دسته بندی ارزهای استوریج

دسته بندی ارزهای Storage

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای استوریج
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۳۳FIL۵.۳۸ دلار۲۳۸,۷۷۷ تومان۰.۲۳%۲.۱۸%۱.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۹۱۱۲.۰۱ میلیارد دلار۱۲۸.۲۳ میلیون دلار۳۷۳.۷۸ میلیون FILبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۶۵BTT۰.۰۰۰۰۰۰۷۳۶۱۸۹۵ دلار۰ تومان۰.۰۸%۱.۰۹%۰.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰.۴۳ میلیون دلار۱۰.۵۸ میلیون دلار۹۵۱.۴۲ تریلیون BTTبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۷STX۰.۲۹۱۴۳ دلار۱۲,۹۳۸ تومان۰.۱۴%۱.۷۸%۳.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۴۱۳۹۵.۸۴ میلیون دلار۷.۴۱ میلیون دلار۱.۳۶ میلیارد STX۱.۸۲ میلیارد STX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۹HOT۰.۰۰۲۲۰۳ دلار۹۸ تومان۰.۲۴%۰.۲۰%۷.۹۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹۳۸۱.۸۶ میلیون دلار۱۹.۳۱ میلیون دلار۱۷۳.۳۴ میلیارد HOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۰۵AR۱۰.۶۴ دلار۴۷۲,۴۰۵ تومان۰.۲۶%۶.۲۹%۶.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۰۴۵۳۲۹۳۵۵.۳۶ میلیون دلار۲۵.۱۰ میلیون دلار۳۳.۳۹ میلیون AR۶۶.۰۰ میلیون AR۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۶۳SC۰.۰۰۳۲۳ دلار۱۴۳ تومان۰.۲۰%۱.۲۳%۵.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۴۱۷۱.۵۵ میلیون دلار۲.۵۶ میلیون دلار۵۳.۱۲ میلیارد SCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶۸STORJ۰.۳۸۸۷۴۷ دلار۱۷,۲۵۸ تومان۰.۴۸%۰.۶۲%۷.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۶۱۶۰.۵۳ میلیون دلار۱۴.۸۰ میلیون دلار۴۱۲.۹۴ میلیون STORJبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۳۰۲PROM۴.۸۹ دلار۲۱۶,۹۴۵ تومان۰.۲۱%۰.۴۳%۴.۵۵%Ƀ ۰.۰۰۰۲۰۸۱۷۸۰.۳۹ میلیون دلار۲.۴۱ میلیون دلار۱۶.۴۵ میلیون PROMبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۶۴RIF۰.۰۵۹۹۵۴ دلار۲,۶۶۲ تومان۰.۶۵%۰.۶۹%۹.۱۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۵۵۵۶.۳۶ میلیون دلار۹۶۷.۷۴ هزار دلار۹۴۰.۰۶ میلیون RIFبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۹۵SNM۱.۰۹ دلار۴۸,۵۸۶ تومان۰.۱۰%۱.۸۷%۸۸.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۶۲۴۸.۵۹ میلیون دلار۵۰.۰۶ میلیون دلار۴۴.۴۰ میلیون SNMبی نهایت۱.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۷۱BLZ۰.۰۷۱۸۰۴ دلار۳,۱۸۸ تومان۰.۱۶%۰.۷۹%۲.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۰۶۲۴.۴۹ میلیون دلار۵.۴۱ میلیون دلار۳۴۱.۰۰ میلیون BLZبی نهایت۰.۲۲" برابر "۰.۰۰%
۰/۵ (۰ نظر)