دسته بندی لانچ پد

دسته بندی ارزهای لانچ پد

دسته بندی ارزهای لانچ پد
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
9MATIC1.09 دلار59,890 تومان1.63%2.61%4.87%Ƀ 0.000038729.91 میلیارد دلار353.34 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "0.00%
55AXS8.16 دلار448,072 تومان1.46%3.14%6.65%Ƀ 0.00028965943.83 میلیون دلار51.44 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "0.00%
56SAND0.610952 دلار33,533 تومان1.38%3.80%8.86%Ƀ 0.00002168916.10 میلیون دلار107.07 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "0.00%
77BTT0.00000062403553 دلار0 تومان0.28%0.44%0.55%Ƀ 0.00000000593.72 میلیون دلار15.00 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
94KAVA0.877407 دلار48,157 تومان2.02%0.85%1.62%Ƀ 0.00003113404.33 میلیون دلار26.15 میلیون دلار460.82 میلیون KAVAبی نهایت0.06" برابر "0.00%
120FET0.361529 دلار19,843 تومان1.50%4.52%7.01%Ƀ 0.00001283296.06 میلیون دلار68.16 میلیون دلار818.91 میلیون FETبی نهایت0.23" برابر "0.00%
134ONE0.019811 دلار1,087 تومان1.93%3.37%9.19%Ƀ 0.00000070260.88 میلیون دلار19.25 میلیون دلار13.17 میلیارد ONEبی نهایت0.07" برابر "0.00%
144GMT0.378816 دلار20,792 تومان2.03%3.07%7.84%Ƀ 0.00001344227.29 میلیون دلار67.00 میلیون دلار600.00 میلیون GMT6.00 میلیارد GMT0.29" برابر "0.00%
145BAND1.82 دلار99,953 تومان1.26%3.59%4.37%Ƀ 0.00006461226.08 میلیون دلار18.78 میلیون دلار124.15 میلیون BANDبی نهایت0.08" برابر "0.00%
173SFP0.464628 دلار25,502 تومان1.23%1.56%2.11%Ƀ 0.00001649171.76 میلیون دلار18.36 میلیون دلار369.67 میلیون SFP500.00 میلیون SFP0.11" برابر "0.00%
178CELR0.022877 دلار1,256 تومان2.26%4.16%16.10%Ƀ 0.00000081162.10 میلیون دلار15.98 میلیون دلار7.09 میلیارد CELR10.00 میلیارد CELR0.10" برابر "0.00%
280CTSI0.138836 دلار7,620 تومان1.05%2.82%9.38%Ƀ 0.0000049392.57 میلیون دلار4.18 میلیون دلار666.74 میلیون CTSI1,000.00 میلیون CTSI0.05" برابر "0.00%
303WIN0.000085 دلار5 تومان0.63%1.31%2.46%Ƀ 0.0000000081.41 میلیون دلار10.46 میلیون دلار961.74 میلیارد WIN999.00 میلیارد WIN0.13" برابر "0.00%
350WRX0.169337 دلار9,294 تومان0.50%0.87%2.51%Ƀ 0.0000060164.66 میلیون دلار950.95 هزار دلار381.86 میلیون WRXبی نهایت0.01" برابر "0.00%
374C980.267117 دلار14,661 تومان0.59%1.94%17.22%Ƀ 0.0000094857.95 میلیون دلار128.37 میلیون دلار216.94 میلیون C981,000.00 میلیون C982.22" برابر "0.00%
375BETA0.088989 دلار4,884 تومان0.99%2.45%3.02%Ƀ 0.0000031657.57 میلیون دلار3.54 میلیون دلار646.97 میلیون BETA1,000.00 میلیون BETA0.06" برابر "0.00%
393TKO0.332449 دلار18,247 تومان0.42%2.88%3.04%Ƀ 0.0000118053.38 میلیون دلار3.15 میلیون دلار160.56 میلیون TKO500.00 میلیون TKO0.06" برابر "0.00%
472LOKA0.492553 دلار27,034 تومان1.89%3.80%6.33%Ƀ 0.0000174836.39 میلیون دلار6.40 میلیون دلار73.87 میلیون LOKA500.00 میلیون LOKA0.18" برابر "0.00%
532TROY0.003434 دلار189 تومان0.80%1.21%7.17%Ƀ 0.0000001229.62 میلیون دلار1.08 میلیون دلار8.63 میلیارد TROYبی نهایت0.04" برابر "0.00%
547VOXEL0.237272 دلار13,023 تومان1.73%2.87%6.26%Ƀ 0.0000084227.82 میلیون دلار5.00 میلیون دلار117.26 میلیون VOXEL300.00 میلیون VOXEL0.18" برابر "0.00%
582LAZIO2.93 دلار160,692 تومان3.32%12.28%8.62%Ƀ 0.0001038825.18 میلیون دلار31.34 میلیون دلار8.60 میلیون LAZIO40.00 میلیون LAZIO1.24" برابر "0.00%
590PORTO3.11 دلار170,496 تومان10.26%36.21%32.57%Ƀ 0.0001102224.23 میلیون دلار158.90 میلیون دلار7.80 میلیون PORTO40.00 میلیون PORTO6.56" برابر "0.00%
691PERL0.032467 دلار1,782 تومان0.34%8.03%19.12%Ƀ 0.0000011515.94 میلیون دلار9.20 میلیون دلار490.94 میلیون PERL1.03 میلیارد PERL0.58" برابر "0.00%
1577BALPHA40.19 دلار2,205,905 تومان0.19%5.84%7.65%Ƀ 0.00142598723.44 هزار دلار863.97 دلار18.00 هزار BALPHA18.00 هزار BALPHA0.00" برابر "0.00%