ارزهای دیجیتال پرسود در بایننس در 24 ساعت علی بابا اکس
ارزهای دیجیتال پرسود در بایننس در 24 ساعت

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 24 ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
590PORTO3.11 دلار170,496 تومان36.21%10.26%32.57%24.23 میلیون دلار158.90 میلیون دلار7.80 میلیون PORTO40.00 میلیون PORTO6.56" برابر "
259STRAX0.710269 دلار38,984 تومان30.60%0.46%27.57%104.83 میلیون دلار520.42 میلیون دلار147.59 میلیون STRAXبی نهایت4.96" برابر "
783NXS0.148474 دلار8,149 تومان12.80%9.85%8.92%11.00 میلیون دلار2.81 هزار دلار74.08 میلیون NXS78.00 میلیون NXS0.00" برابر "
582LAZIO2.93 دلار160,692 تومان12.28%3.32%8.62%25.18 میلیون دلار31.34 میلیون دلار8.60 میلیون LAZIO40.00 میلیون LAZIO1.24" برابر "
861INCH0.572467 دلار31,420 تومان11.51%1.54%8.29%477.90 میلیون دلار218.05 میلیون دلار834.80 میلیون 1INCHبی نهایت0.46" برابر "
1445SPARTA0.012501 دلار686 تومان10.51%0.07%0.57%1.10 میلیون دلار45.85 هزار دلار88.17 میلیون SPARTA300.00 میلیون SPARTA0.04" برابر "
621SANTOS4.64 دلار254,639 تومان9.87%3.13%3.73%21.11 میلیون دلار48.37 میلیون دلار4.55 میلیون SANTOS30.00 میلیون SANTOS2.29" برابر "
401UTK0.102675 دلار5,635 تومان7.66%1.66%3.36%51.34 میلیون دلار20.99 میلیون دلار500.00 میلیون UTK500.00 میلیون UTK0.41" برابر "
389SUPER0.132679 دلار7,282 تومان6.79%2.25%9.90%53.58 میلیون دلار22.69 میلیون دلار403.83 میلیون SUPER1,000.00 میلیون SUPER0.42" برابر "
571ALPINE2.30 دلار126,498 تومان6.42%1.32%2.21%26.18 میلیون دلار10.04 میلیون دلار11.36 میلیون ALPINE40.00 میلیون ALPINE0.38" برابر "
133SXP0.468446 دلار25,711 تومان6.41%2.93%67.52%262.11 میلیون دلار1.08 میلیارد دلار559.53 میلیون SXPبی نهایت4.11" برابر "
3353BNX68.04 دلار3,734,487 تومان5.48%0.84%12.04%0.00 دلار173.35 هزار دلار0.00 BNX21.00 میلیون BNX0.00" برابر "
1659BRD0.006107 دلار335 تومان5.02%0.02%33.46%542.71 هزار دلار50.09 دلار88.86 میلیون BRDبی نهایت0.00" برابر "
813ATM2.90 دلار159,266 تومان4.72%0.86%7.54%9.67 میلیون دلار10.30 میلیون دلار3.33 میلیون ATMبی نهایت1.07" برابر "
804OG2.70 دلار148,027 تومان4.62%1.67%4.82%10.14 میلیون دلار5.18 میلیون دلار3.76 میلیون OGبی نهایت0.51" برابر "
157HIVE0.411739 دلار22,599 تومان4.57%0.85%2.52%196.72 میلیون دلار76.95 میلیون دلار477.77 میلیون HIVEبی نهایت0.39" برابر "
732ACM2.54 دلار139,365 تومان4.06%0.83%2.86%13.26 میلیون دلار3.07 میلیون دلار5.22 میلیون ACMبی نهایت0.23" برابر "
533DEGO2.08 دلار114,094 تومان3.91%2.24%1.19%29.45 میلیون دلار8.51 میلیون دلار14.17 میلیون DEGO21.00 میلیون DEGO0.29" برابر "
930ASR2.69 دلار147,551 تومان3.90%0.38%1.82%6.12 میلیون دلار2.55 میلیون دلار2.28 میلیون ASRبی نهایت0.42" برابر "
49CFX0.398445 دلار21,869 تومان3.50%4.30%4.06%1.06 میلیارد دلار724.20 میلیون دلار2.66 میلیارد CFXبی نهایت0.68" برابر "
33HBAR0.064536 دلار3,542 تومان3.50%0.37%2.34%1.95 میلیارد دلار103.69 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.05" برابر "
283STEEM0.210589 دلار11,558 تومان3.47%0.48%0.35%90.64 میلیون دلار32.73 میلیون دلار430.42 میلیون STEEMبی نهایت0.36" برابر "
25XLM0.10427 دلار5,723 تومان2.92%0.90%11.95%2.78 میلیارد دلار157.18 میلیون دلار26.63 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.06" برابر "
42EOS1.18 دلار64,691 تومان2.84%1.30%1.83%1.28 میلیارد دلار200.27 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.16" برابر "
360OXT0.088376 دلار4,851 تومان2.78%0.66%0.74%61.04 میلیون دلار7.01 میلیون دلار690.69 میلیون OXTبی نهایت0.11" برابر "
256CVC0.105439 دلار5,787 تومان2.67%0.89%3.25%105.44 میلیون دلار18.20 میلیون دلار1,000.00 میلیون CVCبی نهایت0.17" برابر "
567CITY4.57 دلار250,977 تومان2.58%0.82%1.91%26.47 میلیون دلار3.32 میلیون دلار5.79 میلیون CITY20.00 میلیون CITY0.13" برابر "
2790ADADOWN0.00226 دلار124 تومان2.50%1.23%3.60%0.00 دلار1.04 میلیون دلار0.00 ADADOWNبی نهایت0.00" برابر "
84TWT1.18 دلار64,850 تومان2.34%1.18%1.73%492.29 میلیون دلار44.45 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.09" برابر "
770JUV2.62 دلار143,585 تومان2.25%0.03%1.90%11.54 میلیون دلار1.96 میلیون دلار4.41 میلیون JUV20.00 میلیون JUV0.17" برابر "
2726ETHDOWN0.266349 دلار14,619 تومان2.21%1.33%5.18%0.00 دلار1.55 میلیون دلار0.00 ETHDOWNبی نهایت0.00" برابر "
481KP3R82.32 دلار4,518,213 تومان2.18%0.04%0.07%35.00 میلیون دلار2.78 میلیون دلار425.18 هزار KP3Rبی نهایت0.08" برابر "
489GRS0.419063 دلار23,001 تومان2.13%0.68%1.89%34.46 میلیون دلار8.28 میلیون دلار82.24 میلیون GRS105.00 میلیون GRS0.24" برابر "
570PSG5.42 دلار297,408 تومان2.12%0.28%1.40%26.24 میلیون دلار3.63 میلیون دلار4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSG0.14" برابر "
291POWR0.184969 دلار10,152 تومان2.05%0.60%1.28%88.83 میلیون دلار22.16 میلیون دلار480.23 میلیون POWR1,000.00 میلیون POWR0.25" برابر "
374C980.267117 دلار14,661 تومان1.94%0.59%17.22%57.95 میلیون دلار128.37 میلیون دلار216.94 میلیون C981,000.00 میلیون C982.22" برابر "
471BAR3.90 دلار214,275 تومان1.80%0.03%0.07%36.72 میلیون دلار4.09 میلیون دلار9.41 میلیون BAR40.00 میلیون BAR0.11" برابر "
106WOO0.204 دلار11,197 تومان1.73%2.13%1.39%342.07 میلیون دلار26.30 میلیون دلار1.68 میلیارد WOOبی نهایت0.08" برابر "
491RAMP0.071265 دلار3,911 تومان1.69%0.28%1.59%34.05 میلیون دلار77.24 هزار دلار477.84 میلیون RAMP1,000.00 میلیون RAMP0.00" برابر "
148KDA0.974694 دلار53,497 تومان1.44%1.52%4.70%218.84 میلیون دلار12.43 میلیون دلار224.53 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.06" برابر "
331XVS4.89 دلار268,131 تومان1.38%0.43%2.97%72.37 میلیون دلار2.46 میلیون دلار14.81 میلیون XVS29.75 میلیون XVS0.03" برابر "
364LINA0.012236 دلار672 تومان1.37%1.04%7.18%60.02 میلیون دلار66.21 میلیون دلار4.91 میلیارد LINA10.00 میلیارد LINA1.10" برابر "
266ANT2.47 دلار135,823 تومان1.29%1.09%1.59%99.06 میلیون دلار9.47 میلیون دلار40.03 میلیون ANTبی نهایت0.10" برابر "
436PHB1.09 دلار59,652 تومان1.28%0.91%3.01%43.22 میلیون دلار12.44 میلیون دلار39.77 میلیون PHBبی نهایت0.29" برابر "
39QNT124.92 دلار6,856,343 تومان1.25%1.73%2.79%1.51 میلیارد دلار21.42 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
312POND0.009704 دلار533 تومان1.21%1.75%3.22%78.48 میلیون دلار4.25 میلیون دلار8.09 میلیارد POND10.00 میلیارد POND0.05" برابر "
2698XRPDOWN0.00005 دلار3 تومان1.18%1.82%42.29%0.00 دلار2.24 میلیون دلار0.00 XRPDOWNبی نهایت0.00" برابر "
329WNXM25.06 دلار1,375,498 تومان1.09%0.23%1.11%72.58 میلیون دلار9.27 میلیون دلار2.90 میلیون WNXM2.90 میلیون WNXM0.13" برابر "
2703BTCDOWN0.009246 دلار508 تومان0.95%2.09%1.74%0.00 دلار2.15 میلیون دلار0.00 BTCDOWNبی نهایت0.00" برابر "
385AERGO0.127294 دلار6,987 تومان0.93%0.84%0.23%54.74 میلیون دلار10.79 میلیون دلار430.00 میلیون AERGO500.00 میلیون AERGO0.20" برابر "
2919BNBDOWN0.01137 دلار624 تومان0.91%2.07%13.78%0.00 دلار592.41 هزار دلار0.00 BNBDOWNبی نهایت0.00" برابر "
90RNDR1.23 دلار67,508 تومان0.86%1.14%10.76%444.57 میلیون دلار64.53 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.15" برابر "
1423NBS0.000447 دلار25 تومان0.77%0.11%6.75%1.17 میلیون دلار156.61 هزار دلار2.61 میلیارد NBS3.60 میلیارد NBS0.13" برابر "
446LIT1.06 دلار58,162 تومان0.76%1.86%2.37%41.98 میلیون دلار15.97 میلیون دلار39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LIT0.38" برابر "
183STORJ0.363795 دلار19,967 تومان0.75%1.70%1.64%150.22 میلیون دلار48.44 میلیون دلار412.94 میلیون STORJبی نهایت0.32" برابر "
293ARDR0.087945 دلار4,827 تومان0.74%0.76%4.81%87.86 میلیون دلار4.17 میلیون دلار999.00 میلیون ARDR999.00 میلیون ARDR0.05" برابر "
235PUNDIX0.464304 دلار25,484 تومان0.74%0.79%1.43%120.02 میلیون دلار23.60 میلیون دلار258.49 میلیون PUNDIX258.53 میلیون PUNDIX0.20" برابر "
371SUN0.006271 دلار344 تومان0.71%0.35%5.63%58.35 میلیون دلار14.45 میلیون دلار9.30 میلیارد SUNبی نهایت0.25" برابر "
354TOMO0.657037 دلار36,062 تومان0.69%1.11%20.10%62.30 میلیون دلار16.37 میلیون دلار94.82 میلیون TOMOبی نهایت0.26" برابر "
719PROS0.492737 دلار27,044 تومان0.66%1.07%4.63%14.28 میلیون دلار5.83 میلیون دلار28.98 میلیون PROS100.00 میلیون PROS0.41" برابر "
135BTG14.89 دلار817,059 تومان0.63%1.32%10.05%260.72 میلیون دلار3.93 میلیون دلار17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTG0.02" برابر "
377ATA0.154758 دلار8,494 تومان0.56%1.41%1.51%56.06 میلیون دلار7.94 میلیون دلار362.25 میلیون ATAبی نهایت0.14" برابر "
269ONG0.287834 دلار15,798 تومان0.52%0.34%3.18%97.52 میلیون دلار3.22 میلیون دلار338.79 میلیون ONG1,000.00 میلیون ONG0.03" برابر "
416GHST1.07 دلار58,993 تومان0.51%0.14%11.92%48.47 میلیون دلار2.90 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.06" برابر "
741QSP0.017962 دلار986 تومان0.51%0.62%9.27%12.82 میلیون دلار134.64 هزار دلار713.80 میلیون QSPبی نهایت0.01" برابر "
15TRX0.064596 دلار3,545 تومان0.39%0.19%1.22%5.88 میلیارد دلار246.71 میلیون دلار91.04 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "
580ADX0.177972 دلار9,768 تومان0.35%0.41%2.97%25.37 میلیون دلار2.24 میلیون دلار142.56 میلیون ADX150.00 میلیون ADX0.09" برابر "
140JST0.026057 دلار1,430 تومان0.35%0.87%0.47%231.96 میلیون دلار29.18 میلیون دلار8.90 میلیارد JST9.90 میلیارد JST0.13" برابر "
918BEAM0.047001 دلار2,580 تومان0.32%0.52%48.37%6.44 میلیون دلار228.40 هزار دلار137.01 میلیون BEAM262.80 میلیون BEAM0.04" برابر "
442MDT0.063391 دلار3,479 تومان0.31%1.26%5.47%42.86 میلیون دلار14.75 میلیون دلار676.16 میلیون MDT1,000.00 میلیون MDT0.34" برابر "
171ACH0.034479 دلار1,892 تومان0.26%3.44%4.83%175.23 میلیون دلار88.86 میلیون دلار5.08 میلیارد ACH10.00 میلیارد ACH0.51" برابر "
198SYS0.165249 دلار9,070 تومان0.24%0.25%7.23%124.53 میلیون دلار1.26 میلیون دلار753.57 میلیون SYSبی نهایت0.01" برابر "
337HIGH2.10 دلار115,103 تومان0.23%0.83%9.99%71.77 میلیون دلار27.01 میلیون دلار34.22 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGH0.38" برابر "
586CREAM13.45 دلار738,206 تومان0.15%0.09%10.56%24.96 میلیون دلار1.39 میلیون دلار1.86 میلیون CREAM2.92 میلیون CREAM0.06" برابر "
367OGN0.116149 دلار6,375 تومان0.12%1.39%0.41%59.19 میلیون دلار24.51 میلیون دلار509.64 میلیون OGN1,000.00 میلیون OGN0.41" برابر "
230EURS1.08 دلار59,085 تومان0.01%0.09%1.39%133.62 میلیون دلار762.41 هزار دلار124.13 میلیون EURSبی نهایت0.01" برابر "
3USDT1.00 دلار54,891 تومان0.00%0.00%0.11%79.65 میلیارد دلار33.50 میلیارد دلار79.64 میلیارد USDTبی نهایت0.42" برابر "
30TUSD0.999685 دلار54,869 تومان0.00%0.01%0.04%2.02 میلیارد دلار992.63 میلیون دلار2.02 میلیارد TUSDبی نهایت0.49" برابر "
58USDP0.998108 دلار54,782 تومان0.01%0.14%0.59%876.42 میلیون دلار6.25 میلیون دلار878.08 میلیون USDPبی نهایت0.01" برابر "
5USDC0.999727 دلار54,871 تومان0.01%0.01%0.10%33.05 میلیارد دلار4.69 میلیارد دلار33.06 میلیارد USDCبی نهایت0.14" برابر "
11BUSD0.99961 دلار54,865 تومان0.05%0.02%0.02%7.61 میلیارد دلار3.61 میلیارد دلار7.61 میلیارد BUSDبی نهایت0.47" برابر "
384ARK0.324509 دلار17,811 تومان0.09%1.33%1.10%55.09 میلیون دلار13.11 میلیون دلار169.78 میلیون ARKبی نهایت0.24" برابر "
162BICO0.37805 دلار20,750 تومان0.09%1.86%4.84%190.08 میلیون دلار5.71 میلیون دلار502.79 میلیون BICOبی نهایت0.03" برابر "
23XMR157.89 دلار8,665,940 تومان0.12%0.97%2.09%2.88 میلیارد دلار99.89 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.03" برابر "
512AVA0.6048 دلار33,195 تومان0.17%0.04%3.37%31.59 میلیون دلار1.82 میلیون دلار52.23 میلیون AVA61.01 میلیون AVA0.06" برابر "
16AVAX17.20 دلار943,914 تومان0.21%1.37%3.04%5.60 میلیارد دلار196.25 میلیون دلار325.88 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.04" برابر "
83PAXG1,981.72 دلار108,768,728 تومان0.22%0.13%0.19%537.57 میلیون دلار11.17 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.02" برابر "
548BLZ0.081578 دلار4,478 تومان0.27%1.16%4.65%27.82 میلیون دلار5.89 میلیون دلار341.00 میلیون BLZبی نهایت0.21" برابر "
200TRIBE0.266014 دلار14,600 تومان0.30%0.45%1.58%120.62 میلیون دلار611.69 هزار دلار453.45 میلیون TRIBE1,000.00 میلیون TRIBE0.01" برابر "
170RSR0.003936 دلار216 تومان0.40%1.52%3.29%179.51 میلیون دلار8.48 میلیون دلار45.61 میلیارد RSR100.00 میلیارد RSR0.05" برابر "
4BNB314.70 دلار17,272,497 تومان0.41%0.55%5.17%49.69 میلیارد دلار584.46 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
112HOT0.001815 دلار100 تومان0.42%0.73%3.71%314.65 میلیون دلار21.01 میلیون دلار173.34 میلیارد HOTبی نهایت0.07" برابر "
251SCRT0.661936 دلار36,331 تومان0.42%1.06%1.92%108.09 میلیون دلار2.78 میلیون دلار163.30 میلیون SCRTبی نهایت0.03" برابر "
172ELF0.295155 دلار16,200 تومان0.43%0.45%4.37%174.59 میلیون دلار11.76 میلیون دلار591.51 میلیون ELF1,000.00 میلیون ELF0.07" برابر "
77BTT0.00000062403553 دلار0 تومان0.44%0.28%0.55%593.72 میلیون دلار15.00 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.03" برابر "
1860ADC0.000282 دلار15 تومان0.49%0.80%1.31%276.83 هزار دلار0.00 دلار980.73 میلیون ADCبی نهایت0.00" برابر "
338FUN0.006527 دلار358 تومان0.53%0.58%6.01%71.56 میلیون دلار894.45 هزار دلار10.96 میلیارد FUNبی نهایت0.01" برابر "
89RUNE1.39 دلار76,483 تومان0.54%1.01%3.76%455.75 میلیون دلار34.01 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.07" برابر "
263DEXE2.79 دلار153,268 تومان0.56%0.75%3.60%101.85 میلیون دلار1.56 میلیون دلار36.47 میلیون DEXE98.94 میلیون DEXE0.02" برابر "
2828BTCUP5.98 دلار328,080 تومان0.58%1.21%2.24%0.00 دلار845.40 هزار دلار0.00 BTCUPبی نهایت0.00" برابر "
328MDX0.076698 دلار4,210 تومان0.59%0.07%3.66%72.88 میلیون دلار4.44 میلیون دلار950.25 میلیون MDXبی نهایت0.06" برابر "
68CAKE3.66 دلار200,737 تومان0.62%0.66%3.57%667.26 میلیون دلار49.74 میلیون دلار182.44 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.07" برابر "
1BTC28,184.51 دلار1,546,935,029 تومان0.65%0.85%1.19%544.88 میلیارد دلار21.11 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.04" برابر "
3148BNBUP50.27 دلار2,759,113 تومان0.65%1.01%7.63%0.00 دلار285.35 هزار دلار0.00 BNBUPبی نهایت0.00" برابر "
382MFT0.005521 دلار303 تومان0.67%0.58%0.94%55.21 میلیون دلار649.69 هزار دلار10.00 میلیارد MFT10.00 میلیارد MFT0.01" برابر "
313PHA0.146803 دلار8,057 تومان0.68%0.10%6.72%77.91 میلیون دلار3.67 میلیون دلار530.72 میلیون PHA1,000.00 میلیون PHA0.05" برابر "
438LTO0.104361 دلار5,728 تومان0.75%1.14%5.45%43.06 میلیون دلار1.45 میلیون دلار412.60 میلیون LTO500.00 میلیون LTO0.03" برابر "
657AKRO0.004365 دلار240 تومان0.76%0.99%4.18%18.56 میلیون دلار4.38 میلیون دلار4.25 میلیارد AKROبی نهایت0.24" برابر "
20UNI5.92 دلار325,172 تومان0.80%0.79%7.79%3.42 میلیارد دلار76.92 میلیون دلار577.49 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
492BTS0.01135 دلار623 تومان0.82%0.44%3.14%33.99 میلیون دلار684.67 هزار دلار2.99 میلیارد BTS3.60 میلیارد BTS0.02" برابر "
620FRONT0.235618 دلار12,932 تومان0.84%0.26%2.49%21.21 میلیون دلار2.47 میلیون دلار90.00 میلیون FRONT90.00 میلیون FRONT0.12" برابر "
2630BETH1,768.15 دلار97,046,422 تومان0.85%0.57%2.53%0.00 دلار9.48 میلیون دلار0.00 BETHبی نهایت0.00" برابر "
94KAVA0.877407 دلار48,157 تومان0.85%2.02%1.62%404.33 میلیون دلار26.15 میلیون دلار460.82 میلیون KAVAبی نهایت0.06" برابر "
597FARM34.34 دلار1,884,977 تومان0.86%0.71%4.76%23.39 میلیون دلار680.43 هزار دلار681.17 هزار FARM690.42 هزار FARM0.03" برابر "
612VITE0.022611 دلار1,241 تومان0.86%1.02%2.32%21.86 میلیون دلار867.63 هزار دلار966.57 میلیون VITEبی نهایت0.04" برابر "
350WRX0.169337 دلار9,294 تومان0.87%0.50%2.51%64.66 میلیون دلار950.95 هزار دلار381.86 میلیون WRXبی نهایت0.01" برابر "
6XRP0.535413 دلار29,387 تومان0.90%1.13%19.27%27.67 میلیارد دلار3.01 میلیارد دلار51.68 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.11" برابر "
827GO0.007423 دلار407 تومان0.98%0.19%1.88%9.02 میلیون دلار112.94 هزار دلار1.22 میلیارد GOبی نهایت0.01" برابر "
139GLM0.233196 دلار12,799 تومان1.01%0.59%4.12%233.20 میلیون دلار6.26 میلیون دلار1,000.00 میلیون GLM1,000.00 میلیون GLM0.03" برابر "
114RVN0.025168 دلار1,381 تومان1.04%1.33%5.77%311.31 میلیون دلار11.99 میلیون دلار12.37 میلیارد RVN21.00 میلیارد RVN0.04" برابر "
2ETH1,783.80 دلار97,905,766 تومان1.08%0.52%2.49%218.29 میلیارد دلار9.26 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.04" برابر "
41ICP4.95 دلار271,956 تومان1.11%1.45%5.45%1.48 میلیارد دلار33.41 میلیون دلار298.07 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
2875LINKDOWN0.000983 دلار54 تومان1.12%1.13%8.85%0.00 دلار678.10 هزار دلار0.00 LINKDOWNبی نهایت0.00" برابر "
160JOE0.575437 دلار31,583 تومان1.14%0.77%48.42%193.60 میلیون دلار127.39 میلیون دلار336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOE0.66" برابر "
515ERN1.79 دلار98,315 تومان1.16%0.68%1.26%31.40 میلیون دلار2.83 میلیون دلار17.53 میلیون ERN30.00 میلیون ERN0.09" برابر "
168FLUX0.613328 دلار33,663 تومان1.16%1.26%2.05%180.36 میلیون دلار11.61 میلیون دلار294.07 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.06" برابر "
542BEL0.596943 دلار32,764 تومان1.20%1.47%7.93%28.65 میلیون دلار8.74 میلیون دلار48.00 میلیون BEL100.00 میلیون BEL0.31" برابر "
532TROY0.003434 دلار189 تومان1.21%0.80%7.17%29.62 میلیون دلار1.08 میلیون دلار8.63 میلیارد TROYبی نهایت0.04" برابر "
668FIDA0.401659 دلار22,045 تومان1.22%1.19%2.47%17.97 میلیون دلار3.47 میلیون دلار44.73 میلیون FIDA1,000.00 میلیون FIDA0.19" برابر "
2721XRPUP0.151698 دلار8,326 تومان1.22%1.46%34.66%0.00 دلار1.65 میلیون دلار0.00 XRPUPبی نهایت0.00" برابر "
244PEOPLE0.022324 دلار1,225 تومان1.23%2.43%4.15%112.96 میلیون دلار17.59 میلیون دلار5.06 میلیارد PEOPLE5.06 میلیارد PEOPLE0.16" برابر "
137IOTX0.025317 دلار1,390 تومان1.23%1.34%0.83%239.21 میلیون دلار10.63 میلیون دلار9.45 میلیارد IOTX10.00 میلیارد IOTX0.04" برابر "
424XVG0.00274 دلار150 تومان1.25%0.77%6.87%45.25 میلیون دلار927.62 هزار دلار16.52 میلیارد XVG16.56 میلیارد XVG0.02" برابر "
370REEF0.002606 دلار143 تومان1.26%1.36%5.18%58.52 میلیون دلار14.96 میلیون دلار22.46 میلیارد REEFبی نهایت0.26" برابر "
643WING6.21 دلار341,102 تومان1.26%0.80%2.90%20.02 میلیون دلار1.08 میلیون دلار3.22 میلیون WING5.00 میلیون WING0.05" برابر "
290COTI0.075577 دلار4,148 تومان1.28%1.86%1.66%88.90 میلیون دلار7.82 میلیون دلار1.18 میلیارد COTI2.00 میلیارد COTI0.09" برابر "
673OOKI0.003891 دلار214 تومان1.29%0.30%3.97%17.33 میلیون دلار1.59 میلیون دلار4.45 میلیارد OOKI10.50 میلیارد OOKI0.09" برابر "
123MOB1.47 دلار80,430 تومان1.30%0.11%5.04%286.17 میلیون دلار1.75 میلیون دلار195.29 میلیون MOBبی نهایت0.01" برابر "
342BSW0.182342 دلار10,008 تومان1.31%1.30%3.04%68.02 میلیون دلار4.50 میلیون دلار373.02 میلیون BSW700.00 میلیون BSW0.07" برابر "
303WIN0.000085 دلار5 تومان1.31%0.63%2.46%81.41 میلیون دلار10.46 میلیون دلار961.74 میلیارد WIN999.00 میلیارد WIN0.13" برابر "
14SHIB0.000011 دلار1 تومان1.33%0.90%3.39%6.22 میلیارد دلار183.18 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "
62LUNC0.000122 دلار7 تومان1.34%0.96%3.34%719.04 میلیون دلار49.04 میلیون دلار5.89 تریلیون LUNCبی نهایت0.07" برابر "
177WAXP0.067138 دلار3,685 تومان1.35%0.53%4.10%162.85 میلیون دلار4.71 میلیون دلار2.43 میلیارد WAXPبی نهایت0.03" برابر "
435FLM0.094009 دلار5,160 تومان1.36%1.44%3.06%43.29 میلیون دلار1.57 میلیون دلار460.50 میلیون FLMبی نهایت0.04" برابر "
19LINK7.24 دلار397,395 تومان1.37%0.96%4.92%3.74 میلیارد دلار295.71 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.08" برابر "
408MBL0.00314 دلار172 تومان1.37%0.69%5.92%49.88 میلیون دلار2.23 میلیون دلار15.89 میلیارد MBL30.00 میلیارد MBL0.04" برابر "
496GAS3.31 دلار181,711 تومان1.38%0.36%4.65%33.53 میلیون دلار10.69 میلیون دلار10.13 میلیون GAS100.00 میلیون GAS0.32" برابر "
304VTHO0.001337 دلار73 تومان1.38%0.71%6.01%81.27 میلیون دلار1.21 میلیون دلار60.79 میلیارد VTHOبی نهایت0.01" برابر "
591TRB14.16 دلار777,388 تومان1.39%1.97%3.84%24.13 میلیون دلار4.41 میلیون دلار1.70 میلیون TRBبی نهایت0.18" برابر "
252SNT0.02723 دلار1,495 تومان1.40%0.40%2.07%107.96 میلیون دلار4.89 میلیون دلار3.96 میلیارد SNTبی نهایت0.05" برابر "
383STMX0.005517 دلار303 تومان1.46%1.42%6.32%55.17 میلیون دلار6.96 میلیون دلار10.00 میلیارد STMX12.50 میلیارد STMX0.13" برابر "
478IDEX0.052259 دلار2,868 تومان1.47%1.00%4.03%35.21 میلیون دلار5.38 میلیون دلار673.86 میلیون IDEXبی نهایت0.15" برابر "
454RARE0.11574 دلار6,352 تومان1.47%1.05%3.87%40.06 میلیون دلار1.86 میلیون دلار346.12 میلیون RARE1,000.00 میلیون RARE0.05" برابر "
238XNO0.875021 دلار48,026 تومان1.49%1.15%3.51%116.60 میلیون دلار828.69 هزار دلار133.25 میلیون XNO133.25 میلیون XNO0.01" برابر "
8DOGE0.074504 دلار4,089 تومان1.52%0.62%4.51%10.34 میلیارد دلار369.24 میلیون دلار138.73 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "
343TLM0.019404 دلار1,065 تومان1.55%0.96%5.66%67.60 میلیون دلار10.47 میلیون دلار3.48 میلیارد TLM10.00 میلیارد TLM0.15" برابر "
103XEM0.038762 دلار2,127 تومان1.56%1.06%2.82%348.85 میلیون دلار9.40 میلیون دلار9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.03" برابر "
173SFP0.464628 دلار25,502 تومان1.56%1.23%2.11%171.76 میلیون دلار18.36 میلیون دلار369.67 میلیون SFP500.00 میلیون SFP0.11" برابر "
184ILV58.61 دلار3,216,812 تومان1.59%0.75%16.02%144.85 میلیون دلار12.72 میلیون دلار2.47 میلیون ILV10.00 میلیون ILV0.09" برابر "
287BNT0.55547 دلار30,488 تومان1.60%1.24%4.63%89.52 میلیون دلار3.34 میلیون دلار161.16 میلیون BNTبی نهایت0.04" برابر "
40APE4.04 دلار221,695 تومان1.61%1.01%2.76%1.49 میلیارد دلار98.59 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.07" برابر "
598HARD0.173389 دلار9,517 تومان1.61%1.25%2.80%23.37 میلیون دلار1.31 میلیون دلار134.79 میلیون HARD200.00 میلیون HARD0.06" برابر "
131ENS13.19 دلار723,763 تومان1.65%1.37%6.34%266.96 میلیون دلار26.98 میلیون دلار20.24 میلیون ENS100.00 میلیون ENS0.10" برابر "
108ROSE0.056859 دلار3,121 تومان1.68%1.19%4.41%325.56 میلیون دلار24.92 میلیون دلار5.73 میلیارد ROSE10.00 میلیارد ROSE0.08" برابر "
159IOST0.010355 دلار568 تومان1.69%0.81%6.02%193.73 میلیون دلار13.61 میلیون دلار18.71 میلیارد IOST90.00 میلیارد IOST0.07" برابر "
444YFII1,091.21 دلار59,892,389 تومان1.76%1.40%3.51%42.12 میلیون دلار10.43 میلیون دلار38.60 هزار YFII39.38 هزار YFII0.25" برابر "
79XEC0.00003 دلار2 تومان1.77%1.01%4.78%586.81 میلیون دلار6.48 میلیون دلار19.35 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "
555COS0.006586 دلار361 تومان1.78%0.25%6.41%27.40 میلیون دلار3.99 میلیون دلار4.16 میلیارد COSبی نهایت0.15" برابر "
588FIO0.032609 دلار1,790 تومان1.78%0.84%3.66%24.47 میلیون دلار1.83 میلیون دلار750.27 میلیون FIO1,000.00 میلیون FIO0.07" برابر "
80MIOTA0.208912 دلار11,466 تومان1.79%1.35%3.86%580.68 میلیون دلار10.01 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "
558CLV0.061382 دلار3,369 تومان1.81%1.97%4.42%27.18 میلیون دلار3.57 میلیون دلار442.76 میلیون CLVبی نهایت0.13" برابر "
99ENJ0.385955 دلار21,184 تومان1.81%1.24%4.26%385.96 میلیون دلار26.42 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "
240PLA0.216771 دلار11,898 تومان1.81%0.77%6.15%116.59 میلیون دلار7.65 میلیون دلار537.86 میلیون PLA700.00 میلیون PLA0.07" برابر "
430QUICK86.46 دلار4,745,293 تومان1.81%0.45%3.45%44.44 میلیون دلار4.01 میلیون دلار514.00 هزار QUICK1,000.00 هزار QUICK0.09" برابر "
156ONT0.225357 دلار12,369 تومان1.82%1.10%4.39%197.24 میلیون دلار13.38 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.07" برابر "
12DOT6.07 دلار333,372 تومان1.82%1.33%4.98%7.12 میلیارد دلار173.37 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "
124YFI8,681.74 دلار476,506,202 تومان1.83%1.30%1.43%284.66 میلیون دلار39.18 میلیون دلار32.79 هزار YFI36.67 هزار YFI0.14" برابر "
475BAKE0.184532 دلار10,128 تومان1.84%1.78%3.52%35.71 میلیون دلار7.54 میلیون دلار193.53 میلیون BAKEبی نهایت0.21" برابر "
76ZEC36.71 دلار2,015,050 تومان1.84%1.50%1.71%599.47 میلیون دلار31.64 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.05" برابر "
126GALA0.040167 دلار2,205 تومان1.86%1.67%6.54%280.25 میلیون دلار182.71 میلیون دلار6.98 میلیارد GALAبی نهایت0.65" برابر "
272REQ0.096301 دلار5,286 تومان1.87%0.78%4.66%96.29 میلیون دلار1.64 میلیون دلار999.83 میلیون REQ999.88 میلیون REQ0.02" برابر "
193LSK1.02 دلار56,189 تومان1.89%0.44%4.60%131.96 میلیون دلار3.37 میلیون دلار128.90 میلیون LSKبی نهایت0.03" برابر "
152SC0.003867 دلار212 تومان1.89%0.41%5.64%207.41 میلیون دلار3.92 میلیون دلار53.64 میلیارد SCبی نهایت0.02" برابر "
28BCH121.58 دلار6,672,936 تومان1.90%0.82%6.74%2.35 میلیارد دلار172.11 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.07" برابر "
110TFUEL0.052545 دلار2,884 تومان1.91%1.44%3.08%319.61 میلیون دلار6.93 میلیون دلار6.08 میلیارد TFUELبی نهایت0.02" برابر "
490DIA0.362506 دلار19,897 تومان1.92%0.63%0.33%34.18 میلیون دلار3.09 میلیون دلار94.29 میلیون DIA200.00 میلیون DIA0.09" برابر "
663FOR0.022931 دلار1,259 تومان1.92%0.53%3.53%18.23 میلیون دلار1.43 میلیون دلار795.00 میلیون FOR1,000.00 میلیون FOR0.08" برابر "
185UMA2.07 دلار113,533 تومان1.93%0.67%3.17%142.62 میلیون دلار11.37 میلیون دلار68.95 میلیون UMA101.17 میلیون UMA0.08" برابر "
405FORTH3.32 دلار182,165 تومان1.94%0.96%2.61%50.64 میلیون دلار1.49 میلیون دلار15.26 میلیون FORTHبی نهایت0.03" برابر "
24ETC20.21 دلار1,109,329 تومان1.95%0.97%3.90%2.83 میلیارد دلار151.21 میلیون دلار140.15 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "
7ADA0.3749 دلار20,577 تومان1.98%0.89%1.44%13.02 میلیارد دلار391.56 میلیون دلار34.74 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.03" برابر "
665DNT0.030319 دلار1,664 تومان1.99%0.82%6.26%18.19 میلیون دلار313.73 هزار دلار600.00 میلیون DNTبی نهایت0.02" برابر "
392MOVR8.02 دلار439,977 تومان1.99%1.63%6.62%53.43 میلیون دلار2.59 میلیون دلار6.67 میلیون MOVRبی نهایت0.05" برابر "
750UFT0.39928 دلار21,915 تومان1.99%0.88%4.39%12.40 میلیون دلار2.95 میلیون دلار31.05 میلیون UFT100.00 میلیون UFT0.24" برابر "
53FLOW0.959376 دلار52,656 تومان2.01%1.33%7.92%994.11 میلیون دلار28.76 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "
37VET0.022701 دلار1,246 تومان2.01%1.31%4.57%1.65 میلیارد دلار50.36 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "
257MC0.282639 دلار15,513 تومان2.05%1.51%7.50%105.23 میلیون دلار2.69 میلیون دلار372.30 میلیون MC669.81 میلیون MC0.03" برابر "
298MBOX0.468057 دلار25,690 تومان2.06%0.68%6.99%86.79 میلیون دلار5.59 میلیون دلار185.44 میلیون MBOX1,000.00 میلیون MBOX0.06" برابر "
138SUSHI1.05 دلار57,870 تومان2.08%0.97%4.45%234.34 میلیون دلار39.38 میلیون دلار222.26 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHI0.17" برابر "
295REP7.96 دلار436,752 تومان2.10%0.25%7.33%87.53 میلیون دلار5.85 میلیون دلار11.00 میلیون REPبی نهایت0.07" برابر "
92ZIL0.027373 دلار1,502 تومان2.14%1.80%4.52%434.34 میلیون دلار35.50 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.08" برابر "
64KLAY0.229836 دلار12,615 تومان2.15%0.42%0.46%708.22 میلیون دلار33.61 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.05" برابر "
190MULTI9.18 دلار503,874 تومان2.15%0.67%7.82%133.49 میلیون دلار3.14 میلیون دلار14.54 میلیون MULTI100.00 میلیون MULTI0.02" برابر "
50XTZ1.11 دلار60,691 تومان2.19%1.11%6.58%1.03 میلیارد دلار25.97 میلیون دلار932.44 میلیون XTZبی نهایت0.03" برابر "
96CVX5.31 دلار291,263 تومان2.20%1.02%3.54%403.12 میلیون دلار8.00 میلیون دلار75.96 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "
181DGB0.009476 دلار520 تومان2.22%0.74%3.84%152.78 میلیون دلار4.38 میلیون دلار16.12 میلیارد DGB21.00 میلیارد DGB0.03" برابر "
2927ETHUP5.16 دلار283,129 تومان2.24%1.09%6.06%0.00 دلار569.63 هزار دلار0.00 ETHUPبی نهایت0.00" برابر "
150USTC0.021289 دلار1,168 تومان2.25%0.11%0.75%208.63 میلیون دلار9.98 میلیون دلار9.80 میلیارد USTCبی نهایت0.05" برابر "
147GLMR0.364411 دلار20,001 تومان2.28%0.97%7.71%220.91 میلیون دلار7.07 میلیون دلار606.21 میلیون GLMRبی نهایت0.03" برابر "
524ORN0.898577 دلار49,319 تومان2.29%1.62%3.04%30.68 میلیون دلار4.40 میلیون دلار34.15 میلیون ORN100.00 میلیون ORN0.14" برابر "
101BAT0.247807 دلار13,601 تومان2.30%1.14%2.04%368.23 میلیون دلار29.70 میلیون دلار1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.08" برابر "
22ATOM10.97 دلار602,075 تومان2.31%1.27%7.96%3.14 میلیارد دلار188.44 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.06" برابر "
674VIB0.086457 دلار4,745 تومان2.33%1.44%9.46%17.26 میلیون دلار3.80 میلیون دلار199.64 میلیون VIBبی نهایت0.22" برابر "
390BADGER2.79 دلار153,322 تومان2.34%1.29%9.57%53.54 میلیون دلار5.42 میلیون دلار19.17 میلیون BADGER21.00 میلیون BADGER0.10" برابر "
667DOCK0.020742 دلار1,138 تومان2.35%2.30%0.37%18.00 میلیون دلار1.18 میلیون دلار867.60 میلیون DOCK1,000.00 میلیون DOCK0.07" برابر "
339ALICE1.48 دلار81,243 تومان2.37%1.45%5.85%71.15 میلیون دلار19.73 میلیون دلار48.07 میلیون ALICE100.00 میلیون ALICE0.28" برابر "
434RAY0.23094 دلار12,675 تومان2.37%0.81%7.05%43.32 میلیون دلار2.79 میلیون دلار187.59 میلیون RAY555.00 میلیون RAY0.06" برابر "
163LPT6.79 دلار372,639 تومان2.39%1.58%5.40%187.03 میلیون دلار7.53 میلیون دلار27.55 میلیون LPTبی نهایت0.04" برابر "
305ALPHA0.104696 دلار5,746 تومان2.40%1.47%5.01%81.03 میلیون دلار3.62 میلیون دلار774.00 میلیون ALPHA1,000.00 میلیون ALPHA0.04" برابر "
122KSM33.82 دلار1,856,043 تومان2.40%1.06%2.78%286.43 میلیون دلار14.57 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.05" برابر "
158ZRX0.230049 دلار12,626 تومان2.45%1.25%2.99%194.97 میلیون دلار18.98 میلیون دلار847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRX0.10" برابر "
375BETA0.088989 دلار4,884 تومان2.45%0.99%3.02%57.57 میلیون دلار3.54 میلیون دلار646.97 میلیون BETA1,000.00 میلیون BETA0.06" برابر "
141WAVES2.07 دلار113,740 تومان2.46%1.57%8.66%230.09 میلیون دلار60.98 میلیون دلار111.03 میلیون WAVESبی نهایت0.27" برابر "
51THETA1.01 دلار55,696 تومان2.49%1.61%3.24%1.01 میلیارد دلار21.87 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "
336SPELL0.000669 دلار37 تومان2.50%1.35%7.34%71.88 میلیون دلار6.50 میلیون دلار107.41 میلیارد SPELL196.01 میلیارد SPELL0.09" برابر "
65CRV0.923629 دلار50,694 تومان2.51%1.28%6.02%693.36 میلیون دلار39.80 میلیون دلار750.69 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.06" برابر "
69MKR672.74 دلار36,924,263 تومان2.51%1.36%2.08%657.70 میلیون دلار49.72 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.08" برابر "
13LTC88.96 دلار4,882,482 تومان2.54%0.83%4.48%6.46 میلیارد دلار569.73 میلیون دلار72.60 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.09" برابر "
247SLP0.0026 دلار143 تومان2.54%1.29%7.24%110.00 میلیون دلار12.90 میلیون دلار42.31 میلیارد SLPبی نهایت0.12" برابر "
398DAR0.166346 دلار9,130 تومان2.55%1.67%8.37%51.65 میلیون دلار14.42 میلیون دلار310.49 میلیون DAR800.00 میلیون DAR0.28" برابر "
95NEXO0.721063 دلار39,576 تومان2.55%1.82%2.85%403.80 میلیون دلار6.81 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
297STPT0.047092 دلار2,585 تومان2.58%0.53%5.42%86.86 میلیون دلار6.02 میلیون دلار1.84 میلیارد STPT1.94 میلیارد STPT0.07" برابر "
9MATIC1.09 دلار59,890 تومان2.61%1.63%4.87%9.91 میلیارد دلار353.34 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
57NEO12.45 دلار683,159 تومان2.65%1.83%0.29%877.99 میلیون دلار73.63 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.08" برابر "
449POLS0.413483 دلار22,694 تومان2.65%0.59%6.35%41.03 میلیون دلار2.02 میلیون دلار99.22 میلیون POLSبی نهایت0.05" برابر "
2795LINKUP0.00627 دلار344 تومان2.66%1.72%17.61%0.00 دلار1.02 میلیون دلار0.00 LINKUPبی نهایت0.00" برابر "
516SNM0.706737 دلار38,790 تومان2.67%0.50%7.08%31.38 میلیون دلار4.37 میلیون دلار44.40 میلیون SNMبی نهایت0.14" برابر "
61CHZ0.11543 دلار6,335 تومان2.68%1.16%6.73%781.31 میلیون دلار77.87 میلیون دلار6.77 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.10" برابر "
573FIRO2.14 دلار117,291 تومان2.69%0.75%0.29%26.08 میلیون دلار2.02 میلیون دلار12.20 میلیون FIRO21.40 میلیون FIRO0.08" برابر "
36NEAR1.91 دلار105,106 تومان2.71%1.70%7.10%1.66 میلیارد دلار93.30 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "
175SKL0.039164 دلار2,150 تومان2.73%1.87%2.51%164.64 میلیون دلار18.34 میلیون دلار4.20 میلیارد SKL7.00 میلیارد SKL0.11" برابر "
275PYR3.50 دلار192,375 تومان2.76%0.97%9.09%95.27 میلیون دلار7.35 میلیون دلار27.18 میلیون PYR50.00 میلیون PYR0.08" برابر "
186ZEN10.28 دلار564,091 تومان2.80%1.42%3.58%138.99 میلیون دلار13.91 میلیون دلار13.52 میلیون ZEN21.00 میلیون ZEN0.10" برابر "
280CTSI0.138836 دلار7,620 تومان2.82%1.05%9.38%92.57 میلیون دلار4.18 میلیون دلار666.74 میلیون CTSI1,000.00 میلیون CTSI0.05" برابر "
45FTM0.440202 دلار24,161 تومان2.82%2.49%11.82%1.23 میلیارد دلار284.95 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "
52AAVE70.83 دلار3,887,302 تومان2.87%1.52%11.34%998.15 میلیون دلار56.95 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "
860BTCST0.667729 دلار36,649 تومان2.87%0.97%0.67%8.15 میلیون دلار126.90 هزار دلار12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCST0.02" برابر "
254NMR18.26 دلار1,001,979 تومان2.87%0.66%3.75%107.50 میلیون دلار4.79 میلیون دلار5.89 میلیون NMR11.00 میلیون NMR0.04" برابر "
464TVK0.038583 دلار2,118 تومان2.87%0.63%6.57%38.44 میلیون دلار4.64 میلیون دلار996.27 میلیون TVK1.20 میلیارد TVK0.12" برابر "
547VOXEL0.237272 دلار13,023 تومان2.87%1.73%6.26%27.82 میلیون دلار5.00 میلیون دلار117.26 میلیون VOXEL300.00 میلیون VOXEL0.18" برابر "
38ALGO0.224613 دلار12,328 تومان2.88%1.16%1.24%1.60 میلیارد دلار199.69 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.12" برابر "
393TKO0.332449 دلار18,247 تومان2.88%0.42%3.04%53.38 میلیون دلار3.15 میلیون دلار160.56 میلیون TKO500.00 میلیون TKO0.06" برابر "
116ANKR0.031894 دلار1,751 تومان2.89%1.48%7.85%308.19 میلیون دلار40.29 میلیون دلار9.66 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.13" برابر "
253CHR0.157023 دلار8,618 تومان2.89%1.57%0.23%107.80 میلیون دلار13.08 میلیون دلار686.55 میلیون CHR1,000.00 میلیون CHR0.12" برابر "
151OCEAN0.340163 دلار18,670 تومان2.91%1.58%8.90%208.55 میلیون دلار20.34 میلیون دلار613.10 میلیون OCEAN1.41 میلیارد OCEAN0.10" برابر "
613DREP0.4473 دلار24,550 تومان2.93%0.72%4.11%21.80 میلیون دلار1.91 میلیون دلار48.74 میلیون DREPبی نهایت0.09" برابر "
153ICX0.213905 دلار11,740 تومان2.97%1.67%1.87%203.56 میلیون دلار9.57 میلیون دلار951.63 میلیون ICXبی نهایت0.05" برابر "
182AMP0.003617 دلار199 تومان2.98%1.64%8.53%152.73 میلیون دلار7.75 میلیون دلار42.23 میلیارد AMP99.44 میلیارد AMP0.05" برابر "
899MIR0.092235 دلار5,062 تومان2.98%0.38%1.80%7.17 میلیون دلار1.23 میلیون دلار77.74 میلیون MIRبی نهایت0.17" برابر "
104T0.040626 دلار2,230 تومان3.05%1.69%4.60%348.40 میلیون دلار51.93 میلیون دلار8.58 میلیارد T10.00 میلیارد T0.15" برابر "
144GMT0.378816 دلار20,792 تومان3.07%2.03%7.84%227.29 میلیون دلار67.00 میلیون دلار600.00 میلیون GMT6.00 میلیارد GMT0.29" برابر "
111QTUM3.04 دلار166,756 تومان3.09%1.58%8.01%317.78 میلیون دلار45.96 میلیون دلار104.60 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.14" برابر "
127AUDIO0.278491 دلار15,285 تومان3.13%1.48%2.26%275.88 میلیون دلار18.82 میلیون دلار990.64 میلیون AUDIOبی نهایت0.07" برابر "
239KNC0.707075 دلار38,809 تومان3.13%1.48%3.31%116.59 میلیون دلار23.25 میلیون دلار164.89 میلیون KNC252.30 میلیون KNC0.20" برابر "
840FUND0.252423 دلار13,854 تومان3.13%0.63%21.40%8.70 میلیون دلار427.73 هزار دلار34.45 میلیون FUNDبی نهایت0.05" برابر "
55AXS8.16 دلار448,072 تومان3.14%1.46%6.65%943.83 میلیون دلار51.44 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "
255REN0.107574 دلار5,904 تومان3.20%0.41%4.07%107.47 میلیون دلار37.85 میلیون دلار999.04 میلیون REN1,000.00 میلیون REN0.35" برابر "
199API31.51 دلار82,971 تومان3.22%1.45%8.30%121.22 میلیون دلار7.03 میلیون دلار80.19 میلیون API3بی نهایت0.06" برابر "
142JASMY0.004817 دلار264 تومان3.22%1.69%1.30%229.13 میلیون دلار56.88 میلیون دلار47.57 میلیارد JASMY50.00 میلیارد JASMY0.25" برابر "
445MLN20.65 دلار1,133,233 تومان3.30%0.59%6.18%42.09 میلیون دلار921.13 هزار دلار2.04 میلیون MLN2.07 میلیون MLN0.02" برابر "
29FIL5.52 دلار303,238 تومان3.30%1.63%6.52%2.27 میلیارد دلار199.75 میلیون دلار410.58 میلیون FILبی نهایت0.09" برابر "
1499MDA0.048065 دلار2,638 تومان3.33%1.94%7.38%943.47 هزار دلار30.77 هزار دلار19.63 میلیون MDAبی نهایت0.03" برابر "
327LOOM0.064691 دلار3,551 تومان3.34%0.58%7.88%73.26 میلیون دلار21.69 میلیون دلار1.13 میلیارد LOOMبی نهایت0.30" برابر "
261DENT0.001042 دلار57 تومان3.35%0.93%6.00%103.13 میلیون دلار4.36 میلیون دلار99.01 میلیارد DENTبی نهایت0.04" برابر "
134ONE0.019811 دلار1,087 تومان3.37%1.93%9.19%260.88 میلیون دلار19.25 میلیون دلار13.17 میلیارد ONEبی نهایت0.07" برابر "
317DODO0.169046 دلار9,278 تومان3.39%1.10%17.18%76.93 میلیون دلار14.56 میلیون دلار455.10 میلیون DODO1,000.00 میلیون DODO0.19" برابر "
426ALPACA0.296293 دلار16,262 تومان3.44%0.96%5.81%45.16 میلیون دلار3.87 میلیون دلار152.40 میلیون ALPACA188.00 میلیون ALPACA0.09" برابر "
470KMD0.271988 دلار14,928 تومان3.46%1.71%14.54%36.98 میلیون دلار5.14 میلیون دلار135.95 میلیون KMD200.00 میلیون KMD0.14" برابر "
321NKN0.100137 دلار5,496 تومان3.48%1.29%8.52%75.59 میلیون دلار4.00 میلیون دلار754.83 میلیون NKN1,000.00 میلیون NKN0.05" برابر "
117COMP41.89 دلار2,299,433 تومان3.50%1.36%5.68%304.46 میلیون دلار24.42 میلیون دلار7.27 میلیون COMP10.00 میلیون COMP0.08" برابر "
349ACA0.097788 دلار5,367 تومان3.52%1.12%8.47%64.70 میلیون دلار2.31 میلیون دلار661.63 میلیون ACA1,000.00 میلیون ACA0.04" برابر "
344QKC0.010512 دلار577 تومان3.53%0.39%5.36%67.28 میلیون دلار3.30 میلیون دلار6.40 میلیارد QKC10.00 میلیارد QKC0.05" برابر "
534REI0.030511 دلار1,675 تومان3.53%1.12%5.69%28.99 میلیون دلار1.36 میلیون دلار950.00 میلیون REIبی نهایت0.05" برابر "
70MINA0.742894 دلار40,775 تومان3.54%1.87%11.02%650.82 میلیون دلار30.02 میلیون دلار876.06 میلیون MINAبی نهایت0.05" برابر "
130ASTR0.062052 دلار3,406 تومان3.58%1.31%4.54%270.83 میلیون دلار10.62 میلیون دلار4.36 میلیارد ASTRبی نهایت0.04" برابر "
145BAND1.82 دلار99,953 تومان3.59%1.26%4.37%226.08 میلیون دلار18.78 میلیون دلار124.15 میلیون BANDبی نهایت0.08" برابر "
394WAN0.271875 دلار14,922 تومان3.61%0.68%5.88%53.38 میلیون دلار1.19 میلیون دلار196.33 میلیون WAN210.00 میلیون WAN0.02" برابر "
381YGG0.247329 دلار13,575 تومان3.62%1.89%14.06%55.70 میلیون دلار13.57 میلیون دلار225.19 میلیون YGG1,000.00 میلیون YGG0.24" برابر "
129AR8.15 دلار447,575 تومان3.74%1.05%7.45%272.32 میلیون دلار13.09 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.05" برابر "
72DASH55.74 دلار3,059,238 تومان3.77%1.53%11.70%624.84 میلیون دلار88.47 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
472LOKA0.492553 دلار27,034 تومان3.80%1.89%6.33%36.39 میلیون دلار6.40 میلیون دلار73.87 میلیون LOKA500.00 میلیون LOKA0.18" برابر "
56SAND0.610952 دلار33,533 تومان3.80%1.38%8.86%916.10 میلیون دلار107.07 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "
10SOL20.38 دلار1,118,740 تومان3.83%1.36%9.10%7.85 میلیارد دلار452.21 میلیون دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "
48MANA0.572685 دلار31,432 تومان3.85%1.46%7.19%1.06 میلیارد دلار76.46 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "
380SRM0.21227 دلار11,651 تومان3.86%1.27%4.01%55.88 میلیون دلار56.68 میلیون دلار263.24 میلیون SRM10.16 میلیارد SRM1.01" برابر "
661NEBL0.922499 دلار50,632 تومان3.99%1.33%14.83%18.32 میلیون دلار1.51 میلیون دلار19.86 میلیون NEBLبی نهایت0.08" برابر "
701PNT0.202839 دلار11,133 تومان4.00%0.56%9.71%15.09 میلیون دلار1.39 میلیون دلار74.39 میلیون PNT96.78 میلیون PNT0.09" برابر "
413ARPA0.0395 دلار2,168 تومان4.05%1.50%10.11%49.09 میلیون دلار13.02 میلیون دلار1.24 میلیارد ARPA2.00 میلیارد ARPA0.27" برابر "
546NULS0.273394 دلار15,006 تومان4.12%1.05%5.85%27.84 میلیون دلار2.88 میلیون دلار101.84 میلیون NULS210.00 میلیون NULS0.10" برابر "
800AION0.020645 دلار1,133 تومان4.16%0.54%59.35%10.35 میلیون دلار132.47 هزار دلار501.51 میلیون AIONبی نهایت0.01" برابر "
178CELR0.022877 دلار1,256 تومان4.16%2.26%16.10%162.10 میلیون دلار15.98 میلیون دلار7.09 میلیارد CELR10.00 میلیارد CELR0.10" برابر "
335DUSK0.173725 دلار9,535 تومان4.17%1.39%10.87%71.90 میلیون دلار7.57 میلیون دلار413.86 میلیون DUSK1,000.00 میلیون DUSK0.11" برابر "
118DCR20.40 دلار1,119,434 تومان4.23%0.45%1.63%302.69 میلیون دلار1.34 میلیون دلار14.84 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.00" برابر "
557AGLD0.38734 دلار21,260 تومان4.28%1.52%10.26%27.18 میلیون دلار4.30 میلیون دلار70.17 میلیون AGLDبی نهایت0.16" برابر "
682AUTO218.96 دلار12,018,016 تومان4.28%0.90%8.33%16.69 میلیون دلار4.36 میلیون دلار76.23 هزار AUTO80.64 هزار AUTO0.26" برابر "
487ALCX20.18 دلار1,107,834 تومان4.32%1.11%7.18%34.76 میلیون دلار2.81 میلیون دلار1.72 میلیون ALCXبی نهایت0.08" برابر "
107BAL6.78 دلار372,099 تومان4.37%0.93%3.25%329.72 میلیون دلار9.17 میلیون دلار48.63 میلیون BAL96.15 میلیون BAL0.03" برابر "
44GRT0.14036 دلار7,704 تومان4.39%1.54%8.91%1.25 میلیارد دلار52.85 میلیون دلار8.89 میلیارد GRTبی نهایت0.04" برابر "
188RLC1.67 دلار91,609 تومان4.41%1.72%23.20%135.19 میلیون دلار9.07 میلیون دلار81.00 میلیون RLC87.00 میلیون RLC0.07" برابر "
419CTXC0.224242 دلار12,308 تومان4.43%1.65%7.45%47.14 میلیون دلار4.78 میلیون دلار210.23 میلیون CTXC299.79 میلیون CTXC0.10" برابر "
2802ADAUP0.419999 دلار23,052 تومان4.45%2.10%1.31%0.00 دلار980.83 هزار دلار0.00 ADAUPبی نهایت0.00" برابر "
100DYDX2.41 دلار132,221 تومان4.47%1.34%6.83%376.42 میلیون دلار120.33 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "
120FET0.361529 دلار19,843 تومان4.52%1.50%7.01%296.06 میلیون دلار68.16 میلیون دلار818.91 میلیون FETبی نهایت0.23" برابر "
281RAD1.88 دلار103,454 تومان4.54%1.05%7.01%92.04 میلیون دلار11.34 میلیون دلار48.83 میلیون RAD100.00 میلیون RAD0.12" برابر "
519CHESS0.266635 دلار14,635 تومان4.62%1.09%1.76%31.21 میلیون دلار5.33 میلیون دلار117.04 میلیون CHESS300.00 میلیون CHESS0.17" برابر "
75FXS8.48 دلار465,190 تومان4.64%1.30%3.44%602.70 میلیون دلار33.68 میلیون دلار71.11 میلیون FXSبی نهایت0.06" برابر "
680WTC0.203674 دلار11,179 تومان4.64%0.70%2.58%16.73 میلیون دلار2.30 میلیون دلار82.14 میلیون WTC100.00 میلیون WTC0.14" برابر "
311MTL1.19 دلار65,078 تومان4.66%0.81%0.03%78.95 میلیون دلار12.04 میلیون دلار66.59 میلیون MTL66.59 میلیون MTL0.15" برابر "
509FIS0.527068 دلار28,929 تومان4.98%2.12%2.43%31.86 میلیون دلار4.66 میلیون دلار60.45 میلیون FIS114.91 میلیون FIS0.15" برابر "
729CVP0.445187 دلار24,435 تومان5.05%1.38%3.85%13.31 میلیون دلار3.71 میلیون دلار29.90 میلیون CVP100.00 میلیون CVP0.28" برابر "
414IRIS0.033847 دلار1,858 تومان5.06%1.10%14.55%48.91 میلیون دلار2.76 میلیون دلار1.45 میلیارد IRISبی نهایت0.06" برابر "
88LRC0.348796 دلار19,144 تومان5.09%2.08%5.17%463.95 میلیون دلار44.75 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.10" برابر "
527DF0.070206 دلار3,853 تومان5.12%1.00%8.98%30.33 میلیون دلار4.36 میلیون دلار432.03 میلیون DF999.93 میلیون DF0.14" برابر "
388PERP0.812438 دلار44,591 تومان5.12%2.02%9.64%53.62 میلیون دلار7.99 میلیون دلار66.00 میلیون PERPبی نهایت0.15" برابر "
155CKB0.004913 دلار270 تومان5.25%1.56%25.92%197.42 میلیون دلار15.25 میلیون دلار40.19 میلیارد CKBبی نهایت0.08" برابر "
270COCOS1.37 دلار75,147 تومان5.57%2.92%13.23%97.28 میلیون دلار25.33 میلیون دلار71.05 میلیون COCOS100.00 میلیون COCOS0.26" برابر "
187RIF0.14247 دلار7,820 تومان5.63%2.45%7.33%135.83 میلیون دلار9.68 میلیون دلار953.38 میلیون RIFبی نهایت0.07" برابر "
1697EZ0.072369 دلار3,972 تومان5.94%28.99%1.12%461.25 هزار دلار19.69 هزار دلار6.37 میلیون EZ10.00 میلیون EZ0.04" برابر "
85AGIX0.407187 دلار22,349 تومان5.96%1.74%18.00%491.12 میلیون دلار107.78 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "
1151MITH0.002859 دلار157 تومان6.29%1.98%6.63%2.86 میلیون دلار283.47 هزار دلار1,000.00 میلیون MITHبی نهایت0.10" برابر "
1323NAS0.024718 دلار1,357 تومان6.75%0.12%5.77%1.59 میلیون دلار90.09 هزار دلار64.48 میلیون NASبی نهایت0.06" برابر "
109CELO0.651183 دلار35,741 تومان7.11%1.46%2.71%320.08 میلیون دلار129.22 میلیون دلار491.53 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.40" برابر "
518PIVX0.432263 دلار23,725 تومان7.25%1.47%9.69%31.28 میلیون دلار3.04 میلیون دلار72.36 میلیون PIVXبی نهایت0.10" برابر "
610OAX0.285182 دلار15,652 تومان7.26%0.94%3.12%21.97 میلیون دلار15.51 میلیون دلار77.05 میلیون OAXبی نهایت0.71" برابر "
164HNT1.31 دلار72,149 تومان7.33%2.53%11.02%185.65 میلیون دلار2.59 میلیون دلار141.23 میلیون HNT223.00 میلیون HNT0.01" برابر "
32LDO2.26 دلار124,061 تومان7.48%2.02%5.63%1.95 میلیارد دلار123.11 میلیون دلار861.74 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "
43STX0.92207 دلار50,609 تومان7.93%1.61%23.41%1.26 میلیارد دلار206.51 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.16" برابر "
691PERL0.032467 دلار1,782 تومان8.03%0.34%19.12%15.94 میلیون دلار9.20 میلیون دلار490.94 میلیون PERL1.03 میلیارد PERL0.58" برابر "
146OMG1.58 دلار86,520 تومان8.08%1.20%11.65%221.08 میلیون دلار87.67 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG0.40" برابر "
87MASK6.27 دلار344,195 تومان8.45%1.56%7.19%477.54 میلیون دلار346.93 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.73" برابر "
1396TCT0.0013 دلار71 تومان8.58%1.99%5.80%1.29 میلیون دلار94.00 هزار دلار992.44 میلیون TCTبی نهایت0.07" برابر "
417GFT0.047985 دلار2,634 تومان8.89%1.20%3.87%47.95 میلیون دلار20.02 میلیون دلار999.27 میلیون GFTبی نهایت0.42" برابر "
629AST0.117855 دلار6,469 تومان9.64%0.36%15.66%20.56 میلیون دلار4.10 میلیون دلار174.48 میلیون ASTبی نهایت0.20" برابر "
908NAV0.091349 دلار5,014 تومان9.77%1.05%19.33%6.93 میلیون دلار9.25 هزار دلار75.81 میلیون NAVبی نهایت0.00" برابر "
1696WABI0.004617 دلار253 تومان10.13%0.43%68.54%461.68 هزار دلار2.00 میلیون دلار100.00 میلیون WABI100.00 میلیون WABI4.33" برابر "
407QLC0.083524 دلار4,584 تومان11.66%0.59%11.65%50.11 میلیون دلار11.29 میلیون دلار600.00 میلیون QLCبی نهایت0.23" برابر "

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت

ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 24 ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
590PORTO3.11 دلار170,496 تومان36.21%10.26%32.57%24.23 میلیون دلار158.90 میلیون دلار7.80 میلیون PORTO40.00 میلیون PORTO6.56" برابر "
259STRAX0.710269 دلار38,984 تومان30.60%0.46%27.57%104.83 میلیون دلار520.42 میلیون دلار147.59 میلیون STRAXبی نهایت4.96" برابر "
783NXS0.148474 دلار8,149 تومان12.80%9.85%8.92%11.00 میلیون دلار2.81 هزار دلار74.08 میلیون NXS78.00 میلیون NXS0.00" برابر "
582LAZIO2.93 دلار160,692 تومان12.28%3.32%8.62%25.18 میلیون دلار31.34 میلیون دلار8.60 میلیون LAZIO40.00 میلیون LAZIO1.24" برابر "
861INCH0.572467 دلار31,420 تومان11.51%1.54%8.29%477.90 میلیون دلار218.05 میلیون دلار834.80 میلیون 1INCHبی نهایت0.46" برابر "
1445SPARTA0.012501 دلار686 تومان10.51%0.07%0.57%1.10 میلیون دلار45.85 هزار دلار88.17 میلیون SPARTA300.00 میلیون SPARTA0.04" برابر "
621SANTOS4.64 دلار254,639 تومان9.87%3.13%3.73%21.11 میلیون دلار48.37 میلیون دلار4.55 میلیون SANTOS30.00 میلیون SANTOS2.29" برابر "
401UTK0.102675 دلار5,635 تومان7.66%1.66%3.36%51.34 میلیون دلار20.99 میلیون دلار500.00 میلیون UTK500.00 میلیون UTK0.41" برابر "
389SUPER0.132679 دلار7,282 تومان6.79%2.25%9.90%53.58 میلیون دلار22.69 میلیون دلار403.83 میلیون SUPER1,000.00 میلیون SUPER0.42" برابر "
571ALPINE2.30 دلار126,498 تومان6.42%1.32%2.21%26.18 میلیون دلار10.04 میلیون دلار11.36 میلیون ALPINE40.00 میلیون ALPINE0.38" برابر "
133SXP0.468446 دلار25,711 تومان6.41%2.93%67.52%262.11 میلیون دلار1.08 میلیارد دلار559.53 میلیون SXPبی نهایت4.11" برابر "
3353BNX68.04 دلار3,734,487 تومان5.48%0.84%12.04%0.00 دلار173.35 هزار دلار0.00 BNX21.00 میلیون BNX0.00" برابر "
1659BRD0.006107 دلار335 تومان5.02%0.02%33.46%542.71 هزار دلار50.09 دلار88.86 میلیون BRDبی نهایت0.00" برابر "
813ATM2.90 دلار159,266 تومان4.72%0.86%7.54%9.67 میلیون دلار10.30 میلیون دلار3.33 میلیون ATMبی نهایت1.07" برابر "
804OG2.70 دلار148,027 تومان4.62%1.67%4.82%10.14 میلیون دلار5.18 میلیون دلار3.76 میلیون OGبی نهایت0.51" برابر "
157HIVE0.411739 دلار22,599 تومان4.57%0.85%2.52%196.72 میلیون دلار76.95 میلیون دلار477.77 میلیون HIVEبی نهایت0.39" برابر "
732ACM2.54 دلار139,365 تومان4.06%0.83%2.86%13.26 میلیون دلار3.07 میلیون دلار5.22 میلیون ACMبی نهایت0.23" برابر "
533DEGO2.08 دلار114,094 تومان3.91%2.24%1.19%29.45 میلیون دلار8.51 میلیون دلار14.17 میلیون DEGO21.00 میلیون DEGO0.29" برابر "
930ASR2.69 دلار147,551 تومان3.90%0.38%1.82%6.12 میلیون دلار2.55 میلیون دلار2.28 میلیون ASRبی نهایت0.42" برابر "
49CFX0.398445 دلار21,869 تومان3.50%4.30%4.06%1.06 میلیارد دلار724.20 میلیون دلار2.66 میلیارد CFXبی نهایت0.68" برابر "
33HBAR0.064536 دلار3,542 تومان3.50%0.37%2.34%1.95 میلیارد دلار103.69 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.05" برابر "
283STEEM0.210589 دلار11,558 تومان3.47%0.48%0.35%90.64 میلیون دلار32.73 میلیون دلار430.42 میلیون STEEMبی نهایت0.36" برابر "
25XLM0.10427 دلار5,723 تومان2.92%0.90%11.95%2.78 میلیارد دلار157.18 میلیون دلار26.63 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.06" برابر "
42EOS1.18 دلار64,691 تومان2.84%1.30%1.83%1.28 میلیارد دلار200.27 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.16" برابر "
360OXT0.088376 دلار4,851 تومان2.78%0.66%0.74%61.04 میلیون دلار7.01 میلیون دلار690.69 میلیون OXTبی نهایت0.11" برابر "
256CVC0.105439 دلار5,787 تومان2.67%0.89%3.25%105.44 میلیون دلار18.20 میلیون دلار1,000.00 میلیون CVCبی نهایت0.17" برابر "
567CITY4.57 دلار250,977 تومان2.58%0.82%1.91%26.47 میلیون دلار3.32 میلیون دلار5.79 میلیون CITY20.00 میلیون CITY0.13" برابر "
2790ADADOWN0.00226 دلار124 تومان2.50%1.23%3.60%0.00 دلار1.04 میلیون دلار0.00 ADADOWNبی نهایت0.00" برابر "
84TWT1.18 دلار64,850 تومان2.34%1.18%1.73%492.29 میلیون دلار44.45 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.09" برابر "
770JUV2.62 دلار143,585 تومان2.25%0.03%1.90%11.54 میلیون دلار1.96 میلیون دلار4.41 میلیون JUV20.00 میلیون JUV0.17" برابر "
2726ETHDOWN0.266349 دلار14,619 تومان2.21%1.33%5.18%0.00 دلار1.55 میلیون دلار0.00 ETHDOWNبی نهایت0.00" برابر "
481KP3R82.32 دلار4,518,213 تومان2.18%0.04%0.07%35.00 میلیون دلار2.78 میلیون دلار425.18 هزار KP3Rبی نهایت0.08" برابر "
489GRS0.419063 دلار23,001 تومان2.13%0.68%1.89%34.46 میلیون دلار8.28 میلیون دلار82.24 میلیون GRS105.00 میلیون GRS0.24" برابر "
570PSG5.42 دلار297,408 تومان2.12%0.28%1.40%26.24 میلیون دلار3.63 میلیون دلار4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSG0.14" برابر "
291POWR0.184969 دلار10,152 تومان2.05%0.60%1.28%88.83 میلیون دلار22.16 میلیون دلار480.23 میلیون POWR1,000.00 میلیون POWR0.25" برابر "
374C980.267117 دلار14,661 تومان1.94%0.59%17.22%57.95 میلیون دلار128.37 میلیون دلار216.94 میلیون C981,000.00 میلیون C982.22" برابر "
471BAR3.90 دلار214,275 تومان1.80%0.03%0.07%36.72 میلیون دلار4.09 میلیون دلار9.41 میلیون BAR40.00 میلیون BAR0.11" برابر "
106WOO0.204 دلار11,197 تومان1.73%2.13%1.39%342.07 میلیون دلار26.30 میلیون دلار1.68 میلیارد WOOبی نهایت0.08" برابر "
491RAMP0.071265 دلار3,911 تومان1.69%0.28%1.59%34.05 میلیون دلار77.24 هزار دلار477.84 میلیون RAMP1,000.00 میلیون RAMP0.00" برابر "
148KDA0.974694 دلار53,497 تومان1.44%1.52%4.70%218.84 میلیون دلار12.43 میلیون دلار224.53 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.06" برابر "
331XVS4.89 دلار268,131 تومان1.38%0.43%2.97%72.37 میلیون دلار2.46 میلیون دلار14.81 میلیون XVS29.75 میلیون XVS0.03" برابر "
364LINA0.012236 دلار672 تومان1.37%1.04%7.18%60.02 میلیون دلار66.21 میلیون دلار4.91 میلیارد LINA10.00 میلیارد LINA1.10" برابر "
266ANT2.47 دلار135,823 تومان1.29%1.09%1.59%99.06 میلیون دلار9.47 میلیون دلار40.03 میلیون ANTبی نهایت0.10" برابر "
436PHB1.09 دلار59,652 تومان1.28%0.91%3.01%43.22 میلیون دلار12.44 میلیون دلار39.77 میلیون PHBبی نهایت0.29" برابر "
39QNT124.92 دلار6,856,343 تومان1.25%1.73%2.79%1.51 میلیارد دلار21.42 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
312POND0.009704 دلار533 تومان1.21%1.75%3.22%78.48 میلیون دلار4.25 میلیون دلار8.09 میلیارد POND10.00 میلیارد POND0.05" برابر "
2698XRPDOWN0.00005 دلار3 تومان1.18%1.82%42.29%0.00 دلار2.24 میلیون دلار0.00 XRPDOWNبی نهایت0.00" برابر "
329WNXM25.06 دلار1,375,498 تومان1.09%0.23%1.11%72.58 میلیون دلار9.27 میلیون دلار2.90 میلیون WNXM2.90 میلیون WNXM0.13" برابر "
2703BTCDOWN0.009246 دلار508 تومان0.95%2.09%1.74%0.00 دلار2.15 میلیون دلار0.00 BTCDOWNبی نهایت0.00" برابر "
385AERGO0.127294 دلار6,987 تومان0.93%0.84%0.23%54.74 میلیون دلار10.79 میلیون دلار430.00 میلیون AERGO500.00 میلیون AERGO0.20" برابر "
2919BNBDOWN0.01137 دلار624 تومان0.91%2.07%13.78%0.00 دلار592.41 هزار دلار0.00 BNBDOWNبی نهایت0.00" برابر "
90RNDR1.23 دلار67,508 تومان0.86%1.14%10.76%444.57 میلیون دلار64.53 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.15" برابر "
1423NBS0.000447 دلار25 تومان0.77%0.11%6.75%1.17 میلیون دلار156.61 هزار دلار2.61 میلیارد NBS3.60 میلیارد NBS0.13" برابر "
446LIT1.06 دلار58,162 تومان0.76%1.86%2.37%41.98 میلیون دلار15.97 میلیون دلار39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LIT0.38" برابر "
183STORJ0.363795 دلار19,967 تومان0.75%1.70%1.64%150.22 میلیون دلار48.44 میلیون دلار412.94 میلیون STORJبی نهایت0.32" برابر "
293ARDR0.087945 دلار4,827 تومان0.74%0.76%4.81%87.86 میلیون دلار4.17 میلیون دلار999.00 میلیون ARDR999.00 میلیون ARDR0.05" برابر "
235PUNDIX0.464304 دلار25,484 تومان0.74%0.79%1.43%120.02 میلیون دلار23.60 میلیون دلار258.49 میلیون PUNDIX258.53 میلیون PUNDIX0.20" برابر "
371SUN0.006271 دلار344 تومان0.71%0.35%5.63%58.35 میلیون دلار14.45 میلیون دلار9.30 میلیارد SUNبی نهایت0.25" برابر "
354TOMO0.657037 دلار36,062 تومان0.69%1.11%20.10%62.30 میلیون دلار16.37 میلیون دلار94.82 میلیون TOMOبی نهایت0.26" برابر "
719PROS0.492737 دلار27,044 تومان0.66%1.07%4.63%14.28 میلیون دلار5.83 میلیون دلار28.98 میلیون PROS100.00 میلیون PROS0.41" برابر "
135BTG14.89 دلار817,059 تومان0.63%1.32%10.05%260.72 میلیون دلار3.93 میلیون دلار17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTG0.02" برابر "
377ATA0.154758 دلار8,494 تومان0.56%1.41%1.51%56.06 میلیون دلار7.94 میلیون دلار362.25 میلیون ATAبی نهایت0.14" برابر "
269ONG0.287834 دلار15,798 تومان0.52%0.34%3.18%97.52 میلیون دلار3.22 میلیون دلار338.79 میلیون ONG1,000.00 میلیون ONG0.03" برابر "
416GHST1.07 دلار58,993 تومان0.51%0.14%11.92%48.47 میلیون دلار2.90 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.06" برابر "
741QSP0.017962 دلار986 تومان0.51%0.62%9.27%12.82 میلیون دلار134.64 هزار دلار713.80 میلیون QSPبی نهایت0.01" برابر "
15TRX0.064596 دلار3,545 تومان0.39%0.19%1.22%5.88 میلیارد دلار246.71 میلیون دلار91.04 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "
580ADX0.177972 دلار9,768 تومان0.35%0.41%2.97%25.37 میلیون دلار2.24 میلیون دلار142.56 میلیون ADX150.00 میلیون ADX0.09" برابر "
140JST0.026057 دلار1,430 تومان0.35%0.87%0.47%231.96 میلیون دلار29.18 میلیون دلار8.90 میلیارد JST9.90 میلیارد JST0.13" برابر "
918BEAM0.047001 دلار2,580 تومان0.32%0.52%48.37%6.44 میلیون دلار228.40 هزار دلار137.01 میلیون BEAM262.80 میلیون BEAM0.04" برابر "
442MDT0.063391 دلار3,479 تومان0.31%1.26%5.47%42.86 میلیون دلار14.75 میلیون دلار676.16 میلیون MDT1,000.00 میلیون MDT0.34" برابر "
171ACH0.034479 دلار1,892 تومان0.26%3.44%4.83%175.23 میلیون دلار88.86 میلیون دلار5.08 میلیارد ACH10.00 میلیارد ACH0.51" برابر "
198SYS0.165249 دلار9,070 تومان0.24%0.25%7.23%124.53 میلیون دلار1.26 میلیون دلار753.57 میلیون SYSبی نهایت0.01" برابر "
337HIGH2.10 دلار115,103 تومان0.23%0.83%9.99%71.77 میلیون دلار27.01 میلیون دلار34.22 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGH0.38" برابر "
586CREAM13.45 دلار738,206 تومان0.15%0.09%10.56%24.96 میلیون دلار1.39 میلیون دلار1.86 میلیون CREAM2.92 میلیون CREAM0.06" برابر "
367OGN0.116149 دلار6,375 تومان0.12%1.39%0.41%59.19 میلیون دلار24.51 میلیون دلار509.64 میلیون OGN1,000.00 میلیون OGN0.41" برابر "
230EURS1.08 دلار59,085 تومان0.01%0.09%1.39%133.62 میلیون دلار762.41 هزار دلار124.13 میلیون EURSبی نهایت0.01" برابر "
3USDT1.00 دلار54,891 تومان0.00%0.00%0.11%79.65 میلیارد دلار33.50 میلیارد دلار79.64 میلیارد USDTبی نهایت0.42" برابر "
30TUSD0.999685 دلار54,869 تومان0.00%0.01%0.04%2.02 میلیارد دلار992.63 میلیون دلار2.02 میلیارد TUSDبی نهایت0.49" برابر "
58USDP0.998108 دلار54,782 تومان0.01%0.14%0.59%876.42 میلیون دلار6.25 میلیون دلار878.08 میلیون USDPبی نهایت0.01" برابر "
5USDC0.999727 دلار54,871 تومان0.01%0.01%0.10%33.05 میلیارد دلار4.69 میلیارد دلار33.06 میلیارد USDCبی نهایت0.14" برابر "
11BUSD0.99961 دلار54,865 تومان0.05%0.02%0.02%7.61 میلیارد دلار3.61 میلیارد دلار7.61 میلیارد BUSDبی نهایت0.47" برابر "
384ARK0.324509 دلار17,811 تومان0.09%1.33%1.10%55.09 میلیون دلار13.11 میلیون دلار169.78 میلیون ARKبی نهایت0.24" برابر "
162BICO0.37805 دلار20,750 تومان0.09%1.86%4.84%190.08 میلیون دلار5.71 میلیون دلار502.79 میلیون BICOبی نهایت0.03" برابر "
23XMR157.89 دلار8,665,940 تومان0.12%0.97%2.09%2.88 میلیارد دلار99.89 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.03" برابر "
512AVA0.6048 دلار33,195 تومان0.17%0.04%3.37%31.59 میلیون دلار1.82 میلیون دلار52.23 میلیون AVA61.01 میلیون AVA0.06" برابر "
16AVAX17.20 دلار943,914 تومان0.21%1.37%3.04%5.60 میلیارد دلار196.25 میلیون دلار325.88 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.04" برابر "
83PAXG1,981.72 دلار108,768,728 تومان0.22%0.13%0.19%537.57 میلیون دلار11.17 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.02" برابر "
548BLZ0.081578 دلار4,478 تومان0.27%1.16%4.65%27.82 میلیون دلار5.89 میلیون دلار341.00 میلیون BLZبی نهایت0.21" برابر "
200TRIBE0.266014 دلار14,600 تومان0.30%0.45%1.58%120.62 میلیون دلار611.69 هزار دلار453.45 میلیون TRIBE1,000.00 میلیون TRIBE0.01" برابر "
170RSR0.003936 دلار216 تومان0.40%1.52%3.29%179.51 میلیون دلار8.48 میلیون دلار45.61 میلیارد RSR100.00 میلیارد RSR0.05" برابر "
4BNB314.70 دلار17,272,497 تومان0.41%0.55%5.17%49.69 میلیارد دلار584.46 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
112HOT0.001815 دلار100 تومان0.42%0.73%3.71%314.65 میلیون دلار21.01 میلیون دلار173.34 میلیارد HOTبی نهایت0.07" برابر "
251SCRT0.661936 دلار36,331 تومان0.42%1.06%1.92%108.09 میلیون دلار2.78 میلیون دلار163.30 میلیون SCRTبی نهایت0.03" برابر "
172ELF0.295155 دلار16,200 تومان0.43%0.45%4.37%174.59 میلیون دلار11.76 میلیون دلار591.51 میلیون ELF1,000.00 میلیون ELF0.07" برابر "
77BTT0.00000062403553 دلار0 تومان0.44%0.28%0.55%593.72 میلیون دلار15.00 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.03" برابر "
1860ADC0.000282 دلار15 تومان0.49%0.80%1.31%276.83 هزار دلار0.00 دلار980.73 میلیون ADCبی نهایت0.00" برابر "
338FUN0.006527 دلار358 تومان0.53%0.58%6.01%71.56 میلیون دلار894.45 هزار دلار10.96 میلیارد FUNبی نهایت0.01" برابر "
89RUNE1.39 دلار76,483 تومان0.54%1.01%3.76%455.75 میلیون دلار34.01 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.07" برابر "
263DEXE2.79 دلار153,268 تومان0.56%0.75%3.60%101.85 میلیون دلار1.56 میلیون دلار36.47 میلیون DEXE98.94 میلیون DEXE0.02" برابر "
2828BTCUP5.98 دلار328,080 تومان0.58%1.21%2.24%0.00 دلار845.40 هزار دلار0.00 BTCUPبی نهایت0.00" برابر "
328MDX0.076698 دلار4,210 تومان0.59%0.07%3.66%72.88 میلیون دلار4.44 میلیون دلار950.25 میلیون MDXبی نهایت0.06" برابر "
68CAKE3.66 دلار200,737 تومان0.62%0.66%3.57%667.26 میلیون دلار49.74 میلیون دلار182.44 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.07" برابر "
1BTC28,184.51 دلار1,546,935,029 تومان0.65%0.85%1.19%544.88 میلیارد دلار21.11 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.04" برابر "
3148BNBUP50.27 دلار2,759,113 تومان0.65%1.01%7.63%0.00 دلار285.35 هزار دلار0.00 BNBUPبی نهایت0.00" برابر "
382MFT0.005521 دلار303 تومان0.67%0.58%0.94%55.21 میلیون دلار649.69 هزار دلار10.00 میلیارد MFT10.00 میلیارد MFT0.01" برابر "
313PHA0.146803 دلار8,057 تومان0.68%0.10%6.72%77.91 میلیون دلار3.67 میلیون دلار530.72 میلیون PHA1,000.00 میلیون PHA0.05" برابر "
438LTO0.104361 دلار5,728 تومان0.75%1.14%5.45%43.06 میلیون دلار1.45 میلیون دلار412.60 میلیون LTO500.00 میلیون LTO0.03" برابر "
657AKRO0.004365 دلار240 تومان0.76%0.99%4.18%18.56 میلیون دلار4.38 میلیون دلار4.25 میلیارد AKROبی نهایت0.24" برابر "
20UNI5.92 دلار325,172 تومان0.80%0.79%7.79%3.42 میلیارد دلار76.92 میلیون دلار577.49 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
492BTS0.01135 دلار623 تومان0.82%0.44%3.14%33.99 میلیون دلار684.67 هزار دلار2.99 میلیارد BTS3.60 میلیارد BTS0.02" برابر "
620FRONT0.235618 دلار12,932 تومان0.84%0.26%2.49%21.21 میلیون دلار2.47 میلیون دلار90.00 میلیون FRONT90.00 میلیون FRONT0.12" برابر "
2630BETH1,768.15 دلار97,046,422 تومان0.85%0.57%2.53%0.00 دلار9.48 میلیون دلار0.00 BETHبی نهایت0.00" برابر "
94KAVA0.877407 دلار48,157 تومان0.85%2.02%1.62%404.33 میلیون دلار26.15 میلیون دلار460.82 میلیون KAVAبی نهایت0.06" برابر "
597FARM34.34 دلار1,884,977 تومان0.86%0.71%4.76%23.39 میلیون دلار680.43 هزار دلار681.17 هزار FARM690.42 هزار FARM0.03" برابر "
612VITE0.022611 دلار1,241 تومان0.86%1.02%2.32%21.86 میلیون دلار867.63 هزار دلار966.57 میلیون VITEبی نهایت0.04" برابر "
350WRX0.169337 دلار9,294 تومان0.87%0.50%2.51%64.66 میلیون دلار950.95 هزار دلار381.86 میلیون WRXبی نهایت0.01" برابر "
6XRP0.535413 دلار29,387 تومان0.90%1.13%19.27%27.67 میلیارد دلار3.01 میلیارد دلار51.68 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.11" برابر "
827GO0.007423 دلار407 تومان0.98%0.19%1.88%9.02 میلیون دلار112.94 هزار دلار1.22 میلیارد GOبی نهایت0.01" برابر "
139GLM0.233196 دلار12,799 تومان1.01%0.59%4.12%233.20 میلیون دلار6.26 میلیون دلار1,000.00 میلیون GLM1,000.00 میلیون GLM0.03" برابر "
114RVN0.025168 دلار1,381 تومان1.04%1.33%5.77%311.31 میلیون دلار11.99 میلیون دلار12.37 میلیارد RVN21.00 میلیارد RVN0.04" برابر "
2ETH1,783.80 دلار97,905,766 تومان1.08%0.52%2.49%218.29 میلیارد دلار9.26 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.04" برابر "
41ICP4.95 دلار271,956 تومان1.11%1.45%5.45%1.48 میلیارد دلار33.41 میلیون دلار298.07 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
2875LINKDOWN0.000983 دلار54 تومان1.12%1.13%8.85%0.00 دلار678.10 هزار دلار0.00 LINKDOWNبی نهایت0.00" برابر "
160JOE0.575437 دلار31,583 تومان1.14%0.77%48.42%193.60 میلیون دلار127.39 میلیون دلار336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOE0.66" برابر "
515ERN1.79 دلار98,315 تومان1.16%0.68%1.26%31.40 میلیون دلار2.83 میلیون دلار17.53 میلیون ERN30.00 میلیون ERN0.09" برابر "
168FLUX0.613328 دلار33,663 تومان1.16%1.26%2.05%180.36 میلیون دلار11.61 میلیون دلار294.07 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.06" برابر "
542BEL0.596943 دلار32,764 تومان1.20%1.47%7.93%28.65 میلیون دلار8.74 میلیون دلار48.00 میلیون BEL100.00 میلیون BEL0.31" برابر "
532TROY0.003434 دلار189 تومان1.21%0.80%7.17%29.62 میلیون دلار1.08 میلیون دلار8.63 میلیارد TROYبی نهایت0.04" برابر "
668FIDA0.401659 دلار22,045 تومان1.22%1.19%2.47%17.97 میلیون دلار3.47 میلیون دلار44.73 میلیون FIDA1,000.00 میلیون FIDA0.19" برابر "
2721XRPUP0.151698 دلار8,326 تومان1.22%1.46%34.66%0.00 دلار1.65 میلیون دلار0.00 XRPUPبی نهایت0.00" برابر "
244PEOPLE0.022324 دلار1,225 تومان1.23%2.43%4.15%112.96 میلیون دلار17.59 میلیون دلار5.06 میلیارد PEOPLE5.06 میلیارد PEOPLE0.16" برابر "
137IOTX0.025317 دلار1,390 تومان1.23%1.34%0.83%239.21 میلیون دلار10.63 میلیون دلار9.45 میلیارد IOTX10.00 میلیارد IOTX0.04" برابر "
424XVG0.00274 دلار150 تومان1.25%0.77%6.87%45.25 میلیون دلار927.62 هزار دلار16.52 میلیارد XVG16.56 میلیارد XVG0.02" برابر "
370REEF0.002606 دلار143 تومان1.26%1.36%5.18%58.52 میلیون دلار14.96 میلیون دلار22.46 میلیارد REEFبی نهایت0.26" برابر "
643WING6.21 دلار341,102 تومان1.26%0.80%2.90%20.02 میلیون دلار1.08 میلیون دلار3.22 میلیون WING5.00 میلیون WING0.05" برابر "
290COTI0.075577 دلار4,148 تومان1.28%1.86%1.66%88.90 میلیون دلار7.82 میلیون دلار1.18 میلیارد COTI2.00 میلیارد COTI0.09" برابر "
673OOKI0.003891 دلار214 تومان1.29%0.30%3.97%17.33 میلیون دلار1.59 میلیون دلار4.45 میلیارد OOKI10.50 میلیارد OOKI0.09" برابر "
123MOB1.47 دلار80,430 تومان1.30%0.11%5.04%286.17 میلیون دلار1.75 میلیون دلار195.29 میلیون MOBبی نهایت0.01" برابر "
342BSW0.182342 دلار10,008 تومان1.31%1.30%3.04%68.02 میلیون دلار4.50 میلیون دلار373.02 میلیون BSW700.00 میلیون BSW0.07" برابر "
303WIN0.000085 دلار5 تومان1.31%0.63%2.46%81.41 میلیون دلار10.46 میلیون دلار961.74 میلیارد WIN999.00 میلیارد WIN0.13" برابر "
14SHIB0.000011 دلار1 تومان1.33%0.90%3.39%6.22 میلیارد دلار183.18 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "
62LUNC0.000122 دلار7 تومان1.34%0.96%3.34%719.04 میلیون دلار49.04 میلیون دلار5.89 تریلیون LUNCبی نهایت0.07" برابر "
177WAXP0.067138 دلار3,685 تومان1.35%0.53%4.10%162.85 میلیون دلار4.71 میلیون دلار2.43 میلیارد WAXPبی نهایت0.03" برابر "
435FLM0.094009 دلار5,160 تومان1.36%1.44%3.06%43.29 میلیون دلار1.57 میلیون دلار460.50 میلیون FLMبی نهایت0.04" برابر "
19LINK7.24 دلار397,395 تومان1.37%0.96%4.92%3.74 میلیارد دلار295.71 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.08" برابر "
408MBL0.00314 دلار172 تومان1.37%0.69%5.92%49.88 میلیون دلار2.23 میلیون دلار15.89 میلیارد MBL30.00 میلیارد MBL0.04" برابر "
496GAS3.31 دلار181,711 تومان1.38%0.36%4.65%33.53 میلیون دلار10.69 میلیون دلار10.13 میلیون GAS100.00 میلیون GAS0.32" برابر "
304VTHO0.001337 دلار73 تومان1.38%0.71%6.01%81.27 میلیون دلار1.21 میلیون دلار60.79 میلیارد VTHOبی نهایت0.01" برابر "
591TRB14.16 دلار777,388 تومان1.39%1.97%3.84%24.13 میلیون دلار4.41 میلیون دلار1.70 میلیون TRBبی نهایت0.18" برابر "
252SNT0.02723 دلار1,495 تومان1.40%0.40%2.07%107.96 میلیون دلار4.89 میلیون دلار3.96 میلیارد SNTبی نهایت