دسته بندی ارزهای پولکادات

دسته بندی ارزهای Polkadot

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای پولکادات
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱۲DOT۶.۲۶ دلار۲۸۱,۱۴۹ تومان۰.۰۶%۵.۱۲%۱.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۲۷۱۱۱۷.۲۱ میلیارد دلار۲۴۲.۲۰ میلیون دلار۱.۱۵ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۱۵KSM۳۴.۵۸ دلار۱,۵۵۲,۱۹۳ تومان۰.۷۷%۵.۸۲%۱.۳۸%Ƀ ۰.۰۰۱۴۹۶۷۶۲۹۲.۸۸ میلیون دلار۱۹.۸۱ میلیون دلار۸.۴۷ میلیون KSMبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۳۰GLMR۰.۴۴۶۹۷۴ دلار۲۰,۰۶۵ تومان۰.۸۷%۵.۸۲%۶.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۹۳۵۲۴۸.۷۸ میلیون دلار۱۲.۸۹ میلیون دلار۵۵۶.۵۸ میلیون GLMRبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۴۱ASTR۰.۰۵۴۳۲۵ دلار۲,۴۳۹ تومان۰.۷۶%۶.۲۲%۵.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۳۵۲۱۸.۴۹ میلیون دلار۷.۹۷ میلیون دلار۴.۰۲ میلیارد ASTRبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۹۴ACA۰.۱۳۲۹۱۲ دلار۵,۹۶۶ تومان۰.۳۷%۴.۵۷%۶.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۷۵۸۱.۴۸ میلیون دلار۲.۱۴ میلیون دلار۶۱۳.۰۶ میلیون ACA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ACA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۲۵PHA۰.۱۵۰۰۴۹ دلار۶,۷۳۶ تومان۰.۹۲%۳.۹۷%۴.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۵۰۶۸.۰۴ میلیون دلار۸.۳۵ میلیون دلار۴۵۳.۴۳ میلیون PHA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون PHA۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۳۲۶REEF۰.۰۰۳۱۹۲ دلار۱۴۳ تومان۰.۲۵%۴.۵۹%۰.۴۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۴۶۸.۰۳ میلیون دلار۲۴.۷۸ میلیون دلار۲۱.۳۱ میلیارد REEFبی نهایت۰.۳۶" برابر "۰.۰۰%
۴۱۰ATA۰.۱۳۱۶۲۳ دلار۵,۹۰۹ تومان۰.۰۸%۳.۷۹%۶.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۷۰۴۳.۷۹ میلیون دلار۹.۶۵ میلیون دلار۳۳۲.۷۱ میلیون ATAبی نهایت۰.۲۲" برابر "۰.۰۰%
۴۲۸LIT۱.۰۱ دلار۴۵,۳۱۴ تومان۰.۴۶%۵.۴۲%۰.۷۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۷۰۳۹.۹۹ میلیون دلار۱۶.۵۰ میلیون دلار۳۹.۶۲ میلیون LIT۱۰۰.۰۰ میلیون LIT۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%
۶۷۰AKRO۰.۰۰۳۶۵۲ دلار۱۶۴ تومان۰.۴۵%۳.۸۳%۳.۹۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۶۱۵.۲۸ میلیون دلار۲.۹۷ میلیون دلار۴.۱۸ میلیارد AKROبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۰/۵ (۰ نظر)