دسته بندی ان اف تی

دسته بندی ارزهای ان اف تی

دسته بندی ارزهای ان اف تی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
40APE4.04 دلار221,695 تومان1.01%1.61%2.76%Ƀ 0.000143311.49 میلیارد دلار98.59 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.07" برابر "0.00%
48MANA0.572685 دلار31,432 تومان1.46%3.85%7.19%Ƀ 0.000020321.06 میلیارد دلار76.46 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "0.00%
54IMX1.09 دلار59,811 تومان1.53%4.93%10.80%Ƀ 0.00003866946.53 میلیون دلار53.08 میلیون دلار868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.06" برابر "0.00%
55AXS8.16 دلار448,072 تومان1.46%3.14%6.65%Ƀ 0.00028965943.83 میلیون دلار51.44 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "0.00%
56SAND0.610952 دلار33,533 تومان1.38%3.80%8.86%Ƀ 0.00002168916.10 میلیون دلار107.07 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "0.00%
61CHZ0.11543 دلار6,335 تومان1.16%2.68%6.73%Ƀ 0.00000410781.31 میلیون دلار77.87 میلیون دلار6.77 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.10" برابر "0.00%
99ENJ0.385955 دلار21,184 تومان1.24%1.81%4.26%Ƀ 0.00001369385.96 میلیون دلار26.42 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "0.00%
126GALA0.040167 دلار2,205 تومان1.67%1.86%6.54%Ƀ 0.00000143280.25 میلیون دلار182.71 میلیون دلار6.98 میلیارد GALAبی نهایت0.65" برابر "0.00%
247SLP0.0026 دلار143 تومان1.29%2.54%7.24%Ƀ 0.00000009110.00 میلیون دلار12.90 میلیون دلار42.31 میلیارد SLPبی نهایت0.12" برابر "0.00%
253CHR0.157023 دلار8,618 تومان1.57%2.89%0.23%Ƀ 0.00000557107.80 میلیون دلار13.08 میلیون دلار686.55 میلیون CHR1,000.00 میلیون CHR0.12" برابر "0.00%
270COCOS1.37 دلار75,147 تومان2.92%5.57%13.23%Ƀ 0.0000485897.28 میلیون دلار25.33 میلیون دلار71.05 میلیون COCOS100.00 میلیون COCOS0.26" برابر "0.00%
275PYR3.50 دلار192,375 تومان0.97%2.76%9.09%Ƀ 0.0001243695.27 میلیون دلار7.35 میلیون دلار27.18 میلیون PYR50.00 میلیون PYR0.08" برابر "0.00%
337HIGH2.10 دلار115,103 تومان0.83%0.23%9.99%Ƀ 0.0000744171.77 میلیون دلار27.01 میلیون دلار34.22 میلیون HIGH100.00 میلیون HIGH0.38" برابر "0.00%
339ALICE1.48 دلار81,243 تومان1.45%2.37%5.85%Ƀ 0.0000525271.15 میلیون دلار19.73 میلیون دلار48.07 میلیون ALICE100.00 میلیون ALICE0.28" برابر "0.00%
367OGN0.116149 دلار6,375 تومان1.39%0.12%0.41%Ƀ 0.0000041259.19 میلیون دلار24.51 میلیون دلار509.64 میلیون OGN1,000.00 میلیون OGN0.41" برابر "0.00%
389SUPER0.132679 دلار7,282 تومان2.25%6.79%9.90%Ƀ 0.0000047153.58 میلیون دلار22.69 میلیون دلار403.83 میلیون SUPER1,000.00 میلیون SUPER0.42" برابر "0.00%
398DAR0.166346 دلار9,130 تومان1.67%2.55%8.37%Ƀ 0.0000059051.65 میلیون دلار14.42 میلیون دلار310.49 میلیون DAR800.00 میلیون DAR0.28" برابر "0.00%
416GHST1.07 دلار58,993 تومان0.14%0.51%11.92%Ƀ 0.0000381448.47 میلیون دلار2.90 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.06" برابر "0.00%
454RARE0.11574 دلار6,352 تومان1.05%1.47%3.87%Ƀ 0.0000041140.06 میلیون دلار1.86 میلیون دلار346.12 میلیون RARE1,000.00 میلیون RARE0.05" برابر "0.00%
464TVK0.038583 دلار2,118 تومان0.63%2.87%6.57%Ƀ 0.0000013738.44 میلیون دلار4.64 میلیون دلار996.27 میلیون TVK1.20 میلیارد TVK0.12" برابر "0.00%
475BAKE0.184532 دلار10,128 تومان1.78%1.84%3.52%Ƀ 0.0000065535.71 میلیون دلار7.54 میلیون دلار193.53 میلیون BAKEبی نهایت0.21" برابر "0.00%
515ERN1.79 دلار98,315 تومان0.68%1.16%1.26%Ƀ 0.0000635531.40 میلیون دلار2.83 میلیون دلار17.53 میلیون ERN30.00 میلیون ERN0.09" برابر "0.00%
533DEGO2.08 دلار114,094 تومان2.24%3.91%1.19%Ƀ 0.0000737629.45 میلیون دلار8.51 میلیون دلار14.17 میلیون DEGO21.00 میلیون DEGO0.29" برابر "0.00%
588FIO0.032609 دلار1,790 تومان0.84%1.78%3.66%Ƀ 0.0000011624.47 میلیون دلار1.83 میلیون دلار750.27 میلیون FIO1,000.00 میلیون FIO0.07" برابر "0.00%
3353BNX68.04 دلار3,734,487 تومان0.84%5.48%12.04%Ƀ 0.002414120.00 دلار173.35 هزار دلار0.00 BNX21.00 میلیون BNX0.00" برابر "0.00%