مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر
مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر

مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر

پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
100DYDX2.41 دلار132,221 تومان376.42 میلیون دلار1.34%4.47%6.83%120.33 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "
99ENJ0.385955 دلار21,184 تومان385.96 میلیون دلار1.24%1.81%4.26%26.42 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "
98OSMO0.791213 دلار43,426 تومان389.74 میلیون دلار0.89%2.24%4.03%7.80 میلیون دلار492.59 میلیون OSMO1,000.00 میلیون OSMO0.02" برابر "
97CSPR0.036435 دلار2,000 تومان396.21 میلیون دلار0.71%1.63%1.87%8.09 میلیون دلار10.87 میلیارد CSPRبی نهایت0.02" برابر "
96CVX5.31 دلار291,263 تومان403.12 میلیون دلار1.02%2.20%3.54%8.00 میلیون دلار75.96 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "
95NEXO0.721063 دلار39,576 تومان403.80 میلیون دلار1.82%2.55%2.85%6.81 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
94KAVA0.877407 دلار48,157 تومان404.33 میلیون دلار2.02%0.85%1.62%26.15 میلیون دلار460.82 میلیون KAVAبی نهایت0.06" برابر "
93FEI0.962617 دلار52,834 تومان409.11 میلیون دلار0.60%2.82%4.11%738.67 هزار دلار425.00 میلیون FEIبی نهایت0.00" برابر "
92ZIL0.027373 دلار1,502 تومان434.34 میلیون دلار1.80%2.14%4.52%35.50 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.08" برابر "
91FLR0.036773 دلار2,018 تومان441.27 میلیون دلار0.96%7.15%14.33%21.50 میلیون دلار12.00 میلیارد FLRبی نهایت0.05" برابر "
90RNDR1.23 دلار67,508 تومان444.57 میلیون دلار1.14%0.86%10.76%64.53 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.15" برابر "
89RUNE1.39 دلار76,483 تومان455.75 میلیون دلار1.01%0.54%3.76%34.01 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.07" برابر "
88LRC0.348796 دلار19,144 تومان463.95 میلیون دلار2.08%5.09%5.17%44.75 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.10" برابر "
87MASK6.27 دلار344,195 تومان477.54 میلیون دلار1.56%8.45%7.19%346.93 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.73" برابر "
861INCH0.572467 دلار31,420 تومان477.90 میلیون دلار1.54%11.51%8.29%218.05 میلیون دلار834.80 میلیون 1INCHبی نهایت0.46" برابر "
85AGIX0.407187 دلار22,349 تومان491.12 میلیون دلار1.74%5.96%18.00%107.78 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "
84TWT1.18 دلار64,850 تومان492.29 میلیون دلار1.18%2.34%1.73%44.45 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.09" برابر "
83PAXG1,981.72 دلار108,768,728 تومان537.57 میلیون دلار0.13%0.22%0.19%11.17 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.02" برابر "
82GT5.02 دلار275,700 تومان543.83 میلیون دلار0.08%2.02%6.67%917.88 هزار دلار108.27 میلیون GTبی نهایت0.00" برابر "
81XDC0.041623 دلار2,285 تومان575.45 میلیون دلار0.18%1.54%6.24%5.46 میلیون دلار13.83 میلیارد XDCبی نهایت0.01" برابر "
80MIOTA0.208912 دلار11,466 تومان580.68 میلیون دلار1.35%1.79%3.86%10.01 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "
79XEC0.00003 دلار2 تومان586.81 میلیون دلار1.01%1.77%4.78%6.48 میلیون دلار19.35 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "
78HT3.65 دلار200,103 تومان591.47 میلیون دلار0.05%0.28%1.32%7.71 میلیون دلار162.23 میلیون HT500.00 میلیون HT0.01" برابر "
77BTT0.00000062403553 دلار0 تومان593.72 میلیون دلار0.28%0.44%0.55%15.00 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.03" برابر "
76ZEC36.71 دلار2,015,050 تومان599.47 میلیون دلار1.50%1.84%1.71%31.64 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.05" برابر "
75FXS8.48 دلار465,190 تومان602.70 میلیون دلار1.30%4.64%3.44%33.68 میلیون دلار71.11 میلیون FXSبی نهایت0.06" برابر "
74GUSD1.01 دلار55,206 تومان610.58 میلیون دلار0.50%0.35%0.38%690.02 هزار دلار607.05 میلیون GUSDبی نهایت0.00" برابر "
73SNX2.42 دلار133,027 تومان615.34 میلیون دلار1.28%3.16%11.79%56.65 میلیون دلار253.89 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.09" برابر "
72DASH55.74 دلار3,059,238 تومان624.84 میلیون دلار1.53%3.77%11.70%88.47 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
71GMX74.22 دلار4,073,658 تومان637.94 میلیون دلار1.12%3.04%5.01%62.22 میلیون دلار8.60 میلیون GMXبی نهایت0.10" برابر "
70MINA0.742894 دلار40,775 تومان650.82 میلیون دلار1.87%3.54%11.02%30.02 میلیون دلار876.06 میلیون MINAبی نهایت0.05" برابر "
69MKR672.74 دلار36,924,263 تومان657.70 میلیون دلار1.36%2.51%2.08%49.72 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.08" برابر "
68CAKE3.66 دلار200,737 تومان667.26 میلیون دلار0.66%0.62%3.57%49.74 میلیون دلار182.44 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.07" برابر "
67BSV35.30 دلار1,937,620 تومان680.14 میلیون دلار0.45%1.94%4.64%35.38 میلیون دلار19.27 میلیون BSV21.00 میلیون BSV0.05" برابر "
66OP2.19 دلار119,964 تومان688.15 میلیون دلار2.24%2.20%15.51%192.68 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.28" برابر "
65CRV0.923629 دلار50,694 تومان693.36 میلیون دلار1.28%2.51%6.02%39.80 میلیون دلار750.69 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.06" برابر "
64KLAY0.229836 دلار12,615 تومان708.22 میلیون دلار0.42%2.15%0.46%33.61 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.05" برابر "
63USDD0.989929 دلار54,333 تومان718.03 میلیون دلار0.01%0.00%0.42%22.17 میلیون دلار725.33 میلیون USDDبی نهایت0.03" برابر "
62LUNC0.000122 دلار7 تومان719.04 میلیون دلار0.96%1.34%3.34%49.04 میلیون دلار5.89 تریلیون LUNCبی نهایت0.07" برابر "
61CHZ0.11543 دلار6,335 تومان781.31 میلیون دلار1.16%2.68%6.73%77.87 میلیون دلار6.77 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.10" برابر "
60KCS8.27 دلار453,958 تومان813.69 میلیون دلار0.57%2.19%9.41%1.77 میلیون دلار98.38 میلیون KCS170.12 میلیون KCS0.00" برابر "
59RPL42.28 دلار2,320,833 تومان814.28 میلیون دلار0.49%7.58%6.03%37.92 میلیون دلار19.26 میلیون RPL19.11 میلیون RPL0.05" برابر "
58USDP0.998108 دلار54,782 تومان876.42 میلیون دلار0.14%0.01%0.59%6.25 میلیون دلار878.08 میلیون USDPبی نهایت0.01" برابر "
57NEO12.45 دلار683,159 تومان877.99 میلیون دلار1.83%2.65%0.29%73.63 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.08" برابر "
56SAND0.610952 دلار33,533 تومان916.10 میلیون دلار1.38%3.80%8.86%107.07 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "
55AXS8.16 دلار448,072 تومان943.83 میلیون دلار1.46%3.14%6.65%51.44 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "
54IMX1.09 دلار59,811 تومان946.53 میلیون دلار1.53%4.93%10.80%53.08 میلیون دلار868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.06" برابر "
53FLOW0.959376 دلار52,656 تومان994.11 میلیون دلار1.33%2.01%7.92%28.76 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "
52AAVE70.83 دلار3,887,302 تومان998.15 میلیون دلار1.52%2.87%11.34%56.95 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "
51THETA1.01 دلار55,696 تومان1.01 میلیارد دلار1.61%2.49%3.24%21.87 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "

مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر

پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
100DYDX2.41 دلار132,221 تومان376.42 میلیون دلار1.34%4.47%6.83%120.33 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "
99ENJ0.385955 دلار21,184 تومان385.96 میلیون دلار1.24%1.81%4.26%26.42 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "
98OSMO0.791213 دلار43,426 تومان389.74 میلیون دلار0.89%2.24%4.03%7.80 میلیون دلار492.59 میلیون OSMO1,000.00 میلیون OSMO0.02" برابر "
97CSPR0.036435 دلار2,000 تومان396.21 میلیون دلار0.71%1.63%1.87%8.09 میلیون دلار10.87 میلیارد CSPRبی نهایت0.02" برابر "
96CVX5.31 دلار291,263 تومان403.12 میلیون دلار1.02%2.20%3.54%8.00 میلیون دلار75.96 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "
95NEXO0.721063 دلار39,576 تومان403.80 میلیون دلار1.82%2.55%2.85%6.81 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
94KAVA0.877407 دلار48,157 تومان404.33 میلیون دلار2.02%0.85%1.62%26.15 میلیون دلار460.82 میلیون KAVAبی نهایت0.06" برابر "
93FEI0.962617 دلار52,834 تومان409.11 میلیون دلار0.60%2.82%4.11%738.67 هزار دلار425.00 میلیون FEIبی نهایت0.00" برابر "
92ZIL0.027373 دلار1,502 تومان434.34 میلیون دلار1.80%2.14%4.52%35.50 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.08" برابر "
91FLR0.036773 دلار2,018 تومان441.27 میلیون دلار0.96%7.15%14.33%21.50 میلیون دلار12.00 میلیارد FLRبی نهایت0.05" برابر "
90RNDR1.23 دلار67,508 تومان444.57 میلیون دلار1.14%0.86%10.76%64.53 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.15" برابر "
89RUNE1.39 دلار76,483 تومان455.75 میلیون دلار1.01%0.54%3.76%34.01 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.07" برابر "
88LRC0.348796 دلار19,144 تومان463.95 میلیون دلار2.08%5.09%5.17%44.75 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.10" برابر "
87MASK6.27 دلار344,195 تومان477.54 میلیون دلار1.56%8.45%7.19%346.93 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.73" برابر "
861INCH0.572467 دلار31,420 تومان477.90 میلیون دلار1.54%11.51%8.29%218.05 میلیون دلار834.80 میلیون 1INCHبی نهایت0.46" برابر "
85AGIX0.407187 دلار22,349 تومان491.12 میلیون دلار1.74%5.96%18.00%107.78 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "
84TWT1.18 دلار64,850 تومان492.29 میلیون دلار1.18%2.34%1.73%44.45 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.09" برابر "
83PAXG1,981.72 دلار108,768,728 تومان537.57 میلیون دلار0.13%0.22%0.19%11.17 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.02" برابر "
82GT5.02 دلار275,700 تومان543.83 میلیون دلار0.08%2.02%6.67%917.88 هزار دلار108.27 میلیون GTبی نهایت0.00" برابر "
81XDC0.041623 دلار2,285 تومان575.45 میلیون دلار0.18%1.54%6.24%5.46 میلیون دلار13.83 میلیارد XDCبی نهایت0.01" برابر "
80MIOTA0.208912 دلار11,466 تومان580.68 میلیون دلار1.35%1.79%3.86%10.01 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "
79XEC0.00003 دلار2 تومان586.81 میلیون دلار1.01%1.77%4.78%6.48 میلیون دلار19.35 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "
78HT3.65 دلار200,103 تومان591.47 میلیون دلار0.05%0.28%1.32%7.71 میلیون دلار162.23 میلیون HT500.00 میلیون HT0.01" برابر "
77BTT0.00000062403553 دلار0 تومان593.72 میلیون دلار0.28%0.44%0.55%15.00 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.03" برابر "
76ZEC36.71 دلار2,015,050 تومان599.47 میلیون دلار1.50%1.84%1.71%31.64 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.05" برابر "
75FXS8.48 دلار465,190 تومان602.70 میلیون دلار1.30%4.64%3.44%33.68 میلیون دلار71.11 میلیون FXSبی نهایت0.06" برابر "
74GUSD1.01 دلار55,206 تومان610.58 میلیون دلار0.50%0.35%0.38%690.02 هزار دلار607.05 میلیون GUSDبی نهایت0.00" برابر "
73SNX2.42 دلار133,027 تومان615.34 میلیون دلار1.28%3.16%11.79%56.65 میلیون دلار253.89 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.09" برابر "
72DASH55.74 دلار3,059,238 تومان624.84 میلیون دلار1.53%3.77%11.70%88.47 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
71GMX74.22 دلار4,073,658 تومان637.94 میلیون دلار1.12%3.04%5.01%62.22 میلیون دلار8.60 میلیون GMXبی نهایت0.10" برابر "
70MINA0.742894 دلار40,775 تومان650.82 میلیون دلار1.87%3.54%11.02%30.02 میلیون دلار876.06 میلیون MINAبی نهایت0.05" برابر "
69MKR672.74 دلار36,924,263 تومان657.70 میلیون دلار1.36%2.51%2.08%49.72 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.08" برابر "
68CAKE3.66 دلار200,737 تومان667.26 میلیون دلار0.66%0.62%3.57%49.74 میلیون دلار182.44 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.07" برابر "
67BSV35.30 دلار1,937,620 تومان680.14 میلیون دلار0.45%1.94%4.64%35.38 میلیون دلار19.27 میلیون BSV21.00 میلیون BSV0.05" برابر "
66OP2.19 دلار119,964 تومان688.15 میلیون دلار2.24%2.20%15.51%192.68 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.28" برابر "
65CRV0.923629 دلار50,694 تومان693.36 میلیون دلار1.28%2.51%6.02%39.80 میلیون دلار750.69 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.06" برابر "
64KLAY0.229836 دلار12,615 تومان708.22 میلیون دلار0.42%2.15%0.46%33.61 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.05" برابر "
63USDD0.989929 دلار54,333 تومان718.03 میلیون دلار0.01%0.00%0.42%22.17 میلیون دلار725.33 میلیون USDDبی نهایت0.03" برابر "
62LUNC0.000122 دلار7 تومان719.04 میلیون دلار0.96%1.34%3.34%49.04 میلیون دلار5.89 تریلیون LUNCبی نهایت0.07" برابر "
61CHZ0.11543 دلار6,335 تومان781.31 میلیون دلار1.16%2.68%6.73%77.87 میلیون دلار6.77 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.10" برابر "
60KCS8.27 دلار453,958 تومان813.69 میلیون دلار0.57%2.19%9.41%1.77 میلیون دلار98.38 میلیون KCS170.12 میلیون KCS0.00" برابر "
59RPL42.28 دلار2,320,833 تومان814.28 میلیون دلار0.49%7.58%6.03%37.92 میلیون دلار19.26 میلیون RPL19.11 میلیون RPL0.05" برابر "
58USDP0.998108 دلار54,782 تومان876.42 میلیون دلار0.14%0.01%0.59%6.25 میلیون دلار878.08 میلیون USDPبی نهایت0.01" برابر "
57NEO12.45 دلار683,159 تومان877.99 میلیون دلار1.83%2.65%0.29%73.63 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.08" برابر "
56SAND0.610952 دلار33,533 تومان916.10 میلیون دلار1.38%3.80%8.86%107.07 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "
55AXS8.16 دلار448,072 تومان943.83 میلیون دلار1.46%3.14%6.65%51.44 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "
54IMX1.09 دلار59,811 تومان946.53 میلیون دلار1.53%4.93%10.80%53.08 میلیون دلار868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.06" برابر "
53FLOW0.959376 دلار52,656 تومان994.11 میلیون دلار1.33%2.01%7.92%28.76 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "
52AAVE70.83 دلار3,887,302 تومان998.15 میلیون دلار1.52%2.87%11.34%56.95 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "
51THETA1.01 دلار55,696 تومان1.01 میلیارد دلار1.61%2.49%3.24%21.87 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "