷.۹۰ میلیون BNB۰.۰۱" برابر "
۱۰MATIC۱.۱۸ دلار۵۲,۲۹۰ تومان۶۹۱.۱۰ میلیون دلار۱۰.۲۹ میلیارد دلار۰.۳۳%۶.۷۱%۱۶.۶۶%۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۸.۷۳ میلیارد MATIC۰.۰۷" برابر "
۱۳LTC۹۴.۸۱ دلار۴,۲۰۹,۱۸۴ تومان۸۵۶.۹۳ میلیون دلار۶.۸۴ میلیارد دلار۰.۳۷%۸.۲۲%۵.۸۵%۸۴.۰۰ میلیون LTC۷۲.۱۶ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "
۵USDC۰.۹۹۹۹۶۸ دلار۴۴,۳۹۳ تومان۲.۷۸ میلیارد دلار۴۳.۰۸ میلیارد دلار۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۳%بی نهایت۴۳.۰۸ میلیارد USDC۰.۰۶" برابر "
۲ETH۱,۶۰۸.۹۳ دلار۷۱,۴۲۷,۰۲۳ تومان۷.۱۶ میلیارد دلار۱۹۶.۸۹ میلیارد دلار۰.۴۶%۲.۱۷%۱.۶۷%بی نهایت۱۲۲.۳۷ میلیون ETH۰.۰۴" برابر "
۷BUSD۱.۰۰ دلار۴۴,۳۹۶ تومان۸.۰۴ میلیارد دلار۱۵.۷۸ میلیارد دلار۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۶%بی نهایت۱۵.۷۸ میلیارد BUSD۰.۵۱" برابر "
۱BTC۲۳,۴۷۵.۵۲ دلار۱,۰۴۲,۱۷۲,۰۲۶ تومان۲۱.۸۴ میلیارد دلار۴۵۲.۵۲ میلیارد دلار۰.۴۲%۲.۱۲%۲.۴۱%۲۱.۰۰ میلیون BTC۱۹.۲۸ میلیون BTC۰.۰۵" برابر "
۳USDT۱.۰۰ دلار۴۴,۴۰۴ تومان۲۷.۸۹ میلیارد دلار۶۷.۶۴ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۰%بی نهایت۶۷.۶۲ میلیارد USDT۰.۴۱" برابر "

حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت

حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱۸۹۱ADC۰.۰۰۰۲۳۵ دلار۱۰ تومان۰.۰۰ دلار۲۳۰.۲۳ هزار دلار۰.۴۲%۲.۱۲%۲.۴۱%بی نهایت۹۸۰.۷۳ میلیون ADC۰.۰۰" برابر "
۱۴۹۱BRD۰.۰۰۹۳۲۱ دلار۴۱۴ تومان۵۱.۲۷ دلار۸۲۸.۲۷ هزار دلار۰.۰۰%۴.۸۷%۱.۸۵%بی نهایت۸۸.۸۶ میلیون BRD۰.۰۰" برابر "
۹۷۵NAV۰.۰۵۹۶۴ دلار۲,۶۴۸ تومان۹۳۳.۱۵ دلار۴.۵۰ میلیون دلار۰.۴۹%۱.۶۶%۱۱.۱۴%بی نهایت۷۵.۳۹ میلیون NAV۰.۰۰" برابر "
۸۴۵NXS۰.۱۰۰۰۰۶ دلار۴,۴۴۰ تومان۱.۴۲ هزار دلار۷.۴۱ میلیون دلار۰.۴۲%۱.۴۰%۶.۶۷%۷۸.۰۰ میلیون NXS۷۴.۰۸ میلیون NXS۰.۰۰" برابر "
۲۳۳EURS۱.۰۹ دلار۴۸,۳۰۸ تومان۵.۷۲ هزار دلار۱۳۵.۰۷ میلیون دلار۰.۰۳%۰.۱۶%۰.۰۳%بی نهایت۱۲۴.۱۳ میلیون EURS۰.۰۰" برابر "
۴۲۵RAMP۰.۰۸۸۳۰۵ دلار۳,۹۲۰ تومان۶.۶۱ هزار دلار۴۲.۲۰ میلیون دلار۰.۲۵%۱.۶۹%۳.۱۸%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RAMP۴۷۷.۸۴ میلیون RAMP۰.۰۰" برابر "
۱۴۸۸MDA۰.۰۴۲۶۲ دلار۱,۸۹۲ تومان۱۸.۹۲ هزار دلار۸۳۶.۵۸ هزار دلار۰.۶۴%۰.۱۰%۰.۵۵%بی نهایت۱۹.۶۳ میلیون MDA۰.۰۲" برابر "
۱۲۵۷SPARTA۰.۰۱۳۷۴۳ دلار۶۱۰ تومان۴۴.۴۰ هزار دلار۱.۷۰ میلیون دلار۰.۰۶%۱۴.۱۳%۴.۸۹%۳۰۰.۰۰ میلیون SPARTA۱۲۳.۶۴ میلیون SPARTA۰.۰۳" برابر "
۷۸۶GO۰.۰۰۷۸۴۶ دلار۳۴۸ تومان۴۶.۹۶ هزار دلار۹.۴۸ میلیون دلار۰.۲۴%۲.۱۹%۶.۳۹%بی نهایت۱.۲۱ میلیارد GO۰.۰۰" برابر "
۱۶۷۷EZ۰.۰۷۰۸۰۸ دلار۳,۱۴۳ تومان۸۹.۴۰ هزار دلار۴۵۱.۳۰ هزار دلار۰.۱۵%۲.۷۶%۳۳.۳۶%۱۰.۰۰ میلیون EZ۶.۳۷ میلیون EZ۰.۲۰" برابر "
۱۲۲۷NAS۰.۰۲۹۱۷ دلار۱,۲۹۵ تومان۱۰۱.۳۱ هزار دلار۱.۸۶ میلیون دلار۰.۰۶%۰.۵۲%۴.۴۳%بی نهایت۶۳.۷۷ میلیون NAS۰.۰۵" برابر "
۱۵۱۲TCT۰.۰۰۰۷۷ دلار۳۴ تومان۱۰۳.۵۲ هزار دلار۷۶۴.۲۰ هزار دلار۰.۰۵%۶.۱۶%۵.۱۴%بی نهایت۹۹۲.۴۴ میلیون TCT۰.۱۴" برابر "
۷۱۳BTCST۱.۰۳ دلار۴۵,۸۲۶ تومان۱۵۴.۶۸ هزار دلار۱۲.۶۰ میلیون دلار۱.۶۰%۳.۴۱%۲.۹۵%۱۵.۰۰ میلیون BTCST۱۲.۲۰ میلیون BTCST۰.۰۱" برابر "
۱۲۵۰NBS۰.۰۰۰۶۷۱ دلار۳۰ تومان۱۸۵.۳۶ هزار دلار۱.۷۵ میلیون دلار۰.۰۷%۱.۰۵%۷.۸۰%۳.۶۰ میلیارد NBS۲.۶۱ میلیارد NBS۰.۱۱" برابر "
۳۱۷۸BNBUP۴۷.۳۱ دلار۲,۱۰۰,۳۰۹ تومان۲۱۲.۳۲ هزار دلار۰.۰۰ دلار۰.۹۹%۴.۰۷%۴.۳۵%بی نهایت۰.۰۰ BNBUP۰.۰۰" برابر "