دسته بندی ارزهای لایه1 لایه2

دسته بندی ارزهای Layer1 / Layer2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
2ETH1,746.65 دلار92,572,540 تومان0.13%3.64%2.64%Ƀ 0.06384922213.74 میلیارد دلار10.93 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "0.00%
4BNB321.95 دلار17,063,360 تومان0.28%2.21%4.87%Ƀ 0.0117689650.83 میلیارد دلار471.33 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
7ADA0.359548 دلار19,056 تومان0.11%3.10%3.31%Ƀ 0.0000131412.48 میلیارد دلار307.19 میلیون دلار34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "0.00%
8MATIC1.10 دلار58,066 تومان0.21%2.94%10.17%Ƀ 0.0000400510.96 میلیارد دلار483.44 میلیون دلار10.00 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "0.00%
11SOL20.63 دلار1,093,271 تومان0.08%6.65%3.35%Ƀ 0.000754057.92 میلیارد دلار547.28 میلیون دلار383.90 میلیون SOLبی نهایت0.07" برابر "0.00%
12DOT6.02 دلار319,033 تومان0.02%4.50%8.42%Ƀ 0.000220047.09 میلیارد دلار188.06 میلیون دلار1.18 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
15TRX0.063574 دلار3,369 تومان0.20%2.75%6.20%Ƀ 0.000002325.79 میلیارد دلار327.94 میلیون دلار91.12 میلیارد TRXبی نهایت0.06" برابر "0.00%
16AVAX17.01 دلار901,785 تومان0.24%2.98%2.06%Ƀ 0.000621985.54 میلیارد دلار165.68 میلیون دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "0.00%
21ATOM11.19 دلار592,867 تومان0.17%4.36%14.85%Ƀ 0.000408913.20 میلیارد دلار128.32 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.04" برابر "0.00%
35NEAR1.97 دلار104,202 تومان0.22%3.51%8.24%Ƀ 0.000071871.70 میلیارد دلار109.92 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "0.00%
36VET0.022789 دلار1,208 تومان0.37%3.15%5.48%Ƀ 0.000000831.65 میلیارد دلار51.07 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "0.00%
38ALGO0.209415 دلار11,099 تومان0.06%4.12%6.78%Ƀ 0.000007661.49 میلیارد دلار63.87 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.04" برابر "0.00%
41ICP4.94 دلار261,689 تومان0.21%4.88%11.77%Ƀ 0.000180491.47 میلیارد دلار31.37 میلیون دلار298.00 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "0.00%
43FTM0.458352 دلار24,293 تومان0.31%7.11%7.50%Ƀ 0.000016761.28 میلیارد دلار279.39 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.22" برابر "0.00%
45EOS1.16 دلار61,649 تومان0.11%0.43%1.41%Ƀ 0.000042521.26 میلیارد دلار208.61 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.17" برابر "0.00%
49XTZ1.13 دلار59,692 تومان0.16%2.99%9.08%Ƀ 0.000041171.05 میلیارد دلار24.21 میلیون دلار931.83 میلیون XTZبی نهایت0.02" برابر "0.00%
52FLOW0.978562 دلار51,864 تومان0.18%4.40%8.34%Ƀ 0.000035771.01 میلیارد دلار30.82 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "0.00%
58NEO12.33 دلار653,560 تومان0.01%0.08%0.66%Ƀ 0.00045077869.84 میلیون دلار126.17 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.15" برابر "0.00%
63LUNC0.000122 دلار6 تومان0.17%2.79%6.55%Ƀ 0.00000000720.69 میلیون دلار50.55 میلیون دلار5.90 تریلیون LUNCبی نهایت0.07" برابر "0.00%
65OP2.25 دلار119,392 تومان0.65%8.37%15.48%Ƀ 0.00008235709.24 میلیون دلار199.75 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.28" برابر "0.00%
66KLAY0.226735 دلار12,017 تومان0.15%1.61%7.47%Ƀ 0.00000829698.31 میلیون دلار24.22 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.03" برابر "0.00%
94KAVA0.88045 دلار46,664 تومان0.86%0.51%14.18%Ƀ 0.00003219399.62 میلیون دلار21.71 میلیون دلار453.88 میلیون KAVAبی نهایت0.05" برابر "0.00%
122CELO0.605844 دلار32,110 تومان0.34%3.32%7.25%Ƀ 0.00002215297.79 میلیون دلار10.40 میلیون دلار491.53 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.03" برابر "0.00%
123KSM33.31 دلار1,765,310 تومان0.02%4.30%8.32%Ƀ 0.00121757282.12 میلیون دلار16.53 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.06" برابر "0.00%
125OMG2.00 دلار106,116 تومان1.13%13.40%34.87%Ƀ 0.00007319280.80 میلیون دلار397.47 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG1.42" برابر "0.00%
130ASTR0.062055 دلار3,289 تومان0.12%4.57%9.41%Ƀ 0.00000227270.60 میلیون دلار9.79 میلیون دلار4.36 میلیارد ASTRبی نهایت0.04" برابر "0.00%
137WAVES2.14 دلار113,421 تومان0.02%4.64%7.97%Ƀ 0.00007823237.50 میلیون دلار46.80 میلیون دلار110.98 میلیون WAVESبی نهایت0.20" برابر "0.00%
143GLMR0.37706 دلار19,984 تومان0.04%3.90%11.10%Ƀ 0.00001378227.74 میلیون دلار4.89 میلیون دلار603.99 میلیون GLMRبی نهایت0.02" برابر "0.00%
149KDA0.965409 دلار51,167 تومان0.25%4.67%7.91%Ƀ 0.00003529216.41 میلیون دلار4.80 میلیون دلار224.17 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.02" برابر "0.00%
154ONT0.224775 دلار11,913 تومان0.20%4.43%12.54%Ƀ 0.00000822196.73 میلیون دلار15.60 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.08" برابر "0.00%
170FLUX0.601695 دلار31,890 تومان0.24%3.77%12.20%Ƀ 0.00002200176.77 میلیون دلار9.59 میلیون دلار293.79 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.05" برابر "0.00%
172SKL0.041212 دلار2,184 تومان1.70%3.24%5.73%Ƀ 0.00000151173.25 میلیون دلار37.30 میلیون دلار4.20 میلیارد SKL7.00 میلیارد SKL0.22" برابر "0.00%
179WAXP0.066991 دلار3,551 تومان0.18%3.70%6.07%Ƀ 0.00000245162.35 میلیون دلار3.09 میلیون دلار2.42 میلیارد WAXPبی نهایت0.02" برابر "0.00%
380MOVR8.10 دلار429,478 تومان0.21%4.65%9.72%Ƀ 0.0002962253.98 میلیون دلار2.64 میلیون دلار6.66 میلیون MOVRبی نهایت0.05" برابر "0.00%