پرسودترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت
پرسودترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت

پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱۱۶۰ACCEL۰.۰۱۲۱۳۷ دلار۵۴۵ تومان۱۷,۲۳۳.۲۱%۰.۰۱%۴۸,۷۹۵.۶۹%۲.۲۹ میلیون دلار۳۵۹.۳۱ دلار۱۸۸.۹۳ میلیون ACCEL۵.۰۰ میلیارد ACCEL۰.۰۰" برابر "
۱۴۹۹ZUM۰.۰۰۰۰۳۱ دلار۱ تومان۱,۰۵۰.۹۱%۳.۷۴%۸۳۸.۸۵%۷۹۸.۹۱ هزار دلار۸۲.۹۰ هزار دلار۲۵.۶۱ میلیارد ZUMبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۴۴۶۹ST۰.۰۰۱۹۶۶ دلار۸۸ تومان۹۳۸.۵۷%۶.۴۸%۱,۴۱۹.۲۷%۰.۰۰ دلار۲۱.۳۲ هزار دلار۰.۰۰ ST۱۰۰.۰۰ میلیون ST۰.۰۰" برابر "
۱۵۶۷BITB۰.۰۰۰۱۲۷ دلار۶ تومان۲۵۲.۳۸%۰.۱۵%۹.۲۷%۶۵۷.۶۲ هزار دلار۱۰.۵۸ دلار۵.۱۷ میلیارد BITB۵۰.۰۰ میلیارد BITB۰.۰۰" برابر "
۲۱۸۶NTRN۰.۰۰۱۶۱۷ دلار۷۳ تومان۲۴۳.۳۵%۲۵۰.۴۳%۲۵۵.۱۵%۶۳.۲۶ هزار دلار۴۲.۸۴ دلار۳۹.۱۲ میلیون NTRN۶۸.۰۰ میلیون NTRN۰.۰۰" برابر "
۴۴۲۵SILVER۰.۰۰۰۰۱ دلار۰ تومان۲۲۹.۹۰%۰.۰۴%۴۰۴.۳۸%۰.۰۰ دلار۲۳.۳۶ هزار دلار۰.۰۰ SILVERبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۹۵۸UBEX۰.۰۰۰۰۵۳ دلار۲ تومان۲۲۳.۱۵%۱۳.۳۷%۲۳۲.۵۸%۱۷۶.۸۱ هزار دلار۴۹۹.۰۵ دلار۳.۳۱ میلیارد UBEXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۴۰۸DFT۰.۰۰۱۸۰۸ دلار۸۱ تومان۲۱۲.۲۱%۹۶.۲۶%۲۱۸.۰۳%۱۵.۷۶ هزار دلار۴.۹۷ هزار دلار۸.۷۲ میلیون DFTبی نهایت۰.۳۲" برابر "
۴۲۹۶MATSUSWAP۰.۰۰۱۲۱۴ دلار۵۴ تومان۲۰۱.۲۴%۱.۲۱%۱۶۲.۲۱%۰.۰۰ دلار۳۰.۷۲ هزار دلار۰.۰۰ MATSUSWAP۱۰۰.۰۰ میلیون MATSUSWAP۰.۰۰" برابر "
۲۰۲۲MPAY۰.۰۰۱۰۶۳ دلار۴۸ تومان۱۹۵.۱۱%۲.۳۵%۱.۴۷%۱۴۲.۵۵ هزار دلار۰.۰۰ دلار۱۳۴.۱۴ میلیون MPAYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۱۳۸RBC۳.۰۴ دلار۱۳۶,۴۳۷ تومان۱۹۰.۳۷%۱۲۰.۷۵%۴۷.۳۱%۰.۰۰ دلار۴۱.۸۷ هزار دلار۰.۰۰ RBC۳۰۰.۰۰ میلیون RBC۰.۰۰" برابر "
۹۷۶NFTB۰.۰۴۲۳۳ دلار۱,۹۰۰ تومان۱۸۹.۳۵%۵.۰۴%۲۲۸.۴۰%۴.۵۰ میلیون دلار۱۳.۳۰ میلیون دلار۱۰۶.۲۴ میلیون NFTB۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NFTB۲.۹۶" برابر "
۲۸۳۶S2K۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۹۹۱۸۱۱ دلار۰ تومان۱۷۵.۱۰%۱۰.۰۹%۱۷۵.۸۵%۰.۰۰ دلار۷۰۸.۶۱ هزار دلار۰.۰۰ S2K۵۰.۰۰ تریلیون S2K۰.۰۰" برابر "
۳۳۲۰KATZ۰.۰۰۰۹۹۵ دلار۴۵ تومان۱۵۹.۶۷%۹.۶۹%۱۷۴.۳۶%۰.۰۰ دلار۱۶۹.۸۳ هزار دلار۰.۰۰ KATZ۱۰۰.۰۰ میلیون KATZ۰.۰۰" برابر "
۱۴۳۲IETH۰.۰۵۳۹۰۳ دلار۲,۴۲۰ تومان۱۵۴.۳۳%۰.۱۲%۱.۵۶%۹۷۰.۲۵ هزار دلار۰.۰۰ دلار۱۸.۰۰ میلیون IETH۱۸.۰۰ میلیون IETH۰.۰۰" برابر "
۱۵۹۴S4F۰.۰۰۰۶۸ دلار۳۱ تومان۱۵۱.۹۵%۰.۰۴%۰.۴۴%۶۰۹.۱۹ هزار دلار۰.۰۰ دلار۸۹۵.۳۱ میلیون S4Fبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۴۵۱PET۰.۰۰۰۰۰۲ دلار۰ تومان۱۴۰.۲۱%۰.۰۰%۱۱۴.۱۱%۰.۰۰ دلار۲۲.۱۱ هزار دلار۰.۰۰ PET۲۵.۰۰ میلیارد PET۰.۰۰" برابر "
۲۱۶۶KFX۰.۱۱۳۱۰۶ دلار۵,۰۷۷ تومان۱۴۰.۰۳%۰.۱۲%۶۰.۳۶%۷۲.۲۰ هزار دلار۰.۱۱ دلار۶۳۸.۳۸ هزار KFX۵.۰۰ میلیون KFX۰.۰۰" برابر "
۱۳۵۰BEER۰.۰۳۰۵۸۷ دلار۱,۳۷۳ تومان۱۳۱.۶۱%۰.۲۲%۳۹۰.۲۶%۱.۲۵ میلیون دلار۳.۷۳ هزار دلار۴۱.۰۰ میلیون BEER۴۰۰.۰۰ میلیون BEER۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۴MFTU۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار۰ تومان۱۲۹.۹۴%۰.۰۳%۱۶۸.۷۴%۰.۰۰ دلار۱۷.۰۶ دلار۱.۰۸ میلیارد MFTUبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۳۱۶TDP۰.۰۰۱۰۲۷ دلار۴۶ تومان۱۲۷.۲۵%۰.۰۹%۶۲.۳۴%۳۱.۵۵ هزار دلار۱۴.۳۹ هزار دلار۳۰.۷۲ میلیون TDPبی نهایت۰.۴۶" برابر "
۲۳۱۸VAULT۰.۰۴۶۱۱۱ دلار۲,۰۷۰ تومان۱۲۱.۰۰%۰.۱۲%۱۲۹.۶۴%۳۱.۲۶ هزار دلار۰.۰۹ دلار۶۷۸.۰۱ هزار VAULTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۷۴۸HYPER۰.۰۰۳۴۴۳ دلار۱۵۵ تومان۱۱۰.۳۶%۱۷.۹۸%۱,۴۰۱.۰۰%۰.۰۰ دلار۱.۱۵ میلیون دلار۰.۰۰ HYPER۹۹۹.۶۵ میلیون HYPER۰.۰۰" برابر "
۲۷۴۳KENSHI۰.۰۰۰۰۰۰۹۷۰۶۵۵۸۵ دلار۰ تومان۱۰۹.۴۵%۵.۶۷%۳۴۴.۷۹%۰.۰۰ دلار۱.۱۸ میلیون دلار۰.۰۰ KENSHI۱۰.۰۰ تریلیون KENSHI۰.۰۰" برابر "
۴۳۴۰BCP۰.۰۲۱۴۶ دلار۹۶۳ تومان۱۰۱.۷۰%۱.۰۳%۷۳.۹۶%۰.۰۰ دلار۲۸.۲۱ هزار دلار۰.۰۰ BCP۱,۰۰۰.۰۰ میلیون BCP۰.۰۰" برابر "
۲۷۹۳HIENS3۰.۱۰۹۱۵۲ دلار۴,۹۰۰ تومان۱۰۱.۵۶%۵.۱۸%۱۹۴.۵۵%۰.۰۰ دلار۸۶۴.۲۸ هزار دلار۰.۰۰ HIENS3بی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۶۵۸METAX۰.۱۷۶۸۹۱ دلار۷,۹۴۱ تومان۱۰۱.۲۲%۱۳.۴۶%۹۹.۸۴%۴۸۶.۴۵ هزار دلار۵۹۹.۶۲ هزار دلار۲.۷۵ میلیون METAX۲۰.۰۰ میلیون METAX۱.۲۳" برابر "
۳۵۷۴SOG۰.۰۰۰۰۵۶ دلار۲ تومان۱۰۰.۹۸%۱.۵۳%۱۰۹.۱۴%۰.۰۰ دلار۱۰۳.۹۹ هزار دلار۰.۰۰ SOG۳.۰۰ میلیارد SOG۰.۰۰" برابر "
۲۴۶۷LCMS۰.۰۰۰۶ دلار۲۷ تومان۹۹.۹۷%۰.۰۰%۱۴.۲۹%۸.۹۵ هزار دلار۰.۰۱ دلار۱۴.۹۲ میلیون LCMS۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LCMS۰.۰۰" برابر "
۳۹۰۹FWW۰.۰۰۰۰۰۶ دلار۰ تومان۹۶.۹۰%۳.۸۱%۱۴۵.۴۰%۰.۰۰ دلار۵۹.۲۲ هزار دلار۰.۰۰ FWW۵۰.۰۰ میلیارد FWW۰.۰۰" برابر "
۱۲۹۷LANA۰.۰۰۰۴۶۲ دلار۲۱ تومان۹۶.۲۰%۰.۱۲%۱.۴۷%۱.۴۹ میلیون دلار۲۱.۹۵ دلار۳.۲۳ میلیارد LANA۷.۵۱ میلیارد LANA۰.۰۰" برابر "
۱۵۷۶GCOIN۰.۰۴۴۴۷ دلار۱,۹۹۶ تومان۸۸.۷۴%۱۳.۳۵%۱۰۷.۸۰%۶۳۹.۶۷ هزار دلار۲۳۸.۱۶ هزار دلار۱۴.۳۸ میلیون GCOIN۱۵۰.۰۰ میلیون GCOIN۰.۳۷" برابر "
۴۸۳۵BUILD۰.۰۰۰۱۸ دلار۸ تومان۸۶.۱۷%۴.۰۰%۲۷.۱۵%۰.۰۰ دلار۱۲.۷۷ هزار دلار۰.۰۰ BUILDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۹۲۷CATCOIN۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱ دلار۰ تومان۸۳.۳۱%۸۳.۳۴%۱۷۴.۹۸%۰.۰۰ دلار۵۷.۶۳ هزار دلار۰.۰۰ CATCOIN۱۰۰.۰۰ CATCOIN۰.۰۰" برابر "
۳۱۸۴۳P۰.۰۰۰۰۰۰۰۸۵۷۴۹۰۴ دلار۰ تومان۸۱.۹۴%۴۵.۳۸%۷۹.۰۹%۰.۰۰ دلار۲۲۸.۱۳ هزار دلار۰.۰۰ ۳P۵۰۰.۰۰ میلیون ۳P۰.۰۰" برابر "
۳۳۸۵BERGERDOGE۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۸ دلار۰ تومان۷۸.۲۶%۱۱.۶۸%۱۴۸.۸۷%۰.۰۰ دلار۱۴۶.۳۸ هزار دلار۰.۰۰ BERGERDOGE۴۲۰.۰۰ BERGERDOGE۰.۰۰" برابر "
۱۲۱۴XBY۰.۰۰۴۵۵۱ دلار۲۰۴ تومان۷۷.۳۰%۰.۱۲%۱۰۳.۹۸%۱.۹۶ میلیون دلار۰.۰۰ دلار۴۳۰.۰۰ میلیون XBY۶۵۰.۰۰ میلیون XBY۰.۰۰" برابر "
۳۱۰۸CSD۰.۰۰۰۱۷۲ دلار۸ تومان۶۹.۱۹%۲۱.۲۱%۴۶.۵۹%۰.۰۰ دلار۲۸۱.۳۸ هزار دلار۰.۰۰ CSD۱۰۰.۰۰ میلیون CSD۰.۰۰" برابر "
۴۲۲۱OPS۰.۰۰۱۱۶۶ دلار۵۲ تومان۶۱.۳۴%۴۱.۷۹%۵۵.۱۳%۰.۰۰ دلار۳۶.۷۸ هزار دلار۰.۰۰ OPS۱۵۰.۰۰ میلیون OPS۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۸SWP۰.۰۰۳۳۸۶ دلار۱۵۲ تومان۵۹.۳۲%۸.۳۱%۱۵۸.۷۸%۰.۰۰ دلار۱.۸۴ میلیون دلار۰.۰۰ SWP۵۰۰.۰۰ میلیون SWP۰.۰۰" برابر "
۴۳۴۴SFU۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹ دلار۰ تومان۵۷.۵۵%۰.۵۳%۶۵.۲۴%۰.۰۰ دلار۲۸.۱۰ هزار دلار۰.۰۰ SFU۱۰۰.۰۰ SFU۰.۰۰" برابر "
۹۳۳TKP۰.۱۷۵۱۹۳ دلار۷,۸۶۴ تومان۵۷.۰۷%۰.۳۰%۳۶.۷۷%۵.۰۳ میلیون دلار۱۹.۸۶ هزار دلار۲۸.۷۱ میلیون TKP۱۰۰.۰۰ میلیون TKP۰.۰۰" برابر "
۸۱۰MITX۰.۰۱۵۸۴۳ دلار۷۱۱ تومان۵۶.۷۰%۲.۴۶%۹۸.۶۸%۸.۳۲ میلیون دلار۱.۹۹ میلیون دلار۵۲۵.۰۰ میلیون MITXبی نهایت۰.۲۴" برابر "
۱۶۱EVER۰.۰۹۹۷۸۵ دلار۴,۴۷۹ تومان۵۵.۰۹%۴.۸۶%۸۹.۴۲%۱۷۳.۰۸ میلیون دلار۹.۷۲ میلیون دلار۱.۷۳ میلیارد EVERبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۱۵۴۴BRKL۰.۰۱۷۳۵۳ دلار۷۷۹ تومان۵۴.۳۲%۴.۸۰%۱۹۸.۵۱%۷۰۲.۳۱ هزار دلار۸۶۵.۱۱ هزار دلار۴۰.۴۷ میلیون BRKL۱۲۵.۰۰ میلیون BRKL۱.۲۳" برابر "
۴۵۹۹MORE۰.۰۰۲۰۴۵ دلار۹۲ تومان۵۲.۲۱%۰.۸۷%۲۱.۰۲%۰.۰۰ دلار۱۷.۳۰ هزار دلار۰.۰۰ MORE۱,۰۰۰.۰۰ هزار MORE۰.۰۰" برابر "
۴۴۴۵WER1۰.۰۰۰۱۶۶ دلار۷ تومان۵۱.۵۷%۰.۰۴%۳۷.۶۹%۰.۰۰ دلار۲۲.۳۹ هزار دلار۰.۰۰ WER1۱,۰۰۰.۰۰ میلیون WER1۰.۰۰" برابر "
۱۱۸۹MONI۰.۰۲۹۸۶۷ دلار۱,۳۴۱ تومان۵۱.۴۳%۲.۴۶%۶۶.۰۸%۲.۱۳ میلیون دلار۷۰.۳۱ میلیون دلار۷۱.۲۰ میلیون MONI۲۷۰.۰۰ میلیون MONI۳۳.۰۷" برابر "
۳۶۶۲DR1$۰.۰۱۱۵۰۶ دلار۵۱۷ تومان۵۱.۱۳%۱.۰۱%۲.۷۳%۰.۰۰ دلار۸۸.۷۳ هزار دلار۰.۰۰ DR1$۱,۰۰۰.۰۰ هزار DR1$۰.۰۰" برابر "
۲۴۱۰CCO۰.۰۰۹۲۲۸ دلار۴۱۴ تومان۵۰.۰۵%۰.۰۹%۶۲.۵۲%۱۵.۶۹ هزار دلار۷۸.۳۶ دلار۱.۷۰ میلیون CCOبی نهایت۰.۰۰" برابر "

پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱۱۶۰ACCEL۰.۰۱۲۱۳۷ دلار۵۴۵ تومان۱۷,۲۳۳.۲۱%۰.۰۱%۴۸,۷۹۵.۶۹%۲.۲۹ میلیون دلار۳۵۹.۳۱ دلار۱۸۸.۹۳ میلیون ACCEL۵.۰۰ میلیارد ACCEL۰.۰۰" برابر "
۱۴۹۹ZUM۰.۰۰۰۰۳۱ دلار۱ تومان۱,۰۵۰.۹۱%۳.۷۴%۸۳۸.۸۵%۷۹۸.۹۱ هزار دلار۸۲.۹۰ هزار دلار۲۵.۶۱ میلیارد ZUMبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۴۴۶۹ST۰.۰۰۱۹۶۶ دلار۸۸ تومان۹۳۸.۵۷%۶.۴۸%۱,۴۱۹.۲۷%۰.۰۰ دلار۲۱.۳۲ هزار دلار۰.۰۰ ST۱۰۰.۰۰ میلیون ST۰.۰۰" برابر "
۱۵۶۷BITB۰.۰۰۰۱۲۷ دلار۶ تومان۲۵۲.۳۸%۰.۱۵%۹.۲۷%۶۵۷.۶۲ هزار دلار۱۰.۵۸ دلار۵.۱۷ میلیارد BITB۵۰.۰۰ میلیارد BITB۰.۰۰" برابر "
۲۱۸۶NTRN۰.۰۰۱۶۱۷ دلار۷۳ تومان۲۴۳.۳۵%۲۵۰.۴۳%۲۵۵.۱۵%۶۳.۲۶ هزار دلار۴۲.۸۴ دلار۳۹.۱۲ میلیون NTRN۶۸.۰۰ میلیون NTRN۰.۰۰" برابر "
۴۴۲۵SILVER۰.۰۰۰۰۱ دلار۰ تومان۲۲۹.۹۰%۰.۰۴%۴۰۴.۳۸%۰.۰۰ دلار۲۳.۳۶ هزار دلار۰.۰۰ SILVERبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۹۵۸UBEX۰.۰۰۰۰۵۳ دلار۲ تومان۲۲۳.۱۵%۱۳.۳۷%۲۳۲.۵۸%۱۷۶.۸۱ هزار دلار۴۹۹.۰۵ دلار۳.۳۱ میلیارد UBEXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۴۰۸DFT۰.۰۰۱۸۰۸ دلار۸۱ تومان۲۱۲.۲۱%۹۶.۲۶%۲۱۸.۰۳%۱۵.۷۶ هزار دلار۴.۹۷ هزار دلار۸.۷۲ میلیون DFTبی نهایت۰.۳۲" برابر "
۴۲۹۶MATSUSWAP۰.۰۰۱۲۱۴ دلار۵۴ تومان۲۰۱.۲۴%۱.۲۱%۱۶۲.۲۱%۰.۰۰ دلار۳۰.۷۲ هزار دلار۰.۰۰ MATSUSWAP۱۰۰.۰۰ میلیون MATSUSWAP۰.۰۰" برابر "
۲۰۲۲MPAY۰.۰۰۱۰۶۳ دلار۴۸ تومان۱۹۵.۱۱%۲.۳۵%۱.۴۷%۱۴۲.۵۵ هزار دلار۰.۰۰ دلار۱۳۴.۱۴ میلیون MPAYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۱۳۸RBC۳.۰۴ دلار۱۳۶,۴۳۷ تومان۱۹۰.۳۷%۱۲۰.۷۵%۴۷.۳۱%۰.۰۰ دلار۴۱.۸۷ هزار دلار۰.۰۰ RBC۳۰۰.۰۰ میلیون RBC۰.۰۰" برابر "
۹۷۶NFTB۰.۰۴۲۳۳ دلار۱,۹۰۰ تومان۱۸۹.۳۵%۵.۰۴%۲۲۸.۴۰%۴.۵۰ میلیون دلار۱۳.۳۰ میلیون دلار۱۰۶.۲۴ میلیون NFTB۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NFTB۲.۹۶" برابر "
۲۸۳۶S2K۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۹۹۱۸۱۱ دلار۰ تومان۱۷۵.۱۰%۱۰.۰۹%۱۷۵.۸۵%۰.۰۰ دلار۷۰۸.۶۱ هزار دلار۰.۰۰ S2K۵۰.۰۰ تریلیون S2K۰.۰۰" برابر "
۳۳۲۰KATZ۰.۰۰۰۹۹۵ دلار۴۵ تومان۱۵۹.۶۷%۹.۶۹%۱۷۴.۳۶%۰.۰۰ دلار۱۶۹.۸۳ هزار دلار۰.۰۰ KATZ۱۰۰.۰۰ میلیون KATZ۰.۰۰" برابر "
۱۴۳۲IETH۰.۰۵۳۹۰۳ دلار۲,۴۲۰ تومان۱۵۴.۳۳%۰.۱۲%۱.۵۶%۹۷۰.۲۵ هزار دلار۰.۰۰ دلار۱۸.۰۰ میلیون IETH۱۸.۰۰ میلیون IETH۰.۰۰" برابر "
۱۵۹۴S4F۰.۰۰۰۶۸ دلار۳۱ تومان۱۵۱.۹۵%۰.۰۴%۰.۴۴%۶۰۹.۱۹ هزار دلار۰.۰۰ دلار۸۹۵.۳۱ میلیون S4Fبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۴۵۱PET۰.۰۰۰۰۰۲ دلار۰ تومان۱۴۰.۲۱%۰.۰۰%۱۱۴.۱۱%۰.۰۰ دلار۲۲.۱۱ هزار دلار۰.۰۰ PET۲۵.۰۰ میلیارد PET۰.۰۰" برابر "
۲۱۶۶KFX۰.۱۱۳۱۰۶ دلار۵,۰۷۷ تومان۱۴۰.۰۳%۰.۱۲%۶۰.۳۶%۷۲.۲۰ هزار دلار۰.۱۱ دلار۶۳۸.۳۸ هزار KFX۵.۰۰ میلیون KFX۰.۰۰" برابر "
۱۳۵۰BEER۰.۰۳۰۵۸۷ دلار۱,۳۷۳ تومان۱۳۱.۶۱%۰.۲۲%۳۹۰.۲۶%۱.۲۵ میلیون دلار۳.۷۳ هزار دلار۴۱.۰۰ میلیون BEER۴۰۰.۰۰ میلیون BEER۰.۰۰" برابر "
۲۵۸۴MFTU۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار۰ تومان۱۲۹.۹۴%۰.۰۳%۱۶۸.۷۴%۰.۰۰ دلار۱۷.۰۶ دلار۱.۰۸ میلیارد MFTUبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۳۱۶TDP۰.۰۰۱۰۲۷ دلار۴۶ تومان۱۲۷.۲۵%۰.۰۹%۶۲.۳۴%۳۱.۵۵ هزار دلار۱۴.۳۹ هزار دلار۳۰.۷۲ میلیون TDPبی نهایت۰.۴۶" برابر "
۲۳۱۸VAULT۰.۰۴۶۱۱۱ دلار۲,۰۷۰ تومان۱۲۱.۰۰%۰.۱۲%۱۲۹.۶۴%۳۱.۲۶ هزار دلار۰.۰۹ دلار۶۷۸.۰۱ هزار VAULTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۷۴۸HYPER۰.۰۰۳۴۴۳ دلار۱۵۵ تومان۱۱۰.۳۶%۱۷.۹۸%۱,۴۰۱.۰۰%۰.۰۰ دلار۱.۱۵ میلیون دلار۰.۰۰ HYPER۹۹۹.۶۵ میلیون HYPER۰.۰۰" برابر "
۲۷۴۳KENSHI۰.۰۰۰۰۰۰۹۷۰۶۵۵۸۵ دلار۰ تومان۱۰۹.۴۵%۵.۶۷%۳۴۴.۷۹%۰.۰۰ دلار۱.۱۸ میلیون دلار۰.۰۰ KENSHI۱۰.۰۰ تریلیون KENSHI۰.۰۰" برابر "
۴۳۴۰BCP۰.۰۲۱۴۶ دلار۹۶۳ تومان۱۰۱.۷۰%۱.۰۳%۷۳.۹۶%۰.۰۰ دلار۲۸.۲۱ هزار دلار۰.۰۰ BCP۱,۰۰۰.۰۰ میلیون BCP۰.۰۰" برابر "
۲۷۹۳HIENS3۰.۱۰۹۱۵۲ دلار۴,۹۰۰ تومان۱۰۱.۵۶%۵.۱۸%۱۹۴.۵۵%۰.۰۰ دلار۸۶۴.۲۸ هزار دلار۰.۰۰ HIENS3بی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۶۵۸METAX۰.۱۷۶۸۹۱ دلار۷,۹۴۱ تومان۱۰۱.۲۲%۱۳.۴۶%۹۹.۸۴%۴۸۶.۴۵ هزار دلار۵۹۹.۶۲ هزار دلار۲.۷۵ میلیون METAX۲۰.۰۰ میلیون METAX۱.۲۳" برابر "
۳۵۷۴SOG۰.۰۰۰۰۵۶ دلار۲ تومان۱۰۰.۹۸%۱.۵۳%۱۰۹.۱۴%۰.۰۰ دلار۱۰۳.۹۹ هزار دلار۰.۰۰ SOG۳.۰۰ میلیارد SOG۰.۰۰" برابر "
۲۴۶۷LCMS۰.۰۰۰۶ دلار۲۷ تومان۹۹.۹۷%۰.۰۰%۱۴.۲۹%۸.۹۵ هزار دلار۰.۰۱ دلار۱۴.۹۲ میلیون LCMS۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LCMS۰.۰۰" برابر "
۳۹۰۹FWW۰.۰۰۰۰۰۶ دلار۰ تومان۹۶.۹۰%۳.۸۱%۱۴۵.۴۰%۰.۰۰ دلار۵۹.۲۲ هزار دلار۰.۰۰ FWW۵۰.۰۰ میلیارد FWW۰.۰۰" برابر "
۱۲۹۷LANA۰.۰۰۰۴۶۲ دلار۲۱ تومان۹۶.۲۰%۰.۱۲%۱.۴۷%۱.۴۹ میلیون دلار۲۱.۹۵ دلار۳.۲۳ میلیارد LANA۷.۵۱ میلیارد LANA۰.۰۰" برابر "
۱۵۷۶GCOIN۰.۰۴۴۴۷ دلار۱,۹۹۶ تومان۸۸.۷۴%۱۳.۳۵%۱۰۷.۸۰%۶۳۹.۶۷ هزار دلار۲۳۸.۱۶ هزار دلار۱۴.۳۸ میلیون GCOIN۱۵۰.۰۰ میلیون GCOIN۰.۳۷" برابر "
۴۸۳۵BUILD۰.۰۰۰۱۸ دلار۸ تومان۸۶.۱۷%۴.۰۰%۲۷.۱۵%۰.۰۰ دلار۱۲.۷۷ هزار دلار۰.۰۰ BUILDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۹۲۷CATCOIN۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱ دلار۰ تومان۸۳.۳۱%۸۳.۳۴%۱۷۴.۹۸%۰.۰۰ دلار۵۷.۶۳ هزار دلار۰.۰۰ CATCOIN۱۰۰.۰۰ CATCOIN۰.۰۰" برابر "
۳۱۸۴۳P۰.۰۰۰۰۰۰۰۸۵۷۴۹۰۴ دلار۰ تومان۸۱.۹۴%۴۵.۳۸%۷۹.۰۹%۰.۰۰ دلار۲۲۸.۱۳ هزار دلار۰.۰۰ ۳P۵۰۰.۰۰ میلیون ۳P۰.۰۰" برابر "
۳۳۸۵BERGERDOGE۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۸ دلار۰ تومان۷۸.۲۶%۱۱.۶۸%۱۴۸.۸۷%۰.۰۰ دلار۱۴۶.۳۸ هزار دلار۰.۰۰ BERGERDOGE۴۲۰.۰۰ BERGERDOGE۰.۰۰" برابر "
۱۲۱۴XBY۰.۰۰۴۵۵۱ دلار۲۰۴ تومان۷۷.۳۰%۰.۱۲%۱۰۳.۹۸%۱.۹۶ میلیون دلار۰.۰۰ دلار۴۳۰.۰۰ میلیون XBY۶۵۰.۰۰ میلیون XBY۰.۰۰" برابر "
۳۱۰۸CSD۰.۰۰۰۱۷۲ دلار۸ تومان۶۹.۱۹%۲۱.۲۱%۴۶.۵۹%۰.۰۰ دلار۲۸۱.۳۸ هزار دلار۰.۰۰ CSD۱۰۰.۰۰ میلیون CSD۰.۰۰" برابر "
۴۲۲۱OPS۰.۰۰۱۱۶۶ دلار۵۲ تومان۶۱.۳۴%۴۱.۷۹%۵۵.۱۳%۰.۰۰ دلار۳۶.۷۸ هزار دلار۰.۰۰ OPS۱۵۰.۰۰ میلیون OPS۰.۰۰" برابر "
۲۶۹۸SWP۰.۰۰۳۳۸۶ دلار۱۵۲ تومان۵۹.۳۲%۸.۳۱%۱۵۸.۷۸%۰.۰۰ دلار۱.۸۴ میلیون دلار۰.۰۰ SWP۵۰۰.۰۰ میلیون SWP۰.۰۰" برابر "
۴۳۴۴SFU۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹ دلار۰ تومان۵۷.۵۵%۰.۵۳%۶۵.۲۴%۰.۰۰ دلار۲۸.۱۰ هزار دلار۰.۰۰ SFU۱۰۰.۰۰ SFU۰.۰۰" برابر "
۹۳۳TKP۰.۱۷۵۱۹۳ دلار۷,۸۶۴ تومان۵۷.۰۷%۰.۳۰%۳۶.۷۷%۵.۰۳ میلیون دلار۱۹.۸۶ هزار دلار۲۸.۷۱ میلیون TKP۱۰۰.۰۰ میلیون TKP۰.۰۰" برابر "
۸۱۰MITX۰.۰۱۵۸۴۳ دلار۷۱۱ تومان۵۶.۷۰%۲.۴۶%۹۸.۶۸%۸.۳۲ میلیون دلار۱.۹۹ میلیون دلار۵۲۵.۰۰ میلیون MITXبی نهایت۰.۲۴" برابر "
۱۶۱EVER۰.۰۹۹۷۸۵ دلار۴,۴۷۹ تومان۵۵.۰۹%۴.۸۶%۸۹.۴۲%۱۷۳.۰۸ میلیون دلار۹.۷۲ میلیون دلار۱.۷۳ میلیارد EVERبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۱۵۴۴BRKL۰.۰۱۷۳۵۳ دلار۷۷۹ تومان۵۴.۳۲%۴.۸۰%۱۹۸.۵۱%۷۰۲.۳۱ هزار دلار۸۶۵.۱۱ هزار دلار۴۰.۴۷ میلیون BRKL۱۲۵.۰۰ میلیون BRKL۱.۲۳" برابر "
۴۵۹۹MORE۰.۰۰۲۰۴۵ دلار۹۲ تومان۵۲.۲۱%۰.۸۷%۲۱.۰۲%۰.۰۰ دلار۱۷.۳۰ هزار دلار۰.۰۰ MORE۱,۰۰۰.۰۰ هزار MORE۰.۰۰" برابر "
۴۴۴۵WER1۰.۰۰۰۱۶۶ دلار۷ تومان۵۱.۵۷%۰.۰۴%۳۷.۶۹%۰.۰۰ دلار۲۲.۳۹ هزار دلار۰.۰۰ WER1۱,۰۰۰.۰۰ میلیون WER1۰.۰۰" برابر "
۱۱۸۹MONI۰.۰۲۹۸۶۷ دلار۱,۳۴۱ تومان۵۱.۴۳%۲.۴۶%۶۶.۰۸%۲.۱۳ میلیون دلار۷۰.۳۱ میلیون دلار۷۱.۲۰ میلیون MONI۲۷۰.۰۰ میلیون MONI۳۳.۰۷" برابر "
۳۶۶۲DR1$۰.۰۱۱۵۰۶ دلار۵۱۷ تومان۵۱.۱۳%۱.۰۱%۲.۷۳%۰.۰۰ دلار۸۸.۷۳ هزار دلار۰.۰۰ DR1$۱,۰۰۰.۰۰ هزار DR1$۰.۰۰" برابر "
۲۴۱۰CCO۰.۰۰۹۲۲۸ دلار۴۱۴ تومان۵۰.۰۵%۰.۰۹%۶۲.۵۲%۱۵.۶۹ هزار دلار۷۸.۳۶ دلار۱.۷۰ میلیون CCOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۰/۵ (۰ نظر)