دسته بندی لایه 1 / لایه2

دسته بندی ارزهای لایه 1 / لایه 2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
2ETH1,783.80 دلار97,905,766 تومان0.52%1.08%2.49%Ƀ 0.06329016218.29 میلیارد دلار9.26 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.04" برابر "0.00%
4BNB314.70 دلار17,272,497 تومان0.55%0.41%5.17%Ƀ 0.0111656349.69 میلیارد دلار584.46 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
7ADA0.3749 دلار20,577 تومان0.89%1.98%1.44%Ƀ 0.0000133013.02 میلیارد دلار391.56 میلیون دلار34.74 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.03" برابر "0.00%
9MATIC1.09 دلار59,890 تومان1.63%2.61%4.87%Ƀ 0.000038729.91 میلیارد دلار353.34 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "0.00%
10SOL20.38 دلار1,118,740 تومان1.36%3.83%9.10%Ƀ 0.000723207.85 میلیارد دلار452.21 میلیون دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "0.00%
12DOT6.07 دلار333,372 تومان1.33%1.82%4.98%Ƀ 0.000215507.12 میلیارد دلار173.37 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
15TRX0.064596 دلار3,545 تومان0.19%0.39%1.22%Ƀ 0.000002295.88 میلیارد دلار246.71 میلیون دلار91.04 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "0.00%
16AVAX17.20 دلار943,914 تومان1.37%0.21%3.04%Ƀ 0.000610185.60 میلیارد دلار196.25 میلیون دلار325.88 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.04" برابر "0.00%
22ATOM10.97 دلار602,075 تومان1.27%2.31%7.96%Ƀ 0.000389213.14 میلیارد دلار188.44 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.06" برابر "0.00%
36NEAR1.91 دلار105,106 تومان1.70%2.71%7.10%Ƀ 0.000067941.66 میلیارد دلار93.30 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "0.00%
37VET0.022701 دلار1,246 تومان1.31%2.01%4.57%Ƀ 0.000000811.65 میلیارد دلار50.36 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "0.00%
38ALGO0.224613 دلار12,328 تومان1.16%2.88%1.24%Ƀ 0.000007971.60 میلیارد دلار199.69 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.12" برابر "0.00%
41ICP4.95 دلار271,956 تومان1.45%1.11%5.45%Ƀ 0.000175801.48 میلیارد دلار33.41 میلیون دلار298.07 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "0.00%
42EOS1.18 دلار64,691 تومان1.30%2.84%1.83%Ƀ 0.000041821.28 میلیارد دلار200.27 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.16" برابر "0.00%
45FTM0.440202 دلار24,161 تومان2.49%2.82%11.82%Ƀ 0.000015621.23 میلیارد دلار284.95 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "0.00%
50XTZ1.11 دلار60,691 تومان1.11%2.19%6.58%Ƀ 0.000039231.03 میلیارد دلار25.97 میلیون دلار932.44 میلیون XTZبی نهایت0.03" برابر "0.00%
53FLOW0.959376 دلار52,656 تومان1.33%2.01%7.92%Ƀ 0.00003404994.11 میلیون دلار28.76 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "0.00%
57NEO12.45 دلار683,159 تومان1.83%2.65%0.29%Ƀ 0.00044162877.99 میلیون دلار73.63 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.08" برابر "0.00%
62LUNC0.000122 دلار7 تومان0.96%1.34%3.34%Ƀ 0.00000000719.04 میلیون دلار49.04 میلیون دلار5.89 تریلیون LUNCبی نهایت0.07" برابر "0.00%
64KLAY0.229836 دلار12,615 تومان0.42%2.15%0.46%Ƀ 0.00000815708.22 میلیون دلار33.61 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.05" برابر "0.00%
66OP2.19 دلار119,964 تومان2.24%2.20%15.51%Ƀ 0.00007755688.15 میلیون دلار192.68 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.28" برابر "0.00%
94KAVA0.877407 دلار48,157 تومان2.02%0.85%1.62%Ƀ 0.00003113404.33 میلیون دلار26.15 میلیون دلار460.82 میلیون KAVAبی نهایت0.06" برابر "0.00%
109CELO0.651183 دلار35,741 تومان1.46%7.11%2.71%Ƀ 0.00002310320.08 میلیون دلار129.22 میلیون دلار491.53 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.40" برابر "0.00%
122KSM33.82 دلار1,856,043 تومان1.06%2.40%2.78%Ƀ 0.00119982286.43 میلیون دلار14.57 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.05" برابر "0.00%
130ASTR0.062052 دلار3,406 تومان1.31%3.58%4.54%Ƀ 0.00000220270.83 میلیون دلار10.62 میلیون دلار4.36 میلیارد ASTRبی نهایت0.04" برابر "0.00%
141WAVES2.07 دلار113,740 تومان1.57%2.46%8.66%Ƀ 0.00007353230.09 میلیون دلار60.98 میلیون دلار111.03 میلیون WAVESبی نهایت0.27" برابر "0.00%
146OMG1.58 دلار86,520 تومان1.20%8.08%11.65%Ƀ 0.00005593221.08 میلیون دلار87.67 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG0.40" برابر "0.00%
147GLMR0.364411 دلار20,001 تومان0.97%2.28%7.71%Ƀ 0.00001293220.91 میلیون دلار7.07 میلیون دلار606.21 میلیون GLMRبی نهایت0.03" برابر "0.00%
148KDA0.974694 دلار53,497 تومان1.52%1.44%4.70%Ƀ 0.00003458218.84 میلیون دلار12.43 میلیون دلار224.53 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.06" برابر "0.00%
156ONT0.225357 دلار12,369 تومان1.10%1.82%4.39%Ƀ 0.00000800197.24 میلیون دلار13.38 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.07" برابر "0.00%
168FLUX0.613328 دلار33,663 تومان1.26%1.16%2.05%Ƀ 0.00002176180.36 میلیون دلار11.61 میلیون دلار294.07 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.06" برابر "0.00%
175SKL0.039164 دلار2,150 تومان1.87%2.73%2.51%Ƀ 0.00000139164.64 میلیون دلار18.34 میلیون دلار4.20 میلیارد SKL7.00 میلیارد SKL0.11" برابر "0.00%
177WAXP0.067138 دلار3,685 تومان0.53%1.35%4.10%Ƀ 0.00000238162.85 میلیون دلار4.71 میلیون دلار2.43 میلیارد WAXPبی نهایت0.03" برابر "0.00%
392MOVR8.02 دلار439,977 تومان1.63%1.99%6.62%Ƀ 0.0002844253.43 میلیون دلار2.59 میلیون دلار6.67 میلیون MOVRبی نهایت0.05" برابر "0.00%