دسته بندی پاو

دسته بندی ارزهای پاو

دسته بندی ارزهای پاو
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
1BTC28,184.51 دلار1,546,935,029 تومان0.85%0.65%1.19%Ƀ 1.00000000544.88 میلیارد دلار21.11 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.04" برابر "0.00%
2ETH1,783.80 دلار97,905,766 تومان0.52%1.08%2.49%Ƀ 0.06329016218.29 میلیارد دلار9.26 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.04" برابر "0.00%
8DOGE0.074504 دلار4,089 تومان0.62%1.52%4.51%Ƀ 0.0000026410.34 میلیارد دلار369.24 میلیون دلار138.73 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "0.00%
13LTC88.96 دلار4,882,482 تومان0.83%2.54%4.48%Ƀ 0.003156236.46 میلیارد دلار569.73 میلیون دلار72.60 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.09" برابر "0.00%
23XMR157.89 دلار8,665,940 تومان0.97%0.12%2.09%Ƀ 0.005602012.88 میلیارد دلار99.89 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.03" برابر "0.00%
24ETC20.21 دلار1,109,329 تومان0.97%1.95%3.90%Ƀ 0.000717112.83 میلیارد دلار151.21 میلیون دلار140.15 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "0.00%
28BCH121.58 دلار6,672,936 تومان0.82%1.90%6.74%Ƀ 0.004313652.35 میلیارد دلار172.11 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.07" برابر "0.00%
43STX0.92207 دلار50,609 تومان1.61%7.93%23.41%Ƀ 0.000032721.26 میلیارد دلار206.51 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.16" برابر "0.00%
49CFX0.398445 دلار21,869 تومان4.30%3.50%4.06%Ƀ 0.000014141.06 میلیارد دلار724.20 میلیون دلار2.66 میلیارد CFXبی نهایت0.68" برابر "0.00%
72DASH55.74 دلار3,059,238 تومان1.53%3.77%11.70%Ƀ 0.00197761624.84 میلیون دلار88.47 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "0.00%
76ZEC36.71 دلار2,015,050 تومان1.50%1.84%1.71%Ƀ 0.00130261599.47 میلیون دلار31.64 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.05" برابر "0.00%
80MIOTA0.208912 دلار11,466 تومان1.35%1.79%3.86%Ƀ 0.00000741580.68 میلیون دلار10.01 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "0.00%
92ZIL0.027373 دلار1,502 تومان1.80%2.14%4.52%Ƀ 0.00000097434.34 میلیون دلار35.50 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.08" برابر "0.00%
114RVN0.025168 دلار1,381 تومان1.33%1.04%5.77%Ƀ 0.00000089311.31 میلیون دلار11.99 میلیون دلار12.37 میلیارد RVN21.00 میلیارد RVN0.04" برابر "0.00%
116ANKR0.031894 دلار1,751 تومان1.48%2.89%7.85%Ƀ 0.00000113308.19 میلیون دلار40.29 میلیون دلار9.66 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.13" برابر "0.00%
118DCR20.40 دلار1,119,434 تومان0.45%4.23%1.63%Ƀ 0.00072365302.69 میلیون دلار1.34 میلیون دلار14.84 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.00" برابر "0.00%
148KDA0.974694 دلار53,497 تومان1.52%1.44%4.70%Ƀ 0.00003458218.84 میلیون دلار12.43 میلیون دلار224.53 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.06" برابر "0.00%
152SC0.003867 دلار212 تومان0.41%1.89%5.64%Ƀ 0.00000014207.41 میلیون دلار3.92 میلیون دلار53.64 میلیارد SCبی نهایت0.02" برابر "0.00%
155CKB0.004913 دلار270 تومان1.56%5.25%25.92%Ƀ 0.00000017197.42 میلیون دلار15.25 میلیون دلار40.19 میلیارد CKBبی نهایت0.08" برابر "0.00%
156ONT0.225357 دلار12,369 تومان1.10%1.82%4.39%Ƀ 0.00000800197.24 میلیون دلار13.38 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.07" برابر "0.00%
168FLUX0.613328 دلار33,663 تومان1.26%1.16%2.05%Ƀ 0.00002176180.36 میلیون دلار11.61 میلیون دلار294.07 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.06" برابر "0.00%
181DGB0.009476 دلار520 تومان0.74%2.22%3.84%Ƀ 0.00000034152.78 میلیون دلار4.38 میلیون دلار16.12 میلیارد DGB21.00 میلیارد DGB0.03" برابر "0.00%
186ZEN10.28 دلار564,091 تومان1.42%2.80%3.58%Ƀ 0.00036465138.99 میلیون دلار13.91 میلیون دلار13.52 میلیون ZEN21.00 میلیون ZEN0.10" برابر "0.00%
187RIF0.14247 دلار7,820 تومان2.45%5.63%7.33%Ƀ 0.00000505135.83 میلیون دلار9.68 میلیون دلار953.38 میلیون RIFبی نهایت0.07" برابر "0.00%
198SYS0.165249 دلار9,070 تومان0.25%0.24%7.23%Ƀ 0.00000586124.53 میلیون دلار1.26 میلیون دلار753.57 میلیون SYSبی نهایت0.01" برابر "0.00%
321NKN0.100137 دلار5,496 تومان1.29%3.48%8.52%Ƀ 0.0000035575.59 میلیون دلار4.00 میلیون دلار754.83 میلیون NKN1,000.00 میلیون NKN0.05" برابر "0.00%
344QKC0.010512 دلار577 تومان0.39%3.53%5.36%Ƀ 0.0000003767.28 میلیون دلار3.30 میلیون دلار6.40 میلیارد QKC10.00 میلیارد QKC0.05" برابر "0.00%
419CTXC0.224242 دلار12,308 تومان1.65%4.43%7.45%Ƀ 0.0000079647.14 میلیون دلار4.78 میلیون دلار210.23 میلیون CTXC299.79 میلیون CTXC0.10" برابر "0.00%
424XVG0.00274 دلار150 تومان0.77%1.25%6.87%Ƀ 0.0000001045.25 میلیون دلار927.62 هزار دلار16.52 میلیارد XVG16.56 میلیارد XVG0.02" برابر "0.00%
470KMD0.271988 دلار14,928 تومان1.71%3.46%14.54%Ƀ 0.0000096536.98 میلیون دلار5.14 میلیون دلار135.95 میلیون KMD200.00 میلیون KMD0.14" برابر "0.00%
489GRS0.419063 دلار23,001 تومان0.68%2.13%1.89%Ƀ 0.0000148734.46 میلیون دلار8.28 میلیون دلار82.24 میلیون GRS105.00 میلیون GRS0.24" برابر "0.00%
591TRB14.16 دلار777,388 تومان1.97%1.39%3.84%Ƀ 0.0005025324.13 میلیون دلار4.41 میلیون دلار1.70 میلیون TRBبی نهایت0.18" برابر "0.00%
680WTC0.203674 دلار11,179 تومان0.70%4.64%2.58%Ƀ 0.0000072316.73 میلیون دلار2.30 میلیون دلار82.14 میلیون WTC100.00 میلیون WTC0.14" برابر "0.00%
783NXS0.148474 دلار8,149 تومان9.85%12.80%8.92%Ƀ 0.0000052711.00 میلیون دلار2.81 هزار دلار74.08 میلیون NXS78.00 میلیون NXS0.00" برابر "0.00%
918BEAM0.047001 دلار2,580 تومان0.52%0.32%48.37%Ƀ 0.000001676.44 میلیون دلار228.40 هزار دلار137.01 میلیون BEAM262.80 میلیون BEAM0.04" برابر "0.00%