پرضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضررترین ارزها در 1 ساعت

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت

پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
3465CHTS0.002452 دلار135 تومان69.85%71.53%75.10%0.00 دلار139.89 هزار دلار0.00 CHTS500.00 میلیون CHTS0.00" برابر "
4075IM0.00000002635774 دلار0 تومان59.17%77.05%65.06%0.00 دلار48.50 هزار دلار0.00 IM9.85 تریلیون IM0.00" برابر "
4280GWINK0.001223 دلار67 تومان51.08%51.32%52.29%0.00 دلار34.11 هزار دلار0.00 GWINK50.00 میلیون GWINK0.00" برابر "
2162$ANRX0.000447 دلار25 تومان37.73%10.20%37.01%89.31 هزار دلار58.95 دلار200.00 میلیون $ANRXبی نهایت0.00" برابر "
1880UCA0.000113 دلار6 تومان33.87%0.49%1.31%260.63 هزار دلار0.00 دلار2.31 میلیارد UCAبی نهایت0.00" برابر "
3125RINIA0.045906 دلار2,520 تومان27.35%48.15%82.68%0.00 دلار303.94 هزار دلار0.00 RINIAبی نهایت0.00" برابر "
1963PAR0.000232 دلار13 تومان23.98%31.69%47.38%203.85 هزار دلار85.30 هزار دلار878.60 میلیون PARبی نهایت0.42" برابر "
3955SHIBELON0.00000057887001 دلار0 تومان22.24%5.50%4.28%0.00 دلار56.42 هزار دلار0.00 SHIBELON1,000.00 میلیارد SHIBELON0.00" برابر "
2239ENG0.004557 دلار250 تومان21.79%23.11%22.98%63.30 هزار دلار150.33 هزار دلار13.89 میلیون ENGبی نهایت2.37" برابر "
3117RB2.45 دلار134,663 تومان19.75%60.80%60.80%0.00 دلار307.38 هزار دلار0.00 RBبی نهایت0.00" برابر "
3886POSS0.003478 دلار191 تومان19.09%16.33%22.91%0.00 دلار61.86 هزار دلار0.00 POSS50.00 میلیون POSS0.00" برابر "
4844OTB0.001411 دلار77 تومان17.33%17.08%29.50%0.00 دلار12.68 هزار دلار0.00 OTBبی نهایت0.00" برابر "
46243QT0.000033 دلار2 تومان16.97%8.96%19.25%0.00 دلار17.08 هزار دلار0.00 3QT20.00 میلیارد 3QT0.00" برابر "
4040AUR0.942484 دلار51,729 تومان16.82%3.48%4.46%0.00 دلار51.36 هزار دلار0.00 AUR20.00 میلیون AUR0.00" برابر "
4195SATS0.014521 دلار797 تومان15.59%5.37%16.00%0.00 دلار39.36 هزار دلار0.00 SATS21.00 میلیون SATS0.00" برابر "
2389NSD0.00091 دلار50 تومان15.50%17.29%16.03%26.64 هزار دلار4.29 هزار دلار29.27 میلیون NSD84.00 میلیون NSD0.16" برابر "
4460PFI0.000003 دلار0 تومان15.29%6.58%18.27%0.00 دلار23.07 هزار دلار0.00 PFI100.00 میلیارد PFI0.00" برابر "
4035SMARS0.00000000369899 دلار0 تومان14.94%2.62%0.54%0.00 دلار51.77 هزار دلار0.00 SMARS400.00 تریلیون SMARS0.00" برابر "
2674HOBBES0.0000008212701 دلار0 تومان13.83%40.76%88.02%0.00 دلار3.05 میلیون دلار0.00 HOBBES5.00 تریلیون HOBBES0.00" برابر "
2502DVC0.000014 دلار1 تومان13.73%4.42%53.12%8.47 هزار دلار24.48 هزار دلار605.03 میلیون DVC10.00 میلیارد DVC2.89" برابر "
2559IBP0.000017 دلار1 تومان13.68%32.96%59.08%3.29 هزار دلار7.43 هزار دلار188.01 میلیون IBP2.00 میلیارد IBP2.26" برابر "
2332BTW0.001082 دلار59 تومان13.52%2.39%6.71%39.31 هزار دلار87.59 هزار دلار36.33 میلیون BTWبی نهایت2.23" برابر "
4502BNBDRAGON0.001206 دلار66 تومان13.49%19.54%24.71%0.00 دلار21.33 هزار دلار0.00 BNBDRAGON10.00 میلیون BNBDRAGON0.00" برابر "
3354AEGGS0.00000049342853 دلار0 تومان13.23%5.62%63.32%0.00 دلار173.20 هزار دلار0.00 AEGGSبی نهایت0.00" برابر "
4036LEONS0.018537 دلار1,017 تومان12.99%10.60%61.09%0.00 دلار51.70 هزار دلار0.00 LEONSبی نهایت0.00" برابر "
2608YFFII0.00000000879799 دلار0 تومان12.56%33.04%6.68%0.00 دلار376.91 دلار30.00 هزار YFFII1,000.00 میلیون YFFII0.00" برابر "
1427PPT0.021618 دلار1,187 تومان12.56%33.99%49.90%1.15 میلیون دلار201.72 هزار دلار53.25 میلیون PPT53.25 میلیون PPT0.18" برابر "
2355GCN0.00000019147646 دلار0 تومان12.23%0.75%1.83%32.95 هزار دلار0.31 دلار172.08 میلیارد GCNبی نهایت0.00" برابر "
3917ARTIC0.0097 دلار532 تومان11.82%11.47%21.09%0.00 دلار59.21 هزار دلار0.00 ARTICبی نهایت0.00" برابر "
2898ROSN0.083435 دلار4,579 تومان11.81%21.07%2.37%0.00 دلار629.34 هزار دلار0.00 ROSN100.00 میلیون ROSN0.00" برابر "
905BASIC0.000947 دلار52 تومان11.71%8.49%33.78%7.05 میلیون دلار553.71 هزار دلار7.45 میلیارد BASIC10.00 میلیارد BASIC0.08" برابر "
4067FEN0.00000021699953 دلار0 تومان11.43%20.53%33.52%0.00 دلار49.08 هزار دلار0.00 FEN10.00 تریلیون FEN0.00" برابر "
4675INFINITE0.00000013042182 دلار0 تومان11.09%12.50%51.99%0.00 دلار15.77 هزار دلار0.00 INFINITE1,000.00 میلیارد INFINITE0.00" برابر "
4504RPS0.070797 دلار3,886 تومان11.04%1.38%14.89%0.00 دلار21.25 هزار دلار0.00 RPSبی نهایت0.00" برابر "
4174BITE0.001342 دلار74 تومان11.01%22.71%37.99%0.00 دلار40.56 هزار دلار0.00 BITE100.00 میلیون BITE0.00" برابر "
3399DUSD0.880749 دلار48,341 تومان10.98%0.28%14.15%0.00 دلار153.97 هزار دلار0.00 DUSD2.84 میلیون DUSD0.00" برابر "
1998LTHN0.000229 دلار13 تومان10.92%11.46%20.06%181.93 هزار دلار1.15 دلار795.79 میلیون LTHN999.48 میلیون LTHN0.00" برابر "
2269NNI0.01265 دلار694 تومان10.91%29.14%29.82%53.79 هزار دلار3.27 هزار دلار4.25 میلیون NNI200.00 میلیون NNI0.06" برابر "
2366COVA0.000012 دلار1 تومان10.79%5.14%27.66%31.18 هزار دلار0.00 دلار2.50 میلیارد COVAبی نهایت0.00" برابر "
1981POOLZ0.044326 دلار2,433 تومان10.42%18.25%40.61%189.92 هزار دلار33.14 هزار دلار4.28 میلیون POOLZبی نهایت0.17" برابر "
4251SAK0.0023 دلار126 تومان10.23%13.09%8.45%0.00 دلار35.64 هزار دلار0.00 SAK1,000.00 میلیون SAK0.00" برابر "
4913BAI0.00000000028399 دلار0 تومان10.07%0.85%98.32%0.00 دلار11.53 هزار دلار0.00 BAI100.00 تریلیون BAI0.00" برابر "
4942EQ90.00008 دلار4 تومان10.00%15.57%79.56%0.00 دلار10.98 هزار دلار0.00 EQ91.80 میلیارد EQ90.00" برابر "
1560BOB0.004205 دلار231 تومان9.40%8.10%9.39%772.27 هزار دلار258.49 دلار183.64 میلیون BOBبی نهایت0.00" برابر "
3332TOPC0.000053 دلار3 تومان9.37%88.98%89.19%0.00 دلار182.66 هزار دلار0.00 TOPCبی نهایت0.00" برابر "
4326CASHZ0.000327 دلار18 تومان9.19%25.73%15.14%0.00 دلار30.77 هزار دلار0.00 CASHZ1,000.00 میلیون CASHZ0.00" برابر "
3108SANI0.000016 دلار1 تومان9.17%6.87%8.56%0.00 دلار308.84 هزار دلار0.00 SANIبی نهایت0.00" برابر "
3479CIC0.0765 دلار4,199 تومان9.04%1.18%45.80%0.00 دلار136.46 هزار دلار0.00 CIC222.00 میلیون CIC0.00" برابر "
2808ATOR0.088232 دلار4,843 تومان8.96%19.13%138.05%0.00 دلار951.92 هزار دلار0.00 ATOR100.00 میلیون ATOR0.00" برابر "
4695BRB0.00027 دلار15 تومان8.91%5.64%27.59%0.00 دلار15.45 هزار دلار0.00 BRB283.22 میلیون BRB0.00" برابر "

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت

پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
3465CHTS0.002452 دلار135 تومان69.85%71.53%75.10%0.00 دلار139.89 هزار دلار0.00 CHTS500.00 میلیون CHTS0.00" برابر "
4075IM0.00000002635774 دلار0 تومان59.17%77.05%65.06%0.00 دلار48.50 هزار دلار0.00 IM9.85 تریلیون IM0.00" برابر "
4280GWINK0.001223 دلار67 تومان51.08%51.32%52.29%0.00 دلار34.11 هزار دلار0.00 GWINK50.00 میلیون GWINK0.00" برابر "
2162$ANRX0.000447 دلار25 تومان37.73%10.20%37.01%89.31 هزار دلار58.95 دلار200.00 میلیون $ANRXبی نهایت0.00" برابر "
1880UCA0.000113 دلار6 تومان33.87%0.49%1.31%260.63 هزار دلار0.00 دلار2.31 میلیارد UCAبی نهایت0.00" برابر "
3125RINIA0.045906 دلار2,520 تومان27.35%48.15%82.68%0.00 دلار303.94 هزار دلار0.00 RINIAبی نهایت0.00" برابر "
1963PAR0.000232 دلار13 تومان23.98%31.69%47.38%203.85 هزار دلار85.30 هزار دلار878.60 میلیون PARبی نهایت0.42" برابر "
3955SHIBELON0.00000057887001 دلار0 تومان22.24%5.50%4.28%0.00 دلار56.42 هزار دلار0.00 SHIBELON1,000.00 میلیارد SHIBELON0.00" برابر "
2239ENG0.004557 دلار250 تومان21.79%23.11%22.98%63.30 هزار دلار150.33 هزار دلار13.89 میلیون ENGبی نهایت2.37" برابر "
3117RB2.45 دلار134,663 تومان19.75%60.80%60.80%0.00 دلار307.38 هزار دلار0.00 RBبی نهایت0.00" برابر "
3886POSS0.003478 دلار191 تومان19.09%16.33%22.91%0.00 دلار61.86 هزار دلار0.00 POSS50.00 میلیون POSS0.00" برابر "
4844OTB0.001411 دلار77 تومان17.33%17.08%29.50%0.00 دلار12.68 هزار دلار0.00 OTBبی نهایت0.00" برابر "
46243QT0.000033 دلار2 تومان16.97%8.96%19.25%0.00 دلار17.08 هزار دلار0.00 3QT20.00 میلیارد 3QT0.00" برابر "
4040AUR0.942484 دلار51,729 تومان16.82%3.48%4.46%0.00 دلار51.36 هزار دلار0.00 AUR20.00 میلیون AUR0.00" برابر "
4195SATS0.014521 دلار797 تومان15.59%5.37%16.00%0.00 دلار39.36 هزار دلار0.00 SATS21.00 میلیون SATS0.00" برابر "
2389NSD0.00091 دلار50 تومان15.50%17.29%16.03%26.64 هزار دلار4.29 هزار دلار29.27 میلیون NSD84.00 میلیون NSD0.16" برابر "
4460PFI0.000003 دلار0 تومان15.29%6.58%18.27%0.00 دلار23.07 هزار دلار0.00 PFI100.00 میلیارد PFI0.00" برابر "
4035SMARS0.00000000369899 دلار0 تومان14.94%2.62%0.54%0.00 دلار51.77 هزار دلار0.00 SMARS400.00 تریلیون SMARS0.00" برابر "
2674HOBBES0.0000008212701 دلار0 تومان13.83%40.76%88.02%0.00 دلار3.05 میلیون دلار0.00 HOBBES5.00 تریلیون HOBBES0.00" برابر "
2502DVC0.000014 دلار1 تومان13.73%4.42%53.12%8.47 هزار دلار24.48 هزار دلار605.03 میلیون DVC10.00 میلیارد DVC2.89" برابر "
2559IBP0.000017 دلار1 تومان13.68%32.96%59.08%3.29 هزار دلار7.43 هزار دلار188.01 میلیون IBP2.00 میلیارد IBP2.26" برابر "
2332BTW0.001082 دلار59 تومان13.52%2.39%6.71%39.31 هزار دلار87.59 هزار دلار36.33 میلیون BTWبی نهایت2.23" برابر "
4502BNBDRAGON0.001206 دلار66 تومان13.49%19.54%24.71%0.00 دلار21.33 هزار دلار0.00 BNBDRAGON10.00 میلیون BNBDRAGON0.00" برابر "
3354AEGGS0.00000049342853 دلار0 تومان13.23%5.62%63.32%0.00 دلار173.20 هزار دلار0.00 AEGGSبی نهایت0.00" برابر "
4036LEONS0.018537 دلار1,017 تومان12.99%10.60%61.09%0.00 دلار51.70 هزار دلار0.00 LEONSبی نهایت0.00" برابر "
2608YFFII0.00000000879799 دلار0 تومان12.56%33.04%6.68%0.00 دلار376.91 دلار30.00 هزار YFFII1,000.00 میلیون YFFII0.00" برابر "
1427PPT0.021618 دلار1,187 تومان12.56%33.99%49.90%1.15 میلیون دلار201.72 هزار دلار53.25 میلیون PPT53.25 میلیون PPT0.18" برابر "
2355GCN0.00000019147646 دلار0 تومان12.23%0.75%1.83%32.95 هزار دلار0.31 دلار172.08 میلیارد GCNبی نهایت0.00" برابر "
3917ARTIC0.0097 دلار532 تومان11.82%11.47%21.09%0.00 دلار59.21 هزار دلار0.00 ARTICبی نهایت0.00" برابر "
2898ROSN0.083435 دلار4,579 تومان11.81%21.07%2.37%0.00 دلار629.34 هزار دلار0.00 ROSN100.00 میلیون ROSN0.00" برابر "
905BASIC0.000947 دلار52 تومان11.71%8.49%33.78%7.05 میلیون دلار553.71 هزار دلار7.45 میلیارد BASIC10.00 میلیارد BASIC0.08" برابر "
4067FEN0.00000021699953 دلار0 تومان11.43%20.53%33.52%0.00 دلار49.08 هزار دلار0.00 FEN10.00 تریلیون FEN0.00" برابر "
4675INFINITE0.00000013042182 دلار0 تومان11.09%12.50%51.99%0.00 دلار15.77 هزار دلار0.00 INFINITE1,000.00 میلیارد INFINITE0.00" برابر "
4504RPS0.070797 دلار3,886 تومان11.04%1.38%14.89%0.00 دلار21.25 هزار دلار0.00 RPSبی نهایت0.00" برابر "
4174BITE0.001342 دلار74 تومان11.01%22.71%37.99%0.00 دلار40.56 هزار دلار0.00 BITE100.00 میلیون BITE0.00" برابر "
3399DUSD0.880749 دلار48,341 تومان10.98%0.28%14.15%0.00 دلار153.97 هزار دلار0.00 DUSD2.84 میلیون DUSD0.00" برابر "
1998LTHN0.000229 دلار13 تومان10.92%11.46%20.06%181.93 هزار دلار1.15 دلار795.79 میلیون LTHN999.48 میلیون LTHN0.00" برابر "
2269NNI0.01265 دلار694 تومان10.91%29.14%29.82%53.79 هزار دلار3.27 هزار دلار4.25 میلیون NNI200.00 میلیون NNI0.06" برابر "
2366COVA0.000012 دلار1 تومان10.79%5.14%27.66%31.18 هزار دلار0.00 دلار2.50 میلیارد COVAبی نهایت0.00" برابر "
1981POOLZ0.044326 دلار2,433 تومان10.42%18.25%40.61%189.92 هزار دلار33.14 هزار دلار4.28 میلیون POOLZبی نهایت0.17" برابر "
4251SAK0.0023 دلار126 تومان10.23%13.09%8.45%0.00 دلار35.64 هزار دلار0.00 SAK1,000.00 میلیون SAK0.00" برابر "
4913BAI0.00000000028399 دلار0 تومان10.07%0.85%98.32%0.00 دلار11.53 هزار دلار0.00 BAI100.00 تریلیون BAI0.00" برابر "
4942EQ90.00008 دلار4 تومان10.00%15.57%79.56%0.00 دلار10.98 هزار دلار0.00 EQ91.80 میلیارد EQ90.00" برابر "
1560BOB0.004205 دلار231 تومان9.40%8.10%9.39%772.27 هزار دلار258.49 دلار183.64 میلیون BOBبی نهایت0.00" برابر "
3332TOPC0.000053 دلار3 تومان9.37%88.98%89.19%0.00 دلار182.66 هزار دلار0.00 TOPCبی نهایت0.00" برابر "
4326CASHZ0.000327 دلار18 تومان9.19%25.73%15.14%0.00 دلار30.77 هزار دلار0.00 CASHZ1,000.00 میلیون CASHZ0.00" برابر "
3108SANI0.000016 دلار1 تومان9.17%6.87%8.56%0.00 دلار308.84 هزار دلار0.00 SANIبی نهایت0.00" برابر "
3479CIC0.0765 دلار4,199 تومان9.04%1.18%45.80%0.00 دلار136.46 هزار دلار0.00 CIC222.00 میلیون CIC0.00" برابر "
2808ATOR0.088232 دلار4,843 تومان8.96%19.13%138.05%0.00 دلار951.92 هزار دلار0.00 ATOR100.00 میلیون ATOR0.00" برابر "
4695BRB0.00027 دلار15 تومان8.91%5.64%27.59%0.00 دلار15.45 هزار دلار0.00 BRB283.22 میلیون BRB0.00" برابر "