دسته بندی ارزهای لانچ پول

دسته بندی ارزهای Lunchpool

دسته بندی ارزهای لانچ پول
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
67KLAY0.228114 دلار12,090 تومان0.20%1.58%4.26%Ƀ 0.00000818702.54 میلیون دلار23.83 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.03" برابر "0.00%
253MC0.289564 دلار15,347 تومان0.08%5.05%4.83%Ƀ 0.00001039107.72 میلیون دلار2.35 میلیون دلار372.02 میلیون MC669.81 میلیون MC0.02" برابر "0.00%
286MBOX0.487596 دلار25,843 تومان0.43%2.49%3.95%Ƀ 0.0000175090.17 میلیون دلار7.31 میلیون دلار184.93 میلیون MBOX1,000.00 میلیون MBOX0.08" برابر "0.00%
304DODO0.180209 دلار9,551 تومان2.36%11.45%0.63%Ƀ 0.0000064782.01 میلیون دلار20.09 میلیون دلار455.10 میلیون DODO1,000.00 میلیون DODO0.24" برابر "0.00%
305ALPHA0.105932 دلار5,614 تومان0.29%4.16%2.34%Ƀ 0.0000038081.99 میلیون دلار3.09 میلیون دلار774.00 میلیون ALPHA1,000.00 میلیون ALPHA0.04" برابر "0.00%
323ALICE1.55 دلار82,058 تومان0.05%2.34%2.01%Ƀ 0.0000555574.42 میلیون دلار19.68 میلیون دلار48.07 میلیون ALICE100.00 میلیون ALICE0.26" برابر "0.00%
332XVS4.85 دلار257,170 تومان0.22%3.52%2.44%Ƀ 0.0001741071.85 میلیون دلار1.98 میلیون دلار14.81 میلیون XVS29.75 میلیون XVS0.03" برابر "0.00%
334HIGH2.10 دلار111,539 تومان0.04%10.11%7.13%Ƀ 0.0000755170.13 میلیون دلار22.07 میلیون دلار33.32 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGH0.31" برابر "0.00%
342TLM0.019515 دلار1,034 تومان0.57%7.42%4.67%Ƀ 0.0000007067.84 میلیون دلار9.59 میلیون دلار3.48 میلیارد TLM10.00 میلیارد TLM0.14" برابر "0.00%
362REEF0.002678 دلار142 تومان0.50%2.81%0.46%Ƀ 0.0000001059.94 میلیون دلار7.47 میلیون دلار22.38 میلیارد REEFبی نهایت0.12" برابر "0.00%
370ATA0.158137 دلار8,381 تومان0.29%1.57%4.09%Ƀ 0.0000056757.28 میلیون دلار6.13 میلیون دلار362.22 میلیون ATAبی نهایت0.11" برابر "0.00%
386DAR0.174118 دلار9,228 تومان0.11%4.14%1.30%Ƀ 0.0000062554.06 میلیون دلار18.85 میلیون دلار310.49 میلیون DAR800.00 میلیون DAR0.35" برابر "0.00%
441FLM0.093363 دلار4,948 تومان0.56%3.78%1.28%Ƀ 0.0000033542.83 میلیون دلار2.28 میلیون دلار458.75 میلیون FLMبی نهایت0.05" برابر "0.00%
450LIT1.05 دلار55,802 تومان0.55%3.39%10.36%Ƀ 0.0000377841.71 میلیون دلار9.32 میلیون دلار39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LIT0.22" برابر "0.00%
537BEL0.61298 دلار32,488 تومان0.41%5.64%0.32%Ƀ 0.0000219929.42 میلیون دلار4.47 میلیون دلار48.00 میلیون BEL100.00 میلیون BEL0.15" برابر "0.00%
574CITY4.42 دلار234,353 تومان0.07%1.42%3.41%Ƀ 0.0001586625.60 میلیون دلار2.08 میلیون دلار5.79 میلیون CITY20.00 میلیون CITY0.08" برابر "0.00%
575PSG5.26 دلار278,959 تومان0.34%1.25%2.46%Ƀ 0.0001888525.49 میلیون دلار1.77 میلیون دلار4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSG0.07" برابر "0.00%
596HARD0.17309 دلار9,174 تومان0.53%2.80%3.88%Ƀ 0.0000062123.33 میلیون دلار1.38 میلیون دلار134.79 میلیون HARD200.00 میلیون HARD0.06" برابر "0.00%
639WING6.22 دلار329,523 تومان0.01%2.97%3.62%Ƀ 0.0002230819.96 میلیون دلار1.05 میلیون دلار3.21 میلیون WING5.00 میلیون WING0.05" برابر "0.00%
640SANTOS4.35 دلار230,402 تومان0.50%2.85%5.21%Ƀ 0.0001559819.78 میلیون دلار7.01 میلیون دلار4.55 میلیون SANTOS30.00 میلیون SANTOS0.35" برابر "0.00%
770JUV2.56 دلار135,745 تومان0.60%0.28%0.68%Ƀ 0.0000919011.30 میلیون دلار842.52 هزار دلار4.41 میلیون JUV20.00 میلیون JUV0.07" برابر "0.00%
812OG2.58 دلار136,564 تومان0.01%0.63%0.49%Ƀ 0.000092459.68 میلیون دلار1.22 میلیون دلار3.76 میلیون OGبی نهایت0.13" برابر "0.00%
822ATM2.82 دلار149,396 تومان0.10%4.70%0.11%Ƀ 0.000101149.40 میلیون دلار4.80 میلیون دلار3.33 میلیون ATMبی نهایت0.51" برابر "0.00%
856BTCST0.670313 دلار35,527 تومان0.07%0.10%0.57%Ƀ 0.000024058.18 میلیون دلار106.27 هزار دلار12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCST0.01" برابر "0.00%
935ASR2.61 دلار138,238 تومان0.63%1.08%4.43%Ƀ 0.000093595.94 میلیون دلار662.71 هزار دلار2.28 میلیون ASRبی نهایت0.11" برابر "0.00%
2859SAVAX18.35 دلار972,451 تومان0.19%3.28%3.65%Ƀ 0.000658340.00 دلار728.85 هزار دلار0.00 SAVAXبی نهایت0.00" برابر "0.00%