دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای Innovation

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای اینویشن
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۱۲ دلار۱ تومان۰.۵۹%۱.۴۳%۱.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶.۵۹ میلیارد دلار۲۰۲.۲۲ میلیون دلار۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۵۸FXS۱۱.۰۸ دلار۴۹۲,۰۲۵ تومان۰.۱۶%۳.۰۲%۲.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۷۲۱۲۸۱۲.۳۱ میلیون دلار۵۸.۴۳ میلیون دلار۷۳.۲۹ میلیون FXSبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۶۲TWT۱.۷۸ دلار۷۹,۱۵۳ تومان۰.۷۲%۴.۵۵%۱۷.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۵۹۵۷۴۲.۸۷ میلیون دلار۵۶.۵۴ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۸۵CVX۶.۰۶ دلار۲۶۹,۱۱۹ تومان۱.۲۰%۵.۲۲%۱۶.۴۵%Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۸۲۳۴۴۹.۰۶ میلیون دلار۱۷.۷۳ میلیون دلار۷۴.۰۸ میلیون CVX۱۰۰.۰۰ میلیون CVX۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۸۷۱INCH۰.۵۳۴۳۷۴ دلار۲۳,۷۲۳ تومان۰.۴۳%۲.۱۶%۰.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۲۷۶۴۲۶.۰۷ میلیون دلار۲۸.۸۱ میلیون دلار۷۹۷.۳۲ میلیون ۱INCHبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۱۲۰SUSHI۱.۳۳ دلار۵۸,۹۳۹ تومان۰.۳۱%۲.۲۱%۲.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۶۵۵۲۹۵.۰۸ میلیون دلار۳۸.۱۶ میلیون دلار۲۲۲.۲۶ میلیون SUSHI۲۵۰.۰۰ میلیون SUSHI۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳۴BNX۸۷.۳۷ دلار۳,۸۷۸,۹۲۲ تومان۰.۰۸%۱.۶۲%۹.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۳۷۲۱۹۶۲۵۱.۴۱ میلیون دلار۴.۴۸ میلیون دلار۲.۸۸ میلیون BNX۲۱.۰۰ میلیون BNX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۷۳PEOPLE۰.۰۲۸۶۰۵ دلار۱,۲۷۰ تومان۰.۵۵%۰.۹۱%۰.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۲۱۴۴.۷۴ میلیون دلار۲۳.۷۴ میلیون دلار۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۵.۰۶ میلیارد PEOPLE۰.۱۶" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷SLP۰.۰۰۳۲۴۷ دلار۱۴۴ تومان۰.۵۳%۱.۶۰%۱۴.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۴۱۳۸.۱۹ میلیون دلار۱۵.۰۹ میلیون دلار۴۲.۵۶ میلیارد SLPبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۲۵۷DEXE۲.۷۵ دلار۱۲۲,۱۴۴ تومان۰.۰۸%۰.۸۳%۲.۴۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۷۲۰۱۰۰.۳۵ میلیون دلار۱.۸۷ میلیون دلار۳۶.۴۷ میلیون DEXE۹۸.۹۴ میلیون DEXE۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۲۹۱MDX۰.۰۸۹۶۴۱ دلار۳,۹۸۰ تومان۰.۰۸%۰.۲۴%۶.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۸۲۸۴.۷۰ میلیون دلار۳.۸۸ میلیون دلار۹۴۴.۸۸ میلیون MDXبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲۹۳POND۰.۰۱۰۴۳۷ دلار۴۶۳ تومان۰.۰۴%۲.۹۵%۱۰.۵۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۴۸۴.۴۱ میلیون دلار۳.۲۶ میلیون دلار۸.۰۹ میلیارد POND۱۰.۰۰ میلیارد POND۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۹۷BSW۰.۲۲۱۴۲۲ دلار۹,۸۳۰ تومان۰.۳۸%۳.۴۴%۱۲.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۴۳۸۲.۶۰ میلیون دلار۵.۹۱ میلیون دلار۳۷۳.۰۲ میلیون BSW۷۰۰.۰۰ میلیون BSW۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۲۲PHA۰.۱۵۷۵۱۶ دلار۶,۹۹۳ تومان۰.۹۳%۳.۱۶%۱۳.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۷۱۷۱.۴۲ میلیون دلار۹.۳۶ میلیون دلار۴۵۳.۴۳ میلیون PHA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون PHA۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۳۲۴REEF۰.۰۰۳۳۳۵ دلار۱۴۸ تومان۰.۳۴%۱.۳۸%۲.۳۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۴۷۱.۰۵ میلیون دلار۱۴.۳۵ میلیون دلار۲۱.۳۱ میلیارد REEFبی نهایت۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۳۵۷DODO۰.۱۳۴۱۸۳ دلار۵,۹۵۷ تومان۰.۵۵%۲.۲۵%۴.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۷۲۵۸.۳۰ میلیون دلار۷.۲۶ میلیون دلار۴۳۴.۴۷ میلیون DODO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DODO۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۳۵۸BADGER۳.۰۸ دلار۱۳۶,۶۰۱ تومان۲.۵۵%۷.۲۶%۴.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۱۳۱۰۷۵۸.۲۷ میلیون دلار۸.۱۲ میلیون دلار۱۸.۹۴ میلیون BADGER۲۱.۰۰ میلیون BADGER۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۳۶۸PERP۰.۵۸۰۴۳ دلار۲۵,۷۶۸ تومان۰.۴۱%۱.۳۸%۱۵.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۷۲۵۴.۹۷ میلیون دلار۵.۲۶ میلیون دلار۹۴.۷۰ میلیون PERPبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۳۶۹SUN۰.۰۰۶۰۶۷ دلار۲۶۹ تومان۰.۱۳%۰.۲۴%۳.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۶۵۴.۸۸ میلیون دلار۸.۳۱ میلیون دلار۹.۰۵ میلیارد SUNبی نهایت۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۳۷۶SUPER۰.۱۳۲۲۹۱ دلار۵,۸۷۳ تومان۰.۷۰%۴.۴۹%۲۳.۴۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۶۴۵۳.۴۲ میلیون دلار۲۰.۳۰ میلیون دلار۴۰۳.۸۳ میلیون SUPER۱,۰۰۰.۰۰ میلیون SUPER۰.۳۸" برابر "۰.۰۰%
۳۸۴WNXM۱۷.۶۱ دلار۷۸۱,۷۳۹ تومان۰.۳۷%۱.۳۹%۱۵.۸۴%Ƀ ۰.۰۰۰۷۵۰۱۱۵۱.۰۰ میلیون دلار۲.۷۳ میلیون دلار۲.۹۰ میلیون WNXM۲.۹۰ میلیون WNXM۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۳۹۸TVK۰.۰۵۰۱۹۱ دلار۲,۲۲۸ تومان۹.۸۴%۲۴.۴۲%۳۵.۵۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۱۴۴۸.۱۵ میلیون دلار۶۳.۶۳ میلیون دلار۹۵۹.۴۳ میلیون TVK۱.۲۰ میلیارد TVK۱.۳۲" برابر "۰.۰۰%
۳۹۹GHST۱.۰۶ دلار۴۷,۲۰۳ تومان۰.۲۳%۲.۲۴%۳.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۵۲۹۴۷.۹۵ میلیون دلار۵.۴۲ میلیون دلار۴۵.۱۰ میلیون GHSTبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۴۰۵ATA۰.۱۴۰۴۶۱ دلار۶,۲۳۶ تومان۲.۴۶%۳.۹۴%۱۱.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۹۸۴۶.۷۳ میلیون دلار۶.۹۶ میلیون دلار۳۳۲.۷۱ میلیون ATAبی نهایت۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۴۰۶POLS۰.۴۶۹۷۳۴ دلار۲۰,۸۵۳ تومان۰.۸۶%۶.۸۲%۱۶.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۰۰۱۴۶.۶۱ میلیون دلار۴.۵۴ میلیون دلار۹۹.۲۲ میلیون POLSبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۴۱۱FLM۰.۱۰۳۱۳۱ دلار۴,۵۷۸ تومان۰.۴۸%۰.۹۸%۳.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۳۹۴۵.۴۴ میلیون دلار۴.۴۰ میلیون دلار۴۴۰.۵۹ میلیون FLMبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۴۲۴LIT۱.۰۷ دلار۴۷,۴۲۹ تومان۰.۳۸%۰.۸۱%۵.۶۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۵۵۱۴۲.۳۳ میلیون دلار۱۳.۰۸ میلیون دلار۳۹.۶۲ میلیون LIT۱۰۰.۰۰ میلیون LIT۰.۳۱" برابر "۰.۰۰%
۴۲۵RAMP۰.۰۸۸۳۰۵ دلار۳,۹۲۰ تومان۰.۲۵%۱.۶۹%۳.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۷۶۴۲.۲۰ میلیون دلار۶.۶۱ هزار دلار۴۷۷.۸۴ میلیون RAMP۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RAMP۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۳۸BAKE۰.۲۰۵۲۲۶ دلار۹,۱۱۱ تومان۰.۱۵%۲.۲۹%۱۳.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۷۴۳۹.۷۲ میلیون دلار۵.۵۱ میلیون دلار۱۹۳.۵۳ میلیون BAKEبی نهایت۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۴۴۰TRU۰.۰۴۱۲۵۵ دلار۱,۸۳۱ تومان۱.۶۳%۳.۳۱%۱۱.۷۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۷۶۳۹.۶۱ میلیون دلار۴.۱۴ میلیون دلار۹۶۰.۱۱ میلیون TRU۱.۴۵ میلیارد TRU۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۴۶۰LINA۰.۰۰۷۵۸۱ دلار۳۳۷ تومان۰.۲۰%۱.۴۲%۵.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۲۳۵.۵۸ میلیون دلار۵.۵۰ میلیون دلار۴.۶۹ میلیارد LINA۱۰.۰۰ میلیارد LINA۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۴۷۰KP3R۸۱.۴۵ دلار۳,۶۱۵,۷۴۹ تومان۰.۱۸%۲.۱۳%۵.۱۶%Ƀ ۰.۰۰۳۴۶۹۴۴۳۴.۶۳ میلیون دلار۲.۵۳ میلیون دلار۴۲۵.۱۸ هزار KP3Rبی نهایت۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۴۷۴ERN۲.۲۲ دلار۹۸,۵۴۷ تومان۰.۴۳%۴.۲۰%۹.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۴۵۶۳۴.۳۴ میلیون دلار۱۱.۹۴ میلیون دلار۱۵.۴۷ میلیون ERN۳۰.۰۰ میلیون ERN۰.۳۵" برابر "۰.۰۰%
۴۹۵DEGO۲.۱۹ دلار۹۷,۰۰۲ تومان۴.۴۱%۱۰.۵۱%۱۵.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۳۰۸۳۰.۹۵ میلیون دلار۲۳.۳۹ میلیون دلار۱۴.۱۷ میلیون DEGO۲۱.۰۰ میلیون DEGO۰.۷۶" برابر "۰.۰۰%
۵۲۴BEL۰.۵۹۱۷۴۲ دلار۲۶,۲۷۰ تومان۰.۰۹%۱.۷۷%۹.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۵۲۱۲۸.۴۰ میلیون دلار۳.۷۴ میلیون دلار۴۸.۰۰ میلیون BEL۱۰۰.۰۰ میلیون BEL۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۵۴۱BAR۴.۱۹ دلار۱۸۶,۲۱۷ تومان۰.۴۶%۰.۵۸%۴.۷۸%Ƀ ۰.۰۰۰۱۷۸۶۸۲۶.۸۶ میلیون دلار۳.۳۱ میلیون دلار۶.۴۰ میلیون BAR۴۰.۰۰ میلیون BAR۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۵۴۲FIS۰.۴۴۴۱۱۹ دلار۱۹,۷۱۶ تومان۰.۹۷%۱.۳۵%۳.۹۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۹۲۲۶.۸۵ میلیون دلار۲.۴۹ میلیون دلار۶۰.۴۵ میلیون FIS۱۱۴.۹۱ میلیون FIS۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۵۴۵HARD۰.۱۹۸۵۸۷ دلار۸,۸۱۶ تومان۰.۲۰%۰.۳۴%۱۲.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۴۶۲۶.۷۷ میلیون دلار۱.۶۹ میلیون دلار۱۳۴.۷۹ میلیون HARD۲۰۰.۰۰ میلیون HARD۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۶۱PSG۶.۵۹ دلار۲۹۲,۶۶۲ تومان۰.۱۰%۰.۸۶%۱.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۰۸۲۲۵.۳۲ میلیون دلار۳.۲۲ میلیون دلار۳.۸۴ میلیون PSG۲۰.۰۰ میلیون PSG۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۵۷۲CREAM۱۳.۱۴ دلار۵۸۳,۳۸۸ تومان۰.۱۰%۱.۰۴%۵.۶۳%Ƀ ۰.۰۰۰۵۵۹۷۸۲۴.۳۹ میلیون دلار۱.۷۱ میلیون دلار۱.۸۶ میلیون CREAM۲.۹۲ میلیون CREAM۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۷۵AGLD۰.۳۳۹۱۷ دلار۱۵,۰۵۷ تومان۱.۱۰%۷.۱۶%۱.۵۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۴۵۲۳.۸۰ میلیون دلار۱۱.۶۸ میلیون دلار۷۰.۱۷ میلیون AGLDبی نهایت۰.۴۹" برابر "۰.۰۰%
۵۹۵FRONT۰.۲۳۳۰۳۵ دلار۱۰,۳۴۵ تومان۰.۳۳%۱.۰۷%۹.۱۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۳۲۰.۹۷ میلیون دلار۳.۰۹ میلیون دلار۹۰.۰۰ میلیون FRONT۹۰.۰۰ میلیون FRONT۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۶۰۰DF۰.۰۴۷۹۴۶ دلار۲,۱۲۹ تومان۰.۱۹%۲.۰۰%۹.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۴۲۰.۷۱ میلیون دلار۱.۹۴ میلیون دلار۴۳۲.۰۳ میلیون DF۹۹۹.۹۳ میلیون DF۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۶۳۶OOKI۰.۰۰۴۰۷۸ دلار۱۸۱ تومان۰.۵۳%۱.۶۶%۵.۷۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷۱۷.۸۷ میلیون دلار۲.۶۷ میلیون دلار۴.۳۸ میلیارد OOKI۱۰.۵۰ میلیارد OOKI۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۶۶۷AKRO۰.۰۰۳۷۸۳ دلار۱۶۸ تومان۰.۳۵%۳.۱۸%۸.۷۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۶۱۵.۸۳ میلیون دلار۳.۳۹ میلیون دلار۴.۱۸ میلیارد AKROبی نهایت۰.۲۱" برابر "۰.۰۰%
۷۰۸MIR۰.۱۶۵۰۶۱ دلار۷,۳۲۸ تومان۰.۴۰%۲.۲۱%۲.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۰۳۱۲.۸۳ میلیون دلار۱۳.۸۰ میلیون دلار۷۷.۷۴ میلیون MIRبی نهایت۱.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۷۱۳BTCST۱.۰۳ دلار۴۵,۸۲۶ تومان۱.۶۰%۳.۴۱%۲.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۹۷۱۲.۶۰ میلیون دلار۱۵۴.۶۸ هزار دلار۱۲.۲۰ میلیون BTCST۱۵.۰۰ میلیون BTCST۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۷۴۲CVP۰.۴۰۴۷۷۱ دلار۱۷,۹۶۹ تومان۰.۴۳%۳.۶۴%۸.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۲۴۱۱.۳۳ میلیون دلار۴.۲۸ میلیون دلار۲۸.۰۰ میلیون CVP۱۰۰.۰۰ میلیون CVP۰.۳۸" برابر "۰.۰۰%
۱۲۵۰NBS۰.۰۰۰۶۷۱ دلار۳۰ تومان۰.۰۷%۱.۰۵%۷.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳۱.۷۵ میلیون دلار۱۸۵.۳۶ هزار دلار۲.۶۱ میلیارد NBS۳.۶۰ میلیارد NBS۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۲۰۲۷A۰.۰۰۴۰۱۲ دلار۱۷۸ تومان۰.۴۳%۲.۱۳%۱.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷۱۳۹.۳۶ هزار دلار۰.۰۰ دلار۳۴.۷۳ میلیون Aبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۰/۵ (۰ نظر)