بهترین حجم معاملات نسبت به ارزش بازار
بهترین حجم معاملات نسبت به ارزش بازار

بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت

بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1SFG25930.008165 دلار433 تومان224.52" برابر "155.65 هزار دلار693.24 دلار3.12%36.83%84.09%84.90 هزار SFGبی نهایت
2CYL25800.002425 دلار129 تومان106.28" برابر "145.45 هزار دلار1.37 هزار دلار4.20%5.25%10.60%564.38 هزار CYLبی نهایت
3MEL22910.002361 دلار125 تومان67.64" برابر "3.24 میلیون دلار47.93 هزار دلار0.16%0.07%6.53%20.30 میلیون MEL120.00 میلیون MEL
4DYNMT25940.00156 دلار83 تومان56.20" برابر "33.81 هزار دلار601.53 دلار7.80%8.47%56.96%385.53 هزار DYNMT900.00 هزار DYNMT
5ALBT19680.000874 دلار46 تومان52.37" برابر "10.66 میلیون دلار203.50 هزار دلار2.25%12.42%25.72%232.96 میلیون ALBT1,000.00 میلیون ALBT
6CNTM25630.002258 دلار120 تومان24.47" برابر "66.90 هزار دلار2.73 هزار دلار1.02%30.82%93.15%1.21 میلیون CNTM140.00 میلیون CNTM
7RNBW26060.00000005102347 دلار0 تومان24.34" برابر "7.06 دلار0.29 دلار0.05%5.31%26.26%5.60 میلیون RNBW100.00 میلیون RNBW
8STAR23360.000199 دلار11 تومان23.01" برابر "859.11 هزار دلار37.33 هزار دلار0.05%0.11%0.24%187.50 میلیون STARبی نهایت
9GXT24470.000174 دلار9 تومان20.62" برابر "300.07 هزار دلار14.55 هزار دلار0.87%1.16%6.33%83.53 میلیون GXT500.00 میلیون GXT
10KOI23740.001632 دلار86 تومان16.65" برابر "489.10 هزار دلار29.37 هزار دلار0.05%2.32%6.97%18.00 میلیون KOI1,000.00 میلیون KOI
11TCH25500.00007 دلار4 تومان16.51" برابر "63.49 هزار دلار3.85 هزار دلار0.02%3.66%2.13%55.06 میلیون TCHبی نهایت
12LITHO23990.000397 دلار21 تومان8.95" برابر "221.40 هزار دلار24.75 هزار دلار1.97%2.65%3.60%62.32 میلیون LITHO1,000.00 میلیون LITHO
13CNS23400.000005 دلار0 تومان8.47" برابر "309.53 هزار دلار36.54 هزار دلار3.26%10.49%16.28%7.34 میلیارد CNSبی نهایت
14CPAN26050.00000058098987 دلار0 تومان7.68" برابر "69.56 دلار9.06 دلار0.31%8.03%8.24%15.60 میلیون CPAN100.00 میلیون CPAN
15JOINT25910.000035 دلار2 تومان6.31" برابر "4.90 هزار دلار777.08 دلار0.02%3.66%2.13%22.25 میلیون JOINTبی نهایت
16EVN24460.000472 دلار25 تومان6.12" برابر "90.11 هزار دلار14.73 هزار دلار3.83%3.66%2.13%31.25 میلیون EVN100.00 میلیون EVN
17MAKI19500.003178 دلار168 تومان5.56" برابر "1.22 میلیون دلار219.19 هزار دلار0.58%0.14%10.20%68.97 میلیون MAKI1,000.00 میلیون MAKI
18NSURE22520.010713 دلار568 تومان5.31" برابر "322.51 هزار دلار60.73 هزار دلار0.03%17.55%25.46%5.67 میلیون NSUREبی نهایت
19DGTX24160.000022 دلار1 تومان5.02" برابر "103.66 هزار دلار20.64 هزار دلار0.07%15.44%17.04%931.04 میلیون DGTX2.30 میلیارد DGTX
20PBR8920.110686 دلار5,866 تومان4.96" برابر "35.80 میلیون دلار7.22 میلیون دلار0.36%5.71%10.92%65.22 میلیون PBR100.00 میلیون PBR
21FUZE251210.27 دلار544,512 تومان4.31" برابر "33.21 هزار دلار7.70 هزار دلار2.20%0.59%3.23%749.41 FUZEبی نهایت
22LUS24760.002458 دلار130 تومان4.23" برابر "47.35 هزار دلار11.19 هزار دلار0.32%9.41%15.04%4.55 میلیون LUS350.00 میلیون LUS
23ROOM25340.000394 دلار21 تومان4.23" برابر "20.82 هزار دلار4.92 هزار دلار0.74%99.30%2.74%12.49 میلیون ROOM100.00 میلیون ROOM
24XUEZ25030.001916 دلار102 تومان4.14" برابر "35.87 هزار دلار8.66 هزار دلار0.10%3.34%30.48%4.52 میلیون XUEZ21.00 میلیون XUEZ
25SMTY23280.00758 دلار402 تومان3.93" برابر "151.55 هزار دلار38.58 هزار دلار0.30%0.96%5.43%5.09 میلیون SMTY100.00 میلیون SMTY
26CHRP20800.004625 دلار245 تومان3.81" برابر "507.88 هزار دلار133.31 هزار دلار0.51%2.04%6.74%28.82 میلیون CHRP1,000.00 میلیون CHRP
27HERO24730.000888 دلار47 تومان3.74" برابر "43.02 هزار دلار11.51 هزار دلار9.03%3.39%12.11%12.95 میلیون HERO100.00 میلیون HERO
28DOSE18450.005759 دلار305 تومان3.67" برابر "1.10 میلیون دلار298.91 هزار دلار0.27%0.64%4.79%51.90 میلیون DOSE5.00 میلیارد DOSE
29ID1850.517987 دلار27,453 تومان3.66" برابر "541.86 میلیون دلار148.14 میلیون دلار0.17%1.40%13.55%286.00 میلیون ID2.00 میلیارد ID
30KDG21920.000807 دلار43 تومان3.56" برابر "284.27 هزار دلار79.76 هزار دلار0.02%10.24%34.22%98.79 میلیون KDG1,000.00 میلیون KDG
31OAX4930.438007 دلار23,214 تومان3.26" برابر "110.16 میلیون دلار33.75 میلیون دلار6.23%37.07%118.48%77.05 میلیون OAXبی نهایت
32VISION19610.00388 دلار206 تومان3.20" برابر "662.94 هزار دلار207.23 هزار دلار0.76%9.70%11.59%53.42 میلیون VISION1,000.00 میلیون VISION
33ROAD25090.000101 دلار5 تومان2.69" برابر "21.55 هزار دلار8.01 هزار دلار0.95%9.11%88.96%79.30 میلیون ROADبی نهایت
34SYP23170.000633 دلار34 تومان2.67" برابر "110.59 هزار دلار41.39 هزار دلار0.05%1.53%10.93%65.36 میلیون SYP1,000.00 میلیون SYP
35AAC17350.001669 دلار88 تومان2.58" برابر "1.08 میلیون دلار417.19 هزار دلار0.65%1.70%48.44%250.00 میلیون AACبی نهایت
36ATM8003.04 دلار160,959 تومان2.55" برابر "25.77 میلیون دلار10.12 میلیون دلار0.67%13.11%5.17%3.33 میلیون ATMبی نهایت
37XIV18830.007888 دلار418 تومان2.54" برابر "669.70 هزار دلار263.75 هزار دلار0.28%4.15%4.19%33.44 میلیون XIV90.00 میلیون XIV
38STRK37715.15 دلار802,778 تومان2.53" برابر "139.26 میلیون دلار55.13 میلیون دلار4.07%7.81%7.56%3.64 میلیون STRK6.54 میلیون STRK
39BYN22420.007247 دلار384 تومان2.33" برابر "149.59 هزار دلار64.23 هزار دلار0.14%2.04%13.17%8.86 میلیون BYN100.00 میلیون BYN
40KNIGHT22880.008976 دلار476 تومان2.14" برابر "104.49 هزار دلار48.87 هزار دلار0.01%2.46%18.13%5.44 میلیون KNIGHT100.00 میلیون KNIGHT
41BIX16440.006824 دلار362 تومان2.06" برابر "1.20 میلیون دلار583.00 هزار دلار7.86%6.44%14.81%85.43 میلیون BIXبی نهایت
42ING17510.000956 دلار51 تومان2.02" برابر "807.55 هزار دلار400.52 هزار دلار6.22%7.70%10.19%418.86 میلیون ING5.00 میلیارد ING
43BTW23220.001097 دلار58 تومان1.83" برابر "72.81 هزار دلار39.86 هزار دلار3.14%11.93%4.60%36.33 میلیون BTWبی نهایت
44XCT23210.004491 دلار238 تومان1.76" برابر "71.18 هزار دلار40.40 هزار دلار0.63%6.12%19.75%9.00 میلیون XCT1,000.00 میلیون XCT
45SOC11860.001361 دلار72 تومان1.76" برابر "4.53 میلیون دلار2.57 میلیون دلار3.29%60.81%32.11%1.89 میلیارد SOC2.00 میلیارد SOC
46GMD16530.002608 دلار138 تومان1.76" برابر "992.73 هزار دلار565.40 هزار دلار0.40%0.26%38.90%216.78 میلیون GMD500.00 میلیون GMD
47IQ22100.006098 دلار323 تومان1.69" برابر "123.21 هزار دلار72.95 هزار دلار0.02%0.27%3.10%11.96 میلیون IQ56.90 میلیون IQ
48NCASH18360.000042 دلار2 تومان1.60" برابر "488.53 هزار دلار305.00 هزار دلار0.17%6.88%0.94%7.33 میلیارد NCASHبی نهایت
49ARB371.26 دلار66,635 تومان1.59" برابر "2.55 میلیارد دلار1.60 میلیارد دلار1.80%8.29%89.34%1.28 میلیارد ARBبی نهایت
50YF-DAI1554200.93 دلار10,649,330 تومان1.59" برابر "1.27 میلیون دلار800.91 هزار دلار1.90%8.65%29.18%3.99 هزار YF-DAI21.00 هزار YF-DAI

بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت

بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1SFG25930.008165 دلار433 تومان224.52" برابر "155.65 هزار دلار693.24 دلار3.12%36.83%84.09%84.90 هزار SFGبی نهایت
2CYL25800.002425 دلار129 تومان106.28" برابر "145.45 هزار دلار1.37 هزار دلار4.20%5.25%10.60%564.38 هزار CYLبی نهایت
3MEL22910.002361 دلار125 تومان67.64" برابر "3.24 میلیون دلار47.93 هزار دلار0.16%0.07%6.53%20.30 میلیون MEL120.00 میلیون MEL
4DYNMT25940.00156 دلار83 تومان56.20" برابر "33.81 هزار دلار601.53 دلار7.80%8.47%56.96%385.53 هزار DYNMT900.00 هزار DYNMT
5ALBT19680.000874 دلار46 تومان52.37" برابر "10.66 میلیون دلار203.50 هزار دلار2.25%12.42%25.72%232.96 میلیون ALBT1,000.00 میلیون ALBT
6CNTM25630.002258 دلار120 تومان24.47" برابر "66.90 هزار دلار2.73 هزار دلار1.02%30.82%93.15%1.21 میلیون CNTM140.00 میلیون CNTM
7RNBW26060.00000005102347 دلار0 تومان24.34" برابر "7.06 دلار0.29 دلار0.05%5.31%26.26%5.60 میلیون RNBW100.00 میلیون RNBW
8STAR23360.000199 دلار11 تومان23.01" برابر "859.11 هزار دلار37.33 هزار دلار0.05%0.11%0.24%187.50 میلیون STARبی نهایت
9GXT24470.000174 دلار9 تومان20.62" برابر "300.07 هزار دلار14.55 هزار دلار0.87%1.16%6.33%83.53 میلیون GXT500.00 میلیون GXT
10KOI23740.001632 دلار86 تومان16.65" برابر "489.10 هزار دلار29.37 هزار دلار0.05%2.32%6.97%18.00 میلیون KOI1,000.00 میلیون KOI
11TCH25500.00007 دلار4 تومان16.51" برابر "63.49 هزار دلار3.85 هزار دلار0.02%3.66%2.13%55.06 میلیون TCHبی نهایت
12LITHO23990.000397 دلار21 تومان8.95" برابر "221.40 هزار دلار24.75 هزار دلار1.97%2.65%3.60%62.32 میلیون LITHO1,000.00 میلیون LITHO
13CNS23400.000005 دلار0 تومان8.47" برابر "309.53 هزار دلار36.54 هزار دلار3.26%10.49%16.28%7.34 میلیارد CNSبی نهایت
14CPAN26050.00000058098987 دلار0 تومان7.68" برابر "69.56 دلار9.06 دلار0.31%8.03%8.24%15.60 میلیون CPAN100.00 میلیون CPAN
15JOINT25910.000035 دلار2 تومان6.31" برابر "4.90 هزار دلار777.08 دلار0.02%3.66%2.13%22.25 میلیون JOINTبی نهایت
16EVN24460.000472 دلار25 تومان6.12" برابر "90.11 هزار دلار14.73 هزار دلار3.83%3.66%2.13%31.25 میلیون EVN100.00 میلیون EVN
17MAKI19500.003178 دلار168 تومان5.56" برابر "1.22 میلیون دلار219.19 هزار دلار0.58%0.14%10.20%68.97 میلیون MAKI1,000.00 میلیون MAKI
18NSURE22520.010713 دلار568 تومان5.31" برابر "322.51 هزار دلار60.73 هزار دلار0.03%17.55%25.46%5.67 میلیون NSUREبی نهایت
19DGTX24160.000022 دلار1 تومان5.02" برابر "103.66 هزار دلار20.64 هزار دلار0.07%15.44%17.04%931.04 میلیون DGTX2.30 میلیارد DGTX
20PBR8920.110686 دلار5,866 تومان4.96" برابر "35.80 میلیون دلار7.22 میلیون دلار0.36%5.71%10.92%65.22 میلیون PBR100.00 میلیون PBR
21FUZE251210.27 دلار544,512 تومان4.31" برابر "33.21 هزار دلار7.70 هزار دلار2.20%0.59%3.23%749.41 FUZEبی نهایت
22LUS24760.002458 دلار130 تومان4.23" برابر "47.35 هزار دلار11.19 هزار دلار0.32%9.41%15.04%4.55 میلیون LUS350.00 میلیون LUS
23ROOM25340.000394 دلار21 تومان4.23" برابر "20.82 هزار دلار4.92 هزار دلار0.74%99.30%2.74%12.49 میلیون ROOM100.00 میلیون ROOM
24XUEZ25030.001916 دلار102 تومان4.14" برابر "35.87 هزار دلار8.66 هزار دلار0.10%3.34%30.48%4.52 میلیون XUEZ21.00 میلیون XUEZ
25SMTY23280.00758 دلار402 تومان3.93" برابر "151.55 هزار دلار38.58 هزار دلار0.30%0.96%5.43%5.09 میلیون SMTY100.00 میلیون SMTY
26CHRP20800.004625 دلار245 تومان3.81" برابر "507.88 هزار دلار133.31 هزار دلار0.51%2.04%6.74%28.82 میلیون CHRP1,000.00 میلیون CHRP
27HERO24730.000888 دلار47 تومان3.74" برابر "43.02 هزار دلار11.51 هزار دلار9.03%3.39%12.11%12.95 میلیون HERO100.00 میلیون HERO
28DOSE18450.005759 دلار305 تومان3.67" برابر "1.10 میلیون دلار298.91 هزار دلار0.27%0.64%4.79%51.90 میلیون DOSE5.00 میلیارد DOSE
29ID1850.517987 دلار27,453 تومان3.66" برابر "541.86 میلیون دلار148.14 میلیون دلار0.17%1.40%13.55%286.00 میلیون ID2.00 میلیارد ID
30KDG21920.000807 دلار43 تومان3.56" برابر "284.27 هزار دلار79.76 هزار دلار0.02%10.24%34.22%98.79 میلیون KDG1,000.00 میلیون KDG
31OAX4930.438007 دلار23,214 تومان3.26" برابر "110.16 میلیون دلار33.75 میلیون دلار6.23%37.07%118.48%77.05 میلیون OAXبی نهایت
32VISION19610.00388 دلار206 تومان3.20" برابر "662.94 هزار دلار207.23 هزار دلار0.76%9.70%11.59%53.42 میلیون VISION1,000.00 میلیون VISION
33ROAD25090.000101 دلار5 تومان2.69" برابر "21.55 هزار دلار8.01 هزار دلار0.95%9.11%88.96%79.30 میلیون ROADبی نهایت
34SYP23170.000633 دلار34 تومان2.67" برابر "110.59 هزار دلار41.39 هزار دلار0.05%1.53%10.93%65.36 میلیون SYP1,000.00 میلیون SYP
35AAC17350.001669 دلار88 تومان2.58" برابر "1.08 میلیون دلار417.19 هزار دلار0.65%1.70%48.44%250.00 میلیون AACبی نهایت
36ATM8003.04 دلار160,959 تومان2.55" برابر "25.77 میلیون دلار10.12 میلیون دلار0.67%13.11%5.17%3.33 میلیون ATMبی نهایت
37XIV18830.007888 دلار418 تومان2.54" برابر "669.70 هزار دلار263.75 هزار دلار0.28%4.15%4.19%33.44 میلیون XIV90.00 میلیون XIV
38STRK37715.15 دلار802,778 تومان2.53" برابر "139.26 میلیون دلار55.13 میلیون دلار4.07%7.81%7.56%3.64 میلیون STRK6.54 میلیون STRK
39BYN22420.007247 دلار384 تومان2.33" برابر "149.59 هزار دلار64.23 هزار دلار0.14%2.04%13.17%8.86 میلیون BYN100.00 میلیون BYN
40KNIGHT22880.008976 دلار476 تومان2.14" برابر "104.49 هزار دلار48.87 هزار دلار0.01%2.46%18.13%5.44 میلیون KNIGHT100.00 میلیون KNIGHT
41BIX16440.006824 دلار362 تومان2.06" برابر "1.20 میلیون دلار583.00 هزار دلار7.86%6.44%14.81%85.43 میلیون BIXبی نهایت
42ING17510.000956 دلار51 تومان2.02" برابر "807.55 هزار دلار400.52 هزار دلار6.22%7.70%10.19%418.86 میلیون ING5.00 میلیارد ING
43BTW23220.001097 دلار58 تومان1.83" برابر "72.81 هزار دلار39.86 هزار دلار3.14%11.93%4.60%36.33 میلیون BTWبی نهایت
44XCT23210.004491 دلار238 تومان1.76" برابر "71.18 هزار دلار40.40 هزار دلار0.63%6.12%19.75%9.00 میلیون XCT1,000.00 میلیون XCT
45SOC11860.001361 دلار72 تومان1.76" برابر "4.53 میلیون دلار2.57 میلیون دلار3.29%60.81%32.11%1.89 میلیارد SOC2.00 میلیارد SOC
46GMD16530.002608 دلار138 تومان1.76" برابر "992.73 هزار دلار565.40 هزار دلار0.40%0.26%38.90%216.78 میلیون GMD500.00 میلیون GMD
47IQ22100.006098 دلار323 تومان1.69" برابر "123.21 هزار دلار72.95 هزار دلار0.02%0.27%3.10%11.96 میلیون IQ56.90 میلیون IQ
48NCASH18360.000042 دلار2 تومان1.60" برابر "488.53 هزار دلار305.00 هزار دلار0.17%6.88%0.94%7.33 میلیارد NCASHبی نهایت
49ARB371.26 دلار66,635 تومان1.59" برابر "2.55 میلیارد دلار1.60 میلیارد دلار1.80%8.29%89.34%1.28 میلیارد ARBبی نهایت
50YF-DAI1554200.93 دلار10,649,330 تومان1.59" برابر "1.27 میلیون دلار800.91 هزار دلار1.90%8.65%29.18%3.99 هزار YF-DAI21.00 هزار YF-DAI