دسته بندی ارزهای بی ان بی چین

دسته بندی ارزهای BNB Chain

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای بی ان بی چین
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC۲۳,۱۰۱.۶۳ دلار۱,۰۳۷,۰۳۲,۳۴۳ تومان۰.۱۲%۱.۹۰%۱.۴۷%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۵.۳۳ میلیارد دلار۲۶.۸۸ میلیارد دلار۱۹.۲۸ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲ETH۱,۵۸۰.۱۲ دلار۷۰,۹۳۱,۴۶۹ تومان۰.۰۹%۲.۱۱%۲.۶۰%Ƀ ۰.۰۶۸۳۹۸۵۱۱۹۳.۳۷ میلیارد دلار۹.۱۶ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۳USDT۱.۰۰ دلار۴۴,۸۹۵ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۲۹۶۷.۷۸ میلیارد دلار۳۵.۶۲ میلیارد دلار۶۷.۷۸ میلیارد USDTبی نهایت۰.۵۳" برابر "۰.۰۰%
۴BNB۳۰۶.۷۶ دلار۱۳,۷۷۰,۳۲۵ تومان۰.۰۳%۲.۵۵%۱.۱۱%Ƀ ۰.۰۱۳۲۷۸۵۹۴۸.۴۴ میلیارد دلار۶۵۴.۳۳ میلیون دلار۱۵۷.۹۰ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۷BUSD۰.۹۹۹۵۹۹ دلار۴۴,۸۷۲ تومان۰.۰۷%۰.۰۳%۰.۰۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۲۷۱۵.۷۰ میلیارد دلار۱۰.۰۵ میلیارد دلار۱۵.۷۰ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۶۴" برابر "۰.۰۰%
۶۵TWT۱.۶۲ دلار۷۲,۵۶۵ تومان۰.۶۰%۸.۶۴%۵.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۹۹۷۶۷۳.۵۱ میلیون دلار۹۰.۷۵ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۶۸CAKE۳.۹۸ دلار۱۷۸,۵۷۴ تومان۰.۱۳%۲.۹۱%۱.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۱۷۲۲۰۶۵۷.۹۵ میلیون دلار۴۹.۱۱ میلیون دلار۱۶۵.۴۰ میلیون CAKE۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۹۳GALA۰.۰۵۵۵۵۱ دلار۲,۴۹۴ تومان۰.۳۰%۵.۵۹%۳.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۰۳۸۷.۵۹ میلیون دلار۳۹۲.۵۰ میلیون دلار۶.۹۸ میلیارد GALAبی نهایت۱.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۳۳BNX۸۳.۷۰ دلار۳,۷۵۷,۳۰۰ تومان۰.۱۳%۴.۳۳%۲.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۳۶۲۳۱۳۲۴۰.۸۷ میلیون دلار۶.۳۵ میلیون دلار۲.۸۸ میلیون BNX۲۱.۰۰ میلیون BNX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۶ONT۰.۲۱۱۰۷۱ دلار۹,۴۷۵ تومان۰.۰۳%۳.۵۱%۳.۰۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۱۴۱۸۴.۷۴ میلیون دلار۲۲.۰۸ میلیون دلار۸۷۵.۲۵ میلیون ONT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ONT۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۱۶۶SXP۰.۲۸۶۰۸۳ دلار۱۲,۸۴۲ تومان۰.۰۸%۴.۵۷%۰.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۸۱۵۸.۲۵ میلیون دلار۱۱.۴۵ میلیون دلار۵۵۳.۱۵ میلیون SXPبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۶۸SFP۰.۴۶۸۲۶۵ دلار۲۱,۰۲۰ تومان۰.۰۴%۵.۶۲%۳.۵۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۰۲۷۱۵۱.۹۱ میلیون دلار۹.۰۲ میلیون دلار۳۲۴.۴۰ میلیون SFP۵۰۰.۰۰ میلیون SFP۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۶۴MBOX۰.۵۵۰۶۰۵ دلار۲۴,۷۱۷ تومان۰.۳۴%۴.۲۲%۱۱.۲۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۸۳۹۴.۹۹ میلیون دلار۷۸.۹۶ میلیون دلار۱۷۲.۵۲ میلیون MBOX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MBOX۰.۸۳" برابر "۰.۰۰%
۲۷۶DAR۰.۲۸۲۳ دلار۱۲,۶۷۲ تومان۱.۷۷%۳.۹۲%۶۷.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۲۲۸۷.۶۵ میلیون دلار۷۷.۴۳ میلیون دلار۳۱۰.۴۹ میلیون DAR۸۰۰.۰۰ میلیون DAR۰.۸۸" برابر "۰.۰۰%
۲۹۱MDX۰.۰۸۶۴۳۹ دلار۳,۸۸۰ تومان۰.۷۶%۳.۷۷%۲.۲۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۷۴۸۱.۶۷ میلیون دلار۵.۶۴ میلیون دلار۹۴۴.۸۱ میلیون MDXبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۰۱BSW۰.۲۰۹۸۴۴ دلار۹,۴۲۰ تومان۰.۶۲%۵.۰۴%۲.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۰۸۷۸.۲۸ میلیون دلار۸.۹۹ میلیون دلار۳۷۳.۰۲ میلیون BSW۷۰۰.۰۰ میلیون BSW۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۳۱۰TLM۰.۰۲۲۰۱۳ دلار۹۸۸ تومان۱.۵۴%۳.۱۸%۲۱.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۵۷۴.۲۹ میلیون دلار۳۷.۱۲ میلیون دلار۳.۳۷ میلیارد TLM۱۰.۰۰ میلیارد TLM۰.۵۰" برابر "۰.۰۰%
۳۱۱XVS۵.۰۷ دلار۲۲۷,۵۱۴ تومان۱.۰۶%۶.۲۷%۰.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۹۳۹۷۳.۹۹ میلیون دلار۴.۵۵ میلیون دلار۱۴.۶۰ میلیون XVS۲۹.۷۵ میلیون XVS۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۳۵۷DODO۰.۱۳۰۱۳۷ دلار۵,۸۴۲ تومان۰.۳۹%۲.۸۴%۳.۳۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۶۳۵۶.۵۴ میلیون دلار۹.۰۹ میلیون دلار۴۳۴.۴۹ میلیون DODO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DODO۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۳۷۹C98۰.۲۳۳۰۴ دلار۱۰,۴۶۱ تومان۰.۴۲%۵.۶۶%۰.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۰۹۵۰.۵۶ میلیون دلار۱۸.۹۵ میلیون دلار۲۱۶.۹۴ میلیون C98۱,۰۰۰.۰۰ میلیون C98۰.۳۷" برابر "۰.۰۰%
۳۹۸COCOS۰.۶۵۶۸۰۷ دلار۲۹,۴۸۴ تومان۰.۱۸%۴.۷۷%۳.۹۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۸۴۳۴۶.۶۷ میلیون دلار۱۷.۷۵ میلیون دلار۷۱.۰۵ میلیون COCOS۱۰۰.۰۰ میلیون COCOS۰.۳۸" برابر "۰.۰۰%
۴۰۸POLS۰.۴۴۶۳۴۵ دلار۲۰,۰۳۶ تومان۰.۱۶%۵.۶۷%۱۲.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۹۳۲۴۴.۲۹ میلیون دلار۷.۸۹ میلیون دلار۹۹.۲۲ میلیون POLSبی نهایت۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۴۲۰ALPACA۰.۲۷۶۵۰۶ دلار۱۲,۴۱۲ تومان۰.۴۲%۳.۸۳%۳.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۹۷۴۲.۲۵ میلیون دلار۳.۶۳ میلیون دلار۱۵۲.۸۰ میلیون ALPACA۱۸۸.۰۰ میلیون ALPACA۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۴۴۴BAKE۰.۱۹۵۷۴۶ دلار۸,۷۸۷ تومان۰.۴۱%۴.۶۷%۹.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۴۷۳۷.۸۸ میلیون دلار۱۰.۲۰ میلیون دلار۱۹۳.۵۳ میلیون BAKEبی نهایت۰.۲۷" برابر "۰.۰۰%
۴۶۶LINA۰.۰۰۷۳۷۷ دلار۳۳۱ تومان۰.۳۳%۲.۹۵%۱.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۲۳۴.۶۳ میلیون دلار۷.۰۹ میلیون دلار۴.۷۰ میلیارد LINA۱۰.۰۰ میلیارد LINA۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۵۳۱BEL۰.۵۶۰۷۱۵ دلار۲۵,۱۷۱ تومان۰.۰۴%۵.۲۸%۵.۳۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۲۷۲۶.۹۱ میلیون دلار۵.۵۲ میلیون دلار۴۸.۰۰ میلیون BEL۱۰۰.۰۰ میلیون BEL۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۵۶۴PSG۶.۳۹ دلار۲۸۶,۹۴۶ تومان۰.۷۹%۳.۰۶%۱.۸۸%Ƀ ۰.۰۰۰۲۷۶۷۰۲۴.۵۶ میلیون دلار۵.۰۳ میلیون دلار۳.۸۴ میلیون PSG۲۰.۰۰ میلیون PSG۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۶۶۰FUND۰.۴۶۶۹۹۳ دلار۲۰,۹۶۳ تومان۱.۳۵%۲.۴۳%۴۰.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۰۲۱۱۶.۰۹ میلیون دلار۱.۱۳ میلیون دلار۳۴.۴۵ میلیون FUNDبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۶۶۳AUTO۳۰۱.۴۹ دلار۱۳,۵۳۴,۰۹۳ تومان۰.۵۵%۶.۳۲%۷.۰۴%Ƀ ۰.۰۱۳۰۵۰۷۹۱۵.۹۸ میلیون دلار۷.۴۶ میلیون دلار۵۳.۰۰ هزار AUTO۸۰.۰۰ هزار AUTO۰.۴۷" برابر "۰.۰۰%
۷۱۰FOR۰.۰۱۹۳۴۹ دلار۸۶۹ تومان۰.۸۱%۴.۷۵%۴.۰۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۴۱۲.۳۷ میلیون دلار۲.۳۴ میلیون دلار۶۳۹.۵۲ میلیون FOR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون FOR۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۷۱۹BTCST۰.۹۹۰۰۸۹ دلار۴۴,۴۴۵ تومان۱.۴۰%۳.۶۶%۶.۹۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۸۶۱۲.۰۸ میلیون دلار۲.۳۴ میلیون دلار۱۲.۲۰ میلیون BTCST۱۵.۰۰ میلیون BTCST۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۷۵۹ATM۳.۲۴ دلار۱۴۵,۶۳۵ تومان۰.۰۳%۳.۴۴%۸.۲۲%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۰۴۳۱۰.۶۶ میلیون دلار۴.۱۹ میلیون دلار۳.۲۸ میلیون ATMبی نهایت۰.۳۹" برابر "۰.۰۰%
۷۶۰OG۲.۸۲ دلار۱۲۶,۳۸۲ تومان۰.۰۱%۵.۶۷%۴.۱۲%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۱۸۷۱۰.۵۸ میلیون دلار۳.۰۶ میلیون دلار۳.۷۶ میلیون OGبی نهایت۰.۲۹" برابر "۰.۰۰%
۷۷۱JUV۲.۹۷ دلار۱۳۳,۴۱۶ تومان۰.۰۶%۲.۶۴%۴.۱۹%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۸۶۵۱۰.۱۴ میلیون دلار۱.۸۲ میلیون دلار۳.۴۱ میلیون JUV۲۰.۰۰ میلیون JUV۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۸۷۴ASR۲.۸۶ دلار۱۲۸,۱۷۵ تومان۰.۲۳%۲.۳۵%۳.۲۴%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۳۶۰۶.۵۰ میلیون دلار۲.۰۸ میلیون دلار۲.۲۸ میلیون ASRبی نهایت۰.۳۲" برابر "۰.۰۰%
۱۲۶۲SPARTA۰.۰۱۳۵۷۳ دلار۶۰۹ تومان۰.۰۸%۱.۱۸%۸.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۹۱.۶۸ میلیون دلار۳۹.۶۶ هزار دلار۱۲۳.۶۴ میلیون SPARTA۳۰۰.۰۰ میلیون SPARTA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۴۲TCT۰.۰۰۰۷۰۹ دلار۳۲ تومان۰.۲۴%۷.۸۲%۴۷.۶۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳۷۰۴.۱۰ هزار دلار۱۳۴.۷۷ هزار دلار۹۹۲.۴۴ میلیون TCTبی نهایت۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۲۶۱۰BETH۱,۵۵۵.۳۳ دلار۶۹,۸۱۸,۵۵۷ تومان۰.۰۱%۲.۱۰%۱.۸۸%Ƀ ۰.۰۶۷۳۲۵۳۴۰.۰۰ دلار۸.۸۳ میلیون دلار۰.۰۰ BETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۰/۵ (۰ نظر)