پرضررترین ارزهای دیجیتال در هفته
پرضررترین ارزهای دیجیتال در 7 روز

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته

پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
2546ROOM0.000351 دلار19 تومان99.38%0.39%1.79%15.49 هزار دلار4.38 هزار دلار12.49 میلیون ROOM100.00 میلیون ROOM3.53" برابر "
4913BAI0.00000000028399 دلار0 تومان98.32%10.07%0.85%11.53 هزار دلار0.00 دلار0.00 BAI100.00 تریلیون BAI0.00" برابر "
4949COLLAR0.000023 دلار1 تومان98.10%0.63%4.07%10.87 هزار دلار0.00 دلار0.00 COLLAR1,000.00 میلیون COLLAR0.00" برابر "
2135BETU0.000962 دلار53 تومان96.10%0.55%0.81%9.12 هزار دلار103.55 هزار دلار107.61 میلیون BETU1,000.00 میلیون BETU0.09" برابر "
1830SOC0.00016 دلار9 تومان95.35%0.00%0.02%0.04 دلار302.40 هزار دلار1.89 میلیارد SOC2.00 میلیارد SOC0.00" برابر "
45743CEO0.00000000000065 دلار0 تومان94.34%1.79%86.88%18.48 هزار دلار0.00 دلار0.00 3CEO100.00 3CEO0.00" برابر "
3968AIAI0.000447 دلار25 تومان94.19%1.26%73.52%55.91 هزار دلار0.00 دلار0.00 AIAI100.00 میلیون AIAI0.00" برابر "
2514RAID0.000118 دلار6 تومان93.54%4.17%26.78%2.54 هزار دلار7.17 هزار دلار60.96 میلیون RAID300.00 میلیون RAID0.35" برابر "
2302RBLX0.002221 دلار122 تومان92.99%0.51%20.74%94.13 دلار46.08 هزار دلار20.75 میلیون RBLXبی نهایت0.00" برابر "
4455AIFLOKI0.00000000120874 دلار0 تومان92.63%1.38%92.22%23.50 هزار دلار0.00 دلار0.00 AIFLOKI10.00 تریلیون AIFLOKI0.00" برابر "
4689DBOX0.00068 دلار37 تومان91.84%0.63%28.99%15.62 هزار دلار0.00 دلار0.00 DBOX100.00 میلیون DBOX0.00" برابر "
4363BRR0.305239 دلار16,753 تومان89.53%3.92%32.91%28.64 هزار دلار0.00 دلار0.00 BRR983.77 هزار BRR0.00" برابر "
1843BHP0.01445 دلار793 تومان89.45%4.71%89.28%139.08 هزار دلار291.56 هزار دلار20.18 میلیون BHP100.00 میلیون BHP0.48" برابر "
3332TOPC0.000053 دلار3 تومان89.19%9.37%88.98%182.66 هزار دلار0.00 دلار0.00 TOPCبی نهایت0.00" برابر "
2226ORS0.000225 دلار12 تومان88.91%2.22%87.85%214.56 هزار دلار67.47 هزار دلار300.00 میلیون ORSبی نهایت3.18" برابر "
4568ROVI0.03636 دلار1,996 تومان88.89%0.65%0.65%18.74 هزار دلار0.00 دلار0.00 ROVI1,000.00 میلیون ROVI0.00" برابر "
2089ANW0.00047 دلار26 تومان87.74%2.08%88.28%576.33 هزار دلار129.39 هزار دلار275.30 میلیون ANW1,000.00 میلیون ANW4.45" برابر "
2285HYC0.000018 دلار1 تومان87.23%2.97%88.09%230.33 هزار دلار48.91 هزار دلار2.68 میلیارد HYC5.00 میلیارد HYC4.71" برابر "
3225MON0.00018 دلار10 تومان86.95%6.25%88.46%237.54 هزار دلار0.00 دلار0.00 MON1.50 میلیارد MON0.00" برابر "
2537NASH0.00000019999956 دلار0 تومان86.68%0.00%85.72%7.69 دلار4.74 هزار دلار23.71 میلیارد NASH100.00 میلیارد NASH0.00" برابر "
4715BARK0.000032 دلار2 تومان86.31%0.67%74.18%15.20 هزار دلار0.00 دلار0.00 BARK1,000.00 میلیون BARK0.00" برابر "
2133YOU0.000188 دلار10 تومان86.29%6.62%86.45%254.02 هزار دلار104.63 هزار دلار556.12 میلیون YOUبی نهایت2.43" برابر "
2031TRADE0.0082 دلار450 تومان85.06%1.20%84.83%190.27 هزار دلار161.32 هزار دلار19.67 میلیون TRADEبی نهایت1.18" برابر "
2054RYOSHI0.00000000052726 دلار0 تومان85.02%0.65%4.35%17.09 هزار دلار149.19 هزار دلار282.96 تریلیون RYOSHI1,000.00 تریلیون RYOSHI0.11" برابر "
3195PLG0.000098 دلار5 تومان84.53%2.96%85.03%258.68 هزار دلار0.00 دلار0.00 PLGبی نهایت0.00" برابر "
2438WFX0.000001 دلار0 تومان84.11%0.00%84.09%216.07 دلار16.35 هزار دلار14.47 میلیارد WFXبی نهایت0.01" برابر "
2811BEAR0.00000077421713 دلار0 تومان83.76%0.02%0.59%934.91 هزار دلار0.00 دلار0.00 BEAR1,000.00 تریلیون BEAR0.00" برابر "
3125RINIA0.045906 دلار2,520 تومان82.68%27.35%48.15%303.94 هزار دلار0.00 دلار0.00 RINIAبی نهایت0.00" برابر "
2119CHAT0.000167 دلار9 تومان82.27%0.00%9.46%0.01 دلار115.18 هزار دلار690.00 میلیون CHATبی نهایت0.00" برابر "
4272SHARKY0.041118 دلار2,257 تومان82.12%1.46%3.29%34.36 هزار دلار0.00 دلار0.00 SHARKY2.00 میلیون SHARKY0.00" برابر "
1784RINGX0.001129 دلار62 تومان80.26%0.80%80.10%0.00 دلار353.62 هزار دلار313.19 میلیون RINGXبی نهایت0.00" برابر "
4942EQ90.00008 دلار4 تومان79.56%10.00%15.57%10.98 هزار دلار0.00 دلار0.00 EQ91.80 میلیارد EQ90.00" برابر "
3623CPT0.021403 دلار1,175 تومان77.92%5.62%32.60%100.90 هزار دلار0.00 دلار0.00 CPT150.00 میلیون CPT0.00" برابر "
1175POA0.009046 دلار496 تومان77.77%0.15%46.63%19.80 دلار2.67 میلیون دلار294.97 میلیون POAبی نهایت0.00" برابر "
1940TONS0.040002 دلار2,196 تومان76.69%0.00%76.55%0.00 دلار220.59 هزار دلار5.51 میلیون TONS180.00 میلیون TONS0.00" برابر "
3892FNC0.001383 دلار76 تومان76.19%0.00%6.20%61.33 هزار دلار0.00 دلار0.00 FNC10.00 میلیارد FNC0.00" برابر "
3926BABYFLOKI0.00000001753865 دلار0 تومان75.99%1.42%35.61%58.20 هزار دلار0.00 دلار0.00 BABYFLOKI10.00 تریلیون BABYFLOKI0.00" برابر "
3465CHTS0.002452 دلار135 تومان75.10%69.85%71.53%139.89 هزار دلار0.00 دلار0.00 CHTS500.00 میلیون CHTS0.00" برابر "
3293A BIRDS NE0.00000000134634 دلار0 تومان72.86%0.33%27.20%199.04 هزار دلار0.00 دلار0.00 A BIRDS NE333.33 تریلیون A BIRDS NE0.00" برابر "
4521BC0.006757 دلار371 تومان70.62%0.63%6.19%20.76 هزار دلار0.00 دلار0.00 BC21.00 میلیون BC0.00" برابر "
3516SBG0.000029 دلار2 تومان70.53%11.32%6.02%126.03 هزار دلار0.00 دلار0.00 SBG10.00 میلیارد SBG0.00" برابر "
4246ORIGEN0.001918 دلار105 تومان70.21%1.09%8.93%36.06 هزار دلار0.00 دلار0.00 ORIGEN50.00 میلیون ORIGEN0.00" برابر "
4581LBXC0.000005 دلار0 تومان69.86%4.86%51.58%18.22 هزار دلار0.00 دلار0.00 LBXCبی نهایت0.00" برابر "
4966PACK0.000116 دلار6 تومان69.78%0.63%44.10%10.61 هزار دلار0.00 دلار0.00 PACK1,000.00 میلیون PACK0.00" برابر "
2386ARB0.00254 دلار139 تومان69.37%0.80%79.11%211.54 دلار27.51 هزار دلار10.83 میلیون ARBبی نهایت0.01" برابر "
4909BOT0.001094 دلار60 تومان68.98%0.03%17.89%11.66 هزار دلار0.00 دلار0.00 BOT200.00 میلیون BOT0.00" برابر "
4990SWT0.04172 دلار2,290 تومان68.89%0.63%15.78%10.12 هزار دلار0.00 دلار0.00 SWT10.00 میلیون SWT0.00" برابر "
1696WABI0.004617 دلار253 تومان68.54%0.43%10.13%2.00 میلیون دلار461.68 هزار دلار100.00 میلیون WABI100.00 میلیون WABI4.33" برابر "
3270MWCC0.0528 دلار2,898 تومان67.96%3.47%4.74%210.43 هزار دلار0.00 دلار0.00 MWCC2.00 میلیارد MWCC0.00" برابر "
2503MEDIC0.000028 دلار2 تومان67.10%0.80%0.49%0.00 دلار8.42 هزار دلار298.35 میلیون MEDICبی نهایت0.00" برابر "

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته

پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
2546ROOM0.000351 دلار19 تومان99.38%0.39%1.79%15.49 هزار دلار4.38 هزار دلار12.49 میلیون ROOM100.00 میلیون ROOM3.53" برابر "
4913BAI0.00000000028399 دلار0 تومان98.32%10.07%0.85%11.53 هزار دلار0.00 دلار0.00 BAI100.00 تریلیون BAI0.00" برابر "
4949COLLAR0.000023 دلار1 تومان98.10%0.63%4.07%10.87 هزار دلار0.00 دلار0.00 COLLAR1,000.00 میلیون COLLAR0.00" برابر "
2135BETU0.000962 دلار53 تومان96.10%0.55%0.81%9.12 هزار دلار103.55 هزار دلار107.61 میلیون BETU1,000.00 میلیون BETU0.09" برابر "
1830SOC0.00016 دلار9 تومان95.35%0.00%0.02%0.04 دلار302.40 هزار دلار1.89 میلیارد SOC2.00 میلیارد SOC0.00" برابر "
45743CEO0.00000000000065 دلار0 تومان94.34%1.79%86.88%18.48 هزار دلار0.00 دلار0.00 3CEO100.00 3CEO0.00" برابر "
3968AIAI0.000447 دلار25 تومان94.19%1.26%73.52%55.91 هزار دلار0.00 دلار0.00 AIAI100.00 میلیون AIAI0.00" برابر "
2514RAID0.000118 دلار6 تومان93.54%4.17%26.78%2.54 هزار دلار7.17 هزار دلار60.96 میلیون RAID300.00 میلیون RAID0.35" برابر "
2302RBLX0.002221 دلار122 تومان92.99%0.51%20.74%94.13 دلار46.08 هزار دلار20.75 میلیون RBLXبی نهایت0.00" برابر "
4455AIFLOKI0.00000000120874 دلار0 تومان92.63%1.38%92.22%23.50 هزار دلار0.00 دلار0.00 AIFLOKI10.00 تریلیون AIFLOKI0.00" برابر "
4689DBOX0.00068 دلار37 تومان91.84%0.63%28.99%15.62 هزار دلار0.00 دلار0.00 DBOX100.00 میلیون DBOX0.00" برابر "
4363BRR0.305239 دلار16,753 تومان89.53%3.92%32.91%28.64 هزار دلار0.00 دلار0.00 BRR983.77 هزار BRR0.00" برابر "
1843BHP0.01445 دلار793 تومان89.45%4.71%89.28%139.08 هزار دلار291.56 هزار دلار20.18 میلیون BHP100.00 میلیون BHP0.48" برابر "
3332TOPC0.000053 دلار3 تومان89.19%9.37%88.98%182.66 هزار دلار0.00 دلار0.00 TOPCبی نهایت0.00" برابر "
2226ORS0.000225 دلار12 تومان88.91%2.22%87.85%214.56 هزار دلار67.47 هزار دلار300.00 میلیون ORSبی نهایت3.18" برابر "
4568ROVI0.03636 دلار1,996 تومان88.89%0.65%0.65%18.74 هزار دلار0.00 دلار0.00 ROVI1,000.00 میلیون ROVI0.00" برابر "
2089ANW0.00047 دلار26 تومان87.74%2.08%88.28%576.33 هزار دلار129.39 هزار دلار275.30 میلیون ANW1,000.00 میلیون ANW4.45" برابر "
2285HYC0.000018 دلار1 تومان87.23%2.97%88.09%230.33 هزار دلار48.91 هزار دلار2.68 میلیارد HYC5.00 میلیارد HYC4.71" برابر "
3225MON0.00018 دلار10 تومان86.95%6.25%88.46%237.54 هزار دلار0.00 دلار0.00 MON1.50 میلیارد MON0.00" برابر "
2537NASH0.00000019999956 دلار0 تومان86.68%0.00%85.72%7.69 دلار4.74 هزار دلار23.71 میلیارد NASH100.00 میلیارد NASH0.00" برابر "
4715BARK0.000032 دلار2 تومان86.31%0.67%74.18%15.20 هزار دلار0.00 دلار0.00 BARK1,000.00 میلیون BARK0.00" برابر "
2133YOU0.000188 دلار10 تومان86.29%6.62%86.45%254.02 هزار دلار104.63 هزار دلار556.12 میلیون YOUبی نهایت2.43" برابر "
2031TRADE0.0082 دلار450 تومان85.06%1.20%84.83%190.27 هزار دلار161.32 هزار دلار19.67 میلیون TRADEبی نهایت1.18" برابر "
2054RYOSHI0.00000000052726 دلار0 تومان85.02%0.65%4.35%17.09 هزار دلار149.19 هزار دلار282.96 تریلیون RYOSHI1,000.00 تریلیون RYOSHI0.11" برابر "
3195PLG0.000098 دلار5 تومان84.53%2.96%85.03%258.68 هزار دلار0.00 دلار0.00 PLGبی نهایت0.00" برابر "
2438WFX0.000001 دلار0 تومان84.11%0.00%84.09%216.07 دلار16.35 هزار دلار14.47 میلیارد WFXبی نهایت0.01" برابر "
2811BEAR0.00000077421713 دلار0 تومان83.76%0.02%0.59%934.91 هزار دلار0.00 دلار0.00 BEAR1,000.00 تریلیون BEAR0.00" برابر "
3125RINIA0.045906 دلار2,520 تومان82.68%27.35%48.15%303.94 هزار دلار0.00 دلار0.00 RINIAبی نهایت0.00" برابر "
2119CHAT0.000167 دلار9 تومان82.27%0.00%9.46%0.01 دلار115.18 هزار دلار690.00 میلیون CHATبی نهایت0.00" برابر "
4272SHARKY0.041118 دلار2,257 تومان82.12%1.46%3.29%34.36 هزار دلار0.00 دلار0.00 SHARKY2.00 میلیون SHARKY0.00" برابر "
1784RINGX0.001129 دلار62 تومان80.26%0.80%80.10%0.00 دلار353.62 هزار دلار313.19 میلیون RINGXبی نهایت0.00" برابر "
4942EQ90.00008 دلار4 تومان79.56%10.00%15.57%10.98 هزار دلار0.00 دلار0.00 EQ91.80 میلیارد EQ90.00" برابر "
3623CPT0.021403 دلار1,175 تومان77.92%5.62%32.60%100.90 هزار دلار0.00 دلار0.00 CPT150.00 میلیون CPT0.00" برابر "
1175POA0.009046 دلار496 تومان77.77%0.15%46.63%19.80 دلار2.67 میلیون دلار294.97 میلیون POAبی نهایت0.00" برابر "
1940TONS0.040002 دلار2,196 تومان76.69%0.00%76.55%0.00 دلار220.59 هزار دلار5.51 میلیون TONS180.00 میلیون TONS0.00" برابر "
3892FNC0.001383 دلار76 تومان76.19%0.00%6.20%61.33 هزار دلار0.00 دلار0.00 FNC10.00 میلیارد FNC0.00" برابر "
3926BABYFLOKI0.00000001753865 دلار0 تومان75.99%1.42%35.61%58.20 هزار دلار0.00 دلار0.00 BABYFLOKI10.00 تریلیون BABYFLOKI0.00" برابر "
3465CHTS0.002452 دلار135 تومان75.10%69.85%71.53%139.89 هزار دلار0.00 دلار0.00 CHTS500.00 میلیون CHTS0.00" برابر "
3293A BIRDS NE0.00000000134634 دلار0 تومان72.86%0.33%27.20%199.04 هزار دلار0.00 دلار0.00 A BIRDS NE333.33 تریلیون A BIRDS NE0.00" برابر "
4521BC0.006757 دلار371 تومان70.62%0.63%6.19%20.76 هزار دلار0.00 دلار0.00 BC21.00 میلیون BC0.00" برابر "
3516SBG0.000029 دلار2 تومان70.53%11.32%6.02%126.03 هزار دلار0.00 دلار0.00 SBG10.00 میلیارد SBG0.00" برابر "
4246ORIGEN0.001918 دلار105 تومان70.21%1.09%8.93%36.06 هزار دلار0.00 دلار0.00 ORIGEN50.00 میلیون ORIGEN0.00" برابر "
4581LBXC0.000005 دلار0 تومان69.86%4.86%51.58%18.22 هزار دلار0.00 دلار0.00 LBXCبی نهایت0.00" برابر "
4966PACK0.000116 دلار6 تومان69.78%0.63%44.10%10.61 هزار دلار0.00 دلار0.00 PACK1,000.00 میلیون PACK0.00" برابر "
2386ARB0.00254 دلار139 تومان69.37%0.80%79.11%211.54 دلار27.51 هزار دلار10.83 میلیون ARBبی نهایت0.01" برابر "
4909BOT0.001094 دلار60 تومان68.98%0.03%17.89%11.66 هزار دلار0.00 دلار0.00 BOT200.00 میلیون BOT0.00" برابر "
4990SWT0.04172 دلار2,290 تومان68.89%0.63%15.78%10.12 هزار دلار0.00 دلار0.00 SWT10.00 میلیون SWT0.00" برابر "
1696WABI0.004617 دلار253 تومان68.54%0.43%10.13%2.00 میلیون دلار461.68 هزار دلار100.00 میلیون WABI100.00 میلیون WABI4.33" برابر "
3270MWCC0.0528 دلار2,898 تومان67.96%3.47%4.74%210.43 هزار دلار0.00 دلار0.00 MWCC2.00 میلیارد MWCC0.00" برابر "
2503MEDIC0.000028 دلار2 تومان67.10%0.80%0.49%0.00 دلار8.42 هزار دلار298.35 میلیون MEDICبی نهایت0.00" برابر "