دسته بندی دبفای

دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای دیفای
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
24UNI5.96 دلار316,044 تومان0.03%7.04%3.02%Ƀ 0.000213962.81 میلیارد دلار97.90 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.03" برابر "0.00%
32LDO2.16 دلار114,743 تومان1.10%9.53%9.89%Ƀ 0.000077681.86 میلیارد دلار117.70 میلیون دلار859.34 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "0.00%
50AAVE74.17 دلار3,931,153 تومان0.25%5.99%3.72%Ƀ 0.002661361.05 میلیارد دلار77.44 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.07" برابر "0.00%
67KLAY0.228114 دلار12,090 تومان0.20%1.58%4.26%Ƀ 0.00000818702.54 میلیون دلار23.83 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.03" برابر "0.00%
69CRV0.92023 دلار48,772 تومان0.25%6.32%1.82%Ƀ 0.00003302689.20 میلیون دلار55.57 میلیون دلار748.94 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.08" برابر "0.00%
70CAKE3.69 دلار195,345 تومان0.08%2.71%4.14%Ƀ 0.00013225686.70 میلیون دلار33.96 میلیون دلار186.31 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.05" برابر "0.00%
71MKR672.73 دلار35,654,632 تومان0.29%1.86%4.42%Ƀ 0.02413793657.68 میلیون دلار63.54 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.10" برابر "0.00%
82FXS7.82 دلار414,519 تومان0.07%5.06%7.40%Ƀ 0.00028063555.95 میلیون دلار19.09 میلیون دلار71.08 میلیون FXSبی نهایت0.03" برابر "0.00%
86LRC0.344461 دلار18,256 تومان0.72%5.49%2.45%Ƀ 0.00001236458.18 میلیون دلار59.56 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.13" برابر "0.00%
87RUNE1.40 دلار74,018 تومان0.55%3.47%1.21%Ƀ 0.00005011456.76 میلیون دلار35.61 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.08" برابر "0.00%
911INCH0.508685 دلار26,960 تومان0.04%3.29%0.93%Ƀ 0.00001825424.61 میلیون دلار25.02 میلیون دلار834.73 میلیون 1INCHبی نهایت0.06" برابر "0.00%
95KAVA0.864569 دلار45,822 تومان0.31%3.03%13.12%Ƀ 0.00003102392.16 میلیون دلار21.46 میلیون دلار453.59 میلیون KAVAبی نهایت0.05" برابر "0.00%
98CVX5.11 دلار270,667 تومان0.33%7.07%4.33%Ƀ 0.00018324387.05 میلیون دلار7.86 میلیون دلار75.79 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "0.00%
99DYDX2.46 دلار130,600 تومان0.03%7.49%1.40%Ƀ 0.00008842385.04 میلیون دلار132.41 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.34" برابر "0.00%
109WOO0.197279 دلار10,456 تومان0.64%5.14%13.65%Ƀ 0.00000708330.62 میلیون دلار18.72 میلیون دلار1.68 میلیارد WOOبی نهایت0.06" برابر "0.00%
111BAL6.61 دلار350,593 تومان0.45%6.30%1.36%Ƀ 0.00023735320.82 میلیون دلار11.57 میلیون دلار48.50 میلیون BAL96.15 میلیون BAL0.04" برابر "0.00%
118COMP42.88 دلار2,272,799 تومان0.16%3.81%3.32%Ƀ 0.00153867311.64 میلیون دلار22.10 میلیون دلار7.27 میلیون COMP10.00 میلیون COMP0.07" برابر "0.00%
119YFI8,482.25 دلار449,559,223 تومان0.61%3.43%0.05%Ƀ 0.30434832310.77 میلیون دلار32.58 میلیون دلار36.64 هزار YFI36.67 هزار YFI0.10" برابر "0.00%
121CELO0.610492 دلار32,356 تومان0.08%4.42%3.28%Ƀ 0.00002190300.08 میلیون دلار10.07 میلیون دلار491.53 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.03" برابر "0.00%
141SUSHI1.05 دلار55,478 تومان0.31%4.48%12.20%Ƀ 0.00003756232.65 میلیون دلار58.31 میلیون دلار222.26 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHI0.25" برابر "0.00%
142JST0.025926 دلار1,374 تومان0.38%1.40%3.37%Ƀ 0.00000093230.80 میلیون دلار23.17 میلیون دلار8.90 میلیارد JST9.90 میلیارد JST0.10" برابر "0.00%
157ZRX0.22975 دلار12,177 تومان0.06%4.00%0.36%Ƀ 0.00000824194.71 میلیون دلار16.48 میلیون دلار847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRX0.08" برابر "0.00%
167RSR0.004016 دلار213 تومان0.96%1.97%0.26%Ƀ 0.00000014183.19 میلیون دلار9.89 میلیون دلار45.61 میلیارد RSR100.00 میلیارد RSR0.05" برابر "0.00%
178AMP0.003877 دلار205 تومان0.67%0.94%6.38%Ƀ 0.00000014163.71 میلیون دلار14.47 میلیون دلار42.23 میلیارد AMP99.44 میلیارد AMP0.09" برابر "0.00%
179WAXP0.067479 دلار3,576 تومان0.03%3.71%2.44%Ƀ 0.00000242163.52 میلیون دلار3.07 میلیون دلار2.42 میلیارد WAXPبی نهایت0.02" برابر "0.00%
190UMA2.05 دلار108,580 تومان0.55%4.00%1.90%Ƀ 0.00007351141.25 میلیون دلار8.46 میلیون دلار68.95 میلیون UMA101.17 میلیون UMA0.06" برابر "0.00%
191JOE0.41482 دلار21,985 تومان0.10%8.29%83.27%Ƀ 0.00001488139.56 میلیون دلار49.36 میلیون دلار336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOE0.35" برابر "0.00%
195RIF0.135983 دلار7,207 تومان1.08%10.15%29.77%Ƀ 0.00000488129.64 میلیون دلار6.71 میلیون دلار953.38 میلیون RIFبی نهایت0.05" برابر "0.00%
198TRIBE0.273108 دلار14,475 تومان0.20%4.25%3.66%Ƀ 0.00000980123.84 میلیون دلار519.84 هزار دلار453.45 میلیون TRIBE1,000.00 میلیون TRIBE0.00" برابر "0.00%
243KNC0.696743 دلار36,927 تومان0.27%4.73%1.78%Ƀ 0.00002500114.89 میلیون دلار10.43 میلیون دلار164.89 میلیون KNC252.30 میلیون KNC0.09" برابر "0.00%
258NMR17.88 دلار947,843 تومان0.15%5.86%7.45%Ƀ 0.00064168105.31 میلیون دلار5.67 میلیون دلار5.89 میلیون NMR11.00 میلیون NMR0.05" برابر "0.00%
263REN0.102079 دلار5,410 تومان0.83%7.41%7.75%Ƀ 0.00000366101.98 میلیون دلار20.46 میلیون دلار999.04 میلیون REN1,000.00 میلیون REN0.20" برابر "0.00%
271REQ0.097709 دلار5,179 تومان0.05%3.54%2.11%Ƀ 0.0000035197.69 میلیون دلار2.12 میلیون دلار999.83 میلیون REQ999.88 میلیون REQ0.02" برابر "0.00%
275REP8.67 دلار459,438 تومان0.36%0.82%1.31%Ƀ 0.0003110495.36 میلیون دلار32.04 میلیون دلار11.00 میلیون REPبی نهایت0.34" برابر "0.00%
287BNT0.562338 دلار29,804 تومان0.98%3.54%4.49%Ƀ 0.0000201890.13 میلیون دلار6.07 میلیون دلار160.29 میلیون BNTبی نهایت0.07" برابر "0.00%
324SPELL0.000687 دلار36 تومان0.00%5.24%4.26%Ƀ 0.0000000273.76 میلیون دلار7.27 میلیون دلار107.41 میلیارد SPELL196.01 میلیارد SPELL0.10" برابر "0.00%
325MDX0.077396 دلار4,102 تومان0.54%3.61%0.62%Ƀ 0.0000027873.54 میلیون دلار3.77 میلیون دلار950.18 میلیون MDXبی نهایت0.05" برابر "0.00%
341BSW0.182347 دلار9,664 تومان0.53%3.17%3.45%Ƀ 0.0000065468.02 میلیون دلار3.48 میلیون دلار373.02 میلیون BSW700.00 میلیون BSW0.05" برابر "0.00%
360ACA0.098991 دلار5,247 تومان1.11%6.86%5.48%Ƀ 0.0000035560.69 میلیون دلار4.38 میلیون دلار613.06 میلیون ACA1,000.00 میلیون ACA0.07" برابر "0.00%
361SUN0.006524 دلار346 تومان0.13%2.12%3.02%Ƀ 0.0000002360.14 میلیون دلار14.45 میلیون دلار9.22 میلیارد SUNبی نهایت0.24" برابر "0.00%
362REEF0.002678 دلار142 تومان0.50%2.81%0.46%Ƀ 0.0000001059.94 میلیون دلار7.47 میلیون دلار22.38 میلیارد REEFبی نهایت0.12" برابر "0.00%
369PERP0.874453 دلار46,346 تومان1.38%2.50%2.27%Ƀ 0.0000313857.72 میلیون دلار16.95 میلیون دلار66.00 میلیون PERPبی نهایت0.29" برابر "0.00%
384GHST1.21 دلار63,877 تومان0.70%1.31%3.08%Ƀ 0.0000432454.35 میلیون دلار4.43 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.08" برابر "0.00%
393SRM0.200613 دلار10,632 تومان0.56%9.08%18.46%Ƀ 0.0000072052.81 میلیون دلار10.77 میلیون دلار263.24 میلیون SRM10.16 میلیارد SRM0.20" برابر "0.00%
416C980.221794 دلار11,755 تومان0.15%3.58%0.23%Ƀ 0.0000079648.12 میلیون دلار11.47 میلیون دلار216.94 میلیون C981,000.00 میلیون C980.24" برابر "0.00%
418SUPER0.117567 دلار6,231 تومان0.10%2.81%4.46%Ƀ 0.0000042247.48 میلیون دلار3.72 میلیون دلار403.83 میلیون SUPER1,000.00 میلیون SUPER0.08" برابر "0.00%
431RAY0.239129 دلار12,674 تومان0.16%3.88%3.56%Ƀ 0.0000085844.61 میلیون دلار2.52 میلیون دلار186.57 میلیون RAY555.00 میلیون RAY0.06" برابر "0.00%
856BTCST0.670313 دلار35,527 تومان0.07%0.10%0.57%Ƀ 0.000024058.18 میلیون دلار106.27 هزار دلار12.20 میلیون BTCST15.00 میلیون BTCST0.01" برابر "0.00%
2033A0.00467 دلار248 تومان0.31%2.62%4.21%Ƀ 0.00000017162.21 هزار دلار0.00 دلار34.73 میلیون Aبی نهایت0.00" برابر "0.00%