دسته بندی ارزهای گیمینگ

دسته بندی ارزهای Gaming

دسته بندی ارزهای گیمینگ
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
48MANA0.572685 دلار31,432 تومان1.46%3.85%7.19%Ƀ 0.000020321.06 میلیارد دلار76.46 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "0.00%
55AXS8.16 دلار448,072 تومان1.46%3.14%6.65%Ƀ 0.00028965943.83 میلیون دلار51.44 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "0.00%
56SAND0.610952 دلار33,533 تومان1.38%3.80%8.86%Ƀ 0.00002168916.10 میلیون دلار107.07 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "0.00%
99ENJ0.385955 دلار21,184 تومان1.24%1.81%4.26%Ƀ 0.00001369385.96 میلیون دلار26.42 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "0.00%
126GALA0.040167 دلار2,205 تومان1.67%1.86%6.54%Ƀ 0.00000143280.25 میلیون دلار182.71 میلیون دلار6.98 میلیارد GALAبی نهایت0.65" برابر "0.00%
177WAXP0.067138 دلار3,685 تومان0.53%1.35%4.10%Ƀ 0.00000238162.85 میلیون دلار4.71 میلیون دلار2.43 میلیارد WAXPبی نهایت0.03" برابر "0.00%
184ILV58.61 دلار3,216,812 تومان0.75%1.59%16.02%Ƀ 0.00207947144.85 میلیون دلار12.72 میلیون دلار2.47 میلیون ILV10.00 میلیون ILV0.09" برابر "0.00%
240PLA0.216771 دلار11,898 تومان0.77%1.81%6.15%Ƀ 0.00000769116.59 میلیون دلار7.65 میلیون دلار537.86 میلیون PLA700.00 میلیون PLA0.07" برابر "0.00%
247SLP0.0026 دلار143 تومان1.29%2.54%7.24%Ƀ 0.00000009110.00 میلیون دلار12.90 میلیون دلار42.31 میلیارد SLPبی نهایت0.12" برابر "0.00%
257MC0.282639 دلار15,513 تومان1.51%2.05%7.50%Ƀ 0.00001003105.23 میلیون دلار2.69 میلیون دلار372.30 میلیون MC669.81 میلیون MC0.03" برابر "0.00%
275PYR3.50 دلار192,375 تومان0.97%2.76%9.09%Ƀ 0.0001243695.27 میلیون دلار7.35 میلیون دلار27.18 میلیون PYR50.00 میلیون PYR0.08" برابر "0.00%
298MBOX0.468057 دلار25,690 تومان0.68%2.06%6.99%Ƀ 0.0000166186.79 میلیون دلار5.59 میلیون دلار185.44 میلیون MBOX1,000.00 میلیون MBOX0.06" برابر "0.00%
339ALICE1.48 دلار81,243 تومان1.45%2.37%5.85%Ƀ 0.0000525271.15 میلیون دلار19.73 میلیون دلار48.07 میلیون ALICE100.00 میلیون ALICE0.28" برابر "0.00%
343TLM0.019404 دلار1,065 تومان0.96%1.55%5.66%Ƀ 0.0000006967.60 میلیون دلار10.47 میلیون دلار3.48 میلیارد TLM10.00 میلیارد TLM0.15" برابر "0.00%
381YGG0.247329 دلار13,575 تومان1.89%3.62%14.06%Ƀ 0.0000087855.70 میلیون دلار13.57 میلیون دلار225.19 میلیون YGG1,000.00 میلیون YGG0.24" برابر "0.00%
398DAR0.166346 دلار9,130 تومان1.67%2.55%8.37%Ƀ 0.0000059051.65 میلیون دلار14.42 میلیون دلار310.49 میلیون DAR800.00 میلیون DAR0.28" برابر "0.00%
416GHST1.07 دلار58,993 تومان0.14%0.51%11.92%Ƀ 0.0000381448.47 میلیون دلار2.90 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.06" برابر "0.00%
472LOKA0.492553 دلار27,034 تومان1.89%3.80%6.33%Ƀ 0.0000174836.39 میلیون دلار6.40 میلیون دلار73.87 میلیون LOKA500.00 میلیون LOKA0.18" برابر "0.00%
557AGLD0.38734 دلار21,260 تومان1.52%4.28%10.26%Ƀ 0.0000137427.18 میلیون دلار4.30 میلیون دلار70.17 میلیون AGLDبی نهایت0.16" برابر "0.00%
1205VXL0.01092 دلار599 تومان0.63%5.99%16.49%Ƀ 0.000000392.41 میلیون دلار269.12 هزار دلار220.38 میلیون VXL500.00 میلیون VXL0.11" برابر "0.00%
3353BNX68.04 دلار3,734,487 تومان0.84%5.48%12.04%Ƀ 0.002414120.00 دلار173.35 هزار دلار0.00 BNX21.00 میلیون BNX0.00" برابر "0.00%