دسته بندی پولکادات

دسته بندی ارزهای پولکادات

دسته بندی ارزهای پولکادات
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
12DOT6.07 دلار333,372 تومان1.33%1.82%4.98%Ƀ 0.000215507.12 میلیارد دلار173.37 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
122KSM33.82 دلار1,856,043 تومان1.06%2.40%2.78%Ƀ 0.00119982286.43 میلیون دلار14.57 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.05" برابر "0.00%
130ASTR0.062052 دلار3,406 تومان1.31%3.58%4.54%Ƀ 0.00000220270.83 میلیون دلار10.62 میلیون دلار4.36 میلیارد ASTRبی نهایت0.04" برابر "0.00%
147GLMR0.364411 دلار20,001 تومان0.97%2.28%7.71%Ƀ 0.00001293220.91 میلیون دلار7.07 میلیون دلار606.21 میلیون GLMRبی نهایت0.03" برابر "0.00%
313PHA0.146803 دلار8,057 تومان0.10%0.68%6.72%Ƀ 0.0000052177.91 میلیون دلار3.67 میلیون دلار530.72 میلیون PHA1,000.00 میلیون PHA0.05" برابر "0.00%
349ACA0.097788 دلار5,367 تومان1.12%3.52%8.47%Ƀ 0.0000034764.70 میلیون دلار2.31 میلیون دلار661.63 میلیون ACA1,000.00 میلیون ACA0.04" برابر "0.00%
370REEF0.002606 دلار143 تومان1.36%1.26%5.18%Ƀ 0.0000000958.52 میلیون دلار14.96 میلیون دلار22.46 میلیارد REEFبی نهایت0.26" برابر "0.00%
377ATA0.154758 دلار8,494 تومان1.41%0.56%1.51%Ƀ 0.0000054956.06 میلیون دلار7.94 میلیون دلار362.25 میلیون ATAبی نهایت0.14" برابر "0.00%
446LIT1.06 دلار58,162 تومان1.86%0.76%2.37%Ƀ 0.0000376041.98 میلیون دلار15.97 میلیون دلار39.62 میلیون LIT100.00 میلیون LIT0.38" برابر "0.00%
657AKRO0.004365 دلار240 تومان0.99%0.76%4.18%Ƀ 0.0000001518.56 میلیون دلار4.38 میلیون دلار4.25 میلیارد AKROبی نهایت0.24" برابر "0.00%