دسته بندی اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
14SHIB0.000011 دلار1 تومان0.06%3.14%1.19%Ƀ 0.000000006.23 میلیارد دلار193.06 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "0.00%
82FXS7.82 دلار414,519 تومان0.07%5.06%7.40%Ƀ 0.00028063555.95 میلیون دلار19.09 میلیون دلار71.08 میلیون FXSبی نهایت0.03" برابر "0.00%
85TWT1.18 دلار62,606 تومان0.02%1.54%3.19%Ƀ 0.00004238492.17 میلیون دلار16.36 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.03" برابر "0.00%
911INCH0.508685 دلار26,960 تومان0.04%3.29%0.93%Ƀ 0.00001825424.61 میلیون دلار25.02 میلیون دلار834.73 میلیون 1INCHبی نهایت0.06" برابر "0.00%
98CVX5.11 دلار270,667 تومان0.33%7.07%4.33%Ƀ 0.00018324387.05 میلیون دلار7.86 میلیون دلار75.79 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "0.00%
141SUSHI1.05 دلار55,478 تومان0.31%4.48%12.20%Ƀ 0.00003756232.65 میلیون دلار58.31 میلیون دلار222.26 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHI0.25" برابر "0.00%
244SLP0.002703 دلار143 تومان0.01%4.01%3.80%Ƀ 0.00000010114.50 میلیون دلار9.55 میلیون دلار42.35 میلیارد SLPبی نهایت0.08" برابر "0.00%
246PEOPLE0.02223 دلار1,178 تومان0.24%4.29%0.39%Ƀ 0.00000080112.49 میلیون دلار14.67 میلیون دلار5.06 میلیارد PEOPLE5.06 میلیارد PEOPLE0.13" برابر "0.00%
264DEXE2.79 دلار147,891 تومان0.15%2.91%0.35%Ƀ 0.00010012101.77 میلیون دلار1.34 میلیون دلار36.47 میلیون DEXE98.94 میلیون DEXE0.01" برابر "0.00%
293TRU0.089208 دلار4,728 تومان1.57%5.93%3.31%Ƀ 0.0000032087.65 میلیون دلار33.14 میلیون دلار982.55 میلیون TRU1.45 میلیارد TRU0.38" برابر "0.00%
304DODO0.180209 دلار9,551 تومان2.36%11.45%0.63%Ƀ 0.0000064782.01 میلیون دلار20.09 میلیون دلار455.10 میلیون DODO1,000.00 میلیون DODO0.24" برابر "0.00%
313POND0.009781 دلار518 تومان0.03%2.69%1.05%Ƀ 0.0000003579.10 میلیون دلار4.44 میلیون دلار8.09 میلیارد POND10.00 میلیارد POND0.06" برابر "0.00%
314PHA0.149939 دلار7,947 تومان0.76%5.93%8.17%Ƀ 0.0000053879.03 میلیون دلار4.88 میلیون دلار527.06 میلیون PHA1,000.00 میلیون PHA0.06" برابر "0.00%
325MDX0.077396 دلار4,102 تومان0.54%3.61%0.62%Ƀ 0.0000027873.54 میلیون دلار3.77 میلیون دلار950.18 میلیون MDXبی نهایت0.05" برابر "0.00%
338WNXM24.04 دلار1,274,242 تومان1.30%4.56%4.71%Ƀ 0.0008626569.63 میلیون دلار9.10 میلیون دلار2.90 میلیون WNXM2.90 میلیون WNXM0.13" برابر "0.00%
341BSW0.182347 دلار9,664 تومان0.53%3.17%3.45%Ƀ 0.0000065468.02 میلیون دلار3.48 میلیون دلار373.02 میلیون BSW700.00 میلیون BSW0.05" برابر "0.00%
361SUN0.006524 دلار346 تومان0.13%2.12%3.02%Ƀ 0.0000002360.14 میلیون دلار14.45 میلیون دلار9.22 میلیارد SUNبی نهایت0.24" برابر "0.00%
362REEF0.002678 دلار142 تومان0.50%2.81%0.46%Ƀ 0.0000001059.94 میلیون دلار7.47 میلیون دلار22.38 میلیارد REEFبی نهایت0.12" برابر "0.00%
369PERP0.874453 دلار46,346 تومان1.38%2.50%2.27%Ƀ 0.0000313857.72 میلیون دلار16.95 میلیون دلار66.00 میلیون PERPبی نهایت0.29" برابر "0.00%
370ATA0.158137 دلار8,381 تومان0.29%1.57%4.09%Ƀ 0.0000056757.28 میلیون دلار6.13 میلیون دلار362.22 میلیون ATAبی نهایت0.11" برابر "0.00%
377BADGER2.91 دلار154,317 تومان0.09%5.90%7.40%Ƀ 0.0001044755.80 میلیون دلار6.56 میلیون دلار19.17 میلیون BADGER21.00 میلیون BADGER0.12" برابر "0.00%
384GHST1.21 دلار63,877 تومان0.70%1.31%3.08%Ƀ 0.0000432454.35 میلیون دلار4.43 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.08" برابر "0.00%
403LINA0.010556 دلار559 تومان0.42%7.74%32.52%Ƀ 0.0000003851.44 میلیون دلار21.93 میلیون دلار4.87 میلیارد LINA10.00 میلیارد LINA0.43" برابر "0.00%
418SUPER0.117567 دلار6,231 تومان0.10%2.81%4.46%Ƀ 0.0000042247.48 میلیون دلار3.72 میلیون دلار403.83 میلیون SUPER1,000.00 میلیون SUPER0.08" برابر "0.00%
441FLM0.093363 دلار4,948 تومان0.56%3.78%1.28%Ƀ 0.0000033542.83 میلیون دلار2.28 میلیون دلار458.75 میلیون FLMبی نهایت0.05" برابر "0.00%
448POLS0.420796 دلار22,302 تومان0.39%4.86%8.37%Ƀ 0.0000151041.75 میلیون دلار2.23 میلیون دلار99.22 میلیون POLSبی نهایت0.05" برابر "0.00%
450LIT1.05 دلار55,802 تومان0.55%3.39%10.36%Ƀ 0.0000377841.71 میلیون دلار9.32 میلیون دلار39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LIT0.22" برابر "0.00%
458TVK0.039837 دلار2,111 تومان0.49%3.47%3.39%Ƀ 0.0000014340.00 میلیون دلار4.61 میلیون دلار1.00 میلیارد TVK1.20 میلیارد TVK0.12" برابر "0.00%
474BAR3.85 دلار204,050 تومان0.59%1.64%1.82%Ƀ 0.0001381436.21 میلیون دلار2.94 میلیون دلار9.41 میلیون BAR40.00 میلیون BAR0.08" برابر "0.00%
479BAKE0.185118 دلار9,811 تومان0.03%3.83%1.11%Ƀ 0.0000066435.83 میلیون دلار5.61 میلیون دلار193.53 میلیون BAKEبی نهایت0.16" برابر "0.00%
497KP3R78.99 دلار4,186,464 تومان0.24%3.86%5.27%Ƀ 0.0028342133.58 میلیون دلار2.17 میلیون دلار425.18 هزار KP3Rبی نهایت0.06" برابر "0.00%
503RAMP0.069149 دلار3,665 تومان0.08%4.49%3.80%Ƀ 0.0000024833.04 میلیون دلار2.15 هزار دلار477.84 میلیون RAMP1,000.00 میلیون RAMP0.00" برابر "0.00%
508DF0.075144 دلار3,983 تومان3.23%1.37%4.53%Ƀ 0.0000027032.46 میلیون دلار9.91 میلیون دلار432.03 میلیون DF999.93 میلیون DF0.31" برابر "0.00%
524ERN1.77 دلار94,045 تومان0.32%1.88%3.86%Ƀ 0.0000636731.05 میلیون دلار3.03 میلیون دلار17.50 میلیون ERN30.00 میلیون ERN0.10" برابر "0.00%
527FIS0.505115 دلار26,771 تومان0.08%2.26%7.77%Ƀ 0.0000181230.54 میلیون دلار3.93 میلیون دلار60.45 میلیون FIS114.91 میلیون FIS0.13" برابر "0.00%
537BEL0.61298 دلار32,488 تومان0.41%5.64%0.32%Ƀ 0.0000219929.42 میلیون دلار4.47 میلیون دلار48.00 میلیون BEL100.00 میلیون BEL0.15" برابر "0.00%
543AGLD0.410473 دلار21,755 تومان0.48%4.54%4.63%Ƀ 0.0000147328.80 میلیون دلار6.60 میلیون دلار70.17 میلیون AGLDبی نهایت0.23" برابر "0.00%
554DEGO1.98 دلار104,702 تومان0.98%3.89%2.85%Ƀ 0.0000708827.99 میلیون دلار1.33 میلیون دلار14.17 میلیون DEGO21.00 میلیون DEGO0.05" برابر "0.00%
575PSG5.26 دلار278,959 تومان0.34%1.25%2.46%Ƀ 0.0001888525.49 میلیون دلار1.77 میلیون دلار4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSG0.07" برابر "0.00%
596HARD0.17309 دلار9,174 تومان0.53%2.80%3.88%Ƀ 0.0000062123.33 میلیون دلار1.38 میلیون دلار134.79 میلیون HARD200.00 میلیون HARD0.06" برابر "0.00%
609CREAM11.93 دلار632,448 تومان0.11%1.76%3.03%Ƀ 0.0004281622.14 میلیون دلار631.98 هزار دلار1.86 میلیون CREAM2.92 میلیون CREAM0.03" برابر "0.00%
621FRONT0.238989 دلار12,666 تومان0.50%2.14%7.26%Ƀ 0.0000085821.51 میلیون دلار3.15 میلیون دلار90.00 میلیون FRONT90.00 میلیون FRONT0.15" برابر "0.00%
653AKRO0.00441 دلار234 تومان0.44%3.08%11.81%Ƀ 0.0000001618.72 میلیون دلار7.09 میلیون دلار4.25 میلیارد AKROبی نهایت0.38" برابر "0.00%
663OOKI0.004009 دلار212 تومان0.15%1.07%2.33%Ƀ 0.0000001417.85 میلیون دلار1.71 میلیون دلار4.45 میلیارد OOKI10.50 میلیارد OOKI0.10" برابر "0.00%
733CVP0.445132 دلار23,592 تومان0.02%3.74%14.86%Ƀ 0.0000159713.31 میلیون دلار3.39 میلیون دلار29.90 میلیون CVP100.00 میلیون CVP0.25" برابر "0.00%
856BTCST0.670313 دلار35,527 تومان0.07%0.10%0.57%Ƀ 0.000024058.18 میلیون دلار106.27 هزار دلار12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCST0.01" برابر "0.00%
902MIR0.091076 دلار4,827 تومان1.17%3.01%10.79%Ƀ 0.000003277.08 میلیون دلار1.85 میلیون دلار77.74 میلیون MIRبی نهایت0.26" برابر "0.00%
1416NBS0.000469 دلار25 تومان0.09%2.37%0.41%Ƀ 0.000000021.22 میلیون دلار142.31 هزار دلار2.61 میلیارد NBS3.60 میلیارد NBS0.12" برابر "0.00%
2033A0.00467 دلار248 تومان0.31%2.62%4.21%Ƀ 0.00000017162.21 هزار دلار0.00 دلار34.73 میلیون Aبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2950BNX78.03 دلار4,135,352 تومان0.59%0.33%0.49%Ƀ 0.002799600.00 دلار509.35 هزار دلار0.00 BNX21.00 میلیون BNX0.00" برابر "0.00%