دسته بندی لانچ پول

دسته بندی ارزهای لانچ پول

دسته بندی ارزهای لانچ پول
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
66KLAY0.226735 دلار12,017 تومان0.15%1.61%7.47%Ƀ 0.00000829698.31 میلیون دلار24.22 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.03" برابر "0.00%
252MC0.288123 دلار15,270 تومان0.18%3.61%7.83%Ƀ 0.00001053107.19 میلیون دلار2.79 میلیون دلار372.03 میلیون MC669.81 میلیون MC0.03" برابر "0.00%
289MBOX0.477733 دلار25,320 تومان0.13%3.61%8.07%Ƀ 0.0000174688.36 میلیون دلار7.13 میلیون دلار184.95 میلیون MBOX1,000.00 میلیون MBOX0.08" برابر "0.00%
305ALPHA0.105186 دلار5,575 تومان0.21%4.64%7.85%Ƀ 0.0000038581.41 میلیون دلار3.17 میلیون دلار774.00 میلیون ALPHA1,000.00 میلیون ALPHA0.04" برابر "0.00%
312DODO0.172511 دلار9,143 تومان0.13%14.45%7.45%Ƀ 0.0000063178.51 میلیون دلار25.59 میلیون دلار455.10 میلیون DODO1,000.00 میلیون DODO0.33" برابر "0.00%
328ALICE1.51 دلار80,145 تومان0.25%3.29%9.07%Ƀ 0.0000552872.69 میلیون دلار20.50 میلیون دلار48.07 میلیون ALICE100.00 میلیون ALICE0.28" برابر "0.00%
333XVS4.79 دلار253,844 تومان0.57%4.06%4.49%Ƀ 0.0001750870.92 میلیون دلار2.10 میلیون دلار14.81 میلیون XVS29.75 میلیون XVS0.03" برابر "0.00%
334HIGH2.12 دلار112,199 تومان0.18%7.42%9.77%Ƀ 0.0000773970.55 میلیون دلار21.50 میلیون دلار33.32 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGH0.30" برابر "0.00%
343TLM0.019334 دلار1,025 تومان0.15%5.87%1.64%Ƀ 0.0000007167.21 میلیون دلار8.37 میلیون دلار3.48 میلیارد TLM10.00 میلیارد TLM0.12" برابر "0.00%
363REEF0.002657 دلار141 تومان0.22%3.28%5.01%Ƀ 0.0000001059.47 میلیون دلار7.77 میلیون دلار22.39 میلیارد REEFبی نهایت0.13" برابر "0.00%
374ATA0.154357 دلار8,181 تومان0.40%4.47%7.65%Ƀ 0.0000056455.91 میلیون دلار5.74 میلیون دلار362.22 میلیون ATAبی نهایت0.10" برابر "0.00%
385DAR0.17183 دلار9,107 تومان0.12%5.12%5.18%Ƀ 0.0000062853.35 میلیون دلار19.98 میلیون دلار310.49 میلیون DAR800.00 میلیون DAR0.37" برابر "0.00%
445FLM0.091978 دلار4,875 تومان0.12%4.07%6.03%Ƀ 0.0000033642.20 میلیون دلار2.32 میلیون دلار458.77 میلیون FLMبی نهایت0.05" برابر "0.00%
449LIT1.04 دلار55,033 تومان0.58%4.45%14.57%Ƀ 0.0000379641.14 میلیون دلار9.47 میلیون دلار39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LIT0.23" برابر "0.00%
537BEL0.605873 دلار32,111 تومان0.49%6.29%7.13%Ƀ 0.0000221529.08 میلیون دلار4.97 میلیون دلار48.00 میلیون BEL100.00 میلیون BEL0.17" برابر "0.00%
569CITY4.46 دلار236,460 تومان0.43%0.48%3.77%Ƀ 0.0001630925.83 میلیون دلار2.64 میلیون دلار5.79 میلیون CITY20.00 میلیون CITY0.10" برابر "0.00%
574PSG5.28 دلار279,804 تومان0.48%0.37%3.66%Ƀ 0.0001929925.56 میلیون دلار2.68 میلیون دلار4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSG0.10" برابر "0.00%
597HARD0.17149 دلار9,089 تومان0.12%2.99%7.51%Ƀ 0.0000062723.12 میلیون دلار1.29 میلیون دلار134.79 میلیون HARD200.00 میلیون HARD0.06" برابر "0.00%
638SANTOS4.39 دلار232,584 تومان0.16%0.85%5.76%Ƀ 0.0001604219.97 میلیون دلار17.77 میلیون دلار4.55 میلیون SANTOS30.00 میلیون SANTOS0.89" برابر "0.00%
641WING6.15 دلار326,178 تومان0.04%4.11%8.21%Ƀ 0.0002249719.76 میلیون دلار1.19 میلیون دلار3.21 میلیون WING5.00 میلیون WING0.06" برابر "0.00%
766JUV2.58 دلار136,716 تومان0.05%0.83%2.06%Ƀ 0.0000943011.38 میلیون دلار1.87 میلیون دلار4.41 میلیون JUV20.00 میلیون JUV0.16" برابر "0.00%
800ATM3.04 دلار160,959 تومان0.67%13.11%5.17%Ƀ 0.0001110210.12 میلیون دلار25.77 میلیون دلار3.33 میلیون ATMبی نهایت2.55" برابر "0.00%
804OG2.63 دلار139,440 تومان0.90%3.65%0.65%Ƀ 0.000096179.89 میلیون دلار6.40 میلیون دلار3.76 میلیون OGبی نهایت0.65" برابر "0.00%
852BTCST0.672216 دلار35,627 تومان0.53%0.77%2.63%Ƀ 0.000024578.20 میلیون دلار105.17 هزار دلار12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCST0.01" برابر "0.00%
932ASR2.64 دلار139,691 تومان0.19%1.08%4.40%Ƀ 0.000096356.00 میلیون دلار1.93 میلیون دلار2.28 میلیون ASRبی نهایت0.32" برابر "0.00%
2881SAVAX18.21 دلار965,293 تومان0.04%3.12%1.97%Ƀ 0.000665780.00 دلار668.49 هزار دلار0.00 SAVAXبی نهایت0.00" برابر "0.00%