دسته بندی فن توکن

دسته بندی ارزهای فن توکن

دسته بندی ارزهای فن توکن
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
60CHZ0.118989 دلار6,306 تومان0.24%2.50%4.12%Ƀ 0.00000433799.45 میلیون دلار45.88 میلیون دلار6.72 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.06" برابر "0.00%
468BAR3.91 دلار207,298 تومان0.28%1.30%0.73%Ƀ 0.0001422436.79 میلیون دلار4.95 میلیون دلار9.41 میلیون BAR40.00 میلیون BAR0.13" برابر "0.00%
567CITY4.50 دلار238,475 تومان0.16%1.26%3.25%Ƀ 0.0001636326.05 میلیون دلار2.69 میلیون دلار5.79 میلیون CITY20.00 میلیون CITY0.10" برابر "0.00%
570PSG5.31 دلار281,444 تومان0.46%0.04%3.23%Ƀ 0.0001931125.71 میلیون دلار2.79 میلیون دلار4.84 میلیون PSG20.00 میلیون PSG0.11" برابر "0.00%
574ALPINE2.24 دلار118,580 تومان0.62%0.02%8.67%Ƀ 0.0000813625.42 میلیون دلار8.73 میلیون دلار11.36 میلیون ALPINE40.00 میلیون ALPINE0.34" برابر "0.00%
602LAZIO2.66 دلار141,034 تومان0.32%1.29%5.73%Ƀ 0.0000967722.88 میلیون دلار5.68 میلیون دلار8.60 میلیون LAZIO40.00 میلیون LAZIO0.25" برابر "0.00%
637SANTOS4.41 دلار233,688 تومان0.63%0.71%5.67%Ƀ 0.0001603520.06 میلیون دلار17.90 میلیون دلار4.55 میلیون SANTOS30.00 میلیون SANTOS0.89" برابر "0.00%
664PORTO2.31 دلار122,533 تومان0.82%1.23%6.69%Ƀ 0.0000840818.03 میلیون دلار12.18 میلیون دلار7.80 میلیون PORTO40.00 میلیون PORTO0.68" برابر "0.00%
735ACM2.48 دلار131,301 تومان0.11%1.10%4.54%Ƀ 0.0000900912.93 میلیون دلار1.92 میلیون دلار5.22 میلیون ACMبی نهایت0.15" برابر "0.00%
767JUV2.59 دلار137,069 تومان0.61%0.65%3.06%Ƀ 0.0000940511.41 میلیون دلار1.95 میلیون دلار4.41 میلیون JUV20.00 میلیون JUV0.17" برابر "0.00%
795OG2.73 دلار144,894 تومان2.84%7.49%1.19%Ƀ 0.0000994210.27 میلیون دلار6.80 میلیون دلار3.76 میلیون OGبی نهایت0.66" برابر "0.00%
798ATM3.05 دلار161,877 تومان0.24%12.76%6.03%Ƀ 0.0001110710.18 میلیون دلار27.75 میلیون دلار3.33 میلیون ATMبی نهایت2.73" برابر "0.00%
930ASR2.65 دلار140,326 تومان0.56%1.31%4.90%Ƀ 0.000096286.03 میلیون دلار2.03 میلیون دلار2.28 میلیون ASRبی نهایت0.34" برابر "0.00%